Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 225 : Ma Hải Long Vương

    trước sau   xrnwn Vũquuq Thanh chỉpmgl lẳnvpdng lặneamng đvqgtzotjng nhìvqgtn mộqdln củwynaa nưrozmơhrrsng tửbutr khômxpung biếuzukt phảvmsei làxrnwm nhưrozm thếuzukxrnwo, cơhrrs thểnvpd run run từaiqk từaiqk gụzmtfc xuốmwonng, hắkdoxn cũquuqng khômxpung tin đvqgtưrozmztklc mộqdlnt ngưrozmctqwi mạprprnh mẽonor nhưrozmxrnwng lạprpri cóejqz thểnvpd dễnsdwxrnwng ra đvqgti đvqgtưrozmztklc.

"Tuệtugs Hiềghpmn, làxrnw ta hạprpri nàxrnwng phảvmsei lo lắkdoxng dẫztkln tớzmtfi khóejqz sinh màxrnw chếuzukt, đvqgtctqwi nàxrnwy củwynaa ta âhryvn hậbdgbn khômxpung hếuzukt, chỉpmgl mong sau nàxrnwy cóejqz thểnvpdevav đvqgtkdoxp cho tiểnvpdu hàxrnwi tửbutr, nàxrnwng dưrozmzmtfi suốmwoni vàxrnwng hãacbly chúahuec phúahuec cho con, ta cũquuqng sẽonorevavng hếuzukt khảvmsepnsing bảvmseo vệtugs con, nếuzuku cóejqz kiếuzukp sau thìvqgt mong nàxrnwng cóejqz thểnvpd tha thứzotj cho ta, tiếuzukp tụzmtfc làxrnwm phu thêoyngfpjs mộqdlnt thômxpun quêoyng khômxpung màxrnwn thếuzuk sựztkl nhâhryvn gian.

"
xrnwn Vũquuq Thanh trong lòywumng nhưrozm thắkdoxt lạprpri khômxpung còywumn biếuzukt phảvmsei nhưrozm thếuzukxrnwo, mộqdlnt Kiếuzukm Tômxpung khírxdc thếuzuk sắkdoxc bévmsen lạprpri rơhrrsi lệtugs nhưrozm mộqdlnt đvqgtzotja trẻevav, khômxpung thểnvpd ngừaiqkng lạprpri nưrozmzmtfc mắkdoxt ngưrozmztklc lạprpri còywumn tràxrnwo ra nhiềghpmu hơhrrsn.

Tiểnvpdu Bảvmseo đvqgtqdlnt nhiêoyngn xuấhutet hiệtugsn phírxdca sau sáejqzt ýacbl khômxpung chúahuet che giấhuteu bộqdlnc lộqdln ra ngoàxrnwi mộqdlnt ngóejqzn tay đvqgtiểnvpdm tớzmtfi, Hàxrnwn Vũquuq Thanh mộqdlnt kiếuzukm ngăpnsin lạprpri vậbdgby màxrnw bịpsti hấhutet bay ra khỏkdoxi Hàxrnwn gia, bay tớzmtfi ngàxrnwn trưrozmztklng mớzmtfi cóejqz thểnvpdxghin đvqgtpstinh thâhryvn hìvqgtnh.

"Ngưrozmơhrrsi lạprpri dáejqzm ngang nhiêoyngn xâhryvm nhậbdgbp vàxrnwo cấhutem đvqgtpstia củwynaa Vạprprn Niêoyngn Cung, quảvmse thậbdgbt khômxpung sợztkl mạprprng củwynaa mìvqgtnh khóejqz giữfawe sao?"
Tiểnvpdu Bảvmseo rấhutet nhanh đvqgtãacbl xuấhutet hiệtugsn trêoyngn khômxpung trung, Hàxrnwn Vũquuq Thanh kinh ngạprprc nhìvqgtn lấhutey đvqgtzotja bévmse khômxpung tin đvqgtưrozmztklc chỉpmgl mớzmtfi từaiqkng ấhutey tuổxghii đvqgtãacblejqz thựztklc lựztklc đvqgtvmse thưrozmơhrrsng Tháejqznh Tômxpung, khômxpung nghi ngờctqwvqgt lai lịpstich đvqgtzotja trẻevavxrnwy khômxpung hềghpm tầhajnm thưrozmctqwng.


"Ta làxrnw ngưrozmctqwi củwynaa Hàxrnwn gia, trởfpjs vềghpmxrnwn gia thăpnsim viếuzukng cốmwon nhâhryvn thìvqgt sao gọkuybi làxrnwhryvm nhậbdgbp cấhutem đvqgtpstia?"
Tiểnvpdu Bảvmseo mỉpmglm cưrozmctqwi toàxrnwn thâhryvn bộqdlnc pháejqzt khírxdc tứzotjc kinh ngưrozmctqwi hừaiqk lạprprnh nóejqzi:
"Bảvmsen thâhryvn ngưrozmơhrrsi xâhryvm nhậbdgbp đvqgtãacbl đvqgtàxrnwnh, còywumn dáejqzm mạprpro danh ngưrozmctqwi Hàxrnwn gia? lãacblo tửbutrfpjs Vạprprn Niêoyngn Cung nàxrnwy đvqgtãacblhryvu nhưrozm vậbdgby, còywumn chưrozma thấhutey mộqdlnt Tháejqznh Tômxpung nàxrnwo xuấhutet thâhryvn Hàxrnwn gia trừaiqk vịpsti chủwyna nhâhryvn kia, mau nóejqzi mụzmtfc đvqgtírxdcch củwynaa ngưrozmơhrrsi đvqgti.

"
xrnwn Vũquuq Thanh thởfpjsxrnwi mộqdlnt kiếuzukm nâhryvng lêoyngn nóejqzi:
"Lờctqwi nóejqzi khômxpung thuyếuzukt phụzmtfc đvqgtưrozmztklc ngưrozmơhrrsi, vậbdgby thìvqgtevavng vũquuq lựztklc vậbdgby.

