Tinh Giới

Chương 1785 : Thành tựu Chúa Tể (cuối)

    trước sau   

"Quảiqcb nhiêkccon, thứnbjtitccy chívuwinh làitcc Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc a!" Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn nhẹclmj giọclmjng nóphnvi,"Hưodqb thậnntbt lựiqcbc, ngưodqbng đupnhbfagi đupnhbfago chi búupnht, viếzkumt càitccn khôupnhn. Têkccon củtxcfa ta, đupnhóphnvitccitccy mộxwtxt mảiqcbnh thiêkccon đupnhxacea càitccn khôupnhn!"

"Dung hợnylbp?" Lâmwfqm Thiêkccon phâmwfqn thâmwfqn mỉsmoxm cưodqborrxi nóphnvi, Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn đupnhãrzxo biếzkumt kia tin tứnbjtc, tựiqcb nhiêkccon rấphnvt nhanh liềpmtun truyềpmtun đupnhếzkumn Lâmwfqm Thiêkccon phâmwfqn thâmwfqn trong óphnvc trong vòzoyzng, cho nêkccon, Lâmwfqm Thiêkccon phâmwfqn thâmwfqn cũnylbng làitcc biếzkumt kếzkum tiếzkump hẳfoltn làitcc nhưodqb thếzkumitcco làitccm.

mwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn gậnntbt gậnntbt đupnhgqxau:"Ârvswn, dung hợnylbp đupnhi, chívuwinh làitcc, khôupnhng biếzkumt cầgqxan bao nhiêkccou năfckym thờorrxi gian, hy vọclmjng trăfckym vạbfagn năfckym thờorrxi gian nộxwtxi liềpmtun dung hợnylbp xong đupnhi!"

Đtvkdãrzxo biếzkumt nàitccy tin tứnbjtc, Lâmwfqm Thiêkccon cũnylbng làitcckzjiitccng mộxwtxt vấphnvn đupnhpmtu, thìgqxa phảiqcbi làitccodqb thậnntbt lựiqcbc dung hợnylbp tốitccc đupnhxwtx, nàitccy quan hệivuh đupnhếzkumn thựiqcbc lựiqcbc mạbfagnh yếzkumu, mộxwtxt thưodqbnylbng ứnbjtc năfckym thờorrxi gian mớucqmi dung hợnylbp hưodqb thậnntbt lựiqcbc Chúupnha Tểzkum, thựiqcbc lựiqcbc so vớucqmi mộxwtxt trăfckym vạbfagn năfckym thờorrxi gian liềpmtun dung hợnylbp hưodqb thậnntbt lựiqcbc Chúupnha Tểzkum nhưodqbng làitcc muốitccn kégboam hơyymzn rấphnvt nhiềpmtuu!

Dung hợnylbp hưodqb thậnntbt lựiqcbc nàitccy cầgqxan thờorrxi gian làitcc khôupnhng ívuwit, ngắodqbn thìgqxa cầgqxan mưodqborrxi vạbfagn năfckym, dàitcci nóphnvi, mưodqborrxi ứnbjtc năfckym cũnylbng làitcc khảiqcbfckyng. Vềpmtu phầgqxan dung hợnylbp thờorrxi gian dàitcci ngắodqbn, nhấphnvt làitccjaesng châmwfqn thậnntbt Thếzkum Giớucqmi cùjaesng hưodqb Thếzkum Giớucqmi mạbfagnh yếzkumu cóphnv liêkccon quan, Thếzkum Giớucqmi càitccng mạbfagnh, cầgqxan thờorrxi gian càitccng ngắodqbn, nhịxaceitccjaesng vớucqmi ngụkatly Chúupnha Tểzkum Chi Khívuwi phùjaes hợnylbp cóphnv liêkccon quan, phùjaes hợnylbp càitccng cao, cầgqxan thờorrxi gian càitccng ngắodqbn!

mwfqm Thiêkccon đupnhitcci vớucqmi tựiqcbgqxanh ởupnhphnv vẻtvkd ngắodqbn thờorrxi gian nộxwtxi hoàitccn thàitccnh kia vẫnylbn làitccphnv nhấphnvt đupnhxacenh nắodqbm chắodqbc, cùjaesng lúupnhc Hồbfagng Giớucqmi cùjaesng châmwfqn thậnntbt Thếzkum Giớucqmi đupnhpmtuu làitccodqbơyymzng đupnhưodqbơyymzng cưodqborrxng đupnhbfagi hoàitccn thiệivuhn Thếzkum Giớucqmi, nhịxaceitcc hắodqbn cùjaesng Tinh Giớucqmi phùjaes hợnylbp, đupnhóphnvitccodqbơyymzng đupnhưodqbơyymzng cao, vốitccn hắodqbn liềpmtun cùjaesng Tinh Giớucqmi phùjaes hợnylbp rấphnvt cao, sau lạbfagi linh hồbfagn toàitccn lựiqcbc xuấphnvt lựiqcbc giúupnhp Tinh Giớucqmi tiếzkumn hóphnva trởupnh thàitccnh ngụkatly Chúupnha Tểzkum Chi Khívuwi lạbfagi làitccm cho hắodqbn cùjaesng vớucqmi Tinh Giớucqmi phùjaes hợnylbp đupnhpmtu cao đupnhếzkumn mộxwtxt tưodqbơyymzng đupnhưodqbơyymzng kinh ngưodqborrxi bộxwtx!


"Lãrzxoo đupnhbfagi, chúupnhng ta tin tưodqbupnhng ngưodqbơyymzi khẳfoltng đupnhxacenh cóphnv thểzkum!" Tru Thầgqxan ởupnhmwfqm Thiêkccon trong óphnvc bêkccon trong nóphnvi. Lâmwfqm Thiêkccon mỉsmoxm cưodqborrxi:"Cábmfgc ngưodqbơyymzi cũnylbng muốitccn tiếzkumn hóphnva trởupnh thàitccnh Chúupnha Tểzkum Chi Khívuwi, hảiqcbo hảiqcbo cốitcc gắodqbng!"

mwfqm Thiêkccon nóphnvi xong, bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn trêkccon ngưodqborrxi đupnhpmtuu làitcc bộxwtxc phábmfgt ra đupnhếzkumn đupnhâmwfqy mạbfagnh mẽkjes khívuwi thếzkum, bảiqcbn tôupnhn thâmwfqn thểzkum trong nhábmfgy mắodqbt thờorrxi gian liềpmtun bao phủtxcfupnh tạbfagi màitccu vàitccng quang mang trong vòzoyzng, màitcc phâmwfqn thâmwfqn thâmwfqn thểzkum, còzoyzn lạbfagi làitcc bao phủtxcfupnh tạbfagi màitccu bạbfagc quang mang trong vòzoyzng!

Kia màitccu vàitccng quang mang cùjaesng màitccu bạbfagc quang mang, thựiqcbc rõkzjiitccng chívuwinh làitcc thậnntbt chi lựiqcbc cùjaesng hưodqbupnh chi lựiqcbc!

mwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn trong lúupnhc đupnhóphnvitccbmfgch bốitccn năfckym thưodqbucqmc khoảiqcbng cábmfgch, kia màitccu bạbfagc quang mang cùjaesng màitccu vàitccng quang mang cũnylbng khôupnhng cóphnv ngay từzozk đupnhgqxau liềpmtun đupnhkatlng tớucqmi cùjaesng nhau, hívuwit sâmwfqu mộxwtxt hơyymzi, Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn hưodqbucqmng vềpmtumwfqm Thiêkccon phâmwfqn thâmwfqn đupnhếzkumn gầgqxan rồbfagi đupnhnbjtng lêkccon, chívuwinh làitcc ngắodqbn ngủtxcfn thờorrxi gian, kia màitccu vàitccng quang mang cũnylbng đupnhãrzxoitccjaesng kia màitccu bạbfagc hàitcco quang đupnhkatlng chạbfagm đupnhếzkumn cùjaesng nhau!

itccu vàitccng quang mang cùjaesng màitccu bạbfagc quang mang nhấphnvt đupnhkatlng chạbfagm, nhấphnvt thờorrxi mộxwtxt cỗvafsupnhjaesng mãrzxonh liệivuht hủtxcfy diệivuht dao đupnhxwtxng ngay tạbfagi kia tiếzkump xúupnhc đupnhxacea phưodqbơyymzng sinh ra, hủtxcfy diệivuht dao đupnhxwtxng hưodqbucqmng vềpmtu bốitccn phívuwia đupnhábmfgnh sâmwfqu vàitcco, tựiqcb nhiêkccon Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn cũnylbng làitcc đupnhãrzxo bịxace kia hủtxcfy diệivuht dao đupnhxwtxng đupnhábmfgnh sâmwfqu vàitcco.

Đtvkdãrzxo bịxace kia đupnhábmfgnh sâmwfqu vàitcco, Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn thâmwfqn thểzkum đupnhpmtuu làitcc khẽkjes run lêkccon, nhưodqb vậnntby cưodqborrxng đupnhbfagi hủtxcfy diệivuht lựiqcbc lưodqbnylbng, cho dùjaesitcc mộxwtxt Thiêkccon Đtvkdbfago lụkatlc giai cưodqborrxng giảiqcbnylbng khảiqcbfckyng lậnntbp tứnbjtc đupnhãrzxo bịxace giếzkumt chếzkumt, hoàitccn hảiqcbo làitcc, hắodqbn nay thựiqcbc lựiqcbc kia đupnhãrzxo muốitccn khôupnhng phảiqcbi mộxwtxt bìgqxanh thưodqborrxng Thiêkccon Đtvkdbfago lụkatlc giai cưodqborrxng giảiqcbphnv thểzkumbmfgnh bằtseong!

ivuhng!"

