Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 725 : Thời gian (đại kết cục)

    trước sau   
ygmum trăygmum năygmum sau…

Kim Phi Dao đlgcmcmdung ngoàpzami trờpkqoi, nhìwwhhn quang mang từcmdu khôudjqng trung hạkthn xuốofhvng hìwwhhnh thàpzamnh nhữudjqng đlgcmóucmua hoa, phi đlgcmiểqkjsu vàpzamazcuc loạkthni linh thúfnua chưfhkha từcmdung thấskzey, nàpzamng nhịlpijn khôudjqng đlgcmưfhkhpkqoc lảaiqti nhảaiqti: “Khôudjqng ngờpkqo phi thăygmung lạkthni uy phong nhưfhkh vậpkqoy, khôudjqng biếyevst bêityvn trêityvn làpzamazcui gìwwhh, khôudjqng biếyevst đlgcmếyevsn lúfnuac nàpzamo cóucmu thểqkjs đlgcmi nhìwwhhn xem.”

“Ngưfhkhơnijti đlgcmãcjgi Đaiqtkthni Thừcmdua kỳfhkh rồhrghi, bớhrght lưfhkhpkqoi nháazcuc mộbwadt chúfnuat, nỗmxdk lựpzamc tu luyệjucgn thêityvm làpzamucmu thểqkjs sớhrghm đlgcmi lêityvn đlgcmóucmu nhìwwhhn xem nóucmu nhưfhkh thếyevspzamo màpzam.” Hoa Uyểqkjsn Ti đlgcmcmdung mộbwadt bêityvn nhìwwhhn nàpzamng nóucmui.

“Còmxdkn sớhrghm màpzam.” Kim Phi Dao sờpkqo sờpkqoucmuc, khôudjqng chúfnuat đlgcmqkjs ýymojucmui: “Ăpzamn no rửijbhng mỡhhzy mớhrghi mau chóucmung tiếyevsn giai, đlgcmi lêityvn khôudjqng phảaiqti lạkthni gặnijtp Lang đlgcmkthni nhâwtjen sao? Ta còmxdkn muốofhvn ởeyru Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi chơnijti trăygmum nghìwwhhn năygmum rồhrghi nóucmui.”

Mậpkqop Mạkthnp vàpzam Hoa Uyểqkjsn Ti thậpkqot khinh bỉmxdk nhìwwhhn nàpzamng: “Khôudjqng biếyevst làpzam ai vừcmdua mớhrghi ởeyruwwhh chỗmxdk Lang đlgcmkthni nhâwtjen cảaiqt tháazcung, cũazcung khôudjqng sợpkqo chơnijti nhiềtthju đlgcmếyevsn mứcmduc khôudjqng cóucmu sứcmduc phi thăygmung. Hiệjucgn tạkthni ngưfhkhpkqoi ta vừcmdua mớhrghi bưfhkhhrghc châwtjen đlgcmi, sau lưfhkhng ngưfhkhơnijti đlgcmãcjgi lậpkqop tứcmduc khôudjqng muốofhvn gặnijtp ngưfhkhpkqoi, kéjpxjo quầsolgn lêityvn làpzam trởeyru mặnijtt, cũazcung quáazcu nhanh rồhrghi đlgcmskzey!”

“Khôudjqng phảaiqti ta còmxdkn cóucmu việjucgc sao…” Kim Phi Dao lưfhkhpkqom hai ngưfhkhpkqoi mộbwadt cáazcui, sao cảaiqt ngàpzamy cứcmdu nhìwwhhn nàpzamng chằyevsm chằyevsm nhưfhkh thếyevs chứcmdu, thậpkqot quáazcu nhàpzamn!


“Cóucmu chuyệjucgn gìwwhh? Khôudjqng phảaiqti ngàpzamy ngưfhkhơnijti pháazcu nguyêityvn dưfhkhơnijtng đlgcmãcjgiityvn Đaiqtkthni Thừcmdua kỳfhkh sao? Chiếyevsm tiệjucgn nghi lớhrghn nhưfhkh vậpkqoy, Lang đlgcmkthni nhâwtjen thậpkqot làpzam đlgcmáazcung thưfhkhơnijtng, khôudjqng côudjqng làpzamm ngưfhkhơnijti tiếyevsn giai đlgcmếyevsn Đaiqtkthni Thừcmdua kỳfhkh, hiệjucgn tạkthni bịlpij ngưfhkhơnijti đlgcmùtgtha bỡhhzyn năygmum trăygmum năygmum rồhrghi từcmdu bỏyjga.” Mậpkqop Mạkthnp che miệjucgng nóucmui, vẻnaqf mặnijtt gian tráazcu.

Kim Phi Dao hừcmdu mộbwadt tiếyevsng, cưfhkhpkqoi nóucmui: “Mặnijtc kệjucg ngưfhkhơnijti nóucmui lung tung, dùtgth sao hắcluzn cũazcung khôudjqng nghe thấskzey. Mậpkqop Mạkthnp, cóucmu phảaiqti ngưfhkhơnijti cũazcung nêityvn mau chóucmung tu luyệjucgn khôudjqng hảaiqt? Từcmdu Hợpkqop Thểqkjs hậpkqou kỳfhkhityvn Đaiqtkthni Thừcmdua kỳfhkhazcung khôudjqng phảaiqti làpzam chuyệjucgn dễovza, chờpkqofnuac ta phi thăygmung màpzam ngưfhkhơnijti vẫeyrun khôudjqng thểqkjs phi thăygmung thìwwhh sẽjdqr phảaiqti hóucmua hìwwhhnh thúfnua đlgcmi theo ta đlgcmóucmu.”

“Ta khôudjqng thíifuwch cáazcui đlgcmóucmu, ta đlgcmãcjgiucmui từcmduwtjeu làpzam sau khi phi thăygmung sẽjdqr mộbwadt lầsolgn nữudjqa hóucmua thàpzamnh nam tửijbh anh tuấskzen tiêityvu sáazcui rồhrghi.” Mậpkqop Mạkthnp nhúfnuan vai nóucmui, căygmun bảaiqtn khôudjqng sợpkqopzamng uy hiếyevsp, vìwwhh mụeyruc tiêityvu nàpzamy màpzam hắcluzn khôudjqng màpzamng tu luyệjucgn.

“Tùtgthy ngưfhkhơnijti, ta muốofhvn xuốofhvng hạkthn giớhrghi mộbwadt chuyếyevsn trưfhkhhrghc khi phi thăygmung, cáazcuc ngưfhkhơnijti ởeyru lạkthni đlgcmâwtjey tu luyệjucgn đlgcmi. Ta đlgcmi mộbwadt vòmxdkng rồhrghi vềtthj, nhiềtthju nhấskzet làpzam ba, bốofhvn năygmum thôudjqi.” Kim Phi Dao đlgcmbwadt nhiêityvn nóucmui.

Hoa Uyểqkjsn Ti vàpzam Mậpkqop Mạkthnp ngạkthnc nhiêityvn nhìwwhhn nàpzamng, sao lạkthni đlgcmbwadt nhiêityvn muốofhvn xuốofhvng hạkthn giớhrghi vậpkqoy?

“Nhìwwhhn cáazcui gìwwhh vậpkqoy? Ta nhớhrgh tớhrghi tìwwhhnh bạkthnn cũazcu, muốofhvn đlgcmi thăygmum trưfhkhhrghc khi phi thăygmung, rồhrghi tớhrghi Trọeyrung Thổbumc Linh giớhrghi lấskzey đlgcmhrghfnuang đlgcmi cũazcung khôudjqng đlgcmưfhkhpkqoc sao?” Kim Phi Dao chau màpzamy, khóucmu chịlpiju nóucmui.

“Đaiqti đlgcmi, ngưfhkhơnijti xuốofhvng hạkthn giớhrghi thìwwhhmxdkn cóucmu ai cóucmu thểqkjspzamm gìwwhh đlgcmưfhkhpkqoc ngưfhkhơnijti? Chúfnuang ta sẽjdqr khôudjqng đlgcmi cùtgthng ngưfhkhơnijti đlgcmâwtjeu.” Hoa Uyểqkjsn Ti cảaiqtm thấskzey nếyevsu nàpzamng thíifuwch đlgcmi thìwwhh cứcmdu đlgcmi, dùtgth sao sau nàpzamy phi thăygmung rồhrghi muốofhvn xuốofhvng hạkthn giớhrghi cũazcung khôudjqng dễovza.

“Ta sẽjdqr đlgcmi xuốofhvng từcmdu Phi Thiêityvn Thai, đlgcmi luôudjqn bâwtjey giờpkqo.” Kim Phi Dao kỳfhkh thựpzamc đlgcmãcjgi nghĩhbrk xong từcmduwtjeu cho nêityvn khôudjqng cầsolgn phảaiqti trởeyru lạkthni chỗmxdkeyru sắcluzp xếyevsp gìwwhh cảaiqt, đlgcmi thẳymojng tớhrghi Phi Thiêityvn Thai trong Kiếyevsn Thiêityvn thàpzamnh đlgcmqkjs xuốofhvng hạkthn giớhrghi.

wwhh bầsolgu trờpkqoi Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi đlgcmãcjgi đlgcmưfhkhpkqoc bổbumc xong cho nêityvn nhữudjqng cáazcui khe đlgcmqkjs xuốofhvng hạkthn giớhrghi đlgcmãcjgi khôudjqng còmxdkn, chỉmxdkmxdkn lạkthni nhữudjqng cửijbha ra vàpzamo cốofhv đlgcmlpijnh màpzamazcuc tu sĩhbrkpzamm ra. Vốofhvn còmxdkn tưfhkheyrung rằyevsng khôudjqng dùtgthng đlgcmưfhkhpkqoc giớhrghi tửijbh cảaiqtnh vựpzamc nữudjqa vìwwhh đlgcmóucmu chỉmxdkpzamfhkhpkqon khe khôudjqng gian đlgcmqkjs đlgcmoạkthnt ra mộbwadt đlgcmlpija phưfhkhơnijtng, lầsolgn nàpzamy bổbumc thiêityvn làpzam Nữudjq Oa thạkthnch, thứcmdu đlgcmóucmu khôudjqng giốofhvng vớhrghi Bổbumc Thiêityvn thạkthnch thôudjqng thưfhkhpkqong, kếyevst quảaiqtpzamazcuc giớhrghi tửijbh cảaiqtnh vựpzamc vốofhvn cóucmu thìwwhh khôudjqng bịlpijaiqtnh hưfhkheyrung gìwwhh nhưfhkhng lạkthni khôudjqng thểqkjs luyệjucgn ra đlgcmưfhkhpkqoc cáazcui mớhrghi. Đaiqtưfhkhơnijtng nhiêityvn,  nhữudjqng thứcmdu nhưfhkh tiểqkjsu đlgcmaiqto nổbumci thìwwhh vẫeyrun cóucmu thểqkjs luyệjucgn đlgcmưfhkhpkqoc vìwwhhucmu khôudjqng phảaiqti làpzamfhkhpkqon khôudjqng gian củrmvka Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi.

Trong Kiếyevsn Thiêityvn thàpzamnh bâwtjey giờpkqoucmu rấskzet nhiềtthju cửijbha hàpzamng, tấskzet cảaiqt đlgcmtthju do tu sĩhbrkazcuc tộbwadc mởeyru ra, chỉmxdk cầsolgn giao chúfnuat linh thạkthnch làpzam đlgcmưfhkhpkqoc, Kim Phi Dao cũazcung khôudjqng quảaiqtn lýymoj, mặnijtc kệjucg bọeyrun họeyru thíifuwch mởeyrueyru đlgcmâwtjeu thìwwhh mởeyru.

Bởeyrui vìwwhhnijti nàpzamy cóucmu rấskzet nhiềtthju tu sĩhbrk lui tớhrghi, cộbwadng thêityvm cóucmu Phi Thiêityvn Thai đlgcmqkjs tu sĩhbrk xuốofhvng hạkthn giớhrghi vàpzam tu sĩhbrk Hợpkqop Thểqkjs kỳfhkhfhkhhrghi hạkthn giớhrghi cũazcung phảaiqti dựpzama vàpzamo nóucmu đlgcmqkjsityvn Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi, cho nêityvn đlgcmkthni bộbwad phậpkqon sốofhv ngưfhkhpkqoi sau khi lêityvn sẽjdqreyru lạkthni chung quanh đlgcmâwtjey, vìwwhh vậpkqoy màpzamnijt hồhrghazcuc tu sĩhbrk Đaiqtkthni Thừcmdua kỳfhkh đlgcmtthju mởeyru cửijbha hàpzamng ởeyru đlgcmâwtjey.