"
Kiếuzukm quang phóejqzng xuấhutet mộqdlnt đvqgtprpro băpnsing liêoyngn đvqgtơhrrsn giảvmsen lạprpri tràxrnwn ngậbdgbp uy áejqzp, Tiểnvpdu Bảvmseo thấhutey đvqgtưrozmztklc làxrnwpnsing Liêoyngn Tuyếuzukt Nhiêoyngn củwynaa Hàxrnwn gia thìvqgtejqz chúahuet kinh ngạprprc, mộqdlnt kẻevav lạprpr mặneamt xômxpung vàxrnwo lạprpri còywumn biếuzukt sửbutr dụzmtfng Băpnsing Liêoyngn Tuyếuzukt Nhiêoyngn, lạprpri làxrnwm cho hắkdoxn nghĩwyna đvqgtâhryvy hẳnvpdn làxrnw đvqgtpstich nhâhryvn đvqgtãacblrozmu hồuzukn mộqdlnt Hàxrnwn gia đvqgttugs tửbutr đvqgtnvpd lấhutey đvqgti cômxpung pháejqzp bírxdc truyềghpmn, nêoyngn càxrnwng trởfpjsoyngn giậbdgbn dữfawe xuấhutet thủwyna khômxpung chúahuet do dựztkl.

"Vạprprn Niêoyngn Thầhajnn Quang!"
Tiểnvpdu Bảvmseo bàxrnwn tay nhấhutec lêoyngn mộqdlnt đvqgtprpro hàxrnwo quang ngũquuq sắkdoxc hộqdlni tụzmtf trêoyngn đvqgtpmglnh Vạprprn Niêoyngn Cung lạprpri nhắkdoxm tớzmtfi Hàxrnwn Vũquuq Thanh màxrnw bắkdoxn tớzmtfi.

"Thiêoyngn Kiếuzukm Phi!"
xrnwn Vũquuq Thanh khômxpung dáejqzm khinh xuấhutet liềghpmn đvqgtiềghpmu khiểnvpdn thanh kiếuzukm phi thẳnvpdng tớzmtfi ngũquuq sắkdoxc quang trụzmtf, mộqdlnt kiếuzukm phóejqzng ra mang theo toàxrnwn lựztklc củwynaa hắkdoxn.

Ngăpnsin cảvmsen Vạprprn Niêoyngn Thầhajnn Quang chỉpmgl trong mộqdlnt chốmwonc đvqgtãacbl bịpsti đvqgtáejqznh bậbdgbt ra ngoàxrnwi, Hàxrnwn Vũquuq Thanh mởfpjs ra Kiếuzukm Vựztklc hai ngóejqzn tay giơhrrs thẳnvpdng lêoyngn trờctqwi quáejqzt:
"Kiếuzukm Ýfawe Thầhajnn Mômxpun!"

ejqznh tay hạprpr xuốmwonng mộqdlnt thanh cựztkl kiếuzukm ngăpnsin trởfpjs ngay trưrozmzmtfc Hàxrnwn Vũquuq Thanh, thâhryvn kiếuzukm ngăpnsin lấhutey thầhajnn quang lạprpri nhưrozm thầhajnn mômxpun khômxpung thểnvpd bịpsti pháejqz hủwynay, Tiểnvpdu Bảvmseo cũquuqng khômxpung cóejqz trơhrrs mắkdoxt đvqgtzotjng nhìvqgtn, bàxrnwn tay khẽonor đvqgtqdlnng nhữfaweng tòywuma thiêoyngn khômxpung đvqgtvmseo di chuyểnvpdn hìvqgtnh thàxrnwnh mộqdlnt trậbdgbn pháejqzp, khírxdc tứzotjc pháejqzt ra làxrnwm cho Hàxrnwn Vũquuq Thanh nhưrozmhrrsi vàxrnwo vựztklc sâhryvu vômxpu tậbdgbn.

"Khômxpung lẽonor lạprpri bỏkdox mạprprng ngay đvqgtâhryvy?"
xrnwn Vũquuq Thanh ýacbl nghĩwyna trong đvqgtuzukng chợztklt lóejqze muốmwonn dùevavng toàxrnwn lựztklc ứzotjng phóejqz, nhưrozmng còywumn chưrozma đvqgtztkli hắkdoxn pháejqzt đvqgtqdlnng thìvqgt mộqdlnt luồuzukng hắkdoxc hỏkdoxa đvqgtqdlnt nhiêoyngn xuấhutet hiệtugsn, nóejqz khômxpung cômxpung kírxdcch ai cảvmsexrnw chỉpmglhrrs lửbutrng nơhrrsi đvqgtóejqz.

oikvprpri cung phụzmtfng, cung chủwynaejqzi sẽonorejqz mộqdlnt vịpstixrnwn gia từaiqk xa trởfpjs vềghpm, đvqgtaiqkng cóejqz quáejqz tay đvqgthutey.

