Bạvdssch Trạvdssch nhíxrphu màzmkoy nóouwai:

"Kỳhgzo quámdqyi sao cóouwa thểakwo nhưzltw vậerzly đzkilưzltwylalc, lôxhcyi thuộjnwmc tíxrphnh sao cóouwa thểakwojowqm đzkilvdssm nhưzltw vậerzly?"

Thấjowqy Bạvdssch Trạvdssch nóouwai vậerzly Lạvdssc Trầwwnpn hỏyszmi:

"cóouwa vấjowqn đzkilkrgukiit sao bạvdssch tiềkrgun bốfxyni?"

Bạvdssch Trạvdssch lắnrkyc đzkilwwnpu nóouwai:

"Khôxhcyng cóouwakiit chỉjnwmzmko thuộjnwmc tíxrphnh huyếhjbqt mạvdssch củejqza ngưzltwơejqzi cóouwa chúywfat lạvdss thôxhcyi"
Thấjowqy vậerzly Lạvdssc Trầwwnpn hỏyszmi:

"Vậerzly con cóouwa thểakwo tu luyệzkiln đzkilưzltwylalc khôxhcyng?"

Bạvdssch Trạvdssch cưzltwhksyi nóouwai:

jnwmưzltwylalc"

sau lạvdssi nóouwai tiếhjbqp:

"Bưzltwbxtlc đzkilwwnpu tiêggbkn đzkilakwozltwbxtlc lêggbkn con đzkilưzltwhksyng tu luyệzkiln làzmko thứhjbqc tỉjnwmnh võkazj mạvdssch sau đzkilóouwazmko đzkilếhjbqn tụylal khíxrph"

nghe vậerzly Lạvdssc Trầwwnpn hỏyszmi giọqpshng ngờhksy vựixotc:

"Chẳkrgung phảjowqi vừjfgna rồynaai đzkiljowq thứhjbqc tỉjnwmnh rồynaai sao"

Bạvdssch Trạvdssch lắnrkyc đzkilwwnpu nóouwai:

"Khôxhcyng vừjfgna rồynaai chỉjnwmzmko kiểakwom tra xem ngưzltwơejqzi cóouwa thểakwo tu luyệzkiln hay khôxhcyng thôxhcyi thứhjbqc tỉjnwmnh võkazj mạvdssch làzmkozmkom cho ngưzltwhksyi võkazj mạvdssch ngủejqz say trong ngưzltwhksyi ngưzltwơejqzi tỉjnwmnh lạvdssi cámdqych đzkilưzltwhksyng mạvdssch đzkilóouwa sẽkazj giúywfap ngưzltwơejqzi tụylal khíxrph lạvdssi "

Lạvdssc Trầwwnpn thỉjnwmnh giámdqyo

"Bằkazjng cámdqych nàzmkoo đzkilakwo thứhjbqc tỉjnwmnh vỏyszm mạvdssch hảjowq tiềkrgun bốfxyni"

Bạvdssch Trạvdssch:
"bấjowqt cứhjbq ai cũyozhng cóouwa ba hồynaan bảjowqy phámdqych việzkilc củejqza ngưzltwơejqzi làzmkokiitm ra chúywfang vàzmko giúywfap chúywfang hợylalp lạvdssi làzmkom mộjnwmt sau đzkilóouwa trảjowqi dàzmkoi khắnrkyp toàzmkon thâkazjn làzmko đzkilưzltwylalc"

nghe vậerzly Lạvdssc Trầwwnpn làzmkom theo, hắnrkyn tìkiitm hồynaan thứhjbq nhấjowqt cóouwa chúywfat khóouwa khăhdxyn tìkiitm nửzltwa ngàzmkoy mớbxtli thấjowqy đzkilưzltwylalc hồynaan thứhjbq hai vàzmko ba tưzltwơejqzng đzkilfxyni dễwanhkiitm, sau khi tìkiitm đzkilưzltwylalc ba hồynaan rồynaai hắnrkyn bắnrkyt đzkilwwnpu tìkiitm phámdqych trong quámdqy trìkiitnh tìkiitm khi đzkilưzltwylalc ba phámdqych đzkilwwnpu thìkiit dịlpfi biếhjbqn xảjowqy ra bầwwnpu trờhksyi trởgbelggbkn u ámdqym tiếhjbqn cưzltwhksyi còylaln khóouwa nghe hơejqzn khóouwac bấjowqt chợylalt vang lêggbkn hắnrkyn bịlpfi giậerzlt mìkiitnh tỉjnwmnh dậerzly nhìkiitn sang Bạvdssch Trạvdssch thìkiit thấjowqy hắnrkyn đzkilang lẩmdqxm bẩmdqxm hai từjfgn "Ma Tộjnwmc"

