Thịnh Thế Trà Hương

Chương 273 : Ngoại truyện

    trước sau   
Nằtrijm trêyfjin giưntzzhgnung mộeijat thábralng, rốxrdat cuộeijac cówtqk thểhxwb xuốxrdang giưntzzhgnung.

Bấbkzit kểhxwb Trang Tíeryin Ngạhhtkn mỗbwvci ngàtrijy bậzhtwn rộeijan cỡbcbftrijo, đvghssbaru dàtrijnh mộeijat canh giờhgnu trởqlwp vềsbarlgadng ta tảeflnn bộeija.

wtqk mộeijat lầntzzn ta thấbkziy hắwtqkn mặelfft trờhgnui lêyfjin cao vộeijai vãhvje trởqlwp lạhhtki, trêyfjin trábraln đvghsntzzy mồotdneryii hộeijat, ta cówtqk chúmehst đvghsau lòkszing, liềsbarn nówtqki: “Ngưntzzơjmspi bậzhtwn rộeijan cũrrcfng khôerying cầntzzn chạhhtky vềsbar, trong nhàtrijkszin cówtqk nhiềsbaru ngưntzzhgnui nhưntzz vậzhtwy, ai cũrrcfng cówtqk thểhxwb theo ta tảeflnn bộeija.”

Hắwtqkn đvghsi tớnktoi đvghsbcbf tay củzpsna ta, cẩggwin thậzhtwn từpyzqng li từpyzqng tíeryisgmhu ta đvghsi vềsbar phíeryia trưntzznktoc, vừpyzqa đvghsi vừpyzqa nówtqki: “Tảeflnn bộeija chẳbwvcng qua chỉairatrij phụpeuv, chủzpsn yếclnmu làtrij ta muốxrdan gặelffp nàtrijng.”

Hắwtqkn nhìsgmhn ta mỉairam cưntzzhgnui, gưntzzơjmspng mặelfft tuấbkzin mỹvghs giốxrdang nhưntzzwtqk loạhhtki sábralng rỡbcbf, làtrijm cho ngưntzzhgnui ta mụpeuvc huyễhhtkn thầntzzn mêyfji.

Trong lòkszing ta ngọzhtwt ngàtrijo, cúmehsi đvghsntzzu xuốxrdang, bêyfjin tai truyềsbarn đvghsếclnmn thanh âhhtkm củzpsna hắwtqkn: “Tầntzzn Thiêyfjin, còkszin nhớnktobcbf con đvghsưntzzhgnung nàtrijy khôerying? Lầntzzn đvghsntzzu tiêyfjin lúmehsc gặelffp nàtrijng, mẫxebcu thâhhtkn bảeflno nàtrijng đvghsưntzza ta trởqlwp vềsbar, kếclnmt quảeflntrijng vìsgmh cứgnseu ta lạhhtki ngãhvje bịkszi thưntzzơjmspng ởqlwp châhhtkn.”


Ta quay đvghsntzzu lạhhtki nhìsgmhn hắwtqkn mộeijat cábrali, thấbkziy hắwtqkn nhìsgmhn vềsbar phíeryia trưntzznktoc, mỉairam cưntzzhgnui, vẻzqai mặelfft đvghsówtqk, giốxrdang nhưntzz linh hồotdnn xuấbkzit khiếclnmu, trởqlwp lạhhtki trong kýbfaagnsec củzpsna hắwtqkn chíeryinh làtrij cảeflnnh tưntzzclnmng kia.

Tiếclnmp hắwtqkn lạhhtki đvghsưntzza cho ta mộeijat tưntzzclnmng đvghsbkzit, thợclnmtrijm tưntzzclnmng đvghsbkzit nàtrijy tay nghềsbar thậzhtwt tinh xảeflno, sắwtqkc thábrali diễhhtkm lệgnse, ta vừpyzqa nhìsgmhn liềsbarn thíeryich, ta cưntzzhgnui nhậzhtwn lấbkziy: “Thậzhtwt làtrij xinh đvghsmihgp”

“Nàtrijng thíeryich nhấbkzit làtrij mấbkziy thứgnsetrijy, lúmehsc nàtrijng tứgnsec giậzhtwn, chỉaira cầntzzn ta đvghsưntzza mộeijat tưntzzclnmng đvghsbkzit nhỏbcbf ra trưntzznktoc mặelfft nàtrijng, nàtrijng sẽrxcf lậzhtwp tứgnsec cưntzzhgnui. Chỉairatrij, ta hiểhxwbu rõbcbf, lúmehsc đvghsówtqktrijng căscgon bảeflnn vẫxebcn tứgnsec ta.” Hắwtqkn ôeryim eo củzpsna ta, vui mừpyzqng nówtqki.

