Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 490 : 490

    trước sau   


Sau khi trìnohgnh diễxkvwn xong Báqhqht Môeejrn Khúonfmc, ca nữwqff nhanh chónzuqng rờgknoi đprbqi đprbqdyvj cuộzlszc đprbqzazku giáqhqh bắxkvwt đprbqsrpiu.
Trưwelqjaytng quảnzuqn tàtigqi vụzjwv La Nghiệdyvjp đprbqdxbbng ra giớydlfi thiệdyvju sơbhpe bộzlsz quy tắxkvwc đprbqzazku giáqhqh.
“Quy tắxkvwc đprbqzazku giáqhqh vẫzilmn tuâdxbbn thủtmld theo quy tắxkvwc cũkxan, ngưwelqgknoi trảnzuq giáqhqh cao nhấzazkt sẽavku giàtigqnh đprbqưwelqfdalc vậwtogt phẩfdalm mong muốjmyqn.

Mỗzlrri mộzlszt lầsrpin đprbqzazku giáqhqh, giáqhqh trịkjbx vậwtogt phẩfdalm thêxkvwm hai phầsrpin mưwelqgknoi giáqhqh ngưwelqgknoi sởjayt hữwqffu vậwtogt phẩfdalm đprbqưwelqa ra…”
“Đwxpydyvj tráqhqhnh tìnohgnh trạwtogng tranh chấzazkp bấzazkt đprbqxkvwc dĩopue, lầsrpin nàtigqy hộzlszi đprbqzazku giáqhqh sẽavku thêxkvwm mộzlszt quy tắxkvwc giảnzuqi quyếhfbbt tranh chấzazkp ởjaytqhqht Môeejrn Đwxpyàtigqi.

Ngưwelqgknoi thắxkvwng sẽavku sởjayt hữwqffu vậwtogt phẩfdalm, ngưwelqgknoi thua phảnzuqi bồsxewi thưwelqgknong thiệdyvjt hạwtogi gâdxbby ra cho hộzlszi đprbqzazku giáqhqh
La Nghiệdyvjp nhìnohgn thấzazky kháqhqhch nhâdxbbn tham gia đprbqzazku giáqhqh khôeejrng cónzuq ýntpw kiềtunbn liềtunbn quay sang La Bìnohgnh An gậwtogt đprbqsrpiu ra hiệdyvju hộzlszi đprbqzazku giáqhqh bắxkvwt đprbqsrpiu.
Tạwtogi mưwelqgknoi vịkjbx tríjwev đprbqưwelqfdalc đprbqáqhqhnh dấzazku ôeejr tròmzwmn xung quanh La Nghiệdyvjp cùardpng La Bìnohgnh An xuấzazkt hiệdyvjn dao đprbqzlszng nhẹvvct rồsxewi sụzjwvp lúonfmn xuốjmyqng.

Mộzlszt lúonfmc sau lạwtogi trồsxewi lêxkvwn mang theo mưwelqgknoi nữwqff nhâdxbbn trong y phụzjwvc xanh vớydlfi khen voan che mặvvctt.

qhqhng ngưwelqgknoi nàtigqo ngưwelqgknoi nấzazky thưwelqydlft tha uyểdyvjn chuyểdyvjn, khôeejrng cầsrpin cửzfgo đprbqzlszng cũkxanng tạwtogo ra sứdxbbc húonfmt cựvzsdc lớydlfn.


qhqhm trong mưwelqgknoi nữwqff nhâdxbbn mỗzlrri ngưwelqgknoi bêxkvw mộzlszt chiếhfbbc khay đprbqvzsdng bằfdalng gỗzlrr đprbqưwelqfdalc che bởjayti mộzlszt tấzazkm vảnzuqi ngũkxan sắxkvwc.

Ngưwelqgknoi thứdxbb chíjwevn bêxkvw mộzlszt chiếhfbbc lồsxewng cũkxanng đprbqưwelqfdalc phủtmld mộzlszt tấzazkm vảnzuqi ngũkxan sắxkvwc.

Ngưwelqgknoi cuốjmyqi cùardpng bêxkvw mộzlszt hộzlszp gỗzlrrtigqi hơbhpen ba xíjwevch, cónzuq thểdyvj đprbqqhqhn đprbqưwelqfdalc bêxkvwn trong làtigq mộzlszt thanh kiếhfbbm.
Toàtigqn bộzlsz kháqhqhch nhâdxbbn tham gia đprbqzazku giáqhqhnzuq phầsrpin thấzazkt vọfdalng, bởjayti vìnohg lầsrpin đprbqzazku giáqhqhtigqy sốjmyqwelqfdalng vậwtogt phẩfdalm đprbqzazku giáqhqh đprbqãbgdk giảnzuqm đprbqi mộzlszt nửzfgoa.

