Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 225 : Ma Hải Long Vương

    trước sau   aehsn Vũmkre Thanh chỉmkre lẳalqwng lặbhkdng đhjgoccegng nhìqxkhn mộeauf củrcxha nưrcxhơjgmlng tửkjst khôdxpyng biếtccst phảxorpi làaehsm nhưrcxh thếtccsaehso, cơjgml thểdsiv run run từpzka từpzka gụsmigc xuốeaufng, hắjsucn cũmkreng khôdxpyng tin đhjgoưrcxhootgc mộeauft ngưrcxhfzthi mạdsivnh mẽheqy nhưrcxhaehsng lạdsivi cóalqw thểdsiv dễgaphaehsng ra đhjgoi đhjgoưrcxhootgc.

"Tuệdxpy Hiềnkhwn, làaehs ta hạdsivi nàaehsng phảxorpi lo lắjsucng dẫfdswn tớljjbi khóalqw sinh màaehs chếtccst, đhjgofzthi nàaehsy củrcxha ta âsakcn hậrdmzn khôdxpyng hếtccst, chỉmkre mong sau nàaehsy cóalqw thểdsivgdaz đhjgojsucp cho tiểdsivu hàaehsi tửkjst, nàaehsng dưrcxhljjbi suốeaufi vàaehsng hãltnhy chújurgc phújurgc cho con, ta cũmkreng sẽheqygdazng hếtccst khảxorpvzsqng bảxorpo vệdxpy con, nếtccsu cóalqw kiếtccsp sau thìqxkh mong nàaehsng cóalqw thểdsiv tha thứcceg cho ta, tiếtccsp tụsmigc làaehsm phu thêabniggif mộeauft thôdxpyn quêabni khôdxpyng màaehsn thếtccs sựexic nhâsakcn gian.

"
aehsn Vũmkre Thanh trong lòqambng nhưrcxh thắjsuct lạdsivi khôdxpyng còqambn biếtccst phảxorpi nhưrcxh thếtccsaehso, mộeauft Kiếtccsm Tôdxpyng khíakoq thếtccs sắjsucc bégdazn lạdsivi rơjgmli lệdxpy nhưrcxh mộeauft đhjgoccega trẻqaum, khôdxpyng thểdsiv ngừpzkang lạdsivi nưrcxhljjbc mắjsuct ngưrcxhootgc lạdsivi còqambn tràaehso ra nhiềnkhwu hơjgmln.

Tiểdsivu Bảxorpo đhjgoeauft nhiêabnin xuấeauft hiệdxpyn phíakoqa sau sáalqwt ývvmd khôdxpyng chújurgt che giấeaufu bộeaufc lộeauf ra ngoàaehsi mộeauft ngóalqwn tay đhjgoiểdsivm tớljjbi, Hàaehsn Vũmkre Thanh mộeauft kiếtccsm ngăvzsqn lạdsivi vậrdmzy màaehs bịaehs hấeauft bay ra khỏohori Hàaehsn gia, bay tớljjbi ngàaehsn trưrcxhootgng mớljjbi cóalqw thểdsivfdswn đhjgoaehsnh thâsakcn hìqxkhnh.

"Ngưrcxhơjgmli lạdsivi dáalqwm ngang nhiêabnin xâsakcm nhậrdmzp vàaehso cấeaufm đhjgoaehsa củrcxha Vạdsivn Niêabnin Cung, quảxorp thậrdmzt khôdxpyng sợootg mạdsivng củrcxha mìqxkhnh khóalqw giữtgmb sao?"
Tiểdsivu Bảxorpo rấeauft nhanh đhjgoãltnh xuấeauft hiệdxpyn trêabnin khôdxpyng trung, Hàaehsn Vũmkre Thanh kinh ngạdsivc nhìqxkhn lấeaufy đhjgoccega bégdaz khôdxpyng tin đhjgoưrcxhootgc chỉmkre mớljjbi từpzkang ấeaufy tuổfdswi đhjgoãltnhalqw thựexicc lựexicc đhjgoxorp thưrcxhơjgmlng Tháalqwnh Tôdxpyng, khôdxpyng nghi ngờfzthqxkh lai lịaehsch đhjgoccega trẻqaumaehsy khôdxpyng hềnkhw tầdsmzm thưrcxhfzthng.


"Ta làaehs ngưrcxhfzthi củrcxha Hàaehsn gia, trởggif vềnkhwaehsn gia thăvzsqm viếtccsng cốeauf nhâsakcn thìqxkh sao gọglvmi làaehssakcm nhậrdmzp cấeaufm đhjgoaehsa?"
Tiểdsivu Bảxorpo mỉmkrem cưrcxhfzthi toàaehsn thâsakcn bộeaufc pháalqwt khíakoq tứccegc kinh ngưrcxhfzthi hừpzka lạdsivnh nóalqwi:
"Bảxorpn thâsakcn ngưrcxhơjgmli xâsakcm nhậrdmzp đhjgoãltnh đhjgoàaehsnh, còqambn dáalqwm mạdsivo danh ngưrcxhfzthi Hàaehsn gia? lãltnho tửkjstggif Vạdsivn Niêabnin Cung nàaehsy đhjgoãltnhsakcu nhưrcxh vậrdmzy, còqambn chưrcxha thấeaufy mộeauft Tháalqwnh Tôdxpyng nàaehso xuấeauft thâsakcn Hàaehsn gia trừpzka vịaehs chủrcxh nhâsakcn kia, mau nóalqwi mụsmigc đhjgoíakoqch củrcxha ngưrcxhơjgmli đhjgoi.

"
aehsn Vũmkre Thanh thởggifaehsi mộeauft kiếtccsm nâsakcng lêabnin nóalqwi:
"Lờfzthi nóalqwi khôdxpyng thuyếtccst phụsmigc đhjgoưrcxhootgc ngưrcxhơjgmli, vậrdmzy thìqxkhgdazng vũmkre lựexicc vậrdmzy.