Hắwtqkn thâhhtkn mậzhtwt khiếclnmn cho ta ngọzhtwt ngàtrijo, nhưntzzng vừpyzqa nghĩtwgz tớnktoi, tấbkzit cảefln sựtgoj thâhhtkn mậzhtwt củzpsna hắwtqkn đvghssbaru vìsgmh mộeijat Tầntzzn Thiêyfjin khábralc, trong lòkszing khôerying khỏbcbfi cówtqk chúmehst chábraln nảeflnn.

wtqk lẽrxcf nhậzhtwn ra ta cówtqk chúmehst khôerying vui, hắwtqkn nhìsgmhn hai bêyfjin mộeijat chúmehst, thấbkziy chung quanh khôerying cówtqk ngưntzzhgnui, rấbkzit nhanh cúmehsi đvghsntzzu xuốxrdang, hôeryin môeryii ta, tưntzz vịkszi ngọzhtwt ngàtrijo, lạhhtki khiếclnmn ta vui sưntzznktong. Ta ôeryim thậzhtwt chặelfft hắwtqkn, tựtgoja sábralt vàtrijo trong lòkszing hắwtqkn lắwtqkng nghe tiếclnmng tim đvghszhtwp củzpsna hắwtqkn.

Chúmehsng ta vừpyzqa đvghsi vừpyzqa nówtqki, rấbkzit nhanh đvghsếclnmn Thanh Âvlpim việgnsen, ta biếclnmt nơjmspi nàtrijy làtrij việgnsen củzpsna bàtrijtrij.

wtqki đvghsếclnmn bàtrijtrijtrijy lạhhtki càtrijng làtrijm cho ngưntzzhgnui ta vui vẻzqai.

Thưntzzhgnung nghe ngưntzzhgnui ta nówtqki, quan hệgnse mẹmihg chồotdnng nàtrijng dâhhtku làtrij mốxrdai quan hệgnse khówtqk xửkszibfaa nhấbkzit trêyfjin đvghshgnui. Thếclnm nhưntzzng bàtrijtrijtrijy thậzhtwt sựtgoj rấbkzit khábralc biệgnset. Ta sau khi tỉairanh lạhhtki, bàtrij mỗbwvci ngàtrijy đvghssbaru tớnktoi thăscgom hỏbcbfi han âhhtkn cầntzzn, quan tâhhtkm khắwtqkp nơjmspi, dábralng vẻzqai ábralnh mắwtqkt dưntzzhgnung nhưntzz khôerying phảeflni làtrij nhìsgmhn con dâhhtku, rõbcbftrijng làtrij nhìsgmhn nữgpla nhi màtrijsgmhnh yêyfjiu thưntzzơjmspng.

trij thấbkziy ta thưntzzhgnung thưntzzhgnung buồotdnn buồotdnn khôerying vui, cho làtrij ta vìsgmh chuyệgnsen “Mấbkzit tríeryi nhớnkto” màtrij phiềsbarn nãhvjeo, liềsbarn an ủzpsni ta nówtqki: “Quêyfjin mấbkzit thìsgmh cứgnse quêyfjin mấbkzit đvghsi, coi nhưntzz con cábrali gìsgmhrrcfng nhớnkto, con khôerying phảeflni vẫxebcn làtrij Tầntzzn Thiêyfjin đvghsówtqk sao? Con cứgnse an tâhhtkm, ta cùlgadng Tíeryin Ngạhhtkn mộeijat chúmehst cũrrcfng khôerying ngạhhtki.”

wtqki xong trong lòkszing ta thậzhtwt làtrijbkzim ábralp. Khôerying khỏbcbfi cảeflnm thábraln Tầntzzn Thiêyfjin nàtrijy mệgnsenh thậzhtwt tốxrdat, tưntzznktong côerying chung tìsgmhnh, bàtrijtrij thưntzzơjmspng yêyfjiu, Trong nhàtrijkszia thuậzhtwn, khôerying cówtqk tiểhxwbu thiếclnmp thôerying phòkszing chábraln ốxrdam. Gia cảeflnnh còkszin giàtriju cówtqk nhưntzz thếclnm. Nhữgplang cảeflnnh tưntzzclnmng lụpeuvc đvghspeuvc đvghsbkziu đvghsábral trong tiểhxwbu thuyếclnmt xuyêyfjin khôerying hoàtrijn toàtrijn khôerying cówtqk, ngàtrijy thảeflnnh thơjmspi khiếclnmn ngưntzzhgnui than thởqlwp.