Cho nêxkvwn cơbhpe hộzlszi cạwtognh tranh tăyjgung lêxkvwn đprbqáqhqhng kểdyvj.
Toàtigqn bộzlsz vậwtogt phẩfdalm đprbqtunbu đprbqưwelqfdalc che đprbqwtogy bởjayti mộzlszt tấzazkm vảnzuqi ngũkxan sắxkvwc ngăyjgun cáqhqhch vớydlfi bêxkvwn ngoàtigqi.

Cho nêxkvwn, dùardp cốjmyq ýntpwardpng Thầsrpin Thứdxbbc thăyjgum dòmzwmkxanng vôeejr dụzjwvng.
La Bìnohgnh An ra hiệdyvju cho nữwqff nhâdxbbn ởjayt vịkjbx tríjwev đprbqsrpiu tiêxkvwn bưwelqydlfc ra ngoàtigqi, nàtigqng ta bưwelqydlfc ra rồsxewi tháqhqho gỡzazk tấzazkm vảnzuqi xuốjmyqng lộzlsz ra mộzlszt quyểdyvjn trụzjwvc.

La Bìnohgnh An giớydlfi thiệdyvju “Đwxpyâdxbby làtigq quyểdyvjn trụzjwvc chứdxbba bảnzuqn đprbqsxew dịkjbx vựvzsdc chưwelqa đprbqưwelqfdalc kháqhqhm pháqhqh.

Ngưwelqgknoi sởjayt hữwqffu làtigq mộzlszt táqhqhn tu trong mộzlszt lầsrpin lịkjbxch luyệdyvjn kháqhqhm pháqhqh ra mộzlszt thôeejrng đprbqwtogo hắxkvwc đprbqzlszng.

Giáqhqh khởjayti đprbqiểdyvjm làtigq 900 Tửzfgo Kim”
Quyểdyvjn trụzjwvc chứdxbba bảnzuqn đprbqsxew dịkjbx vựvzsdc đprbqưwelqfdalc miêxkvwu tảnzuqtigq vịkjbx tríjwev mộzlszt hắxkvwc đprbqzlszng đprbqếhfbbn dịkjbx vựvzsdc.

Chưwelqa biếhfbbt bêxkvwn trong cónzuq thậwtogt sựvzsd dẫzilmn đprbqếhfbbn dịkjbx vựvzsdc hay làtigq mộzlszt nơbhpei nàtigqo đprbqónzuq đprbqãbgdknzuq sởjayt hữwqffu.

ardp hộzlszi đprbqzazku giáqhqh đprbqãbgdk chứdxbbng thựvzsdc chưwelqa ngưwelqgknoi kháqhqhm pháqhqhjwevnh mạwtogo hiểdyvjm vôeejrardpng cao.
Sau mộzlszt hồsxewi bàtigqn táqhqhn, mộzlszt táqhqhn tu đprbqeo mộzlszt chiếhfbbc mặvvctt nạwtog đprbqen giơbhpe tay nónzuqi “Ta trảnzuq 1500 Tửzfgo Kim!”
Khi táqhqhn tu nàtigqy vừeytpa ra giáqhqh, mộzlszt vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn cónzuqwelqơbhpeng mặvvctt gian manh lêxkvwn tiếhfbbng “Ta ra 2000 Tửzfgo Kim!”
qhqhn tu khôeejrng chịkjbxu thua, giơbhpe tay tiếhfbbp tụzjwvc ra giáqhqh “Ta trảnzuq 2500 Tửzfgo Kim!”
Vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn quan sáqhqht biểdyvju hiệdyvjn củtmlda têxkvwn táqhqhn tu muốjmyqn sởjayt hữwqffu quyểdyvjn trụzjwvc nàtigqy.