"
Âghpmm thanh nàxrnwy làxrnw củwynaa Hàxrnwn Tômxpun, Tiểnvpdu Bảvmseo nghe đvqgtưrozmztklc lờctqwi nàxrnwy sắkdoxc mặneamt khômxpung thay đvqgtxghii thảvmsen nhiêoyngn nóejqzi:
"Lệtugsnh củwynaa cung chủwyna, nhưrozmng ta vẫztkln muốmwonn xem ngưrozmơhrrsi cóejqz đvqgtpnsi đvqgtưrozmztklc mộqdlnt kírxdcch nàxrnwy?"
Tiểnvpdu Bảvmseo khômxpung cóejqz ýacbl đvqgtpstinh dừaiqkng lạprpri thìvqgt trờctqwi đvqgtqdlnt nhiêoyngn hóejqza thàxrnwnh màxrnwu u tốmwoni, ma khírxdchryvng tràxrnwo mộqdlnt nữfawe tửbutr tuyệtugst mỹelke từaiqk trong ma khírxdcrozmzmtfc ra, Lam Huyềghpmn liếuzukc nhìvqgtn hai vịpstirozmctqwng giảvmse thảvmsen nhiêoyngn nóejqzi:
"Hàxrnwn Vũquuq Thiêoyngn đvqgtâhryvu?"
Tiểnvpdu Bảvmseo ngưrozmzmtfc nhìvqgtn ma nữfawe cau màxrnwy nóejqzi:
"Chủwyna nhâhryvn còywumn chưrozma cóejqz trởfpjs vềghpm, ngưrozmơhrrsi khômxpung phảvmsei đvqgtang cùevavng ngàxrnwi ấhutey đvqgti thírxdc luyệtugsn sao?"
Lam Huyềghpmn nhưrozmzmtfng màxrnwy kinh ngạprprc nóejqzi: — QUẢbutrNG CÁoikvO —
"Thírxdc luyệtugsn kếuzukt thúahuec đvqgtãacbl đvqgtưrozmztklc bảvmsey ngàxrnwy, hắkdoxn vốmwonn phảvmsei trởfpjs vềghpm trưrozmzmtfc khi thírxdc luyệtugsn kếuzukt thúahuec rồuzuki.

"
"Chủwyna nhâhryvn đvqgtãacbl mấhutey năpnsim chưrozma trởfpjs vềghpm Vạprprn Niêoyngn Cung, ma nữfawe ngưrozmơhrrsi nóejqzi vậbdgby làxrnw ýacblvqgt?"
Tiểnvpdu Bảvmseo cau màxrnwy trong lòywumng thầhajnm nghĩwyna sắkdoxp cóejqz chuyệtugsn khômxpung hay, Lam Huyềghpmn cũquuqng nhírxdcu chặneamt màxrnwy nóejqzi:
"Hắkdoxn khômxpung cóejqzfpjs đvqgtâhryvy, vậbdgby rốmwont cuộqdlnc đvqgtãacbl đvqgti đvqgtâhryvu chứzotj?"
Tiểnvpdu Bảvmseo ngưrozmzmtfc nhìvqgtn Lam Huyềghpmn cóejqz chúahuet nghi hoặneamc nóejqzi:
"Ngưrozmơhrrsi thậbdgbt sựztkl khômxpung biếuzukt chủwyna nhâhryvn ởfpjs đvqgtâhryvu?"
Lam Huyềghpmn đvqgtqdlnt nhiêoyngn toàxrnwn thâhryvn têoyng cứzotjng nhớzmtf lạprpri lầhajnn cuốmwoni mìvqgtnh màxrnw hắkdoxn gặneamp nhau, chírxdcnh làxrnw trong hang đvqgtqdlnng củwynaa mộqdlnt con hoang thúahue thầhajnn bírxdc, nếuzuku linh cảvmsem củwynaa nàxrnwng khômxpung sai thìvqgt bọkuybn ngưrozmctqwi Hàxrnwn Vũquuq Thiêoyngn chắkdoxc làxrnw gặneamp rắkdoxc rốmwoni ởfpjs đvqgtóejqz.

"Ta đvqgti tìvqgtm hắkdoxn.

"
Lam Huyềghpmn quay đvqgthajnu phóejqzng thẳnvpdng vềghpm phírxdca xa, trong tay còywumn cầhajnm mộqdlnt khốmwoni thầhajnn lệtugsnh truyềghpmn hồuzukn lựztklc vàxrnwo nóejqzi:
"Tỷgtvh tỷgtvh, đvqgtưrozma ta trởfpjs lạprpri Thírxdc Luyệtugsn, ta đvqgtang rấhutet gấhutep.

"
"Tiểnvpdu muộqdlni củwynaa ta, giọkuybng nóejqzi củwynaa muộqdlni nhưrozm vậbdgby, đvqgtúahueng làxrnw gặneamp chuyệtugsn cấhutep bạprprch, tỷgtvh sẽonor đvqgtưrozma ngưrozmơhrrsi đvqgti.


"
Âghpmm thanh củwynaa Quâhryvn Hỷgtvh Thanh truyềghpmn ra từaiqk thầhajnn lệtugsnh, mộqdlnt vòywumng xoáejqzy khômxpung gian đvqgtqdlnt nhiêoyngn xuấhutet hiệtugsn rồuzuki chấhuten đvqgtqdlnng mộqdlnt cáejqzi, hồuzuk đvqgtiệtugsp tung bay hộqdlni tụzmtf thàxrnwnh Quâhryvn Hỷgtvh Thanh.

xrnwng vừaiqka tớzmtfi đvqgtãacbl nắkdoxm tay Lam Huyềghpmn kévmseo vàxrnwo trong khômxpung gian vòywumng xoáejqzy, biếuzukn mấhutet khômxpung thấhutey tâhryvm hơhrrsi.

Tiểnvpdu Bảvmseo thấhutey nàxrnwng ta rờctqwi khỏkdoxi thìvqgt trong lòywumng lạprpri càxrnwng thêoyngm bấhutet an, hắkdoxn phấhutet tay biếuzukn nhữfaweng tòywuma thiêoyngn khômxpung đvqgtvmseo đvqgtang xếuzukp thàxrnwnh trậbdgbn hìvqgtnh táejqzch ra, từaiqkng cáejqzi trởfpjs vềghpm vịpsti trírxdcquuq nhưrozm chưrozma hềghpm đvqgtqdlnng đvqgtbdgby.

"Lãacblo tửbutrywumn cóejqz việtugsc, khômxpung chơhrrsi vớzmtfi ngưrozmơhrrsi nữfawea.

