Tinh Thần Châu

Chương 1255 : Đã từng trải qua (Kết)

    trước sau   

Thờepyui gian thấmovmm thoákdbzt đpkmxgitso mắewamt đpkmxãoeuaphcqyiinm năyiinm sau.
 
Ta chợxenwp mắewamt trêepyun ghếcdvr phụghpr cạdouanh tay lákdbzi, trong đpkmxcvtmu mãoeuai cho đpkmxếcdvrn nay vẫecvjn thỉqbosnh thoảgitsng nhớmvbi tớmvbii mộvzlct màphcqn nhìkhcen thấmovmy đpkmxưbzwaxenwc khi vừuphpa trởxwah lạdouai thếcdvr giớmvbii nàphcqy, mộvzlct màphcqn têepyun tộvzlci phạdouam mang ákdbzn tửvyntkhcenh bịewamoxbkt đpkmxákdbznh chếcdvrt.
 
Mộvzlct màphcqn kia quákdbz quen thuộvzlcc, ta córzxd chúiqpqt khôxwahng dákdbzm tin tưbzwaxwahng, sau trảgitsi qua xákdbzc nhậgvdqn mớmvbii biếcdvrt đpkmxưbzwaxenwc nguyêepyun lai têepyun tộvzlci phạdouam bịewam tửvyntkhcenh kia chíiaoxnh làphcq ta củscwta kiếcdvrp trưbzwamvbic…Quákdbzch Kiếcdvrn Quârbgkn.
 
Chíiaoxnh vìkhce ta từuphp thếcdvr giớmvbii kia trởxwah vềrbgk, mớmvbii khiếcdvrn cho ngưbzwaepyui kia bịewamoxbkt đpkmxákdbznh chếcdvrt, hai ngưbzwaepyui vốoeuan cùiaoxng làphcq mộvzlct ngưbzwaepyui, tựdoua nhiêepyun khôxwahng thểavry đpkmxvzlcng thờepyui cùiaoxng tồvzlcn tạdouai trong mộvzlct thếcdvr giớmvbii…
 
epyun tai dầcvtmn dầcvtmn truyềrbgkn đpkmxếcdvrn thanh ârbgkm ngưbzwaepyui xe nhưbzwabzwamvbic, ta mởxwah mắewamt nhìkhcen dògitsng xe cộvzlc lui tớmvbii bêepyun ngoàphcqi cửvynta sổoeua, sắewamc trờepyui dầcvtmn tốoeuai, ákdbznh đpkmxèjvyun dầcvtmn dầcvtmn sákdbzng lêepyun, tiếcdvrng đpkmxvzlcng lớmvbin rầcvtmm rĩaflj lan truyềrbgkn trong đpkmxôxwah thịewam.
 
"Diệerskp nhi, em thíiaoxch thếcdvr giớmvbii nàphcqy khôxwahng?" Ta nhìkhcen ra ngoàphcqi cửvynta sổoeua nhỏnphf giọdwwqng than thởxwah mộvzlct cârbgku. 
Diệerskp nhi chíiaoxnh làphcqkdbzch Mịewamepyuu Cơlsma, sau khi đpkmxi vàphcqo thếcdvr giớmvbii nàphcqy, ta luôxwahn luôxwahn xưbzwang hôxwahphcqng thârbgkn mậgvdqt nhưbzwa vậgvdqy, nàphcqng cũivbbng yêepyuu thíiaoxch ta xưbzwang hôxwahphcqng nhưbzwa thếcdvr. Trêepyun thựdouac tếcdvr bao nhiêepyuu năyiinm qua cũivbbng chíiaoxnh làphcqphcqng luôxwahn luôxwahn bồvzlci bêepyun cạdouanh ta, mấmovmy nữewln nhârbgkn khákdbzc lạdouai bịewam thếcdvr giớmvbii đpkmxcvtmy màphcqu sắewamc nàphcqy làphcqm hoa mắewamt, đpkmxrbgku tìkhcem đpkmxưbzwaxenwc niềrbgkm sởxwah thíiaoxch riêepyung tưbzwa củscwta mìkhcenh.
 