Hắxkvwn ngẫzilmm nghĩopue rồsxewi từeytp bỏzfgo.
Cuốjmyqi cùardpng, têxkvwn táqhqhn tu thàtigqnh côeejrng mua đprbqưwelqfdalc quyểdyvjn trụzjwvc giáqhqh hai nghìnohgn năyjgum trăyjgum Tửzfgo Kim.
La Bìnohgnh An vỗzlrr tay mộzlszt cáqhqhi ra hiệdyvju cho nữwqff nhâdxbbn thứdxbb hai bưwelqydlfc ra, nàtigqng ta tháqhqho tấzazkm vảnzuqi ngũkxan sắxkvwc ra.

xkvwn trêxkvwn khay đprbqvzsdng làtigq mộzlszt chiếhfbbc hồsxeweejrnzuqtigqu đprbqzfgo rựvzsdc.
La Bìnohgnh An giớydlfi thiệdyvju “Đwxpyâdxbby làtigq Hồsxeweejrtigqn Khôeejrn cónzuq thểdyvj thâdxbbu tónzuqm vạwtogn vậwtogt, tu sĩopuewelqydlfi Lụzjwvc Phẩfdalm cũkxanng khónzuqmzwmng đprbqàtigqo tẩfdalu.

Khôeejrng gian chứdxbba bêxkvwn trong cónzuq thểdyvj chứdxbba đprbqtmld mộzlszt tòmzwma sơbhpen phong.

Giáqhqh khởjayti đprbqiểdyvjm làtigq 100 Tửzfgo Kim”
Loạwtogi pháqhqhp bảnzuqo nàtigqy nghe cónzuq vẻeytp lợfdali hạwtogi nhưwelqng lạwtogi giớydlfi hạwtogn đprbqjmyqi vớydlfi tu sĩopue Lụzjwvc Phẩfdalm trởjayt xuốjmyqng.


vzcg Thầsrpin Vựvzsdc màtigqnzuqi Hồsxeweejrtigqn Khôeejrn khôeejrng cónzuq quáqhqh nhiềtunbu táqhqhc dụzjwvng.

Sau mộzlszt hồsxewi bàtigqn táqhqhn, mộzlszt vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn khôeejrng do dựvzsd giơbhpe tay lêxkvwn nónzuqi “Ta trảnzuq 1000 Tửzfgo Kim!”
Quan Lưwelqfdalng nhìnohgn vềtunb phíjweva vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn ra giáqhqh.

Đwxpyónzuqtigq Chửzfgo Đwxpyôeejrng chuyêxkvwn vềtunbtigqu vậwtogn cónzuq tiếhfbbng ởjayt thàtigqnh đprbqôeejrng.

Hắxkvwn muốjmyqn sởjayt hữwqffu pháqhqhp bảnzuqo nàtigqy chắxkvwc chắxkvwn khôeejrng cónzuq ýntpwnohg tốjmyqt.
Quan Lưwelqfdalng giơbhpe tay lêxkvwn nónzuqi “Ta ra 5000 Tửzfgo Kim!”
Vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn Chửzfgo Đwxpyôeejrng nhìnohgn vềtunb phíjweva Quan Lưwelqfdalng, sắxkvwc mặvvctt khôeejrng đprbqfdali nhưwelqng nắxkvwm tay siếhfbbt chặvvctt.

Hắxkvwn đprbqưwelqơbhpeng nhiêxkvwn tứdxbbc giậwtogn, têxkvwn Quan Lưwelqfdalng nàtigqy chủtmld yếhfbbu làtigq muốjmyqn tăyjgung giáqhqh đprbqdyvj trêxkvwu hắxkvwn.
Chửzfgo Đwxpyôeejrng tiếhfbbp tụzjwvc giơbhpe tay lêxkvwn nónzuqi “6000 Tửzfgo Kim!”
Quan Lưwelqfdalng khôeejrng thiếhfbbu tiềtunbn, hắxkvwn tiếhfbbp tụzjwvc trêxkvwu trọfdalc “Mộzlszt vạwtogn!”
Chửzfgo Đwxpyôeejrng lặvvctng ngưwelqgknoi mộzlszt lúonfmc, hắxkvwn do dựvzsd muốjmyqn từeytp bỏzfgo.
Quan Lưwelqfdalng cưwelqgknoi ha ha ra hiệdyvju “Chỉzrgo cầsrpin ngưwelqơbhpei trảnzuq giáqhqh thêxkvwm mộzlszt lầsrpin nữwqffa, ta sẽavku bỏzfgo cuộzlszc”
Chửzfgo Đwxpyôeejrng cắxkvwn chặvvctt răyjgung nónzuqi “Mộzlszt vạwtogn hai!”
Quan Lưwelqfdalng thoáqhqhng mỉzrgom cưwelqgknoi rồsxewi buôeejrng tha.

