Tiểu Quản Lí, Tôi Chấm Cậu Rồi

Chương 1 : Tôi Muốn Nghỉ Việc

    trước sau   
dfytm nay làzxcv trung tuầiozyn, làzxcv mộpmfnt ngàzxcvy rấzybpt tốxmlet đwuumpbnqkrbcgiehng thụiozy khôdfytng khíoiel xung quanh. Gióybxu lạzxcvi dịmqelu nhẹvaup, ngôdfyti biệmdujt thựlybb trong khu thàzxcvnh phốxmle đwuumbkwkc đwuumurny xa hoa nàzxcvo đwuumzybpy, lạzxcvi vọmhhong ra mộpmfnt tiếqvnnng hélajpt lớrkxhn mang theo bi thưkrbcơlawpng lẫizrbn sựlybb kiêdnumn quyếqvnnt nhưkrbc muốxmlen sốxmleng chếqvnnt dộpmfni ra cảybxupbixa biệmdujt thựlybb chỉqyqpnh tềybxu

"TÔrcmsI MUỐgrajN NGHỈpjvv VIỆizrbC!." Dùsrts nhưkrbc thếqvnnzxcvo ai cũpjvvng nghe ra đwuumâwkzty làzxcv sựlybb giậpkyfn dữcokv nhưkrbc muốxmlen xélajpoielt ngưkrbczjfci ta vậpkyfy. Chàzxcvng trai cóybxukrbcơlawpng mặgieht đwuumiểpbnqn trai, gưkrbcơlawpng mặgieht đwuumiềybxuu thểpbnq hiệmdujn sựlybb giậpkyfn dữcokvdprozxcvng, dùsrtszxcvlajpt lớrkxhn nhưkrbc thếqvnn, nhưkrbcng vẫizrbn nghe ra đwuumưkrbcgxhac giọmhhong nóybxui củpmfna chàzxcvng trai nàzxcvy chắbkwkc chắbkwkn rấzybpt hay, bâwkzty giờzjfc cảybxukrbcơlawpng mặgieht lẫizrbn áoielnh mắbkwkt củpmfna cậpkyfu ta đwuumybxuu hưkrbcrkxhng vềybxu phíoiela ngưkrbczjfci đwuumxmlei diệmdujn nhưkrbc thểpbnq, mộpmfnt con thúmqfz dữcokv đwuumang bịmqel chọmhhoc tiếqvnnt

"Cốxmle Thàzxcvnh cậpkyfu bìrkxhnh tĩblsxnh lạzxcvi mộpmfnt chúmqfzt, côdfytzybpy làzxcv chủpmfn củpmfna cậpkyfu đwuumzybpy" Cóybxu mộpmfnt ngưkrbczjfci đwuumàzxcvn ôdfytng đwuumeo kíoielnh ngồqosvi chếqvnnch vềybxu phíoiela bêdnumn phảybxui củpmfna chàzxcvng trai đwuumưkrbcgxhac gọmhhoi làzxcv Cốxmle Thàzxcvnh , ngưkrbczjfci đwuumàzxcvn ôdfytng nàzxcvy nhìrkxhn qua cũpjvvng biếqvnnt chíoielnh làzxcv ngưkrbczjfci cóybxu họmhhoc thứfqsqc cao, ngưkrbczjfci khôdfytng biếqvnnt sẽfqsq nghĩblsx ngay anh ta làzxcv danh nhâwkztn thàzxcvnh đwuumzxcvt, nhưkrbcng giọmhhong nóybxui củpmfna ngưkrbczjfci đwuumàzxcvn ôdfytng nàzxcvy cũpjvvng cóybxu phầiozyn khuyêdnumn nhủpmfn nhưkrbcng cũpjvvng cóybxu phầiozyn toáoielt mồqosvdfyti lạzxcvnh, vìrkxh anh ta nhìrkxhn bộpmfn dạzxcvng củpmfna Cốxmle Thàzxcvnh nhưkrbc toáoielt ra tửqyqp khíoiel vậpkyfy

"Triệmduju Phong, anh khôdfytng cầiozyn nóybxui nữcokva " Côdfytoieli ngồqosvi vắbkwkt chélajpo châwkztn, đwuumxmlei diệmdujn vớrkxhi hưkrbcrkxhng củpmfna Cốxmle Thàzxcvnh , cũpjvvng chíoielnh làzxcv ngưkrbczjfci màzxcv Cốxmle Thàzxcvnh đwuumang hélajpt lêdnumn giậpkyfn dữcokv, Thờzjfci Vãcvtrn

dfytoieli Thờzjfci Vãcvtrn nàzxcvy ngoàzxcvi kìrkxhzxcvi thìrkxhpjvvng làzxcvrkxhzxcvi, bềybxu ngoàzxcvi xinh đwuumvaupp thanh túmqfz, diễmmqbm lệmdujdnumn trong thìrkxh chỉqyqprkxhnh dung đwuumưkrbcgxhac mộpmfnt từmhho TIỀiozyN. Đmhhoúmqfzng côdfytoieli nàzxcvy tiềybxun làzxcv mộpmfnt thứfqsq khôdfytng bao giờzjfc thiếqvnnu đwuumi, Thờzjfci Vãcvtrn làzxcvoieli têdnumn đwuumưkrbcgxhac bao nhiêdnumu giớrkxhi nghệmdujblsx , giảybxui tríoiel, gọmhhoi têdnumn thưkrbczjfcng xuyêdnumn, giảybxui thưkrbcgiehng, cáoielt-xêdnum thìrkxh đwuumếqvnnm khôdfytng nổrddri, fan cũpjvvng nhưkrbc thếqvnn đwuumôdfytng đwuumybxuo ởgieh quốxmlec tếqvnnzxcv lẫizrbn quốxmlec gia

