Thế Giới Tu Chân

Chương 915 : Đại kết cục và bản tổng hợp cảm nghĩ

    trước sau   
Vi Thắyxneng cùzcsyng Lâlhpam Khiêejjwm giằjyging co trêejjwn khômgxvng trung.

qxnx hồhccz ngay lúzcsyc Lâlhpam Khiêejjwm khiêejjwu chiếvpfhn, Vi Thắyxneng đeqlghcczng thờjelvi cũlatzng bay ra. Đrcbbchwxi vớwimui Vi Thắyxneng màgaszrcbbi, nhiệgaszm vụqxnx lớwimun nhấcofxt củjelva hắyxnen chílhpanh làgasz đeqlgzcsym bảzcsyo an toàgaszn cho mấcofxy ngưwlcdjelvi Cômgxvng Tômgxvn Sai, Biệgaszt Hàgaszn. Màgaszrcbb thểjelv tạzzkxo thàgasznh uy hiếvpfhp đeqlgchwxi vớwimui đeqlgáextxm Cômgxvng Tômgxvn Sai, Biệgaszt Hàgaszn chỉjygircbbpklqnh Lâlhpam Khiêejjwm.

qxnxi hai ngưwlcdjelvi giằjyging co làgasz mộdpmft giớwimui hoang.

"Chỗoqaugaszy rấcofxt thílhpach hợjelvp làgaszm nơqxnxi hai chúzcsyng ta quyếvpfht chiếvpfhn." Vi Thắyxneng trầidixm giọechjng bảzcsyo.

lhpam Khiêejjwm cưwlcdjelvi cưwlcdjelvi: "Ta vàgasz ngưwlcdơqxnxi quyếvpfht đeqlgcofxu, khômgxvng cầidixn phảzcsyi thưwlcdơqxnxng vong nhiềhuhsu ngưwlcdjelvi vômgxv tộdpmfi. Nơqxnxi nàgaszy hoang vắyxneng đeqlgúzcsyng làgasz chiếvpfhn trưwlcdjelvng tốchwxt."

"Ngưwlcdơqxnxi còrgafn sợjelv thưwlcdơqxnxng vong ngưwlcdjelvi vômgxv tộdpmfi ưwlcd?" Vi Thắyxneng cưwlcdjelvi lạzzkxnh.


"Chỉjygi cầidixn khômgxvng quan hệgasz tớwimui Cômgxvn Luâlhpan, ta đeqlgchwxi vớwimui việgaszc giếvpfht ngưwlcdjelvi khômgxvng córcbb hứcejrng thúzcsy." Lâlhpam Khiêejjwm thảzcsyn nhiêejjwn nórcbbi.

Trong mắyxnet Vi Thắyxneng áextxnh lêejjwn: " Quảzcsy nhiêejjwn, ngưwlcdơqxnxi córcbb đeqlgdpmft pháextx."

"So vớwimui ngưwlcdơqxnxi muộdpmfn hơqxnxn mộdpmft bưwlcdwimuc." Lâlhpam Khiêejjwm lắyxnec đeqlgidixu, thầidixn sắyxnec khômgxvng córcbb nửjelva phầidixn đeqlgyxnec ýdrxj: "Sai lầidixm lớwimun nhấcofxt củjelva Cômgxvn Luâlhpan, đeqlgzzkxi kháextxi làgasz tạzzkxi chuyệgaszn thưwlcdjelvng tầidixng đeqlgchwxi xửjelv vớwimui Vômgxv Khômgxvng Kiếvpfhm Mômgxvn."

Vi Thắyxneng trầidixm giọechjng trảzcsy lờjelvi: "Sai lầidixm lớwimun nhấcofxt củjelva Cômgxvn Luâlhpan làgasz tạzzkxi bảzcsyn thâlhpan thưwlcdjelvng tầidixng Cômgxvn Luâlhpan. Đrcbbchwxi kháextxng Cômgxvn Luâlhpan , chẳrywwng lẽslwo chỉjygircbb chúzcsyng ta?"

lhpam Khiêejjwm cưwlcdjelvi nhạzzkxt.

Hắyxnen chợjelvt bậextxt cưwlcdjelvi, đeqlgidixu ngórcbbn tay bỗoqaung dưwlcdng vỗoqau nhẹsrtt Tháextxi Cổchwx thầidixn kiếvpfhm.

Tiếvpfhng kiếvpfhm kêejjwu rédrxjo rắyxnet, dưwlcdjelvng nhưwlcd trong thếvpfh giớwimui nàgaszy đeqlghuhsu córcbb thểjelv nghe đeqlgưwlcdjelvc vậextxy.

"Nàgaszo córcbb nhiềhuhsu đeqlgúzcsyng đeqlgúzcsyng sai sai nhưwlcd vậextxy!" Lâlhpam Khiêejjwm đeqlgcejrng thẳrywwng tắyxnep, trêejjwn mặmrait hắyxnen nụqxnxwlcdjelvi đeqlgãbdxa tắyxnet, áextxnh mắyxnet lórcbbe sáextxng: "Chỉjygircbb thắyxneng lợjelvi vàgasz thấcofxt bạzzkxi!"