Bạvdssch Trạvdssch nóouwai:

"khôxhcyng cầwwnpn quan tâkazjm tiếhjbqp tụylalc đzkili"

sau khi nóouwai song hắnrkyn bay lêggbkn trờhksyi cũyozhng vớbxtli ma tộjnwmc chésepfp giếhjbqt cóouwa lẻbhei do kẻbhei đzkillpfich quámdqyzltwhksyng đzkilvdssi nêggbkn ma khíxrph tiếhjbqt ra khắnrkyp trờhksyi đzkiljowqt trong quámdqy trìkiitnh Lạvdssc Trầwwnpn tìkiitm kiếhjbqm 4 phámdqych còylaln lạvdssi khôxhcyng đzkilakwo ýmdqy mọqpshi truyệzkiln xung quanh nêggbkn bịlpfi ma khíxrph nhậerzlp thểakwo khi hắnrkyn phámdqyt hiệzkiln thìkiit trễwanh rồynaai vìkiit 4 phámdqych còylaln lạvdssi củejqza hắnrkyn bịlpfi ma khi bámdqym vàzmkoo chuyểakwon sang màzmkou đzkilen nêggbkn hắnrkyn tâkazjm thầwwnpn bấjowqt đzkillpfinh vớbxtli phầwwnpn làzmko do tuổtweni còylaln nhỏyszmggbkn lịlpfich duyệzkilt, thấjowqp xuấjowqt hiệzkiln dấjowqu hiệzkilu tẩmdqxu hỏyszma nhậerzlp ma khi Bạvdssch Trạvdssch giếhjbqt chếhjbqt têggbkn ma tộjnwmc quay vềkrgu thìkiit thấjowqy Lạvdssc Trầwwnpn đzkilang nằkazjm co rúywfat trêggbkn đzkiljowqt gâkazjn xanh nổtweni khấjowqp ngưzltwhksyi cậerzlp mắnrkyt thìkiit chuyểakwon sang màzmkou đzkilyszm miệzkilng thìkiit chuyềkrgun ra nhữjrjkng tiếhjbqng gầwwnpm gừjfgn dữjrjk tợylaln.

Thấjowqy vậerzly Bạvdssch Trạvdssch lạvdssi đzkilámdqynh hắnrkyn ngấjowqt xỉjnwmu đzkilem vàzmkoo phóouwa bảjowqng hôxhcym sau khi tỉjnwmnh lạvdssi Lạvdssc Trầwwnpn cảjowqm thấjowqy toàzmkon thâkazjn đzkilau nhứhjbqc khóouwa chịlpfiu chúywfat lựixotc giơejqz tay lêggbkn cũyozhng khôxhcyng cóouwa , hắnrkyn nhìkiitn lêggbkn trầwwnpn nhàzmko hồynaai lâkazju thìkiit nghe tiếhjbqng cóouwat késepft Bạvdssch Trạvdssch bưzltwng theo chésepfn thuốfxync đzkili vàzmkoo nóouwai:

"Rốfxynt cuộjnwmc tỉjnwmnh ngưzltwhksyi hôxhcyn mêggbk đzkilưzltwylalc mộjnwmt thámdqyng rồynaai. uốfxynng chésepfn thuốfxync vàzmkoo ngưzltwơejqzi sẽkazj cẩmdqxm thấjowqy đzkiliuxcejqzn"

vừjfgna nóouwai Bạvdssch Trạvdssch vừjfgna đzkilúywfat thuốfxync cho hắnrkyn sau khi uốfxynng xong Bạvdssch Trạvdssch đzkili ra ngoàzmkoi, cứhjbq lặnhdop đzkili lặnhdop lạvdssi mộjnwmt thámdqyng nhưzltw vậerzly hắnrkyn mớbxtli cóouwa thểakwo đzkili lạvdssi bìkiitnh thưzltwhksyng, khi kiểakwom tra cơejqz thểakwo hắnrkyn thấjowqy 4 phámdqych hoàzmkon toàzmkon biếhjbqn thàzmkonh màzmkou đzkilen hắnrkyn bấjowqt đzkilnrkyc dĩseiz thởgbelzmkoi

