Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 1108 : Kết Thúc Hoàn Văn

    trước sau   “Xem ra ôbihgng ngủwqzt say quájctfsscuu nêevxcn khôbihgng hềfttx biếbkwvt rằvnrong trêevxcn thếbkwv gian hiệaydan giờstie đjctfãsrpbyddfu hàbmjwnh mộbmjwt thứvrxqbihgerqbng đjctfhrkkc biệaydat, đjctfóbuuo chípvvpnh làbmjw phájctft sóbuuong trựvrxqc tiếbkwvp.”
Diệaydap Thàbmjwnh cưyddfstiei châsscum chọkiwtc, nóbuuoi: “Trong cuộbmjwc nóbuuoi chuyệaydan nãsrpby giờstie, tôbihgi đjctfãsrpb sớsbewm sửwxgp dụyngtng bípvvp thuậizsqt đjctftvzz truyềfttxn hìqedgnh ảkxujnh phájctft sóbuuong trựvrxqc tiếbkwvp ra ngoàbmjwi cho tấtzgpt thảkxujy sinh linh cóbuuo trípvvp tuệayda trong vũwxgp trụyngtbmjwy xem, bâsscuy giờstie tấtzgpt cảkxuj mọkiwti sinh linh đjctffttxu đjctfãsrpb biếbkwvt thầvzzkn Sájctfng Thếbkwvbmjw loạpvvpi ngưyddfstiei gìqedg.

Lẽepkebmjwo ôbihgng còbyjpn muốkxujn nhậizsqn đjctfưyddfbuuoc sứvrxqc mạpvvpnh típvvpn ngưyddfqttnng từaclh chỗvrxq bọkiwtn họkiwt nữtvzza ưyddf?”
“Khôbihgng cóbuuo sứvrxqc mạpvvpnh típvvpn ngưyddfqttnng, thầvzzkn Sájctfng Thếbkwvqedg đjctfóbuuo chẳncgpng qua cũwxgpng chỉekuubmjw mộbmjwt tu sĩyxjcdaqei mạpvvpnh mộbmjwt chúbihgt màbmjw thôbihgi, hiệaydan giờstie… đjctfãsrpb đjctfếbkwvn lưyddfbuuot ôbihgng phảkxuji trảkxuj giájctf rồsxlxi!”
bihgc nàbmjwy, Diệaydap Thàbmjwnh lậizsqp tứvrxqc tậizsqp trung dồsxlxn sứvrxqc mạpvvpnh củwqzta mìqedgnh vàbmjwo mộbmjwt đjctfiểtvzzm, bấtzgpy giờstie vịyxjc thầvzzkn tiêevxcn tóbuuoc bạpvvpc trắxlizng đjctfvrxqng sau lưyddfng anh đjctfbmjwt nhiêevxcn tóbuuoc lạpvvpi trởtvzz thàbmjwnh màbmjwu đjctfen, vẻlezv ngoàbmjwi cũwxgpng cóbuuo chúbihgt thay đjctfqfvhi, xem ra thìqedg đjctfúbihgng làbmjw giốkxujng hệaydat vớsbewi Diệaydap Thàbmjwnh hiệaydan tạpvvpi.


“Khôbihgng thểtvzzbmjwo!”, thầvzzkn Sájctfng Thếbkwv lậizsqp tứvrxqc kinh hãsrpbi.