Nhiêdnumu đwuumóybxu thôdfyti đwuumãcvtr đwuumpmfndfyt an nhàzxcvn, nhưkrbcng côdfytpbixn làzxcv mộpmfnt nữcokv danh nhâwkztn thàzxcvnh đwuumzxcvt ởgieh đwuumpmfn tuổrddri chỉqyqp hai mưkrbcơlawpi ba. Côdfytng ty chuyêdnumn vềybxu thờzjfci trang thiếqvnnt kếqvnn củpmfna côdfytng ty côdfyt, đwuumưkrbcgxhac biếqvnnt đwuumếqvnnn làzxcv nhữcokvng sảybxun phẩpwnfm cóybxu sảybxun lưkrbcgxhang tiêdnumu thụiozy cao, vàzxcv thêdnumm vàzxcvo đwuumóybxu doanh thu cũpjvvng khôdfytng xuểpbnq đwuumưkrbcgxhac. Ngoàzxcvi ra thìrkxh lạzxcvi cóybxu thêdnumm đwuumóybxu mộpmfnt côdfytng ty đwuumàzxcvo tạzxcvo cáoielc thựlybbc tậpkyfp sinh, ca sĩblsx, diễmmqbn viêdnumn, đwuumiềybxuu làzxcvoielc tàzxcvi nămdujng. Dĩblsx nhiêdnumn côdfytzxcv nghệmdujblsxgieh đwuumâwkzty kiêdnumm luôdfytn cảybxu chủpmfn tịmqelch côdfytng ty ấzybpy, bâwkzty giờzjfcdfytng ty côdfytzxcvng ngàzxcvy càzxcvng pháoielt triểpbnqn hơlawpn dưkrbcrkxhi sựlybb dẫizrbn dắbkwkt củpmfna côdfyt . Ởhyke đwuumpmfn tuổrddri nàzxcvy biếqvnnt bao ngưkrbczjfci còpbixn vậpkyft lộpmfnn ởgieh ngoàzxcvi kia, thìrkxhdfyt chíoielnh làzxcv đwuumãcvtrgieh vạzxcvch đwuumíoielch màzxcv chờzjfc đwuumgxhai
pbixn nóybxui đwuumếqvnnn cáoieli ngưkrbczjfci hélajpt lêdnumn giậpkyfn dữcokv trong ngôdfyti biệmdujt thựlybb đwuumóybxu, cũpjvvng chíoielnh làzxcv Cốxmle Thàzxcvnh , cậpkyfu ta tuổrddri mớrkxhi hai mưkrbcơlawpi cóybxu mộpmfnt thôdfyti, nhưkrbcng cũpjvvng đwuumưkrbcgxhac giớrkxhi nghệmdujblsx biếqvnnt đwuumếqvnnn nhiềybxuu vìrkxh mộpmfnt phầiozyn làzxcv nghe nóybxui cậpkyfu ta đwuumưkrbcgxhac đwuumàzxcvo tạzxcvo ởgieh Singapore vềybxu mặgieht quảybxun líoiel củpmfna cáoielc nghệmdujblsx lẫizrbn vềybxu mộpmfnt sốxmle chíoielnh trịmqel mộpmfnt chúmqfzt. Gưkrbcơlawpng mặgieht lạzxcvi đwuumiểpbnqn trai đwuumưkrbcơlawpng nhiêdnumn lạzxcvi cóybxu thêdnumm lợgxhai thếqvnn đwuumiozyy mìrkxhnh. Cậpkyfu ta vừmhhoa đwuumgieht châwkztn vềybxukrbcrkxhc , trờzjfci xui nhưkrbc thếqvnnzxcvo cậpkyfu ta đwuumãcvtrkrbcrkxhc châwkztn, ứfqsqng tuyểpbnqn làzxcvm quảybxun líoiel nghệmdujblsxgiehdfytng ty củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn, ML .

Sau đwuumóybxu khôdfytng đwuumếqvnnn nửqyqpa ngàzxcvy Cốxmle Thàzxcvnh đwuumưkrbcgxhac nhậpkyfn vàzxcvo . Hôdfytm sau, lúmqfzc vàzxcvo côdfytng ty ngàzxcvy đwuumiozyu , hắbkwkn còpbixn đwuumưkrbcgxhac mấzybpy ngưkrbczjfci nam làzxcv quảybxun líoielgieh đwuumóybxu chúmqfzc mừmhhong đwuumếqvnnn mứfqsqc cảybxum thấzybpy tay hắbkwkn bắbkwkt cũpjvvng mỏurnyi luôdfytn. Còpbixn nghĩblsxrkxhnh sẽfqsq đwuumưkrbcgxhac làzxcvm chung vớrkxhi mộpmfnt ngưkrbczjfci nàzxcvo đwuumóybxu đwuumưkrbcgxhac côdfytng ty yêdnumu quíoielzxcv chắbkwkc cũpjvvng nổrddri tiếqvnnng. Đmhhoếqvnnn cuốxmlei cùsrtsng khi đwuumưkrbcgxhac dẫizrbn lêdnumn thẳzuvung tầiozyng cao nhấzybpt cũpjvvng làzxcv phòpbixng chủpmfn tịmqelch hắbkwkn mớrkxhi biếqvnnt đwuumưkrbcgxhac, ngưkrbczjfci hắbkwkn làzxcvm quảybxun líoielzxcvy làzxcv chủpmfn tịmqelch kiêdnumm nghệmdujblsxdfytng ty, lẫizrbn ngưkrbczjfci nổrddri tiếqvnnng đwuumưkrbcgxhac ngưkrbczjfci ngưkrbczjfci sămdujn tin vàzxcv cảybxu tiềybxun đwuumếqvnnm khôdfytng xuểpbnq, nhưkrbc thếqvnnzxcvo hắbkwkn đwuumiềybxuu biếqvnnt rõdpro, vìrkxh bảybxun thâwkztn làzxcv ngưkrbczjfci cóybxumdujng lựlybbc quảybxun líoiel đwuumưkrbcgxhac bìrkxhnh chọmhhon top hàzxcvng đwuumiozyu nămdujng lựlybbc , xửqyqplybbrkxhnh huốxmleng vàzxcv khảybxumdujng bìrkxhnh tĩblsxnh cũpjvvng hơlawpn ngưkrbczjfci kháoielc. Nhưkrbcng thếqvnnzxcvo màzxcv ngưkrbczjfci nàzxcvy lạzxcvi nămdujm lầiozyn bảybxuy lưkrbcgxhat trêdnumu chọmhhoc hắbkwkn

pbixn nhớrkxhmqfzc hắbkwkn làzxcv vừmhhoa nghe tin xong ởgieh trong phòpbixng chủpmfn tịmqelch, chàzxcvo hỏurnyi vớrkxhi Triệmduju Phong ngưkrbczjfci quảybxun líoiel hiệmdujn tạzxcvi kiêdnumm Phóybxu Chủpmfn tịmqelch ởgiehdfytng ty vềybxuoielc mảybxung thờzjfci trang , LM, vàzxcvdfytng ty nghệmdujblsx ML, hắbkwkn cảybxum thấzybpy rõdpro phấzybpn kíoielch củpmfna chíoielnh bảybxun thâwkztn lúmqfzc đwuumóybxu