Sau khi kiểakwom tra cơejqz thểakwo song hắnrkyn cảjowqm thấjowqy bảjowqn thâkazjn khôxhcyng còylaln mạvdssnh nhưzltw trưzltwbxtlc cảjowqm giámdqyc nhưzltw yếhjbqu đzkili 2 thàzmkonh sứhjbqc mạvdssnh bâkazjy giờhksy mộjnwmt tay hắnrkyn chỉjnwmouwa thểakwo nhắnrkyt đzkilưzltwylalc 80 câkazjn làzmkoyozhng thấjowqy vậerzly hắnrkyn càzmkong chăhdxym chỉjnwmsepfn luyệzkiln thâkazjn thểakwo khi cơejqz thểakwo đzkilvdsst đzkilếhjbqn cựixotc hạvdssn làzmko mộjnwmt tay chỉjnwmouwa thểakwo nhắnrkyt đzkilưzltwylalc 90 câkazjn, ngay lậerzlp tứhjbqc hắnrkyn chạvdssy qua phòylalng Bạvdssch thỉjnwmnh giámdqyo vấjowqn đzkilkrgu chỉjnwm nhậerzln đzkilưzltwylalc câkazju trảjowq lờhksyi"cơejqz thềkrgu ngưzltwơejqzi cóouwa thiếhjbqu" hắnrkyn ra vềkrgu vớbxtli vẻbhei mặnhdot buồynaan bãluih

mdqyng hôxhcym sau hắnrkyn lạvdssi đzkilếhjbqn hỏyszmi còylaln cóouwa thểakwo tu luyệzkiln nữjrjka khôxhcyng thìkiit Bạvdssch Trạvdssch nóouwai:

"Cóouwa thểakwo nhưzltwng rấjowqt khóouwa khăhdxyn ngưzltwơejqzi chịlpfiu đzkilưzltwylalc khôxhcyng"

jnwmưzltwylalc"

Lạvdssc Trầwwnpn trảjowq lờhksyi vớbxtli ngữjrjk khíxrph chắnrkyc chặnhdon
Thấjowqy vậerzly Bạvdssch Trạvdssch hàzmkoi lòylalng nóouwai .

"Tốfxynt"

"Vậerzly thìkiit tiếhjbqp tụylalc côxhcyng việzkilc ngàzmkoy hôxhcym qua đzkilang bỏyszm dởgbel đzkili, do 4 phámdqych bịlpfi ma hóouwaa nêggbkn ngưzltwơejqzi chỉjnwm cầwwnpn 3 hồynaan 3 phámdqych hòylala lạvdssi vàzmko chảjowqy khắnrkyp cơejqz thểakwozmko đzkilưzltwylalc"

Lạvdssc Trầwwnpn làzmkom theo mọqpshi việzkilc rấjowqt thuậerzln lợylali chỉjnwm khi võkazj mạvdssch chạvdssy khắnrkyp cơejqz thểakwo hắnrkyn cảjowqm thấjowqy ngứhjbq ngấjowqy vàzmko khóouwa chịlpfiu ra thìkiit khôxhcyng còylaln gìkiit nữjrjka còylaln 4 phámdqych bịlpfi ma hóouwaa kia hắnrkyn nhờhksy Bạvdssch Trạvdssch phong ấjowqn lạvdssi mọqpshi việzkilc song thìkiit hắnrkyn đzkilãluih chíxrphnh thứhjbqc chởgbel thàzmkonh mộjnwmt võkazj giảjowq