Suy nghĩtwgz lung tung cũrrcfng đvghsãhvje đvghsếclnmn Thanh Âvlpim việgnsen. Thếclnm Sửksziqlwp đvghsâhhtky thấbkziy bọzhtwn ta đvghsi vàtrijo liềsbarn nhàtrijo tớnktoi trêyfjin ngưntzzhgnui ta, tiếclnmp tụpeuvc díeryinh nưntzznktoc miếclnmng lêyfjin mặelfft ta, cówtqk lẽrxcf đvghsãhvje quen, ta thếclnm nhưntzzng thíeryich sựtgoj nhiệgnset tìsgmhnh nàtrijy củzpsna nówtqk, thờhgnui đvghsiểhxwbm ôeryim nówtqktrijo trong ngựtgojc, trong lòkszing cówtqk cảeflnm giábralc mềsbarm nhũrrcfn.

Trừpyzq Thếclnm Sửkszi ra, Ngũrrcf tiểhxwbu thưntzz Trang Minh Lan cùlgadng đvghsgnse muộeijai Phưntzzơjmspng Nghiêyfjin hạhhtknh cũrrcfng ởqlwpjmspi đvghsâhhtky.

Hai ngưntzzhgnui đvghssbaru thâhhtkn mậzhtwt vớnktoi ta. Phưntzzơjmspng Nghiêyfjin hạhhtknh đvghsãhvjewtqk mộeijat trai mộeijat gábrali, hiệgnsen tạhhtki cũrrcfng đvghsang mang thai đvghsgnsea thứgnse ba. Tưntzznktong côerying Trang Tíeryin trung bâhhtky giờhgnutrij Nhịkszi đvghsưntzzơjmspng gia củzpsna Tràtrijtrijnh hiệgnsep trợclnmeryin Ngạhhtkn quảeflnn lýbfaa Tràtrijtrijnh, Tíeryin Ngạhhtkn đvghsábralnh giábral hắwtqkn làtrijm việgnsec càtrijng ngàtrijy càtrijng chu toàtrijn. Nghiêyfjin Hạhhtknh còkszin cówtqk mộeijat đvghsgnse đvghsgnse, trưntzznktoc đvghszhtwu Tiếclnmn sĩtwgz, bâhhtky giờhgnu đvghsang ởqlwp kinh thàtrijnh làtrijm quan, hơjmspn nữgplaa đvghsưntzzclnmc cábralc đvghshhtki gia tộeijac coi làtrij đvghsxrdai tưntzzclnmng kéjuqbn rểhxwb, tiềsbarn đvghsotdneryi khảefln hạhhtkn lưntzzclnmng.


trij Trang Minh Lan gảefln cho con vợclnm kếclnm củzpsna mộeijat thưntzzơjmspng gia. Mặelffc dùlgad con vợclnm kếclnm khôerying cówtqk bao nhiêyfjiu tàtriji sảeflnn đvghshxwb thừpyzqa kếclnm, nhưntzzng nam tửkszitrijy trung hậzhtwu đvghsàtrijng hoàtrijng, đvghsxrdai vớnktoi Trang Minh Lan toàtrijn tâhhtkm toàtrijn ýbfaa, Đbfaahhtki phu nhâhhtkn đvghsem tòkszia nhàtrijhhtkn cậzhtwn Trang gia làtrijm đvghsotdnntzznktoi cho nàtrijng, vợclnm chồotdnng son hiệgnsen tạhhtki ởqlwp đvghsâhhtky, tưntzznktong côerying nàtrijng cũrrcfng làtrijm việgnsec trong Tràtrijtrijnh, hai ngưntzzhgnui cũrrcfng cówtqk hai nhi tửkszi, nhữgplang ngàtrijy sau nàtrijy tìsgmhnh cảeflnm rấbkzit ngọzhtwt ngàtrijo.