Diệerskp nhi đpkmxeo kíiaoxnh rârbgkm màphcqu đpkmxen, mákdbzi tórzxdc véoxbkn sau tai, xõcdvra trêepyun lưbzwang, vừuphpa córzxd vẻbrfv đpkmxiềrbgkm đpkmxdouam nho nhãoeua lạdouai córzxd vẻbrfv kiềrbgku mỵzont, trêepyun ngưbzwaepyui mặgitsc mộvzlct bộvzlc quầcvtmn ákdbzo nhẹpkmx mỏnphfng, cũivbbng khôxwahng thểavry che giấmovmu đpkmxưbzwaxenwc dákdbzng ngưbzwaepyui ngạdouao nhârbgkn củscwta nàphcqng.
 
phcqng đpkmxang lákdbzi xe, nghiêepyung đpkmxcvtmu liếcdvrc mắewamt nhìkhcen ta, cưbzwaepyui nhẹpkmxrzxdi:
 
- Chỗldbcrzxd anh em sẽscwt thíiaoxch.
 
Rấmovmt nhanh xe đpkmxi tớmvbii vùiaoxng ngoạdouai ôxwah, đpkmxi vàphcqo mộvzlct sơlsman trang nghỉqboskdbzt, Diệerskp nhi dừuphpng ổoeuan xe, ta xuốoeuang xe chârbgkm đpkmxiếcdvru thuốoeuac, mộvzlct chiếcdvrc xe quen thuộvzlcc vừuphpa dừuphpng lạdouai.
 
Khúiqpqc Bìkhcenh Nhi trong bộvzlc quầcvtmn ákdbzo chứkbkhc nghiệerskp màphcqu đpkmxen bưbzwamvbic xuốoeuang xe, khíiaox chấmovmt cảgits ngưbzwaepyui córzxd vẻbrfv thôxwahng minh lanh lợxenwi tàphcqi giỏnphfi, thưbzwacvtm củscwta nàphcqng đpkmxi theo bưbzwamvbic xuốoeuang, nhắewamc nhởxwahrzxdi: "Khúiqpqc tổoeuang, chuyếcdvrn bay đpkmxếcdvrn Phákdbzp sẽscwt cấmovmt cákdbznh năyiinm tiếcdvrng nữewlna."
 
ghprãoeua biếcdvrt, côxwah đpkmxi chuẩeykin bịewam trưbzwamvbic, ba giờepyu sau tớmvbii đpkmxórzxdn tôxwahi." Khúiqpqc Bìkhcenh Nhi dặgitsn dògits mộvzlct cârbgku, lákdbzi xe liềrbgkn chởxwah thưbzwacvtm rờepyui đpkmxi.
 
Nhìkhcen thấmovmy bốoeuan phíiaoxa khôxwahng ngưbzwaepyui, Khúiqpqc Bìkhcenh Nhi lậgvdqp tứkbkhc cưbzwaepyui hìkhcekhce tiếcdvrn lạdouai gầcvtmn, ôxwahm ta hôxwahn môxwahi, ta tựdoua nhiêepyun khôxwahng khákdbzch khíiaox chiếcdvrm tiệerskn nghi. Hiệerskn tạdouai côxwahphcqng nàphcqy đpkmxãoeuaphcqphcq chủscwt củscwta mộvzlct côxwahng ty, vôxwahiaoxng bậgvdqn rộvzlcn, hai ngưbzwaepyui chúiqpqng ta thậgvdqt thiếcdvru thốoeuan cơlsma hộvzlci thârbgkn thiếcdvrt.
 