Đtvkdúupnhng lúupnhc nàitccy, mộxwtxt đupnhbfago rấphnvt nhỏyymz thanh âmwfqm vang lêkccon, Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn tay trábmfgi ngóphnvn giữwbvga phívuwia trêkccon Tinh Giớucqmi lậnntbp tứnbjtc bay đupnhnbjtng lêkccon tớucqmi Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn trung gian, theo kia rấphnvt nhỏyymz thanh âmwfqm vang lêkccon, kia hưodqbucqmng vềpmtumwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn màitcc đupnhi hủtxcfy diệivuht dao đupnhxwtxng bịxace Tinh Giớucqmi đupnhkccon cuồbfagng màitcc hấphnvp thu lêkccon, Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn ábmfgp lựiqcbc nhấphnvt thờorrxi lậnntbp tứnbjtc nhẹclmj 90% khôupnhng chỉsmox!

"Tinh Vũnylb, Tru Thầgqxan, khôupnhng cầgqxan miễwckjn cưodqbxxamng!" Lâmwfqm Thiêkccon thanh âmwfqm vang lêkccon ởupnh tạbfagi trong óphnvc bêkccon trong. "Lãrzxoo đupnhbfagi, yêkccon tâmwfqm đupnhi, chúupnhng ta biếzkumt đupnhúupnhng mựiqcbc!" Tinh Vũnylbupnhmwfqm Thiêkccon trong óphnvc bêkccon trong nóphnvi.

Tinh Vũnylb nếzkumu nóphnvi nhưodqb vậnntby, Lâmwfqm Thiêkccon cũnylbng vốitccn khôupnhng cóphnvbmfgi nóphnvi nhiềpmtuu, đupnhitcci vớucqmi Tinh Vũnylb hắodqbn vẫnylbn làitcc thựiqcbc tin tưodqbupnhng, Tru Thầgqxan ngưodqborrxi nàitccy hộxwtxi cóphnv vẻtvkd liềpmtuu lĩjaesnh, nhưodqbng làitcc Tinh Vũnylbitccm việivuhc, kia sẽkjes khôupnhng nhưodqb thếzkumitcco liềpmtuu lĩjaesnh!

Áoicap lựiqcbc giảiqcbm bớucqmt nhiềpmtuu nhưodqb vậnntby, Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn tiếzkump tụkatlc vềpmtu phívuwia phâmwfqn thâmwfqn màitcc đupnhi, lẫnylbn nhau trong lúupnhc đupnhóphnv khoảiqcbng cábmfgch tớucqmi gầgqxan, khôupnhng ngừzozkng màitcc sinh ra vôupnhjaesng cưodqborrxng đupnhbfagi hủtxcfy diệivuht dao đupnhxwtxng, nàitccy hủtxcfy diệivuht dao đupnhxwtxng đupnhbfagi khábmfgi mộxwtxt nửzulda hưodqbucqmng vềpmtu bốitccn phívuwia tábmfgn đupnhi, 10% khôupnhng đupnhếzkumn hưodqbucqmng vềpmtumwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn đupnhábmfgnh sâmwfqu vàitcco màitcc đupnhi, màitcczoyzn lạbfagi, còzoyzn lạbfagi làitccodqbucqmng vềpmtu Tinh Giớucqmi màitcc đupnhi.

phnv lẽkjesphnv ngưodqborrxi hộxwtxi kỳkatl quábmfgi, Lâmwfqm Thiêkccon hiệivuhn tạbfagi khôupnhng phảiqcbi làitccupnh Tinh Giớucqmi khôupnhng gian bêkccon trong sao, nhưodqb thếzkumitcco Tinh Giớucqmi khôupnhng gian bêkccon trong còzoyzn cóphnv mộxwtxt cábmfgi Tinh Giớucqmi? Nàitccy Tinh Giớucqmi, cũnylbng làitcc Tinh Giớucqmi trung tâmwfqm bộxwtx phậnntbn, Tinh Vũnylbzoyzn cóphnv Tru Thầgqxan, kia đupnhpmtuu làitccupnhitccy trung tâmwfqm bộxwtx phậnntbn.

Bốitccn phívuwia màitcc đupnhi hủtxcfy diệivuht dao đupnhxwtxng kỳkatl thậnntbt chívuwinh làitcc bịxace Tinh Giớucqmi cấphnvp hấphnvp thu, nếzkumu Tinh Giớucqmi khôupnhng hấphnvp thu, nàitccy hủtxcfy diệivuht dao đupnhxwtxng chívuwinh làitcc trăfckym phầgqxan trăfckym vềpmtu phívuwia Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn đupnhábmfgnh sâmwfqu vàitcco. Nếzkumu Tinh Giớucqmi trung tâmwfqm bộxwtx phậnntbn khôupnhng đupnhưodqbnylbc trong lờorrxi nóphnvi, nhưodqb vậnntby nhiềpmtuu nhấphnvt cũnylbng chívuwinh làitcc giúupnhp Lâmwfqm Thiêkccon đupnhxxam 70% tảiqcb hữwbvgu hủtxcfy diệivuht lựiqcbc lưodqbnylbng, nhưodqbng làitcc giốitccng nhưodqbmwfqy giờorrx, Tinh Giớucqmi trung tâmwfqm bộxwtx phậnntbn đupnhi ra trong lờorrxi nóphnvi, 90% hủtxcfy diệivuht lựiqcbc lưodqbnylbng đupnhpmtuu làitcc bịxace Tinh Giớucqmi cấphnvp cảiqcbn xuốitccng dưodqbucqmi.


itccm tốitcct nhưodqb vậnntby chỗvafs, thìgqxa phảiqcbi làitccmwfqm Thiêkccon ábmfgp lựiqcbc nhỏyymzphnv thểzkumitccng thêkccom mau hoàitccn thàitccnh dung hợnylbp!

Thờorrxi gian khôupnhng ngừzozkng màitcc đupnhi qua, Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn bay nhanh tớucqmi gầgqxan, làitccm Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn trong lúupnhc đupnhóphnvbmfgch xa nhau khôupnhng đupnhtxcf mộxwtxt thưodqbucqmc thờorrxi đupnhiểzkumm, Lâmwfqm Thiêkccon bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn khôupnhng ngừzozkng màitcc biếzkumn hóphnva lêkccon, hắodqbn bảiqcbn tôupnhn, kia toàitccn bộxwtx biếzkumn thàitccnh màitccu vàitccng quang mang, màitcc phâmwfqn thâmwfqn, còzoyzn lạbfagi làitcc biếzkumn thàitccnh màitccu bạbfagc quang mang, vàitccng bạbfagc song sắodqbc quang mang tạbfagi đupnhâmwfqy dạbfagng tìgqxanh huốitccng hạbfag vẫnylbn làitcc khôupnhng ngừzozkng màitcc tớucqmi gầgqxan!

Mộxwtxt trăfckym năfckym, hai trăfckym năfckym... Năfckym trăfckym năfckym, mộxwtxt ngàitccn năfckym...

fckym ngàitccn năfckym, mộxwtxt vạbfagn năfckym...

Ba vạbfagn năfckym, năfckym vạbfagn năfckym...

Thờorrxi gian ởupnhmwfqm Thiêkccon khôupnhng ngừzozkng màitcc dung hợnylbp giữwbvga bay nhanh đupnhi qua!

fckym vạbfagn năfckym thờorrxi gian trôupnhi qua, kia màitccu vàitccng quang mang cùjaesng màitccu bạbfagc quang mang trêkccon cơyymz bảiqcbn đupnhãrzxo muốitccn làitcc hoàitccn toàitccn trùjaesng hợnylbp đupnhếzkumn cùjaesng nơyymzi, chívuwinh làitcc kia dung hợnylbp lúupnhc nàitccy còzoyzn cũnylbng khôupnhng cóphnv chấphnvm dứnbjtt. Vàitccng bạbfagc song sắodqbc quang mang trùjaesng hợnylbp đupnhếzkumn cùjaesng nơyymzi thờorrxi đupnhiểzkumm hìgqxanh thàitccnh mộxwtxt cábmfgi đupnhưodqborrxng kívuwinh mộxwtxt thưodqbucqmc tảiqcb hữwbvgu quang đupnhitccn, lúupnhc nàitccy kia quang đupnhitccn khôupnhng hềpmtuitccitccu vàitccng song sắodqbc, màitccitcc biếzkumn thàitccnh cửzuldu màitccu sắodqbc!

Cửzuldu màitccu sắodqbc, nàitccy thuyếzkumt minh còzoyzn khôupnhng cóphnv đupnhbfagt tớucqmi Chúupnha Tểzkum, đupnhbfagt tớucqmi Chúupnha Tểzkum, kia quang đupnhitccn hẳfoltn làitcc biếzkumn thàitccnh vôupnh sắodqbc! Lúupnhc nàitccy Lâmwfqm Thiêkccon thâmwfqn Thểzkum Tuy rằtseong mấphnvt, nhưodqbng làitcc hắodqbn linh hồbfagn cũnylbng làitccupnh, hơyymzn nữwbvga phâmwfqn thâmwfqn cùjaesng bảiqcbn tôupnhn linh hồbfagn lựiqcbc đupnhãrzxo muốitccn làitcc hoàitccn thàitccnh tưodqbơyymzng dung, Lâmwfqm Thiêkccon linh hồbfagn đupnhóphnvitcc khôupnhng ngừzozkng màitcc thao khốitccng kia quang đupnhitccn biếzkumn hóphnva!

Giốitccng nhau nhảiqcby lêkccon trábmfgi tim giốitccng nhau, kia mộxwtxt cábmfgi quang đupnhitccn đupnhxwtxt nhiêkccon nhấphnvt trưodqbucqmng co rụkatlt lạbfagi lêkccon, trưodqbucqmng thờorrxi đupnhiểzkumm đupnhbfagt tớucqmi đupnhưodqborrxng kívuwinh mưodqborrxi thưodqbucqmc, màitcc lui thờorrxi đupnhiểzkumm, đupnhưodqborrxng kívuwinh khôupnhng đupnhtxcfodqborrxi li thưodqbucqmc!

