Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 1108 : Kết Thúc Hoàn Văn

    trước sau   “Xem ra ôlsejng ngủyvob say quádvdjajelu nêhsexn khôlsejng hềnnrz biếyxmjt rằksjpng trêhsexn thếyxmj gian hiệnanjn giờjqfc đnanjãgcuiyxmju hàdqygnh mộoivst thứgggklsejpbwmng đnanjgmanc biệnanjt, đnanjóoitk chígxmenh làdqyg phádvdjt sóoitkng trựtndgc tiếyxmjp.”
Diệnanjp Thàdqygnh cưyxmjjqfci châajelm chọnanjc, nóoitki: “Trong cuộoivsc nóoitki chuyệnanjn nãgcuiy giờjqfc, tôlseji đnanjãgcui sớzxukm sửznxm dụywcyng bígxme thuậajelt đnanjysfe truyềnnrzn hìgrfnnh ảzsgnnh phádvdjt sóoitkng trựtndgc tiếyxmjp ra ngoàdqygi cho tấmhnit thảzsgny sinh linh cóoitk trígxme tuệnanj trong vũvggf trụywcydqygy xem, bâajely giờjqfc tấmhnit cảzsgn mọnanji sinh linh đnanjnnrzu đnanjãgcui biếyxmjt thầelwln Sádvdjng Thếyxmjdqyg loạsrlqi ngưyxmjjqfci gìgrfn.

Lẽajeldqygo ôlsejng còzenpn muốjqfcn nhậajeln đnanjưyxmjfsdec sứgggkc mạsrlqnh tígxmen ngưyxmjmwrmng từsqov chỗuugy bọnanjn họnanj nữnqala ưyxmj?”
“Khôlsejng cóoitk sứgggkc mạsrlqnh tígxmen ngưyxmjmwrmng, thầelwln Sádvdjng Thếyxmjgrfn đnanjóoitk chẳoivsng qua cũvggfng chỉdrlkdqyg mộoivst tu sĩajelirghi mạsrlqnh mộoivst chúirght màdqyg thôlseji, hiệnanjn giờjqfc… đnanjãgcui đnanjếyxmjn lưyxmjfsdet ôlsejng phảzsgni trảzsgn giádvdj rồqlcci!”
irghc nàdqygy, Diệnanjp Thàdqygnh lậajelp tứgggkc tậajelp trung dồqlccn sứgggkc mạsrlqnh củyvoba mìgrfnnh vàdqygo mộoivst đnanjiểysfem, bấmhniy giờjqfc vịpkcr thầelwln tiêhsexn tóoitkc bạsrlqc trắgxmeng đnanjgggkng sau lưyxmjng anh đnanjoivst nhiêhsexn tóoitkc lạsrlqi trởfsde thàdqygnh màdqygu đnanjen, vẻesmf ngoàdqygi cũvggfng cóoitk chúirght thay đnanjnluri, xem ra thìgrfn đnanjúirghng làdqyg giốjqfcng hệnanjt vớzxuki Diệnanjp Thàdqygnh hiệnanjn tạsrlqi.


“Khôlsejng thểysfedqygo!”, thầelwln Sádvdjng Thếyxmj lậajelp tứgggkc kinh hãgcuii.

“Trong chígxmen thầelwln, rõksjpdqygng còzenpn cóoitk ba vịpkcr thầelwln tưyxmjzxukng lớzxukn Thiêhsexn - Hảzsgni- Minh còzenpn chưyxmja hoàdqygn chỉdrlknh, sao cóoitk thểysfe đnanjsrlqt đnanjưyxmjfsdec sứgggkc mạsrlqnh vưyxmjfsdet qua Huyềnnrzn Thàdqygnh Tiêhsexn Đabgiếyxmj đnanjưyxmjfsdec?”
Vềnnrz chuyệnanjn nàdqygy, quảzsgn thựtndgc ngay cảzsgn bảzsgnn thâajeln Diệnanjp Thàdqygnh cũvggfng khôlsejng hềnnrz dựtndg liệnanju trưyxmjzxukc, chủyvob ýujzb ban đnanjelwlu củyvoba anh chỉdrlkdqyg khiếyxmjn thầelwln Sádvdjng Thếyxmj mấmhnit đnanji sứgggkc mạsrlqnh củyvoba tígxmen ngưyxmjmwrmng, trởfsde thàdqygnh tu sĩajel giốjqfcng vớzxuki mìgrfnnh, sau đnanjóoitk cho dùpbwm cảzsgnnh giớzxuki tu vi củyvoba đnanjjqfci phưyxmjơirghng cóoitk cao hơirghn mộoivst chúirght nhưyxmjng vớzxuki kinh nghiệnanjm chiếyxmjn đnanjmhniu phong phúirgh, cảzsgn vạsrlqn trậajeln bấmhnit bạsrlqi củyvoba mìgrfnnh, thìgrfn cho dùpbwm liềnnrzu mìgrfnnh tranh đnanjmhniu xádvdjc suấmhnit thắgxmeng bạsrlqi cũvggfng làdqygirghm mưyxmjơirghi năirghm mưyxmjơirghi.

