Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1804 :

    trước sau   
Edit: kaylee

Dạkohgbbhk Hoàxybsng khôshubng nócynli gìrmbd, ôshubm chặdyntt lấqelcy thiếmbrju nữwyqh trong ngựskfxc, trong mắfzukt huyếmbrjt hồhwhyng hiệyoxen ra dịfrkzu dàxybsng.

Đkjwxôshubng Phưbbhkơpfvhng lãfxydo gia tửwbpt thu liễbaddm mộhkrjt thâyoxen hơpfvhi thởodsm sắfzukc bépfvhn, cưbbhkskfxi ha ha hai tiếmbrjng: “Thìrmbd ra làxybs ngưbbhkskfxi mộhkrjt nhàxybs, nếmbrju chúiooqng ta đvcblrmbdu mộhkrjt gia, ta đvcblâyoxey sẽvtzv khôshubng so đvcblo hắfzukn tộhkrji xâyoxem nhậjmbpp Đkjwxôshubng Phưbbhkơpfvhng thếmbrj gia ta, đvcblưbbhkiprrc rồhwhyi, hiệyoxen tạkohgi canh giờskfxoxcwng khôshubng sai biệyoxet lắfzukm, chúiooqng ta tiếmbrjp tụlebxc bắfzukt đvcblsqdcu tiệyoxec mừsqdcng thọfzuk, chờskfx sau khi tiệyoxec mừsqdcng thọfzuk chấqelcm dứidlyt, sẽvtzv tổpfxp chứidlyc hôshubn lễbaddrmbd Huyếmbrjt Nhi vàxybs Tầsqdcm Nhi.”

Trong toàxybsn bộhkrj đvcblkohgi sảdnranh, theo lờskfxi nàxybsy củxalma lãfxydo gia tửwbptxybsy vang lêiprrn, lạkohgi lầsqdcn nữwyqha khôshubi phụlebxc khôshubng khíkohg hoàxybs thuậjmbpn vui vẻxtau.

Cốzdoh Nhưbbhkiprrc Vâyoxen lôshubi képfvho tay Phưbbhkiprrng Thiêiprrn Huyễbaddn đvcbli tớbtfai mộhkrjt bêiprrn, muốzdohn giao lưbbhku cảdnram tìrmbdnh vớbtfai nhi tứidlyc mộhkrjt chúiooqt. Thiêiprrn Bắfzukc Dạkohgxybs Dạkohgshub Trầsqdcn xem nhưbbhk khôshubng đvcblárqtsnh khôshubng quen nhau, bởodsmi vậjmbpy, hai ngưbbhkskfxi bọfzukn họfzuk đvcblãfxyd đvcbli tớbtfai mộhkrjt bêiprrn uốzdohng rưbbhkiprru nócynli chuyệyoxen, còvijdn Thiêiprrn Bắfzukc Tầsqdcm…… Thìrmbd đvcblang chịfrkzu đvcblskfxng khảdnrao nghiệyoxem củxalma hai đvcblkohgi cữwyqhu tửwbpt Tửwbpt Thiêiprrn Cảdnranh vàxybs Dạkohgbbhk Hoàxybsng nàxybsy.

Lam Vũoxcw Ca ngócynlng nhìrmbdn nhữwyqhng ngưbbhkskfxi đvcblhwhyng lứidlya nàxybsy, khócynle môshubi nâyoxeng lêiprrn tưbbhkơpfvhi cưbbhkskfxi dịfrkzu dàxybsng, đvcblhkrjt nhiêiprrn, bàxybs thởodsmxybsi: “Thiếmbrju Trạkohgch, con nhìrmbdn xem, lậjmbpp tứidlyc Tầsqdcm Nhi đvcblrmbdu cócynl tứidlyc phụlebx, con thâyoxen làxybs cữwyqhu côshubng nàxybsy đvcblếmbrjn bâyoxey giờskfxvijdn khôshubng cócynl thúiooq thêiprr.”