Vi Thắyxneng lắyxnec đeqlgidixu: "Rấcofxt nhiềhuhsu thứcejr, khômgxvng liêejjwn quan gìpklq đeqlgếvpfhn thắyxneng lợjelvi hay thấcofxt bạzzkxi."

"Cáextxi gìpklq khômgxvng quan hệgasz?" Lâlhpam Khiêejjwm cưwlcdjelvi cưwlcdjelvi khômgxvng cho làgasz đeqlgúzcsyng.

Áprmlnh mắyxnet Vi Thắyxneng lộdpmf ra thầidixn sắyxnec hồhcczi tưwlcdgvdfng, nhưwlcdng trong lòrgafng chỉjygircbbslwonh lặmraing, bằjyging phẳrywwng: "Tílhpan niệgaszm!"

lhpam Khiêejjwm khômgxvng phảzcsyn báextxc màgasz gậextxt đeqlgidixu: "Đrcbbúzcsyng vậextxy, thếvpfh nhưwlcdng ngưwlcdơqxnxi córcbblhpan niệgaszm củjelva ngưwlcdơqxnxi, ta córcbblhpan niệgaszm củjelva riêejjwng ta! Vậextxyhãbdxay dùzcsyng kiếvpfhm quyếvpfht thắyxneng thua nhédrxj!"

lhpam Khiêejjwm giơqxnx thầidixn kiếvpfhm lêejjwn.


rcbbưwlcdjelvc!" Vi Thắyxneng cũlatzng giơqxnx thầidixn kiếvpfhm lêejjwn.

※※※※※※※※※※※※※※※※�� � �※※※※※※※※※※※※※

wlcdơqxnxng Vi am hiểjelvu tậextxp kílhpach nhấcofxt, nhưwlcdng quy mômgxv tậextxp kílhpach nhưwlcd thếvpfh thìpklq chưwlcda từgsaxng gặmraip phảzcsyi.

Kỳdrxj thậextxt cáextxi nàgaszy đeqlgãbdxa khômgxvng tílhpanh làgasz tậextxp kílhpach rồhcczi.

Đrcbbưwlcda liêejjwn quâlhpan yêejjwu ma đeqlgáextxnh vàgaszo lãbdxanh đeqlgsoaja Cômgxvn Luâlhpan. Toàgaszn bộdpmfmgxvn Luâlhpan lậextxp tứcejrc lâlhpam vàgaszo khủjelvng hoảzcsyng trưwlcdwimuc nay chưwlcda từgsaxng córcbb.

wlcdơqxnxng Vi âlhpam thầidixm lắyxnec đeqlgidixu, nếvpfhu nhưwlcdmgxvn Luâlhpan biếvpfht rõmrai vịsoaj Ma Vưwlcdơqxnxng vừgsaxa mớwimui hoàgaszn thàgasznh nhấcofxt thốchwxng yêejjwu ma lạzzkxi làgasz Tảzcsy Mạzzkxc thìpklq bọechjn chúzcsyng tuyệgaszt khômgxvng dáextxm đeqlgưwlcdjelvc ămgxvn cảzcsy ngãbdxa vềhuhs khômgxvng nhưwlcd thếvpfh.

Lựatrdc lưwlcdjelvng song phưwlcdơqxnxng đeqlgcejrng ởgvdf hai cựatrdc.

So vớwimui Lâlhpam Khiêejjwm, trêejjwn tay Vưwlcdơqxnxng thưwlcdjelvng quáextx nhiềhuhsu quâlhpan bàgaszi tốchwxt.

Nghĩslwo tớwimui đeqlgâlhpay, Lưwlcdơqxnxng Vi khômgxvng khỏyxnei sữatrdng sờjelv, hắyxnen cũlatzng khômgxvng suy nghĩslwo cẩwinqn thậextxn, làgaszm sao quâlhpan bàgaszi củjelva vưwlcdơqxnxng thưwlcdjelvng bấcofxt tri bấcofxt giáextxc lạzzkxi trởgvdfejjwn tốchwxt nhưwlcd vậextxy?

Hắyxnen lắyxnec đeqlgidixu, xua đeqlgi tạzzkxp niệgaszm, dùzcsy sao chuyệgaszn nàgaszy cũlatzng khômgxvng liêejjwn quan vớwimui mìpklqnh.

Trậextxn nàgaszy, đeqlgchwxi vớwimui bọechjn họechjgaszrcbbi, khômgxvng córcbb bấcofxt kỳdrxj khórcbb khămgxvn nàgaszo. Lâlhpam Khiêejjwm thềhuhs sốchwxng chếvpfht phảzcsyn kílhpach, cơqxnx hồhcczzcsyng toàgaszn bộdpmf chiếvpfhn lựatrdc Cômgxvn Luâlhpan, dốchwxc toàgaszn bộdpmf lựatrdc lưwlcdjelvng. Dọechjc đeqlgưwlcdjelvng bọechjn hắyxnen cơqxnx hồhccz khômgxvng gặmraip bấcofxt kỳdrxj sựatrd chốchwxng cựatrdgaszo màgasz chỉjygircbb đeqlgáextxm ngưwlcdjelvi kinh hoàgaszng tuyệgaszt vọechjng.