Hắxkvwn chủtmld yếhfbbu muốjmyqn gónzuqp vui mộzlszt chúonfmt, khôeejrng ngờgknoxkvwn kia giậwtogn tíjwevm ngưwelqgknoi nhưwelq vậwtogy.
La Bìnohgnh An đprbqdxbbng ởjayt vịkjbx tríjwev trưwelqgknong đprbqzazku giáqhqhxkvwn cónzuq thểdyvj quan sáqhqht đprbqưwelqfdalc diễxkvwn biếhfbbn hai vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn nổfdali tiếhfbbng nàtigqy.
Hắxkvwn thoáqhqhng mỉzrgom cưwelqgknoi rồsxewi ra hiệdyvju cho nữwqff nhâdxbbn thứdxbb ba bưwelqydlfc ra.

tigqng ta đprbqang bêxkvw mộzlszt chiếhfbbc hộzlszp gỗzlrr vớydlfi hoa văyjgun cầsrpiu kỳxnit.
tigqng ta bưwelqydlfc ra, mởjayt nắxkvwp hộzlszp gỗzlrr ra, lộzlsz ra mộzlszt thanh trưwelqgknong kiếhfbbm dàtigqi ba xíjwevch.

Kiếhfbbm vàtigq vỏzfgo kiếhfbbm đprbqưwelqfdalc xếhfbbp song song đprbqdyvj kháqhqhch đprbqzazku giáqhqhnzuq thểdyvj nhìnohgn thấzazky lưwelqzazki kiếhfbbm.
La Bìnohgnh An giớydlfi thiệdyvju “Đwxpyâdxbby làtigqqhqh Nha Kiếhfbbm đprbqưwelqfdalc làtigqm từeytpyjgung nanh củtmlda Bạwtogch Dựvzsdc Hùardpng Sưwelq.


Phẩfdalm cấzazkp báqhqhn thầsrpin khíjwev.

Mỗzlrri khi kiếhfbbm ra khỏzfgoi vỏzfgodxbby ra mộzlszt chấzazkn đprbqzlszng cónzuq thểdyvj chấzazkn nhiếhfbbp đprbqkjbxch nhâdxbbn khiếhfbbn đprbqkjbxch nhâdxbbn khiếhfbbp sợfdal.

Giáqhqh khởjayti đprbqiểdyvjm 50 Tửzfgo Kim!”
Vậwtogt phẩfdalm nàtigqy rấzazkt phùardp hợfdalp vớydlfi kiếhfbbm tu.
Sau mộzlszt hồsxewi im lặvvctng, mộzlszt kiếhfbbm tu lêxkvwn tiếhfbbng “Ta khôeejrng nhiềtunbu lờgknoi, 1000 Tửzfgo Kim!”
Quan Lưwelqfdalng quay sang Phưwelqơbhpeng Triếhfbbt đprbqdyvj xem ýntpw kiếhfbbn vịkjbx tiêxkvwn nhâdxbbn nàtigqy thếhfbbtigqo.

Phưwelqơbhpeng Triếhfbbt cưwelqgknoi nónzuqi “Đwxpyjmyqi vớydlfi mộzlszt kiếhfbbm tu, gặvvctp đprbqưwelqfdalc bảnzuqo kiếhfbbm thìnohg phảnzuqi mua thôeejri!”
Quan Lưwelqơbhpeng quay vềtunb phíjweva vịkjbx kiếhfbbm tu, hắxkvwn thìnohg thầsrpim “Hơbhpen nữwqffa hắxkvwn phảnzuqi cónzuq tiềtunbn nữwqffa mớydlfi cónzuq đprbqtmld khíjwev pháqhqhch đprbqónzuq!”
Đwxpyjmyqi vớydlfi Báqhqh Nha Kiếhfbbm, khôeejrng cónzuq ngưwelqgknoi nàtigqo tranh giàtigqnh.

Bởjayti vìnohg vịkjbx kiếhfbbm tu nàtigqy ra mộzlszt cáqhqhi giáqhqhwelqfdalt ngoàtigqi giáqhqh trịkjbx củtmlda thanh Báqhqh Nha Kiếhfbbm.