"
Tiểnvpdu Bảvmseo liếuzukc nhìvqgtn Hàxrnwn Vũquuq Thanh mộqdlnt cáejqzi rồuzuki biếuzukn mấhutet khỏkdoxi tầhajnm mắkdoxt.

xrnwn Vũquuq Thanh cũquuqng thởfpjs ra mộqdlnt hơhrrsi trởfpjs vềghpmxrnwn gia nghỉpmgl ngơhrrsi, Tiểnvpdu Bảvmseo ởfpjsevavng khômxpung gian do bảvmseo tọkuyba hìvqgtnh thàxrnwnh, hắkdoxn trầhajnm ngâhryvm vềghpm lờctqwi màxrnw Lam Huyềghpmn nóejqzi.

"Chủwyna nhâhryvn, nếuzuku ngàxrnwi thựztklc sựztklejqz chuyệtugsn thìvqgt Vạprprn Niêoyngn Cung khóejqzxrnw giữfawe đvqgtưrozmztklc, theo nhưrozm thờctqwi gian đvqgtưrozmztklc tírxdcnh thìvqgt kếuzuk đvqgtếuzukn sẽonorxrnwhryvy Phỉpmgl Quốmwonc dẫztkln đvqgtqdlnng toàxrnwn quâhryvn đvqgtáejqznh Nam Cưrozmơhrrsng, ngàxrnwi còywumn khômxpung trởfpjs vềghpm thìvqgt mọkuybi chuyệtugsn sẽonor xem nhưrozm kếuzukt thúahuec.

"
Tiểnvpdu Bảvmseo bàxrnwn tay lậbdgbt lạprpri ba mưrozmơhrrsi ứzotjc linh thạprprch thưrozmztklng phẩprprm đvqgtưrozmztklc đvqgtztklng trong túahuei trữfawe vậbdgbt xuấhutet hiệtugsn, đvqgtâhryvy làxrnw thứzotjxrnwxrnwn Vũquuq Thiêoyngn đvqgtãacbl chuẩprprn bịpsti trưrozmzmtfc khi rờctqwi đvqgti.

evavng toàxrnwn bộqdlnejqzt vàxrnwo cơhrrs thểnvpd Tiểnvpdu Bảvmseo, dùevavng mộqdlnt lầhajnn cômxpung kírxdcch cóejqz thểnvpd tiêoyngu diệtugst bấhutet cứzotj thếuzuk lựztklc nàxrnwo khômxpung cóejqz ngụzmtfy thầhajnn tọkuyba trấhuten, nhưrozmng cáejqzi giáejqz phảvmsei trảvmse chírxdcnh làxrnw sinh mệtugsnh củwynaa hắkdoxn cùevavng vớzmtfi nhữfaweng thủwyna hạprpr củwynaa Hàxrnwn Vũquuq Thiêoyngn, chírxdcnh làxrnw mấhutey vịpsti trưrozmfpjsng lãacblo vàxrnwoyngu thúahue trấhuten thủwyna.

Hai vịpstirozmơhrrsng giảvmsexrnw phóejqz cung chủwyna Giao lãacblo cũquuqng sẽonorxrnw nhữfaweng kẻevav hi sinh trong đvqgtóejqz, chỉpmgl ngoạprpri trừaiqk quảvmsen sựztklxrnw cung chủwynaxrnwn Diệtugsp làxrnw khômxpung cầhajnn phảvmsei hi sinh, nếuzuku làxrnwm vậbdgby thìvqgt thựztklc lựztklc củwynaa Vạprprn Niêoyngn Cung nguyêoyngn khírxdc đvqgtprpri giảvmsem.

"Tiểnvpdu Bảvmseo, nhữfaweng bốmwon trírxdcfpjs Vạprprn Niêoyngn Cung đvqgtãacbl hoàxrnwn thàxrnwnh, bưrozmzmtfc cuốmwoni cùevavng ta cũquuqng chuẩprprn bịpsti cho ngưrozmơhrrsi, khi nàxrnwo tìvqgtnh huốmwonng bắkdoxt buộqdlnc ngưrozmơhrrsi hãacbly dùevavng đvqgtếuzukn, còywumn khômxpung thìvqgtacbly kiêoyngn trìvqgt đvqgtztkli ta trởfpjs vềghpm.

"
Tiểnvpdu Bảvmseo nhớzmtf lạprpri lờctqwi củwynaa chủwyna nhâhryvn nóejqzi, hắkdoxn nắkdoxm chặneamt túahuei trữfawe vậbdgbt lạprpri quyếuzukt tâhryvm kiêoyngn trìvqgt tớzmtfi cùevavng.

"Truyềghpmn lệtugsnh, quâhryvn trậbdgbn Tứzotj Đoikvprpri Thầhajnn Thúahue chuẩprprn bịpsti xuấhutet quan."
Tiểnvpdu Bảvmseo ởfpjs đvqgtprpri đvqgtiệtugsn hạprpr lệtugsnh cho mộqdlnt vịpsti quảvmsen sựztkl, vịpsti kia bộqdlnejqzng gấhutep gáejqzp lậbdgbp tứzotjc chạprpry đvqgti.

Quâhryvn trậbdgbn Tứzotj Đoikvprpri Thầhajnn Thúahue bao gồuzukm Chu Tưrozmzmtfc trậbdgbn, Bạprprch Hổxghi trậbdgbn, Thanh Long trậbdgbn vàxrnw Huyềghpmn Vũquuq trậbdgbn màxrnw tạprpro thàxrnwnh, quâhryvn trậbdgbn chuyểnvpdn hóejqza linh hoạprprt cômxpung thủwyna vẹqdlnn toàxrnwn.

Chu Tưrozmzmtfc trậbdgbn làxrnw tấhuten cômxpung tầhajnm xa vàxrnw quầhajnn thểnvpd, rấhutet cóejqzejqzc dụzmtfng cho nhữfaweng cuộqdlnc tấhuten cômxpung quy mômxpu lớzmtfn, Bạprprch Hổxghi trậbdgbn tấhuten cômxpung tầhajnm gầhajnn chuyêoyngn vềghpm việtugsc pháejqz vỡpnsi phòywumng ngựztkl củwynaa đvqgtpstich thủwyna.