wtqk mộeijat lầntzzn, Trang Minh Lan đvghsếclnmn thăscgom ta cùlgadng ta nówtqki chuyệgnsen phiếclnmm, thờhgnui đvghsiểhxwbm nówtqki đvghsếclnmn hôeryin sựtgoj củzpsna mìsgmhnh, thìsgmh ra làtrijscgom đvghsówtqk mẫxebcu thâhhtkn nàtrijng, cũrrcfng chíeryinh làtrij Tam di thábrali thábrali vìsgmhtrijng tìsgmhm mộeijat mốxrdai hôeryin sựtgoj, đvghsxrdai phưntzzơjmspng làtrij trưntzzqlwpng tửkszi củzpsna thưntzzơjmspng gia. Tam di thábrali thábrali nghĩtwgzsgmhnh làtrij mộeijat thiếclnmp thấbkzit, cảefln đvghshgnui bịkszi ngưntzzhgnui khábralc ábralp chếclnm, cho nêyfjin rấbkzit hi vọzhtwng nữgpla nhi củzpsna mìsgmhnh cówtqk thểhxwb gảefln đvghsi vinh quang, vềsbar sau cówtqk thểhxwb trởqlwp thàtrijnh đvghsưntzzơjmspng gia làtrijm chủzpsn, uy phong bábralt diệgnsen. Nhưntzzng Trang Minh Lan lạhhtki nghe nówtqki ngưntzzhgnui nàtrijy còkszin chưntzza lấbkziy vợclnm trong nhàtrij đvghsãhvjewtqk khôerying íeryit nữgpla nhâhhtkn, Trang Minh Lan khôerying muốxrdan đvghsotdnng ýbfaaeryin sựtgojtrijy, lạhhtki khôerying cưntzzbcbfng đvghsưntzzclnmc mẫxebcu thâhhtkn, liềsbarn mờhgnui Tầntzzn Thiêyfjin trưntzznktoc đvghsówtqk giúmehsp mộeijat tay, vìsgmh vậzhtwy mớnktoi cówtqkeryin sựtgojtrijy. Tam di thábrali thábrali tứgnsec giậzhtwn, khówtqkc lówtqkc ai oábraln mộeijat phen, nhưntzzng cũrrcfng khôerying cówtqk hiệgnseu quảefln, chỉaira đvghsàtrijnh phảeflni thôeryii.

Nhưntzzng màtrijhhtky giờhgnu Tam di thábrali thábrali thâhhtkn thểhxwb tựtgoja hồotdn khôerying tốxrdat lắwtqkm, thưntzzhgnung nằtrijm trêyfjin giưntzzhgnung, Trang Minh Lan trong khoảeflnng thờhgnui gian nàtrijy liềsbarn ởqlwp trong nhàtrij, chăscgom sówtqkc mẫxebcu thâhhtkn tậzhtwn hiếclnmu đvghshhtko, quan hệgnse giữgplaa hai ngưntzzhgnui mớnktoi trởqlwpyfjin tốxrdat đvghsmihgp.

Ta nówtqki chuyệgnsen phiếclnmm vớnktoi họzhtw mộeijat lúmehsc lâhhtku, Trang Tíeryin Ngạhhtkn sợclnm ta mệgnset nhọzhtwc, lạhhtki đvghsbcbf ta đvghsi vềsbar.

Chưntzza tớnktoi hai thábralng, thâhhtkn thểhxwb củzpsna ta đvghsãhvje khôeryii phụpeuvc gầntzzn nhưntzzsgmhnh thưntzzhgnung, trong mộeijat đvghsêyfjim, ta cùlgadng Trang Tíeryin Ngạhhtkn cówtqk quan hệgnse phu thêyfji chi thựtgojc, tấbkzit cảefln đvghssbaru làtrijntzznktoc đvghsếclnmn cừpyzq thàtrijnh, mộeijat cábralch tựtgoj nhiêyfjin, nhưntzzng cảeflnm giábralc đvghsówtqk rấbkzit ngọzhtwt ngàtrijo. Ta cùlgadng hắwtqkn dábraln vàtrijo nhau thậzhtwt chặelfft, làtrijm chuyệgnsen tìsgmhnh thâhhtkn mậzhtwt củzpsna nam nữgpla, mồotdneryii củzpsna hắwtqkn díeryinh vàtrijo trêyfjin ngưntzzhgnui ta, nhiệgnset đvghseijawtqkng bỏbcbfng muốxrdan đvghsem ta hòkszia tan, mộeijat khắwtqkc kia, chúmehsng ta giốxrdang nhưntzz đvghsãhvje dung nhậzhtwp thâhhtkn thểhxwb lẫxebcn nhau, làtrij cảeflnm giábralc tốxrdat đvghsmihgp cỡbcbftrijo.

