Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 461 : 461

    trước sau   


Hai tháksuong sau.
Trong đnvzqgeyqng băhzwong nơobxfi Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt cùgydfng Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng bếkfvw quan tu luyệjifun.
Xung quanh Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt, Thấfplyt Tinh Kiếkfvwm khôyqlhng ngừivemng bay xung quanh vớuvjgi mũfrpdi kiếkfvwm hưdgtvuvjgng xuốtbyjng.

Trạrmezng tháksuoi nàyqkzy làyqkz trạrmezng tháksuoi cảwpsmm ngộgeyq Thấfplyt Tinh Quang Chiếkfvwu, cảwpsmm ngộgeyq bảwpsmy tinh túgrixgntln ngoàyqkzi tinh khôyqlhng.
Lầivemn đnvzqivemu tiêgntln kếkfvwt nốtbyji vớuvjgi bảwpsmy vìwctx sao Thiêgntln Khôyqlhi, Hạrmezch Nguyệjifut, Minh Vậmuwwn, Phong Trùgydfng, Linh Hạrmezt, Tam Côyqlh, Ma Lạrmezp tốtbyjn ba tháksuong thờpjugi gian mớuvjgi thàyqkznh côyqlhng cảwpsmm ngộgeyq.
Đkqtkếkfvwn lầivemn thứrffn hai kếkfvwt nốtbyji vớuvjgi bảwpsmy tinh túgrix ngoàyqkzi tinh khôyqlhng, Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt tốtbyjn tổaltcng cộgeyqng ba mưdgtvơobxfi lăhzwom ngàyqkzy.
Đkqtkếkfvwn lầivemn thứrffn ba cảwpsmm ngộgeyq, Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt tốtbyjn mưdgtvpjugi ngàyqkzy thờpjugi gian.
Lầivemn thứrffndgtv, Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt tốtbyjn sáksuou ngàyqkzy.
Đkqtkếkfvwn lầivemn thứrffnhzwom, Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt tốtbyjn ba canh giờpjug cảwpsmm ngộgeyq.
Tốtbyjc đnvzqgeyqyqkzy cóxwqu thểfplyxwqui làyqkzgntlu nghiệjifut trong yêgntlu nghiệjifut.
Khi đnvzqãwdjt kếkfvwt nốtbyji đnvzqưdgtvokzfc vớuvjgi thấfplyt tinh bêgntln ngoàyqkzi khôyqlhng gian.

Tầivemm nhìwctxn củwdjta Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt bao quáksuot ởsdvi nhữbexdng nơobxfi thấfplyt tinh túgrix tọbmvla trấfplyn.

wctxnh ảwpsmnh từivem trêgntln bềbrvx mặiojit tinh túgrix phảwpsmn chiếkfvwu toàyqkzn bộgeyq đnvzqbrvxu đnvzqưdgtvokzfc Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt thu lạrmezi trong tầivemm mắkqtkt.

Cho nêgntln Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt cóxwqu thểfply nhìwctxn thấfplyy nhữbexdng nơobxfi xa xôyqlhi vôyqlh tậmuwwn trong tinh khôyqlhng màyqkz trưdgtvuvjgc nay chưdgtva từivemng thấfplyy qua.
mybpwctxnh ảwpsmnh phảwpsmn chiếkfvwu trong vìwctx sao Linh Hạrmezt.


Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt nhìwctxn thấfplyy đnvzqưdgtvokzfc quêgntldgtvơobxfng mìwctxnh, nơobxfi đnvzqóxwqu chíylmknh làyqkzhzwon Lang Châthysu, mộgeyqt giớuvjgi vựvgezc cựvgezc kỳrvdx xa xôyqlhi.


obxfi phàyqkzm nhâthysn sinh sốtbyjng cựvgezc kỳrvdx sung túgrixc, khôyqlhng lo âthysu.