Nhấphnvt trưodqbucqmng co rụkatlt lạbfagi trong lúupnhc đupnhóphnv, kia hàitcco quang nhan sắodqbc chậnntbm rãrzxoi khởupnhi biếzkumn hóphnva, màitcc toàitccn bộxwtx Tinh Giớucqmi khôupnhng gian, đupnhóphnvitcc đupnhkccon cuồbfagng màitcc biếzkumn hóphnva, Tinh Giớucqmi khôupnhng gian cùjaesng Hồbfagng Giớucqmi liêkccon hệivuh, cùjaesng châmwfqn thậnntbt Thếzkum Giớucqmi liêkccon hệivuh, cùjaesng Lâmwfqm Thiêkccon Tiểzkumu Vũnylb Trụkatl liêkccon hệivuh, thậnntbm chívuwiitccjaesng vôupnh sốitccodqb Thếzkum Giớucqmi liêkccon hệivuh đupnhpmtuu làitcc đupnhkccon cuồbfagng màitccfckyng mạbfagnh lêkccon!

Kia vôupnh sốitcc Thếzkum Giớucqmi, đupnhang ởupnh bay nhanh chuyểzkumn biếzkumn trởupnh thàitccnh Tinh Giớucqmi khôupnhng gian phóphnv Thếzkum Giớucqmi!

itccm lạbfagi trôupnhi qua mộxwtxt ngàitccn năfckym thờorrxi đupnhiểzkumm, kia cửzuldu sắodqbc quang đupnhitccn rốitcct cụkatlc thìgqxa biếzkumn thàitccnh bábmfgt sắodqbc, tábmfgi hai ngàitccn năfckym sau trởupnh thàitccnh thấphnvt sắodqbc!

Lụkatlc sắodqbc, ngũnylb sắodqbc, tứnbjt sắodqbc, tam sắodqbc...


Thờorrxi gian khôupnhng ngừzozkng màitcc đupnhi qua, kia quang đupnhitccn bay nhanh biếzkumn hóphnva,"Oanh!" Đtvkdưodqbơyymzng sai khôupnhng nhiềpmtuu lắodqbm năfckym vạbfagn năfckym thờorrxi gian trôupnhi qua thờorrxi đupnhiểzkumm, mộxwtxt đupnhbfago nặjaesng nềpmtu thanh âmwfqm vang lêkccon ởupnh tạbfagi Tinh Giớucqmi khôupnhng gian bêkccon trong, Tinh Giớucqmi khôupnhng gian tạbfagi đupnhâmwfqy thờorrxi đupnhiểzkumm lậnntbp tứnbjtc liềpmtun mởupnh rộxwtxng rấphnvt nhiềpmtuu, màitcc kia mộxwtxt quang đupnhitccn, rốitcct cụkatlc thìgqxa hoàitccn toàitccn biếzkumn thàitccnh vôupnh sắodqbc!

upnh sắodqbc, chỉsmox cầgqxan ởupnh Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc mặjaest trêkccon lưodqbu lạbfagi têkccon nhưodqb vậnntby tựiqcbu thàitccnh liềpmtun Chúupnha Tểzkumupnhn sưodqb!

upnh sắodqbc quang đupnhitccn bay nhanh biếzkumn hóphnva, trong nhábmfgy mắodqbt thờorrxi gian Lâmwfqm Thiêkccon thâmwfqn ảiqcbnh liềpmtun xuấphnvt hiệivuhn, lúupnhc nàitccy khôupnhng cóphnvgqxa bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn, hắodqbn bảiqcbn tôupnhn cùjaesng phâmwfqn thâmwfqn, lúupnhc nàitccy đupnhãrzxo muốitccn làitcc hoàitccn toàitccn hợnylbp ởupnh tạbfagi cùjaesng nơyymzi!

"Chívuwin vạbfagn tábmfgm ngàitccn năfckym, thờorrxi gian mớucqmi trôupnhi qua chívuwin vạbfagn tábmfgm ngàitccn năfckym!" Chívuwinh làitcc lấphnvy Lâmwfqm Thiêkccon nay tâmwfqm tìgqxanh kia cũnylbng làitccphnv chúupnht kívuwich đupnhxwtxng, hắodqbn bắodqbt đupnhgqxau thờorrxi đupnhiểzkumm thậnntbt đupnhúupnhng làitcc khôupnhng nghĩjaes tớucqmi tựiqcbgqxanh cóphnv thểzkumupnhodqborrxi vạbfagn năfckym trong vòzoyzng liềpmtun hoàitccn thàitccnh hưodqb thậnntbt lựiqcbc dung hợnylbp! Mưodqborrxi vạbfagn năfckym trong vòzoyzng hoàitccn thàitccnh hưodqb thậnntbt lựiqcbc dung hợnylbp, nhưodqb vậnntby, ởupnh Chúupnha Tểzkumkccon trong, chỉsmox sợnylb thựiqcbc lựiqcbc củtxcfa hắodqbn cũnylbng làitcc cao tiêkccom nhấphnvt kia mộxwtxt loạbfagi!

"Lấphnvy hưodqb thậnntbt lựiqcbc vìgqxaupnht thâmwfqn, lấphnvy linh hồbfagn vìgqxa ngòzoyzi búupnht, đupnhbfagi đupnhbfago chi búupnht, hiệivuhn!" Lâmwfqm Thiêkccon trầgqxam thấphnvp thanh âmwfqm vang lêkccon, ởupnh hắodqbn trưodqbucqmc mặjaest, vẫnylbn phong cábmfgch cổyymzodqba phi thưodqborrxng, mặjaest trêkccon cóphnvupnh sốitcc hoa văfckyn dàitcci đupnhếzkumn ba thưodqbucqmc tảiqcb hữwbvgu búupnht lôupnhng giốitccng nhau búupnht xuấphnvt hiệivuhn. Bạbfagn đupnhang đupnhclmjc truyệivuhn đupnhưodqbnylbc lấphnvy tạbfagi TruyenTienHiep chấphnvm cơyymzm.

mwfqm Thiêkccon duỗvafsi ra tay, nhấphnvt thờorrxi đupnhãrzxo đupnhem kia vẫnylbn cựiqcbupnht chộxwtxp vàitcco trong tay.

"Lãrzxoo đupnhbfagi, ngưodqbơyymzi sẽkjes trởupnh thàitccnh Chúupnha Tểzkum, ha ha!" Tru Thầgqxan ởupnhmwfqm Thiêkccon trong óphnvc bêkccon trong cưodqborrxi to nóphnvi. Lâmwfqm Thiêkccon mỉsmoxm cưodqborrxi lậnntbp tứnbjtc liềpmtun bay đupnhnbjtng lêkccon, thoăfckyn thoắodqbt, trong nhábmfgy mắodqbt thờorrxi gian, Lâmwfqm Thiêkccon cũnylbng đupnhãrzxoitcc đupnhem tựiqcbgqxanh têkccon viếzkumt đupnhếzkumn kia Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc mặjaest trêkccon!

Châmwfqn thậnntbt Thếzkum Giớucqmi, Hồbfagng Giớucqmi, Lâmwfqm Thiêkccon Tiểzkumu Vũnylb Trụkatl, vôupnh sốitccodqborrxng giảiqcb tựiqcbgqxanh Thếzkum Giớucqmi, vôupnh sốitccodqb Thếzkum Giớucqmi, nàitccy trong nhábmfgy mắodqbt, mặjaesc kệivuh phívuwia trưodqbucqmc làitccbmfgi gìgqxa dạbfagng sắodqbc trờorrxi, mặjaesc kệivuh kia mộxwtxt Thếzkum Giớucqmi phívuwia trưodqbucqmc thiêkccon khôupnhng làitccbmfgi gìgqxa bộxwtxbmfgng, toàitccn bộxwtx thiêkccon khôupnhng, đupnhpmtuu làitcc ábmfgng mâmwfqy đupnhgqxay trờorrxi, đupnhxwtxng lòzoyzng ngưodqborrxi nhạbfagc thanh ởupnhupnh sốitcc Thếzkum Giớucqmi bêkccon trong vang lêkccon.

Kia vôupnh sốitcc Thếzkum Giớucqmi, giốitccng nhau lúupnhc nàitccy đupnhpmtuu làitccupnh ăfckyn mừzozkng tựiqcbgqxanh tâmwfqn chủtxcf nhâmwfqn tạbfagi đupnhâmwfqy mộxwtxt khắodqbc sinh ra!

Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc, lúupnhc nàitccy cũnylbng làitcc khôupnhng ngừzozkng màitcc biếzkumn hóphnva lêkccon! Ởbktcmwfqm Thiêkccon đupnhem tựiqcbgqxanh têkccon viếzkumt ởupnh tạbfagi mặjaest trêkccon thờorrxi đupnhiểzkumm, Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc liềpmtun biếzkumn thàitccnh chívuwin màitccu sắodqbc, ba giâmwfqy sau, Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc biếzkumn thàitccnh bábmfgt sắodqbc, lạbfagi ba giâmwfqy sau, biếzkumn thàitccnh thấphnvt thảiqcbi!

Chúupnha Tểzkum Thếzkum Giớucqmi, Chúupnha Tểzkumnylbng làitccphnvodqborrxng cóphnv nhưodqbnylbc, màitccitccy mạbfagnh yếzkumu, ởupnh Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc mặjaest trêkccon cóphnv thểzkum thểzkum hiệivuhn đupnhi ra, mộxwtxt cửzuldu sắodqbc Chúupnha Tểzkum, kia thựiqcbc lựiqcbc so vớucqmi mộxwtxt bábmfgt sắodqbc Chúupnha Tểzkum thựiqcbc lựiqcbc sẽkjes nhưodqbnylbc thưodqbnylbng khôupnhng ívuwit!

Lụkatlc sắodqbc, ngũnylb sắodqbc, tứnbjt sắodqbc, tam sắodqbc, nhịxace sắodqbc!

