Tinh Chiến Phong Bạo

Quyển 26-Chương 19 : Vĩnh viễn không cô độc!

    trước sau   
*Chưlfoqơsebjng nàwssmy cóajsn nộfuiei dung ảqxslnh, nếjtmpu bạwnwcn khôqxslng thấpokty nộfuiei dung chưlfoqơsebjng, vui lòpidwng bậwyjct chếjtmp đueeyfuie hiệjdhgn hìjlzmnh ảqxslnh củcnhda trìjlzmnh duyệjdhgt đueeyegvo đueeylegac.

[​IMG][​IMG]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.