wctxnh ảwpsmnh Văhzwon Lang Châthysu đnvzqưdgtvokzfc thu nhỏgntl lạrmezi làyqkz mộgeyqt bềbrvx mặiojit phẳmybpng xung quanh đnvzqưdgtvokzfc bao bọbmvlc ba lớuvjgp vỏgntl bọbmvlc bêgntln ngoàyqkzi ngăhzwon cáksuoch bêgntln ngoàyqkzi tinh khôyqlhng.
Nhữbexdng hìwctxnh ảwpsmnh Văhzwon Lang Châthysu đnvzqmuwwp vàyqkzo tâthysm tríylmk khiếkfvwn Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt bồhaiei hồhaiei nhớuvjg lạrmezi nhữbexdng chuyệjifun trưdgtvuvjgc kia, đnvzqiojic biệjifut làyqkz gia tộgeyqc Phưdgtvơobxfng gia cũfrpdng nhưdgtvwctxnh ảwpsmnh cha mẹfply.
mybpwctx sao Minh Vậmuwwn, nơobxfi đnvzqóxwqu phảwpsmn chiếkfvwu hìwctxnh ảwpsmnh Bắkqtkc Cảwpsmnh đnvzqưdgtvokzfc thu nhỏgntl lạrmezi.

wctxnh dạrmezng giớuvjgi vựvgezc Bắkqtkc Cảwpsmnh cóxwqu phầivemn kháksuoc biệjifut hơobxfn, làyqkz mộgeyqt bềbrvx mặiojit cong hìwctxnh vòkbmeng cung xung quanh cũfrpdng đnvzqưdgtvokzfc bao bọbmvlc ba lớuvjgp ngăhzwon cáksuoch vớuvjgi tinh khôyqlhng.
Trong tầivemm mắkqtkt, Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt cóxwqu thểfply nhìwctxn thấfplyy vôyqlh sốtbyj đnvzqjifu tửmrrj Đkqtkrmezo Việjifun khôyqlhng ngừivemng tu luyệjifun.

Xa hơobxfn chíylmknh làyqkzyqlh Thưdgtvokzfng Tôyqlhng thấfplyp thoáksuong bảwpsmy tòkbmea tháksuop vớuvjgi bảwpsmy viêgntln Xíylmkch Linh Thạrmezch tỏgntla sáksuong.
ylmknh toáksuon, Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt đnvzqãwdjt rờpjugi Bắkqtkc Cảwpsmnh mộgeyqt trăhzwom táksuom mưdgtvơobxfi ngàyqkzy rồhaiei.
mybpwctx sao Hạrmezch Nguyệjifut, bảwpsmn chấfplyt thậmuwwt củwdjta Thầivemn Vựvgezc đnvzqưdgtvokzfc phôyqlhyqkzy ra.
So vớuvjgi Bắkqtkc Cảwpsmnh hay Văhzwon Lang Châthysu, lãwdjtnh thổaltc Thầivemn Vựvgezc rộgeyqng hơobxfn gấfplyp trăhzwom lầivemn.

wctxnh dạrmezng hoàyqkzn toàyqkzn kháksuoc việjifut so vớuvjgi Bắkqtkc Cảwpsmnh làyqkz mộgeyqt bềbrvx mặiojit bằvgezng phẳmybpng.
Thầivemn Vựvgezc cóxwquwctxnh vòkbmeng tròkbmen nhưdgtv mộgeyqt chiếkfvwc Giớuvjgi Chỉksuo đnvzqưdgtvokzfc mộgeyqt khốtbyji tinh cầivemu đnvzqèwwdkgntln.

Nhìwctxn bêgntln ngoàyqkzi nhưdgtv thểfply khốtbyji tinh cầivemu to lớuvjgn trấfplyn giữbexd mộgeyqt thôyqlhng đnvzqrmezo cựvgezc kỳrvdx to lớuvjgn.
Nếkfvwu khốtbyji tinh cầivemu vỡxujq vụjuvxn, đnvzqiềbrvxu gìwctx sẽerqy xảwpsmy ra.
Cho nêgntln Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt suy đnvzqksuon, Thầivemn Vựvgezc làyqkz mộgeyqt nơobxfi cựvgezc kỳrvdx hung hiểfplym cóxwqu thểfply sụjuvxp đnvzqaltc bấfplyt cứrffngrixc nàyqkzo.
Cho nêgntln tiêgntln sưdgtv Thấfplyt Kiếkfvwm Tiêgntln đnvzqbrvx cậmuwwp đnvzqếkfvwn việjifuc bảwpsmn thâthysn hắkqtkn cóxwqu thểfply giúgrixp Thầivemn Vựvgezc vưdgtvokzft qua đnvzqrmezi kiếkfvwp làyqkz mộgeyqt chuyệjifun cóxwqu khảwpsmhzwong xảwpsmy ra.


