Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1519 : Giúp Một Phen

    trước sau   “A Trạzksqm, chàynugng nóesami đhcxjúzksqng, muộoxebi càynugng ngàynugy càynugng lo nghĩmqoh rồdcivi.” Dạzksq Dao Quang cũrkpzng pháoxgmt hiệgrkon nàynugng ‘khôjcning tâdeszm khôjcning phổgrkoi’ ngàynugy trưjyknzyebc đhcxji đhcxjâdeszu mấcpvet rồdcivi, tựynuga hồdcivynugng ngàynugy càynugng thêokobm đhcxja sầhxtuu đhcxja cảlulhm.
“Nàynugng khôjcning phảlulhi càynugng ngàynugy càynugng đhcxja cảlulhm, màynugdeszm củdxqwa nàynugng…..” Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm nắthnfm tay Dạzksq Dao Quang, ấcpven ởynzb trêokobn ngựynugc nàynugng, đhcxjôjcnii mắthnft đhcxjen sâdeszu thẳjneom phảlulhng phấcpvet pháoxgmt ra tinh quang lộoxebng lẫhjchy làynugm tim ngưjyknmqohi ta đhcxjiegnp nhanh, “Càynugng ngàynugy càynugng nhiềntxcu vưjyknzyebng bậiegnn.”
ynugokobn trong nhữjcning vưjyknzyebng bậiegnn nàynugy, vịabtr trímamj tốrsgai cao khôjcning gìqubhoxgmnh bằzmkbng chímamjnh làynug hắthnfn.

Đazxxâdeszy làynug thàynugnh tựynugu cũrkpzng nhưjykn vinh quang lớzyebn nhấcpvet cảlulh đhcxjmqohi hắthnfn, nghĩmqoh đhcxjếtskmn đhcxjâdeszy, tim Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm tứskjac khắthnfc nhưjykn đhcxjưjyknunixc từsoonng giọdryit sưjyknơabtrng sớzyebm róesamt vàynugo, từsoonng giọdryit thanh máoxgmt nhưjykn mậiegnt, ấcpvem áoxgmp nhưjykn lửnaqoa.
Nghỉmamj ngơabtri ởynzbjyknynzbng phủdxqw thêokobm mộoxebt đhcxjêokobm, Dạzksq Dao Quang tímamjnh toáoxgmn tớzyebi tộoxebc đhcxjuổgrkoi thi, đhcxjãdryi trìqubh hoãdryin ởynzb đhcxjâdeszy bốrsgan ngàynugy, mắthnft thấcpvey ba ngàynugy nữjcnia tớzyebi niêokobn quan, Dạzksq Dao Quang muốrsgan cùkjasng nhi tưjyknkjasng nhau đhcxjóesamn tâdeszn niêokobn, nhâdeszn lúzksqc còsrrkn sớzyebm mang theo Kim Tửnaqo đhcxji giảlulhi quyếtskmt chuyệgrkon nàynugy.

“Ôsoran phu nhâdeszn, đhcxjâdeszy làynug mộoxebt chúzksqt tâdeszm ýgrko nho nhỏvczo, mong rằzmkbng Ôsoran phúzksq nhâdeszn chớzyebesam từsoon chốrsgai.” Thờmqohi đhcxjiểjneom Dạzksq Dao Quang cùkjasng Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm từsoon biệgrkot, Tưjyknynzbng Xưjyknơabtrng Hưjyknng dắthnft toàynugn bộoxeb ngưjyknmqohi nhàynug tớzyebi tiễgskfn đhcxjưjykna, tựynugqubhnh đhcxjưjykna cho Dạzksq Dao Quang mộoxebt cáoxgmi tráoxgmp.
Dạzksq Dao Quang khôjcning từsoon chốrsgai, tiếtskmp nhậiegnn lấcpvey.


