Bạzujhch Trạzujhch nhíregpu màfrvky nópermi:

"Kỳhoes quábcoji sao cóperm thểzdlk nhưrxgu vậgtkwy đwxdaưrxgunmysc, lôbhxzi thuộosnjc tíregpnh sao cóperm thểzdlklwysm đwxdazujhm nhưrxgu vậgtkwy?"

Thấgwwfy Bạzujhch Trạzujhch nópermi vậgtkwy Lạzujhc Trầuydpn hỏosnji:

"cóperm vấgwwfn đwxdattrcmaqc sao bạzujhch tiềttrcn bốxojli?"

Bạzujhch Trạzujhch lắtewcc đwxdauydpu nópermi:

"Khôbhxzng cópermmaqc chỉhkqwfrvk thuộosnjc tíregpnh huyếgxqet mạzujhch củnmysa ngưrxguơzujhi cóperm chúdqwwt lạzujh thôbhxzi"
Thấgwwfy vậgtkwy Lạzujhc Trầuydpn hỏosnji:

"Vậgtkwy con cóperm thểzdlk tu luyệzdlkn đwxdaưrxgunmysc khôbhxzng?"

Bạzujhch Trạzujhch cưrxgurxwni nópermi:

cuigưrxgunmysc"

sau lạzujhi nópermi tiếgxqep:

"Bưrxgukccuc đwxdauydpu tiêovlgn đwxdazdlkrxgukccuc lêovlgn con đwxdaưrxgurxwnng tu luyệzdlkn làfrvk thứnyavc tỉhkqwnh võonzf mạzujhch sau đwxdaópermfrvk đwxdaếgxqen tụgtkw khíregp"

nghe vậgtkwy Lạzujhc Trầuydpn hỏosnji giọmaqcng ngờrxwn vựzwjcc:

"Chẳnyavng phảlwysi vừosnja rồzwjci đwxdalwys thứnyavc tỉhkqwnh rồzwjci sao"

Bạzujhch Trạzujhch lắtewcc đwxdauydpu nópermi:

"Khôbhxzng vừosnja rồzwjci chỉhkqwfrvk kiểzdlkm tra xem ngưrxguơzujhi cóperm thểzdlk tu luyệzdlkn hay khôbhxzng thôbhxzi thứnyavc tỉhkqwnh võonzf mạzujhch làfrvkfrvkm cho ngưrxgurxwni võonzf mạzujhch ngủnmys say trong ngưrxgurxwni ngưrxguơzujhi tỉhkqwnh lạzujhi cábcojch đwxdaưrxgurxwnng mạzujhch đwxdaóperm sẽfrvk giúdqwwp ngưrxguơzujhi tụgtkw khíregp lạzujhi "

Lạzujhc Trầuydpn thỉhkqwnh giábcojo

"Bằvzpgng cábcojch nàfrvko đwxdazdlk thứnyavc tỉhkqwnh vỏosnj mạzujhch hảlwys tiềttrcn bốxojli"

Bạzujhch Trạzujhch:
"bấgwwft cứnyav ai cũcqrong cóperm ba hồzwjcn bảlwysy phábcojch việzdlkc củnmysa ngưrxguơzujhi làfrvkmaqcm ra chúdqwwng vàfrvk giúdqwwp chúdqwwng hợnmysp lạzujhi làfrvkm mộosnjt sau đwxdaóperm trảlwysi dàfrvki khắtewcp toàfrvkn thâjamnn làfrvk đwxdaưrxgunmysc"

nghe vậgtkwy Lạzujhc Trầuydpn làfrvkm theo, hắtewcn tìmaqcm hồzwjcn thứnyav nhấgwwft cóperm chúdqwwt khóperm khăuskzn tìmaqcm nửsihfa ngàfrvky mớkccui thấgwwfy đwxdaưrxgunmysc hồzwjcn thứnyav hai vàfrvk ba tưrxguơzujhng đwxdaxojli dễcsjjmaqcm, sau khi tìmaqcm đwxdaưrxgunmysc ba hồzwjcn rồzwjci hắtewcn bắtewct đwxdauydpu tìmaqcm phábcojch trong quábcoj trìmaqcnh tìmaqcm khi đwxdaưrxgunmysc ba phábcojch đwxdauydpu thìmaqc dịxojl biếgxqen xảlwysy ra bầuydpu trờrxwni trởonzfovlgn u ábcojm tiếgxqen cưrxgurxwni còusuln khóperm nghe hơzujhn khópermc bấgwwft chợnmyst vang lêovlgn hắtewcn bịxojl giậgtkwt mìmaqcnh tỉhkqwnh dậgtkwy nhìmaqcn sang Bạzujhch Trạzujhch thìmaqc thấgwwfy hắtewcn đwxdaang lẩjxism bẩjxism hai từosnj "Ma Tộosnjc"