Cốxmle Thàzxcvnh cũpjvvng chàzxcvo hỏurnyi xong vớrkxhi Triệmduju Phong thìrkxh nhìrkxhn vềybxu phíoiela Thờzjfci Vãcvtrn đwuumang ngồqosvi ghếqvnn Chủpmfn tịmqelch đwuumưkrbca lưkrbcng vềybxu phíoiela hắbkwkn, côdfyt từmhho từmhho xoay ngưkrbczjfci lạzxcvi, lúmqfzc đwuumóybxu hắbkwkn cảybxum nhậpkyfn đwuumưkrbcgxhac tim đwuumpkyfp rấzybpt nhanh. Thờzjfci Vãcvtrn xoay ngưkrbczjfci vềybxuzxcvn Chủpmfn tịmqelch nhìrkxhn Cốxmle Thàzxcvnh rồqosvi đwuumfqsqng lêdnumn, đwuumi vềybxu phíoiela Cốxmle Thàzxcvnh , tiếqvnnng giàzxcvy cao góybxut bưkrbcrkxhc đwuumi cóybxu nhịmqelp đwuumiệmduju,trêdnumn đwuumôdfyti châwkztn thon, dàzxcvi, khôdfytng mang theo tỳdtap vếqvnnt, giàzxcvy cao góybxut đwuumen thêdnumm nổrddri bậpkyft hơlawpn làzxcvn da trắbkwkng sáoielng. Cốxmle Thàzxcvnh cúmqfzi đwuumiozyu, khi thấzybpy chiếqvnnc giàzxcvy cao góybxut ởgiehkrbcrkxhi mắbkwkt mìrkxhnh, cảybxum thấzybpy cóybxurkxh đwuumóybxu sai sai, hắbkwkn còpbixn tíoielnh ngẩpwnfng đwuumiozyu lêdnumn

"Gưkrbcơlawpng mặgieht cũpjvvng đwuumvaupp thiệmdujt đwuumzybpy. " Cốxmle Thàzxcvnh còpbixn chưkrbca đwuummqelnh thầiozyn đwuumưkrbcgxhac vìrkxh cằkrbcm củpmfna hắbkwkn đwuumang ởgieh trêdnumn ngóybxun trỏurny củpmfna ngưkrbczjfci trưkrbcrkxhc mặgieht, nóybxui lúmqfzc nảybxuy hắbkwkn cúmqfzi đwuumiozyu nhưkrbcng chiềybxuu cao Thờzjfci Vãcvtrn cũpjvvng chỉqyqpybxu 1m70 , so vớrkxhi Cốxmle Thàzxcvnh thấzybpp hơlawpn, hắbkwkn cao khoảybxung 1m85 , lúmqfzc hắbkwkn cúmqfzi xuốxmleng thìrkxh đwuumôdfyti góybxut đwuumen vàzxcv đwuumôdfyti châwkztn làzxcv thứfqsq hắbkwkn thấzybpy đwuumiozyu tiêdnumn, sau đwuumóybxu cảybxum nhậpkyfn cóybxu ngóybxun tay nâwkztng mặgieht mìrkxhnh lêdnumn, dùsrts khôdfytng đwuumxmlei diệmdujn nhưkrbcng hắbkwkn biếqvnnt ngóybxun tay mảybxunh khảybxunh củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn đwuumang đwuumgieht dưkrbcrkxhi cằkrbcm vàzxcvdfytpbixn ngưkrbcrkxhc nhìrkxhn hắbkwkn rồqosvi táoieln thưkrbcgiehng

Cốxmle Thàzxcvnh cảybxum giáoielc kìrkxh quáoieli nhưkrbc thếqvnnzxcvo ấzybpy, mộpmfnt côdfytoieli đwuumang nâwkztng cằkrbcm chàzxcvng trai xoay qua xoay lạzxcvi. Cốxmle Thàzxcvnh liếqvnnc mắbkwkt nhìrkxhn xuốxmleng ngưkrbczjfci phụiozy nữcokv đwuumang cáoielch hắbkwkn khôdfytng quáoiel 20cm , đwuumang nhìrkxhn hắbkwkn chămdujm chămdujm . Thấzybpy Triệmduju Phong ởgieh đwuumkrbcng bàzxcvn Chủpmfn tịmqelch đwuumang mắbkwkt nhìrkxhn tim, tim nhìrkxhn châwkztn, khôdfytng cóybxu ngẩpwnfng đwuumiozyu nhìrkxhn bêdnumn nàzxcvy.

Cốxmle Thàzxcvnh cảybxum thấzybpy gưkrbcơlawpng mặgieht liềybxun đwuumurnydnumn , sau đwuumóybxu hắbkwkn mởgieh miệmdujng ngậpkyfp ngừmhhong màzxcv nhắbkwkc nhởgieh : "Cáoieli đwuumóybxu.... Chủpmfn tịmqelch.... Ngàzxcvi bỏurny tay ra trưkrbcrkxhc đwuumưkrbcgxhac khôdfytng ạzxcv, khoảybxung cáoielch nàzxcvy,... Nóybxulawpi... Gầiozyn quáoiel rồqosvi ạzxcv. " Quảybxu thậpkyft vớrkxhi khoảybxung cáoielch màzxcv gầiozyn nhưkrbcybxu thểpbnq nghe đwuumưkrbcgxhac hơlawpi thởgieh củpmfna nhau nhưkrbc thếqvnnzxcvy thìrkxhybxu chúmqfzt nóybxung lêdnumn thìrkxh phảybxui. Côdfytoieli trưkrbcrkxhc mặgieht hắbkwkn nàzxcvy làzxcv mộpmfnt nghệmdujblsx nổrddri tiếqvnnng xinh đwuumvaupp bao nhiêdnumu ai màzxcv khôdfytng biếqvnnt chứfqsq, đwuumfqsqng gầiozyn nhưkrbc thếqvnn khôdfytng lẽfqsq sợgxha hắbkwkn khôdfytng biếqvnnt mặgieht sao?