Sờepyurzxd mộvzlct trậgvdqn, ba ngưbzwaepyui cùiaoxng nhau đpkmxi lêepyun sơlsman trang trêepyun đpkmxqbosnh núiqpqi, trêepyun đpkmxqbosnh núiqpqi xârbgky cấmovmt mộvzlct tògitsa nhàphcq gỗldbc nhưbzwa trong truyệerskn thầcvtmn thoạdouai cổoeuaiaoxch, córzxd thểavryxwah trong nhàphcq ngắewamm nhìkhcen đpkmxưbzwaxenwc toàphcqn bộvzlc cảgitsnh đpkmxpkmxp củscwta sơlsman trang.
 
lsman trang nàphcqy vốoeuan làphcq sảgitsn nghiệerskp củscwta Khúiqpqc Bìkhcenh Nhi, màphcq chúiqpqng ta córzxd hẹpkmxn ưbzwamvbic, mặgitsc kệersk bậgvdqn rộvzlcn bao nhiêepyuu, mọdwwqi ngưbzwaepyui mỗldbci thákdbzng íiaoxt nhấmovmt cũivbbng phảgitsi córzxd mộvzlct lầcvtmn tụghpr họdwwqp.
 
Ba ngưbzwaepyui đpkmxang ngồvzlci trêepyun đpkmxqbosnh núiqpqi vârbgky quanh mộvzlct bàphcqn ăyiinn, dưbzwamvbii chârbgkn núiqpqi xa xa chiếcdvru lêepyun ngọdwwqn đpkmxèjvyun, truyềrbgkn tớmvbii tiếcdvrng đpkmxvzlcng cơlsma gầcvtmm rúiqpq, mộvzlct chiếcdvrc moto thậgvdqt tiêepyuu sákdbzi quẹpkmxo vàphcqo bêepyun trong sơlsman trang. Khúiqpqc Bìkhcenh Nhi ha ha cưbzwaepyui nórzxdi: "Làphcq Tửvynt Y đpkmxếcdvrn đpkmxârbgky."
 
Chỉqbos chốoeuac lákdbzt sau, Tửvynt Y trong bộvzlc quầcvtmn ákdbzo đpkmxua xe cògitsn chưbzwaa kịewamp thay liềrbgkn chạdouay tớmvbii, ôxwahm lấmovmy ba ngưbzwaepyui chúiqpqng ta hôxwahn mãoeuanh liệerskt, chen chúiqpqc vàphcqo giữewlna chúiqpqng ta, oa oa giảgitsng thuậgvdqt mìkhcenh làphcqm sao lấmovmy đpkmxưbzwaxenwc giảgitsi quákdbzn quârbgkn, hưbzwang phấmovmn vôxwahiaoxng.
 
Ta córzxd chúiqpqt khôxwahng biếcdvrt nórzxdi gìkhce, nha đpkmxcvtmu nàphcqy vẫecvjn thíiaoxch đpkmxepyun cuồvzlcng trưbzwamvbic sau nhưbzwa mộvzlct, lạdouai nảgitsy sinh niềrbgkm đpkmxam mêepyu đpkmxua xe nhưbzwa thếcdvr. Ta xem qua trậgvdqn đpkmxmovmu củscwta nàphcqng, kỹscwt thuậgvdqt củscwta nàphcqng chẳgchkng ra gìkhce, nhưbzwang nàphcqng córzxd mộvzlct thârbgkn tu vi, trong trậgvdqn đpkmxmovmu giởxwah trògits ngưbzwaepyui khákdbzc khôxwahng biếcdvrt nhưbzwang ta liếcdvrc mắewamt liềrbgkn córzxd thểavry nhìkhcen ra, ngưbzwaepyui thi đpkmxmovmu vớmvbii nàphcqng đpkmxúiqpqng làphcq xui xẻbrfvo tákdbzm đpkmxepyui, khôxwahng biếcdvrt lầcvtmn nàphcqy nàphcqng lấmovmy đpkmxưbzwaxenwc quákdbzn quârbgkn chỉqbosphcq chuyệerskn dễewlnphcqng. 
Khôxwahng bao lârbgku, Nhan Vũivbbiaoxng Phùiaox Dung cùiaoxng nhau tớmvbii, Nhan Vũivbb mang đpkmxếcdvrn quàphcq tặgitsng cho chúiqpqng ta, làphcq quầcvtmn ákdbzo do chíiaoxnh tay nàphcqng tựdoua thiếcdvrt kếcdvr.
 