"Khômgxvng đeqlgưwlcdjelvc ngừgsaxng! Tămgxvng thêejjwm tốchwxc đeqlgdpmf! Dùzcsyng tốchwxc đeqlgdpmf nhanh nhấcofxt!" Lưwlcdơqxnxng Vi trầidixm giọechjng hạzzkx lệgasznh.

Đrcbbzzkxi quâlhpan Yêejjwu ma cơqxnx hồhccz nhưwlcd giórcbb cuốchwxn theo tấcofxt cảzcsymgxvn Luâlhpan.


※※※※※※※※※※※※※※※※�� � �※※※※※※※※※※※※※

"Cáextxi gìpklq!" Sắyxnec mặmrait Tiếvpfht Đrcbbômgxvng trắyxneng bệgaszch, tay châlhpan đeqlghuhsu lạzzkxnh nhưwlcdmgxvng, lẩwinqm bẩwinqm nórcbbi: " Liêejjwn quâlhpan Yêejjwu ma! Bọechjn hắyxnen... Bọechjn hắyxnen khômgxvng phảzcsyi muốchwxn khai chiếvpfhn sao?"

Trong âlhpam thanh củjelva hắyxnen córcbb cảzcsy sựatrd run rẩwinqy.

Trong doanh trưwlcdwimung, sắyxnec mặmrait tấcofxt cảzcsy mọechji ngưwlcdjelvi táextxi nhợjelvt, bọechjn hắyxnen biếvpfht rõmrai ýdrxj vịsoajgaszy nhưwlcd thếvpfhgaszo.

Bọechjn hắyxnen khômgxvng sợjelv Mạzzkxc Vâlhpan Hảzcsyi đeqlgáextxnh lédrxjn phílhpaa sau. Tấcofxt cảzcsy mọechji ngưwlcdjelvi làgaszgvdf phílhpaa sau, ai cũlatzng trốchwxn khômgxvng thoáextxt. Nhưwlcdng liêejjwn quâlhpan yêejjwu ma xâlhpam lấcofxn, lậextxp tứcejrc làgaszm cho Cômgxvn Luâlhpan lâlhpam vàgaszo cảzcsynh hai mặmrait thụqxnx đeqlgsoajch.

Chiếvpfhn lựatrdc bảzcsyn thổchwxmgxvn Luâlhpan gầidixn nhưwlcd bằjyging khômgxvng, khômgxvng cáextxch nàgaszo ngămgxvn cảzcsyn sựatrd tấcofxn cômgxvng củjelva liêejjwn quâlhpan Yêejjwu, Ma.

Đrcbbáextxng sợjelvqxnxn làgasz tin tứcejrc liêejjwn quâlhpan Yêejjwu, Ma xâlhpam lấcofxn, làgaszm nhiễgejuu loạzzkxn quâlhpan tâlhpam.

Nhữatrdng chi Chiếvpfhn bộdpmfgaszy khômgxvng đeqlgưwlcdjelvc huấcofxn luyệgaszn nghiêejjwm chỉjyginh. Tuyệgaszt đeqlgzzkxi đeqlga sốchwx bọechjn họechj, nửjelva tháextxng trưwlcdwimuc chưwlcda từgsaxng trảzcsyi qua chiếvpfhn trưwlcdjelvng. Mộdpmft khi bọechjn hắyxnen biếvpfht rõmrai ngưwlcdjelvi nhàgasz củjelva mìpklqnh đeqlgang tạzzkxi gặmraip nguy hiểjelvm thìpklqextxi nàgaszy ...

Vừgsaxa nghĩslwo tớwimui hậextxu quảzcsy đeqlgáextxng sợjelv, Tiếvpfht Đrcbbômgxvng giậextxt mìpklqnh, hắyxnen lậextxp tứcejrc kịsoajp phảzcsyn ứcejrng, lạzzkxnh lùzcsyng hạzzkx lệgasznh: "Truyềhuhsn lệgasznh xuốchwxng, thu tấcofxt cảzcsy Âcofxm Khuêejjw củjelva mọechji ngưwlcdjelvi lạzzkxi! Bấcofxt luậextxn kẻbcojgaszo cũlatzng khômgxvng đeqlgưwlcdjelvc lưwlcdu giữatrd Âcofxm Khuêejjw! Bấcofxt luậextxn kẻbcojgaszo cũlatzng khômgxvng đeqlgưwlcdjelvc liêejjwn lạzzkxc vớwimui ngoạzzkxi giớwimui..."

Lờjelvi còrgafn chưwlcda dứcejrt, mộdpmft thâlhpan ảzcsynh lảzcsyo đeqlgzcsyo xômgxvng tớwimui.

"Khômgxvng tốchwxt rồhcczi! Khômgxvng tốchwxt rồhcczi..."

ejjwn ngoàgaszi đeqlgãbdxa loạzzkxn thàgasznh mộdpmft bầidixy.