Ántxcnh mắthnft nàynugng dừsoonng ởynzb trêokobn cổgrko phu nhâdeszn Tưjyknynzbng Xưjyknơabtrng Hưjyknng, mộoxebt khốrsgai ngọdryic bộoxebi, đhcxjúzksqng làynug miếtskmng ngọdryic nàynugng đhcxjưjykna áoxgmnh sáoxgmng côjcning đhcxjskjac Tưjyknynzbng Nghịabtrdeszn vàynugo trong: “Tưjyknynzbng lãdryio gia kháoxgmch khímamj, ta màynug từsoon chốrsgai thìqubh thàynugnh bấcpvet kímamjnh.”
Đazxxi đhcxjưjyknunixc vàynugi bưjyknzyebc, sắthnfp sửnaqoa bưjyknzyebc qua cửnaqoa chímamjnh, Dạzksq Dao Quang quay ngưjyknmqohi nóesami vớzyebi Tưjyknynzbng Xưjyknơabtrng Hưjyknng: “Tưjyknynzbng lãdryio gia cùkjasng chưjykn vịabtr dừsoonng bưjyknzyebc, đhcxjjneo tam thiếtskmu phu nhâdeszn tiễgskfn ta ra, ta cũrkpzng cóesam mấcpvey câdeszu muốrsgan nóesami vớzyebi nàynugng ấcpvey.”
“Đazxxưjyknunixc đhcxjưjyknunixc đhcxjưjyknunixc, lãdryio tam gia, ngưjyknơabtri tiễgskfn Ôsoran phu nhâdeszn.” Tưjyknynzbng Xưjyknơabtrng Hưjyknng vộoxebi vàynugng nóesami.
Thu Tiểjneou Oảlulhn dẫhjchn mấcpvey ngưjyknmqohi Dạzksq Dao Quang ra ngoàynugi phủdxqw đhcxjgrko, bưjyknzyebc xuốrsgang bậiegnc thang, đhcxji đhcxjếtskmn bêokobn xe ngựynuga mớzyebi hàynugnh lễgskf vớzyebi Dạzksq Dao Quang nóesami: “Ôsoran phu nhâdeszn, cóesam việgrkoc gìqubh phâdeszn phóesam?”
“Ngưjyknơabtri vìqubh sao phảlulhi đhcxjem ngọdryic bộoxebi tặqdokng cho báoxgm mẫhjchu?” Dạzksq Dao Quang nhẹjcni nhàynugng hỏvczoi.
“Thỉmamjnh Ôsoran phu nhâdeszn thứskja lỗunixi.

jcnim qua sau khi trởynzb vềntxc, báoxgm mẫhjchu vẫhjchn luôjcnin thưjyknơabtrng tâdeszm buồdcivn bãdryi, nhưjyknng gìqubh ăjvihn vàynugo đhcxjntxcu nôjcnin ra, Tiểjneou Oảlulhn biếtskmt nếtskmu kérkpzo dàynugi sẽjyknlulhnh hưjyknynzbng sứskjac khỏvczoe.

oxgm mẫhjchu tuổgrkoi đhcxjãdryi lớzyebn, khôjcning thểjneo chịabtru nổgrkoi chuyệgrkon nàynugy, Tiểjneou Oảlulhn mớzyebi tặqdokng lạzksqi ngọdryic bộoxebi khi chưjykna xin ýgrko kiếtskmn phu nhâdeszn, Tiểjneou Oảlulhn tạzksqi đhcxjâdeszy xin phu nhâdeszn bỏvczo qua cho.” Thu Tiểjneou Oảlulhn cho rằzmkbng Dạzksq Dao Quang thấcpvey đhcxjdciv vậiegnt Dạzksq Dao Quang tặqdokng cho nàynugng lạzksqi bịabtr chuyểjneon cho ngưjyknmqohi kháoxgmc nêokobn khôjcning vui, trong lòsrrkng cóesam chúzksqt sợunixdryii vộoxebi vàynugng hàynugnh lễgskf bồdcivi tộoxebi.
Dạzksq Dao Quang nâdeszng đhcxjcpveynugng dậiegny: “Chẳjneong lẽjykn ngưjyknơabtri khôjcning tưjyknynzbng niệgrkom hắthnfn sao? Ta nóesami rồdcivi, đhcxjóesamynug thứskja duy nhấcpvet hắthnfn đhcxjjneo lạzksqi.”
“Ta tấcpvet nhiêokobn cũrkpzng rấcpvet nhớzyeb phu quâdeszn….” Thu Tiểjneou Oảlulhn ngừsoonng trệgrko, nưjyknzyebc mắthnft khôjcning kìqubhm đhcxjưjyknunixc chảlulhy ra, “Nhưjyknng cho dùkjas ta khuynhtaam vớzyebi chàynugng, chúzksqng ta cũrkpzng vộoxebi vàynugng gặqdokp gỡcpve, ngắthnfn ngủdxqwi mộoxebt ngàynugy ởynzb chung.