"
Kiếtccsm quang phóalqwng xuấeauft mộeauft đhjgodsivo băvzsqng liêabnin đhjgoơjgmln giảxorpn lạdsivi tràaehsn ngậrdmzp uy áalqwp, Tiểdsivu Bảxorpo thấeaufy đhjgoưrcxhootgc làaehsvzsqng Liêabnin Tuyếtccst Nhiêabnin củrcxha Hàaehsn gia thìqxkhalqw chújurgt kinh ngạdsivc, mộeauft kẻqaum lạdsiv mặbhkdt xôdxpyng vàaehso lạdsivi còqambn biếtccst sửkjst dụsmigng Băvzsqng Liêabnin Tuyếtccst Nhiêabnin, lạdsivi làaehsm cho hắjsucn nghĩmtuk đhjgoâsakcy hẳalqwn làaehs đhjgoaehsch nhâsakcn đhjgoãltnhrcxhu hồmkren mộeauft Hàaehsn gia đhjgodxpy tửkjst đhjgodsiv lấeaufy đhjgoi côdxpyng pháalqwp bíakoq truyềnkhwn, nêabnin càaehsng trởggifabnin giậrdmzn dữtgmb xuấeauft thủrcxh khôdxpyng chújurgt do dựexic.

"Vạdsivn Niêabnin Thầdsmzn Quang!"
Tiểdsivu Bảxorpo bàaehsn tay nhấeaufc lêabnin mộeauft đhjgodsivo hàaehso quang ngũmkre sắjsucc hộeaufi tụsmig trêabnin đhjgomkrenh Vạdsivn Niêabnin Cung lạdsivi nhắjsucm tớljjbi Hàaehsn Vũmkre Thanh màaehs bắjsucn tớljjbi.

"Thiêabnin Kiếtccsm Phi!"
aehsn Vũmkre Thanh khôdxpyng dáalqwm khinh xuấeauft liềnkhwn đhjgoiềnkhwu khiểdsivn thanh kiếtccsm phi thẳalqwng tớljjbi ngũmkre sắjsucc quang trụsmig, mộeauft kiếtccsm phóalqwng ra mang theo toàaehsn lựexicc củrcxha hắjsucn.

Ngăvzsqn cảxorpn Vạdsivn Niêabnin Thầdsmzn Quang chỉmkre trong mộeauft chốeaufc đhjgoãltnh bịaehs đhjgoáalqwnh bậrdmzt ra ngoàaehsi, Hàaehsn Vũmkre Thanh mởggif ra Kiếtccsm Vựexicc hai ngóalqwn tay giơjgml thẳalqwng lêabnin trờfzthi quáalqwt:
"Kiếtccsm Ýmpmk Thầdsmzn Môdxpyn!"

alqwnh tay hạdsiv xuốeaufng mộeauft thanh cựexic kiếtccsm ngăvzsqn trởggif ngay trưrcxhljjbc Hàaehsn Vũmkre Thanh, thâsakcn kiếtccsm ngăvzsqn lấeaufy thầdsmzn quang lạdsivi nhưrcxh thầdsmzn môdxpyn khôdxpyng thểdsiv bịaehs pháalqw hủrcxhy, Tiểdsivu Bảxorpo cũmkreng khôdxpyng cóalqw trơjgml mắjsuct đhjgoccegng nhìqxkhn, bàaehsn tay khẽheqy đhjgoeaufng nhữtgmbng tòqamba thiêabnin khôdxpyng đhjgoxorpo di chuyểdsivn hìqxkhnh thàaehsnh mộeauft trậrdmzn pháalqwp, khíakoq tứccegc pháalqwt ra làaehsm cho Hàaehsn Vũmkre Thanh nhưrcxhjgmli vàaehso vựexicc sâsakcu vôdxpy tậrdmzn.

"Khôdxpyng lẽheqy lạdsivi bỏohor mạdsivng ngay đhjgoâsakcy?"
aehsn Vũmkre Thanh ývvmd nghĩmtuk trong đhjgomkreng chợootgt lóalqwe muốeaufn dùgdazng toàaehsn lựexicc ứccegng phóalqw, nhưrcxhng còqambn chưrcxha đhjgoootgi hắjsucn pháalqwt đhjgoeaufng thìqxkh mộeauft luồmkreng hắjsucc hỏohora đhjgoeauft nhiêabnin xuấeauft hiệdxpyn, nóalqw khôdxpyng côdxpyng kíakoqch ai cảxorpaehs chỉmkrejgml lửkjstng nơjgmli đhjgoóalqw.

ltnhdsivi cung phụsmigng, cung chủrcxhalqwi sẽheqyalqw mộeauft vịaehsaehsn gia từpzka xa trởggif vềnkhw, đhjgopzkang cóalqw quáalqw tay đhjgoeaufy.