Khuômgxvn mặmrait Chưwlcdwlcdwimung vốchwxn đeqlgãbdxaextxi nhợjelvt, nhìpklqn mãbdxai khômgxvng thấcofxy mộdpmft tia huyếvpfht sắyxnec.


"Cômgxvn Luâlhpan chếvpfht rồhcczi!" Sàgaszo Hưwlcdng thìpklq thàgaszo, miệgaszng phun ra mộdpmft búzcsyng máextxu, hômgxvn mêejjw tạzzkxi chỗoqau.

※※※※※※※※※※※※※※※※�� � �※※※※※※※※※※※※※

"Dâlhpan chúzcsyng Cômgxvn Luâlhpan, chỉjygi cầidixn cáextxc ngưwlcdơqxnxi đeqlgidixu hàgaszng, chỉjygi cầidixn cáextxc ngưwlcdơqxnxi vềhuhs đeqlgếvpfhn nhàgasz, chúzcsyng ta hứcejra khômgxvng tổchwxn thưwlcdơqxnxng ngưwlcdjelvi nhàgasz củjelva cáextxc ngưwlcdơqxnxi, cam đeqlgoan tàgaszi sảzcsyn củjelva cáextxc ngưwlcdơqxnxi..."

ejjwn trong Âcofxm Khuêejjw nhiềhuhsu lầidixn pháextxt ra cáextxc loạzzkxi hìpklqnh chiêejjwu hàgaszng.

latzng nộdpmfi dung ấcofxy, truyềhuhsn khắyxnep Tứcejr Cảzcsynh Thiêejjwn.

gasz ngay cảzcsy Mạzzkxc Vâlhpan Hảzcsyi, cũlatzng bịsoaj biếvpfhn cốchwx bấcofxt thìpklqnh lìpklqnh nàgaszy chấcofxn kinh rồhcczi. Tạzzkxi Mạzzkxc Vâlhpan Hảzcsyi, sựatrdpklqnh Tảzcsy Mạzzkxc làgasz Minh Vưwlcdơqxnxng, chỉjygircbb mấcofxy ngưwlcdjelvi cao tầidixng mớwimui biếvpfht đeqlgưwlcdjelvc, nhữatrdng ngưwlcdjelvi kháextxc chỉjygi biếvpfht làgasz Tảzcsy Mạzzkxc sẽslwo nhanh chórcbbng trởgvdf lạzzkxi.

iaxj thờjelvi đeqlgiểjelvm nàgaszy, thâlhpan phậextxn Tảzcsy Mạzzkxc đeqlgưwlcdjelvcphơqxnxi bàgaszy ra áextxnh sáextxng, đeqlgchwxi vớwimui Cômgxvn Luâlhpan làgasz đeqlgzcsylhpach trílhpa mạzzkxng đeqlgcofxy.

Vốchwxn trêejjwn dưwlcdwimui Cômgxvn Luâlhpan cốchwx lấcofxy dưwlcd lựatrdc sórcbbt lạzzkxi, muốchwxn liềhuhsu mạzzkxng cùzcsyng Mạzzkxc Vâlhpan Hảzcsyi, cũlatzng bởgvdfi vìpklq bọechjn hắyxnen cho rằjyging chỉjygi cầidixn Cômgxvn Luâlhpan dốchwxc sứcejrc liềhuhsu mạzzkxng, làgaszrcbb thểjelv liềhuhsu vớwimui Mạzzkxc Vâlhpan Hảzcsyi.

Nhưwlcdng màgasz, Minh Vưwlcdơqxnxng lạzzkxi làgasz Tảzcsy Mạzzkxc, bílhpa mậextxt nàgaszy đeqlgdpmft nhiêejjwn phơqxnxi ra áextxnh sáextxng, trêejjwn dưwlcdwimui Cômgxvn Luâlhpan, đeqlghuhsu lâlhpam vàgaszo hốchwxlhpau tuyệgaszt vọechjng!

Tấcofxt cảzcsy bọechjn chúzcsyng đeqlghuhsu hiểjelvu rõmrai, bọechjn chúzcsyng khômgxvng córcbbqxnx hộdpmfi rồhcczi.

Mộdpmft chúzcsyt cơqxnx hộdpmfi cũlatzng khômgxvng córcbb.

Hiệgaszn tạzzkxi đeqlgzzkxi quâlhpan bọechjn chúzcsyng đeqlgãbdxa khômgxvng córcbb bấcofxt kỳdrxj ýdrxj nghĩslwoa. Cho dùzcsygasz bọechjn chúzcsyng córcbb thểjelv đeqlgáextxnh tớwimui Mạzzkxc Vâlhpan Hảzcsyi cũlatzng khômgxvng córcbb bấcofxt kỳdrxj ýdrxj nghĩslwoa!

Thựatrdc lựatrdc củjelva hai bêejjwn, hoàgaszn toàgaszn khômgxvng cùzcsyng mộdpmft cấcofxp đeqlgdpmf.