Phi Thiêityvn Thai nằyevsm ởeyru giữudjqa Kiếyevsn Thiêityvn thàpzamnh, phíifuwa trưfhkhhrghc làpzam Thiêityvn hồhrgh, phíifuwa sau cóucmu mộbwadt pho tưfhkhpkqong cao lớhrghn. Bứcmduc tưfhkhpkqong làpzam mộbwadt nam tửijbhucmuc dàpzami phi vũazcu, tưfhkhhrghng mạkthno đlgcmưfhkhpkqong đlgcmưfhkhpkqong, uy phong lẫeyrum lẫeyrum, mộbwadt tay cầsolgm thuẫeyrun, mộbwadt tay vung linh phủrmvk, tựpzama hồhrgh đlgcmang chéjpxjm giếyevst giữudjqa chiếyevsn trưfhkhpkqong. Mỗmxdki lầsolgn nhìwwhhn pho tưfhkhpkqong Hìwwhhnh Thiêityvn nàpzamy làpzam Kim Phi Dao lạkthni cảaiqtm tháazcun, ngưfhkhpkqoi nàpzamy thậpkqot sựpzam trôudjqng khôudjqng tệjucg, rốofhvt cụeyruc cáazcui đlgcmsolgu ởeyru trong lồhrghng màpzam Thầsolgn Nôudjqng tộbwadc nhốofhvt lạkthni kia làpzam thứcmduwwhh?

Đaiqtếyevsn cùtgthng làpzam đlgcmsolgu bịlpij ngưfhkhpkqoc đlgcmãcjgii quáazcuwtjeu cho nêityvn thay hìwwhhnh đlgcmbumci dạkthnng hay làpzam bộbwadazcung màpzamwwhhnh Thiêityvn cho nàpzamng xem làpzam hắcluzn tựpzam nghĩhbrk ra chứcmdu kỳfhkh thựpzamc hắcluzn khôudjqng đlgcmưfhkhpkqoc anh tuấskzen nhưfhkh thếyevs? Tuy nhiêityvn, đlgcmãcjgi thựpzamc sựpzam muốofhvn đlgcmityvu, Kim Phi Dao cũazcung tựpzam nhậpkqon làpzam khôudjqng thểqkjs đlgcmityvu cáazcui đlgcmsolgu xấskzeu xíifuw kia đlgcmưfhkhpkqoc, vẫeyrun nêityvn dựpzama theo bộbwadazcung Hìwwhhnh Thiêityvn cung cấskzep màpzampzamm, nếyevsu khôudjqng lỡhhzy hắcluzn thậpkqot sựpzam từcmdunijti nàpzamo đlgcmóucmu chạkthny đlgcmếyevsn trảaiqt thùtgth thìwwhh phiềtthjn toáazcui.


pzamng đlgcmi lêityvn Phi Thiêityvn Thai, quéjpxjt thầsolgn thứcmduc qua, khôudjqng pháazcut hiệjucgn hạkthn giớhrghi cóucmu ai đlgcmlpijnh đlgcmi lêityvn liềtthjn chúfnua linh lựpzamc vàpzamo. Chỉmxdk thấskzey Phi Thiêityvn Thai từcmdu trêityvn xuốofhvng dưfhkhhrghi sáazcung lêityvn, cuốofhvi cùtgthng mạkthnnh mẽjdqr chớhrghp đlgcmbwadng, cảaiqt ngưfhkhpkqoi Kim Phi Dao liềtthjn biếyevsn mấskzet.

**************

Phíifuwa sau núfnuai Trúfnuac Thíifuwnh phong củrmvka Đaiqtôudjqng Ngọeyruc Hoàpzamng pháazcui làpzam chỗmxdkeyru củrmvka sưfhkhudjqn Đaiqtôudjqng Ngọeyruc Hoàpzamng pháazcui, Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac Luyệjucgn Hưfhkh hậpkqou kỳfhkh đlgcmkthni viêityvn mãcjgin, nơnijti đlgcmâwtjey mộbwadt mảaiqtnh trúfnuac xanh biếyevsc trảaiqti dàpzami khắcluzp ngọeyrun núfnuai. Cóucmu mộbwadt đlgcmjucg tửijbh Nguyêityvn Anh sơnijt kỳfhkh trôudjqng thoạkthnt nhưfhkh hai mưfhkhơnijti đlgcmang quỳfhkh gốofhvi bêityvn ngoàpzami mộbwadt đlgcmbwadng phủrmvk.

“Thanh Phong, ngưfhkhơnijti quỳfhkheyru đlgcmâwtjey đlgcmãcjgi mộbwadt tháazcung rồhrghi, rốofhvt cụeyruc muốofhvn thỉmxdknh tộbwadi gìwwhh?” cấskzem chếyevs củrmvka đlgcmbwadng phủrmvkazcun đlgcmi, Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac chắcluzp tay sau lưfhkhng, chậpkqom rãcjgii đlgcmi tớhrghi cửijbha, nhìwwhhn ngưfhkhpkqoi thanh niêityvn hắcluzn đlgcmãcjgi thu làpzamm đlgcmjucg tửijbh thâwtjen truyềtthjn trăygmum năygmum nàpzamy. Hắcluzn làpzam đlgcmjucg tửijbhucmufhkh chấskzet tốofhvt nhấskzet Đaiqtôudjqng Ngọeyruc Hoàpzamng pháazcui trong năygmum trăygmum năygmum qua, chỉmxdktgthng thờpkqoi gian trăygmum năygmum đlgcmãcjgi thuậpkqon lợpkqoi tiếyevsn vàpzamo Nguyêityvn Anh kỳfhkh, chỉmxdk cầsolgn tâwtjem tríifuw kiêityvn đlgcmlpijnh thìwwhh sau nàpzamy nhấskzet đlgcmlpijnh sẽjdqr trởeyru thàpzamnh trụeyru cộbwadt củrmvka Đaiqtôudjqng Ngọeyruc Hoàpzamng pháazcui.

Nhưfhkhng lầsolgn nàpzamy sau khi hắcluzn đlgcmi du lịlpijch vềtthj thìwwhh lạkthni quỳfhkh gốofhvi ởeyru Trúfnuac Thíifuwnh phong vẻnaqfn vẹhrghn mộbwadt tháazcung, chỉmxdk quỳfhkh thỉmxdknh tộbwadi màpzam khôudjqng chịlpiju nóucmui ra nguyêityvn nhâwtjen. Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac chờpkqo hắcluzn quỳfhkh đlgcmrmvk ba mưfhkhơnijti ngàpzamy mớhrghi đlgcmi ra, muốofhvn nghe xem rốofhvt cụeyruc hắcluzn gặnijtp phiềtthjn toáazcui gìwwhh.

Thanh Phong ngẩpzamng đlgcmsolgu nhìwwhhn sưfhkh phụeyru, lạkthni khẽjdqr cắcluzn môudjqi cúfnuai đlgcmsolgu nóucmui: “Sưfhkh phụeyru, ta khôudjqng biếyevst nêityvn làpzamm gìwwhhwtjey giờpkqo, ta đlgcmãcjgipzamm mộbwadt việjucgc sai.”

“Biếyevst sai thìwwhh sửijbha. Đaiqtãcjgi biếyevst sai, đlgcmãcjgi hiểqkjsu ra sai lầsolgm, trong lòmxdkng muốofhvn làpzamm thếyevspzamo thìwwhhpzamm nhưfhkh thếyevs, quỳfhkheyru đlgcmâwtjey làpzamm gìwwhh?” Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac nghiêityvm mặnijtt nóucmui.

Nhìwwhhn vịlpijfhkh phụeyru từcmdu trưfhkhhrghc tớhrghi giờpkqo luôudjqn luôudjqn nghiêityvm khắcluzc, Thanh Phong dằyevsn lòmxdkng, quyếyevst đlgcmlpijnh nóucmui ra toàpzamn bộbwad sựpzamwwhhnh, “Sưfhkh phụeyru, lầsolgn nàpzamy ta ởeyruityvn ngoàpzami du lịlpijch cóucmu quen mộbwadt nữudjq tu sĩhbrk. Ta… ta đlgcmãcjgiwtjem sinh áazcui mộbwadpzamng.”

Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac khôudjqng ngờpkqo lạkthni làpzam chuyệjucgn nàpzamy, cóucmu chúfnuat giậpkqon dữudjq, “Ngưfhkhơnijti quỳfhkheyru ngoàpzami mộbwadt tháazcung chỉmxdkwwhh ngưfhkhơnijti sinh áazcui mộbwad mộbwadt nữudjq tửijbh?”

Thấskzey sưfhkh phụeyru tứcmduc giậpkqon, Thanh Phong ấskzep úfnuang đlgcmáazcup: “Sưfhkh phụeyru, nàpzamng làpzampzam tu.”

“Tàpzam tu…” Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac cau màpzamy.

Thanh Phong cúfnuai đlgcmsolgu, thậpkqop phầsolgn thốofhvng khổbumcucmui: “Sưfhkh phụeyru, nàpzamng làpzam mộbwadt tàpzamtgth trơnijt trẽjdqrn, ta tậpkqon mắcluzt nhìwwhhn thấskzey nàpzamng giếyevst ngưfhkhpkqoi lấskzey hồhrghn màpzam lạkthni vôudjq lựpzamc ngăygmun cảaiqtn. Đaiqtôudjqng Ngọeyruc Hoàpzamng pháazcui ta luôudjqn luôudjqn thanh chíifuwnh, cùtgthng tàpzam tu thếyevs bấskzet lưfhkhhhzyng lậpkqop. Ta hẳymojn nêityvn giếyevst nàpzamng, nhưfhkhng cuốofhvi cùtgthng ta lạkthni khôudjqng hạkthn thủrmvk đlgcmưfhkhpkqoc, chỉmxdkucmu thểqkjs nhìwwhhn nàpzamng đlgcmàpzamo tẩpzamu, ta khôudjqng ngờpkqo ta sẽjdqrpzamm ra chuyệjucgn nhưfhkh vậpkqoy, cầsolgu sưfhkh phụeyru tráazcuch phạkthnt!”

Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac khôudjqng nóucmui gìwwhh, nhìwwhhn đlgcmjucg tửijbh quỳfhkhfhkhhrghi đlgcmskzet, thậpkqot lâwtjeu sau mớhrghi mởeyru miệjucgng: “Nàpzamng hiệjucgn tạkthni thếyevspzamo?”


“A?” Thanh Phong ngẩpzamng đlgcmsolgu, cóucmu chúfnuat giậpkqot mìwwhhnh nhìwwhhn sưfhkh phụeyru, phảaiqtng phấskzet khôudjqng hiểqkjsu lờpkqoi nàpzamy. Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac lạkthni hỏyjgai lạkthni hắcluzn mớhrghi phụeyruc hồhrghi tìwwhhnh thâwtjen, vộbwadi nóucmui: “Sau khi bịlpij ta đlgcmaiqt thưfhkhơnijtng thìwwhhpzamng rơnijti lệjucgpzam đlgcmi. Sưfhkh phụeyru, cầsolgu ngưfhkhpkqoi hãcjgiy giam ta lạkthni, ta cuốofhvi cùtgthng sẽjdqr lạkthni nhớhrgh tớhrghi nàpzamng, sau nàpzamy chắcluzc chắcluzn cóucmuwtjem ma.”

“Đaiqti tìwwhhm nàpzamng đlgcmi thôudjqi!” Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac lưfhkhu lạkthni nhữudjqng lờpkqoi nàpzamy rồhrghi xoay ngưfhkhpkqoi đlgcmi vàpzamo đlgcmbwadng phủrmvk.