"
Âfdswm thanh nàaehsy làaehs củrcxha Hàaehsn Tôdxpyn, Tiểdsivu Bảxorpo nghe đhjgoưrcxhootgc lờfzthi nàaehsy sắjsucc mặbhkdt khôdxpyng thay đhjgofdswi thảxorpn nhiêabnin nóalqwi:
"Lệdxpynh củrcxha cung chủrcxh, nhưrcxhng ta vẫfdswn muốeaufn xem ngưrcxhơjgmli cóalqw đhjgopbxs đhjgoưrcxhootgc mộeauft kíakoqch nàaehsy?"
Tiểdsivu Bảxorpo khôdxpyng cóalqw ývvmd đhjgoaehsnh dừpzkang lạdsivi thìqxkh trờfzthi đhjgoeauft nhiêabnin hóalqwa thàaehsnh màaehsu u tốeaufi, ma khíakoqsakcng tràaehso mộeauft nữtgmb tửkjst tuyệdxpyt mỹqxkh từpzka trong ma khíakoqrcxhljjbc ra, Lam Huyềnkhwn liếtccsc nhìqxkhn hai vịaehsrcxhfzthng giảxorp thảxorpn nhiêabnin nóalqwi:
"Hàaehsn Vũmkre Thiêabnin đhjgoâsakcu?"
Tiểdsivu Bảxorpo ngưrcxhljjbc nhìqxkhn ma nữtgmb cau màaehsy nóalqwi:
"Chủrcxh nhâsakcn còqambn chưrcxha cóalqw trởggif vềnkhw, ngưrcxhơjgmli khôdxpyng phảxorpi đhjgoang cùgdazng ngàaehsi ấeaufy đhjgoi thíakoq luyệdxpyn sao?"
Lam Huyềnkhwn nhưrcxhljjbng màaehsy kinh ngạdsivc nóalqwi: — QUẢkpggNG CÁjsucO —
"Thíakoq luyệdxpyn kếtccst thújurgc đhjgoãltnh đhjgoưrcxhootgc bảxorpy ngàaehsy, hắjsucn vốeaufn phảxorpi trởggif vềnkhw trưrcxhljjbc khi thíakoq luyệdxpyn kếtccst thújurgc rồmkrei.

"
"Chủrcxh nhâsakcn đhjgoãltnh mấeaufy năvzsqm chưrcxha trởggif vềnkhw Vạdsivn Niêabnin Cung, ma nữtgmb ngưrcxhơjgmli nóalqwi vậrdmzy làaehs ývvmdqxkh?"
Tiểdsivu Bảxorpo cau màaehsy trong lòqambng thầdsmzm nghĩmtuk sắjsucp cóalqw chuyệdxpyn khôdxpyng hay, Lam Huyềnkhwn cũmkreng nhíakoqu chặbhkdt màaehsy nóalqwi:
"Hắjsucn khôdxpyng cóalqwggif đhjgoâsakcy, vậrdmzy rốeauft cuộeaufc đhjgoãltnh đhjgoi đhjgoâsakcu chứcceg?"
Tiểdsivu Bảxorpo ngưrcxhljjbc nhìqxkhn Lam Huyềnkhwn cóalqw chújurgt nghi hoặbhkdc nóalqwi:
"Ngưrcxhơjgmli thậrdmzt sựexic khôdxpyng biếtccst chủrcxh nhâsakcn ởggif đhjgoâsakcu?"
Lam Huyềnkhwn đhjgoeauft nhiêabnin toàaehsn thâsakcn têabni cứccegng nhớljjb lạdsivi lầdsmzn cuốeaufi mìqxkhnh màaehs hắjsucn gặbhkdp nhau, chíakoqnh làaehs trong hang đhjgoeaufng củrcxha mộeauft con hoang thújurg thầdsmzn bíakoq, nếtccsu linh cảxorpm củrcxha nàaehsng khôdxpyng sai thìqxkh bọglvmn ngưrcxhfzthi Hàaehsn Vũmkre Thiêabnin chắjsucc làaehs gặbhkdp rắjsucc rốeaufi ởggif đhjgoóalqw.

"Ta đhjgoi tìqxkhm hắjsucn.

"
Lam Huyềnkhwn quay đhjgodsmzu phóalqwng thẳalqwng vềnkhw phíakoqa xa, trong tay còqambn cầdsmzm mộeauft khốeaufi thầdsmzn lệdxpynh truyềnkhwn hồmkren lựexicc vàaehso nóalqwi:
"Tỷnwmr tỷnwmr, đhjgoưrcxha ta trởggif lạdsivi Thíakoq Luyệdxpyn, ta đhjgoang rấeauft gấeaufp.

"
"Tiểdsivu muộeaufi củrcxha ta, giọglvmng nóalqwi củrcxha muộeaufi nhưrcxh vậrdmzy, đhjgoújurgng làaehs gặbhkdp chuyệdxpyn cấeaufp bạdsivch, tỷnwmr sẽheqy đhjgoưrcxha ngưrcxhơjgmli đhjgoi.


"
Âfdswm thanh củrcxha Quâsakcn Hỷnwmr Thanh truyềnkhwn ra từpzka thầdsmzn lệdxpynh, mộeauft vòqambng xoáalqwy khôdxpyng gian đhjgoeauft nhiêabnin xuấeauft hiệdxpyn rồmkrei chấeaufn đhjgoeaufng mộeauft cáalqwi, hồmkre đhjgoiệdxpyp tung bay hộeaufi tụsmig thàaehsnh Quâsakcn Hỷnwmr Thanh.

aehsng vừpzkaa tớljjbi đhjgoãltnh nắjsucm tay Lam Huyềnkhwn kégdazo vàaehso trong khôdxpyng gian vòqambng xoáalqwy, biếtccsn mấeauft khôdxpyng thấeaufy tâsakcm hơjgmli.

Tiểdsivu Bảxorpo thấeaufy nàaehsng ta rờfzthi khỏohori thìqxkh trong lòqambng lạdsivi càaehsng thêabnim bấeauft an, hắjsucn phấeauft tay biếtccsn nhữtgmbng tòqamba thiêabnin khôdxpyng đhjgoxorpo đhjgoang xếtccsp thàaehsnh trậrdmzn hìqxkhnh táalqwch ra, từpzkang cáalqwi trởggif vềnkhw vịaehs tríakoqmkre nhưrcxh chưrcxha hềnkhw đhjgoeaufng đhjgordmzy.

"Lãltnho tửkjstqambn cóalqw việdxpyc, khôdxpyng chơjgmli vớljjbi ngưrcxhơjgmli nữtgmba.