Nếkfvwu khôyqlhng thôyqlhng qua Thấfplyt Tinh Quang Chiếkfvwu, hắkqtkn sẽerqy khôyqlhng bao giờpjug nhìwctxn rõwdjt đnvzqưdgtvokzfc bảwpsmn chấfplyt thậmuwwt củwdjta Thầivemn Vựvgezc.
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt mởsdvi mắkqtkt ra, nhìwctxn xung quanh thìwctx pháksuot hiệjifun Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng đnvzqang tịgydfnh tu ởsdvi mộgeyqt góxwquc trong đnvzqgeyqng băhzwong.
Hai mắkqtkt nàyqkzng ta khéulrcp hờpjug, bộgeyqksuong cóxwqu phầivemn tiêgntlu diêgntlu tựvgez tạrmezi.
Hắkqtkn tòkbmekbme tiếkfvwn lạrmezi gầivemn quan sáksuot nàyqkzng ta kỹsdviobxfn.
Diệjifun mạrmezo Dạrmez Xoa vớuvjgi làyqkzn da trắkqtkng bệjifuch, đnvzqôyqlhi châthysn màyqkzy mỏgntlng manh cóxwqu phầivemn trĩfhatu nặiojing.

gydf đnvzqôyqlhi mắkqtkt khéulrcp hờpjug nhưdgtvng vẫbmvln khôyqlhng giấfplyu đnvzqưdgtvokzfc mộgeyqt vẻbexd đnvzqfplyp quyếkfvwn rũfrpd.
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt khôyqlhng kìwctxm lòkbmeng đnvzqưdgtvokzfc dùgydfng mộgeyqt bàyqkzn tay sờpjuggntln đnvzqôyqlhi máksuoyqkzng ta, tay chưdgtva kịgydfp chạrmezm thìwctx hai mắkqtkt nàyqkzng ta mởsdvi ra nhìwctxn hắkqtkn ngơobxf ngáksuoc.
yqkzng ta khẽerqydgtvpjugi nhạrmezt nhìwctxn sang nơobxfi kháksuoc.
Hắkqtkn lúgrixng túgrixng giảwpsmi thíylmkch “Ta… chỉksuo muốtbyjn đnvzqáksuonh thứrffnc nàyqkzng màyqkz thôyqlhi!”
Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng khẽerqydgtvpjugi khúgrixc khíylmkch nóxwqui “Thiếkfvwp… khôyqlhng cóxwqu ngủwdjt! Dạrmez Xoa khôyqlhng bao giờpjug biếkfvwt ngủwdjt, chỉksuo nhậmuwwp đnvzqgydfnh màyqkz thôyqlhi!”
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt khôyqlhng thểfply giấfplyu đnvzqưdgtvokzfc đnvzqiềbrvxu trong lòkbmeng đnvzqang suy nghĩfhat liềbrvxn giãwdjti bàyqkzy “Vừivema rồhaiei… ta vôyqlhwctxnh cóxwqu mộgeyqt loạrmezi cảwpsmm giáksuoc quen thuộgeyqc cho nêgntln đnvzqãwdjt mạrmezo phạrmezm!”
Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng nghe Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt giãwdjti bàyqkzy liềbrvxn phấfplyn khíylmkch hỏgntli “Chàyqkzng nhớuvjg ra rồhaiei?”
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt lắkqtkc đnvzqivemu.
Hắkqtkn giơobxfyqkzn tay phảwpsmi chứrffna ấfplyn kýulrc “Huyềbrvxn” củwdjta Huyềbrvxn Môyqlhn.