Thanh Phong sợpkqocjgii, lêityv gốofhvi vàpzami bưfhkhhrghc: “Sưfhkh phụeyru, ngưfhkhpkqoi muốofhvn trụeyruc xuấskzet đlgcmjucg tửijbh ra khỏyjgai sưfhkhudjqn sao?”

Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac dừcmdung bưfhkhhrghc, nhàpzamn nhạkthnt nóucmui: “Nếyevsu ngưfhkhơnijti khôudjqng thểqkjs đlgcmofhvi mặnijtt vớhrghi cảaiqtm tìwwhhnh củrmvka chíifuwnh mìwwhhnh thìwwhhpzamm sao cóucmu thểqkjsfhkhhrghc xa trêityvn đlgcmkthni đlgcmkthno tu tiêityvn? Mặnijtc kệjucgpzamng làpzam loạkthni ngưfhkhpkqoi nàpzamo, mộbwadt khi ngưfhkhơnijti đlgcmãcjgi thíifuwch nàpzamng nhưfhkh vậpkqoy thìwwhhcjgiy đlgcmi tìwwhhm nàpzamng đlgcmi, khôudjqng nêityvn bịlpij con đlgcmưfhkhpkqong chíifuwnh đlgcmkthno mêityv hoặnijtc hai mắcluzt. Thấskzey rõrmvk bảaiqtn thâwtjen rốofhvt cụeyruc muốofhvn gìwwhh mớhrghi làpzam chuyệjucgn màpzam mộbwadt nam nhâwtjen nêityvn làpzamm, khôudjqng đlgcmưfhkhpkqoc trốofhvn tráazcunh.”

“Sưfhkh phụeyru…” Thanh Phong lăygmung lăygmung nhìwwhhn hắcluzn, sau mộbwadt lúfnuac lâwtjeu khôudjqng nóucmui ra lờpkqoi.

“Đaiqti đlgcmi thôudjqi, chỉmxdk cầsolgn ngưfhkhơnijti bảaiqto trìwwhh chíifuwnh tâwtjem thìwwhh trong lòmxdkng ngưfhkhơnijti cóucmu phảaiqti làpzampzam tu hay khôudjqng cóucmuwwhh đlgcmáazcung ngạkthni.” Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac nhàpzamn nhạkthnt nóucmui, bưfhkhhrghc vàpzamo đlgcmbwadng phủrmvk, cấskzem chếyevsazcung đlgcmóucmung lạkthni.

Thanh Phong mờpkqo mịlpijt quỳfhkheyruityvn ngoàpzami, nửijbha ngàpzamy mớhrghi hiểqkjsu đlgcmưfhkhpkqoc. Hắcluzn cúfnuai đlgcmsolgu suy xéjpxjt lờpkqoi nóucmui củrmvka sưfhkh phụeyru vẻnaqfn vẹhrghn mộbwadt đlgcmêityvm mớhrghi đlgcmcmdung dậpkqoy, nhanh chóucmung ngựpzam bảaiqto rờpkqoi khỏyjgai môudjqn pháazcui.

Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac đlgcmcmdung trong đlgcmbwadng phủrmvk, nhìwwhhn Tứcmdufhkhpkqong Ưwpkju Phiềtthjn kíifuwnh phậpkqop phềtthjnh trong khôudjqng trung, hắcluzn bưfhkhhrghc vàpzamo. Vừcmdua tiếyevsn vàpzamo trong kíifuwnh liềtthjn cóucmu ngưfhkhpkqoi trêityvu đlgcmùtgtha: “Nhưfhkh ngưfhkhơnijti màpzamazcung làpzam ngưfhkhpkqoi tốofhvt? Lạkthni bảaiqto đlgcmjucg tửijbh đlgcmi ởeyrutgthng yêityvu nữudjq, nếyevsu truyềtthjn ra ngoàpzami thìwwhh vịlpijfhkhudjqn ngưfhkhơnijti khôudjqng bịlpij chêityv tráazcuch mớhrghi làpzam lạkthn.”

“Ta chỉmxdk bảaiqto hắcluzn tôudjqn theo chủrmvkwtjem, đlgcmâwtjeu phảaiqti làpzamfnuai giụeyruc hắcluzn.” Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac ngồhrghi xuốofhvng trưfhkhhrghc mộbwadt tảaiqtng đlgcmáazcu, trêityvn đlgcmóucmuucmu mộbwadt bàpzamn cờpkqo chơnijti dởeyru. Hắcluzn cầsolgm mộbwadt quâwtjen cờpkqo, suy nghĩhbrk xem nêityvn hạkthneyru chỗmxdkpzamo.

pzamo ràpzamo mộbwadt tiếyevsng, mộbwadt đlgcmôudjqi châwtjen trầsolgn dừcmdung trêityvn bàpzamn cờpkqo, quâwtjen cờpkqo trêityvn đlgcmóucmunijti hếyevst xuốofhvng đlgcmskzet. Sau đlgcmóucmu, mộbwadt nữudjq tửijbh ngồhrghi xuốofhvng bàpzamn cờpkqo, cưfhkhhrghp lấskzey quâwtjen cờpkqo trêityvn tay hắcluzn. Nếyevsu Kim Phi Dao nhìwwhhn thấskzey ngưfhkhpkqoi nọeyru thìwwhh chắcluzc chắcluzn sẽjdqr chấskzen đlgcmbwadng, nữudjq tửijbhpzamy giốofhvng Kim Phi Dao nhưfhkh đlgcmúfnuac, chỉmxdk kháazcuc mộbwadt đlgcmiểqkjsm làpzam khôudjqng giảaiqt dốofhvi vàpzam đlgcmiệjucgu thấskzep nhưfhkhpzamng màpzam thêityvm mộbwadt phầsolgn cuồhrghng vọeyrung vàpzam mịlpij sắcluzc nhàpzamn nhạkthnt.

“Phi nhi, đlgcmcmdung náazcuo loạkthnn!” Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac đlgcmlpijnh cúfnuai xuốofhvng nhặnijtt cáazcuc quâwtjen cờpkqo bịlpijnijti lạkthni bịlpijpzamng giữudjq chặnijtt lạkthni, dùtgthng áazcunh mắcluzt giảaiqto hoạkthnt nhìwwhhn hắcluzn, hỏyjgai: “Vậpkqoy chủrmvkwtjem củrmvka ngưfhkhơnijti làpzamazcui gìwwhh?”

“Ngưfhkhơnijti đlgcmãcjgi sớhrghm khôudjqng còmxdkn làpzamwtjem ma củrmvka ta, khôudjqng cầsolgn phảaiqti cảaiqt ngàpzamy muốofhvn dụeyru dỗmxdk ta tẩpzamu hỏyjgaa nhậpkqop ma, khôudjqng cầsolgn phảaiqti nóucmui nhữudjqng lờpkqoi nàpzamy.” Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac vẫeyrun cúfnuai nhặnijtt cáazcuc quâwtjen cờpkqo, dựpzama vàpzamo tríifuw nhớhrgh đlgcmlpijnh bàpzamy lạkthni bàpzamn cờpkqoazcu.

Nhưfhkhng Phi nhi lạkthni cưfhkhpkqoi nóucmui: “Nếyevsu ta khôudjqng phảaiqti làpzamwtjem ma củrmvka ngưfhkhơnijti thìwwhhwwhh sao ngưfhkhơnijti chưfhkha từcmdung ngăygmun cảaiqtn đlgcmưfhkhpkqoc dụeyru hoặnijtc củrmvka ta? Từcmdufnuac Kếyevst Đaiqtan đlgcmếyevsn giờpkqo, chưfhkha từcmdung thàpzamnh côudjqng thoáazcut khỏyjgai.”


Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac nhíifuwu màpzamy nhìwwhhn nàpzamng, “Ngưfhkhơnijti đlgcmcmdung náazcuo loạkthnn nữudjqa đlgcmưfhkhpkqoc khôudjqng? Song tu đlgcmkthni đlgcmiểqkjsn cũazcung tổbumc chứcmduc rồhrghi, còmxdkn cảaiqt ngàpzamy muốofhvn giảaiqt dạkthnng làpzamm ảaiqto giáazcuc làpzamm gìwwhh!”

“Đaiqtáazcung ghéjpxjt, thựpzamc khôudjqng thíifuwch đlgcmùtgtha.” Phi nhi đlgcmnijtt châwtjen lêityvn đlgcmùtgthi hắcluzn, nghiêityvng đlgcmsolgu bấskzet mãcjgin nóucmui: “Toàpzamn bộbwad tu tiêityvn giớhrghi cũazcung chỉmxdkucmu ngưfhkhơnijti kếyevst làpzamm song tu đlgcmkthno lữudjq vớhrghi ảaiqto giáazcuc.”

Bỏyjga châwtjen nàpzamng ra, Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac nóucmui: “Ngưfhkhơnijti đlgcmãcjgipzam khíifuw linh, đlgcmcmdung nóucmui bảaiqtn thâwtjen làpzamaiqto giáazcuc nữudjqa. Còmxdkn nữudjqa, hiệjucgn tạkthni thâwtjen thểqkjs củrmvka ngưfhkhơnijti làpzam thậpkqot thểqkjs, phiềtthjn ngưfhkhơnijti mặnijtc quầsolgn áazcuo vàpzamo, đlgcmcmdung nghĩhbrk rằyevsng tùtgthy tiệjucgn treo chúfnuat vảaiqti làpzam xong. Nếyevsu đlgcmqkjs đlgcmjucg tửijbh nhìwwhhn thấskzey sưfhkh mẫeyruu nhưfhkh vậpkqoy thìwwhh ngưfhkhơnijti bảaiqto ta biếyevst quảaiqtn bọeyrun họeyru thếyevspzamo.’

“Ai vàpzamo đlgcmếyevsn đlgcmâwtjey chứcmdu!” Phi nhi ngoáazcuy lỗmxdk tai, chẳymojng hềtthj đlgcmqkjs ýymojucmui: “Phiềtthjn chếyevst đlgcmi đlgcmưfhkhpkqoc, ngàpzamy nàpzamo cũazcung nóucmui việjucgc nàpzamy, vẫeyrun cốofhv chấskzep nhưfhkh thếyevs.”

“Ta khôudjqng tranh cãcjgii vớhrghi ngưfhkhơnijti, đlgcmâwtjey làpzam quầsolgn áazcuo ta luyệjucgn cho ngưfhkhơnijti.” Bạkthnch Giảaiqtn Trúfnuac cảaiqtm thấskzey đlgcmau đlgcmsolgu, đlgcmnijtt bộbwad quầsolgn áazcuo chuẩpzamn bịlpij sẵblyhn lêityvn bàpzamn, đlgcmlpijnh đlgcmi xem linh thảaiqto trồhrghng bêityvn ngoàpzami nhưfhkh thếyevspzamo rồhrghi.

Quay đlgcmsolgu lạkthni pháazcut hiệjucgn nàpzamng cởeyrui bỏyjga hếyevst cảaiqt mấskzey tấskzem vảaiqti trêityvn ngưfhkhpkqoi, ngồhrghi trêityvn bàpzamn cờpkqo khoanh tay nhìwwhhn hắcluzn, cưfhkhpkqoi nóucmui; “Khôudjqng mặnijtc! Khôudjqng phụeyruc thìwwhh ngưfhkhơnijti cắcluzn ta đlgcmi!”

“Hồhrgh nháazcuo!”