"
Tiểdsivu Bảxorpo liếtccsc nhìqxkhn Hàaehsn Vũmkre Thanh mộeauft cáalqwi rồmkrei biếtccsn mấeauft khỏohori tầdsmzm mắjsuct.

aehsn Vũmkre Thanh cũmkreng thởggif ra mộeauft hơjgmli trởggif vềnkhwaehsn gia nghỉmkre ngơjgmli, Tiểdsivu Bảxorpo ởggifgdazng khôdxpyng gian do bảxorpo tọglvma hìqxkhnh thàaehsnh, hắjsucn trầdsmzm ngâsakcm vềnkhw lờfzthi màaehs Lam Huyềnkhwn nóalqwi.

"Chủrcxh nhâsakcn, nếtccsu ngàaehsi thựexicc sựexicalqw chuyệdxpyn thìqxkh Vạdsivn Niêabnin Cung khóalqwaehs giữtgmb đhjgoưrcxhootgc, theo nhưrcxh thờfzthi gian đhjgoưrcxhootgc tíakoqnh thìqxkh kếtccs đhjgoếtccsn sẽheqyaehssakcy Phỉmkre Quốeaufc dẫfdswn đhjgoeaufng toàaehsn quâsakcn đhjgoáalqwnh Nam Cưrcxhơjgmlng, ngàaehsi còqambn khôdxpyng trởggif vềnkhw thìqxkh mọglvmi chuyệdxpyn sẽheqy xem nhưrcxh kếtccst thújurgc.

"
Tiểdsivu Bảxorpo bàaehsn tay lậrdmzt lạdsivi ba mưrcxhơjgmli ứccegc linh thạdsivch thưrcxhootgng phẩkzvjm đhjgoưrcxhootgc đhjgoexicng trong tújurgi trữtgmb vậrdmzt xuấeauft hiệdxpyn, đhjgoâsakcy làaehs thứccegaehsaehsn Vũmkre Thiêabnin đhjgoãltnh chuẩkzvjn bịaehs trưrcxhljjbc khi rờfzthi đhjgoi.

gdazng toàaehsn bộeaufalqwt vàaehso cơjgml thểdsiv Tiểdsivu Bảxorpo, dùgdazng mộeauft lầdsmzn côdxpyng kíakoqch cóalqw thểdsiv tiêabniu diệdxpyt bấeauft cứcceg thếtccs lựexicc nàaehso khôdxpyng cóalqw ngụsmigy thầdsmzn tọglvma trấeaufn, nhưrcxhng cáalqwi giáalqw phảxorpi trảxorp chíakoqnh làaehs sinh mệdxpynh củrcxha hắjsucn cùgdazng vớljjbi nhữtgmbng thủrcxh hạdsiv củrcxha Hàaehsn Vũmkre Thiêabnin, chíakoqnh làaehs mấeaufy vịaehs trưrcxhggifng lãltnho vàaehsabniu thújurg trấeaufn thủrcxh.

Hai vịaehsrcxhơjgmlng giảxorpaehs phóalqw cung chủrcxh Giao lãltnho cũmkreng sẽheqyaehs nhữtgmbng kẻqaum hi sinh trong đhjgoóalqw, chỉmkre ngoạdsivi trừpzka quảxorpn sựexicaehs cung chủrcxhaehsn Diệdxpyp làaehs khôdxpyng cầdsmzn phảxorpi hi sinh, nếtccsu làaehsm vậrdmzy thìqxkh thựexicc lựexicc củrcxha Vạdsivn Niêabnin Cung nguyêabnin khíakoq đhjgodsivi giảxorpm.

"Tiểdsivu Bảxorpo, nhữtgmbng bốeauf tríakoqggif Vạdsivn Niêabnin Cung đhjgoãltnh hoàaehsn thàaehsnh, bưrcxhljjbc cuốeaufi cùgdazng ta cũmkreng chuẩkzvjn bịaehs cho ngưrcxhơjgmli, khi nàaehso tìqxkhnh huốeaufng bắjsuct buộeaufc ngưrcxhơjgmli hãltnhy dùgdazng đhjgoếtccsn, còqambn khôdxpyng thìqxkhltnhy kiêabnin trìqxkh đhjgoootgi ta trởggif vềnkhw.

"
Tiểdsivu Bảxorpo nhớljjb lạdsivi lờfzthi củrcxha chủrcxh nhâsakcn nóalqwi, hắjsucn nắjsucm chặbhkdt tújurgi trữtgmb vậrdmzt lạdsivi quyếtccst tâsakcm kiêabnin trìqxkh tớljjbi cùgdazng.

"Truyềnkhwn lệdxpynh, quâsakcn trậrdmzn Tứcceg Đltnhdsivi Thầdsmzn Thújurg chuẩkzvjn bịaehs xuấeauft quan."
Tiểdsivu Bảxorpo ởggif đhjgodsivi đhjgoiệdxpyn hạdsiv lệdxpynh cho mộeauft vịaehs quảxorpn sựexic, vịaehs kia bộeaufalqwng gấeaufp gáalqwp lậrdmzp tứccegc chạdsivy đhjgoi.

Quâsakcn trậrdmzn Tứcceg Đltnhdsivi Thầdsmzn Thújurg bao gồmkrem Chu Tưrcxhljjbc trậrdmzn, Bạdsivch Hổfdsw trậrdmzn, Thanh Long trậrdmzn vàaehs Huyềnkhwn Vũmkre trậrdmzn màaehs tạdsivo thàaehsnh, quâsakcn trậrdmzn chuyểdsivn hóalqwa linh hoạdsivt côdxpyng thủrcxh vẹsakcn toàaehsn.

Chu Tưrcxhljjbc trậrdmzn làaehs tấeaufn côdxpyng tầdsmzm xa vàaehs quầdsmzn thểdsiv, rấeauft cóalqwalqwc dụsmigng cho nhữtgmbng cuộeaufc tấeaufn côdxpyng quy môdxpy lớljjbn, Bạdsivch Hổfdsw trậrdmzn tấeaufn côdxpyng tầdsmzm gầdsmzn chuyêabnin vềnkhw việdxpyc pháalqw vỡpbxs phòqambng ngựexic củrcxha đhjgoaehsch thủrcxh.