Bạzujhch Trạzujhch nópermi:

"khôbhxzng cầuydpn quan tâjamnm tiếgxqep tụgtkwc đwxdai"

sau khi nópermi song hắtewcn bay lêovlgn trờrxwni cũcqrong vớkccui ma tộosnjc chémaqcp giếgxqet cóperm lẻtylb do kẻtylb đwxdaxojlch quábcojrxgurxwnng đwxdazujhi nêovlgn ma khíregp tiếgxqet ra khắtewcp trờrxwni đwxdagwwft trong quábcoj trìmaqcnh Lạzujhc Trầuydpn tìmaqcm kiếgxqem 4 phábcojch còusuln lạzujhi khôbhxzng đwxdazdlk ýkgrk mọmaqci truyệzdlkn xung quanh nêovlgn bịxojl ma khíregp nhậgtkwp thểzdlk khi hắtewcn phábcojt hiệzdlkn thìmaqc trễcsjj rồzwjci vìmaqc 4 phábcojch còusuln lạzujhi củnmysa hắtewcn bịxojl ma khi bábcojm vàfrvko chuyểzdlkn sang màfrvku đwxdaen nêovlgn hắtewcn tâjamnm thầuydpn bấgwwft đwxdaxojlnh vớkccui phầuydpn làfrvk do tuổufphi còusuln nhỏosnjovlgn lịxojlch duyệzdlkt, thấgwwfp xuấgwwft hiệzdlkn dấgwwfu hiệzdlku tẩjxisu hỏosnja nhậgtkwp ma khi Bạzujhch Trạzujhch giếgxqet chếgxqet têovlgn ma tộosnjc quay vềttrc thìmaqc thấgwwfy Lạzujhc Trầuydpn đwxdaang nằvzpgm co rúdqwwt trêovlgn đwxdagwwft gâjamnn xanh nổufphi khấgwwfp ngưrxgurxwni cậgtkwp mắtewct thìmaqc chuyểzdlkn sang màfrvku đwxdaosnj miệzdlkng thìmaqc chuyềttrcn ra nhữxojlng tiếgxqeng gầuydpm gừosnj dữxojl tợnmysn.

Thấgwwfy vậgtkwy Bạzujhch Trạzujhch lạzujhi đwxdaábcojnh hắtewcn ngấgwwft xỉhkqwu đwxdaem vàfrvko phóperm bảlwysng hôbhxzm sau khi tỉhkqwnh lạzujhi Lạzujhc Trầuydpn cảlwysm thấgwwfy toàfrvkn thâjamnn đwxdaau nhứnyavc khóperm chịxojlu chúdqwwt lựzwjcc giơzujh tay lêovlgn cũcqrong khôbhxzng cóperm , hắtewcn nhìmaqcn lêovlgn trầuydpn nhàfrvk hồzwjci lâjamnu thìmaqc nghe tiếgxqeng cópermt kémaqct Bạzujhch Trạzujhch bưrxgung theo chémaqcn thuốxojlc đwxdai vàfrvko nópermi:

"Rốxojlt cuộosnjc tỉhkqwnh ngưrxgurxwni hôbhxzn mêovlg đwxdaưrxgunmysc mộosnjt thábcojng rồzwjci. uốxojlng chémaqcn thuốxojlc vàfrvko ngưrxguơzujhi sẽfrvk cẩjxism thấgwwfy đwxdajpelzujhn"

vừosnja nópermi Bạzujhch Trạzujhch vừosnja đwxdaúdqwwt thuốxojlc cho hắtewcn sau khi uốxojlng xong Bạzujhch Trạzujhch đwxdai ra ngoàfrvki, cứnyav lặuedbp đwxdai lặuedbp lạzujhi mộosnjt thábcojng nhưrxgu vậgtkwy hắtewcn mớkccui cóperm thểzdlk đwxdai lạzujhi bìmaqcnh thưrxgurxwnng, khi kiểzdlkm tra cơzujh thểzdlk hắtewcn thấgwwfy 4 phábcojch hoàfrvkn toàfrvkn biếgxqen thàfrvknh màfrvku đwxdaen hắtewcn bấgwwft đwxdatewcc dĩndym thởonzffrvki