So vớzxuki trưyxmjzxukc đnanjâajely Diệnanjp Thàdqygnh dễcegsdqygng nghiềnnrzn nádvdjt kẻesmf đnanjpkcrch, thìgrfn tỉdrlk lệnanj thắgxmeng làdqygirghm mưyxmjơirghi phầelwln trăirghm quảzsgn thậajelt khádvdj ígxmet ỏkhghi, nhưyxmjng kẻesmf đnanjpkcrch củyvoba anh lạsrlqi làdqyg thầelwln Sádvdjng Thếyxmj!
Mặgmanc dùpbwm trong trậajeln thầelwln chiếyxmjn thìgrfngcuio ta phảzsgni rúirght lui ẩutern dậajelt, nhưyxmjng lạsrlqi hoàdqygn toàdqygn làdqyg sựtndg tồqlccn tạsrlqi khủyvobng khiếyxmjp ởfsde cảzsgnnh giớzxuki Đabgisrlqi Thừsqova, còzenpn làdqyg thầelwln minh tốjqfci cao tựtndg tay sádvdjng tạsrlqo ra vũvggf trụywcydqygy nữnqala!
So vớzxuki thầelwln Sádvdjng Thếyxmj thìgrfndvdjc vịpkcr thầelwln cảzsgnnh giớzxuki Phi Thăirghng hay châajeln thầelwln cảzsgnnh giớzxuki Đabgioivs Kiếyxmjp gìgrfn đnanjóoitk đnanjnnrzu nhưyxmj đnanjádvdjm kiếyxmjn nhỏkhgh, cho dùpbwm Diệnanjp Thàdqygnh cóoitkdqygi giỏkhghi lẫpaxmy lừsqovng nhưyxmj vậajely thìgrfnvggfng phảzsgni làdqygm ngưyxmjjqfci đnanjếyxmjn hai kiếyxmjp mớzxuki cóoitk thểysfe trởfsde thàdqygnh kẻesmf đnanjpkcrch!
Nhưyxmjng dưyxmjzxuki sựtndg sắgxmep xếyxmjp đnanjgmanc biệnanjt củyvoba Diệnanjp Thàdqygnh khiếyxmjn thầelwln Sádvdjng Thếyxmj nghĩajel rằksjpng anh chỉdrlkoitk mộoivst thâajeln mộoivst mìgrfnnh nêhsexn mớzxuki hiệnanjn thâajeln, sau đnanjóoitk chọnanjc thủyvobng âajelm mưyxmju củyvoba đnanjjqfci phưyxmjơirghng, khiếyxmjn hìgrfnnh tưyxmjfsdeng cao cao tạsrlqi thưyxmjfsdeng củyvoba thầelwln Sádvdjng Thếyxmj lậajelp tứgggkc trởfsde thàdqygnh kẻesmf tiểysfeu nhâajeln giảzsgn dốjqfci nham hiểysfeu, khiếyxmjn cádvdjc sinh linh trígxme tuệnanj trong vũvggf trụywcy đnanjnnrzu mấmhnit đnanji tígxmen ngưyxmjmwrmng vớzxuki lãgcuio ta.

Nhưyxmjng ngay cảzsgn bảzsgnn thâajeln Diệnanjp Thàdqygnh cũvggfng khôlsejng đnanjdvdjn đnanjưyxmjfsdec, sứgggkc mạsrlqnh tígxmen ngưyxmjmwrmng củyvoba cảzsgn tỉdrlk sinh linh trong vũvggf trụywcyirghc nàdqygy lạsrlqi chuyểysfen sang trêhsexn ngưyxmjjqfci anh!

Mặgmanc dùpbwm sinh linh trígxme tuệnanj chưyxmja chắgxmec đnanjnnrzu cóoitkgxmen ngưyxmjmwrmng, nhưyxmjng chợfsdet phádvdjt hiệnanjn ra vịpkcr trígxme củyvoba bảzsgnn thâajeln mìgrfnnh trong vũvggf trụywcy chẳoivsng qua chỉdrlkdqyg trong khu săirghn bắgxmet củyvoba ngưyxmjjqfci khádvdjc, bảzsgnn thâajeln lạsrlqi nhưyxmj heo nhưyxmj cừsqovu đnanjysfe mặgmanc ngưyxmjjqfci ta chégwhym giếyxmjt, đnanjưyxmjơirghng nhiêhsexn tâajelm tìgrfnnh sa súirght bấmhnit lựtndgc đnanjếyxmjn cựtndgc đnanjiểysfem, ngay cảzsgn Hỏkhgha Nguyệnanjt Tiêhsexn Tửznxm đnanjãgcui đnanjgggkng trêhsexn đnanjdrlknh cao Tu Châajeln Giớzxuki cũvggfng tìgrfnm kiếyxmjm mộoivst nơirghi đnanjysfe dựtndga dẫpaxmm theo bảzsgnn năirghng.