Con áextxt chủjelvgaszi màgasz Tảzcsy Mạzzkxc mưwlcdu đeqlghccz đeqlgãbdxalhpau đeqlgdpmft nhiêejjwn lộdpmf ra. Khi nórcbb pháextxt lộdpmflhpanh sáextxt thưwlcdơqxnxng cao đeqlgếvpfhn đeqlgáextxng sợjelv. Nếvpfhu Tảzcsy Mạzzkxc màgasz lộdpmf ra quáextx sớwimum, hắyxnen sẽslwo đeqlgchwxi mặmrait vớwimui mộdpmft Cômgxvn Luâlhpan co đeqlgidixu rụqxnxt cổchwx.

zcsy cho Tảzcsy Mạzzkxc muốchwxn gặmraim xuốchwxng, cũlatzng tuyệgaszt đeqlgchwxi phảzcsyi gãbdxay mấcofxt mấcofxy cáextxi rămgxvng.

gasz thủjelvy chung cho Cômgxvn Luâlhpan hi vọechjng thắyxneng lợjelvi, lạzzkxi đeqlgjelv cho Cômgxvn Luâlhpan córcbblatzng khílhpa đeqlgưwlcdjelvc ămgxvn cảzcsy ngãbdxa vềhuhs khômgxvng, cũlatzng đeqlgjelv cuốchwxi cùzcsyng đeqlgáextxnh cho Cômgxvn Luâlhpan mộdpmft kílhpach trílhpa mạzzkxng.

qxnx hộdpmfi phảzcsyn cômgxvng củjelva Cômgxvn Luâlhpan đeqlgãbdxa mấcofxt đeqlgi.

Hỗoqaun loạzzkxn!

Mộdpmft bầidixu khômgxvng khílhpa hỗoqaun loạzzkxn!

Phílhpaa sau bịsoaj liêejjwn quâlhpan Yêejjwu, Ma chiếvpfhm toàgaszn bộdpmf. Hai trămgxvm bốchwxn mưwlcdơqxnxi vạzzkxn ngưwlcdjelvi Chiếvpfhn bộdpmf loạzzkxn thàgasznh mộdpmft bầidixy, vinh quang Cômgxvn Luâlhpan phảzcsyng phấcofxt tạzzkxi thờjelvi khắyxnec nàgaszy: biếvpfhn mấcofxt khômgxvng thấcofxy tămgxvm hơqxnxi. Tiếvpfht Đrcbbômgxvng đeqlgãbdxa hạzzkx lệgasznh đeqlgdpmfi đeqlgchwxc chiếvpfhn đeqlgzzkxi khai sáextxt giớwimui, nhưwlcdng khômgxvng cáextxch nàgaszo ngămgxvn cảzcsyn đeqlgàgaszo binh.

Từgsaxng mảzcsyng, từgsaxng mảzcsyng Chiếvpfhn bộdpmf, cảzcsy đeqlgàgaszn cảzcsylatz đeqlgàgaszo thoáextxt, đeqlgidixu hàgaszng.

Bọechjn chúzcsyng chỉjygi muốchwxn vềhuhs nhàgasz, chỉjygi mong cùzcsyng thâlhpan nhâlhpan củjelva mìpklqnh đeqlggaszn tụqxnx.

Tựatrda nhưwlcd ômgxvn dịsoajch lan tràgaszn!

extxi phiếvpfhn nàgaszy làgaszm cho ngưwlcdjelvi hílhpat thởgvdf khômgxvng thômgxvng, làgaszm ngưwlcdjelvi tuyệgaszt vọechjng. Biểjelvn ngưwlcdjelvi Chiếvpfhn bộdpmfrcbb thểjelv lấcofxy hìpklqnh ảzcsynh tuyếvpfht lởgvdf đeqlgjelvpklqnh dung tốchwxc đeqlgdpmf sụqxnxp đeqlgchwx.

Trong doanh trưwlcdwimung, cảzcsynh tưwlcdjelvng chưwlcdwlcdwimung đeqlgjelv đeqlgsrttn khômgxvng córcbb ai hồhcczi phụqxnxc.

Trêejjwn mặmrait Tiếvpfht Đrcbbômgxvng vẫsrttn táextxi nhợjelvt, nhưwlcdng áextxnh mắyxnet củjelva hắyxnen lạzzkxi lợjelvi hạzzkxi, phảzcsyng phấcofxt córcbb thểjelv đeqlgem ngưwlcdjelvi đeqlgâlhpam thủjelvng: "Chúzcsyng ta đeqlgãbdxa thấcofxt bạzzkxi, Cômgxvn Luâlhpan đeqlgãbdxa thấcofxt bạzzkxi, chúzcsyng ta khômgxvng córcbbqxnx hộdpmfi. Ai còrgafn muốchwxn đeqlgidixu hàgaszng, đeqlghuhsu đeqlgi đeqlgidixu hàgaszng đeqlgi."

Hắyxnen đeqlgcejrng dậextxy, sửjelva sang thầidixn trang chílhpanh mìpklqnh, thầidixn sắyxnec trang nghiêejjwm.

rcbbidixu hàgaszng làgaszm mấcofxt tiêejjwu chílhpamgxvn Luâlhpan, quáextx sỉjygi nhụqxnxc."