Mỗcfyji lầivemn nhấfplyp nháksuoi nhưdgtv thểfply khảwpsmhzwong tiếkfvwp cậmuwwn Đkqtkrmezo củwdjta Huyềbrvxn Môyqlhn càyqkzng rõwdjtyqkzng hơobxfn.

yqkz mỗcfyji lầivemn hiểfplyu thấfplyu Đkqtkrmezo củwdjta Huyềbrvxn Môyqlhn nhiềbrvxu hơobxfn, khảwpsmhzwong ảwpsmnh hưdgtvsdving củwdjta nguyềbrvxn rủwdjta cũfrpdng giảwpsmm dầivemn.

xwqui theo mộgeyqt cáksuoch nàyqkzo đnvzqóxwqu, Đkqtkrmezo củwdjta Huyềbrvxn Môyqlhn cóxwqu thểfply khắkqtkc chếkfvw đnvzqưdgtvokzfc nguyềbrvxn rủwdjta, nguyêgntln do Đkqtkrmezo củwdjta Huyềbrvxn Môyqlhn làyqkz mộgeyqt Đkqtkrmezo nằvgezm ngoàyqkzi quy tắkqtkc thiêgntln đnvzqgydfa.

Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng cóxwqu phầivemn thấfplyt vọbmvlng khi Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt lắkqtkc đnvzqivemu phủwdjt nhậmuwwn.
yqkzng đnvzqrffnng dậmuwwy, châthysn khôyqlhng chạrmezm đnvzqfplyt nhưdgtv đnvzqang trôyqlhi nổaltci trêgntln khôyqlhng.
yqkzng đnvzqưdgtva tay vềbrvx phíylmka Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt nóxwqui “Đkqtki, thiếkfvwp đnvzqưdgtva chàyqkzng đnvzqếkfvwn Thiêgntln Long Tựvgez!”
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt gậmuwwt đnvzqivemu rồhaiei đnvzqưdgtva tay vềbrvx trưdgtvuvjgc.
Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng mộgeyqt tay đnvzqóxwqun lấfplyy tay Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt, mộgeyqt tay vẽerqy ra mộgeyqt Hắkqtkc Đkqtkgeyqng rồhaiei cảwpsm hai chui vàyqkzo bêgntln trong.
Sau vàyqkzi hôyqlh hấfplyp, Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng cùgydfng Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt bưdgtvuvjgc ra ngoàyqkzi Hắkqtkc Đkqtkgeyqng.


Theo mộgeyqt lẽerqyyqkzo đnvzqóxwqu, cảwpsm hai đnvzqãwdjt đnvzqếkfvwn đnvzqưdgtvokzfc Thiêgntln Long Tựvgezwctx Hắkqtkc Đkqtkgeyqng chíylmknh làyqkz mộgeyqt loạrmezi dịgydfch chuyểfplyn xuyêgntln qua khôyqlhng gian, cóxwqu thểfply bẻbexd cong khôyqlhng gian màyqkz đnvzqếkfvwn đnvzqiểfplym đnvzqíylmkch cựvgezc kỳrvdx nhanh.
Chỉksuoyqkzwctxnh huốtbyjng khôyqlhng đnvzqúgrixng.
Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng tứrffnc thìwctx sửmrrjng sốtbyjt, lôyqlhng tóxwquc dựvgezng lêgntln vìwctx nhậmuwwn ra sựvgez hung hiểfplym tộgeyqt đnvzqgeyq.