Nhan Vũivbb đpkmxi vàphcqo thếcdvr giớmvbii nàphcqy, liềrbgkn bịewam trang phụghprc củscwta thếcdvr giớmvbii nàphcqy thuyếcdvrt phụghprc thậgvdqt lớmvbin, nàphcqng córzxd thiêepyun phúiqpq khôxwahng tồvzlci trong phưbzwaơlsmang diệerskn nàphcqy, trảgitsi qua mộvzlct phen khổoeuarbgkm đpkmxàphcqo tạdouao, hiệerskn giờepyuphcqng đpkmxãoeuaphcq mộvzlct nhàphcq thiếcdvrt kếcdvr thờepyui trang córzxd chúiqpqt danh tiếcdvrng trêepyun thếcdvr giớmvbii.
 
Nhưbzwang ta đpkmxãoeua thưbzwaepyung xuyêepyun cảgitsnh cákdbzo nàphcqng, đpkmxuphpng quákdbz gầcvtmn gũivbbi vớmvbii nhữewlnng nam ngưbzwaepyui mẫecvju quákdbz đpkmxiểavryn trai, vạdouan nhấmovmt chọdwwqc giậgvdqn ta, ta thấmovmy mộvzlct ngưbzwaepyui giếcdvrt mộvzlct ngưbzwaepyui, bákdbzo cảgitsnh sákdbzt cũivbbng vôxwah dụghprng, Nhan Vũivbb nghe xong khôxwahng ngừuphpng cưbzwaepyui khanh khákdbzch.
 
rzxd lẽscwt do Phùiaox Dung từuphp nhỏnphf vẫecvjn ởxwahoeuai trong Phùiaox Tiêepyun Đghprgitso, dụghprc vọdwwqng ham họdwwqc hỏnphfi tưbzwaơlsmang đpkmxoeuai mạdouanh, đpkmxãoeuarbgkm vàphcqo biểavryn tri thứkbkhc khôxwahng thểavry tựdoua kiềrbgkm chếcdvr, hiệerskn giờepyugitsn đpkmxvzlcng thờepyui họdwwqc thậgvdqt giỏnphfi ngôxwahn ngữewln củscwta vàphcqi quốoeuac gia. Đghprârbgky cũivbbng phùiaox hợxenwp vớmvbii tíiaoxnh cákdbzch yêepyun tĩafljnh củscwta nàphcqng, ta đpkmxgitsc biệerskt ủscwtng hộvzlcphcqng, hiệerskn giờepyu nhìkhcen nàphcqng hoàphcqn toàphcqn khórzxdrzxd thểavry che giấmovmu khíiaox tứkbkhc phong đpkmxvzlc củscwta ngưbzwaepyui tríiaox thứkbkhc.
 
Tụghprc ngữewlnrzxdi ba nữewln nhârbgkn làphcq mộvzlct cákdbzi chợxenw, vưbzwaxenwt quákdbz ba nữewln nhârbgkn liềrbgkn córzxd thểavry nghĩaflj, cákdbzc nàphcqng đpkmxãoeua khôxwahng ngừuphpng líiaoxu ríiaoxu hàphcqn huyêepyun. Ta quéoxbkt mắewamt nhìkhcen, phákdbzt hiệerskn cògitsn thiếcdvru mộvzlct ngưbzwaepyui, Võcdvr Lậgvdqp Tuyếcdvrt cògitsn chưbzwaa tớmvbii, nha đpkmxcvtmu kia lạdouai si mêepyu chụghprp ảgitsnh, đpkmxuphpng nórzxdi lạdouai quêepyun mấmovmt thờepyui gian tụghpr họdwwqp đpkmxi!
 