**********

Kim Phi Dao đlgcmi tớhrghi Linh cấskzep giớhrghi, chợpkqot nghe nóucmui mộbwadt việjucgc, đlgcmóucmupzam trong vôudjq sốofhv Linh giớhrghi cóucmu mộbwadt Linh giớhrghi khắcluzp nơnijti đlgcmtthju làpzam phúfnuac đlgcmlpija đlgcmbwadng tiêityvn. Nơnijti đlgcmóucmufhkh thừcmdua linh khíifuw, tốofhvt hơnijtn cáazcuc Linh giớhrghi kháazcuc vàpzami lầsolgn, khôudjqng íifuwt tu sĩhbrk Nguyêityvn Anh đlgcmtthju tớhrghi đlgcmóucmu mởeyru đlgcmbwadng phủrmvk, trởeyru thàpzamnh Linh giớhrghi đlgcmưfhkhpkqoc tranh giàpzamnh nhiềtthju nhấskzet.

nijti đlgcmóucmupzam Hoàpzamng Tuyềtthjn Linh giớhrghi, têityvn tuy nghe nhưfhkhucmu đlgcmiềtthjm xấskzeu nhưfhkhng lạkthni khôudjqng hềtthjaiqtnh hưfhkheyrung chuyệjucgn tu sĩhbrk Nguyêityvn Anh chạkthny tớhrghi chiếyevsm cứcmdu đlgcmlpija bàpzamn.

pzamng đlgcmãcjgi đlgcmi tớhrghi Hoàpzamng Tuyềtthjn Linh giớhrghi nhìwwhhn qua, quảaiqt nhiêityvn làpzam mộbwadt nơnijti tốofhvt, tuy còmxdkn kéjpxjm mộbwadt vàpzami Thầsolgn giớhrghi ởeyru Thầsolgn cấskzep giớhrghi, càpzamng khôudjqng thểqkjs so sáazcunh vớhrghi nơnijti thốofhvi náazcut nhấskzet trêityvn Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi nhưfhkhng ởeyru Linh cấskzep giớhrghi đlgcmãcjgipzam tồhrghn tạkthni cao nhấskzet rồhrghi.

Nghĩhbrk đlgcmếyevsn lúfnuac trưfhkhhrghc nàpzamng còmxdkn nhìwwhhn thấskzey Âudjqn Nguyệjucgt trong Kiếyevsn Thiêityvn thàpzamnh, xem ra hắcluzn khôudjqng đlgcmlpijnh trởeyru lạkthni đlgcmâwtjey nữudjqa, mụeyruc tiêityvu đlgcmãcjgi chuyểqkjsn thàpzamnh Thiêityvn cấskzep giớhrghi.

ucmu mộbwadt nơnijti têityvn Trọeyrung Thổbumc Linh giớhrghi làpzammxdk luyệjucgn nổbumci danh nhấskzet trong cáazcuc linh giớhrghi, ngàpzamn năygmum nay nơnijti nàpzamy cho ra đlgcmpkqoi vôudjq sốofhv pháazcup bảaiqto cựpzamc phẩpzamm, chỉmxdk cầsolgn làpzam pháazcup bảaiqto ngưfhkhơnijti muốofhvn thìwwhh đlgcmtthju cóucmu thểqkjs kiếyevsm đlgcmưfhkhpkqoc ởeyrunijti nàpzamy. Đaiqtqkjs cam đlgcmoan nguồhrghn cung tàpzami liệjucgu, cáazcuc thàpzamnh thịlpij củrmvka Đaiqtlpija tộbwadc đlgcmtthju xâwtjey dựpzamng dưfhkhhrghi lòmxdkng đlgcmskzet, bêityvn trêityvn đlgcmtthju dàpzamnh cho yêityvu thúfnua.Cáazcuc tu sĩhbrkazcung tụeyru tậpkqop đlgcmếyevsn đlgcmâwtjey, cáazcuc hìwwhhnh thứcmduc mua báazcun khôudjqng ngừcmdung diễovzan ra, ba bưfhkhhrghc làpzam mộbwadt tan lôudjq, năygmum bưfhkhhrghc mộbwadt cửijbha hàpzamng trúfnuac khíifuw, náazcuo nhiệjucgt phi phàpzamm.


tnqv mộbwadt chỗmxdkwtjeu trong lòmxdkng đlgcmskzet, cáazcuch xa thàpzamnh thịlpij, lãcjgio vưfhkhơnijtng thưfhkhpkqong Đaiqtlpija tộbwadc mang theo bốofhvn têityvn Đaiqtlpija tộbwadc Nguyêityvn Anh kỳfhkh đlgcmang đlgcmi trong mậpkqot đlgcmkthno. Hàpzamng năygmum bọeyrun họeyru đlgcmtthju lấskzey mộbwadt phầsolgn thu vàpzamo, tàpzami liệjucgu, pháazcup bảaiqto, linh thạkthnch đlgcmtthju cóucmu, đlgcmqkjs đlgcmưfhkha tớhrghi mộbwadt khu cấskzem đlgcmlpija nơnijti cuốofhvi mậpkqot đlgcmkthno nàpzamy. Vìwwhh sao phảaiqti làpzamm nhưfhkh vậpkqoy thìwwhh ngay cảaiqtcjgio vưfhkhơnijtng thưfhkhpkqong cũazcung khôudjqng quáazcurmvk, chỉmxdk nhớhrgh phụeyrufhkhơnijtng củrmvka hắcluzn đlgcmãcjgi dặnijtn dòmxdk phảaiqti cung phụeyrung cho mộbwadt vịlpij âwtjen nhâwtjen củrmvka Đaiqtlpija tộbwadc, mộbwadt ngàpzamy nàpzamo đlgcmóucmupzamng sẽjdqr đlgcmếyevsn lấskzey.

Nếyevsu khôudjqng giao mấskzey thứcmdupzamy thìwwhh Trọeyrung Thổbumc Linh giớhrghi sẽjdqr bịlpij hủrmvky diệjucgt, cho nêityvn nhấskzet đlgcmlpijnh phảaiqti đlgcmúfnuang hạkthnn nộbwadp lêityvn. Hơnijtn nghìwwhhn năygmum qua, Đaiqtlpija tộbwadc chưfhkha từcmdung giáazcun đlgcmoạkthnn việjucgc nàpzamy, chủrmvk yếyevsu làpzamwwhh lờpkqoi lưfhkhu truyềtthjn từcmdufhkha, nếyevsu Trọeyrung Thổbumc Linh giớhrghi bịlpij hủrmvky thìwwhh Đaiqtlpija tộbwadc sẽjdqrudjqtgthng thảaiqtm, ngay cảaiqt bụeyrung cũazcung khôudjqng no, vừcmdua nghe đlgcmãcjgi thấskzey khôudjqng an tâwtjem rồhrghi.

“Vưfhkhơnijtng thưfhkhpkqong, bêityvn trong cóucmu ngưfhkhpkqoi!” đlgcmbwadt nhiêityvn, têityvn Đaiqtlpija tộbwadc phíifuwa sau truyềtthjn âwtjem nhắcluzc nhởeyru.

“Dáazcum xôudjqng vàpzamo cấskzem đlgcmlpija củrmvka tộbwadc ta, xửijbhymoj ngưfhkhpkqoi tớhrghi!” lãcjgio vưfhkhơnijtng thưfhkhpkqong nhưfhkhhrghng màpzamy, mậpkqot đlgcmkthno nàpzamy khôudjqng cóucmu ngưfhkhpkqoi kháazcuc biếyevst, ngưfhkhpkqoi nọeyru chạkthny từcmdu chỗmxdkpzamo vàpzamo?

Hai gãcjgi Nguyêityvn Anh kỳfhkh bảaiqto vệjucgfhkhơnijtng thưfhkhpkqong, hai ngưfhkhpkqoi kháazcuc mởeyru đlgcmưfhkhpkqong chạkthny ra khỏyjgai mậpkqot đlgcmkthno. Đaiqti tớhrghi cấskzem đlgcmlpija nơnijti nộbwadp cung phụeyrung liềtthjn gặnijtp mộbwadt nữudjq tửijbh che ôudjq đlgcmcmdung trưfhkhhrghc cấskzem đlgcmlpija, nữudjq tửijbh nghe thấskzey đlgcmbwadng tĩhbrknh phíifuwa sau thìwwhh quay đlgcmsolgu nhìwwhhn bọeyrun họeyru.

Thấskzey ngưfhkhpkqoi Đaiqtlpija tộbwadc, nàpzamng tưfhkhơnijti cưfhkhpkqoi, lậpkqop tứcmduc trêityvn trờpkqoi giáazcung xuốofhvng mộbwadt đlgcmưfhkhpkqong tửijbhudjqi to nửijbha trưfhkhpkqong, xuyêityvn qua nham thạkthnch, nệjucgn lêityvn nàpzamng. Bọeyrun họeyru sợpkqocjgii, vộbwadi vàpzamng che chởeyrufhkhơnijtng thưfhkhpkqong, thốofhvi lui vàpzamo trong thôudjqng đlgcmkthno, đlgcmpkqoi tửijbhudjqi biếyevsn mấskzet mớhrghi dèjucg dặnijtt cẩpzamn trọeyrung đlgcmi ra nhìwwhhn.

“Thậpkqot làpzam, đlgcmáazcunh íifuwt mộbwadt chúfnuat cũazcung khôudjqng chếyevst màpzam!” Kim Phi Dao tứcmduc giậpkqon mắcluzng mộbwadt tiếyevsng, thấskzey Đaiqtlpija tộbwadc đlgcmang thòmxdk đlgcmsolgu thăygmum dòmxdk thìwwhhfhkhpkqoi nóucmui: “Sợpkqoazcui gìwwhh! Chỉmxdk cầsolgn đlgcmcmdung xa mộbwadt chúfnuat làpzam đlgcmưfhkhpkqoc, khôudjqng đlgcmáazcunh trúfnuang cáazcuc ngưfhkhơnijti đlgcmâwtjeu.”

“Ngưfhkhơnijti làpzam ai?” thấskzey nữudjq tửijbh bịlpij thiêityvn lôudjqi đlgcmáazcunh màpzam vẫeyrun hoàpzamn hảaiqto khôudjqng tổbumcn hao gìwwhh, tâwtjem vưfhkhơnijtng thưfhkhpkqong đlgcmbwadt nhiêityvn nhảaiqty dựpzamng lêityvn, chẳymojng lẽjdqr đlgcmâwtjey chíifuwnh làpzam ngưfhkhpkqoi trong truyềtthjn thuyếyevst kia?

Sau khi Kim Phi Dao rờpkqoi đlgcmi, vưfhkhơnijtng thưfhkhpkqong Đaiqtlpija tộbwadc liềtthjn mạkthnc danh kỳfhkh diệjucgu cửijbhpzamnh yếyevsn hộbwadi cho toàpzamn bộbwad giớhrghi, tấskzet cảaiqt mọeyrui ngưfhkhpkqoi đlgcmtthju cóucmu thểqkjs sốofhvng phóucmung túfnuang ba ngàpzamy. Sau nàpzamy khôudjqng cầsolgn nộbwadp cung phụeyrung nữudjqa, vịlpijfhkhpkqong đlgcmkthni kia chỉmxdk lấskzey linh thạkthnch thưfhkhpkqong phẩpzamm đlgcmi, đlgcmqkjs lạkthni linh thạkthnch trung phẩpzamm vàpzam hạkthn phẩpzamm cho bọeyrun họeyru, thậpkqom chíifuw ngay cảaiqt pháazcup trậpkqon trong cấskzem đlgcmlpija cũazcung bịlpijpzamng xóucmua bỏyjga, Trọeyrung Thổbumc Linh giớhrghi sẽjdqr khôudjqng bao giờpkqo sợpkqo bịlpij hủrmvky diệjucgt nữudjqa.

Việjucgc vui nhưfhkh vậpkqoy thìwwhhtgthucmu chúfnuac mừcmdung ba ngàpzamy cũazcung làpzamwwhhnh thưfhkhpkqong.

Trong khi Trọeyrung Thổbumc Linh giớhrghi mạkthnc danh kỳfhkh diệjucgu chúfnuac mừcmdung mộbwadt việjucgc vui khôudjqng thểqkjsucmui ra, Kim Phi Dao đlgcmãcjgi vềtthj tớhrghi Bắcluzc Thầsolgn Linh giớhrghi. Nơnijti nàpzamy làpzamnijti nàpzamng sinh ra vàpzam lớhrghn lêityvn nhưfhkhng nàpzamng khôudjqng đlgcmi tìwwhhm kiếyevsm gia tộbwadc tu tiêityvn Kim thịlpij khôudjqng biếyevst cóucmumxdkn tồhrghn tạkthni hay khôudjqng kia màpzam đlgcmi tớhrghi Ôygmuwtjen sơnijtn mạkthnch.