Thanh Long trậbdgbn làxrnw tấhuten cômxpung đvqgtơhrrsn mụzmtfc tiêoyngu, chuyêoyngn nhắkdoxm vàxrnwo tu sĩwynarozmctqwng đvqgtprpri màxrnw pháejqzt đvqgtqdlnng cômxpung kírxdcch, do nhữfaweng tưrozmzmtfng quâhryvn dẫztkln trậbdgbn thi triểnvpdn.

Huyềghpmn Vũquuq trậbdgbn phòywumng thủwyna kiêoyngn cốmwon khômxpung mộqdlnt kẻevav hởfpjs, dùevavng đvqgtnvpd ngăpnsin trởfpjs mộqdlnt vàxrnwi vịpstirozmctqwng giảvmsexrnw khômxpung thàxrnwnh vấhuten đvqgtghpm.

— QUẢbutrNG CÁoikvO —
Quâhryvn trậbdgbn Tứzotj Đoikvprpri Thầhajnn Thúahuemxpung thủwyna toàxrnwn diệtugsn, nhưrozmng chỉpmgl tiếuzukc làxrnw do mộqdlnt tiểnvpdu quốmwonc củwynaa mộqdlnt tiểnvpdu tinh cầhajnu thàxrnwnh trậbdgbn, nêoyngn uy lựztklc khômxpung mấhutey cưrozmctqwng đvqgtprpri nhưrozmfpjs thưrozmztklng cấhutep vũquuq trụzmtf.

ywumn nếuzuku đvqgtem so vớzmtfi quâhryvn trậbdgbn ởfpjs tiêoyngu tinh giớzmtfi thìvqgt quâhryvn trậbdgbn Tứzotj Đoikvprpri Thầhajnn Thúahuexrnwy, cóejqz thểnvpd đvqgtưrozmztklc xem làxrnw ngụzmtfy thầhajnn quâhryvn trậbdgbn hiếuzukm thấhutey.

Khoảvmseng ba canh giờctqw sau thìvqgt mộqdlnt đvqgtprpri quâhryvn trăpnsim vạprprn đvqgtãacbl tậbdgbp hợztklp bêoyngn ngoàxrnwi Vạprprn Niêoyngn Sâhryvm Lâhryvm, bởfpjsi vìvqgt Vạprprn Niêoyngn Thàxrnwnh khômxpung cóejqz sứzotjc chứzotja mộqdlnt đvqgtqdlni quâhryvn trăpnsim vạprprn nhưrozm vậbdgby.

Quâhryvn trậbdgbn chỉpmglnh tềghpm hiêoyngn ngang chờctqw lệtugsnh, trăpnsim vạprprn quâhryvn binh nàxrnwy tu vi thấhutep nhấhutet làxrnwquuq Cảvmsenh, cao nhấhutet chírxdcnh làxrnw Tháejqznh Nhâhryvn viêoyngn mãacbln.

Tháejqznh Nhâhryvn ưrozmzmtfc tírxdcnh hơhrrsn hai ngàxrnwn tu sĩwyna, vốmwonn Nam Cưrozmơhrrsng quốmwonc khômxpung thểnvpd sinh ra nhiềghpmu Tháejqznh Nhâhryvn nhưrozm vậbdgby trong vòywumng trăpnsim năpnsim trởfpjs lạprpri đvqgtâhryvy, nhưrozmng thiêoyngn phúahue củwynaa thổxghihryvn Nam Cưrozmơhrrsng nhưrozm đvqgtưrozmztklc cởfpjsi bỏkdox phong ấhuten, thiêoyngn tàxrnwi trẻevav tuổxghii xuấhutet hiệtugsn lớzmtfp lớzmtfp, nhữfaweng tu sĩwyna tiềghpmn bốmwoni cũquuqng làxrnw xuấhutet hiệtugsn dấhuteu hiệtugsu muốmwonn đvqgtqdlnt pháejqz.

xrnwn Vũquuq Thiêoyngn dựztkla vàxrnwo đvqgtiềghpmu nàxrnwy đvqgtãacbl dặneamn dòywum Tiểnvpdu Bảvmseo khômxpung tiếuzukc tàxrnwi nguyêoyngn màxrnw chiêoyngu mộqdln bọkuybn họkuyb vềghpm, dùevavng thưrozmztklng phẩprprm linh thạprprch bồuzuki bổxghi trong vàxrnwi năpnsim mớzmtfi cóejqz đvqgtưrozmztklc sốmwonrozmztklng trăpnsim vạprprn tu sĩwyna.

Tiêoyngu hao hơhrrsn 10 ứzotjc linh thạprprch thưrozmztklng phẩprprm, nếuzuku thờctqwi gian còywumn cóejqz thểnvpd cho phévmsep thìvqgtejqzi khômxpung chừaiqkng quâhryvn trậbdgbn nàxrnwy sẽonorejqz toàxrnwn bộqdln tu sĩwynaxrnw Tháejqznh Nhâhryvn.

"Thuộqdlnc hạprprwyna Sinh đvqgtprpri nguyêoyngn soáejqzi, xin chờctqw đvqgtprpri cung phụzmtfng hạprpr lệtugsnh.


"
Mộqdlnt lãacblo giàxrnwejqzc dáejqzng to cao mưrozmctqwi phầhajnn báejqz đvqgtprpro, tu vi Tháejqznh Nhâhryvn viêoyngn mãacbln làxrnw ngưrozmctqwi dẫztkln đvqgthajnu đvqgtprpri quâhryvn trăpnsim vạprprn nàxrnwy, Tiểnvpdu Bảvmseo ngưrozmzmtfc nhìvqgtn phírxdca xa bàxrnwn tay giơhrrsoyngn nóejqzi:
oikvếuzukn chiếuzukn trưrozmctqwng Nam Hảvmsei, ưrozmu tiêoyngn tiêoyngu diệtugst yêoyngu tộqdlnc.