Ta nghe bằtrijng hữgplau nówtqki, nữgpla nhâhhtkn lầntzzn đvghsntzzu tiêyfjin sẽrxcf đvghsau, nhưntzzng làtrij ta trừpyzq cảeflnm giábralc vui vẻzqai ra, mộeijat chúmehst cảeflnm giábralc đvghsau đvghsnkton cũrrcfng khôerying cówtqk, ta hiểhxwbu biếclnmt rõbcbf, loạhhtki cảeflnm giábralc nàtrijy thuộeijac vềsbar mộeijat Tầntzzn Thiêyfjin khábralc, thuộeijac vềsbar sựtgoj ngọzhtwt ngàtrijo giữgplaa hắwtqkn vàtrijtrijng. Vừpyzqa nghĩtwgz tớnktoi đvghsâhhtky, ta đvghsxrda kịkszijmsp hồotdn nổamwui đvghsyfjin. Nhưntzzng sábralng sớnktom ngàtrijy hôeryim sau, thờhgnui đvghsiểhxwbm ta mởqlwp mắwtqkt nhìsgmhn ngưntzzhgnui  ngủzpsn say trưntzznktoc mặelfft kia thìsgmh chợclnmt bìsgmhnh thưntzzhgnung trởqlwp lạhhtki.

Bấbkzit kểhxwb hắwtqkn vàtrij Tầntzzn Thiêyfjin kia đvghsãhvje trảeflni qua nhữgplang gìsgmh, cówtqksgmhnh cảeflnm thâhhtkm hậzhtwu cỡbcbftrijo, ởqlwp trong mắwtqkt củzpsna hắwtqkn, trong lòkszing hắwtqkn, ngưntzzhgnui hắwtqkn yêyfjiu chíeryinh làtrij ta, vềsbar sau hắwtqkn còkszin cówtqk thểhxwb vẫxebcn yêyfjiu ta, cùlgadng ta ởqlwp chung mộeijat chỗbwvc, ngưntzzhgnui bồotdni ởqlwpyfjin cạhhtknh hắwtqkn cảefln đvghshgnui cũrrcfng làtrij ta. Đbfaaâhhtky làtrij sựtgoj may mắwtqkn củzpsna ta, ta cầntzzn gìsgmh phảeflni so đvghso? Nắwtqkm chặelfft hạhhtknh phúmehsc trưntzznktoc mắwtqkt mớnktoi làtrij thậzhtwt.

Ta nghĩtwgz ngợclnmi, lặelffng lẽrxcf ngang nhiêyfjin xôerying qua, hôeryin mộeijat cábrali lêyfjin bờhgnueryii củzpsna hắwtqkn, thờhgnui đvghsiểhxwbm muốxrdan lui vềsbar, thếclnm nhưntzzng hắwtqkn lạhhtki nhếclnmch môeryii cưntzzhgnui, chợclnmt ôeryim chặelfft ta, lậzhtwt ngưntzzhgnui đvghsèxrdaqlwp trêyfjin ngưntzzhgnui ta, hôeryin thậzhtwt sâhhtku. Hơjmspi thởqlwp khôerying yêyfjin, hắwtqkn ởqlwpyfjin tai ta nỉaira non: “Nưntzzơjmspng tửkszi, chúmehsng ta làtrijm mộeijat lầntzzn nữgplaa?”

Vừpyzqa dứgnset lờhgnui, nụpeuveryin nówtqkng rựtgojc củzpsna hắwtqkn rơjmspi xuốxrdang, từpyzqng cábrali ấbkzin nówtqkng ởqlwp trêyfjin da thịkszit củzpsna ta.

Ta nhắwtqkm hai mắwtqkt lạhhtki, rấbkzit nhanh hòkszia nhậzhtwp.

Hắwtqkn hiệgnsen tạhhtki chỉaira nhớnkto vềsbar chuyệgnsen củzpsna hắwtqkn vàtrijtrijng, nhưntzzng khôerying sao, cuộeijac sốxrdang tưntzzơjmspng lai, ta sẽrxcf đvghsxrdai tốxrdat vớnktoi hắwtqkn, cùlgadng hắwtqkn yêyfjiu thưntzzơjmspng nhau, cùlgadng hắwtqkn sinh con dưntzzbcbfng cábrali, từpyzq từpyzq, nhữgplang gìsgmh hắwtqkn vàtrij ta nhớnkto lạhhtki sẽrxcf thay thếclnm quábral khứgnse trưntzznktoc đvghsówtqk, cuốxrdai cùlgadng cówtqk mộeijat ngàtrijy, trong tim củzpsna hắwtqkn trong mắwtqkt củzpsna hắwtqkn chỉaira nhìsgmhn thấbkziy Tầntzzn Thiêyfjin bâhhtky giờhgnu.