Vềrbgk vấmovmn đpkmxrbgk an toàphcqn, ta khôxwahng lo lắewamng chúiqpqt nàphcqo, cảgits đpkmxewama cầcvtmu đpkmxãoeua bịewam ta trinh sákdbzt qua mộvzlct lầcvtmn, xákdbzc nhậgvdqn trừuphp ta ra, khôxwahng ai làphcq đpkmxoeuai thủscwt củscwta mấmovmy côxwahkdbzi nàphcqy.
 
Đghprang nhíiaoxu màphcqy, ta chợxenwt nghe thanh ârbgkm phákdbz khôxwahng màphcq đpkmxếcdvrn, ta hừuphp lạdouanh mộvzlct tiếcdvrng: "Léoxbkn lúiqpqt làphcqm gìkhce?"
 
Mấmovmy nữewln nhârbgkn đpkmxang nórzxdi chuyệerskn phiếcdvrm chợxenwt dừuphpng lạdouai, quay đpkmxcvtmu nhìkhcen, chỉqbos thấmovmy Võcdvr Lậgvdqp Tuyếcdvrt cưbzwaepyui hìkhcekhcexwahng ra từuphp sau nhàphcq, trêepyun ngưbzwaepyui mặgitsc quầcvtmn ákdbzo kýcvtm giảgits, trêepyun vai cògitsn đpkmxeo cameras, xấmovmu hổoeua nhìkhcen mọdwwqi ngưbzwaepyui thèjvyubzwawodwi.
 
"Ta nórzxdi qua bao nhiêepyuu lầcvtmn, nếcdvru đpkmxãoeua gia nhậgvdqp vàphcqo cuộvzlcc sốoeuang trong thếcdvr giớmvbii nàphcqy, phảgitsi dung nhậgvdqp vàphcqo đpkmxórzxd, đpkmxuphpng tiếcdvrp tụghprc làphcqm ra chuyệerskn phi hàphcqnh trêepyun trờepyui kinh thiêepyun hãoeuai tụghprc nhưbzwa vậgvdqy, vạdouan nhấmovmt bịewam ngưbzwaepyui phákdbzt hiệerskn, sẽscwt nhiệerskt nákdbzo thếcdvr giớmvbii đpkmxdouai loạdouan…"
 
Ta cògitsn chưbzwaa nórzxdi xong, Võcdvr Lậgvdqp Tuyếcdvrt liềrbgkn vọdwwqt tớmvbii, đpkmxem đpkmxcvtmu ta ôxwahm chầcvtmm vàphcqo bộvzlc ngựdouac củscwta nàphcqng, ta lậgvdqp tứkbkhc cákdbzi gìkhceivbbng khôxwahng thểavry tiếcdvrp tụghprc nórzxdi, đpkmxârbgky làphcq đpkmxògitsn sákdbzt thủscwtphcqng hay dùiaoxng đpkmxavry đpkmxoeuai phórzxd ta.
 
phcqng ôxwahm đpkmxcvtmu ta liêepyun tụghprc giảgitsi thíiaoxch: "Thựdouac xin lỗldbci, thựdouac xin lỗldbci, em thậgvdqt sựdoua khôxwahng phảgitsi cốoeua ýcvtm nhưbzwa vậgvdqy! Em ởxwahbrfvn Đghprvzlc chụghprp ảgitsnh, khôxwahng cẩeykin thậgvdqn bỏnphf lỡwodw chuyếcdvrn bay, đpkmxàphcqnh phảgitsi trựdouac tiếcdvrp bay vềrbgk. Em cam đpkmxoan đpkmxârbgky làphcq lầcvtmn cuốoeuai cùiaoxng, sau nàphcqy sẽscwt khôxwahng bao giờepyuphcqm nữewlna."
 
Mấmovmy nữewln nhârbgkn cưbzwaepyui ha ha, Khúiqpqc Bìkhcenh Nhi rờepyui đpkmxi phârbgkn phórzxd đpkmxcvtmu bếcdvrp bưbzwang thứkbkhc ăyiinn lêepyun, mấmovmy nàphcqng liềrbgkn kéoxbko Võcdvr Lậgvdqp Tuyếcdvrt vàphcqo cuộvzlcc nórzxdi chuyệerskn, Võcdvr Lậgvdqp Tuyếcdvrt lậgvdqp tứkbkhc đpkmxem thàphcqnh quảgits chụghprp ảgitsnh củscwta nàphcqng triểavryn lãoeuam cho mọdwwqi ngưbzwaepyui xem, cũivbbng giớmvbii thiệersku từuphpng chụghprp nơlsmai nàphcqo nơlsmai nàphcqo.
 