"Cômgxvn Luâlhpan ah! Cho dùzcsy biếvpfhn mấcofxt cũlatzng phảzcsyi lừgsaxng lẫsrtty, mớwimui khômgxvng phụqxnxrgafng hai chữatrdgaszy ah."

Mụqxnxc Huyêejjwn đeqlgcejrng , nhữatrdng ngưwlcdjelvi kháextxc đeqlgi theo cũlatzng lẳrywwng lặmraing đeqlgcejrng im.

Đrcbbi ra doanh trưwlcdwimung. Bêejjwn ngoàgaszi doanh trưwlcdwimung, chỉjygirgafn lạzzkxi lẻbcoj loi trơqxnx trọechji mộdpmft ílhpat ngưwlcdjelvi còrgafn đeqlgcejrng im bêejjwn ngoàgaszi.

Chứcejrng kiếvpfhn đeqlgáextxm ngưwlcdjelvi Tiếvpfht Đrcbbômgxvng đeqlgi tớwimui, nhữatrdng tu giảzcsygaszy tựatrd giáextxc tậextxp hợjelvp thàgasznh đeqlgdpmfi. Khômgxvng mộdpmft âlhpam thanh, từgsax đeqlgidixu đeqlgếvpfhn cuốchwxi chỉjygigasz trầidixm mặmraic.

Bọechjn họechj đeqlgcejrng cựatrdc chỉjyginh tềhuhs, tựatrda nhưwlcd mộdpmft câlhpay gậextxy nédrxjm lao đeqlgcejrng thẳrywwng.

Mộdpmft đeqlgdpmfi ngũlatz khổchwxng lồhcczlhpam nghiêejjwm, từgsax đeqlgưwlcdjelvng châlhpan trờjelvi xa xa đeqlgếvpfhn gầidixn bọechjn họechj.

※※※※※※※※※※※※※※※※�� � �※※※※※※※※※※※※※

Kiếvpfhm quang song phưwlcdơqxnxng, khômgxvng ngừgsaxng va chạzzkxm trêejjwn khômgxvng!

Thầidixn lựatrdc dưwlcd chấcofxn tràgaszn khắyxnep bốchwxn bềhuhs.

Đrcbbâlhpay mớwimui thựatrdc làgaszzcsyi tan, đeqlgcofxt náextxt, bầidixu trờjelvi xuấcofxt hiệgaszn từgsaxng vếvpfht rạzzkxn nứcejrt, màgasz mặmrait đeqlgcofxt lạzzkxi càgaszng vỡnsdd ra vômgxv sốchwx khe hởgvdf. Đrcbbsoaja Hỏyxnea mãbdxanh liệgaszt khômgxvng ngừgsaxng phun lêejjwn, giàgaszn dụqxnxa khắyxnep nơqxnxi.

Song phưwlcdơqxnxng khômgxvng lưwlcdu lạzzkxi thứcejrpklq.

Toàgaszn thâlhpan hai ngưwlcdjelvi phủjelvlhpan vếvpfht thưwlcdơqxnxng, hai ngưwlcdjelvi lạzzkxi giốchwxng nhưwlcd trầidixm mêejjw.

Bọechjn hắyxnen chiếvpfhn đeqlgcofxu suốchwxt mưwlcdjelvi ngàgaszy mưwlcdjelvi đeqlgêejjwm, khômgxvng mộdpmft khắyxnec nghỉjygi ngơqxnxi.

Bỗoqaung nhiêejjwn, hai ngưwlcdjelvi đeqlghcczng thờjelvi ngừgsaxng lạzzkxi.

Áprmlnh mắyxnet hai ngưwlcdjelvi hưwlcdwimung vềhuhs phílhpaa xa xa.

rcbb ngưwlcdjelvi tớwimui gầidixn!

Song phưwlcdơqxnxng đeqlghuhsu rấcofxt rõmraigaszng, lúzcsyc nàgaszy việgaszn thủjelv đeqlgếvpfhn làgaszejjwn nàgaszo, vậextxy cũlatzng đeqlghcczng nghĩslwoa bêejjwn kia thấcofxt bạzzkxi. Chỉjygircbb ngưwlcdjelvi thắyxneng, mớwimui córcbb thểjelv rảzcsynh rỗoqaui đeqlgếvpfhn đeqlgâlhpay trợjelv giúzcsyp.

lhpam Khiêejjwm nhìpklqn thấcofxy dẫsrttn đeqlgidixu làgasz Tảzcsy Mạzzkxc, trêejjwn mặmrait lậextxp tứcejrc trắyxneng bệgaszch, hàgaszo quang cùzcsyng khílhpa thếvpfh toàgaszn thâlhpan lậextxp tứcejrc biếvpfhn mấcofxt.

Đrcbbãbdxa thấcofxt bạzzkxi!

mgxvn Luâlhpan đeqlgãbdxa thấcofxt bạzzkxi!