Nghĩtwgz tớnktoi đvghsâhhtky, trong lòkszing ta nówtqkng lêyfjin, đvghsôeryii tay vòkszing ôeryim thậzhtwt chặelfft trêyfjin tấbkzim lưntzzng rắwtqkn chắwtqkc củzpsna hắwtqkn, hai châhhtkn quấbkzin lêyfjin hôerying củzpsna hắwtqkn, thậzhtwt chặelfft díeryinh vàtrijo trêyfjin ngưntzzhgnui hắwtqkn......

Mỗbwvci mộeijat ngàtrijy qua đvghsi, rấbkzit nhanh đvghsếclnmn thábralng tábralm. Lúmehsc nàtrijy ta đvghsãhvje mang thai hai thábralng. Ta rấbkzit cao hứgnseng, đvghsiềsbaru nàtrijy bàtrijy tỏbcbf quan hệgnse củzpsna ta vàtrij hắwtqkn càtrijng thêyfjim thâhhtkn mậzhtwt. Hắwtqkn đvghsxrdai vớnktoi ta càtrijng thêyfjim cẩggwin thậzhtwn, trừpyzq bỏbcbfmehsc ởqlwp Tràtrijtrijnh, thờhgnui gian còkszin lạhhtki cơjmsp hồotdn đvghssbaru cùlgadng ta ngábraln chung mộeijat chỗbwvc, hai ngưntzzhgnui chúmehsng ta cho dùlgad lẳbwvcng lặelffng ngồotdni cạhhtknh nhau tay cầntzzm tay nówtqki chuyệgnsen cũrrcfng cảeflnm thấbkziy rấbkzit vui vẻzqai. Ta cảeflnm thấbkziy đvghsưntzzclnmc ta giốxrdang nhưntzzjmspi vàtrijo mộeijat hũrrcf mậzhtwt, nhữgplang ngàtrijy sau nàtrijy ngọzhtwt ngàtrijo phábralt ngábraln.


Mấbkziy ngàtrijy nàtrijy, Tíeryin Ngạhhtkn mang ta đvghsi miếclnmu dâhhtkng hưntzzơjmspng. Lúmehsc đvghsi ra vừpyzqa vặelffn cówtqk mộeijat ngưntzzhgnui đvghsi đvghsưntzzhgnung xôerying tớnktoi trưntzznktoc mặelfft. Ngưntzzhgnui nàtrijy cao lớnkton uy vũrrcf, khíeryi thếclnm bấbkzit phàtrijm, mặelffc mộeijat bộeija hắwtqkc bàtrijo, tay trábrali mang huyềsbarn thiếclnmt chỉairaqlwp ba ngówtqkn. Ta cảeflnm giábralc đvghsưntzzclnmc Trang Tíeryin Ngạhhtkn bêyfjin cạhhtknh bưntzznktoc châhhtkn hơjmspi chậzhtwm lạhhtki, sắwtqkc mặelfft cũrrcfng trởqlwpyfjin ngưntzzng trọzhtwng, nhìsgmhn bộeijabralng, hắwtqkn biếclnmt nam tửkszitrijy.

Ta tòkszikszi nhìsgmhn vềsbar phíeryia nam tửkszi kia, suy đvghsbraln thâhhtkn phậzhtwn củzpsna hắwtqkn.

Nam tửkszi kia nhìsgmhn thấbkziy chúmehsng ta, cặelffp mắwtqkt rõbcbftrijng sábralng lêyfjin, hưntzznktong chúmehsng ta đvghsi tớnktoi. Trang Tíeryin ngạhhtkn buôerying ta ra, hưntzznktong vềsbar phíeryia hắwtqkn thởqlwptriji: “Tạhhtk đvghshhtki nhâhhtkn.”

Ta cảeflnm giábralc đvghsưntzzclnmc ngưntzzhgnui nọzhtw nhìsgmhn ta ábralnh mắwtqkt sábralng quắwtqkc, trong lòkszing khôerying khỏbcbfi cówtqk chúmehst khẩggwin trưntzzơjmspng, khôerying khỏbcbfi kềsbar tai Tíeryin Ngạhhtkn, nhỏbcbf giọzhtwng hỏbcbfi: “Tin ngạhhtkn, đvghsâhhtky làtrij ngưntzzhgnui nàtrijo?”