Thấzybpy Cốxmle Thàzxcvnh đwuumurny mặgieht màzxcvdnumn tiếqvnnng ngậpkyfp ngừmhhong, Kim Hạzxcv liềybxun bậpkyft cưkrbczjfci, thảybxu tay ra, nhìrkxhn Cốxmle Thàzxcvnh đwuumang từmhho từmhho thu lạzxcvi nélajpt đwuumurny trêdnumn mặgieht : " Đmhhoưkrbcgxhac rồqosvi, hôdfytm nay cậpkyfu cùsrtsng Triệmduju Phong đwuumi tham quan đwuumi!. Triệmduju Phong, anh dẫizrbn cậpkyfu ta đwuumi vàzxcv phâwkztn côdfytng chúmqfzt việmdujc đwuumpbnq cậpkyfu ta làzxcvm quen đwuumi ." Câwkztu đwuumiozyu Kim Hạzxcvybxui vớrkxhi Cốxmle Thàzxcvnh, câwkztu sau nóybxui vớrkxhi Triệmduju Phong cũpjvvng nhưkrbczxcv việmdujc cầiozyn làzxcvm

Thấzybpy Thờzjfci Vãcvtrn lêdnumn tiếqvnnng gọmhhoi mìrkxhnh , Triệmduju Phong mớrkxhi bưkrbcrkxhc lạzxcvi :" Vâwkztng. " Nóybxui xong Triệmduju Phong nhìrkxhn Cốxmle Thàzxcvnh , thấzybpy hắbkwkn còpbixn đwuumang chúmqfzt sữcokvng sờzjfc khi thấzybpy nụiozykrbczjfci củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn, liềybxun nắbkwkm tay thàzxcvnh quyềybxun ho khẽfqsq :" Cốxmle Thàzxcvnh , bâwkzty giờzjfc cậpkyfu làzxcv quảybxun líoiel giốxmleng tôdfyti, sau nàzxcvy còpbixn phảybxui thấzybpy nhiềybxuu ." Triệmduju Phong anh ta nóybxui cũpjvvng khôdfytng sai nha, làzxcvm quảybxun líoiel thìrkxh đwuumưkrbcơlawpng nhiêdnumn làzxcvybxumqfzc ămdujn ngủpmfnsrtsng nghệmdujblsx củpmfna mìrkxhnh màzxcv, khôdfytng thu liễmmqbm đwuumưkrbcgxhac nélajpt mặgieht làzxcv khôdfytng thểpbnq

Nghe tiếqvnnng nóybxui Triệmduju Phong nhắbkwkc nhởgieh, Cốxmle Thàzxcvnh cũpjvvng khôdfytng biếqvnnt nóybxui gìrkxh đwuumàzxcvnh đwuumi ra ngoàzxcvi theo anh ta. Thậpkyft sựlybb khôdfytng phảybxui do hắbkwkn quáoiel sữcokvng sờzjfczxcvzxcv do cáoielc sựlybb việmdujc vừmhhoa nảybxuy, sao khi bịmqel ngưkrbczjfci ta sờzjfc mặgieht nhưkrbc thếqvnn, hắbkwkn lạzxcvi cảybxum nhậpkyfn Thờzjfci Vãcvtrn nhưkrbc đwuumang cóybxu chúmqfzt gìrkxh đwuumóybxu đwuumùsrtsa giỡofxxn, trong lòpbixng lúmqfzc đwuumóybxu, hắbkwkn còpbixn nghĩblsx, khôdfytng lẽfqsq khi làzxcvm quảybxun líoiel đwuumiềybxuu nhưkrbc thếqvnn àzxcv? Lúmqfzc suy nghĩblsx nhưkrbc thếqvnnpjvvng làzxcvmqfzc nghe thấzybpy tiếqvnnng củpmfna Triệmduju Phong, sau đwuumóybxu hắbkwkn cũpjvvng cóybxu suy nghĩblsx , chẳzuvung lẽfqsq, lúmqfzc trưkrbcrkxhc anh ta cũpjvvng nhưkrbc thếqvnn? Trong lòpbixng Cốxmle Thàzxcvnh vẫizrbn mộpmfnt trậpkyfn khôdfytng hiểpbnqu nhưkrbcng vẫizrbn phảybxui đwuumi tham quan rồqosvi phâwkztn côdfytng làzxcvm việmdujc theo Triệmduju Phong vìrkxh do hắbkwkn cũpjvvng cóybxu mảybxung vềybxu chíoielnh trịmqel kinh tếqvnn, hắbkwkn cũpjvvng đwuumưkrbcgxhac Triệmduju Phong chỉqyqp thêdnumm vềybxu việmdujc quảybxun líoieldfytng ty ML còpbixn lạzxcvi kia

Khi làzxcvm quen xong vàzxcv xửqyqpoiel hếqvnnt đwuumxmleng côdfytng việmdujc cũpjvvng vừmhhoa hay làzxcvmqfzc tan ca. Cốxmle Thàzxcvnh cũpjvvng mộpmfnt đwuumưkrbczjfcng láoieli xe vềybxu nhàzxcv, vìrkxh hắbkwkn đwuumãcvtr nhậpkyfn đwuumưkrbcgxhac tin nhắbkwkn mộpmfnt tuầiozyn nàzxcvy hắbkwkn chỉqyqpybxuzxcvm quen vàzxcv xửqyqpoieloielc côdfytng việmdujc nhưkrbc thếqvnn, rồqosvi sau đwuumóybxu mớrkxhi bắbkwkt đwuumiozyu vàzxcvo việmdujc chíoielnh. Nghĩblsx tớrkxhi đwuumóybxu Cốxmle Thàzxcvnh cũpjvvng cóybxu phầiozyn thởgiehzxcvi hắbkwkn đwuumưkrbczjfcng đwuumưkrbczjfcng làzxcv mộpmfnt quảybxun líoiel xuấzybpt sắbkwkc nhưkrbc thếqvnn, nhưkrbcng qua đwuumâwkzty còpbixn phảybxui nhưkrbc thựlybbc tậpkyfp mộpmfnt tuầiozyn lễmmqb, nhưkrbcng suy nghĩblsx lạzxcvi đwuumâwkzty làzxcvdfytng ty nàzxcvo chứfqsq ML, ML làzxcv mộpmfnt cóybxudfytng ty xứfqsqng tầiozym quốxmlec rồqosvi, việmdujc ởgieh đwuumâwkzty lưkrbcơlawpng thìrkxh so vớrkxhi cáoielc côdfytng ty kháoielc khôdfytng gấzybpp 3 thìrkxhzxcv 5 lầiozyn củpmfna cáoielc quảybxun líoielgiehlawpi kháoielc, yêdnumu cầiozyu cũpjvvng cao hơlawpn cũpjvvng phảybxui chuyêdnumn nghiệmdujp hơlawpn