Tớucqmi nhịxace sắodqbc thờorrxi đupnhiểzkumm, ba giâmwfqy thờorrxi gian kia Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc cũnylbng khôupnhng cóphnv biếzkumn hóphnva, ngay tạbfagi Lâmwfqm Thiêkccon nghĩjaes đupnhếzkumn dừzozkng ởupnh đupnhâmwfqy thờorrxi đupnhiểzkumm, kia Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc, cũnylbng làitcc đupnhxwtxt nhiêkccon lậnntbp tứnbjtc biếzkumn thàitccnh chóphnvi mắodqbt màitccu vàitccng!


upnhjaesng loábmfg mắodqbt màitccu vàitccng làitccm cho Lâmwfqm Thiêkccon trábmfgi tim đupnhpmtuu làitcc đupnhkccon cuồbfagng màitcc nhảiqcby lêkccon mộxwtxt chúupnht. "Nhấphnvt sắodqbc, cưodqb nhiêkccon, làitcc nhấphnvt sắodqbc!" Lâmwfqm Thiêkccon trong mắodqbt lúupnhc nàitccy cũnylbng làitcc lộxwtx ra mừzozkng nhưodqb đupnhkccon sắodqbc, đupnhbfagt tớucqmi hai ba màitccu, hắodqbn đupnhãrzxo muốitccn làitccodqbơyymzng đupnhưodqbơyymzng thỏyymza mãrzxon, hắodqbn thậnntbt sựiqcbitcc khôupnhng nghĩjaes tớucqmi, tựiqcbgqxanh cưodqb nhiêkccon đupnhbfagt tớucqmi nhấphnvt sắodqbc!

Đtvkdbfagt tớucqmi nhấphnvt sắodqbc, Thếzkum Giớucqmi Chi Thưodqbnylbc rốitcct cụkatlc thìgqxa hoàitccn toàitccn đupnhìgqxanh chỉsmox biếzkumn hóphnva, lúupnhc nàitccy, ởupnh rấphnvt nhiềpmtuu đupnhxacea phưodqbơyymzng, mộxwtxt đupnhábmfgm Chúupnha Tểzkum mởupnh tựiqcbgqxanh ábmfgnh mắodqbt.

"Uy ábmfgp, thậnntbt cưodqborrxng đupnhbfagi uy ábmfgp, chívuwinh làitccphnv ngưodqborrxi thàitccnh tựiqcbu nhịxace phẩzuldm Chúupnha Tểzkum, kia cũnylbng khôupnhng khảiqcbfckyng tặjaesng cho nhưodqb ta vậnntby uy ábmfgp, cóphnv ngưodqborrxi thàitccnh tựiqcbu nhấphnvt phẩzuldm Chúupnha Tểzkum!"

"Vôupnh sốitcc Chúupnha Tểzkum kỷnylb niêkccon, khôupnhng nghĩjaes tớucqmi lạbfagi xuấphnvt hiệivuhn nhấphnvt phẩzuldm Chúupnha Tểzkum!"

"Cábmfgi thứnbjt ba nhấphnvt phẩzuldm Chúupnha Tểzkum, hẳfoltn làitcc đupnhi trưodqbucqmc bábmfgi phỏyymzng mộxwtxt phen!"

Chúupnha Tểzkum sinh mệivuhnh vôupnhjaesng ngâmwfqn nga, rấphnvt nhiềpmtuu Chúupnha Tểzkum tuyệivuht đupnhbfagi bộxwtx phậnntbn thờorrxi gian đupnhpmtuu làitccupnh ngủtxcf say giữwbvga, nhưodqbng làitccupnhc nàitccy, nàitccy Chúupnha Tểzkum, mộxwtxt đupnhábmfgm theo ngủtxcf say bêkccon trong đupnhpmtuu làitcc thanh tỉsmoxnh lạbfagi đupnhâmwfqy, thanh tỉsmoxnh tớucqmi đupnhưodqbnylbc bọclmjn họclmj, tuyệivuht đupnhbfagi bộxwtx phậnntbn đupnhpmtuu làitccvuwinh lạbfagi đupnhâmwfqy bábmfgi phỏyymzng.

"Chúupnha Tểzkum, nàitccy đupnhóphnvitcc Chúupnha Tểzkum lựiqcbc lưodqbnylbng sao!" Lâmwfqm Thiêkccon nhẹclmj giọclmjng mộxwtxt tiếzkumng, hắodqbn cóphnv mộxwtxt loạbfagi cảiqcbm giábmfgc, chỉsmox cầgqxan hắodqbn ývxhf niệivuhm vừzozka đupnhxwtxng, dễwckjitccng làitccphnv thểzkum đupnhem Hồbfagng Giớucqmi nhưodqb vậnntby Thếzkum Giớucqmi cấphnvp lau đupnhi, toàitccn bộxwtx Đtvkdbfago Giớucqmi, vôupnh sốitccodqb Thếzkum Giớucqmi, châmwfqn thậnntbt Thếzkum Giớucqmi, cùjaesng vớucqmi vôupnh sốitccodqborrxng giảiqcb tựiqcbgqxanh Thếzkum Giớucqmi đupnhpmtuu ởupnh hắodqbn trong lòzoyzng bàitccn tay!

Tinh Giớucqmi lúupnhc nàitccy lậnntbp tứnbjtc bay tớucqmi Lâmwfqm Thiêkccon trưodqbucqmc mặjaest, lúupnhc nàitccy Tinh Giớucqmi, kia làitccm cho ngưodqborrxi ta cảiqcbm giábmfgc vôupnhjaesng giảiqcbn dịxace, nhưodqbng làitccmwfqm Thiêkccon biếzkumt, nàitccy nho nhỏyymz nhẫnylbn, kia cóphnv đupnhưodqbnylbc lựiqcbc lưodqbnylbng nhưodqbng làitccodqbơyymzng đupnhưodqbơyymzng đupnhábmfgng sợnylb!

Ýppik niệivuhm vừzozka đupnhxwtxng, Tinh Giớucqmi cũnylbng đupnhãrzxoitcc mang ởupnh tạbfagi tay trábmfgi ngóphnvn giữwbvga phívuwia trêkccon. "Tinh Vũnylb, cábmfgc ngưodqbơyymzi cảiqcbm giábmfgc nhưodqb thếzkumitcco?" Lâmwfqm Thiêkccon nóphnvi. "Ha ha, lãrzxoo đupnhbfagi, cảiqcbm giábmfgc bổyymzng cựiqcbc!" Tru Thầgqxan tiếzkumng cưodqborrxi to vang lêkccon ởupnh tạbfagi Lâmwfqm Thiêkccon trong óphnvc bêkccon trong.

"Cũnylbng khôupnhng tệivuh lắodqbm." Tinh Vũnylb khẽkjesodqborrxi nóphnvi.

"Lãrzxoo đupnhbfagi, Huyếzkumt Phầgqxan têkccon kia, nêkccon xửzuldvxhf mộxwtxt chúupnht." Tru Thầgqxan nóphnvi. "Tru Thầgqxan, nàitccy còzoyzn muốitccn ta đupnhxwtxng thủtxcf sao, ngưodqbơyymzi trựiqcbc tiếzkump xửzuldvxhf đupnhi." Lâmwfqm Thiêkccon nóphnvi.

"Lãrzxoo đupnhbfagi ngưodqbơyymzi cábmfgi lưodqborrxi quỷnylb, đupnhưodqbnylbc rồbfagi, ta giúupnhp ngưodqbơyymzi xửzuldvxhf hắodqbn." Tru Thầgqxan nóphnvi, Huyếzkumt Phầgqxan hiệivuhn tạbfagi làitccupnh Tinh Giớucqmi khôupnhng gian bêkccon trong, bấphnvt quábmfg trong nhábmfgy mắodqbt thờorrxi gian, hắodqbn ởupnh Tinh Giớucqmi khôupnhng gian bêkccon trong cũnylbng đupnhãrzxoitcc hoàitccn toàitccn biếzkumn thàitccnh hưodqbupnh, lấphnvy hắodqbn trưodqbucqmc mắodqbt lựiqcbc lưodqbnylbng tưodqbupnhng phảiqcbn khábmfgng Tinh Giớucqmi gạbfagt bỏyymz, kia căfckyn bảiqcbn chívuwinh làitcc khôupnhng cóphnv khảiqcbfckyng sựiqcbgqxanh! Vềpmtu phầgqxan lấphnvy sinh mệivuhnh hóphnva thàitccnh nguyềpmtun rủtxcfa, kia cũnylbng phảiqcbi nhìgqxan hắodqbn cóphnv hay khôupnhng nhưodqb vậnntby thờorrxi gian cùjaesng năfckyng lựiqcbc!

Rờorrxi khỏyymzi Tinh Giớucqmi khôupnhng gian, Lâmwfqm Thiêkccon lậnntbp tứnbjtc liềpmtun xuấphnvt hiệivuhn ởupnh tạbfagi Bàitccn Thạbfagch Phong. Lúupnhc nàitccy toàitccn bộxwtx thiêkccon khôupnhng, kia vẫnylbn làitcc ábmfgng mâmwfqy đupnhgqxay trờorrxi,"Tiêkccou tábmfgn đupnhi." Lâmwfqm Thiêkccon ývxhf niệivuhm vừzozka đupnhxwtxng, vôupnh sốitcc Thếzkum Giớucqmi thiêkccon khôupnhng bêkccon trong kia đupnhgqxay trờorrxi ábmfgng mâmwfqy đupnhpmtuu làitcc biếzkumn mấphnvt khôupnhng thấphnvy!


"Phu quâmwfqn!" Lâmwfqm Thiêkccon trừzozk bỏyymz che dấphnvu lựiqcbc lưodqbnylbng ởupnh ngoàitcci cũnylbng khôupnhng cóphnv rấphnvt che dấphnvu thâmwfqn hìgqxanh, cho nêkccon hắodqbn vừzozka xuấphnvt hiệivuhn, nhấphnvt thờorrxi Chu Dao cábmfgc nàitccng cũnylbng đupnhãrzxoitcc phábmfgt hiệivuhn hắodqbn.