Buổoeuai tốoeuai thậgvdqt phong phúiqpq, trong bữewlna tiệerskc cákdbzc nàphcqng tákdbzn gẫecvju thậgvdqt nákdbzo nhiệerskt, hoàphcqn toàphcqn xem thưbzwaepyung sựdoua tồvzlcn tạdouai củscwta ta, ta thậgvdqt buồvzlcn bựdouac, mộvzlct mìkhcenh húiqpqt thuốoeuac uốoeuang rưbzwaxenwu. 
Bữewlna cơlsmam ăyiinn mấmovmy giờepyu, thưbzwacvtm Khúiqpqc Bìkhcenh Nhi đpkmxi tớmvbii đpkmxórzxdn nàphcqng, nàphcqng thậgvdqt xin lỗldbci nórzxdi cho mọdwwqi ngưbzwaepyui, côxwahng ty cògitsn córzxd việerskc, trưbzwamvbic khi đpkmxi cògitsn liếcdvrc mắewamt đpkmxưbzwaa tìkhcenh vớmvbii ta, truyềrbgkn ârbgkm nórzxdi: "Buổoeuai tốoeuai khôxwahng thểavry giúiqpqp anh, chờepyu em trởxwah lạdouai sẽscwt đpkmxrbgkn bùiaox cho anh."
 
Chúiqpqng ta cũivbbng tan tiệerskc, cùiaoxng nhau đpkmxi xe trởxwah vềrbgk chỗldbc ta ởxwah, làphcq mộvzlct bộvzlc biệerskt thựdouaxwahbzwang chừuphpng núiqpqi.
 
Dọdwwqc theo đpkmxưbzwaepyung đpkmxi, Tửvynt Y ôxwahm chiếcdvrc moto củscwta nàphcqng biểavryu diễewlnn tàphcqi đpkmxua xe, đpkmxákdbznh võcdvrng ngay trưbzwamvbic mấmovmy chiếcdvrc xe củscwta chúiqpqng ta. Nhìkhcen thấmovmy bờepyuxwahng vun cao trêepyun xe mákdbzy, trong lògitsng ta cưbzwaepyui lạdouanh, đpkmxêepyum nay phảgitsi đpkmxem nàphcqng làphcqm đpkmxoeuai tưbzwaxenwng đpkmxiểavrym tựdouaa đpkmxgitsiaoxch.
 
Trêepyun thựdouac tếcdvr ta khôxwahng chỉqbosrzxd mộvzlct đpkmxewama chỉqbosphcqy, nhớmvbicdvr ban đpkmxcvtmu ởxwah tiêepyun giớmvbii khi chứkbkhng kiếcdvrn Cổoeuaoeuao Sârbgkm Lârbgkm, ta đpkmxãoeua nghĩaflj sẽscwtrzxd mộvzlct ngàphcqy ta muốoeuan ởxwah lạdouai đpkmxewama phưbzwaơlsmang giốoeuang nhưbzwa vậgvdqy, đpkmxákdbzng tiếcdvrc trêepyun đpkmxewama cầcvtmu thậgvdqt khôxwahng tìkhcem thấmovmy đpkmxưbzwaxenwc mộvzlct nơlsmai córzxd đpkmxiềrbgku kiệerskn nhưbzwa Cổoeuaoeuao Sârbgkm Lârbgkm, vìkhce thếcdvr ta ởxwah trong rừuphpng Amazon làphcqm ra mộvzlct căyiinn nhàphcq trêepyun cârbgky cho thỏnphfa nguyệerskn. Cògitsn córzxd mộvzlct cákdbzi trêepyun Hymalaya, làphcq mộvzlct băyiinng cung…
 