hyke trêdnumn tầiozyng cao nhấzybpt, phòpbixng Chủpmfn tịmqelch củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn, côdfyt đwuumang nhìrkxhn theo chiếqvnnc xe đwuumang từmhho nhàzxcv xe chạzxcvy thẳzuvung đwuumi vàzxcvo trong làzxcvn xe, mờzjfc mờzjfc, ảybxuo ảybxuo, cùsrtsng áoielnh đwuumưkrbczjfcng. Triệmduju Phong cũpjvvng nhìrkxhn theo Thờzjfci Vãcvtrn , anh ta cóybxu phầiozyn rấzybpt khóybxu hiểpbnqu, theo líoielmdujng lựlybbc củpmfna Cốxmle Thàzxcvnh khôdfytng cầiozyn làzxcvm thựlybbc tậpkyfp cũpjvvng đwuumưkrbcgxhac, nhưkrbcng làzxcvm thìrkxhpjvvng chỉqyqpybxu lợgxhai cho cậpkyfu ta, nhưkrbcng việmdujc Thờzjfci Vãcvtrn đwuumãcvtr đwuumíoielch thâwkztn chỉqyqp đwuumiểpbnqm Cốxmle Thàzxcvnh muốxmlen hắbkwkn làzxcvm quảybxun líoiel cho côdfyt, thìrkxh anh ta cóybxu phầiozyn líoiel giảybxui khôdfytng nổrddri, anh ta đwuumi theo Thờzjfci Vãcvtrn từmhho khi côdfyt mớrkxhi bưkrbcrkxhc vàzxcvo đwuumưkrbczjfcng nghệmduj thuậpkyft nămdujm mưkrbczjfci sáoielu tuổrddri , Triệmduju Phong hiểpbnqu rõdprodfytlawpn bấzybpt kìrkxh ai, hàzxcvnh đwuumpmfnng củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn làzxcvm anh ta bấzybpt ngờzjfcpjvvng nhưkrbcoielch côdfytzxcvm ngàzxcvy hôdfytm nay, nóybxu nằkrbcm ngoàzxcvi đwuummqelnh liệmduju củpmfna anh ta nhưkrbcng cũpjvvng khôdfytng đwuumếqvnnn mứfqsqc anh ta ngạzxcvc nhiêdnumn nhiềybxuu lắbkwkm

Khôdfytng biếqvnnt làzxcv đwuumúmqfzng hay sai nhưkrbcng sựlybb xuấzybpt hiệmdujn củpmfna Cốxmle Thàzxcvnh khiếqvnnn cho Triệmduju Phong cảybxum thấzybpy, cậpkyfu ta làzxcv mộpmfnt ngưkrbczjfci gìrkxh đwuumóybxu đwuumgiehc biệmdujt, khôdfytng phảybxui làzxcv ngoạzxcvi hìrkxhnh màzxcvzxcvybxu đwuumiềybxuu gìrkxh đwuumóybxu
Triệmduju Phong nhìrkxhn Thờzjfci Vãcvtrn đwuumang dõdproi mắbkwkt vàzxcvo làzxcvn đwuumưkrbczjfcng đwuumãcvtr sớrkxhm khôdfytng còpbixn xe củpmfna Cốxmle Thàzxcvnh, anh ta bạzxcvo gan màzxcv hỏurnyi lêdnumn :" Chủpmfn tịmqelch, tạzxcvi sao lạzxcvi làzxcv Cốxmle Thàzxcvnh."

Thờzjfci Vãcvtrn xoay ngưkrbczjfci lạzxcvi, thấzybpy sựlybb khóybxu hiểpbnqu ởgieh trêdnumn gưkrbcơlawpng mặgieht củpmfna Triệmduju Phong , côdfytpjvvng khôdfytng nóybxui gìrkxhzxcv từmhho tốxmlen đwuumáoielp lạzxcvi :" Vìrkxhdfyti chấzybpm anh ta." Vừmhhoa nóybxui Thờzjfci Vãcvtrn vừmhhoa đwuumi ra ngoàzxcvi, côdfyt vừmhhoa nóybxui vừmhhoa đwuumi ra phíoiela cửqyqpa

Triệmduju Phong vẫizrbn cóybxu phầiozyn ngơlawp ngáoielc khi nghe câwkztu trảybxu lờzjfci, giọmhhong đwuumiệmduju củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn nhưkrbc pha tạzxcvp chấzybpt vậpkyfy, vừmhhoa cóybxu thíoielch thúmqfz lạzxcvi vừmhhoa cóybxu bỡofxxn cợgxhat lạzxcvi cóybxu chúmqfzt gìrkxh đwuumóybxu áoielc ýlybbgieh cuốxmlei câwkztu. Suy nghĩblsx mộpmfnt chúmqfzt anh ta cóybxu phầiozyn sao cảybxum thấzybpy rùsrtsng ngưkrbczjfci, quảybxu thậpkyft khôdfytng hiểpbnqu nổrddri. Mắbkwkt thấzybpy Thờzjfci Vãcvtrn đwuumãcvtr đwuumếqvnnn cửqyqpa anh ta vộpmfni chạzxcvy theo, cùsrtsng côdfyt đwuumi ra khỏurnyi côdfytng ty vềybxu khu biệmdujt thựlybb

zxcv ngàzxcvy nàzxcvo cũpjvvng nhưkrbc thếqvnn, khoảybxung thờzjfci gian mộpmfnt tuầiozyn nàzxcvy, Cốxmle Thàzxcvnh ngàzxcvy nàzxcvo gầiozyn nhưkrbcpjvvng đwuumxmlei diệmdujn vớrkxhi sựlybb trêdnumu chọmhhoc khôdfytng giốxmleng trêdnumu chọmhhoc củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn

mqfzc đwuumếqvnnn giờzjfc nghỉqyqp trưkrbca hắbkwkn sẽfqsq bịmqel bắbkwkt dùsrtsng cơlawpm cùsrtsng Thờzjfci Vãcvtrn, lúmqfzc ămdujn khôdfytng thểpbnqzxcvo tựlybb nhiêdnumn đwuumưkrbcgxhac, khiếqvnnn lúmqfzc nàzxcvo hắbkwkn ămdujn cơlawpm cũpjvvng phảybxui bịmqel sặgiehc, rồqosvi côdfyt đwuumưkrbca nưkrbcrkxhc , nhưkrbcng quan trọmhhong lạzxcvi làzxcv ly nưkrbcrkxhc màzxcv Thờzjfci Vãcvtrn hay uốxmleng vàzxcv đwuumang dùsrtsng đwuumpbnq trêdnumn bàzxcvn

mqfzc đwuumiozyu anh ta trợgxhan mắbkwkt ngạzxcvc nhiêdnumn, sờzjfcdfyti nàzxcvy nọmhho, nhưkrbcng cũpjvvng liềybxun bịmqel mộpmfnt câwkztu củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn dậpkyfp tắbkwkt nhưkrbczxcv "Khôdfytng sao, tôdfyti khôdfytng bịmqel bệmdujnh", " Anh sợgxhaoieli gìrkxh àzxcv? "... Cốxmle Thàzxcvnh rấzybpt muốxmlen nóybxui khôdfytng phảybxui hắbkwkn sợgxha nhưkrbcng màzxcv nghĩblsx nhưkrbc thếqvnnzxcvo cũpjvvng khôdfytng đwuumúmqfzng đwuumâwkztu . Sau đwuumzybpy, Cốxmle Thàzxcvnh còpbixn rúmqfzt kinh nghiệmdujm mang theo bìrkxhnh nưkrbcrkxhc riêdnumng, nhưkrbcng Thờzjfci Vãcvtrn lạzxcvi uốxmleng củpmfna hắbkwkn bảybxuo rằkrbcng, tiệmdujn tay, nhưkrbcng trong khi cốxmlec nưkrbcrkxhc củpmfna côdfyt lạzxcvi kếqvnndnumn , thếqvnnzxcvdfyt bảybxuo , lấzybpy củpmfna côdfyt uốxmleng xem nhưkrbc xin lỗvthbi . Nhưkrbcng rồqosvi đwuumếqvnnn ngàzxcvy thứfqsqmdujm ămdujn cùsrtsng , Cốxmle Thàzxcvnh cũpjvvng chỉqyqp ngóybxulawp thôdfyti, xem nhưkrbc bảybxun thâwkztn mìrkxhnh đwuumang uốxmleng nưkrbcrkxhc củpmfna bảybxun thâwkztn thôdfyti

Nhiềybxuu lầiozyn , hắbkwkn cũpjvvng phảybxui thay Triệmduju Phong lấzybpy chữcokvlybbpjvvng nhưkrbc ýlybb kiếqvnnn vớrkxhi cáoielc bộpmfn phim màzxcvdfyt muốxmlen kíoiel, thìrkxh thếqvnnzxcvo côdfyt cứfqsq bảybxuo hắbkwkn lạzxcvi gầiozyn, đwuumếqvnnn khi đwuumiozyng vàzxcvo mélajpp bàzxcvn Chủpmfn tịmqelch thìrkxhdfyt mớrkxhi ngưkrbcrkxhc lêdnumn nhìrkxhn hắbkwkn, rồqosvi bàzxcvy ra vẻybxu "Anh đwuumfqsqng xa quáoiel " nhìrkxhn hắbkwkn. Cốxmle Thàzxcvnh rấzybpt muốxmlen nóybxui, thếqvnnzxcvy màzxcvpbixn xa áoiel , nhưkrbcng cũpjvvng khôdfytng mởgieh miệmdujng đwuumưkrbcgxhac, đwuumếqvnnn khi, côdfyt bảybxuo Cốxmle Thàzxcvnh tớrkxhi bêdnumn mìrkxhnh, hắbkwkn cũpjvvng phảybxun kháoielng nhưkrbcng, Thờzjfci Vãcvtrn bảybxuo, lúmqfzc Triệmduju Phong đwuumưkrbca vămdujn bảybxun cho côdfytpjvvng nhưkrbc thếqvnn, thìrkxh Cốxmle Thàzxcvnh làzxcvm gìrkxhpbixn đwuumưkrbczjfcng chốxmlei cãcvtri. Cũpjvvng chỉqyqp ngậpkyfm ngùsrtsi đwuumếqvnnn kếqvnndnumn, hai ngàzxcvy đwuumiozyu khôdfytng sau nhưkrbcng đwuumếqvnnn ngàzxcvy thứfqsqmdujm thìrkxh, Thờzjfci Vãcvtrn lạzxcvi đwuumưkrbca tay qua ôdfytm eo hắbkwkn trong lúmqfzc hắbkwkn hỏurnyi côdfyt vềybxu chỗvthb khôdfytng hiểpbnqu trong bảybxun hợgxhap đwuumqosvng

mqfzc đwuumzybpy mặgieht hắbkwkn nhưkrbc tráoieli càzxcv chua luôdfytn ấzybpy chứfqsq, lúmqfzc đwuumóybxu hắbkwkn cũpjvvng rấzybpt muốxmlen quay sang, lêdnumn giọmhhong nóybxui côdfyt, nhưkrbcng Thờzjfci Vãcvtrn lạzxcvi bàzxcvy ra bộpmfn mặgieht vàzxcvybxui rằkrbcng "tôdfyti chỉqyqp lỡofxx tay thôdfyti ", Cốxmle Thàzxcvnh chửqyqpi thầiozym mộpmfnt câwkztu trong lòpbixng rồqosvi đwuumi ra ngoàzxcvi, kélajpo cửqyqpa vàzxcv đwuumóybxung lạzxcvi gâwkzty ra tiếqvnnng đwuumpmfnng nhưkrbc thểpbnq muốxmlen đwuumem cửqyqpa pháoiel đwuumi

Thờzjfci Vãcvtrn ởgieh trong phòpbixng, xoay câwkzty viếqvnnt trong tay, rồqosvi thầiozym nghĩblsx trong lòpbixng " Xúmqfzc cảybxum khôdfytng tệmduj, hìrkxhnh nhưkrbcpbixn cóybxumqfzi bụiozyng thìrkxh phảybxui "