"
"Toàxrnwn quâhryvn nghe lệtugsnh, tiếuzukn tớzmtfi chiếuzukn trưrozmctqwng Nam Hảvmsei, ưrozmu tiêoyngn tiêoyngu diệtugst yêoyngu tộqdlnc, xuấhutet pháejqzt!"
wyna Sinh truyềghpmn xuốmwonng quâhryvn lệtugsnh khuévmsech táejqzn khắkdoxp nơhrrsi khômxpung mộqdlnt kẻevav hởfpjs, trăpnsim vạprprn quâhryvn sĩwyna bắkdoxt đvqgthajnu bay lêoyngn khômxpung trung, hưrozmzmtfng tớzmtfi Nam Hảvmsei màxrnw đvqgti.

Đoikvprpri quâhryvn trăpnsim vạprprn hàxrnwnh quâhryvn trêoyngn khômxpung nhưrozmxrnw mộqdlnt đvqgtàxrnwn châhryvu chấhuteu khômxpung thấhutey đvqgtiểnvpdm cuốmwoni, khírxdc thếuzuk nhưrozm vậbdgby làxrnwm cho ai cũquuqng kinh hãacbli khômxpung thômxpui.

Tiểnvpdu Bảvmseo lạprpri xuấhutet hiệtugsn ởfpjsxrnwn gia tìvqgtm Hàxrnwn Vũquuq Thanh, hắkdoxn thậbdgbt khômxpung ưrozma việtugsc têoyngn nàxrnwy tùevavy tiệtugsn xâhryvm nhậbdgbp, nhưrozmng hiệtugsn tạprpri làxrnw thờctqwi đvqgtiểnvpdm cầhajnn dùevavng ngưrozmctqwi.

"Ngưrozmơhrrsi trởfpjs vềghpm Nam Hảvmsei mộqdlnt chuyếuzukn đvqgti.

"
xrnwn Vũquuq Thanh nhưrozmzmtfng màxrnwy cóejqz chúahuet kinh ngạprprc nóejqzi:
"Bộqdlnejqzng củwynaa ngưrozmơhrrsi sao lạprpri vộqdlni vậbdgby?"
Tiểnvpdu Bảvmseo cau màxrnwy nóejqzi:
"Ta cảvmsem nhậbdgbn đvqgtưrozmztklc ba đvqgtqdlnng năpnsing lưrozmztklng mạprprnh mẽonorfpjs Nam Hảvmsei, e làxrnwejqz chuyệtugsn khômxpung hay sắkdoxp diễnsdwn ra.

"
xrnwn Vũquuq Thanh đvqgtzotjng bậbdgbt dậbdgby khômxpung chúahuet do dựztkl đvqgtpstinh rờctqwi đvqgti, nhưrozmng hắkdoxn quay lạprpri khóejqz hiểnvpdu nóejqzi:
"Ngưrozmơhrrsi cũquuqng rấhutet mạprprnh, lạprpri khômxpung cùevavng bọkuybn họkuyb ra chiếuzukn trưrozmctqwng.

"
Tiểnvpdu Bảvmseo thởfpjsxrnwi nóejqzi:
"Ta khômxpung thểnvpd ra khỏkdoxi Vạprprn Niêoyngn Cung, nếuzuku ta tựztklvqgtnh đvqgti đvqgtưrozmztklc thìvqgt đvqgtâhryvu cóejqz vộqdlni nhưrozm vậbdgby?"
xrnwn Vũquuq Thanh đvqgtãacbl hiểnvpdu đvqgtưrozmztklc vấhuten đvqgtghpm củwynaa Tiểnvpdu Bảvmseo, nếuzuku rờctqwi khỏkdoxi Vạprprn Niêoyngn Cung thìvqgt hắkdoxn sẽonor bịpsti suy yếuzuku hoặneamc làxrnw biếuzukn mấhutet, cũquuqng khômxpung thểnvpd ra chiếuzukn trưrozmctqwng màxrnw chỉpmglfpjs đvqgtâhryvy hạprpr lệtugsnh màxrnw thômxpui.

Hắkdoxn cũquuqng khômxpung cóejqzfpjs đvqgtâhryvy lâhryvu màxrnw trựztklc tiếuzukp trởfpjs vềghpm Nam Hảvmsei, dùevav sao Hàxrnwn gia vẫztkln còywumn ởfpjsoyngn đvqgtóejqz, Hàxrnwn Vũquuq Thanh đvqgtãacbl từaiqkng hứzotja sẽonor liềghpmu mạprprng củwynaa mìvqgtnh củwynaa đvqgtnvpd bảvmseo vệtugsxrnwn gia, hiệtugsn tạprpri đvqgtãacbl trởfpjs thàxrnwnh cưrozmctqwng giảvmse Tháejqznh Tômxpung lòywumng hắkdoxn vẫztkln khômxpung đvqgtxghii, mộqdlnt mựztklc hưrozmzmtfng vềghpmxrnwn gia.

qdln vạprprn trưrozmztklng dưrozmzmtfi hảvmsei vựztklc, vômxpu sốmwonoyngu tộqdlnc cáejqzc loạprpri tậbdgbp hợztklp lạprpri đvqgtâhryvy, bộqdlnejqzng củwynaa chúahueng ai nấhutey cũquuqng chậbdgbt vậbdgbt khômxpung thômxpui.

Đoikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thêoyng cuộqdlnn mìvqgtnh ởfpjs mộqdlnt hòywumn đvqgtáejqz lớzmtfn vẻevav mặneamt âhryvm trầhajnm khômxpung nóejqzi lờctqwi nàxrnwo, Thiêoyngn Thanh Hùevavng thìvqgtvmset mặneamt hung tợztkln tràxrnwn ngậbdgbp hậbdgbn thùevav, tùevavy thờctqwi cóejqz thểnvpd bạprpro pháejqzt đvqgtbdgbp chếuzukt bấhutet kìvqgt kẻevavxrnwo dáejqzm tớzmtfi gầhajnn.


oikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thêoyngxrnw hậbdgbu đvqgtprpri thầhajnn thúahueywumn bịpstioyngn Kiếuzukm Tômxpung đvqgtáejqznh cho chậbdgbt vậbdgbt, chúahueng ta phảvmsei giảvmsei quyếuzukt nhưrozm thếuzukxrnwo đvqgtâhryvy?"
Mộqdlnt lãacblo yêoyngu tộqdlnc tu vi viêoyngn mãacbln Tháejqznh Tômxpung tràxrnwn đvqgthajny bấhutet an nóejqzi, Mao Hy bịpsti thưrozmơhrrsng vẫztkln chưrozma khỏkdoxi đvqgtang ngồuzuki ởfpjs bảvmseo tọkuyba củwynaa cáejqzc tộqdlnc trưrozmfpjsng nóejqzi: — QUẢbutrNG CÁoikvO —
"Hậbdgbu đvqgtprpri thầhajnn thúahue chúahueng ta lạprpri cóejqz ngàxrnwy bịpsti đvqgtáejqznh cho thêoyng thảvmsem nhưrozm vậbdgby, têoyngn Kim Hoàxrnwng Ngưrozmu Khảvmsei đvqgtâhryvu? Sao ta chưrozma thấhutey hắkdoxn xuấhutet hiệtugsn?"
Lờctqwi nàxrnwy nhưrozm mộqdlnt chấhutet kírxdcch thírxdcch làxrnwm cho Thiêoyngn Thanh Hùevavng bạprpro nộqdln, mộqdlnt trảvmseo từaiqk trêoyngn giáejqzng xuốmwonng hưrozmzmtfng Mao Hy màxrnw đvqgtbdgbp.

Bảvmsen thểnvpd Thômxpun Thiêoyngn Thạprprch Hầhajnu cũquuqng bộqdlnc pháejqzt ngăpnsin lấhutey mộqdlnt trảvmseo, so vớzmtfi thuầhajnn túahuey lựztklc lưrozmztklng thìvqgt cảvmse hai cũquuqng khômxpung kévmsem nhau bao nhiêoyngu.


"Têoyngn khômxpun, đvqgtqdlnt nhiêoyngn lạprpri đvqgtqdlnng thủwyna vớzmtfi ta làxrnw ýacblvqgt?"
Thômxpun Thiêoyngn Thạprprch Hầhajnu chốmwonng đvqgtpnsi mộqdlnt kírxdcch tràxrnwn đvqgthajny phẫztkln nộqdln quáejqzt, thưrozmơhrrsng thếuzuk do Tiêoyngu Hạprpro gâhryvy ra còywumn chưrozma phụzmtfc hồuzuki hoàxrnwn toàxrnwn, lạprpri bịpsti Thiêoyngn Thanh Hùevavng bấhutet ngờctqw tấhuten cômxpung, khômxpung phảvmsei phảvmsen xạprpr hắkdoxn nhanh nhạprpry e làxrnw sẽonor thụzmtf trọkuybng thưrozmơhrrsng lầhajnn nữfawea.

"Lãacblo nhịpsti, bìvqgtnh tĩwynanh đvqgti.

"
Đoikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thêoyngevavng đvqgtmxpui quấhuten lấhutey lãacblo nhịpstivmseo ra, khômxpung cho hắkdoxn tiếuzukp tụzmtfc tấhuten cômxpung đvqgtuzukng bạprprn nữfawea.

"Hựztkl.

"
Đoikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thêoyng đvqgtqdlnt nhiêoyngn phun máejqzu, giơhrrsejqzi đvqgtmxpui đvqgtãacbl bịpsti cắkdoxt mộqdlnt khúahuec lêoyngn nhìvqgtn, kiếuzukm khírxdc trưrozmzmtfc kia vẫztkln còywumn lưrozmu lạprpri chưrozma hềghpm tiêoyngu táejqzn, làxrnwm cho thưrozmơhrrsng thếuzuk củwynaa nóejqz khômxpung thểnvpd phụzmtfc hồuzuki.

"Ba kẻevav mạprprnh nhấhutet trong thậbdgbp ngũquuq thầhajnn thúahue lạprpri bạprpri sao?"
Mộqdlnt âhryvm thanh trầhajnm thấhutep chậbdgbm rãacbli từaiqk phírxdca vựztklc sâhryvu gầhajnn đvqgtóejqz vang lêoyngn, tấhutet cảvmseoyngu tộqdlnc đvqgtzotjng dậbdgby hưrozmzmtfng phírxdca vựztklc sâhryvu màxrnwahuei đvqgthajnu quy phụzmtfc.

Mộqdlnt cựztkl trảvmseo chộqdlnp lấhutey váejqzch đvqgtáejqz rồuzuki từaiqk từaiqk trồuzuki lêoyngn mộqdlnt cựztkl long vạprprn trưrozmztklng, toàxrnwn thâhryvn long lâhryvn màxrnwu xanh đvqgtbdgbm yêoyngu dịpsti cựztklc đvqgtiểnvpdm, sóejqzng lưrozmng mọkuybc đvqgthajny gai nhọkuybn, tứzotj chi cơhrrs bắkdoxt nhưrozmxrnw hổxghi thủwyna, long trảvmseo bévmsen nhọkuybn hơhrrsn cảvmse đvqgtao kiếuzukm, trêoyngn đvqgthajnu củwynaa nóejqz khômxpung phảvmsei làxrnw long giáejqzc màxrnwxrnw bốmwonn cáejqzi ngưrozmu giáejqzc, cùevavng vớzmtfi mộqdlnt cặneamp ngàxrnwfpjsxrnwm, khiếuzukn cho bộqdlnejqzng củwynaa nóejqzrozmctqwi phầhajnn đvqgtáejqzng sợztkl, đvqgtâhryvy làxrnw Ma Hảvmsei Long Vưrozmơhrrsng.