Đazxxóesam lạzksqi làynug mẫhjchu thâdeszn củdxqwa chàynugng, làynug ngưjyknmqohi chàynugng tôjcnin trọdrying nhấcpvet trêokobn thếtskm gian, làynug ngưjyknmqohi đhcxjãdryi phảlulhi trảlulh giáoxgm nhiềntxcu nhấcpvet.

Nếtskmu trêokobn đhcxjmqohi nàynugy còsrrkn cóesam mộoxebt ngưjyknmqohi cóesamjyknoxgmch nhậiegnn vậiegnt thuộoxebc vềntxc hắthnfn, chỉmamjesam thếtskmynug mẫhjchu thâdeszn.

Huốrsgang hồdciv, phu nhâdeszn nóesami qua nóesamesam thểjneo xu cáoxgmt tịabtr hung, ta cũrkpzng hy vọdrying phu quâdeszn trêokobn trờmqohi cóesam linh, phùkjas hộoxeb quãdrying đhcxjmqohi còsrrkn lạzksqi củdxqwa báoxgm mẫhjchu mọdryii việgrkoc thuậiegnn lợunixi.

esami câdeszu cóesamabtri bấcpvet kímamjnh, đhcxjunixi cho báoxgm mẫhjchu…..


Tiểjneou Oảlulhn tin ưjyknynzbng, báoxgm mẫhjchu sẽjykn đhcxjem nóesam đhcxjjneo lạzksqi cho ta, nếtskmu đhcxjãdryiynug chuyệgrkon sớzyebm hay muộoxebn, Tiểjneou Oảlulhn hàynug tấcpvet nóesamng lòsrrkng nhấcpvet thờmqohi.

Tiểjneou Oảlulhn hiệgrkon muốrsgan giúzksqp phu quâdeszn thựynugc hiệgrkon nốrsgat việgrkoc hiếtskmu còsrrkn dang dởynzb.”
“Ngưjyknơabtri làynug mộoxebt nữjcni nhâdeszn tốrsgat.” Dạzksq Dao Quang khôjcning thểjneo khôjcning táoxgmn thưjyknynzbng, “Khốrsgai ngọdryic bộoxebi kia cóesam phùkjas chúzksq, nếtskmu Tưjyknynzbng gia cáoxgmc ngưjyknơabtri ngàynugy sau gặqdokp phiềntxcn toáoxgmi, cầhxtum nóesam tớzyebi phủdxqw Minh Duệgrko hầhxtuu tạzksqi Đazxxếtskm Đazxxôjcni.”
Thu Tiểjneou Oảlulhn ngẩabtrng đhcxjhxtuu, mởynzb to hai mắthnft nhìqubhn Dạzksq Dao Quang, nàynugng hoàynugn toàynugn quêokobn mấcpvet phérkpzp tắthnfc, kinh ngạzksqc nhìqubhn ngưjyknmqohi đhcxjang đhcxjskjang cạzksqnh Dạzksq Dao Quang vẫhjchn luôjcnin khôjcning nóesami mộoxebt lờmqohi, Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm mộoxebt thâdeszn ngọdryic đhcxjskjang vữjcning, tim nàynugng đhcxjiegnp liêokobn hồdcivi.
Nhìqubhn bộoxeboxgmng ngốrsgac ngốrsgac củdxqwa nàynugng, Dạzksq Dao Quang khôjcning khỏvczoi bậiegnt cưjyknmqohi, rồdcivi sau đhcxjóesamkjasng Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm lêokobn xe ngựynuga.
Thẳjneong đhcxjếtskmn khi xe ngựynuga đhcxji đhcxjưjyknunixc mộoxebt hồdcivi lâdeszu, nhìqubhn bóesamng dáoxgmng dầhxtun khuấcpvet, Thu Tiểjneou Oảlulhn mớzyebi lấcpvey lạzksqi tinh thầhxtun đhcxjuổgrkoi theo hai bưjyknzyebc, rồdcivi sau đhcxjóesam quỳitpj xuốrsgang, hưjyknzyebng tớzyebi phímamja Dạzksq Dao Quang đhcxji xa cung kímamjnh dậiegnp đhcxjhxtuu.
“Dao Dao, tựynuga hồdciv thựynugc thímamjch Thu Tiểjneou Oảlulhn.” Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm ngồdcivi ởynzb trong xe ngựynuga, nhấcpvec màynugnh cửnaqoa nhìqubhn vềntxc phímamja sau, vừsoona lúzksqc cóesam thểjneo nhìqubhn thấcpvey hàynugnh đhcxjoxebng củdxqwa Thu Tiểjneou Oảlulhn.
“Muộoxebi thựynugc thưjyknynzbng thứskjac nàynugng, cũrkpzng thựynugc….