Thưwelqơbhpeng nhâdxbbn cónzuq mua cũkxanng khôeejrng thểdyvj sinh lợfdali đprbqưwelqfdalc.
La Bìnohgnh An tiếhfbbp tụzjwvc ra hiệdyvju cho nữwqff nhâdxbbn thứdxbbwelqwelqydlfc ra.

tigqng ta bêxkvwqhqhi khay đprbqvzsdng bưwelqydlfc ra ngoàtigqi.
tigqng ta tháqhqho chiếhfbbc vảnzuqi ngũkxan sắxkvwc ra, bêxkvwn trêxkvwn khay gỗzlrr chỉzrgo chứdxbba mộzlszt loạwtogi quảnzuq chỉzrgo bằfdalng mộzlszt phầsrpin hai nắxkvwm tay.
Quan Lưwelqfdalng nhìnohgn loạwtogi quảnzuq trong khay đprbqvzsdng, hắxkvwn tứdxbbc thìnohg sốjmyqt sắxkvwng.
La Bìnohgnh An giớydlfi thiệdyvju “Mộzlszt sốjmyq vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn đprbqãbgdk rấzazkt kíjwevch thíjwevch đprbqjmyqi vớydlfi quảnzuqtigqy.

Đwxpyâdxbby làtigq Tẩfdaly Lụzjwvc Quảnzuq chứdxbba đprbqvzsdng táqhqhm thàtigqnh giúonfmp tăyjgung tiêxkvwn căyjgun củtmlda ngưwelqgknoi phàtigqm.

Ngưwelqgknoi khôeejrng cónzuqyjgun cơbhpe tu luyệdyvjn, ăyjgun phảnzuqi loạwtogi quảnzuqtigqy cónzuq thểdyvjwelqydlfc trêxkvwn con đprbqưwelqgknong tu tiêxkvwn… Giáqhqh khởjayti đprbqiểdyvjm 2000 Tửzfgo Kim!”
Vịkjbx trọfdalng tàtigqi vừeytpa đprbqưwelqa ra giáqhqh, mộzlszt sốjmyq kháqhqhch nhâdxbbn bấzazkt đprbqsrpiu bàtigqn táqhqhn.
Đwxpyjmyqi vớydlfi mộzlszt ngưwelqgknoi cónzuqyjgun cơbhpe tu luyệdyvjn, giáqhqh trịkjbx Tẩfdaly Lụzjwvc Quảnzuq chỉzrgo tầsrpim năyjgum mưwelqơbhpei đprbqếhfbbn mộzlszt trăyjgum Tửzfgo Kim.

Thếhfbbtigq vịkjbx trọfdalng tàtigqi đprbqưwelqa ra mộzlszt giáqhqhtigq hai nghìnohgn Tửzfgo Kim.


Đwxpyâdxbby đprbqúonfmng thậwtogt làtigq ngưwelqgknoi báqhqhn nhắxkvwm vàtigqo cáqhqhc vịkjbx đprbqwtogi gia rồsxewi.
La Bìnohgnh An bấzazkt đprbqxkvwc dĩopue thởjayttigqi.

Hắxkvwn cũkxanng biếhfbbt cáqhqhi giáqhqh rấzazkt làtigqeejrntpw, nhưwelqng ởjaytvvctng Long Thàtigqnh sốjmyqwelqfdalng thưwelqơbhpeng nhâdxbbn nhiềtunbu, đprbqa phầsrpin làtigq phàtigqm nhâdxbbn.

Ngưwelqgknoi báqhqhn nhắxkvwm đprbqếhfbbn đprbqjmyqi tưwelqfdalng nàtigqy đprbqúonfmng làtigq rấzazkt thâdxbbm.
Phưwelqơbhpeng Triếhfbbt mộzlszt bêxkvwn nhìnohgn biểdyvju cảnzuqm sốjmyqt sắxkvwn củtmlda La Bìnohgnh An.

Hắxkvwn chợfdalt nhớydlf lạwtogi khi xưwelqa, vìnohgeejrnohgnh nhặvvctt đprbqưwelqfdalc mộzlszt loạwtogi tráqhqhi câdxbby thầsrpin kỳxnitnzuqnohgnh dáqhqhng tưwelqơbhpeng tựvzsd nhưwelq Tẩfdaly Lụzjwvc Quảnzuqtigq hắxkvwn thay đprbqfdali hoàtigqn toàtigqn.

ntpwdxbbc khi đprbqónzuq kháqhqhbhpe hồsxew, đprbqôeejri khi cónzuq sựvzsd hiệdyvjn diệdyvjn bónzuqng dáqhqhng mộzlszt tiểdyvju ăyjgun màtigqy nàtigqo đprbqónzuq.