“Trong chípvvpn thầvzzkn, rõbyjpbmjwng còbyjpn cóbuuo ba vịyxjc thầvzzkn tưyddfsbewng lớsbewn Thiêevxcn - Hảkxuji- Minh còbyjpn chưyddfa hoàbmjwn chỉekuunh, sao cóbuuo thểtvzz đjctfpvvpt đjctfưyddfbuuoc sứvrxqc mạpvvpnh vưyddfbuuot qua Huyềfttxn Thàbmjwnh Tiêevxcn Đsrpbếbkwv đjctfưyddfbuuoc?”
Vềfttx chuyệaydan nàbmjwy, quảkxuj thựvrxqc ngay cảkxuj bảkxujn thâsscun Diệaydap Thàbmjwnh cũwxgpng khôbihgng hềfttx dựvrxq liệaydau trưyddfsbewc, chủwqzt ýevxc ban đjctfvzzku củwqzta anh chỉekuubmjw khiếbkwvn thầvzzkn Sájctfng Thếbkwv mấtzgpt đjctfi sứvrxqc mạpvvpnh củwqzta típvvpn ngưyddfqttnng, trởtvzz thàbmjwnh tu sĩyxjc giốkxujng vớsbewi mìqedgnh, sau đjctfóbuuo cho dùerqb cảkxujnh giớsbewi tu vi củwqzta đjctfkxuji phưyddfơdaqeng cóbuuo cao hơdaqen mộbmjwt chúbihgt nhưyddfng vớsbewi kinh nghiệaydam chiếbkwvn đjctftzgpu phong phúbihg, cảkxuj vạpvvpn trậizsqn bấtzgpt bạpvvpi củwqzta mìqedgnh, thìqedg cho dùerqb liềfttxu mìqedgnh tranh đjctftzgpu xájctfc suấtzgpt thắxlizng bạpvvpi cũwxgpng làbmjwyddfm mưyddfơdaqei năyddfm mưyddfơdaqei.

So vớsbewi trưyddfsbewc đjctfâsscuy Diệaydap Thàbmjwnh dễzzfvbmjwng nghiềfttxn nájctft kẻlezv đjctfyxjcch, thìqedg tỉekuu lệayda thắxlizng làbmjwyddfm mưyddfơdaqei phầvzzkn trăyddfm quảkxuj thậizsqt khájctf ípvvpt ỏbuuoi, nhưyddfng kẻlezv đjctfyxjcch củwqzta anh lạpvvpi làbmjw thầvzzkn Sájctfng Thếbkwv!
Mặhrkkc dùerqb trong trậizsqn thầvzzkn chiếbkwvn thìqedgsrpbo ta phảkxuji rúbihgt lui ẩvzzkn dậizsqt, nhưyddfng lạpvvpi hoàbmjwn toàbmjwn làbmjw sựvrxq tồsxlxn tạpvvpi khủwqztng khiếbkwvp ởtvzz cảkxujnh giớsbewi Đsrpbpvvpi Thừaclha, còbyjpn làbmjw thầvzzkn minh tốkxuji cao tựvrxq tay sájctfng tạpvvpo ra vũwxgp trụyngtbmjwy nữtvzza!
So vớsbewi thầvzzkn Sájctfng Thếbkwv thìqedgjctfc vịyxjc thầvzzkn cảkxujnh giớsbewi Phi Thăyddfng hay châsscun thầvzzkn cảkxujnh giớsbewi Đsrpbbmjw Kiếbkwvp gìqedg đjctfóbuuo đjctffttxu nhưyddf đjctfájctfm kiếbkwvn nhỏbuuo, cho dùerqb Diệaydap Thàbmjwnh cóbuuobmjwi giỏbuuoi lẫfrsay lừaclhng nhưyddf vậizsqy thìqedgwxgpng phảkxuji làbmjwm ngưyddfstiei đjctfếbkwvn hai kiếbkwvp mớsbewi cóbuuo thểtvzz trởtvzz thàbmjwnh kẻlezv đjctfyxjcch!
Nhưyddfng dưyddfsbewi sựvrxq sắxlizp xếbkwvp đjctfhrkkc biệaydat củwqzta Diệaydap Thàbmjwnh khiếbkwvn thầvzzkn Sájctfng Thếbkwv nghĩyxjc rằvnrong anh chỉekuubuuo mộbmjwt thâsscun mộbmjwt mìqedgnh nêevxcn mớsbewi hiệaydan thâsscun, sau đjctfóbuuo chọkiwtc thủwqztng âsscum mưyddfu củwqzta đjctfkxuji phưyddfơdaqeng, khiếbkwvn hìqedgnh tưyddfbuuong cao cao tạpvvpi thưyddfbuuong củwqzta thầvzzkn Sájctfng Thếbkwv lậizsqp tứvrxqc trởtvzz thàbmjwnh kẻlezv tiểtvzzu nhâsscun giảkxuj dốkxuji nham hiểtvzzu, khiếbkwvn cájctfc sinh linh trípvvp tuệayda trong vũwxgp trụyngt đjctffttxu mấtzgpt đjctfi típvvpn ngưyddfqttnng vớsbewi lãsrpbo ta.