"Môupnhn chủtxcf!" Thiêkccon Đtvkdxacea Môupnhn vôupnh sốitcc nhâmwfqn lúupnhc nàitccy cũnylbng đupnhpmtuu làitcc bay đupnhi lêkccon.

tvkdxwtxi trưodqbupnhng!"

Long Đtvkdtseong bọclmjn họclmjitcci ngưodqborrxi nàitccy mộxwtxt trậnntbn thờorrxi gian đupnhpmtuu làitcc đupnhãrzxoi ởupnh tạbfagi Thiêkccon Đtvkdxacea Môupnhn, Lâmwfqm Thiêkccon vừzozka đupnhếzkumn, bọclmjn họclmj tựiqcb nhiêkccon cũnylbng làitcc phábmfgt hiệivuhn vộxwtxi vàitccng tớucqmi Lâmwfqm Thiêkccon trưodqbucqmc mặjaest cung kívuwinh thi lễwckj.

Long Đtvkdtseong bọclmjn họclmjitccnh lễwckj nhưodqbng làitccitccm cho chung quanh khôupnhng ívuwit ngưodqborrxi trêkccon mặjaest đupnhpmtuu làitcc lộxwtx ra kinh ngạbfagc sắodqbc, phảiqcbi biếzkumt rằtseong bọclmjn họclmj nhưodqbng làitcc Thiêkccon Đtvkdbfago lụkatlc giai cưodqborrxng giảiqcb, nhưodqb vậnntby cung kívuwinh hàitccnh lễwckj, kia chẳfoltng phảiqcbi làitcc tỏyymz vẻtvkd, Lâmwfqm Thiêkccon thựiqcbc lựiqcbc đupnhãrzxo muốitccn làitccodqbnylbt qua bọclmjn họclmj?!

Thiêkccon Đtvkdbfago lụkatlc giai phívuwia trêkccon, kia đupnhóphnvitcc Chúupnha Tểzkum!

Chúupnha Tểzkum! Vôupnh sốitcc Thiêkccon Đtvkdxacea Môupnhn thàitccnh viêkccon lúupnhc nàitccy đupnhpmtuu làitccvuwich đupnhxwtxng vẻtvkd mặjaest đupnhyymz bừzozkng! Chúupnha Tểzkum a, đupnhóphnvitccbmfgi dạbfagng gìgqxa tồbfagn tạbfagi, Thiêkccon Đtvkdxacea Môupnhn môupnhn chủtxcf, cưodqb nhiêkccon làitcc Chúupnha Tểzkum tu vi, nàitccy, đupnhâmwfqy làitcc cỡxxamitcco đupnhbfagi vinh quang a!

"Miễwckjn lễwckj đupnhi." Lâmwfqm Thiêkccon khoábmfgt tay ábmfgo nóphnvi, vôupnh sốitcc đupnhi lễwckjkccon, lúupnhc nàitccy đupnhpmtuu làitcc khôupnhng tựiqcb chủtxcf đupnhưodqbnylbc thẳfoltng đupnhnbjtng lêkccon, chívuwinh làitcc Long Đtvkdtseong bọclmjn họclmjnylbng làitcc đupnhbfagng dạbfagng nhưodqb thếzkum.

Nhìgqxan nhau liếzkumc mắodqbt mộxwtxt cábmfgi, Long Đtvkdtseong bọclmjn họclmj đupnhpmtuu làitcc thấphnvy đupnhưodqbnylbc lẫnylbn nhau trong mắodqbt kinh sắodqbc cùjaesng vớucqmi hâmwfqm mộxwtx, Chúupnha Tểzkum lựiqcbc lưodqbnylbng, quảiqcb nhiêkccon so vớucqmi bọclmjn họclmjodqborrxng đupnhbfagi khôupnhng biếzkumt bao nhiêkccou!

"Thiệivuht nhiềpmtuu năfckym khôupnhng bồbfagi cábmfgc lãrzxoo bàitcc, ngưodqborrxi khábmfgc trưodqbucqmc tan đupnhi." Lâmwfqm Thiêkccon cưodqborrxi khẽkjesphnvi. Hắodqbn tuy rằtseong khôupnhng phảiqcbi dùjaesng làitcc mệivuhnh lệivuhnh ngữwbvg khívuwi, nhưodqbng làitcc bao gồbfagm Long Đtvkdtseong bọclmjn họclmjupnhkccon trong, trừzozk bỏyymz Chu Dao cábmfgc nàitccng mấphnvy nữwbvgupnh ngoàitcci ngưodqborrxi toàitccn bộxwtx ly khai.

Nhữwbvgng ngưodqborrxi đupnhóphnv rờorrxi đupnhi, Lâmwfqm Thiêkccon cùjaesng Chu Dao cábmfgc nàitccng còzoyzn lạbfagi làitcc tớucqmi Tinh Giớucqmi khôupnhng gian bêkccon trong. "Phu quâmwfqn, ngưodqbơyymzi làitcc khôupnhng phảiqcbi đupnhãrzxo muốitccn đupnhbfagt tớucqmi Chúupnha Tểzkum? Phỉsmox Nhãrzxojaesng Lệivuh Toa cábmfgc nàitccng, cóphnv thểzkum sốitccng lạbfagi lạbfagi đupnhâmwfqy sao?" Chu Dao nóphnvi.

mwfqm Thiêkccon gậnntbt gậnntbt đupnhgqxau:"Cóphnv thểzkum, sốitccng lạbfagi cábmfgc nàitccng vớucqmi ta màitccphnvi ívuwit sẽkjesphnvbmfgi gìgqxaiqcbnh hưodqbupnhng." Thạbfagch Huyêkccon Hiêkccon nóphnvi:"Phu quâmwfqn, sốitccng lạbfagi nhâmwfqn, đupnhitcci vớucqmi ngưodqbơyymzi cóphnviqcbnh hưodqbupnhng sao? Làitccbmfgi gìgqxa dạbfagng ảiqcbnh hưodqbupnhng?"

tvkditcci vớucqmi thựiqcbc lựiqcbc cóphnviqcbnh hưodqbupnhng, kỳkatl thậnntbt, vốitccn khôupnhng cóphnv. Ta trưodqbucqmc sốitccng lạbfagi Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng đupnhi." Lâmwfqm Thiêkccon nóphnvi xong ývxhf niệivuhm vừzozka đupnhxwtxng ởupnh trưodqbucqmc mặjaest liềpmtun xuấphnvt hiệivuhn hai cábmfgi hưodqbupnh chi lựiqcbc hìgqxanh thàitccnh tiểzkumu cầgqxau, kia hai cábmfgi tiểzkumu cầgqxau trong nhábmfgy mắodqbt thờorrxi gian cũnylbng đupnhãrzxoitcc xuấphnvt hiệivuhn sinh mệivuhnh dao đupnhxwtxng, sau đupnhóphnv, tiểzkumu cầgqxau bay nhanh lớucqmn lêkccon còzoyzn cóphnv biếzkumn hóphnva, mưodqborrxi giâmwfqy thờorrxi gian cũnylbng đupnhãrzxoitcc biếzkumn thàitccnh hai ngưodqborrxi.

Phỉsmox Nhãrzxojaesng Lệivuh Toa ábmfgnh mắodqbt mởupnh, mộxwtxt hồbfagi lâmwfqu nhi đupnhpmtuu làitcc ngơyymz ngábmfgc,"Phu quâmwfqn, sẽkjes khôupnhng làitcc sốitccng lạbfagi xuấphnvt hiệivuhn vấphnvn đupnhpmtu đupnhi?" Dưodqbơyymzng Thi nóphnvi. Lâmwfqm Thiêkccon lắodqbc lắodqbc đupnhgqxau:"Sẽkjes khôupnhng."

"Lâmwfqm đupnhbfagi ca, chúupnhng ta khôupnhng phảiqcbi đupnhãrzxo chếzkumt sao." Phỉsmox Nhãrzxo ngơyymz ngábmfgc nóphnvi. Lâmwfqm Thiêkccon mỉsmoxm cưodqborrxi:"Khôupnhng sai, cábmfgc ngưodqbơyymzi phívuwia trưodqbucqmc làitcc đupnhãrzxo chếzkumt, bấphnvt quábmfg, cábmfgc ngưodqbơyymzi hiệivuhn tạbfagi lạbfagi sốitccng lạbfagi lạbfagi đupnhâmwfqy!"

"Sốitccng, chúupnhng ta cưodqb nhiêkccon sốitccng lạbfagi!" Phỉsmox Nhãrzxojaesng Lệivuh Toa trong mắodqbt đupnhpmtuu làitcc lộxwtx ra vẻtvkd khiếzkump sợnylb. "Lâmwfqm đupnhbfagi ca, Hỏyymza Vâmwfqn kia lãrzxoo hỗvafsn đupnhiqcbn..." Lệivuh Toa nóphnvi.

mwfqm Thiêkccon ha ha cưodqborrxi đupnhem Phỉsmox Nhãrzxojaesng Lệivuh Toa ôupnhm vàitcco trong lòzoyzng:"Yêkccon tâmwfqm, hắodqbn đupnhãrzxo muốitccn làitcc đupnhãrzxo chếzkumt, cábmfgc ngưodqbơyymzi nay đupnhãrzxo muốitccn làitcc tựiqcb do!"

Thấphnvy đupnhưodqbnylbc Lâmwfqm Thiêkccon đupnhem Phỉsmox Nhãrzxojaesng Lệivuh Toa cábmfgc nàitccng ôupnhm vàitcco trong lòzoyzng Chu Dao cábmfgc nàitccng mấphnvy nữwbvg sắodqbc mặjaest hơyymzi hơyymzi thay đupnhyymzi mộxwtxt chúupnht, bấphnvt quábmfg trong nhábmfgy mắodqbt thờorrxi gian cũnylbng đupnhãrzxoitcc khôupnhi phụkatlc bìgqxanh thưodqborrxng.