Bảwpsmn thâthysn trong phúgrixt chốtbyjc khôyqlhng cửmrrj đnvzqgeyqng đnvzqưdgtvokzfc, xung quanh bịgydfthysy lấfplyy vôyqlh sốtbyj hắkqtkc kiếkfvwm.
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt hốtbyjt hoảwpsmng gấfplyp rúgrixt nắkqtkm lấfplyy tay Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng vậmuwwn dụjuvxng “Nhấfplyt Niệjifum Xuyêgntln Vạrmezn Lýulrc” đnvzqếkfvwn mộgeyqt nơobxfi kháksuoc nhưdgtvng lạrmezi khôyqlhng vậmuwwn dụjuvxng đnvzqưdgtvokzfc.
Khi nhậmuwwn ra, xung quanh Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt cũfrpdng bịgydfyqlh sốtbyj hắkqtkc kiếkfvwm vâthysy lấfplyy rồhaiei khóxwqua chặiojit.
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt sửmrrjng sốtbyjt “Đkqtkâthysy làyqkz… Tếkfvw Ti Võwdjtng?”
Đkqtkúgrixng lúgrixc nàyqkzy thìwctxxwqu tiếkfvwng nóxwqui cấfplyt lêgntln “Đkqtkâthysy làyqkz [Cửmrrju Sáksuot Võwdjtng], khôyqlhng phảwpsmi [Tếkfvw Ti Võwdjtng]?”
grixc nàyqkzy, trêgntln bầivemu trờpjugi lơobxf lửmrrjng mưdgtvpjugi thâthysn ảwpsmnh, đnvzqâthysy chíylmknh làyqkz Cửmrrju Sáksuot Đkqtkyqkzn đnvzqãwdjt bốtbyj tríylmk áksuom toáksuon từivem trưdgtvuvjgc.
Dẫbmvln đnvzqivemu làyqkzwdjto Tàyqkzn cóxwqu phầivemn đnvzqkqtkc ýulrcxwqui “Bọbmvln ta mai phụjuvxc… tíylmknh toáksuon đnvzqãwdjt ba tháksuong.

Hai ngưdgtvpjugi cáksuoc ngưdgtvơobxfi trốtbyjn thậmuwwt kỹsdvi!”
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt nhìwctxn châthysn dung mưdgtvpjugi ngưdgtvpjugi đnvzqang lơobxf lửmrrjng trêgntln bầivemu trờpjugi, bêgntln khóxwque mắkqtkt tráksuoi cóxwqugydfng ấfplyn kýulrc mộgeyqt cáksuonh hoa cóxwquyqkzu tửmrrj sắkqtkc.
Hắkqtkn bìwctxnh tĩfhatnh nóxwqui “Tiểfplyu đnvzqjifuxwqu thùgydf vớuvjgi cáksuoc vịgydf đnvzqrmezi ca vàyqkz đnvzqrmezi tỷnndo sao?”
wdjto Tàyqkzn nhìwctxn phong tháksuoi hiêgntln ngang, cửmrrj chỉksuo khôyqlhng hềbrvx sợokzfwdjti củwdjta Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt.

Hắkqtkn vuốtbyjt chòkbmem râthysu đnvzqưdgtva ra đnvzqáksuonh ra, hắkqtkn nóxwqui “Tiểfplyu tửmrrj ngưdgtvơobxfi quảwpsm nhiêgntln phi thưdgtvpjugng, đnvzqúgrixng bảwpsmn chấfplyt thàyqkznh viêgntln Thiêgntln Sáksuot.


Ngưdgtvpjugi bìwctxnh thưdgtvpjugng gặiojip bọbmvln ta sớuvjgm đnvzqãwdjt co quắkqtkp nhưdgtv mộgeyqt con chóxwqu rồhaiei…”
Tiểfplyu Băhzwong vàyqkz Tiểfplyu Lăhzwong bêgntln cạrmeznh phụjuvx thâthysn, hai nàyqkzng ta nhậmuwwn ra sáksuot khíylmk từivem phụjuvx thâthysn lậmuwwp tứrffnc lêgntln tiếkfvwng “Phụjuvx thâthysn hứrffna rồhaiei, khôyqlhng đnvzqưdgtvokzfc sáksuot hạrmezi chàyqkzng ta.

Phảwpsmi đnvzqfply nữbexd nhi hưdgtvsdving thụjuvx trưdgtvuvjgc rồhaiei giếkfvwt sau…”
Tuyếkfvwt Nưdgtvơobxfng mộgeyqt bêgntln thoáksuong mỉksuom cưdgtvpjugi, nàyqkzng ta cũfrpdng khôyqlhng giấfplyu đnvzqưdgtvokzfc vẻbexddgtvng phấfplyn khi đnvzqtbyji diệjifun làyqkz mộgeyqt thiếkfvwu niêgntln tuấfplyn mỹsdvi vớuvjgi da dẻbexd trắkqtkng trẻbexdo.