Nhưyddfng ngay cảkxuj bảkxujn thâsscun Diệaydap Thàbmjwnh cũwxgpng khôbihgng đjctfjctfn đjctfưyddfbuuoc, sứvrxqc mạpvvpnh típvvpn ngưyddfqttnng củwqzta cảkxuj tỉekuu sinh linh trong vũwxgp trụyngtbihgc nàbmjwy lạpvvpi chuyểtvzzn sang trêevxcn ngưyddfstiei anh!

Mặhrkkc dùerqb sinh linh trípvvp tuệayda chưyddfa chắxlizc đjctffttxu cóbuuopvvpn ngưyddfqttnng, nhưyddfng chợbuuot phájctft hiệaydan ra vịyxjc trípvvp củwqzta bảkxujn thâsscun mìqedgnh trong vũwxgp trụyngt chẳncgpng qua chỉekuubmjw trong khu săyddfn bắxlizt củwqzta ngưyddfstiei khájctfc, bảkxujn thâsscun lạpvvpi nhưyddf heo nhưyddf cừaclhu đjctftvzz mặhrkkc ngưyddfstiei ta chékiwtm giếbkwvt, đjctfưyddfơdaqeng nhiêevxcn tâsscum tìqedgnh sa súbihgt bấtzgpt lựvrxqc đjctfếbkwvn cựvrxqc đjctfiểtvzzm, ngay cảkxuj Hỏbuuoa Nguyệaydat Tiêevxcn Tửwxgp đjctfãsrpb đjctfvrxqng trêevxcn đjctfekuunh cao Tu Châsscun Giớsbewi cũwxgpng tìqedgm kiếbkwvm mộbmjwt nơdaqei đjctftvzz dựvrxqa dẫfrsam theo bảkxujn năyddfng.

bmjw Diệaydap Thàbmjwnh lạpvvpi làbmjw ngưyddfstiei mạpvvpnh cóbuuo đjctfyxjca vịyxjc ngang vớsbewi thầvzzkn Sájctfng Thếbkwv, ngay lúbihgc nàbmjwy đjctfãsrpb trởtvzz thàbmjwnh chỗvrxq dựvrxqa tinh thầvzzkn củwqzta bọkiwtn họkiwt!
Diệaydap Thàbmjwnh lúbihgc nàbmjwy đjctfãsrpb đjctfpvvpt đjctfưyddfbuuoc sứvrxqc mạpvvpnh típvvpn ngưyddfqttnng củwqzta sinh linh trípvvp tuệayda trong vũwxgp trụyngt, lậizsqp tứvrxqc ba thầvzzkn tưyddfsbewng còbyjpn lạpvvpi đjctfãsrpb đjctfưyddfbuuoc trởtvzzevxcn trọkiwtn vẹtzgpn khiếbkwvn cho thầvzzkn tưyddfsbewng củwqzta Huyềfttxn Thàbmjwnh Tiêevxcn Đsrpbếbkwv hoàbmjwn toàbmjwn thay đjctfqfvhi thàbmjwnh thầvzzkn tưyddfsbewng Tiêevxcn đjctfếbkwvyddfơdaqeng Diệaydap!
Khôbihgng chỉekuu nhưyddf vậizsqy, dưyddfsbewi sứvrxqc lựvrxqc típvvpn ngưyddfqttnng nặhrkkng nhưyddfbihgi ởtvzz tinh hảkxuji nàbmjwy, Diệaydap Thàbmjwnh đjctfãsrpb dầvzzkn dầvzzkn dung hợbuuop vớsbewi thầvzzkn tưyddfsbewng, lậizsqp tứvrxqc cảkxujnh giớsbewi đjctfbmjwt phájctf Đsrpbbmjw Kiếbkwvp, kékiwto thẳncgpng lêevxcn mộbmjwt cảkxujnh giớsbewi vôbihgerqbng cao thâsscum.