Sau khi kiểzdlkm tra cơzujh thểzdlk song hắtewcn cảlwysm thấgwwfy bảlwysn thâjamnn khôbhxzng còusuln mạzujhnh nhưrxgu trưrxgukccuc cảlwysm giábcojc nhưrxgu yếgxqeu đwxdai 2 thàfrvknh sứnyavc mạzujhnh bâjamny giờrxwn mộosnjt tay hắtewcn chỉhkqwperm thểzdlk nhắtewct đwxdaưrxgunmysc 80 câjamnn làfrvkcqrong thấgwwfy vậgtkwy hắtewcn càfrvkng chăuskzm chỉhkqwvzpgn luyệzdlkn thâjamnn thểzdlk khi cơzujh thểzdlk đwxdazujht đwxdaếgxqen cựzwjcc hạzujhn làfrvk mộosnjt tay chỉhkqwperm thểzdlk nhắtewct đwxdaưrxgunmysc 90 câjamnn, ngay lậgtkwp tứnyavc hắtewcn chạzujhy qua phòusulng Bạzujhch thỉhkqwnh giábcojo vấgwwfn đwxdattrc chỉhkqw nhậgtkwn đwxdaưrxgunmysc câjamnu trảlwys lờrxwni"cơzujh thềttrc ngưrxguơzujhi cóperm thiếgxqeu" hắtewcn ra vềttrc vớkccui vẻtylb mặuedbt buồzwjcn bãnyav

bcojng hôbhxzm sau hắtewcn lạzujhi đwxdaếgxqen hỏosnji còusuln cóperm thểzdlk tu luyệzdlkn nữxojla khôbhxzng thìmaqc Bạzujhch Trạzujhch nópermi:

"Cóperm thểzdlk nhưrxgung rấgwwft khóperm khăuskzn ngưrxguơzujhi chịxojlu đwxdaưrxgunmysc khôbhxzng"

cuigưrxgunmysc"

Lạzujhc Trầuydpn trảlwys lờrxwni vớkccui ngữxojl khíregp chắtewcc chặuedbn
Thấgwwfy vậgtkwy Bạzujhch Trạzujhch hàfrvki lòusulng nópermi .

"Tốxojlt"

"Vậgtkwy thìmaqc tiếgxqep tụgtkwc côbhxzng việzdlkc ngàfrvky hôbhxzm qua đwxdaang bỏosnj dởonzf đwxdai, do 4 phábcojch bịxojl ma hóperma nêovlgn ngưrxguơzujhi chỉhkqw cầuydpn 3 hồzwjcn 3 phábcojch hòusula lạzujhi vàfrvk chảlwysy khắtewcp cơzujh thểzdlkfrvk đwxdaưrxgunmysc"

Lạzujhc Trầuydpn làfrvkm theo mọmaqci việzdlkc rấgwwft thuậgtkwn lợnmysi chỉhkqw khi võonzf mạzujhch chạzujhy khắtewcp cơzujh thểzdlk hắtewcn cảlwysm thấgwwfy ngứnyav ngấgwwfy vàfrvk khóperm chịxojlu ra thìmaqc khôbhxzng còusuln gìmaqc nữxojla còusuln 4 phábcojch bịxojl ma hóperma kia hắtewcn nhờrxwn Bạzujhch Trạzujhch phong ấgwwfn lạzujhi mọmaqci việzdlkc song thìmaqc hắtewcn đwxdaãnyav chíregpnh thứnyavc chởonzf thàfrvknh mộosnjt võonzf giảlwys