Triệmduju Phong vàzxcvo phòpbixng thấzybpy Thờzjfci Vãcvtrn, cóybxu vẻybxu mặgieht táoieln thưkrbcgiehng kếqvnnt hợgxhap vớrkxhi vẻybxu đwuumùsrtsng đwuumùsrtsng lúmqfzc đwuumiozyng phảybxui Cốxmle Thàzxcvnh ởgieh ngoàzxcvi cửqyqpa làzxcv anh ta cũpjvvng đwuumpmfn kếqvnnt luậpkyfn chuyệmdujn gìrkxh xảybxuy ra. Anh ta lắbkwkc đwuumiozyu đwuumi vềybxu phíoiela Thờzjfci Vãcvtrn, cấzybpt giọmhhong chấzybpt vấzybpn :"Thờzjfci Vãcvtrn, em đwuumâwkzty làzxcvzxcvm gìrkxh?. " Anh ta thậpkyft sựlybb khôdfytng hiểpbnqu nổrddri , dùsrts cho làzxcv Cốxmle Thàzxcvnh đwuumiểpbnqn trai đwuumi, nhưkrbcng cũpjvvng đwuumâwkztu cóybxu nghĩblsxa khôdfytng cóybxu ai đwuumvaupp trai đwuumâwkztu . Đmhhoi làzxcvm chưkrbca hếqvnnt mộpmfnt tuầiozyn nhưkrbcng Cốxmle Thàzxcvnh đwuumãcvtr hỏurnyi anh ta nhữcokvng mấzybpy chụiozyc câwkztu "Chủpmfn tịmqelch cóybxu bịmqelrkxh khôdfytng? ", hỏurnyi thửqyqp xem anh ta phảybxui làzxcvm thếqvnnzxcvo

Thờzjfci Vãcvtrn khôdfytng đwuumpbnq ýlybb đwuumếqvnnn vẻybxu mặgieht củpmfna Triệmduju Phong màzxcv lặgiehp lạzxcvi câwkztu nóybxui lầiozyn trưkrbcrkxhc :" Em chấzybpm anh ta. " thếqvnn rồqosvi kýlybbzxcvo hợgxhap đwuumqosvng cho Triệmduju Phong, đwuumưkrbca cho anh ta, Triệmduju Phong anh ta cũpjvvng chỉqyqp biếqvnnt ôdfytm tráoieln, anh ta hiểpbnqu rõdpro Thờzjfci Vãcvtrn nhưkrbcng vềybxu việmdujc làzxcvm nàzxcvy sựlybboiel giảybxui củpmfna anh ta khôdfytng thểpbnq biếqvnnt đwuumưkrbcgxhac

ybxui Thờzjfci Vãcvtrn đwuumùsrtsa bỡofxxn Cốxmle Thàzxcvnh, phảybxui , đwuumiềybxuu đwuumóybxuzxcvi ngưkrbczjfci trong côdfytng ty còpbixn cóybxu thểpbnq tin đwuumưkrbcgxhac nhưkrbcng vớrkxhi tíoielnh cáoielch củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn thìrkxh đwuumiềybxuu đwuumóybxuzxcv khôdfytng thểpbnq. Còpbixn nóybxui rằkrbcng Thờzjfci Vãcvtrn thíoielch Cốxmle Thàzxcvnh , câwkztu nàzxcvy anh ta vàzxcv toàzxcvn thểpbnqdfytng ty chắbkwkc chắbkwkn khôdfytng tin đwuumưkrbcgxhac, vìrkxh sao ? Chỉqyqp đwuumơlawpn giảybxun màzxcvybxui chíoielnh làzxcv vớrkxhi cáoieli mứfqsqc đwuumpmfn củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn thìrkxh chíoielnh làzxcvdfyt thíoielch thìrkxh chắbkwkc chắbkwkn sẽfqsqybxui ra chứfqsq khôdfytng phảybxui làzxcv sẽfqsq trêdnumu chọmhhoc, đwuumurny mặgieht tíoiela tai, kiểpbnqu đwuumóybxu, thêdnumm nữcokva ai khôdfytng biếqvnnt chứfqsq anh ta ngoàzxcvi làzxcv ngưkrbczjfci theo Thờzjfci Vãcvtrn nămdujm mưkrbczjfci sáoielu tuổrddri bưkrbcrkxhc vôdfyt giớrkxhi giảybxui tríoiel thìrkxhpbixn làzxcv bạzxcvn nămdujm mưkrbczjfci tuổrddri củpmfna côdfyt , anh ta biếqvnnt Thờzjfci Vãcvtrn từmhho nhỏurny lớrkxhn lêdnumn nhưkrbc thếqvnnzxcvo, cuộpmfnc sốxmleng ra sao, nóybxu khôdfytng phảybxui nhưkrbc bềybxu ngoàzxcvi

Anh ta cũpjvvng chắbkwkc trưkrbcrkxhc nay cũpjvvng chưkrbca cóybxu ai cóybxu thểpbnqdfytng vàzxcvo tráoieli tim củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn đwuumưkrbcgxhac nhấzybpt làzxcv sau khi côdfyt tậpkyfn mắbkwkt nhìrkxhn thấzybpy cảybxunh tưkrbcgxhang lúmqfzc trưkrbcrkxhc

Bịmqel đwuumùsrtsa bỡofxxn lâwkztu cảybxu mộpmfnt tuầiozyn màzxcv khôdfytng ai cho Cốxmle Thàzxcvnh mộpmfnt lờzjfci giảybxui thíoielch đwuumâwkzty cũpjvvng làzxcv nguyêdnumn do màzxcvdfytm nay , ởgieh trong khu biệmdujt thựlybb củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn nàzxcvy hắbkwkn đwuumòpbixi nghỉqyqp việmdujc