“Đsrpbpvvpi Thừaclha! Thếbkwvbmjwevxcn nhóbuuoc nàbmjwy đjctfbmjwt phájctfevxcn đjctfếbkwvn cảkxujnh giớsbewi Đsrpbpvvpi Thừaclha rồsxlxi?”
Sắxlizc mặhrkkt thầvzzkn Sájctfng Thếbkwv trởtvzzevxcn nhăyddfn nhóbuuo, cụyngtc diệaydan lúbihgc nàbmjwy đjctfãsrpb hoàbmjwn toàbmjwn vưyddfbuuot ngoàbmjwi tầvzzkm kiểtvzzm soájctft củwqzta lãsrpbo ta.

Sứvrxqc mạpvvpnh típvvpn ngưyddfqttnng củwqzta toàbmjwn bộbmjw vạpvvpn vậizsqt sinh linh trong vũwxgp trụyngt chẳncgpng phảkxuji làbmjw chuyệaydan đjctfùerqba, đjctfbmjwt nhiêevxcn lãsrpbo ta bịyxjc mấtzgpt đjctfi sứvrxqc mạpvvpnh nàbmjwy đjctfãsrpb nhưyddf muốkxujn trởtvzz thàbmjwnh ngưyddfstiei phàbmjwm, màbmjw Diệaydap Thàbmjwnh lạpvvpi đjctfang sảkxuji bưyddfsbewc lớsbewn trêevxcn con đjctfưyddfstieng thầvzzkn minh!
Bỗvrxqng nhiêevxcn Diệaydap Thàbmjwnh cưyddfstiei đjctfevxcn cuồsxlxng, vòbyjpng tay vàbmjwng Thiêevxcn Long trêevxcn cổqfvh tay hoájctf thàbmjwnh tia sájctfng vàbmjwng bao phủwqzt nắxlizm đjctftzgpm củwqzta anh, tạpvvpo thàbmjwnh mộbmjwt găyddfng tay vôbihgerqbng tinh xảkxujo.


Sau đjctfóbuuo cảkxuj thâsscun hìqedgnh anh đjctfbmjwt nhiêevxcn cong ngưyddfstiei lạpvvpi tạpvvpo thàbmjwnh hìqedgnh vòbyjpng cung nhưyddf mộbmjwt cung thầvzzkn, màbmjw nắxlizm đjctftzgpm củwqzta anh lùerqbi lạpvvpi đjctftvzz trêevxcn bụyngtng giốkxujng nhưyddf mộbmjwt cung têevxcn gắxlizn trêevxcn thâsscun cung.

Sau khi cảkxujdaqe thểtvzz cong lạpvvpi đjctfếbkwvn cựvrxqc đjctfiểtvzzm đjctfbmjwt nhiêevxcn anh đjctfájctfnh ra mộbmjwt quyềfttxn, giốkxujng nhưyddf cảkxuj ngưyddfstiei di chuyểtvzzn theo nắxlizm đjctftzgpm mạpvvpnh mẽepkebihgng vềfttx phípvvpa trưyddfsbewc.

Chiêevxcu nàbmjwy chípvvpnh làbmjw thầvzzkn thôbihgng sájctft phạpvvpt mạpvvpnh nhấtzgpt củwqzta Diệaydap Thàbmjwnh trong vôbihgbmjwn kiếbkwvp trưyddfsbewc cảkxuj kiếbkwvp nàbmjwy.

Thầvzzkn!
jctft!
Quyềfttxn!.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.