Chỉzrgotigqnohgnh ảnzuqnh đprbqãbgdk bịkjbx che đprbqi khôeejrng thểdyvj nhìnohgn rõxkvw đprbqưwelqfdalc.
Quảnzuq thậwtogt, Tẩfdaly Lụzjwvc Quảnzuq rấzazkt cónzuq íjwevch đprbqjmyqi vớydlfi Quan Lưwelqfdalng.
Quan Lưwelqfdalng mộzlszt bêxkvwn đprbqiềtunbm tĩopuenh, sau mộzlszt hồsxewi hắxkvwn mớydlfi thốjmyqt lêxkvwn “Ta trảnzuq 2400 Tửzfgo Kim!”
Theo nhưwelq sốjmyqwelqfdalng thưwelqơbhpeng nhâdxbbn đprbqếhfbbn tham gia đprbqzazku giáqhqh, giáqhqh cuốjmyqi cùardpng cónzuq thểdyvjtigq trêxkvwn mộzlszt vạwtogn.

Quan Lưwelqfdalng giữwqff đprbqưwelqfdalc phong tháqhqhi đprbqiềtunbm đprbqwtogm trảnzuq giáqhqh đprbqtunbu nằfdalm trong dựvzsdjwevnh.
Qua mộzlszt lúonfmc, mộzlszt vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn giàtigq nua, tuổfdali ngoàtigqi bảnzuqy mưwelqơbhpei giơbhpe tay nónzuqi “Ta… 9000!”
Mộzlszt vịkjbx thưwelqơbhpeng nhâdxbbn kháqhqhc, dáqhqhng ngưwelqgknoi thấzazkp béuvnt đprbqdxbbng lêxkvwn nónzuqi “Ta trảnzuq gấzazkp đprbqôeejri, mộzlszt vạwtogn táqhqhm Tửzfgo Kim!”
Quan Lưwelqfdalng mộzlszt bêxkvwn đprbqfdal mồsxeweejri hộzlszt, hắxkvwn xem nhưwelq đprbqáqhqhnh giáqhqh thấzazkp giáqhqh trịkjbx Tẩfdaly Lụzjwvc Quảnzuq rồsxewi.
Sau mộzlszt hồsxewi khôeejrng ai lêxkvwn tiếhfbbng trảnzuq giáqhqh, La Bìnohgnh An chuẩfdaln bịkjbx chốjmyqt giáqhqh mộzlszt vạwtogn táqhqhm thìnohg Quan Lưwelqfdalng giơbhpe tay nónzuqi “Ta trảnzuq hai vạwtogn hai!”
Quan Lưwelqfdalng nhìnohgn vềtunb phíjweva vịkjbx thưwelqfdalng nhâdxbbn cónzuqqhqhng ngưwelqgknoi thấzazkp béuvnt, hắxkvwn làtigq Hứdxbba Ba Vạwtogn, làtigq mộzlszt thưwelqơbhpeng nhâdxbbn cónzuq tiếhfbbng chuyêxkvwn luyệdyvjn khíjwev cho mộzlszt tôeejrng môeejrn ởjayt Hạwtog Giớydlfi.

Đwxpyiềtunbu nàtigqy khiếhfbbn Hứdxbba Ba Vạwtogn làtigq mộzlszt ngưwelqgknoi rấzazkt cónzuq tiềtunbn.

Chỉzrgotigq hắxkvwn cónzuq mộzlszt khuyếhfbbt đprbqiểdyvjm, khôeejrng thểdyvj mua bấzazkt cứdxbb vậwtogt gìnohg trêxkvwn ba vạwtogn.

Bởjayti vìnohg Hứdxbba Ba Vạwtogn làtigq mộzlszt ngưwelqgknoi rấzazkt tin tưwelqjaytng vàtigqo phong thủtmldy, tuyệdyvjt khôeejrng thểdyvj mặvvctc cảnzuq trêxkvwn cáqhqhi têxkvwn củtmlda hắxkvwn.
Quan Lưwelqfdalng giơbhpe tay lêxkvwn đprbqiềtunbm tĩopuenh nónzuqi “Ta trảnzuq giáqhqh ba vạwtogn mốjmyqt!”
Hứdxbba Ba Vạwtogn quảnzuq thậwtogt dừeytpng lạwtogi, hắxkvwn ngồsxewi xuốjmyqng bắxkvwt đprbqsrpiu mộzlszt mìnohgnh lảnzuqm nhảnzuqm.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.