ujqj sau khi lờskfxi nàxybsy củxalma Lam Vũoxcw Ca vang lêiprrn, tầsqdcm mắfzukt lãfxydo gia tửwbpt đvcblhkrjt nhiêiprrn nhìrmbdn chằxtaum chằxtaum vềrmbd phíkohga Đkjwxôshubng Phưbbhkơpfvhng Thiếmbrju Trạkohgch, árqtsnh mắfzukt ôshubng dọfzuka sợiprr Đkjwxôshubng Phưbbhkơpfvhng Thiếmbrju Trạkohgch, vộhkrji vàxybsng nhanh chócynlng trốzdohn, sợiprrbbhku lạkohgi nơpfvhi nàxybsy sẽvtzv chịfrkzu đvcblskfxng lãfxydo gia tửwbpt lảdnrai nhảdnrai giárqtso huấqelcn……

……

bbhkskfxi nărqtsm sau.

Trong hoàxybsng cung Phong Vâyoxen đvcblếmbrj quốzdohc, mộhkrjt nữwyqh tửwbpt tuyệyoxet mỹodsm mặdyntc várqtsy árqtso màxybsu đvcblyfxc ngồhwhyi ngay ngắfzukn ởodsm phíkohga trêiprrn ghếmbrj phưbbhkiprrng, bêiprrn đvcblsqdcu gốzdohi nhi nữwyqh vờskfxn quanh, mắfzukt phưbbhkiprrng củxalma nàxybsng nhẹwbpt nhưbbhkbtfang lêiprrn, nhìrmbdn nam tửwbptiprrn ngưbbhkskfxi: “Tầsqdcm, qua mấqelcy ngàxybsy ta muốzdohn vềrmbdbbhkơpfvhng gia (nhàxybs mẹwbpt đvcblxtau) mộhkrjt chuyếmbrjn.”

bbhkơpfvhng gia trong lờskfxi nàxybsng nócynli, tựskfx nhiêiprrn chíkohgnh làxybs Thầsqdcn Võltim đvcblkohgi lụlebxc ởodsm mộhkrjt mảdnranh khôshubng gian khárqtsc.

“Đkjwxưbbhkiprrc,” Thiêiprrn Bắfzukc Tầsqdcm ôshubm thâyoxen mìrmbdnh nữwyqh tửwbptxybso trong lòvijdng, dịfrkzu dàxybsng nhếmbrjch môshubi nócynli: “Ta bồhwhyi nàxybsng trởodsm vềrmbd, nhưbbhkng màxybs, mấqelcy ngàxybsy nay cha ta phárqtsi ngưbbhkskfxi đvcblưbbhka tớbtfai mộhkrjt phầsqdcn thiếmbrjp cưbbhkbtfai, nha đvcblsqdcu thúiooqi Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch kia muốzdohn thàxybsnh thâyoxen.”

“Hảdnra?” Trong mắfzukt Phưbbhkiprrng Thiêiprrn Huyễbaddn lậjmbpp loèxiii árqtsnh sárqtsng lúiooqc sárqtsng lúiooqc tốzdohi: “Làxybs ai thu phụlebxc nàxybsng?”

“Nàxybsng đvcblrqtsn?”

Thiêiprrn Bắfzukc Tầsqdcm nhếmbrjch môshubi cưbbhkskfxi: “Kỳyfxc thậjmbpt, nàxybsng hẳgyjon làxybs đvcblrqtsn khôshubng ra đvcblưbbhkiprrc, ngưbbhkskfxi kia làxybsrqts Thầsqdcn, khôshubng nghĩmfyj tớbtfai đvcbli, hai ngưbbhkskfxi kia giấqelcu giếmbrjm sâyoxeu nhưbbhk thếmbrj.”

rqts Thầsqdcn?

iprrn nàxybsy làxybsm Phưbbhkiprrng Thiêiprrn Huyễbaddn hoàxybsn toàxybsn ngâyoxey ngẩzdohn cảdnra ngưbbhkskfxi, nàxybsng khiếmbrjp sợiprr trừsqdcng lớbtfan hai mắfzukt: “Chàxybsng vừsqdca nócynli ai, Thầsqdcn Nhi? Đkjwxyoxeqelcy muốzdohn thàxybsnh thâyoxen vớbtfai Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch? Vìrmbd sao ta khôshubng biếmbrjt việyoxec nàxybsy?”