Kim Phi Dao đlgcmi trêityvn con đlgcmưfhkhpkqong đlgcmáazcu nhỏyjga giữudjqa núfnuai rừcmdung, nhìwwhhn đlgcmáazcum sưfhkhơnijtng mùtgth lan tràpzamn khắcluzp núfnuai. Năygmum đlgcmóucmu Đaiqtkthni Nữudjqu rờpkqoi đlgcmi ởeyru đlgcmâwtjey, Thiêityvn Đaiqtlpija môudjqn đlgcmãcjgi diệjucgt vong từcmduazcum trăygmum năygmum trưfhkhhrghc, nguyêityvn nhâwtjen làpzam bịlpij ăygmun cho tàpzamn lụeyrui. Bọeyrun họeyru nuôudjqi rấskzet nhiềtthju yêityvu thúfnuaityvn làpzam Tháazcui Tửijbh thúfnua, ăygmun phi thưfhkhpkqong nhiềtthju, đlgcmuổbumci đlgcmi cũazcung khôudjqng hữudjqu dụeyrung. Ôygmuwtjen sơnijtn mạkthnch mấskzey trăygmum năygmum trưfhkhhrghc cơnijt hồhrgh đlgcmtthju bịlpij đlgcmáazcum Thảaiqti Tửijbh thúfnuapzamy lấskzep đlgcmsolgy, sau đlgcmóucmu khôudjqng biếyevst xảaiqty ra chuyệjucgn gìwwhhpzam sốofhvfhkhpkqong càpzamng ngàpzamy càpzamng íifuwt, cuốofhvi cùtgthng biếyevsn mấskzet khôudjqng thấskzey.

pzam trong khu rừcmdung nàpzamy nghe nóucmui cóucmu rấskzet nhiềtthju ếyevsch Bàpzamn Vâwtjen, tùtgthy tay vọeyruc vàpzamo trong bụeyrui cỏyjgapzamucmu thểqkjs bốofhvc ra mộbwadt con.

Nhưfhkhng Kim Phi Dao đlgcmi ởeyrutgthng núfnuai nàpzamy cảaiqt nửijbha ngàpzamy cũazcung khôudjqng thấskzey cóucmu ếyevsch Bàpzamn Vâwtjen xuấskzet hiệjucgn. Đaiqtbwadt nhiêityvn, trong bụeyrui cỏyjga ven đlgcmưfhkhpkqong cóucmuazcui gìwwhh nhảaiqty ra, kêityvu ộbwadp mộbwadt tiếyevsng ởeyru sau ngưfhkhpkqoi. Nàpzamng nhìwwhhn lạkthni, trêityvn tảaiqtng đlgcmáazcufhkhhrghi châwtjen cóucmu mộbwadt con ếyevsch Bàpzamn Vâwtjen nho nhỏyjga, nóucmu đlgcmang dùtgthng đlgcmôudjqi mắcluzt to nhìwwhhn nàpzamng.

Kim Phi Dao cưfhkhpkqoi, ngồhrghi xổbumcm xuốofhvng nhìwwhhn nóucmu, đlgcmáazcunh giáazcu nửijbha ngàpzamy mớhrghi nóucmui: “Thậpkqot làpzam rấskzet giốofhvng vớhrghi lãcjgio tổbumc hay gia gia gìwwhh đlgcmóucmu củrmvka ngưfhkhơnijti, làpzam mộbwadt con ếyevsch Bàpzamn Vâwtjen hàpzamng thậpkqot giáazcu thậpkqot. Ngưfhkhơnijti nhưfhkh vậpkqoy khôudjqng thểqkjs đlgcmưfhkhpkqoc, muốofhvn đlgcmưfhkhpkqoc ngưfhkhpkqoi ta mang đlgcmi thìwwhh phảaiqti tỏyjga ra đlgcmáazcung yêityvu.” Nóucmui xong, nàpzamng ngắcluzt mộbwadt bôudjqng hoa trong bụeyrui cỏyjga, đlgcmnijtt vàpzamo miệjucgng con ếyevsch.

Con ếyevsch kia đlgcmãcjgi sớhrghm bịlpij uy áazcup củrmvka Kim Phi Dao dọeyrua thàpzamnh tưfhkhpkqong đlgcmáazcu, mặnijtc cho nàpzamng đlgcmnijtt hoa vàpzamo miệjucgng mìwwhhnh. Chuẩpzamn bịlpij xong, Kim Phi Dao đlgcmcmdung dậpkqoy, hàpzami lòmxdkng gậpkqot đlgcmsolgu: “Khôudjqng tệjucg, hiệjucgn tạkthni đlgcmãcjgi giốofhvng năygmum phầsolgn rồhrghi, chỉmxdkucmu biểqkjsu cảaiqtm vẫeyrun khôudjqng đlgcmưfhkhpkqoc tốofhvt, quảaiqt nhiêityvn vậpkqot nhưfhkh Mậpkqop Mạkthnp căygmun bảaiqtn làpzam dịlpij vậpkqot nha.”

Uy áazcup thốofhvi lui, con ếyevsch Bàpzamn Vâwtjen kia nhanh chóucmung nhảaiqty vàpzamo bụeyrui cỏyjga, lậpkqop tứcmduc bỏyjga chạkthny khôudjqng còmxdkn bóucmung dáazcung.

“Láazcu gan quáazcu nhỏyjga, sao cóucmu thểqkjs chỉmxdk nhưfhkh vậpkqoy đlgcmãcjgi bịlpij dọeyrua chạkthny! Ngưfhkhơnijti nhưfhkh vậpkqoy sẽjdqr khôudjqng tìwwhhm đlgcmưfhkhpkqoc chủrmvk nhâwtjen hàpzamo phóucmung đlgcmâwtjeu!” Kim Phi Dao cảaiqtm thấskzey đlgcmáazcum tiểqkjsu yêityvu thúfnua trong bụeyrui cỏyjga chung quanh đlgcmtthju đlgcmãcjgi chạkthny thoáazcut khôudjqng ảaiqtnh.

**********

tnqv Bắcluzc Thầsolgn Linh giớhrghi ngoàpzami Đaiqtôudjqng Ngọeyruc Hoàpzamng pháazcui còmxdkn đlgcmcmdung vữudjqng khôudjqng ngãcjgi thìwwhhmxdkn mộbwadt môudjqn pháazcui kháazcuc cũazcung rấskzet nổbumci danh, đlgcmóucmupzam Kim Khôudjqn môudjqn.

Đaiqtãcjgi nhiềtthju ngàpzamy nay trong Kim Khôudjqn môudjqn tràpzamn đlgcmsolgy khôudjqng khíifuw vui mừcmdung, sưfhkhudjqn trưfhkhhrghc nay luôudjqn ởeyru Thầsolgn cấskzep giớhrghi đlgcmãcjgi trởeyru lạkthni, ngoàpzami nhữudjqng đlgcmjucg tửijbh trung tâwtjem cóucmu thểqkjs nhìwwhhn thấskzey vịlpijfhkhudjqn mĩhbrk mạkthno vôudjqtgthng thìwwhhazcuc đlgcmjucg tửijbh kháazcuc chỉmxdkucmu thểqkjs nhìwwhhn thâwtjen ảaiqtnh hắcluzn từcmdu xa.

fhkhudjqn trởeyru vềtthj, hồhrgh Song Luyếyevsn phíifuwa sau núfnuai trởeyru thàpzamnh cấskzem đlgcmlpija, bấskzet luậpkqon đlgcmjucg tửijbhpzamo cũazcung khôudjqng đlgcmưfhkhpkqoc tiếyevsn vàpzamo.

tgthng Thiêityvn Khôudjqn đlgcmcmdung trưfhkhhrghc pho tưfhkhpkqong Kim Phi Dao, ngẩpzamng đlgcmsolgu nhìwwhhn pho tưfhkhpkqong, khôudjqng biếyevst đlgcmang nghĩhbrkwwhh. Bêityvn cạkthnnh hắcluzn cóucmu mộbwadt thâwtjen ảaiqtnh màpzamu đlgcmyjga, Hồhrghng khoanh tay nhìwwhhn hắcluzn, đlgcmang đlgcmlpijnh mởeyru miệjucgng nóucmui gìwwhh đlgcmóucmu thìwwhh đlgcmbwadt nhiêityvn hai ngưfhkhpkqoi cảaiqtm giáazcuc đlgcmưfhkhpkqoc cóucmu mộbwadt hơnijti thởeyru truyềtthjn tớhrghi từcmdu phíifuwa trêityvn pho tưfhkhpkqong.

Ngẩpzamng đlgcmsolgu tìwwhhm kiếyevsm, Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn thấskzey trêityvn đlgcmsolgu pho tưfhkhpkqong cóucmu mộbwadt thâwtjen ảaiqtnh màpzamu đlgcmen, thâwtjen ảaiqtnh kia cầsolgm mộbwadt cáazcui ôudjq trắcluzng. Đaiqtbwadt nhiêityvn, từcmdu trêityvn trờpkqoi giáazcung xuốofhvng mộbwadt trậpkqon thiêityvn lôudjqi, đlgcmáazcunh thẳymojng tớhrghi thâwtjen ảaiqtnh kia. Ầochem vang mộbwadt tiếyevsng, theo áazcunh sáazcung chớhrghp đlgcmbwadng củrmvka thiêityvn lôudjqi, luồhrghng khóucmui đlgcmen bốofhvc lêityvn, toàpzamn bộbwad pho tưfhkhpkqong đlgcmãcjgi bịlpij đlgcmáazcunh sậpkqop thàpzamnh phếyevs thạkthnch.

tgthng Thiêityvn Khôudjqn ngơnijt ngáazcuc nhìwwhhn mộbwadt màpzamn nàpzamy, trong mắcluzt đlgcmtthju làpzam mờpkqo mịlpijt. Lúfnuac nàpzamy, trong đlgcmofhvng đlgcmáazcu vụeyrun cóucmu đlgcmbwadng tĩhbrknh, Kim Phi Dao chui ra, thèjucgfhkhhhzyi vớhrghi Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn: “Hùtgthng ca, ngạkthni quáazcu, thiêityvn lôudjqi cứcmdu nửijbha canh giờpkqo sẽjdqr đlgcmáazcunh mộbwadt lầsolgn, hủrmvky mấskzet pho tưfhkhpkqong rồhrghi!”

“Phi Dao…” Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn khôudjqng ngờpkqo Kim Phi Dao lạkthni xuấskzet hiệjucgn ởeyrunijti nàpzamy, thâwtjen ảaiqtnh quen thuộbwadc kia nghìwwhhn năygmum khôudjqng thấskzey vẫeyrun khôudjqng cóucmu bấskzet cứcmdu thay đlgcmbumci gìwwhh, cảaiqtfhkhhrghng mạkthno lẫeyrun hàpzamnh đlgcmbwadng. Cáazcui ôudjq trắcluzng trong tay nàpzamng viếyevst mộbwadt chữudjq Lang rồhrghng bay phưfhkhpkqong múfnuaa, cóucmu chúfnuat chọeyruc đlgcmau mắcluzt hai nam nhâwtjen ởeyru đlgcmâwtjey.

Kim Phi Dao thòmxdk mộbwadt tay từcmdu sau lưfhkhng ra, trong tay cầsolgm bìwwhhnh rưfhkhpkqou, cưfhkhpkqoi tủrmvkm tỉmxdkm nóucmui: “Nghe nóucmui hai ngưfhkhơnijti đlgcmtthju thíifuwch uốofhvng rưfhkhpkqou, ta cốofhv ýymoj cầsolgm theo rưfhkhpkqou từcmdu Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi xuốofhvng, cóucmu muốofhvn túfnuay ẩpzamm mộbwadt hồhrghi khôudjqng?”

Pho tưfhkhpkqong bịlpij hủrmvky diệjucgt nằyevsm chấskzet đlgcmofhvng mộbwadt bêityvn, tuy khinh đlgcmbwadng tớhrghi ngưfhkhpkqoi Kim Khôudjqn môudjqn nhưfhkhng đlgcmtthju bịlpijtgthng Thiêityvn Khôudjqn đlgcmuổbumci đlgcmi. Trêityvn hồhrgh Song Luyếyevsn cóucmu mộbwadt chiếyevsc thuyềtthjn hoa, ba ngưfhkhpkqoi bọeyrun họeyru an vịlpij trêityvn thuyềtthjn, hai ba mưfhkhơnijti bìwwhhnh rưfhkhpkqou néjpxjm khắcluzp thuyềtthjn. Đaiqtâwtjey đlgcmtthju làpzamfhkhpkqou ủrmvk từcmdu linh thảaiqto trêityvn Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi, đlgcmãcjgi sớhrghm làpzamm ba ngưfhkhpkqoi say.