khi mọqpshi việzkilc xong Bạvdssch Trạvdssch truyềkrgun cho hắnrkyn mộjnwmt bứhjbqc quan tưzltwgbelng đzkilynaakiitnh mộjnwmt con lôxhcyi long uốfxynn lưzltwylaln trêggbkn chíxrphn tầwwnpn trờhksyi quanh thâkazjn lôxhcyi đzkiliệzkiln dàzmkoy đzkilnhdoc cho ngưzltwhksyi cảjowqm giámdqyc nhưzltw chỉjnwm cầwwnpn đzkilylalng vàzmkoo làzmko thàzmkonh kiếhjbqp hôxhcyi cùzkilng vớbxtli mộjnwmt môxhcyn côxhcyng phámdqyp têggbkn cửzltwu biếhjbqn khi tu luyệzkiln hoàzmkon thàzmkonh cóouwa thểakwo biếhjbqn thàzmkonh chíxrphn dạvdssng khámdqyc nhau đzkilakwo phốfxyni hợylalp vớbxtli cámdqyc môxhcyn côxhcyng phámdqyp khámdqyc khi làzmkom xong hếhjbqt thảjowqy Bạvdssch Trạvdssch nóouwai vớbxtli hắnrkyn:

jnwmãluih đzkilếhjbqn lúywfac nêggbkn rờhksyi đzkili "

Sau khi nghe song câkazju đzkilóouwa Lạvdssc Trầwwnpn đzkilhjbqng im rấjowqt lâkazju vìkiit hắnrkyn ngỡiuxc ngàzmkong ởgbel trung vớbxtli Bạvdssch Trạvdssch hai năhdxym qua hắnrkyn cảjowqm thấjowqy rấjowqt thâkazjn thiếhjbqt, khi nóouwai muốfxynn đzkili hắnrkyn ngỡiuxc ngàzmkong vàzmko hồynaai phụylalc khôxhcyng kiệzkilp hắnrkyn nóouwai

"Vâkazjng"

ywfac đzkilóouwa hắnrkyn rấjowqt buồynaan nưzltwbxtlc nởgbelzltwbxtlc mắnrkyt ứhjbqa ra gầwwnpn nhưzltw khóouwac thàzmkonh tiếhjbqng nhưzltwng hắnrkyn cốfxynxrphn đzkilakwo tỏyszm vẻbhei trưzltwgbelng thàzmkonh thấjowqy hắnrkyn nhưzltw vậerzly Bạvdssch Trạvdssch vừjfgna tứhjbqc cưzltwhksyi lạvdssi vừjfgna buồynaan ởgbel chung hơejqzn hay năhdxym hắnrkyn cảjowqm thấjowqy Lạvdssc Trầwwnpn làzmko mộjnwmt đzkilhjbqa bésepf tốfxynt nhớbxtlywfac hắnrkyn nhặnhdot thằkazjng bésepf ngay con suốfxyni trong tìkiitnh trạvdssng thoi thóouwap sắnrkyp chếhjbqt, đzkilưzltwa vềkrgu chăhdxym sóouwac đzkilếhjbqn nay nóouwai hắnrkyn khôxhcyng cóouwa cảjowqm tìkiitnh vớbxtli Lạvdssc Trầwwnpn thìkiitzmkoouwai dốfxyni hắnrkyn xem Lạvdssc Trầwwnpn nhưzltw con mìkiitnh vậerzly.

Bạvdssch Trạvdssch đzkili lạvdssi gầwwnpn vàzmko xoa đzkilwwnpu Lạvdssc Trầwwnpn rồynaai nóouwai:

"Sau nàzmkoy chúywfang ta sẽkazj con gặnhdop lạvdssi cừjfgnu nhâkazjn củejqza ta quámdqy nhiềkrguu khôxhcyng tiệzkiln dẫsenbn ngưzltwơejqzi theo."

Lạvdssc Trầwwnpn níxrphn khóouwac nóouwai:

"vâkazjng"

ouwai xong hắnrkyn đzkili vềkrgu phòylalng thu dọqpshn hàzmkonh líxrph đzkilakwoggbkn đzkilưzltwhksyng, khi rờhksyi khỏyszmi căhdxyn nhàzmko đzkili đzkilưzltwylalc mộjnwmt đzkiloạvdssn thìkiit hắnrkyn quay lạvdssi nhìkiitn căhdxyn nhàzmko lầwwnpn cuốfxyni ámdqynh mắnrkyt tràzmkon đzkilwwnpy khôxhcyng bỏyszm, thấjowqy cảjowqnh nàzmkoy Bạvdssch Trạvdssch bấjowqt đzkilnrkyc dĩseiz thởgbelzmkoi rồynaai nóouwai

jnwmhjbqa trẻbhei đzkilang thưzltwơejqzng a"

ouwai xong hắnrkyn xoay ngưzltwhksyi rờhksyi đzkillpfi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.