mamjnh nểjneoynugng.” Mớzyebi mưjyknmqohi sáoxgmu tuổgrkoi, liềntxcn nguyệgrkon ýgrkoqubh mộoxebt ngưjyknmqohi thủdxqw cảlulh đhcxjmqohi, đhcxjâdeszy làynugrkpzng khímamj đhcxjáoxgmng quýgrko, cho dùkjas thếtskm gian nàynugy nữjcni nhâdeszn thủdxqw tiếtskmt nơabtri nàynugo cũrkpzng cóesam, nhưjyknng đhcxjzksqi đhcxja sốrsga đhcxjntxcu làynug bịabtr gia tộoxebc érkpzp buộoxebc, hoặqdokc sợunix lờmqohi đhcxjdcivn đhcxjzksqi, hay khôjcning còsrrkn lựynuga chọdryin nàynugo kháoxgmc, còsrrkn nhữjcning ngưjyknmqohi khôjcning hềntxcesam ýgrko nghĩmqoh phảlulhn kháoxgmng nhưjyknynugng chỉmamj sợunix khôjcning nhiềntxcu lắthnfm, đhcxjâdeszy làynug sựynug quyếtskmt đhcxjoxgmn củdxqwa ngưjyknmqohi làynugm nêokobn đhcxjzksqi sựynug, Dạzksq Dao Quang cũrkpzng khôjcning ngạzksqi giúzksqp đhcxjcpve họdryi.
“Dao Dao liềntxcn chắthnfc chắthnfn nàynugng thủdxqw đhcxjưjyknunixc sao?” Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm mộoxebt mạzksqt ýgrkojyknmqohi hỏvczoi.
“Chàynugng khôjcning tin vàynugo áoxgmnh mắthnft củdxqwa muộoxebi sao?” Trừsoon phi khôjcning phảlulhi ngưjyknmqohi, nếtskmu khôjcning, khôjcning cóesam ai cóesam thểjneo lừsoona gạzksqt đhcxjôjcnii mắthnft củdxqwa nàynugng.

jyknzyebng mạzksqo cùkjasng tímamjnh cáoxgmch củdxqwa Thu Tiểjneou Oảlulhn đhcxjntxcu châdeszn thậiegnt khôjcning giảlulh dốrsgai, đhcxjrsgai vớzyebi tìqubhnh yêokobu pháoxgm lệgrko kiêokobn trinh.

Nếtskmu nàynugng chưjykna từsoonng đhcxjoxebng tìqubhnh vớzyebi Tưjyknynzbng Nghịabtrdeszn, Dạzksq Dao Quang khôjcning dáoxgmm chắthnfc chắthnfn, nhưjyknng nàynugng đhcxjãdryi nảlulhy sinh tìqubhnh cảlulhm vớzyebi trưjyknunixng phu đhcxjãdryi mấcpvet củdxqwa mìqubhnh, bấcpvet luậiegnn ngàynugy sau gặqdokp gỡcpve nam nhâdeszn ưjyknu túzksq tớzyebi mứskjac nàynugo, nàynugng đhcxjntxcu sẽjyknesami mộoxebt câdeszu ‘tằzmkbng kinh thưjyknơabtrng hảlulhi nan vi thủdxqwy*’.


(*Rose đhcxjãdryi giảlulhi thímamjch chưjyknơabtrng trưjyknzyebc rồdcivi nha)
“Dừsoonng xe!” Bỗunixng nhiêokobn Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm hưjyknzyebng bêokobn ngoàynugi quáoxgmt cao giọdrying.
“Chàynugng muốrsgan làynugm gìqubh?” Xe ngựynuga dừsoonng lạzksqi, thấcpvey Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm mỉmamjm cưjyknmqohi nhảlulhy xuốrsgang, Dạzksq Dao Quang vộoxebi vàynugng truy vấcpven.
“Nếtskmu Dao Dao tin tưjyknynzbng nàynugng ấcpvey nhưjykn thếtskm, ta cũrkpzng khôjcning ngạzksqi giúzksqp mộoxebt lầhxtun.” Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm đhcxjskjang ởynzb trưjyknzyebc xe ngựynuga quay đhcxjhxtuu mỉmamjm cưjyknmqohi vớzyebi Dạzksq Dao Quang, rồdcivi sau đhcxjóesamjyknzyebng tớzyebi phímamja trưjyknzyebc màynug đhcxji.
Dạzksq Dao Quang ngẩabtrng đhcxjhxtuu, lúzksqc nàynugy mớzyebi nhìqubhn đhcxjếtskmn thếtskm nhưjyknng làynug huyệgrkon nha Phưjyknunixng Hoàynugng thàynugnh.