Mặelffc dùlgad thanh âhhtkm củzpsna ta rấbkzit nhỏbcbf, nhưntzzng lạhhtki rấbkzit rõbcbftrijng, đvghsxrdai phưntzzơjmspng đvghsãhvje nghe thấbkziy, bởqlwpi vìsgmh sắwtqkc mặelfft hắwtqkn chợclnmt biếclnmn đvghsamwui, thẳbwvcng tắwtqkp hưntzznktong nhìsgmhn ta ·”Nàtrijng khôerying nhớnkto ta?”

Ta vốxrdan đvghsãhvje khôerying cówtqk cảeflnm tìsgmhnh, lạhhtki cówtqk chúmehst bịkszi hắwtqkn hùlgad dọzhtwa, càtrijng dịkszich lùlgadi vàtrijo gầntzzn Trang Tíeryin Ngạhhtkn.

Trang Tíeryin Ngạhhtkn cầntzzm tay củzpsna ta, nhìsgmhn hắwtqkn nówtqki: “Nộeijai tứgnsec kểhxwb từpyzq sau khi tỉairanh dậzhtwy, đvghsãhvje khôerying nhớnktobcbf chuyệgnsen trưntzznktoc kia.”

Khôerying biếclnmt cówtqk phảeflni làtrijeflno giábralc củzpsna ta hay khôerying, ta cówtqk thểhxwb cảeflnm giábralc đvghsưntzzclnmc Tíeryin Ngạhhtkn khi nówtqki lờhgnui nàtrijy thìsgmh trong thanh âhhtkm biểhxwbu lộeija ra nụpeuvntzzhgnui.

Nam tửkszi kia khôerying hềsbar đvghshxwb ýbfaa đvghsếclnmn Tíeryin Ngạhhtkn, chỉaira nhìsgmhn chằtrijm chằtrijm ta, thanh âhhtkm cówtqk chúmehst run rẩggwiy: “Nàtrijng thậzhtwt sựtgoj khôerying nhớnktobcbf ta? Mộeijat chúmehst xíeryiu đvghssbaru khôerying nhớnkto sao?”

Ta cówtqk chúmehst tiếclnmc nuốxrdai gậzhtwt đvghsntzzu.

Nam tửkszi sắwtqkc mặelfft chợclnmt tábrali nhợclnmt nhưntzz tờhgnu giấbkziy, lay đvghseijang vôeryi hồotdnn.

Trang Tíeryin Ngạhhtkn lôeryii kéjuqbo ta lưntzznktot qua bêyfjin cạhhtknh hắwtqkn.

Trởqlwp lạhhtki xe ngựtgoja, ta hỏbcbfi Tíeryin Ngạhhtkn: “Mớnktoi vừpyzqa rồotdni ngưntzzhgnui đvghsówtqktrij ai?”


Tin ngạhhtkn cưntzzhgnui cưntzzhgnui, nówtqki: “Chỉairatrij mộeijat ngưntzzhgnui râhhtku ria thôeryii.”

“A…” ta gậzhtwt đvghsntzzu mộeijat cábrali, nếclnmu Tíeryin Ngạhhtkn nówtqki chỉairatrijhhtku ria, đvghsówtqk chíeryinh làtrij ngưntzzhgnui khôerying liêyfjin quan. Ởzhtw trong lòkszing củzpsna ta, trừpyzqeryin Ngạhhtkn ra, nam nhâhhtkn đvghssbaru làtrijhhtku ria màtrij thôeryii. Ta vốxrdan đvghsem Tạhhtk đvghshhtki nhâhhtkn nàtrijy néjuqbm ra sau ówtqkt.

Buổamwui tốxrdai hôeryim đvghsówtqk, ta thấbkziy Tíeryin Ngạhhtkn lấbkziy ra mộeijat tờhgnu giấbkziy nhìsgmhn ngắwtqkm. Ta tiếclnmn tớnktoi, dưntzzhgnung nhưntzztrij mộeijat tấbkzim bảeflnn đvghsotdn, “Đbfaaâhhtky làtrijbrali gìsgmh?”

eryin Ngạhhtkn nhìsgmhn ta mộeijat cábrali, cưntzzhgnui nówtqki: “Đbfaaâhhtky làtrij bảeflnn đvghsotdn củzpsna mộeijat thàtrijnh.”

wtqki xong, hắwtqkn màtriji mựtgojc viếclnmt thơjmsp, mởqlwp đvghsntzzu viếclnmt gửkszii đvghsgnse đvghsgnse Phưntzzơjmspng Kiếclnmn Thụpeuv củzpsna Phưntzzơjmspng Nghiêyfjin hạhhtknh. Viếclnmt xong, hắwtqkn đvghsem tấbkzim bảeflnn đvghsotdnlgadng thưntzzeryin nhéjuqbt vàtrijo trong phong thưntzz.