"Phu quâmwfqn, muốitccn ôupnhm trong lờorrxi nóphnvi, vềpmtu sau tábmfgi ôupnhm đupnhi, làitccm cho chúupnhng ta trưodqbucqmc nhậnntbn thứnbjtc mộxwtxt chúupnht hai vịxace muộxwtxi muộxwtxi." Chu Dao cưodqborrxi khẽkjesphnvi. "Ha ha, Dao nhi cábmfgc ngưodqbơyymzi nóphnvi xong, ta trưodqbucqmc đupnhi ra ngoàitcci mộxwtxt chúupnht." Lâmwfqm Thiêkccon buôupnhng ra Phỉsmox Nhãrzxojaesng Lệivuh Toa lậnntbp tứnbjtc liềpmtun biếzkumn mấphnvt khôupnhng thấphnvy.

mwfqm Thiêkccon biếzkumn mấphnvt, tábmfgi xuấphnvt hiệivuhn thờorrxi đupnhiểzkumm xuấphnvt hiệivuhn ởupnh tạbfagi Long Đtvkdtseong bọclmjn họclmj trưodqbucqmc mặjaest.

tvkdxwtxi trưodqbupnhng!" Long Đtvkdtseong bọclmjn họclmj chívuwinh nóphnvi chuyệivuhn, Lâmwfqm Thiêkccon vừzozka xuấphnvt hiệivuhn bọclmjn họclmj vộxwtxi vàitccng liềpmtun đupnhnbjtng dậnntby hàitccnh lễwckj. "Tốitcct lắodqbm, khôupnhng cầgqxan đupnha lễwckj, giốitccng phívuwia trưodqbucqmc giốitccng nhau làitcc tốitcct rồbfagi." Lâmwfqm Thiêkccon nóphnvi,"Lạbfagi đupnhâmwfqy làitcc hoàitccn thàitccnh phívuwia trưodqbucqmc hứnbjta hẹclmjn, sốitccng lạbfagi Hổyymzodqbơyymzng cùjaesng Vạbfagn Đtvkdbfagt."

jaesng sốitccng lạbfagi Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng giốitccng nhau, Lâmwfqm Thiêkccon cũnylbng làitcc đupnhem Hổyymzodqbơyymzng cùjaesng Vạbfagn Đtvkdbfagt cấphnvp sốitccng lạbfagi lạbfagi đupnhâmwfqy, sốitccng lạbfagi bọclmjn họclmj trong lờorrxi nóphnvi so vớucqmi sốitccng lạbfagi Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng muốitccn ra lựiqcbc thưodqbnylbng rấphnvt nhiềpmtuu, bấphnvt quábmfg phívuwia trưodqbucqmc hứnbjta hẹclmjn qua, vôupnh luậnntbn nhưodqb thếzkumitcco cũnylbng làitcc phảiqcbi làitccm đupnhếzkumn!

"Dựiqcba vàitcco, sốitccng lạbfagi lạbfagi đupnhâmwfqy, cábmfgc ngưodqbơyymzi ai đupnhbfagt tớucqmi Chúupnha Tểzkum?" Hổyymzodqbơyymzng nhấphnvt sốitccng lạbfagi lạbfagi đupnhâmwfqy liềpmtun lớucqmn tiếzkumng nóphnvi, hắodqbn cùjaesng Vạbfagn Đtvkdbfagt, kia cũnylbng sẽkjes khôupnhng giốitccng Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng giốitccng nhau nửzulda ngàitccy khôupnhng biếzkumt đupnhxwtxng hồbfagi sựiqcb.

"Hìgqxanh nhưodqbitcc ta." Lâmwfqm Thiêkccon cưodqborrxi nóphnvi.

"Tham kiếzkumn đupnhbfagi nhâmwfqn! Đtvkda tạbfag đupnhbfagi nhâmwfqn sốitccng lạbfagi chi âmwfqn." Hổyymzodqbơyymzng cùjaesng Vạbfagn Đtvkdbfagt vộxwtxi vàitccng hàitccnh lễwckjphnvi. "Phívuwia trưodqbucqmc đupnhãrzxo sớucqmm đupnhâmwfqu cóphnv, tạbfag sẽkjes khôupnhng dùjaesng." Lâmwfqm Thiêkccon khoábmfgt tay ábmfgo nóphnvi.

Thờorrxi gian mộxwtxt ngàitccy đupnhi qua, mưodqborrxi ngàitccy qua thờorrxi gian, Chu Dao cábmfgc nàitccng thấphnvt nữwbvgjaesng Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng cũnylbng làitccodqbơyymzng đupnhưodqbơyymzng quen thuộxwtxc. "Phu quâmwfqn, ngưodqbơyymzi cùjaesng Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng còzoyzn khôupnhng cóphnvupnhn lễwckj, cóphnv phảiqcbi hay khôupnhng tiếzkump tếzkum tiếzkump việivuhn cábmfgc nàitccng mộxwtxt cábmfgi hôupnhn lễwckj?" Chu Dao nóphnvi.

upnhc nàitccy chỉsmoxphnvmwfqm Thiêkccon cùjaesng Chu Dao cùjaesng mộxwtxt chỗvafs, Lâmwfqm Thiêkccon hơyymzi hơyymzi đupnhiểzkumm gậnntbt đupnhgqxau:"Đtvkdâmwfqy làitcc khẳfoltng đupnhxacenh, truyềpmtun xuốitccng tin tứnbjtc đupnhi thôupnhi, mộxwtxt thábmfgng sau, ta cùjaesng vớucqmi Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng đupnhbfagi hôupnhn."

"Mộxwtxt thábmfgng, hẳfoltn làitcc tớucqmi kịxacep!" Chu Dao gậnntbt gậnntbt đupnhgqxau nóphnvi.

Mộxwtxt thábmfgng thờorrxi gian trong nhábmfgy mắodqbt cóphnv thểzkumphnvi cũnylbng đupnhãrzxoitcc trôupnhi qua, Lâmwfqm Thiêkccon bọclmjn họclmj chờorrx rấphnvt nhiềpmtuu Lâmwfqm gia ngưodqborrxi cùjaesng vớucqmi Lâmwfqm Thiêkccon ởupnh Hồbfagng Giớucqmi bêkccon trong rấphnvt nhiềpmtuu bằtseong hữwbvgu đupnhpmtuu làitcc tớucqmi Vạbfagn Phábmfgp Đtvkdbfagi Lụkatlc, vềpmtu phầgqxan châmwfqn thậnntbt Thếzkum Giớucqmi cóphnv vẻtvkd quen mộxwtxt ívuwit ngưodqborrxi, Lâmwfqm Thiêkccon cũnylbng khôupnhng cóphnv đupnhưodqba bọclmjn họclmj cấphnvp nhậnntbn đupnhưodqbnylbc Vạbfagn Phábmfgp Đtvkdbfagi Lụkatlc đupnhếzkumn.

mwfqm Thiêkccon lúupnhc nàitccy đupnhâmwfqy hôupnhn lễwckj đupnhếzkumn nhâmwfqn sốitcc kỳkatl thậnntbt so vớucqmi trưodqbucqmc kia cùjaesng Chu Dao cábmfgc nàitccng hôupnhn lễwckj thờorrxi đupnhiểzkumm đupnhếzkumn ngưodqborrxi còzoyzn muốitccn thiếzkumu mộxwtxt ívuwit, trừzozk bỏyymz Thiêkccon Đtvkdxacea Môupnhn nhâmwfqn ởupnh ngoàitcci, Vạbfagn Phábmfgp Đtvkdbfagi Lụkatlc, cóphnv kia tưodqbbmfgch tham gia Lâmwfqm Thiêkccon bọclmjn họclmjupnhn lễwckj khôupnhng nhiềpmtuu lắodqbm, hơyymzn nữwbvga Hồbfagng Giớucqmi bêkccon trong đupnhi ra nhâmwfqn, tổyymzng nhâmwfqn sổyymznylbng sẽkjes khôupnhng vưodqbnylbt qua trăfckym vạbfagn, tưodqbơyymzng đupnhitcci cho ngưodqborrxi thưodqborrxng màitccphnvi, mộxwtxt cábmfgi hôupnhn lễwckj trăfckym vạbfagn tâmwfqn khábmfgch đupnhãrzxo muốitccn làitccodqbơyymzng đupnhưodqbơyymzng khábmfg nhiềpmtuu, nhưodqbng làitcc đupnhitcci vớucqmi Lâmwfqm Thiêkccon nhưodqb vậnntby cưodqborrxng giảiqcbitccphnvi, nàitccy nhâmwfqn sốitccnylbng khôupnhng nhiềpmtuu.

Bấphnvt quábmfg tuy rằtseong nhâmwfqn sốitcc so vớucqmi cùjaesng Chu Dao cábmfgc nàitccng kia mộxwtxt lầgqxan khi mộxwtxt chúupnht nhiềpmtuu rấphnvt nhiềpmtuu, nhưodqbng làitcc ngưodqborrxi đupnhếzkumn chỉsmoxnh thểzkum tu vi, vậnntby cao nhiềpmtuu lắodqbm!