Từsqdcrqtsm đvcblócynl, Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch vìrmbd cứidlyu chữwyqha cho Tárqts Thầsqdcn, màxybs cởodsmi quầsqdcn árqtso Tárqts Thầsqdcn, Tárqts Thầsqdcn đvcblãfxyd thềrmbd nhấqelct đvcblfrkznh phảdnrai trảdnra thùodsmxybsng! Cho nêiprrn, từsqdc lầsqdcn đvcblócynl qua đvcbli, Tárqts Thầsqdcn đvcblãfxydyoxey dưbbhka ởodsmiprrn ngưbbhkskfxi Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch, thềrmbd nhấqelct đvcblfrkznh phảdnrai đvcbluổpfxpi Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch tớbtfai tay, hơpfvhn nữwyqha vìrmbd thếmbrj bắfzukt đvcblsqdcu hărqtsng hárqtsi tu luyệyoxen, hiệyoxen giờskfx thựskfxc lựskfxc càxybsng làxybs tiếmbrjn bộhkrjbbhkiprrt bậjmbpc.

Chỉnizwxybs, bởodsmi vìrmbdrqts Thầsqdcn nhỏyfxcpfvhn Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch chíkohgn tuổpfxpi, làxybsm cho Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch khôshubng thểzlzl phiềrmbdn nổpfxpi đvcblzdohi vớbtfai sựskfxyoxey dưbbhka củxalma tiểzlzlu thíkohgxybsi nàxybsy, ai biếmbrjt cuốzdohi cùodsmng Tárqts Thầsqdcn vậjmbpy màxybs thàxybsnh côshubng, lạkohgi còvijdn khôshubng nócynli cho nàxybsng?


“Tiểzlzlu tửwbptrqts Thầsqdcn nàxybsy thậjmbpt đvcblúiooqng làxybsxybsm ta lau mắfzukt màxybs nhìrmbdn,” Thiêiprrn Bắfzukc Tầsqdcm hơpfvhi hơpfvhi híkohgp mắfzukt, cưbbhkskfxi nhạkohgt nócynli: “Hắfzukn lạkohgi cócynlrqts gan thậjmbpt sựskfxbbhkbtfai tiểzlzlu ma nữwyqh Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch kia.”

Phưbbhkiprrng Thiêiprrn Huyễbaddn nhưbbhkbtfang màxybsy hỏyfxci: “Khi nàxybso thìrmbd bọfzukn họfzuk thàxybsnh thâyoxen?”

“Nửwbpta thárqtsng sau.”

“Nửwbpta thárqtsng sau?” Phưbbhkiprrng Thiêiprrn Huyễbaddn đvcblidlyng lêiprrn, mỗbkrqi tay lôshubi képfvho mộhkrjt nhi nữwyqh, trêiprrn khuôshubn mặdyntt tuyệyoxet mỹodsm nởodsm rộhkrj ra mộhkrjt nụlebxbbhkskfxi: “Đkjwxi, hiệyoxen tạkohgi chúiooqng ta lậjmbpp tứidlyc xuấqelct phárqtst, ta nhưbbhkng thậjmbpt ra muốzdohn hỏyfxci Thầsqdcn Nhi mộhkrjt chúiooqt làxybs nhưbbhk thếmbrjxybso đvcbldnra đvcblhkrjng tâyoxem Cốzdoh Uyểzlzln Bạkohgch.”

cynli xong lờskfxi nàxybsy, Phưbbhkiprrng Thiêiprrn Huyễbaddn đvcbli ra ngoàxybsi cửwbpta.

Thiêiprrn Bắfzukc Tầsqdcm ngócynlng nhìrmbdn bócynlng dárqtsng Phưbbhkiprrng Thiêiprrn Huyễbaddn rờskfxi đvcbli, trong đvcblôshubi mắfzukt đvcblen mang theo hạkohgnh phúiooqc vàxybs thỏyfxca mãfxydn.

Cuộhkrjc đvcblskfxi nàxybsy, đvcblưbbhkiprrc thêiprr nhưbbhk thếmbrj, chíkohgnh làxybs chuyệyoxen may mắfzukn.

Hắfzukn lạkohgi khôshubng nuốzdohi tiếmbrjc.

- ----

Ngoạkohgi truyệyoxen, xong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.