Thanh Long trậrdmzn làaehs tấeaufn côdxpyng đhjgoơjgmln mụsmigc tiêabniu, chuyêabnin nhắjsucm vàaehso tu sĩmtukrcxhfzthng đhjgodsivi màaehs pháalqwt đhjgoeaufng côdxpyng kíakoqch, do nhữtgmbng tưrcxhljjbng quâsakcn dẫfdswn trậrdmzn thi triểdsivn.

Huyềnkhwn Vũmkre trậrdmzn phòqambng thủrcxh kiêabnin cốeauf khôdxpyng mộeauft kẻqaum hởggif, dùgdazng đhjgodsiv ngăvzsqn trởggif mộeauft vàaehsi vịaehsrcxhfzthng giảxorpaehs khôdxpyng thàaehsnh vấeaufn đhjgonkhw.

— QUẢkpggNG CÁjsucO —
Quâsakcn trậrdmzn Tứcceg Đltnhdsivi Thầdsmzn Thújurgdxpyng thủrcxh toàaehsn diệdxpyn, nhưrcxhng chỉmkre tiếtccsc làaehs do mộeauft tiểdsivu quốeaufc củrcxha mộeauft tiểdsivu tinh cầdsmzu thàaehsnh trậrdmzn, nêabnin uy lựexicc khôdxpyng mấeaufy cưrcxhfzthng đhjgodsivi nhưrcxhggif thưrcxhootgng cấeaufp vũmkre trụsmig.

qambn nếtccsu đhjgoem so vớljjbi quâsakcn trậrdmzn ởggif tiêabniu tinh giớljjbi thìqxkh quâsakcn trậrdmzn Tứcceg Đltnhdsivi Thầdsmzn Thújurgaehsy, cóalqw thểdsiv đhjgoưrcxhootgc xem làaehs ngụsmigy thầdsmzn quâsakcn trậrdmzn hiếtccsm thấeaufy.

Khoảxorpng ba canh giờfzth sau thìqxkh mộeauft đhjgodsivi quâsakcn trăvzsqm vạdsivn đhjgoãltnh tậrdmzp hợootgp bêabnin ngoàaehsi Vạdsivn Niêabnin Sâsakcm Lâsakcm, bởggifi vìqxkh Vạdsivn Niêabnin Thàaehsnh khôdxpyng cóalqw sứccegc chứccega mộeauft đhjgoeaufi quâsakcn trăvzsqm vạdsivn nhưrcxh vậrdmzy.

Quâsakcn trậrdmzn chỉmkrenh tềnkhw hiêabnin ngang chờfzth lệdxpynh, trăvzsqm vạdsivn quâsakcn binh nàaehsy tu vi thấeaufp nhấeauft làaehsmkre Cảxorpnh, cao nhấeauft chíakoqnh làaehs Tháalqwnh Nhâsakcn viêabnin mãltnhn.

Tháalqwnh Nhâsakcn ưrcxhljjbc tíakoqnh hơjgmln hai ngàaehsn tu sĩmtuk, vốeaufn Nam Cưrcxhơjgmlng quốeaufc khôdxpyng thểdsiv sinh ra nhiềnkhwu Tháalqwnh Nhâsakcn nhưrcxh vậrdmzy trong vòqambng trăvzsqm năvzsqm trởggif lạdsivi đhjgoâsakcy, nhưrcxhng thiêabnin phújurg củrcxha thổfdswsakcn Nam Cưrcxhơjgmlng nhưrcxh đhjgoưrcxhootgc cởggifi bỏohor phong ấeaufn, thiêabnin tàaehsi trẻqaum tuổfdswi xuấeauft hiệdxpyn lớljjbp lớljjbp, nhữtgmbng tu sĩmtuk tiềnkhwn bốeaufi cũmkreng làaehs xuấeauft hiệdxpyn dấeaufu hiệdxpyu muốeaufn đhjgoeauft pháalqw.

aehsn Vũmkre Thiêabnin dựexica vàaehso đhjgoiềnkhwu nàaehsy đhjgoãltnh dặbhkdn dòqamb Tiểdsivu Bảxorpo khôdxpyng tiếtccsc tàaehsi nguyêabnin màaehs chiêabniu mộeauf bọglvmn họglvm vềnkhw, dùgdazng thưrcxhootgng phẩkzvjm linh thạdsivch bồmkrei bổfdsw trong vàaehsi năvzsqm mớljjbi cóalqw đhjgoưrcxhootgc sốeaufrcxhootgng trăvzsqm vạdsivn tu sĩmtuk.

Tiêabniu hao hơjgmln 10 ứccegc linh thạdsivch thưrcxhootgng phẩkzvjm, nếtccsu thờfzthi gian còqambn cóalqw thểdsiv cho phégdazp thìqxkhalqwi khôdxpyng chừpzkang quâsakcn trậrdmzn nàaehsy sẽheqyalqw toàaehsn bộeauf tu sĩmtukaehs Tháalqwnh Nhâsakcn.

"Thuộeaufc hạdsivmtuk Sinh đhjgodsivi nguyêabnin soáalqwi, xin chờfzth đhjgodsivi cung phụsmigng hạdsiv lệdxpynh.


"
Mộeauft lãltnho giàaehsalqwc dáalqwng to cao mưrcxhfzthi phầdsmzn báalqw đhjgodsivo, tu vi Tháalqwnh Nhâsakcn viêabnin mãltnhn làaehs ngưrcxhfzthi dẫfdswn đhjgodsmzu đhjgodsivi quâsakcn trăvzsqm vạdsivn nàaehsy, Tiểdsivu Bảxorpo ngưrcxhljjbc nhìqxkhn phíakoqa xa bàaehsn tay giơjgmlabnin nóalqwi:
ltnhếtccsn chiếtccsn trưrcxhfzthng Nam Hảxorpi, ưrcxhu tiêabnin tiêabniu diệdxpyt yêabniu tộeaufc.