khi mọmaqci việzdlkc xong Bạzujhch Trạzujhch truyềttrcn cho hắtewcn mộosnjt bứnyavc quan tưrxguonzfng đwxdazwjcmaqcnh mộosnjt con lôbhxzi long uốxojln lưrxgunmysn trêovlgn chíregpn tầuydpn trờrxwni quanh thâjamnn lôbhxzi đwxdaiệzdlkn dàfrvky đwxdauedbc cho ngưrxgurxwni cảlwysm giábcojc nhưrxgu chỉhkqw cầuydpn đwxdagtkwng vàfrvko làfrvk thàfrvknh kiếgxqep hôbhxzi cùzmgyng vớkccui mộosnjt môbhxzn côbhxzng phábcojp têovlgn cửsihfu biếgxqen khi tu luyệzdlkn hoàfrvkn thàfrvknh cóperm thểzdlk biếgxqen thàfrvknh chíregpn dạzujhng khábcojc nhau đwxdazdlk phốxojli hợnmysp vớkccui cábcojc môbhxzn côbhxzng phábcojp khábcojc khi làfrvkm xong hếgxqet thảlwysy Bạzujhch Trạzujhch nópermi vớkccui hắtewcn:

cuigãnyav đwxdaếgxqen lúdqwwc nêovlgn rờrxwni đwxdai "

Sau khi nghe song câjamnu đwxdaóperm Lạzujhc Trầuydpn đwxdanyavng im rấgwwft lâjamnu vìmaqc hắtewcn ngỡjpel ngàfrvkng ởonzf trung vớkccui Bạzujhch Trạzujhch hai năuskzm qua hắtewcn cảlwysm thấgwwfy rấgwwft thâjamnn thiếgxqet, khi nópermi muốxojln đwxdai hắtewcn ngỡjpel ngàfrvkng vàfrvk hồzwjci phụgtkwc khôbhxzng kiệzdlkp hắtewcn nópermi

"Vâjamnng"

dqwwc đwxdaóperm hắtewcn rấgwwft buồzwjcn nưrxgukccuc nởonzfrxgukccuc mắtewct ứnyava ra gầuydpn nhưrxgu khópermc thàfrvknh tiếgxqeng nhưrxgung hắtewcn cốxojlregpn đwxdazdlk tỏosnj vẻtylb trưrxguonzfng thàfrvknh thấgwwfy hắtewcn nhưrxgu vậgtkwy Bạzujhch Trạzujhch vừosnja tứnyavc cưrxgurxwni lạzujhi vừosnja buồzwjcn ởonzf chung hơzujhn hay năuskzm hắtewcn cảlwysm thấgwwfy Lạzujhc Trầuydpn làfrvk mộosnjt đwxdanyava bémaqc tốxojlt nhớkccudqwwc hắtewcn nhặuedbt thằvzpgng bémaqc ngay con suốxojli trong tìmaqcnh trạzujhng thoi thópermp sắtewcp chếgxqet, đwxdaưrxgua vềttrc chăuskzm sópermc đwxdaếgxqen nay nópermi hắtewcn khôbhxzng cóperm cảlwysm tìmaqcnh vớkccui Lạzujhc Trầuydpn thìmaqcfrvkpermi dốxojli hắtewcn xem Lạzujhc Trầuydpn nhưrxgu con mìmaqcnh vậgtkwy.

Bạzujhch Trạzujhch đwxdai lạzujhi gầuydpn vàfrvk xoa đwxdauydpu Lạzujhc Trầuydpn rồzwjci nópermi:

"Sau nàfrvky chúdqwwng ta sẽfrvk con gặuedbp lạzujhi cừosnju nhâjamnn củnmysa ta quábcoj nhiềttrcu khôbhxzng tiệzdlkn dẫnmysn ngưrxguơzujhi theo."

Lạzujhc Trầuydpn níregpn khópermc nópermi:

"vâjamnng"

permi xong hắtewcn đwxdai vềttrc phòusulng thu dọmaqcn hàfrvknh líregp đwxdazdlkovlgn đwxdaưrxgurxwnng, khi rờrxwni khỏosnji căuskzn nhàfrvk đwxdai đwxdaưrxgunmysc mộosnjt đwxdaoạzujhn thìmaqc hắtewcn quay lạzujhi nhìmaqcn căuskzn nhàfrvk lầuydpn cuốxojli ábcojnh mắtewct tràfrvkn đwxdauydpy khôbhxzng bỏosnj, thấgwwfy cảlwysnh nàfrvky Bạzujhch Trạzujhch bấgwwft đwxdatewcc dĩndym thởonzffrvki rồzwjci nópermi

cuignyava trẻtylb đwxdaang thưrxguơzujhng a"

permi xong hắtewcn xoay ngưrxgurxwni rờrxwni đwxdaxojl

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.