Hắyxnen cốchwx gắyxneng tựatrdchwxn đeqlgsoajnh thâlhpan hìpklqnh lung lay sắyxnep đeqlgchwx, liêejjwn tụqxnxc mưwlcdjelvi ngàgaszy mưwlcdjelvi đeqlgêejjwm toàgaszn lựatrdc chiếvpfhn đeqlgcofxu, hắyxnen vàgasz Vi Thắyxneng, đeqlghuhsu đeqlgãbdxa đeqlgếvpfhn tìpklqnh trạzzkxng kiệgaszt lựatrdc.

Hai ngưwlcdjelvi cũlatzng chỉjygi gắyxneng gưwlcdjelvng chốchwxng đeqlgnsdd bằjyging mộdpmft hơqxnxi.

Ngưwlcdjelvi bêejjwn cạzzkxnh Tảzcsy Mạzzkxc rấcofxt nhiềhuhsu, A Quỷqbkm, Tômgxvng Nhưwlcd, Tằjyging Liêejjwn Nhi, La Ly Ngãbdxa Ly, Lam, Lãbdxao đeqlgidixu, mỗoqaui mộdpmft vịsoaj đeqlghuhsu làgasz chuẩwinqn Thầidixn Cấcofxp.

Tấcofxt cảzcsy đeqlghuhsu làgasz chuẩwinqn Thầidixn Cấcofxp màgasz Mạzzkxc Vâlhpan Hảzcsyi sởgvdf hữatrdu. Tấcofxt cảzcsy đeqlghuhsu đeqlgưwlcdjelvc Tảzcsy Mạzzkxc đeqlgưwlcda đeqlgếvpfhn.

Trêejjwn mặmrait Lâlhpam Khiêejjwm vômgxv lựatrdc cưwlcdjelvi khổchwx.

Thếvpfhgaszy cũlatzng đeqlghcczng nghĩslwoa vớwimui chiếvpfhn đeqlgcofxu bêejjwn ngoàgaszi đeqlgãbdxa chấcofxm dứcejrt, hoàgaszn toàgaszn chấcofxm dứcejrt. Vìpklq thếvpfh Tảzcsy Mạzzkxc mớwimui dáextxm dẫsrttn tấcofxt cảzcsy cao thủjelv tớwimui.

mgxvn Luâlhpan... Ởiaxj trêejjwn tay mìpklqnh...

lhpam Khiêejjwm cúzcsyi đeqlgidixu ngơqxnx ngáextxc nhìpklqn Tháextxi Cổchwx thầidixn kiếvpfhm trêejjwn tay.

Đrcbbinh!

Mộdpmft giọechjt nưwlcdwimuc mắyxnet rơqxnxi xuốchwxng thâlhpan kiếvpfhm, hórcbba thàgasznh vômgxv sốchwx bọechjt nưwlcdwimuc nhỏyxne, bắyxnen ra.

"Sưwlcd phụqxnx, thựatrdc xin lỗoqaui..."

Giọechjt giọechjt nưwlcdwimuc mắyxnet rơqxnxi vàgaszo thâlhpan kiếvpfhm, dọechjc theo kiếvpfhm chảzcsyy xuốchwxng.

"Sưwlcd phụqxnx, thựatrdc xin lỗoqaui... Thựatrdc xin lỗoqaui..."

Hắyxnen giốchwxng nhưwlcdgaszi tửjelv nghẹsrttn ngàgaszo khórcbbc rốchwxng lêejjwn.

※※※※※※※※※※※※※※※※�� � �※※※※※※※※※※※※※

Thiêejjwn Nguyệgaszt giớwimui.

mgxv Khômgxvng Sơqxnxn.

mgxv Khômgxvng Sơqxnxn ngàgaszy xưwlcda, khắyxnep nơqxnxi cỏyxne dạzzkxi, khắyxnep nơqxnxi tưwlcdjelvng làgaszextxch đeqlgchwxextxt.

Tảzcsy Mạzzkxc vàgasz Vi Thắyxneng hai ngưwlcdjelvi nhìpklqn thấcofxy cỏyxne dạzzkxi so vớwimui ngưwlcdjelvi còrgafn cao hơqxnxn. Cảzcsy hai khômgxvng nórcbbi hai lờjelvi, bắyxnet đeqlgidixu đeqlgdpmfng thủjelv dọechjn dẹsrttp.

Chẳrywwng mấcofxy chốchwxc cảzcsyrgafa Vômgxv Khômgxvng Sơqxnxn đeqlgưwlcdjelvc hai ngưwlcdjelvi dọechjn dẹsrttp sạzzkxch sẽslwo.

zcsyi vẫsrttn y nguyêejjwn, ngưwlcdjelvi cũlatz đeqlgãbdxa khômgxvng còrgafn.

"Sưwlcd đeqlggasz!" Vi Thắyxneng bỗoqaung nhiêejjwn nórcbbi.

"Vâlhpang?" Tảzcsy Mạzzkxc quay sang.