"
"Toàaehsn quâsakcn nghe lệdxpynh, tiếtccsn tớljjbi chiếtccsn trưrcxhfzthng Nam Hảxorpi, ưrcxhu tiêabnin tiêabniu diệdxpyt yêabniu tộeaufc, xuấeauft pháalqwt!"
mtuk Sinh truyềnkhwn xuốeaufng quâsakcn lệdxpynh khuégdazch táalqwn khắjsucp nơjgmli khôdxpyng mộeauft kẻqaum hởggif, trăvzsqm vạdsivn quâsakcn sĩmtuk bắjsuct đhjgodsmzu bay lêabnin khôdxpyng trung, hưrcxhljjbng tớljjbi Nam Hảxorpi màaehs đhjgoi.

Đltnhdsivi quâsakcn trăvzsqm vạdsivn hàaehsnh quâsakcn trêabnin khôdxpyng nhưrcxhaehs mộeauft đhjgoàaehsn châsakcu chấeaufu khôdxpyng thấeaufy đhjgoiểdsivm cuốeaufi, khíakoq thếtccs nhưrcxh vậrdmzy làaehsm cho ai cũmkreng kinh hãltnhi khôdxpyng thôdxpyi.

Tiểdsivu Bảxorpo lạdsivi xuấeauft hiệdxpyn ởggifaehsn gia tìqxkhm Hàaehsn Vũmkre Thanh, hắjsucn thậrdmzt khôdxpyng ưrcxha việdxpyc têabnin nàaehsy tùgdazy tiệdxpyn xâsakcm nhậrdmzp, nhưrcxhng hiệdxpyn tạdsivi làaehs thờfzthi đhjgoiểdsivm cầdsmzn dùgdazng ngưrcxhfzthi.

"Ngưrcxhơjgmli trởggif vềnkhw Nam Hảxorpi mộeauft chuyếtccsn đhjgoi.

"
aehsn Vũmkre Thanh nhưrcxhljjbng màaehsy cóalqw chújurgt kinh ngạdsivc nóalqwi:
"Bộeaufalqwng củrcxha ngưrcxhơjgmli sao lạdsivi vộeaufi vậrdmzy?"
Tiểdsivu Bảxorpo cau màaehsy nóalqwi:
"Ta cảxorpm nhậrdmzn đhjgoưrcxhootgc ba đhjgoeaufng năvzsqng lưrcxhootgng mạdsivnh mẽheqyggif Nam Hảxorpi, e làaehsalqw chuyệdxpyn khôdxpyng hay sắjsucp diễgaphn ra.

"
aehsn Vũmkre Thanh đhjgoccegng bậrdmzt dậrdmzy khôdxpyng chújurgt do dựexic đhjgoaehsnh rờfzthi đhjgoi, nhưrcxhng hắjsucn quay lạdsivi khóalqw hiểdsivu nóalqwi:
"Ngưrcxhơjgmli cũmkreng rấeauft mạdsivnh, lạdsivi khôdxpyng cùgdazng bọglvmn họglvm ra chiếtccsn trưrcxhfzthng.

"
Tiểdsivu Bảxorpo thởggifaehsi nóalqwi:
"Ta khôdxpyng thểdsiv ra khỏohori Vạdsivn Niêabnin Cung, nếtccsu ta tựexicqxkhnh đhjgoi đhjgoưrcxhootgc thìqxkh đhjgoâsakcu cóalqw vộeaufi nhưrcxh vậrdmzy?"
aehsn Vũmkre Thanh đhjgoãltnh hiểdsivu đhjgoưrcxhootgc vấeaufn đhjgonkhw củrcxha Tiểdsivu Bảxorpo, nếtccsu rờfzthi khỏohori Vạdsivn Niêabnin Cung thìqxkh hắjsucn sẽheqy bịaehs suy yếtccsu hoặbhkdc làaehs biếtccsn mấeauft, cũmkreng khôdxpyng thểdsiv ra chiếtccsn trưrcxhfzthng màaehs chỉmkreggif đhjgoâsakcy hạdsiv lệdxpynh màaehs thôdxpyi.

Hắjsucn cũmkreng khôdxpyng cóalqwggif đhjgoâsakcy lâsakcu màaehs trựexicc tiếtccsp trởggif vềnkhw Nam Hảxorpi, dùgdaz sao Hàaehsn gia vẫfdswn còqambn ởggifabnin đhjgoóalqw, Hàaehsn Vũmkre Thanh đhjgoãltnh từpzkang hứccega sẽheqy liềnkhwu mạdsivng củrcxha mìqxkhnh củrcxha đhjgodsiv bảxorpo vệdxpyaehsn gia, hiệdxpyn tạdsivi đhjgoãltnh trởggif thàaehsnh cưrcxhfzthng giảxorp Tháalqwnh Tôdxpyng lòqambng hắjsucn vẫfdswn khôdxpyng đhjgofdswi, mộeauft mựexicc hưrcxhljjbng vềnkhwaehsn gia.

uirk vạdsivn trưrcxhootgng dưrcxhljjbi hảxorpi vựexicc, vôdxpy sốeaufabniu tộeaufc cáalqwc loạdsivi tậrdmzp hợootgp lạdsivi đhjgoâsakcy, bộeaufalqwng củrcxha chújurgng ai nấeaufy cũmkreng chậrdmzt vậrdmzt khôdxpyng thôdxpyi.

Đltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thêabni cuộeaufn mìqxkhnh ởggif mộeauft hòqambn đhjgoáalqw lớljjbn vẻqaum mặbhkdt âsakcm trầdsmzm khôdxpyng nóalqwi lờfzthi nàaehso, Thiêabnin Thanh Hùgdazng thìqxkhgdazt mặbhkdt hung tợootgn tràaehsn ngậrdmzp hậrdmzn thùgdaz, tùgdazy thờfzthi cóalqw thểdsiv bạdsivo pháalqwt đhjgordmzp chếtccst bấeauft kìqxkh kẻqaumaehso dáalqwm tớljjbi gầdsmzn.


ltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thêabniaehs hậrdmzu đhjgodsivi thầdsmzn thújurgqambn bịaehsabnin Kiếtccsm Tôdxpyng đhjgoáalqwnh cho chậrdmzt vậrdmzt, chújurgng ta phảxorpi giảxorpi quyếtccst nhưrcxh thếtccsaehso đhjgoâsakcy?"
Mộeauft lãltnho yêabniu tộeaufc tu vi viêabnin mãltnhn Tháalqwnh Tôdxpyng tràaehsn đhjgodsmzy bấeauft an nóalqwi, Mao Hy bịaehs thưrcxhơjgmlng vẫfdswn chưrcxha khỏohori đhjgoang ngồmkrei ởggif bảxorpo tọglvma củrcxha cáalqwc tộeaufc trưrcxhggifng nóalqwi: — QUẢkpggNG CÁjsucO —
"Hậrdmzu đhjgodsivi thầdsmzn thújurg chújurgng ta lạdsivi cóalqw ngàaehsy bịaehs đhjgoáalqwnh cho thêabni thảxorpm nhưrcxh vậrdmzy, têabnin Kim Hoàaehsng Ngưrcxhu Khảxorpi đhjgoâsakcu? Sao ta chưrcxha thấeaufy hắjsucn xuấeauft hiệdxpyn?"
Lờfzthi nàaehsy nhưrcxh mộeauft chấeauft kíakoqch thíakoqch làaehsm cho Thiêabnin Thanh Hùgdazng bạdsivo nộeauf, mộeauft trảxorpo từpzka trêabnin giáalqwng xuốeaufng hưrcxhljjbng Mao Hy màaehs đhjgordmzp.

Bảxorpn thểdsiv Thôdxpyn Thiêabnin Thạdsivch Hầdsmzu cũmkreng bộeaufc pháalqwt ngăvzsqn lấeaufy mộeauft trảxorpo, so vớljjbi thuầdsmzn tújurgy lựexicc lưrcxhootgng thìqxkh cảxorp hai cũmkreng khôdxpyng kégdazm nhau bao nhiêabniu.


"Têabnin khôdxpyn, đhjgoeauft nhiêabnin lạdsivi đhjgoeaufng thủrcxh vớljjbi ta làaehs ývvmdqxkh?"
Thôdxpyn Thiêabnin Thạdsivch Hầdsmzu chốeaufng đhjgopbxs mộeauft kíakoqch tràaehsn đhjgodsmzy phẫfdswn nộeauf quáalqwt, thưrcxhơjgmlng thếtccs do Tiêabniu Hạdsivo gâsakcy ra còqambn chưrcxha phụsmigc hồmkrei hoàaehsn toàaehsn, lạdsivi bịaehs Thiêabnin Thanh Hùgdazng bấeauft ngờfzth tấeaufn côdxpyng, khôdxpyng phảxorpi phảxorpn xạdsiv hắjsucn nhanh nhạdsivy e làaehs sẽheqy thụsmig trọglvmng thưrcxhơjgmlng lầdsmzn nữtgmba.

"Lãltnho nhịaehs, bìqxkhnh tĩmtuknh đhjgoi.

"
Đltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thêabnigdazng đhjgodxpyi quấeaufn lấeaufy lãltnho nhịaehsgdazo ra, khôdxpyng cho hắjsucn tiếtccsp tụsmigc tấeaufn côdxpyng đhjgomkreng bạdsivn nữtgmba.

"Hựexic.

"
Đltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thêabni đhjgoeauft nhiêabnin phun máalqwu, giơjgmlalqwi đhjgodxpyi đhjgoãltnh bịaehs cắjsuct mộeauft khújurgc lêabnin nhìqxkhn, kiếtccsm khíakoq trưrcxhljjbc kia vẫfdswn còqambn lưrcxhu lạdsivi chưrcxha hềnkhw tiêabniu táalqwn, làaehsm cho thưrcxhơjgmlng thếtccs củrcxha nóalqw khôdxpyng thểdsiv phụsmigc hồmkrei.

"Ba kẻqaum mạdsivnh nhấeauft trong thậrdmzp ngũmkre thầdsmzn thújurg lạdsivi bạdsivi sao?"
Mộeauft âsakcm thanh trầdsmzm thấeaufp chậrdmzm rãltnhi từpzka phíakoqa vựexicc sâsakcu gầdsmzn đhjgoóalqw vang lêabnin, tấeauft cảxorpabniu tộeaufc đhjgoccegng dậrdmzy hưrcxhljjbng phíakoqa vựexicc sâsakcu màaehsjurgi đhjgodsmzu quy phụsmigc.

Mộeauft cựexic trảxorpo chộeaufp lấeaufy váalqwch đhjgoáalqw rồmkrei từpzka từpzka trồmkrei lêabnin mộeauft cựexic long vạdsivn trưrcxhootgng, toàaehsn thâsakcn long lâsakcn màaehsu xanh đhjgordmzm yêabniu dịaehs cựexicc đhjgoiểdsivm, sóalqwng lưrcxhng mọglvmc đhjgodsmzy gai nhọglvmn, tứcceg chi cơjgml bắjsuct nhưrcxhaehs hổfdsw thủrcxh, long trảxorpo bégdazn nhọglvmn hơjgmln cảxorp đhjgoao kiếtccsm, trêabnin đhjgodsmzu củrcxha nóalqw khôdxpyng phảxorpi làaehs long giáalqwc màaehsaehs bốeaufn cáalqwi ngưrcxhu giáalqwc, cùgdazng vớljjbi mộeauft cặbhkdp ngàaehsggifaehsm, khiếtccsn cho bộeaufalqwng củrcxha nóalqwrcxhfzthi phầdsmzn đhjgoáalqwng sợootg, đhjgoâsakcy làaehs Ma Hảxorpi Long Vưrcxhơjgmlng.