Trong biệerskt thựdouabzwang chừuphpng núiqpqi mỗldbci ngưbzwaepyui đpkmxrbgku córzxd phògitsng riêepyung, nhưbzwang thiêepyun tíiaoxnh bákdbzt quákdbzi củscwta nữewln nhârbgkn đpkmxãoeua chúiqpq đpkmxewamnh cákdbzc nàphcqng sẽscwt khôxwahng nghỉqbos ngơlsmai sớmvbim nhưbzwa vậgvdqy, lạdouai tiếcdvrp tụghprc ởxwah trong phògitsng khákdbzch tákdbzn gẫecvju khôxwahng thôxwahi.
 
Ta cũivbbng muốoeuan dung nhậgvdqp vàphcqo khôxwahng khíiaoxkdbzo nhiệerskt nàphcqy, nhưbzwang thậgvdqt sựdoua khôxwahng chịewamu đpkmxdouang đpkmxưbzwaxenwc chuyệerskn chỉqboskdbzn gẫecvju vềrbgk mộvzlct bộvzlc quầcvtmn ákdbzo nàphcqo đpkmxórzxd suốoeuat nửvynta giờepyu, vìkhce thếcdvr ta trốoeuan vàphcqo phògitsng sákdbzch lêepyun mạdouang, xem tiểavryu thuyếcdvrt xuyêepyun qua trong TruyentienHiep.vn.
 
Trong khoảgitsng thờepyui gian nàphcqy đpkmxãoeua xem qua khôxwahng íiaoxt bộvzlc truyệerskn, lạdouai chứkbkhng kiếcdvrn từuphpng nhârbgkn vậgvdqt chíiaoxnh trong truyệerskn cuốoeuai cùiaoxng đpkmxrbgku ngưbzwau bứkbkhc vôxwah đpkmxewamch, ta nghĩaflj lạdouai kinh nghiệerskm củscwta mìkhcenh, thậgvdqt sựdoua thưbzwaơlsmang târbgkm.
 
Thỉqbosnh thoảgitsng ta lạdouai ngửvynta đpkmxcvtmu nhìkhcen lêepyun trờepyui tựdoua hỏnphfi lògitsng, vìkhce sao sau khi ngưbzwaepyui ta xuyêepyun qua đpkmxrbgku córzxd thểavry hỗldbcn tớmvbii vôxwah đpkmxewamch, đpkmxákdbznh quákdbzi thăyiinng cấmovmp àphcqo àphcqo, ta lạdouai biếcdvrn thàphcqnh nhưbzwarbgky giờepyu?
 
Ta vốoeuan tưbzwaxwahng rằausdng ta cũivbbng làphcq nhârbgkn vậgvdqt chíiaoxnh, nhưbzwang khi so sákdbznh vớmvbii nhârbgkn vậgvdqt chíiaoxnh khákdbzc, ta mớmvbii phákdbzt hiệerskn, nhiềrbgku nhấmovmt ta chỉqbosphcq diễewlnn viêepyun phốoeuai hợxenwp màphcq thôxwahi.
 
m thanh tiếcdvrng nórzxdi chuyệerskn bákdbzt quákdbzi trong phògitsng khákdbzch đpkmxãoeua xong, trong phògitsng tắewamm mơlsma hồvzlc truyềrbgkn lạdouai thanh ârbgkm tiếcdvrng rửvynta mặgitst, ta vạdouach đpkmxcvtmu ngórzxdn tay tíiaoxnh tíiaoxnh mộvzlct chúiqpqt, tắewamt mákdbzy tíiaoxnh nghêepyunh ngang đpkmxi tớmvbii phògitsng tắewamm, giưbzwaơlsmang nanh múiqpqa vuốoeuat quákdbzt lêepyun: "Sórzxdi đpkmxếcdvrn đpkmxârbgky!"epyun trong truyềrbgkn ra thanh ârbgkm kinh hôxwah đpkmxògitsi đpkmxákdbznh sórzxdi, vìkhce thếcdvr mộvzlct đpkmxêepyum ưbzwamvbit ákdbzt trong biệerskt thựdouabzwang chừuphpng núiqpqi lạdouai đpkmxãoeua bắewamt đpkmxcvtmu…
 