Thờzjfci Vãcvtrn khôdfytng muốxmlen nóybxui lờzjfci nàzxcvo thêdnumm, chỉqyqp vỏurnyn vẹvaupn, cầiozym lấzybpy bảybxun hợgxhap đwuumqosvng đwuumpbnq trêdnumn bàzxcvn giơlawp ra trưkrbcrkxhc mặgieht Cốxmle Thàzxcvnh , khi thấzybpy dòpbixng chữcokv trêdnumn đwuumóybxu Cốxmle Thàzxcvnh vừmhhoa giậpkyfn dữcokv vừmhhoa khôdfytng biếqvnnt làzxcvm thếqvnnzxcvo . Bởgiehi vìrkxh sựlybb trêdnumu chọmhhoc củpmfna Thờzjfci Vãcvtrn trong mộpmfnt tuầiozyn nàzxcvy màzxcv hắbkwkn quêdnumn bélajpn cáoieli bảybxun hợgxhap đwuumqosvng màzxcv hắbkwkn đwuumãcvtrlybb khi vàzxcvo côdfytng ty ngàzxcvy đwuumiozyu , trong đwuumóybxuybxu ghi thờzjfci hạzxcvn làzxcvm quảybxun líoiel củpmfna hắbkwkn phảybxui íoielt nhấzybpt mộpmfnt nămdujm mớrkxhi cóybxu thểpbnq kếqvnnt thúmqfzc , nếqvnnu màzxcv nghỉqyqp trong quáoiel trìrkxhnh làzxcvm thìrkxh hắbkwkn sẽfqsq phảybxui bồqosvi thưkrbczjfcng, chưkrbca kểpbnq, vớrkxhi mộpmfnt côdfytng ty danh giáoielzxcvng đwuumiozyu quốxmlec tếqvnn thìrkxh khi ra khỏurnyi nóybxu , đwuumqosvng nghĩblsxa vớrkxhi việmdujc cóybxu khảybxumdujng sẽfqsq khôdfytng thểpbnqzxcvm ởgieh bấzybpt cứfqsq đwuumâwkztu nữcokva

Nhìrkxhn xong bảybxun hợgxhap đwuumqosvng, Cốxmle Thàzxcvnh chỉqyqpybxu ýlybb nghĩblsx "thêdnumu hủpmfny chứfqsqng cứfqsq" đwuumi. Thấzybpy Cốxmle Thàzxcvnh an tĩblsxnh, Thờzjfci Vãcvtrn cầiozym cốxmlec cafe vừmhhoa uốxmleng vừmhhoa cóybxu chúmqfzt tựlybb tin màzxcv nhìrkxhn biểpbnqu hiệmdujn củpmfna Cốxmle Thàzxcvnh biếqvnnn đwuumrddri, sau đwuumóybxudfyt mởgieh miệmdujng :"Thếqvnnzxcvo? Anh nghĩblsxblsx rồqosvi , thậpkyft sựlybb muốxmlen thôdfyti việmdujc sao?. " Vừmhhoa nóybxui trêdnumn mặgieht Thờzjfci Vãcvtrn vừmhhoa cóybxulajpt cưkrbczjfci, côdfyt khôdfytng tin đwuumếqvnnn nưkrbcrkxhc nàzxcvy màzxcv Cốxmle Thàzxcvnh cóybxu can đwuumybxum nóybxui lêdnumn bốxmlen từmhhomqfzc nảybxuy nữcokva

Quảybxu nhưkrbc vậpkyfy Cốxmle Thàzxcvnh bâwkzty giờzjfc khôdfytng thểpbnqybxui gìrkxh thêdnumm đwuumưkrbcgxhac nữcokva :" Đmhhoưkrbcgxhac , tôdfyti sẽfqsqzxcvm trong vòpbixng mộpmfnt nămdujm. " Cốxmle Thàzxcvnh chỉqyqpybxu thểpbnqybxui bảybxun thâwkztn nhưkrbczxcv "cáoiel nằkrbcm trêdnumn thớrkxht" vậpkyfy, tùsrtsy thờzjfci bịmqel lậpkyft qua lậpkyft lạzxcvi

Thờzjfci Vãcvtrn nghe đwuumưkrbcgxhac câwkztu trảybxu lờzjfci ưkrbcng ýlybb, cũpjvvng gậpkyft đwuumiozyu, đwuumưkrbca cho Cốxmle Thàzxcvnh mộpmfnt tấzybpm thẻybxu ngâwkztn hàzxcvng :"Mậpkyft khẩpwnfu làzxcv 6161 , đwuumâwkzty làzxcv tiềybxun lưkrbcơlawpng nửqyqpa nămdujm đwuumiozyu củpmfna cậpkyfu, xe cũpjvvng cóybxu ngưkrbczjfci chuẩpwnfn bịmqel rồqosvi, khôdfytng cầiozyn nhấzybpt thiếqvnnt phảybxui lấzybpy xe củpmfna cậpkyfu "

Cốxmle Thàzxcvnh giơlawp tay nhậpkyfn tấzybpm thẻybxu , bỏurnyzxcvo túmqfzi, khôdfytng nóybxui lờzjfci nàzxcvo đwuumi ra xe, chỉqyqp sợgxha nếqvnnu còpbixn ởgieh đwuumâwkzty hắbkwkn sẽfqsq đwuumdnumn mấzybpt

Triệmduju Phong ởgiehdnumn trong nhíoielu màzxcvy , lúmqfzc trưkrbcrkxhc rõdprozxcvng anh ta làzxcvm gìrkxhybxu cấzybpp đwuumưkrbcgxhac nửqyqpa nămdujm, lúmqfzc đwuumóybxu anh ta cũpjvvng phảybxui tuâwkztn thủpmfn luậpkyft nhưkrbcng may màzxcv Thờzjfci Vãcvtrn khôdfytng phụiozy bạzxcvc ngưkrbczjfci anh nhưkrbc anh ta nhưkrbcng cũpjvvng chỉqyqp cho anh ta lãcvtrnh cóybxu hai tháoielng lưkrbcơlawpng, chứfqsqzxcvm gìrkxhybxu vụiozy tốxmlet nhưkrbc thếqvnnzxcvy

Triệmduju Phong nhìrkxhn Thờzjfci Vãcvtrn đwuumang đwuumfqsqng trưkrbcrkxhc mộpmfnt kệmdujoielch, nhìrkxhn chằkrbcm chằkrbcm vàzxcvo nóybxu hồqosvi lâwkztu, khôdfytng nóybxui lờzjfci nàzxcvo rúmqfzt lấzybpy mộpmfnt quyểpbnqn sáoielch thứfqsq ba củpmfna hàzxcvng thứfqsqmdujm

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.