Lấphnvy Lâmwfqm Thiêkccon tu vi hắodqbn chívuwinh làitccitccy mộxwtxt Thếzkum Giớucqmi thiêkccon đupnhxacea, nhấphnvt bábmfgi thiêkccon đupnhxacea đupnhóphnvitcc khôupnhng cầgqxan, Lâmwfqm Thiêkccon cùjaesng Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng chívuwinh làitccbmfgi kiếzkumn mộxwtxt chúupnht Lâmwfqm Thiêkccon cha mẹclmj, mặjaest khábmfgc vợnylb chồbfagng đupnhitcci bábmfgi mộxwtxt chúupnht nàitccy lễwckj cho dùjaesitcc thàitccnh!

rvswn?" Mớucqmi vừzozka cùjaesng Phỉsmox Nhãrzxobmfgc nàitccng đupnhitcci bábmfgi xong, Lâmwfqm Thiêkccon sắodqbc mặjaest hơyymzi đupnhyymzi, đupnhúupnhng lúupnhc nàitccy, từzozkng đupnhbfago bóphnvng ngưodqborrxi xuấphnvt hiệivuhn ởupnh tạbfagi hắodqbn sởupnh nắodqbm trong tay Thếzkum Giớucqmi giữwbvga.

"Ha ha ha ha, huynh đupnhivuh khảiqcb hoan nghêkcconh chúupnhng ta đupnhãrzxo đupnhếzkumn?" Thiêkccon khôupnhng bêkccon trong mộxwtxt tiếzkumng cưodqborrxi to tiếzkumng đupnhxwtxng vang lêkccon, theo kia tiếzkumng cưodqborrxi to vang lêkccon, từzozkng đupnhbfago bóphnvng ngưodqborrxi xuấphnvt hiệivuhn ởupnh tạbfagi Bàitccn Thạbfagch Phong phụkatl cậnntbn.

"Cóphnv bằtseong hữwbvgu từzozk phưodqbơyymzng xa tớucqmi, bấphnvt diệivuhc nhạbfagc hồbfag! Khởupnhi khôupnhng hềpmtu hoan nghêkcconh chi lývxhf?" Lâmwfqm Thiêkccon chợnylbt lóphnve hiệivuhn liềpmtun xuấphnvt hiệivuhn ởupnh tạbfagi kia rấphnvt nhiềpmtuu trưodqbucqmc mặjaest ngưodqborrxi nóphnvi. Kia mộxwtxt đupnhábmfgm têkccon trêkccon ngưodqborrxi tuy rằtseong đupnhpmtuu làitcc khôupnhng cóphnv phábmfgt ra chúupnht hơyymzi thởupnh, nhưodqbng làitccmwfqm Thiêkccon trong lòzoyzng rõkzjiitccng, bọclmjn ngưodqborrxi kia, mộxwtxt đupnhábmfgm đupnhpmtuu cũnylbng cóphnv Chúupnha Tểzkum cấphnvp bậnntbc tu vi.

Mộxwtxt thanh bàitcco lãrzxoo giảiqcb chỉsmox chỉsmox phívuwia trưodqbucqmc nóphnvi chuyệivuhn kia mộxwtxt cábmfgi ábmfgo bàitcco trắodqbng trung niêkccon nhâmwfqn cưodqborrxi khẽkjesphnvi:"Ta làitcc Đtvkdbfagupnhng, hắodqbn làitcc Long Bạbfagch, cùjaesng ngưodqbơyymzi giốitccng nhau, đupnhpmtuu làitcc nhấphnvt phẩzuldm chi cảiqcbnh. Khôupnhng biếzkumt huynh đupnhivuh tụkatlc danh?"

tvkdbfagupnhng huynh, Long Bạbfagch huynh!" Lâmwfqm Thiêkccon chắodqbp tay,"Ta làitccmwfqm Thiêkccon."

Long Bạbfagch cưodqborrxi nóphnvi:"Lâmwfqm huynh nhưodqbng làitcc lợnylbi hạbfagi, thàitccnh tựiqcbu Chúupnha Tểzkum, trựiqcbc tiếzkump chívuwinh làitcc nhấphnvt phẩzuldm chi cảiqcbnh, nhưodqbng làitccitccm cho ngưodqborrxi ta hâmwfqm mộxwtx phi thưodqborrxng a. Lúupnhc nàitccy đupnhâmwfqy chúupnhng ta tớucqmi chậnntbm mộxwtxt chúupnht, chívuwinh diễwckjn làitcc khôupnhng cóphnv đupnhuổyymzi tớucqmi, bấphnvt quábmfg hoàitccn hảiqcbo cũnylbng khôupnhng tívuwinh bỏyymz lỡxxam, Lâmwfqm huynh khôupnhng ngạbfagi chúupnhng ta đupnhi xuốitccng uốitccng chégboan rưodqbnylbu ngon đupnhi?"

upnhc nàitccy, Bàitccn Thạbfagch Tôupnhng nộxwtxi, vôupnh sốitcc ngưodqborrxi trêkccon mặjaest đupnhpmtuu làitcc lộxwtx ra vẻtvkd khiếzkump sợnylb, cùjaesng Lâmwfqm Thiêkccon xưodqbng huynh gọclmji đupnhivuh, nhưodqb vậnntby nhữwbvgng ngưodqborrxi đupnhóphnv thâmwfqn phậnntbn khôupnhng cầgqxan nóphnvi cũnylbng biếzkumt.

Chúupnha Tểzkum, hơyymzn nữwbvga làitcc nhiềpmtuu nhưodqb vậnntby Chúupnha Tểzkum tớucqmi tham gia hôupnhn lễwckj, nàitccy mộxwtxt hôupnhn lễwckj chấphnvt lưodqbnylbng, kia cóphnv thểzkum to lắodqbm đupnhbfagi đupnhpmtu cao!

phnvitccy đupnhóphnv Chúupnha Tểzkum đupnhãrzxo đupnhếzkumn, nhữwbvgng ngưodqborrxi khábmfgc Lâmwfqm Thiêkccon tạbfagm thờorrxi vốitccn khôupnhng cóphnvupnhc nàitcco gian cùjaesng, chỉsmoxphnv thểzkumitccjaesng nàitccy đupnhóphnv Chúupnha Tểzkum nhóphnvm tròzoyz chuyệivuhn, theo bọclmjn họclmj miệivuhng, Lâmwfqm Thiêkccon cũnylbng làitcc đupnhãrzxo biếzkumt mộxwtxt ívuwit Chúupnha Tểzkum Thếzkum Giớucqmi trung tâmwfqn bívuwi.

"Cábmfgc vịxace, ta vôupnh ývxhf cho đupnhitcci bấphnvt luậnntbn kẻtvkditcco bấphnvt lợnylbi, bấphnvt quábmfg, cũnylbng hy vọclmjng khôupnhng cầgqxan cóphnvgqxa ngưodqborrxi lạbfagi đupnhâmwfqy trêkccou chọclmjc cho ta, đupnhiểzkumm nàitccy nho nhỏyymzkccou cầgqxau, cábmfgc vịxace nghĩjaes nhưodqb thếzkumitcco?" Lâmwfqm Thiêkccon cưodqborrxi khẽkjesphnvi.

Long Bạbfagch nóphnvi:"Lâmwfqm huynh nếzkumu nóphnvi nhưodqb vậnntby, tuyệivuht đupnhitcci khôupnhng cóphnvgqxa ngưodqborrxi lạbfagi đupnhâmwfqy tìgqxam Lâmwfqm huynh phiềpmtun toábmfgi, kỳkatl thậnntbt lấphnvy Lâmwfqm huynh thựiqcbc lựiqcbc, cũnylbng chỉsmoxphnvmwfqm huynh tìgqxam ngưodqborrxi khábmfgc phiềpmtun toábmfgi khảiqcbfckyng, ngưodqborrxi khábmfgc muốitccn tìgqxam Lâmwfqm huynh phiềpmtun toábmfgi, kia nêkccon suy nghĩjaes mộxwtxt chúupnht tựiqcbgqxanh cóphnv phảiqcbi hay khôupnhng cóphnv nhưodqb vậnntby thựiqcbc lựiqcbc!"

"Nàitccy liềpmtun hảiqcbo." Lâmwfqm Thiêkccon gậnntbt gậnntbt đupnhgqxau.

upnhn lễwckj sau, Long Bạbfagch bọclmjn họclmjupnhmwfqm Thiêkccon Thếzkum Giớucqmi bêkccon trong tiếzkump tụkatlc đupnhnylbi vàitcci ngàitccy thờorrxi gian, vàitcci ngàitccy sau, bọclmjn họclmj mộxwtxt đupnhábmfgm đupnhpmtuu làitcc ly khai Lâmwfqm Thiêkccon Thếzkum Giớucqmi.

"Lãrzxoo đupnhbfagi, hoàitccn hảiqcbo thựiqcbc lựiqcbc củtxcfa ngưodqbơyymzi cóphnv vẻtvkdodqborrxng, nếzkumu thựiqcbc lựiqcbc yếzkumu nhưodqbnylbc trong lờorrxi nóphnvi, nàitccy têkccon tuyệivuht đupnhitcci sẽkjes khôupnhng tốitcct nhưodqb vậnntby nóphnvi chuyệivuhn." Tru Thầgqxan ởupnhmwfqm Thiêkccon trong óphnvc bêkccon trong nóphnvi. "Thựiqcbc lựiqcbc cưodqborrxng, đupnhâmwfqy mớucqmi làitcc cứnbjtng rắodqbn đupnhbfago lývxhf, nàitccy vôupnh luậnntbn làitccupnhbmfgi dạbfagng gìgqxa Thếzkum Giớucqmi giữwbvga đupnhpmtuu làitcc thôupnhng dụkatlng." Lâmwfqm Thiêkccon cưodqborrxi khẽkjesphnvi.

...

itcci năfckym sau, châmwfqn thậnntbt Thếzkum Giớucqmi, Đtvkdxacea Cầgqxau.

mwfqm Thiêkccon cùjaesng Chu Dao cábmfgc nàitccng cửzuldu nữwbvg nhàitccn nhãrzxo du lãrzxom. "Di, khôupnhng nghĩjaes tớucqmi gặjaesp mộxwtxt ngưodqborrxi quen." Lâmwfqm Thiêkccon cưodqborrxi khẽkjesphnvi.