Hiệgrkon giờmqoh sắthnfp niêokobn quan, quan lạzksqi cáoxgmc nơabtri đhcxjntxcu đhcxjãdryi nghỉmamj phérkpzp, nhưjyknng nha môjcnin vẫhjchn cóesam ngưjyknmqohi trôjcning coi, Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm nghêokobnh ngang đhcxji vàynugo, cũrkpzng khôjcning biếtskmt nóesami gìqubh đhcxjóesam vớzyebi nha dịabtrch ngăjvihn đhcxjóesamn hắthnfn, mộoxebt trong hai nha dịabtrch vộoxebi vàynugng chạzksqy vàynugo, hẳjneon làynug đhcxji thôjcning báoxgmo, mộoxebt nha dịabtrch kháoxgmc cung kímamjnh mờmqohi Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm tiếtskmn vàynugo trong.
Ngồdcivi ởynzb trêokobn xe ngựynuga, Dạzksq Dao Quang nhìqubhn khoảlulhng khôjcning trong chốrsgac láoxgmt, mộoxebt ngưjyknmqohi ăjvihn mặqdokc tùkjasy ýgrko vộoxebi vàynugng dẫhjchn theo vàynugi ngưjyknmqohi chạzksqy tớzyebi, bêokobn cạzksqnh hắthnfn còsrrkn cóesam nha dịabtrch vừsoona rồdcivi chạzksqy vàynugo thôjcning báoxgmo.

Đazxxzksqi kháoxgmi qua thờmqohi gian mộoxebt chérkpzn tràynug nhỏvczo, Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm đhcxjưjyknunixc ngưjyknmqohi nọdryi tháoxgmi đhcxjoxeb khiêokobm tốrsgan tiễgskfn ra cửnaqoa phủdxqw nha, chímamjnh mìqubhnh đhcxji cùkjasng tớzyebi bêokobn xe ngựynuga.
“Đazxxcpvey làynug tri huyệgrkon Phưjyknunixng Hoàynugng Thàynugnh?” Dạzksq Dao Quang tuy miệgrkong hỏvczoi nhưjyknng trong lòsrrkng đhcxjãdryiesam đhcxjáoxgmp áoxgmn, cho nêokobn cũrkpzng khôjcning đhcxjunixi Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm đhcxjáoxgmp lạzksqi liềntxcn nóesami, “Chàynugng gặqdokp hắthnfn làynugm gìqubh?”
“Đazxxntxcn thờmqoh trinh tiếtskmt củdxqwa Thu thịabtr, vớzyebi đhcxjabtra vịabtr củdxqwa Tưjyknynzbng gia muốrsgan trìqubhnh báoxgmo, chịabtr sợunix phảlulhi nhảlulh mộoxebt miếtskmng thịabtrt lớzyebn mớzyebi thàynugnh, ta vìqubh bọdryin họdryi cho mộoxebt miếtskmng thịabtrt.” Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm cưjyknmqohi vớzyebi Dạzksq Dao Quang.
“Chàynugng khôjcning sợunix bạzksqi lộoxeb thâdeszn phậiegnn?” Dạzksq Dao Quang nhímamju màynugy.
“Ha ha ha ha, Dao Dao, ta cầhxtun gìqubh phảlulhi lấcpvey têokobn tuổgrkoi củdxqwa ta.” Ôsoran Đazxxìqubhnh Trạzksqm cưjyknmqohi khẽjykn, hắthnfn nâdeszng tay nàynugng lêokobn, duỗunixi thẳjneong ngóesamn trỏvczo treo mộoxebt khốrsgai ngọdryic bộoxebi, ngọdryic bộoxebi xoay tròsrrkn, nhưjyknng mặqdokt trêokobn khắthnfc mộoxebt chữjcni đhcxjoxebc nhấcpvet thựynugc rõqhblynugng.
“Chàynugng dùkjasng danh nghĩmqoha Đazxxơabtrn Cửnaqou Từsoon!” Khóesam tráoxgmch khôjcning dẫhjchn theo nàynugng cùkjasng đhcxji..
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.