"Nóejqzi, yêoyngu tộqdlnc cưrozmctqwng đvqgtprpri nhưrozm vậbdgby, lạprpri khômxpung thểnvpd thu phụzmtfc đvqgtưrozmztklc lũquuq nhâhryvn tộqdlnc, chuyệtugsn nàxrnwy làxrnw tráejqzch cáejqzc ngưrozmơhrrsi vômxpu dụzmtfng, hay làxrnw nhâhryvn tộqdlnc kia quáejqzrozmctqwng đvqgtprpri?"
Cựztkl long kìvqgta gầhajnm lêoyngn mộqdlnt tiếuzukng thìvqgt trọkuybng lựztklc đvqgtqdlnt nhiêoyngn hạprpr xuốmwonng, toàxrnwn bộqdlnoyngu tộqdlnc khômxpung kẻevavxrnwo đvqgtzotjng vữfaweng màxrnw nằdybvm rạprprp trêoyngn đvqgthutet.

Uy áejqzp Ma Hảvmsei Long Vưrozmơhrrsng truyềghpmn tớzmtfi nhưrozmxrnw thầhajnn linh làxrnwm cho yêoyngu tộqdlnc khiếuzukp sợztkl, Đoikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thêoyng cốmwonrozmztklng dậbdgby bìvqgtnh tĩwynanh nóejqzi:
"Nhâhryvn tộqdlnc xuấhutet hiệtugsn Kiếuzukm Tômxpung, thựztklc lựztklc cưrozmctqwng đvqgtprpri vưrozmztklt ra ngoàxrnwi sứzotjc tưrozmfpjsng tưrozmztklng, bọkuybn ta cũquuqng làxrnw lựztklc bấhutet đvqgtuzukng tâhryvm.

"
Lờctqwi nàxrnwy vừaiqka dứzotjt thìvqgt long trao đvqgtãacbl chộqdlnp lấhutey cổxghi củwynaa Đoikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thêoyng nhấhuten mạprprnh xuốmwonng đvqgthutet, Ma Hảvmsei Long Vưrozmơhrrsng tràxrnwn đvqgthajny sáejqzt ýacblejqzi:
"Ngưrozmơhrrsi làxrnw kẻevav dẫztkln đvqgthajnu, trậbdgbn chiếuzukn hômxpum nay thấhutet bạprpri, thìvqgtquuqng nêoyngn lấhutey đvqgthajnu củwynaa mìvqgtnh đvqgtnvpd chuộqdlnc tộqdlni đvqgti.

"
"Ngưrozmơhrrsi dáejqzm!"
Trong mưrozmctqwi hai vịpsti tộqdlnc trưrozmfpjsng củwynaa mưrozmctqwi hai mạprprch yêoyngu tộqdlnc đvqgttugs nhấhutet, đvqgtqdlnt nhiêoyngn cóejqzejqzm cổxghi khírxdc tứzotjc bộqdlnc pháejqzt toàxrnwn bộqdln nhắkdoxm thẳnvpdng vềghpm phírxdca Ma Hảvmsei Long Vưrozmơhrrsng.

Nộqdlni bộqdlnoyngu tộqdlnc đvqgtưrozmztklc chia làxrnwm hai phe, phe chủwyna THB làxrnw củwynaa Đoikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thêoyng, phe muốmwonn tranh đvqgtoạprprt tàxrnwi nguyêoyngn thuộqdlnc vềghpm Ma Hảvmsei Long Vưrozmơhrrsng.

Vốmwonn cảvmse hai ngang tàxrnwi ngang sứzotjc, nhưrozmng đvqgtqdlnt nhiêoyngn cóejqz mộqdlnt vịpsti sứzotj giảvmseoyngu tộqdlnc xuấhutet hiệtugsn, dùevavng tu vi củwynaa mìvqgtnh évmsep buộqdlnc yêoyngu tộqdlnc phảvmsei tạprpro ra chiếuzukn tranh.

Phe củwynaa Đoikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thêoyng muốmwonn phảvmsen kháejqzng, nhưrozmng lựztklc bấhutet đvqgtuzukng tâhryvm, đvqgtàxrnwnh phảvmsei theo lệtugsnh màxrnwxrnwm, vịpsti sứzotj giảvmse kia còywumn cho têoyngn Ma Hảvmsei Long Vưrozmơhrrsng vàxrnwi chỗelke tốmwont, đvqgtnvpd trởfpjsoyngn cưrozmctqwng đvqgtprpri thốmwonng lĩwynanh yêoyngu tộqdlnc.

Nếuzuku khômxpung phảvmsei kẻevav kia trợztkl giúahuep Ma Hảvmsei Long Vưrozmơhrrsng, thìvqgtevavejqzejqzxrnw huyếuzukt mạprprch long tộqdlnc, cũquuqng khômxpung dáejqzm đvqgtqdlnng vàxrnwo phe củwynaa Đoikvdybvng Xàxrnw Thiêoyngn Thếuzuk.

"Lũquuqhryvu bọkuyb, hiệtugsn tạprpri còywumn muốmwonn bảvmseo vệtugs hắkdoxn?"
Ma Hảvmsei Long Vưrozmơhrrsng quay đvqgthajnu gầhajnm lêoyngn mộqdlnt cổxghi khírxdc tứzotjc hủwynay thiêoyngn diệtugst đvqgtpstia bắkdoxn ra, trựztklc tiếuzukp dậbdgbp tắkdoxt toàxrnwn bộqdln khírxdc tứzotjc vừaiqka đvqgtưrozmztklc phóejqzng xuấhutet.

.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.