"Phu quâmwfqn, ngưodqborrxi nàitcco?" Thạbfagch Huyêkccon Hiêkccon nóphnvi.

mwfqm Thiêkccon chỉsmox chỉsmox xa xa mộxwtxt ábmfgo xanh lãrzxoo giảiqcb:"Têkccon kia kêkccou Lívuwimwfqn Kiếzkumm, lúupnhc trưodqbucqmc ta còzoyzn chívuwinh làitcc mộxwtxt chúupnht tu vi thờorrxi đupnhiểzkumm hắodqbn cóphnv Thiêkccon cấphnvp tu vi, khi đupnhóphnv hắodqbn nhưodqbng làitcc muốitccn nhậnntbn ta làitccm đupnhbfag đupnhivuh đupnhâmwfqu, bấphnvt quábmfg ta cũnylbng khôupnhng cóphnvodqbucqmng Thiêkccon Kiếzkumm Sơyymzn Mạbfagch màitcc đupnhi, khôupnhng nghĩjaes tớucqmi hắodqbn bâmwfqy giờorrxzoyzn ởupnh Đtvkdxacea Cầgqxau phívuwia trêkccon."

"Têkccon kia tiếzkumn bộxwtxnylbng quábmfg chậnntbm đupnhi, phu quâmwfqn ngưodqbơyymzi nhưodqb thếzkumitcco đupnhpmtuu... Hắodqbn vẫnylbn làitcc Thiêkccon cấphnvp tu vi. Khanh khábmfgch, phu quâmwfqn, hắodqbn phívuwia trưodqbucqmc muốitccn nhậnntbn ngưodqbơyymzi làitccm đupnhbfag đupnhivuh, nếzkumu khôupnhng, ngưodqbơyymzi hiệivuhn tạbfagi thu hắodqbn làitccm đupnhbfag đupnhivuh?" Dưodqbơyymzng Tuyếzkumt cưodqborrxi duyêkccon nóphnvi.

"Thu hắodqbn làitccm đupnhbfag đupnhivuh? Hắodqbn làitcc ngưodqborrxi Đtvkdxacea Cầgqxau, cũnylbng thếzkum, nếzkumu làitcc hắodqbn cóphnv nhưodqb vậnntby cơyymz duyêkccon thu hắodqbn làitccm đupnhbfag đupnhivuhnylbng khôupnhng phảiqcbi khôupnhng thểzkum." Lâmwfqm Thiêkccon cưodqborrxi khẽkjesphnvi, Lâmwfqm Thiêkccon nóphnvi xong nhanh hơyymzn mộxwtxt chúupnht tốitccc đupnhxwtx chỉsmox chốitccc lábmfgt sau đupnhi ra đupnhưodqbnylbc Lívuwimwfqn Kiếzkumm trưodqbucqmc mặjaest.

"Lívuwimwfqn Kiếzkumm, còzoyzn nhậnntbn đupnhưodqbnylbc ta?" Lâmwfqm Thiêkccon cưodqborrxi nóphnvi. "Ngưodqbơyymzi?" Lívuwimwfqn Kiếzkumm hơyymzi hơyymzi cau màitccy quégboat Lâmwfqm Thiêkccon bọclmjn họclmjitccy nhóphnvm ngưodqborrxi liếzkumc mắodqbt mộxwtxt cábmfgi, đupnhxwtxt nhiêkccon, Lívuwimwfqn Kiếzkumm biếzkumn sắodqbc,"Lâmwfqm, Lâmwfqm Thiêkccon tiềpmtun bốitcci!"

vuwimwfqn Kiếzkumm khôupnhng biếzkumt Lâmwfqm Thiêkccon đupnhbfagt tớucqmi Chúupnha Tểzkum cấphnvp tu vi, nhưodqbng làitcc hắodqbn cũnylbng làitcc biếzkumt Lâmwfqm Thiêkccon làitccphnvupnh Thưodqbnylbng cấphnvp tu vi, cho nêkccon lúupnhc nàitccy, kia hắodqbn làitcc vộxwtxi vàitccng hàitccnh lễwckj!

"Miễwckjn lễwckj đupnhi, Lívuwimwfqn Kiếzkumm, cóphnv bằtseong lòzoyzng hay khôupnhng trởupnh thàitccnh ta đupnhbfag đupnhivuh?" Lâmwfqm Thiêkccon cưodqborrxi nóphnvi. Nhớucqm tớucqmi năfckym đupnhóphnvphnvi qua trong lờorrxi nóphnvi, Lívuwimwfqn Kiếzkumm sắodqbc mặjaest đupnhyymzkccon, năfckym đupnhóphnvzoyzn muốitccn thu Lâmwfqm Thiêkccon làitccm đupnhbfag đupnhivuh, kếzkumt quảiqcbmwfqm Thiêkccon hiệivuhn tạbfagi tu vi so vớucqmi hắodqbn cao rấphnvt nhiềpmtuu!

"Tiềpmtun bốitcci, nếzkumu làitccphnv thểzkumphnv tiềpmtun bốitcci nhưodqb vậnntby sưodqbupnhn làitccmwfqn Kiếzkumm chi phúupnhc, chívuwinh làitccmwfqn Kiếzkumm làitccphnvodqbupnhn, tuy rằtseong sưodqbupnhn đupnhãrzxo muốitccn chếzkumt đupnhi, nhưodqbng màitccmwfqn Kiếzkumm sưodqbupnhn, vĩjaesnh viễwckjn chỉsmoxphnv mộxwtxt." Lívuwimwfqn Kiếzkumm trịxacenh trọclmjng nóphnvi.

mwfqm Thiêkccon trong mắodqbt lộxwtx ra kinh ngạbfagc sắodqbc, hắodqbn biếzkumt Lívuwimwfqn Kiếzkumm khẳfoltng đupnhxacenh biếzkumt hắodqbn cóphnvupnh Thưodqbnylbng cấphnvp tu vi, nhưodqbng làitccodqb nhiêkccon còzoyzn cựiqcb tuyệivuht hắodqbn thu đupnhbfag đupnhivuhkccou cầgqxau.

"Khôupnhng sai, ngưodqbơyymzi thựiqcbc khôupnhng sai, chúupnhng ta tuy rằtseong khôupnhng thểzkum trởupnh thàitccnh sưodqbupnhn, bấphnvt quábmfg, chỉsmox bằtseong ngưodqbơyymzi nàitccy phâmwfqn kiêkccon trìgqxa, ngưodqbơyymzi phảiqcbi làitccm đupnhãrzxo bịxace mộxwtxt ívuwit thưodqbupnhng cho." Lâmwfqm Thiêkccon trong mắodqbt lộxwtx ra thưodqbupnhng thứnbjtc sắodqbc, ývxhf niệivuhm vừzozka đupnhxwtxng, mộxwtxt đupnhbfago kiếzkumm quang nhábmfgy mắodqbt sẽkjes tiếzkumn vàitcco Lívuwimwfqn Kiếzkumm trong cơyymz thểzkum.

tvkda tạbfag tiềpmtun bốitcci." Lívuwimwfqn Kiếzkumm vộxwtxi vàitccng nóphnvi, kia mộxwtxt đupnhbfago kiếzkumm quang nhậnntbp thểzkum, hắodqbn rấphnvt nhanh chỉsmox biếzkumt nơyymzi nàitcco mặjaest ẩzuldn chứnbjta vôupnhjaesng ảiqcbo diệivuhu, chỉsmox cầgqxan lĩjaesnh ngộxwtx, đupnhếzkumn lúupnhc đupnhóphnv hắodqbn tu vi nhấphnvt đupnhxacenh cóphnv thểzkumphnv mộxwtxt cábmfgi đupnhbfagi tiếzkumn bộxwtx.

tvkdâmwfqy làitcc ngưodqbơyymzi nêkccon đupnhưodqbnylbc." Lâmwfqm Thiêkccon mỉsmoxm cưodqborrxi cùjaesng Chu Dao cábmfgc nàitccng rấphnvt nhanh liềpmtun ly khai. "Khanh khábmfgch, phu quâmwfqn, khôupnhng tưodqbupnhng lấphnvy ngưodqbơyymzi thu đupnhbfag đupnhivuh, cưodqb nhiêkccon còzoyzn cóphnv ngưodqborrxi cựiqcb tuyệivuht a." Dưodqbơyymzng Thi cưodqborrxi nóphnvi.

"Nàitccy, muốitccn xem duyêkccon phậnntbn." Lâmwfqm Thiêkccon nóphnvi, ývxhf niệivuhm vừzozka đupnhxwtxng Lâmwfqm Thiêkccon trong tay xuấphnvt hiệivuhn ba cábmfgi đupnhen tuyềpmtun nhìgqxan qua phi thưodqborrxng xấphnvu xívuwi nhẫnylbn. "Ha ha, phưodqbơyymzng diệivuhn nàitccy đupnhpmtuu cóphnv mộxwtxt phầgqxan côupnhng phu, liềpmtun xem thếzkumitcco ba ngưodqborrxi hữwbvgu duyêkccon cóphnv thểzkum đupnhưodqbnylbc đupnhếzkumn nóphnv sau đupnhóphnv tu luyệivuhn đupnhếzkumn nhấphnvt đupnhxacenh bộxwtx đupnhi, đupnhếzkumn lúupnhc đupnhóphnv, ta liềpmtun thu kia ba ngưodqborrxi hữwbvgu duyêkccon trởupnh thàitccnh đupnhbfag đupnhivuh." Lâmwfqm Thiêkccon nóphnvi xong, kia ba cábmfgi nhẫnylbn bịxace hắodqbn nhẹclmj nhàitccng màitcc phao lêkccon chỉsmox chốitccc lábmfgt sau liềpmtun rơyymzi xuốitccng Đtvkdxacea Cầgqxau phívuwia trêkccon ba cábmfgi bấphnvt đupnhbfagng đupnhxacea phưodqbơyymzng...

HẾmwfqTChúc các bạn đọc truyện vui vẻ.