"Ta đeqlgsoajnh xâlhpay nhàgasz đeqlgsoajnh cưwlcdgvdf chỗoqaugaszy." Vi Thắyxneng lộdpmf ra thầidixn sắyxnec nhớwimu nhung: "Đrcbbãbdxaejjwu kiếvpfhm lưwlcd a!"

"Tốchwxt!" Tảzcsy Mạzzkxc gậextxt đeqlgidixu: "Hômgxvn lễgeju củjelva đeqlggasz vớwimui A Quỷqbkm đeqlggsaxng quêejjwn tớwimui tham gia."

"Ha ha! Phảzcsyi córcbbwlcdjelvu ngon đeqlgcofxy!" Vi Thắyxneng cưwlcdjelvi to.

Hai ngưwlcdjelvi nhìpklqn nhau cưwlcdjelvi cưwlcdjelvi.

【 hếvpfht trọechjn bộdpmf

Bảzcsyn cảzcsym nghĩslwogasz thờjelvi gian ra truyệgaszn mớwimui.

Buổchwxi sáextxng, quyếvpfht đeqlgsoajnh hômgxvm nay hoàgaszn tấcofxt truyệgaszn, tinh thầidixn phấcofxn chấcofxn. Nhưwlcdng khi ta bắyxnet đeqlgidixu viếvpfht, bỗoqaung nhiêejjwn córcbb cổchwx thưwlcdơqxnxng cảzcsym khômgxvng nórcbbi nêejjwn lờjelvi, cơqxnx hồhccz viếvpfht khômgxvng đeqlgưwlcdjelvc.

Khômgxvng biếvpfht làgasz bởgvdfi vìpklqlhpam Khiêejjwm, hay vẫsrttn làgasz đeqlggsaxng , lầidixn đeqlgidixu córcbb cảzcsym xúzcsyc nhưwlcd vậextxy.

mgxv luậextxn làgaszwlcdslwo, hay vẫsrttn làgasz Tạzzkxp Đrcbbhccz, cũlatzng chưwlcda từgsaxng córcbb thưwlcdơqxnxng cảzcsym qua.

May mắyxnen tiệgaszm tráextxi câlhpay córcbbextxn dừgsaxa, thoáextxng an ủjelvi cảzcsym giáextxc thưwlcdơqxnxng thếvpfh củjelva ta.

Quyểjelvn sáextxch nàgaszy ta rấcofxt khômgxvng hàgaszi lòrgafng, pháextx thàgasznh mảzcsynh nhỏyxne ah, hệgasz thốchwxng khômgxvng rõmraiextxc thựatrdc ah.Thừgsaxa nhậextxn, ta xáextxc thựatrdc khômgxvng am hiểjelvu viếvpfht tu châlhpan. Nhưwlcdng quyểjelvn sáextxch nàgaszy, sốchwx lầidixnlàgaszm ta cảzcsym đeqlgdpmfnglạzzkxi nhiềhuhsu nhấcofxt trong ba quyểjelvn sáextxch.

Thưwlcdjelvng thưwlcdjelvng bịsoaj chílhpanh nhâlhpan vậextxt dưwlcdwimui ngòrgafi búzcsyt củjelva mìpklqnh gâlhpay cảzcsym đeqlgdpmfng, kỳdrxj thậextxt tưwlcdơqxnxng đeqlgchwxi bấcofxt đeqlgyxnec dĩslwo đeqlgcofxy.

Phầidixn cuốchwxi đeqlgúzcsyng làgasz qua loa, chỗoqau trốchwxng cũlatzng quáextx nhiềhuhsu khômgxvng córcbb đeqlgiềhuhsn, tuy nhiêejjwn, ta sẽslwo khômgxvng tựatrd tráextxch mìpklqnh , ha ha!

Tảzcsyn mạzzkxn mìpklqnh khômgxvng mặmrait mũlatzi khômgxvng córcbb da trưwlcdwimuc sau nhưwlcd mộdpmft náextxt vĩslwo nhưwlcd ta, thậextxt sựatrd cảzcsym ơqxnxn mọechji ngưwlcdjelvi bao dung.

Hai việgaszclàgaszm cho ta vui mừgsaxng, mộdpmft làgasz ba chưwlcdơqxnxng còrgafn lạzzkxi đeqlgãbdxa xong. Hai làgasz, hơqxnxn mộdpmft trămgxvm ngàgaszy khômgxvng ngắyxnet quãbdxang, đeqlgchwxi vớwimui ngưwlcdjelvi kháextxc màgaszrcbbi, cáextxi nàgaszy thậextxt sựatrd khômgxvng córcbbpklq lớwimun, khômgxvng córcbb truy cầidixu, ta đeqlgâlhpay vẫsrttn làgasz rấcofxt hay kiêejjwu ngạzzkxo đeqlgcofxy.

rcbbi vềhuhsextxch mớwimui.

extxch mớwimui sẽslwo ra ngàgaszy 1/4, áextxch, sẽslwo khômgxvng phảzcsyi ngàgaszy Cáextx tháextxng Tưwlcd ha.

Ngàgaszy 1/4, giang hồhccz tụqxnx họechjp, khômgxvng gặmraip khômgxvng vềhuhs!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.