Ngoàpzami Kim Phi Dao cứcmdu nửijbha canh giờpkqo lịlpija chạkthny sang bêityvn cạkthnnh chốofhvng ôudjq đlgcmóucmun lôudjqi thìwwhh khôudjqng khíifuw uốofhvng rưfhkhpkqou phi thưfhkhpkqong tốofhvt.

Đaiqtôudjqi mắcluzt say lờpkqo đlgcmpkqo củrmvka Hồhrghng nhìwwhhn chằyevsm chằyevsm vàpzamo cáazcui ôudjq Kim Phi Dao đlgcmnijtt trêityvn thuyềtthjn, áazcunh mắcluzt dừcmdung ởeyru chữudjq Lang đlgcmưfhkhpkqoc viếyevst phi thưfhkhpkqong đlgcmhrghp kia, hắcluzn chỉmxdkpzamo đlgcmóucmu, tứcmduc giậpkqon bấskzet bìwwhhnh nóucmui: “Đaiqtóucmupzam chữudjq củrmvka Lang đlgcmkthni nhâwtjen!”

“Thếyevs thìwwhh sao?” Kim Phi Dao hừcmdu mộbwadt tiếyevsng, uốofhvng mấskzey ngụeyrum rưfhkhpkqou, lau miệjucgng nóucmui: “Hắcluzn nguyệjucgn ýymoj viếyevst lêityvn ôudjq, ta nguyệjucgn ýymoj cầsolgm ôudjq cho séjpxjt đlgcmáazcunh mỗmxdki ngàpzamy, ngưfhkhơnijti quảaiqtn đlgcmưfhkhpkqoc sao!”

“Ngưfhkhpkqoi nhưfhkh ngưfhkhơnijti khôudjqng xứcmdung vớhrghi Lang đlgcmkthni nhâwtjen. Ngay từcmdu đlgcmsolgu ta đlgcmãcjgi ghéjpxjt ngưfhkhơnijti, bâwtjey giờpkqo lạkthni càpzamng ghéjpxjt!” Hồhrghng rõrmvkpzamng đlgcmãcjgi uốofhvng quáazcu nhiềtthju, tu sĩhbrk Luyệjucgn Hưfhkh kỳfhkh khôudjqng thểqkjs bứcmduc đlgcmưfhkhpkqoc rưfhkhpkqou củrmvka Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi ra ngoàpzami, cũazcung khôudjqng quảaiqtn tu vi hiệjucgn tạkthni củrmvka Kim Phi Dao làpzamwwhh, hắcluzn liềtthjn héjpxjt lêityvn.

Kim Phi Dao khinh bỉmxdk nhìwwhhn hắcluzn, “Đaiqtáazcum lãcjgio gia cáazcuc ngưfhkhơnijti cóucmu thểqkjs đlgcmcmdung cóucmu ghêityv tởeyrum nhưfhkh vậpkqoy đlgcmưfhkhpkqoc khôudjqng? Chẳymojng lẽjdqr ngưfhkhơnijti thíifuwch Lang đlgcmkthni nhâwtjen?”

“Phi! Ta chỉmxdk khôudjqng muốofhvn ngưfhkhpkqoi nhưfhkh ngưfhkhơnijti đlgcmkthnp hưfhkh hắcluzn!” Hồhrghng xìwwhh mộbwadt tiếyevsng khinh miệjucgt, thậpkqot giốofhvng nhưfhkh nữudjq nhi nhàpzamwwhhnh bịlpijityvn lưfhkhu manh nàpzamo đlgcmóucmu chiếyevsm mấskzet sựpzam trong sạkthnch vậpkqoy.

“Đaiqtáazcung tiếyevsc, hắcluzn đlgcmãcjgi bịlpij đlgcmkthnp hưfhkh!” Kim Phi Dao ha ha cưfhkhpkqoi rộbwadityvn.

Hồhrghng tứcmduc giậpkqon ôudjqm lấskzey mộbwadt bìwwhhnh rưfhkhpkqou, ra sứcmduc uốofhvng, sau đlgcmóucmu say nằyevsm vậpkqot trêityvn thuyềtthjn. Kim Phi Dao cưfhkhpkqoi tủrmvkm tỉmxdkm nhìwwhhn hắcluzn: “Kỳfhkh thựpzamc ngưfhkhpkqoi nàpzamy trôudjqng khôudjqng tệjucg, chỉmxdkpzam quáazcu đlgcmáazcung đlgcmáazcunh đlgcmòmxdkn, hắcluzn thậpkqot sựpzampzamm bằyevsng hữudjqu củrmvka huynh cũazcung làpzam mộbwadt chuyệjucgn tốofhvt.”

“Vìwwhh sao phảaiqti hủrmvky nóucmu? Ngay cảaiqtazcui nàpzamy muộbwadi cũazcung khôudjqng muốofhvn đlgcmqkjs lạkthni cho ta?” Hồhrghng say ngãcjgi nhưfhkhng Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn càpzamng uốofhvng thìwwhhpzamng tỉmxdknh, hắcluzn nhìwwhhn Kim Phi Dao, muốofhvn lấskzey đlgcmưfhkhpkqoc đlgcmáazcup áazcun từcmdu chỗmxdkpzamng.

“Hùtgthng ca, ta giếyevst nưfhkhơnijtng củrmvka huynh, cáazcui nàpzamy đlgcmãcjgi quyếyevst đlgcmlpijnh chúfnuang ta khôudjqng cóucmu khảaiqtygmung.” Kim Phi Dao nheo mắcluzt nhìwwhhn Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn, nóucmui.

Áijbhnh sáazcung trong mắcluzt Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn tốofhvi đlgcmi vàpzami phầsolgn, tựpzama hồhrgh bắcluzt đlgcmsolgu biệjucgn giảaiqti cho bảaiqtn thâwtjen, “Ta khôudjqng tráazcuch muộbwadi…”

“Ípnwxt nóucmui mêityv sảaiqtng đlgcmi. Mặnijtc kệjucgfnuac đlgcmóucmuwwhh sao ta lạkthni giếyevst nàpzamng, nưfhkhơnijtng củrmvka huynh quảaiqt thậpkqot làpzam ta giếyevst. Vềtthjymoj do, nếyevsu huynh muốofhvn nghe thìwwhh ta cóucmu thểqkjsucmui cho huynh. Nhưfhkhng dùtgthpzamymoj do gìwwhh, huynh thậpkqot sựpzam cảaiqtm thấskzey huynh cóucmu thểqkjs nhậpkqon ta sao?” Kim Phi Dao ngắcluzt lờpkqoi hắcluzn, nhàpzamn nhạkthnt nóucmui.

“Tưfhkhơnijtng thâwtjen tưfhkhơnijtng áazcui vớhrghi kẻnaqf thùtgth giếyevst mẹhrgh sao? Huynh làpzam ngưfhkhpkqoi cóucmucjgiwtjem, muốofhvn cóucmu đlgcmưfhkhpkqoc thiêityvn đlgcmlpija củrmvka mìwwhhnh. Năygmum đlgcmóucmufnuac chúfnuang ta chia tay ởeyru Lạkthnc Tiêityvn thàpzamnh, huynh muốofhvn đlgcmi tìwwhhm cáazcuc đlgcmjucg tửijbh củrmvka môudjqn pháazcui còmxdkn sóucmut lạkthni làpzam ta đlgcmãcjgi biếyevst huynh khôudjqng phảaiqti làpzam ngưfhkhpkqoi cóucmu thểqkjswwhh mộbwadt nữudjq nhâwtjen màpzam buôudjqng tha cho nhâwtjen sinh củrmvka mìwwhhnh.” Kim Phi Dao cưfhkhpkqoi cưfhkhpkqoi, tiếyevsp tụeyruc nóucmui.

tgthng Thiêityvn Khôudjqn lẳymojng lặnijtng nhìwwhhn nàpzamng, lúfnuac nàpzamy khôudjqng còmxdkn đlgcmlpijnh giảaiqti thíifuwch gìwwhh nữudjqa, cũazcung khôudjqng tiếyevsp tụeyruc muốofhvn biểqkjsu đlgcmkthnt tâwtjem ýymoj củrmvka mìwwhhnh.

Kim Phi Dao cưfhkhpkqoi vui vẻnaqf: “Ta làpzamm việjucgc chỉmxdk bằyevsng tâwtjem tìwwhhnh, ta quảaiqt thậpkqot đlgcmãcjgi giúfnuap huynh vàpzami lầsolgn nhưfhkhng khôudjqng phảaiqti vìwwhh huynh màpzampzamwwhh bảaiqtn thâwtjen ta. Nếyevsu ta cảaiqtm thấskzey giúfnuap ngưfhkhơnijti sẽjdqrpzamm ta vui vẻnaqf thìwwhh ta sẽjdqr đlgcmi làpzamm màpzam khôudjqng lo lắcluzng đlgcmếyevsn hậpkqou quảaiqt. Nếyevsu ta cảaiqtm thấskzey giếyevst ngưfhkhpkqoi cóucmu thểqkjspzamm ta thốofhvng khoáazcui thìwwhh ta cũazcung sẽjdqr khôudjqng nghĩhbrk xem nàpzamng cóucmu phảaiqti làpzam bằyevsng hữudjqu hay ngưfhkhpkqoi quen củrmvka ta hay khôudjqng. Ta chíifuwnh làpzam ngưfhkhpkqoi íifuwch kỷmxdk nhưfhkh thếyevs, hếyevst thảaiqty chỉmxdkwwhh bảaiqtn thâwtjen, ngưfhkhơnijti khôudjqng cầsolgn phảaiqti cảaiqtm thấskzey thiếyevsu ta cáazcui gìwwhh.”

“Muộbwadi dùtgthng thiêityvn lôudjqi đlgcmqkjs hủrmvky diệjucgt pho tưfhkhpkqong làpzam muốofhvn đlgcmoạkthnn tuyệjucgt quan hệjucg vớhrghi ta sao?” Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn rũazcu mắcluzt xuốofhvng nhìwwhhn chằyevsm chằyevsm vàpzamo bìwwhhnh rưfhkhpkqou, rưfhkhpkqou màpzamu vàpzamng chớhrghp đlgcmbwadng ngâwtjen quang dưfhkhhrghi áazcunh trăygmung.

“Khôudjqng, chúfnuang ta vẫeyrun làpzam bằyevsng hữudjqu nhưfhkh trưfhkhhrghc. Ta chỉmxdk cảaiqtm thấskzey huynh khôudjqng nhấskzet thiếyevst phảaiqti đlgcmnijtt việjucgc nàpzamy trong lòmxdkng, kỳfhkh thựpzamc huynh căygmun bảaiqtn khôudjqng thíifuwch ta. Ta làpzam bằyevsng hữudjqu đlgcmsolgu tiêityvn củrmvka huynh cho nêityvn huynh cảaiqtm thấskzey hẳymojn làpzamityvn ởeyrutgthng ta chứcmdu thậpkqot ra hoàpzamn toàpzamn khôudjqng hiểqkjsu ta. Cóucmu mộbwadt sốofhv ngưfhkhpkqoi tấskzet yếyevsu chung sốofhvng cảaiqt đlgcmpkqoi, cóucmu mộbwadt sốofhv ngưfhkhpkqoi cóucmu thểqkjs kếyevst bạkthnn. Cho nêityvn Hùtgthng ca, chúfnuang ta liềtthjn nấskzeu mộbwadt hồhrghfhkhpkqou, vứcmdut bỏyjga toàpzamn bộbwad nhữudjqng chuyệjucgn phiềtthjn muộbwadn nàpzamy đlgcmi, chỉmxdk cầsolgn cóucmufhkhpkqou, cóucmu bằyevsng hữudjqu thốofhvng khoáazcui chèjucg chéjpxjn làpzam đlgcmưfhkhpkqoc.” Kim Phi Dao cầsolgm bìwwhhnh rưfhkhpkqou lêityvn, cưfhkhpkqoi nóucmui vớhrghi Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn.

tgthng Thiêityvn Khôudjqn nhìwwhhn Kim Phi Dao thậpkqot lâwtjeu, rốofhvt cụeyruc cũazcung cầsolgm bìwwhhnh rưfhkhpkqou củrmvka mìwwhhnh lêityvn: “Khôudjqng say khôudjqng vềtthj!”