dqyg Diệnanjp Thàdqygnh lạsrlqi làdqyg ngưyxmjjqfci mạsrlqnh cóoitk đnanjpkcra vịpkcr ngang vớzxuki thầelwln Sádvdjng Thếyxmj, ngay lúirghc nàdqygy đnanjãgcui trởfsde thàdqygnh chỗuugy dựtndga tinh thầelwln củyvoba bọnanjn họnanj!
Diệnanjp Thàdqygnh lúirghc nàdqygy đnanjãgcui đnanjsrlqt đnanjưyxmjfsdec sứgggkc mạsrlqnh tígxmen ngưyxmjmwrmng củyvoba sinh linh trígxme tuệnanj trong vũvggf trụywcy, lậajelp tứgggkc ba thầelwln tưyxmjzxukng còzenpn lạsrlqi đnanjãgcui đnanjưyxmjfsdec trởfsdehsexn trọnanjn vẹnlurn khiếyxmjn cho thầelwln tưyxmjzxukng củyvoba Huyềnnrzn Thàdqygnh Tiêhsexn Đabgiếyxmj hoàdqygn toàdqygn thay đnanjnluri thàdqygnh thầelwln tưyxmjzxukng Tiêhsexn đnanjếyxmjyxmjơirghng Diệnanjp!
Khôlsejng chỉdrlk nhưyxmj vậajely, dưyxmjzxuki sứgggkc lựtndgc tígxmen ngưyxmjmwrmng nặgmanng nhưyxmjirghi ởfsde tinh hảzsgni nàdqygy, Diệnanjp Thàdqygnh đnanjãgcui dầelwln dầelwln dung hợfsdep vớzxuki thầelwln tưyxmjzxukng, lậajelp tứgggkc cảzsgnnh giớzxuki đnanjoivst phádvdj Đabgioivs Kiếyxmjp, kégwhyo thẳoivsng lêhsexn mộoivst cảzsgnnh giớzxuki vôlsejpbwmng cao thâajelm.

“Đabgisrlqi Thừsqova! Thếyxmjdqyghsexn nhóoitkc nàdqygy đnanjoivst phádvdjhsexn đnanjếyxmjn cảzsgnnh giớzxuki Đabgisrlqi Thừsqova rồqlcci?”
Sắgxmec mặgmant thầelwln Sádvdjng Thếyxmj trởfsdehsexn nhăirghn nhóoitk, cụywcyc diệnanjn lúirghc nàdqygy đnanjãgcui hoàdqygn toàdqygn vưyxmjfsdet ngoàdqygi tầelwlm kiểysfem soádvdjt củyvoba lãgcuio ta.

Sứgggkc mạsrlqnh tígxmen ngưyxmjmwrmng củyvoba toàdqygn bộoivs vạsrlqn vậajelt sinh linh trong vũvggf trụywcy chẳoivsng phảzsgni làdqyg chuyệnanjn đnanjùpbwma, đnanjoivst nhiêhsexn lãgcuio ta bịpkcr mấmhnit đnanji sứgggkc mạsrlqnh nàdqygy đnanjãgcui nhưyxmj muốjqfcn trởfsde thàdqygnh ngưyxmjjqfci phàdqygm, màdqyg Diệnanjp Thàdqygnh lạsrlqi đnanjang sảzsgni bưyxmjzxukc lớzxukn trêhsexn con đnanjưyxmjjqfcng thầelwln minh!
Bỗuugyng nhiêhsexn Diệnanjp Thàdqygnh cưyxmjjqfci đnanjhsexn cuồqlccng, vòzenpng tay vàdqygng Thiêhsexn Long trêhsexn cổnlur tay hoádvdj thàdqygnh tia sádvdjng vàdqygng bao phủyvob nắgxmem đnanjmhnim củyvoba anh, tạsrlqo thàdqygnh mộoivst găirghng tay vôlsejpbwmng tinh xảzsgno.


Sau đnanjóoitk cảzsgn thâajeln hìgrfnnh anh đnanjoivst nhiêhsexn cong ngưyxmjjqfci lạsrlqi tạsrlqo thàdqygnh hìgrfnnh vòzenpng cung nhưyxmj mộoivst cung thầelwln, màdqyg nắgxmem đnanjmhnim củyvoba anh lùpbwmi lạsrlqi đnanjysfe trêhsexn bụywcyng giốjqfcng nhưyxmj mộoivst cung têhsexn gắgxmen trêhsexn thâajeln cung.

Sau khi cảzsgnirgh thểysfe cong lạsrlqi đnanjếyxmjn cựtndgc đnanjiểysfem đnanjoivst nhiêhsexn anh đnanjádvdjnh ra mộoivst quyềnnrzn, giốjqfcng nhưyxmj cảzsgn ngưyxmjjqfci di chuyểysfen theo nắgxmem đnanjmhnim mạsrlqnh mẽajellsejng vềnnrz phígxmea trưyxmjzxukc.

Chiêhsexu nàdqygy chígxmenh làdqyg thầelwln thôlsejng sádvdjt phạsrlqt mạsrlqnh nhấmhnit củyvoba Diệnanjp Thàdqygnh trong vôlsejdqygn kiếyxmjp trưyxmjzxukc cảzsgn kiếyxmjp nàdqygy.

Thầelwln!
dvdjt!
Quyềnnrzn!.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.