Nhìwctxn làyqkz đnvzqãwdjt khôyqlhng thểfply kiềbrvxm chếkfvw đnvzqưdgtvokzfc.
wdjto Tàyqkzn nhìwctxn hai nhi nữbexdgydfng lãwdjto bàyqkz, gâthysn xanh hầivemu nhưdgtv nổaltci lêgntln vìwctx giậmuwwn dữbexd.
Hắkqtkn đnvzqưdgtva ra quyếkfvwt đnvzqgydfnh “Đkqtkfply tráksuonh đnvzqêgntlm dàyqkzi lắkqtkm mộgeyqng, cưdgtvuvjgp ấfplyn kýulrc cho Tiểfplyu Lăhzwong rồhaiei cho hai con dàyqkzy vòkbme thếkfvwyqkzo?”
Tiểfplyu Băhzwong vàyqkz Tiểfplyu Lăhzwong nghe xong liềbrvxn vỗcfyj tay thíylmkch thúgrix.
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt ởsdvigntln dưdgtvuvjgi khôyqlhng hiểfplyu nhóxwqum ngưdgtvpjugi nàyqkzy đnvzqang toan tíylmknh đnvzqiềbrvxu gìwctx.

Hắkqtkn nhìwctxn sang Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng, nàyqkzng ta bịgydf khóxwqua chặiojit, khôyqlhng thểfply tựvgezwctxnh đnvzqgeyqng đnvzqmuwwy đnvzqưdgtvokzfc xem nhưdgtv thủwdjt đnvzqoạrmezn “Cửmrrju Sáksuot Võwdjtng” khôyqlhng hềbrvx tầivemm thưdgtvpjugng.
Hắkqtkn khôyqlhng cóxwqu thờpjugi gian câthysn nhắkqtkc liềbrvxn dùgydfng mộgeyqt chỉksuo tựvgez đnvzqâthysm vàyqkzo ngựvgezc.

Mụjuvxc đnvzqíylmkch chíylmknh làyqkz thi triểfplyn “Tếkfvw Ti Biếkfvwn”, mộgeyqt loạrmezi thủwdjt đnvzqoạrmezn củwdjta Thiêgntln Sáksuot Ấhchln.

Kếkfvwt quảwpsm, chỉksuo pháksuop cấfplym vàyqkzo lồhaieng ngựvgezc, máksuou tưdgtvơobxfi chảwpsmy xuốtbyjng ưdgtvuvjgc y phụjuvxc nhưdgtvng hoàyqkzn toàyqkzn khôyqlhng thểfply giúgrixp hắkqtkn dịgydfch chuyểfplyn thoáksuot khốtbyjn đnvzqưdgtvokzfc.
wdjto Tàyqkzn nhìwctxn Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt dựvgez đnvzqgydfnh thi triểfplyn “Tếkfvw Ti Biếkfvwn”, hắkqtkn cưdgtvpjugi hắkqtkc hắkqtkc nóxwqui “Bêgntln trong [Cửmrrju Sáksuot Võwdjtng], ngưdgtvơobxfi khôyqlhng thểfply thi triểfplyn đnvzqưdgtvokzfc [Tếkfvw Ti Biếkfvwn] đnvzqâthysu.

Vậmuwwn mệjifunh ngưdgtvơobxfi giờpjug do ta quyếkfvwt đnvzqgydfnh!”
Phưdgtvơobxfng Triếkfvwt khôyqlhng tin, hắkqtkn tứrffnc thìwctx vậmuwwn dụjuvxng “Tốtbyjc Biếkfvwn” thuấfplyn di sang nơobxfi kháksuoc nhưdgtvng vẫbmvln khôyqlhng đnvzqưdgtvokzfc.
frpdng may hắkqtkn sởsdvi hữbexdu Thiêgntln Sáksuot Ấhchln mớuvjgi cóxwqu khảwpsmhzwong còkbmen kiểfplym soáksuot đnvzqưdgtvokzfc tâthysm tríylmk, nếkfvwu làyqkz mộgeyqt ngưdgtvpjugi bìwctxnh thưdgtvpjugng sớuvjgm đnvzqãwdjt bịgydf phong bếkfvw hoàyqkzn toàyqkzn.
gntln cạrmeznh, Hoa Lạrmezc Đkqtkhaieng hầivemu nhưdgtv khôyqlhng cóxwqu bấfplyt kỳrvdx phảwpsmn ứrffnng nàyqkzo.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.