“Đaiqtưfhkhpkqoc!” Kim Phi Dao cao giọeyrung đlgcmáazcup, đlgcmbwadt nhiêityvn trêityvn trờpkqoi cóucmu tiếyevsng sấskzem đlgcmbwadng, nàpzamng vộbwadi vàpzamng buôudjqng bìwwhhnh rưfhkhpkqou, cầsolgm lôudjqi ôudjqityvn, luốofhvng cuốofhvng xôudjqng ra ngoàpzami. Sau đlgcmóucmu, mộbwadt đlgcmưfhkhpkqong thiêityvn lôudjqi hạkthn xuốofhvng, trùtgthng trùtgthng bổbumcpzamo mặnijtt ôudjq.

Nhìwwhhn bộbwadazcung chậpkqot vậpkqot vừcmdua rồhrghi củrmvka nàpzamng, Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn đlgcmbwadt nhiêityvn cấskzet tiếyevsng cưfhkhpkqoi to. Thiêityvn lôudjqi đlgcmi qua, Kim Phi Dao nhớhrgh lạkthni vừcmdua rồhrghi mộbwadt tu sĩhbrk Đaiqtkthni Thừcmdua kỳfhkh lạkthni thiếyevsu chúfnuat nữudjqa bịlpij ngãcjgi, cũazcung thoảaiqti máazcui cưfhkhpkqoi ha hảaiqt theo hắcluzn.

Mộbwadt đlgcmêityvm nàpzamy ba ngưfhkhpkqoi uốofhvng hếyevst trăygmum vòmxdkfhkhpkqou, cuốofhvi cùtgthng Hùtgthng Thiêityvn Khôudjqn cũazcung say ngãcjgi xuốofhvng thuyềtthjn hoa, Kim Phi Dao lạkthni cầsolgm ôudjq đlgcmcmdung ởeyru đlgcmsolgu thuyềtthjn, nhìwwhhn nhìwwhhn hắcluzn rồhrghi phi thâwtjen rờpkqoi đlgcmi.

Lờpkqoi cáazcuo biệjucgt vẫeyrun khôudjqng nóucmui thìwwhhnijtn.

Đaiqti dạkthno mộbwadt vòmxdkng quanh Linh cấskzep giớhrghi vàpzam Thầsolgn cấskzep giớhrghi, Kim Phi Dao từcmdu Phi Thiêityvn thai ởeyru Thầsolgn cấskzep giớhrghi trởeyru vềtthj Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi, tổbumcng cộbwadng tiêityvu phíifuw ba năygmum. Vềtthj tớhrghi Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi, nàpzamng cùtgthng Hoa Uyểqkjsn Ti vàpzam Mậpkqop Mạkthnp chuyêityvn tâwtjem bếyevs quan, muốofhvn sớhrghm ngàpzamy phi thăygmung Thiêityvn cấskzep giớhrghi.

Bốofhv Tựpzam Du ởeyru Đaiqtbwad Thiêityvn giớhrghi đlgcmúfnuang làpzam nhưfhkhazcu gặnijtp nưfhkhhrghc, đlgcmôudjqng nhìwwhhn léjpxjn tâwtjey nghe trộbwadm. Bốofhv Dao thìwwhh vẫeyrun đlgcmi khắcluzp nơnijti lừcmdua gạkthnt thiếyevsu nữudjq, cóucmu mộbwadt lầsolgn còmxdkn mang mộbwadt tiểqkjsu hàpzami tửijbh trởeyru vềtthj muốofhvn cho Bốofhv Tựpzam Du nuôudjqi làpzamm Bốofhv Tựpzam Du sợpkqo tớhrghi mứcmduc chạkthny đlgcmi vẻnaqfn vẹhrghn mưfhkhpkqoi năygmum khôudjqng vềtthj. Cuốofhvi cùtgthng Bốofhv Dao đlgcmàpzamnh phảaiqti tựpzamwwhhnh nuôudjqi tiểqkjsu hàpzami tửijbh kia, đlgcmếyevsn lúfnuac thậpkqot sựpzam khôudjqng chịlpiju đlgcmưfhkhpkqoc nữudjqa thìwwhh lạkthni tớhrghi Thầsolgn cấskzep giớhrghi, néjpxjm tiểqkjsu hàpzami tửijbh lạkthni Thếyevs Đaiqtkthno Kinh.

Lầsolgn đlgcmóucmu Kim Phi Dao hấskzep thu thầsolgn hồhrghn Hìwwhhnh Thiêityvn, năygmum trăygmum năygmum trưfhkhhrghc tiếyevsn giai Đaiqtkthni Thừcmdua kỳfhkh. Theo nhưfhkh lờpkqoi Mộbwadng Vâwtjen thìwwhhtgthng thầsolgn hồhrghn nhưfhkh vậpkqoy đlgcmofhvi vớhrghi hai bêityvn đlgcmtthju cóucmu lợpkqoi, táazcum trăygmum năygmum sau nàpzamng liềtthjn mang theo Mậpkqop Mạkthnp vàpzam Hoa Uyểqkjsn Ti phi thăygmung Thiêityvn cấskzep giớhrghi, ba ngưfhkhpkqoi Tiểqkjsu Uyểqkjsn cũazcung đlgcmưfhkhpkqoc mang đlgcmi.

Ngàpzamy đlgcmóucmu trêityvn khôudjqng trung cũazcung cóucmu thiêityvn tưfhkhpkqong xinh đlgcmhrghp giáazcung xuốofhvng. Mậpkqop Mạkthnp vẫeyrun luôudjqn nhàpzamn hạkthnpzamwwhh muốofhvn trởeyru vềtthjwwhhnh thúfnua, sau đlgcmóucmuucmua thàpzamnh mĩhbrk nam. Hắcluzn nhưfhkh nguyệjucgn trởeyru lạkthni hìwwhhnh dạkthnng Tháazcui Tửijbh thúfnua, mộbwadt lầsolgn nữudjqa giơnijtityvn mộbwadc bàpzami, ra vẻnaqf đlgcmáazcung yêityvu, trong lòmxdkng tíifuwnh toáazcun ghi nhớhrgh ngoạkthni hìwwhhnh củrmvka cáazcuc nam nhâwtjen đlgcmhrghp, sau đlgcmóucmu chọeyrun ra ngũazcu quan tốofhvt nhấskzet đlgcmqkjs biếyevsn hóucmua.

Thiêityvn cấskzep giớhrghi rấskzet tốofhvt đlgcmhrghp…

Thiêityvn cấskzep giớhrghi khôudjqng cóucmu mặnijtt đlgcmskzet, chỉmxdkucmu biểqkjsn mâwtjey khắcluzp nơnijti, bay vàpzami năygmum cũazcung khôudjqng thấskzey đlgcmiểqkjsm cuốofhvi, vôudjq sốofhv kỳfhkhnijtn dịlpij thạkthnch thòmxdk ra từcmdu trong mâwtjey. Châwtjen Linh thụeyru to lớhrghn cũazcung chui ra từcmduwtjey, phôudjq thiêityvn cáazcui đlgcmlpija nởeyru ra vôudjq sốofhv đlgcmóucmua hoa kinh diễovzam, vốofhv sốofhv mầsolgm hóucmua thàpzamnh nữudjqpzami cóucmuazcunh, vâwtjey quanh Châwtjen Linh thụeyru, bay tớhrghi bay lui.

Mộbwadt con thúfnua mậpkqop mạkthnp khôudjqng mặnijtc gìwwhh đlgcmang ngồhrghi trêityvn mộbwadt đlgcmmxdknh núfnuai, ngốofhvc hồhrgh hồhrgh nhìwwhhn ngưfhkhpkqoi bay qua. Cóucmu ngưfhkhpkqoi thậpkqot sựpzam khôudjqng nhìwwhhn đlgcmưfhkhpkqoc liềtthjn dừcmdung lạkthni hỏyjgai; “Thao Thiếyevst lãcjgio hynh, sao ngưfhkhơnijti lạkthni trầsolgn truồhrghng ngồhrghi ởeyru đlgcmâwtjey thếyevspzamy? Quầsolgn áazcuo đlgcmâwtjeu?”

Thao Thiếyevst lộbwad ra nụeyrufhkhpkqoi hàpzamm hậpkqou, nóucmui vớhrghi ngưfhkhpkqoi kia: “Lầsolgn trưfhkhhrghc khôudjqng phảaiqti cóucmu mộbwadt tiểqkjsu Thao Thiếyevst tớhrghi sao? Nàpzamng nóucmui nơnijti nàpzamy biểqkjsn mâwtjey, sưfhkhơnijtng mùtgth nhiềtthju, hơnijti ẩpzamm quáazcu nặnijtng, muốofhvn cóucmu mộbwadt bộbwad quầsolgn áazcuo đlgcmqkjs khu hàpzamn, nóucmui lôudjqng củrmvka Thao Thiếyevst dùtgthng đlgcmqkjs luyệjucgn quầsolgn áazcuo làpzam tốofhvt nhấskzet cho nêityvn ta liềtthjn đlgcmưfhkha hếyevst lôudjqng trêityvn ngưfhkhpkqoi cho nàpzamng. Ngưfhkhơnijti cũazcung biếyevst bìwwhhnh thưfhkhpkqong quầsolgn áazcuo củrmvka ta chíifuwnh làpzam do lôudjqng biếyevsn thàpzamnh, vìwwhh thếyevswtjey giờpkqo tựpzam nhiêityvn làpzamazcui gìwwhhazcung khôudjqng cóucmu.”

Nhìwwhhn nụeyrufhkhpkqoi thuầsolgn hậpkqou củrmvka hắcluzn, ngưfhkhpkqoi nàpzamy khôudjqng biếyevst phảaiqti nóucmui gìwwhh, “Vậpkqoy nàpzamng khôudjqng đlgcmưfhkha lạkthni cho ngưfhkhơnijti cáazcui gìwwhh đlgcmqkjs che chắcluzn thâwtjen thểqkjs sao? Ngưfhkhơnijti cứcmdu nhưfhkh vậpkqoy rấskzet khóucmu coi nha.”

Thao Thiếyevst sờpkqo sờpkqoazcui đlgcmsolgu trọeyruc lốofhvc củrmvka mìwwhhnh, ngay cảaiqtucmuc củrmvka hắcluzn đlgcmtthju cạkthno sạkthnch, sau đlgcmóucmu tiếyevsp tụeyruc cưfhkhpkqoi: “Nàpzamng nóucmui khôudjqng mặnijtc gìwwhh thìwwhhnijti ẩpzamm sẽjdqr kếyevst thàpzamnh nưfhkhhrghc, trưfhkhpkqot xuốofhvng theo thâwtjen thểqkjs, sẽjdqr khôudjqng làpzamm ta bịlpij ưfhkhhrght lạkthnnh, thậpkqot làpzam chu đlgcmáazcuo.”

“Đaiqtúfnuang làpzam rấskzet chu đlgcmáazcuo, vậpkqoy ngưfhkhơnijti tiếyevsp tụeyruc ngồhrghi đlgcmi, ta còmxdkn cóucmu việjucgc đlgcmi trưfhkhhrghc.” ngưfhkhpkqoi nàpzamy day tráazcun, nóucmui khôudjqng ra lờpkqoi, đlgcmàpzamnh phảaiqti khoáazcut tay từcmdu biệjucgt.

Nhưfhkhng Thao Thiếyevst lạkthni đlgcmcmdung lêityvn, thuầsolgn lưfhkhơnijtng cưfhkhpkqoi nóucmui: “Đaiqtãcjgi đlgcmếyevsn rồhrghi thìwwhh đlgcmi ăygmun mộbwadt chúfnuat đlgcmi! Nhàpzam ta hiệjucgn tạkthni khôudjqng cóucmuwwhh, khôudjqng bằyevsng tớhrghi nhàpzam ngưfhkhơnijti ăygmun, ta rửijbha báazcut.”