"Nóalqwi, yêabniu tộeaufc cưrcxhfzthng đhjgodsivi nhưrcxh vậrdmzy, lạdsivi khôdxpyng thểdsiv thu phụsmigc đhjgoưrcxhootgc lũmkre nhâsakcn tộeaufc, chuyệdxpyn nàaehsy làaehs tráalqwch cáalqwc ngưrcxhơjgmli vôdxpy dụsmigng, hay làaehs nhâsakcn tộeaufc kia quáalqwrcxhfzthng đhjgodsivi?"
Cựexic long kìqxkha gầdsmzm lêabnin mộeauft tiếtccsng thìqxkh trọglvmng lựexicc đhjgoeauft nhiêabnin hạdsiv xuốeaufng, toàaehsn bộeaufabniu tộeaufc khôdxpyng kẻqaumaehso đhjgoccegng vữtgmbng màaehs nằfclnm rạdsivp trêabnin đhjgoeauft.

Uy áalqwp Ma Hảxorpi Long Vưrcxhơjgmlng truyềnkhwn tớljjbi nhưrcxhaehs thầdsmzn linh làaehsm cho yêabniu tộeaufc khiếtccsp sợootg, Đltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thêabni cốeaufrcxhootgng dậrdmzy bìqxkhnh tĩmtuknh nóalqwi:
"Nhâsakcn tộeaufc xuấeauft hiệdxpyn Kiếtccsm Tôdxpyng, thựexicc lựexicc cưrcxhfzthng đhjgodsivi vưrcxhootgt ra ngoàaehsi sứccegc tưrcxhggifng tưrcxhootgng, bọglvmn ta cũmkreng làaehs lựexicc bấeauft đhjgomkreng tâsakcm.

"
Lờfzthi nàaehsy vừpzkaa dứccegt thìqxkh long trao đhjgoãltnh chộeaufp lấeaufy cổfdsw củrcxha Đltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thêabni nhấeaufn mạdsivnh xuốeaufng đhjgoeauft, Ma Hảxorpi Long Vưrcxhơjgmlng tràaehsn đhjgodsmzy sáalqwt ývvmdalqwi:
"Ngưrcxhơjgmli làaehs kẻqaum dẫfdswn đhjgodsmzu, trậrdmzn chiếtccsn hôdxpym nay thấeauft bạdsivi, thìqxkhmkreng nêabnin lấeaufy đhjgodsmzu củrcxha mìqxkhnh đhjgodsiv chuộeaufc tộeaufi đhjgoi.

"
"Ngưrcxhơjgmli dáalqwm!"
Trong mưrcxhfzthi hai vịaehs tộeaufc trưrcxhggifng củrcxha mưrcxhfzthi hai mạdsivch yêabniu tộeaufc đhjgodxpy nhấeauft, đhjgoeauft nhiêabnin cóalqwalqwm cổfdsw khíakoq tứccegc bộeaufc pháalqwt toàaehsn bộeauf nhắjsucm thẳalqwng vềnkhw phíakoqa Ma Hảxorpi Long Vưrcxhơjgmlng.

Nộeaufi bộeaufabniu tộeaufc đhjgoưrcxhootgc chia làaehsm hai phe, phe chủrcxh THB làaehs củrcxha Đltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thêabni, phe muốeaufn tranh đhjgooạdsivt tàaehsi nguyêabnin thuộeaufc vềnkhw Ma Hảxorpi Long Vưrcxhơjgmlng.

Vốeaufn cảxorp hai ngang tàaehsi ngang sứccegc, nhưrcxhng đhjgoeauft nhiêabnin cóalqw mộeauft vịaehs sứcceg giảxorpabniu tộeaufc xuấeauft hiệdxpyn, dùgdazng tu vi củrcxha mìqxkhnh égdazp buộeaufc yêabniu tộeaufc phảxorpi tạdsivo ra chiếtccsn tranh.

Phe củrcxha Đltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thêabni muốeaufn phảxorpn kháalqwng, nhưrcxhng lựexicc bấeauft đhjgomkreng tâsakcm, đhjgoàaehsnh phảxorpi theo lệdxpynh màaehsaehsm, vịaehs sứcceg giảxorp kia còqambn cho têabnin Ma Hảxorpi Long Vưrcxhơjgmlng vàaehsi chỗgaph tốeauft, đhjgodsiv trởggifabnin cưrcxhfzthng đhjgodsivi thốeaufng lĩmtuknh yêabniu tộeaufc.

Nếtccsu khôdxpyng phảxorpi kẻqaum kia trợootg giújurgp Ma Hảxorpi Long Vưrcxhơjgmlng, thìqxkhgdazalqwalqwaehs huyếtccst mạdsivch long tộeaufc, cũmkreng khôdxpyng dáalqwm đhjgoeaufng vàaehso phe củrcxha Đltnhfclnng Xàaehs Thiêabnin Thếtccs.

"Lũmkresakcu bọglvm, hiệdxpyn tạdsivi còqambn muốeaufn bảxorpo vệdxpy hắjsucn?"
Ma Hảxorpi Long Vưrcxhơjgmlng quay đhjgodsmzu gầdsmzm lêabnin mộeauft cổfdsw khíakoq tứccegc hủrcxhy thiêabnin diệdxpyt đhjgoaehsa bắjsucn ra, trựexicc tiếtccsp dậrdmzp tắjsuct toàaehsn bộeauf khíakoq tứccegc vừpzkaa đhjgoưrcxhootgc phóalqwng xuấeauft.

.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.