“Trong thưntzz chàtrijng vàtrij Phưntzzơjmspng Kiếclnmn Thụpeuvwtqki gìsgmh vậzhtwy?” Ta hỏbcbfi.

“Khôerying cówtqksgmh. Chẳbwvcng qua làtrij nhờhgnu hắwtqkn giúmehsp mộeijat tay, giúmehsp ta đvghsòkszii lạhhtki mộeijat khoảeflnn nợclnmrrcftrij thôeryii.” Hắwtqkn nówtqki.

Ngàtrijy trôeryii qua nhưntzzntzznktoc chảeflny, rấbkzit nhanh tớnktoi thờhgnui đvghsiểhxwbm ta lâhhtkm bồotdnn. Bởqlwpi vìsgmh đvghsâhhtky làtrij lầntzzn thứgnse hai thâhhtkn thểhxwbtrijy sinh đvghszqai, cho nêyfjin ta cũrrcfng khôerying phảeflni chịksziu đvghsau nhiềsbaru. Mộeijat thanh âhhtkm vang dộeijai  khówtqkc òkszia, ta thậzhtwt dàtriji  thởqlwp phàtrijo nhẹmihg nhõbcbfm. Đbfaaeijat nhiêyfjin, tấbkzit cảefln tríeryi nhớnkto phun tràtrijo, trong nhábraly mắwtqkt nhồotdni vàtrijo đvghsntzzu ówtqkc củzpsna ta.

Ta trợclnmn to hai mắwtqkt, mộeijat hồotdni lâhhtku mớnktoi phụpeuvc hồotdni tinh thầntzzn lạhhtki.

“Tầntzzn Thiêyfjin, làtrij mộeijat nữgpla nhi.”

Trang Tíeryin Ngạhhtkn cao hứgnseng đvghsem nữgpla nhi ôeryim ởqlwpyfjin cạhhtknh ta, nụpeuvntzzhgnui trêyfjin khuôeryin mặelfft hắwtqkn, giốxrdang nhưntzz đvghshhtkt đvghsưntzzclnmc trâhhtkn bảeflno, “Thậzhtwt làtrij nữgpla nhi xinh đvghsmihgp.”

Ta nhìsgmhn hắwtqkn, nưntzznktoc mắwtqkt chợclnmt rơjmspi xuốxrdang: “Tíeryin Ngạhhtkn, Tíeryin Ngạhhtkn…”

Trong lòkszing vạhhtkn phầntzzn kíeryich đvghseijang.

Thìsgmh ra làtrij ta chíeryinh làtrij Tầntzzn Thiêyfjin, Tầntzzn Thiêyfjin chíeryinh làtrij ta. Trong lúmehsc hôeryin mêyfji, linh hồotdnn củzpsna ta trởqlwp lạhhtki hiệgnsen đvghshhtki, lạhhtki mấbkzit đvghsi tríeryi nhớnktojmspi nàtrijy. Đbfaaclnmi đvghsếclnmn khi trởqlwp vềsbar, cũrrcfng đvghsãhvje khôerying nhớnktobcbfjmspi nàtrijy xảeflny ra chuyệgnsen gìsgmh. Thìsgmh ra cho tớnktoi nay, ta đvghssbaru ăscgon giấbkzim chua củzpsna bảeflnn thâhhtkn.

Thấbkziy ta rơjmspi lệgnse, Trang Tíeryin Ngạhhtkn vộeijai vàtrijng ngồotdni vàtrijo bêyfjin cạhhtknh ta, kéjuqbo ta vàtrijo trong ngựtgojc, “Thếclnmtrijo, cówtqk phảeflni rấbkzit đvghsau khôerying?”

“Ta chỉairatrij cao hứgnseng thậzhtwt sựtgoj cao hứgnseng…” Ta ôeryim chặelfft Tíeryin Ngạhhtkn, cảeflnm giábralc mìsgmhnh làtrij nữgpla nhâhhtkn hạhhtknh phúmehsc nhấbkzit trêyfjin đvghshgnui.

HOÀxwnjN

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.