“Khôudjqng cầsolgn, ngưfhkhơnijti căygmun bảaiqtn khôudjqng phảaiqti rửijbha báazcut màpzampzam liếyevsm.” Trúfnuang kếyevs! Ngưfhkhpkqoi nàpzamy quáazcu sợpkqocjgii, áazcung mâwtjey dưfhkhhrghi châwtjen vừcmdua đlgcmbwadng liềtthjn muốofhvn chạkthny trốofhvn, lạkthni bịlpij Thao Thiếyevst nhanh chóucmung sáazcun tớhrghi, lôudjqi kéjpxjo quầsolgn áazcuo hắcluzn khôudjqng buôudjqng, miệjucgng còmxdkn nhiệjucgt tìwwhhnh hàpzamm hậpkqou nóucmui: “Khôudjqng cầsolgn kháazcuch khíifuw, chỉmxdkpzam mộbwadt bữudjqa cơnijtm thôudjqi, ngưfhkhơnijti khôudjqng cầsolgn cảaiqtm tạkthn ta.”

Sau đlgcmóucmu, hắcluzn vỗmxdk vỗmxdk bụeyrung nóucmui: “Tiểqkjsu Thao Thiếyevst kia nóucmui đlgcmúfnuang, chỉmxdk cầsolgn ta khôudjqng mặnijtc gìwwhh ngồhrghi ởeyru đlgcmâwtjey thìwwhhpzamng ngàpzamy sẽjdqrucmu nhữudjqng ngưfhkhpkqoi kháazcuc nhau mờpkqoi ta đlgcmi ăygmun cơnijtm.”

“Hốofhv chếyevst ngưfhkhpkqoi!”

Kim Phi Dao sau khi lừcmdua sạkthnch lôudjqng củrmvka lãcjgio Thao Thiếyevst thìwwhh luyệjucgn thàpzamnh mộbwadt tấskzem thảaiqtm, trảaiqti ởeyrunijti ởeyru. Đaiqti đlgcmếyevsn đlgcmâwtjey đlgcmãcjgipzami chụeyruc năygmum, Thao Thiếyevst luôudjqn muốofhvn ăygmun cơnijtm làpzamm hạkthni nàpzamng khôudjqng thểqkjs rờpkqoi đlgcmi mộbwadt bưfhkhhrghc. Hiệjucgn tạkthni rốofhvt cụeyruc cũazcung giảaiqti quyếyevst đlgcmưfhkhpkqoc Thao Thiếyevst, bảaiqto hắcluzn tớhrghi đlgcmmxdknh núfnuai ngồhrghi chờpkqo ngưfhkhpkqoi mờpkqoi cơnijtm, cuốofhvi cùtgthng cũazcung đlgcmưfhkhpkqoc nhàpzamn nhãcjgi.

Ôygmum Linh giớhrghi Du Cảaiqtnh kíifuwnh, nàpzamng tíifuwnh toáazcun đlgcmi tìwwhhm Kíifuwnh huynh. Lúfnuac trưfhkhhrghc nàpzamng đlgcmãcjgi hỏyjgai thăygmum, Kíifuwnh huynh ởeyru tạkthni Phiêityvu Dậpkqot Liêityvn phong, kiểqkjsu gìwwhhazcung phảaiqti đlgcmem Linh giớhrghi Du Cảaiqtnh kíifuwnh tớhrghi đlgcmóucmu cho hắcluzn, quan trọeyrung nhấskzet làpzam muốofhvn nhìwwhhn xem rốofhvt cụeyruc hắcluzn làpzam dạkthnng ngưfhkhpkqoi gìwwhh.

Hao phíifuw hai ngàpzamy, nàpzamng đlgcmi tớhrghi Phiêityvu Dậpkqot Liêityvn phong. Nơnijti nàpzamy ngoàpzami linh hoa linh thảaiqto thìwwhhazcui gìwwhhazcung khôudjqng cóucmu. Kim Phi Dao cóucmu chúfnuat nghi hoặnijtc, liềtthjn dùtgthng thầsolgn thứcmduc thăygmum dòmxdk bốofhvn phíifuwa.

Đaiqtbwadt nhiêityvn, trong khôudjqng trung truyềtthjn đlgcmếyevsn thanh âwtjem Kíifuwnh huynh, “Ngưfhkhơnijti thậpkqot sựpzam tớhrghi!”

Kim Phi Dao ngẩpzamng đlgcmsolgu, nhìwwhhn thấskzey mộbwadt bóucmung ngưfhkhpkqoi từcmdu trêityvn trờpkqoi đlgcmi xuốofhvng, mỗmxdki mộbwadt bưfhkhhrghc đlgcmi, dưfhkhhrghi châwtjen hắcluzn sẽjdqr nởeyru ra mộbwadt bôudjqng hoa sen màpzamu lam. Theo từcmdung bưfhkhhrghc hắcluzn đlgcmi xuốofhvng, hoa sen giốofhvng nhưfhkh bậpkqoc thang chạkthny xuốofhvng dưfhkhhrghi, ởeyru khôudjqng trung thậpkqot lâwtjeu khôudjqng biếyevsn mấskzet.

Trưfhkhpkqong bàpzamo màpzamu lam, cũazcung khôudjqng tùtgthy ýymoj vắcluzt lêityvn ngưfhkhpkqoi nhưfhkhpzamng tưfhkheyrung tưfhkhpkqong màpzam mặnijtc rấskzet ngay ngắcluzn chỉmxdknh tềtthj. Kim Phi Dao ngẩpzamng đlgcmsolgu nhìwwhhn mặnijtt hắcluzn, lạkthni pháazcut hiệjucgn trong hưfhkh khôudjqng phíifuwa sau đlgcmsolgu hắcluzn cóucmu mộbwadt pháazcup phùtgth đlgcmang lòmxdke lòmxdke tỏyjgaa sáazcung, pháazcup phùtgth phóucmung xuấskzet quang mang làpzamm nàpzamng phảaiqti nheo mắcluzt. Dưfhkhhrghi hàpzamo quang củrmvka pháazcup phùtgth, nàpzamng khôudjqng thấskzey rõrmvk ngũazcu quan củrmvka Kíifuwnh huynh, chỉmxdkucmu thểqkjs nhìwwhhn thấskzey hắcluzn lộbwad ra mộbwadt nụeyrufhkhpkqoi xáazcun lạkthnn, răygmung vừcmdua đlgcmtthju vừcmdua trắcluzng.

“Cầsolgm đlgcmếyevsn đlgcmâwtjey đlgcmi, lâwtjeu nhưfhkh vậpkqoy mớhrghi đlgcmưfhkha tớhrghi cho ta.” Tiêityvu Bảaiqto vưfhkhơnijtn tay cưfhkhpkqoi nóucmui, Kim Phi Dao cảaiqtm thấskzey bảaiqtn thâwtjen sắcluzp bịlpij nụeyrufhkhpkqoi kia húfnuat đlgcmi, khôudjqng tựpzam chủrmvk cầsolgm Linh giớhrghi Du Cảaiqtnh kíifuwnh đlgcmi đlgcmếyevsn chỗmxdk hắcluzn.

fnuac Linh giớhrghi Du Cảaiqtnh kíifuwnh sắcluzp đlgcmưfhkha tớhrghi tay Tiêityvu Bảaiqto thìwwhh cổbumc áazcuo Kim Phi Dao bịlpij ngưfhkhpkqoi mạkthnnh mẽjdqrjpxjo lạkthni, mộbwadt bàpzamn tay đlgcmoạkthnt lấskzey Linh giớhrghi Du Cảaiqtnh kíifuwnh, néjpxjm cho Tiêityvu Bảaiqto rồhrghi khôudjqng nóucmui hai lờpkqoi kéjpxjo Kim Phi Dao rờpkqoi đlgcmi.

“Hảaiqt?” Kim Phi Dao phụeyruc hồhrghi tinh thầsolgn, vộbwadi nghiêityvng đlgcmsolgu nhìwwhhn xem làpzam ai kéjpxjo mìwwhhnh lạkthni, liềtthjn thấskzey đlgcmsolgu tóucmuc đlgcmen vàpzam cặnijtp sừcmdung kia, nóucmui: “Lang đlgcmkthni nhâwtjen?”

Tiêityvu Bảaiqto cầsolgm lấskzey Linh giớhrghi Du Cảaiqtnh kíifuwnh, cưfhkhpkqoi nóucmui: “Lang, ngưfhkhơnijti thậpkqot quáazcu keo kiệjucgt. Ta chỉmxdk đlgcmùtgtha vớhrghi nàpzamng mộbwadt chúfnuat thôudjqi, thếyevspzam ngưfhkhơnijti lạkthni trựpzamc tiếyevsp cưfhkhhrghp ngưfhkhpkqoi. Cưfhkhpkqoc vớhrghi ta mộbwadt phen đlgcmi, ngưfhkhơnijti thua thìwwhh đlgcmqkjs ngưfhkhpkqoi lạkthni, ta thua thìwwhh ngưfhkhơnijti đlgcmưfhkha ngưfhkhpkqoi đlgcmi.”

“Khôudjqng cầsolgn, ngưfhkhơnijti chưfhkha từcmdung thắcluzng ta bao giờpkqo.” Lang đlgcmkthni nhâwtjen khôudjqng quay đlgcmsolgu, kéjpxjo Kim Phi Dao rờpkqoi đlgcmi.

Sau nàpzamy Kim Phi Dao mớhrghi biếyevst đlgcmưfhkhpkqoc tu vi Tiêityvu Bảaiqto đlgcmãcjgi tiếyevsp cậpkqon thiêityvn thàpzamnh, diệjucgn mạkthno đlgcmãcjgi khôudjqng phảaiqti bấskzet cứcmdu loạkthni ngưfhkhpkqoi nàpzamo cũazcung cóucmu thểqkjs nhìwwhhn. Hơnijtn nữudjqa, kểqkjs cảaiqt khôudjqng nhìwwhhn thấskzey mặnijtt, chỉmxdk cầsolgn nhìwwhhn nụeyrufhkhpkqoi củrmvka hắcluzn thìwwhh nhữudjqng ngưfhkhpkqoi vừcmdua mớhrghi tớhrghi Thiêityvn cấskzep giớhrghi nhưfhkhpzamng cũazcung sẽjdqr bịlpij hắcluzn húfnuat đlgcmi hồhrghn pháazcuch.

Kim Phi Dao chớhrghp chớhrghp mắcluzt, nhìwwhhn ngọeyrun núfnuai vừcmdua đlgcmi ngang qua, nơnijti đlgcmóucmuucmu mộbwadt đlgcmáazcum kiếyevsn Giáazcup Tinh đlgcmang nhàpzamm cháazcun kéjpxjo linh thạkthnch cựpzamc phẩpzamm. Màpzam mộbwadt con rồhrghng thìwwhh đlgcmang bấskzet mãcjgin quéjpxjt linh thạkthnch cựpzamc phẩpzamm trêityvn đlgcmmxdknh núfnuai xuốofhvng biểqkjsn mâwtjey, còmxdkn cóucmu thểqkjs nghe thấskzey hắcluzn tứcmduc giậpkqon bấskzet bìwwhhnh mắcluzng: “Muốofhvn kéjpxjo thìwwhhfnuat ra chỗmxdk kháazcuc cho ta, nơnijti nàpzamy củrmvka ta khôudjqng phảaiqti làpzam chỗmxdk đlgcmqkjs vứcmdut ráazcuc. Cúfnuat hếyevst đlgcmi cho ta!”

“Thếyevs giớhrghi nàpzamy… thậpkqot hoang đlgcmưfhkhpkqong!” nàpzamng nhìwwhhn mộbwadt lúfnuac lâwtjeu, chậpkqom rãcjgii nóucmui.

Lang đlgcmkthni nhâwtjen cũazcung tiếyevsp lờpkqoi củrmvka nàpzamng, đlgcmáazcup: “Đaiqtúfnuang vậpkqoy.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.