Ngủscwt thẳgchkng đpkmxếcdvrn khi mặgitst trờepyui lêepyun cao mớmvbii tỉqbosnh lạdouai, trêepyun giưbzwaepyung chỉqbosgitsn lạdouai mộvzlct mìkhcenh ta, cákdbzc nàphcqng hẳgchkn làphcq lạdouai vộvzlci vàphcqng đpkmxi làphcqm chuyệerskn củscwta mìkhcenh.
 
Thứkbkhc dậgvdqy rửvynta mặgitst xong, Diệerskp nhi đpkmxãoeua chuẩeykin bịewam xong bữewlna sákdbzng, sau khi ăyiinn xong cũivbbng khôxwahng cầcvtmn ta thu thậgvdqp, nàphcqng chiếcdvru cốoeua cho ta luôxwahn luôxwahn săyiinn sórzxdc chu đpkmxákdbzo nhưbzwa thếcdvr.
 
Ta cầcvtmm lấmovmy quyểavryn sákdbzch ngồvzlci trong sârbgkn vừuphpa đpkmxdwwqc sákdbzch vừuphpa phơlsmai nắewamng, thỉqbosnh thoảgitsng lạdouai ngắewamm ngắewamm trêepyun ban côxwahng lầcvtmu hai, Diệerskp nhi đpkmxang đpkmxkbkhng ởxwah đpkmxórzxd vẽscwt tranh, mặgitsc dùiaox mặgitsc mộvzlct bộvzlckdbzy rộvzlcng thùiaoxng thìkhcenh, đpkmxôxwahi chârbgkn trắewamng chórzxdi mắewamt dưbzwamvbii ákdbznh mặgitst trờepyui, đpkmxiềrbgku nàphcqy làphcqm cho ta lạdouai ngo ngoe dụghprc đpkmxvzlcng dùiaox tốoeuai hôxwahm qua đpkmxãoeua trụghpry lạdouac quákdbz đpkmxvzlc, dákdbzng dấmovmp đpkmxcvtmy phong tìkhcenh củscwta nàphcqng luôxwahn córzxd thểavryphcqm ngưbzwaepyui chờepyu mong, hơlsman nữewlna nàphcqng tu luyệerskn qua Mịewamxwahng, thậgvdqt muốoeuan chếcdvrt ngưbzwaepyui. 
Nhưbzwang nhìkhcen thấmovmy bộvzlc dạdouang củscwta nàphcqng thậgvdqt sựdoua nhưbzwa đpkmxang vẽscwt tranh, ta vẫecvjn nhịewamn đpkmxưbzwaxenwc xúiqpqc đpkmxvzlcng, nàphcqng đpkmxãoeua cảgitsnh cákdbzo ta, khôxwahng cho ta nhìkhcen léoxbkn nàphcqng vẽscwt tranh, đpkmxxenwi sau khi nàphcqng vẽscwt xong, sẽscwt cho ta mộvzlct sựdoua vui mừuphpng, ta thậgvdqt chờepyu mong nàphcqng sẽscwt cho ta nỗldbci vui mừuphpng gìkhce, đpkmxãoeua chờepyu nhưbzwa thếcdvrlsman nửvynta năyiinm.
 
Ngay khi ta bàphcqi trừuphp tạdouap niệerskm tậgvdqp trung tinh thầcvtmn xem sákdbzch khôxwahng đpkmxưbzwaxenwc bao lârbgku, nghe đpkmxưbzwaxenwc nàphcqng gọdwwqi ta. Ngẩeyking đpkmxcvtmu nhìkhcen lêepyun, Diệerskp nhi khẽscwtbzwaepyui nórzxdi: ghprếcdvrn phògitsng vẽscwt củscwta em đpkmxi, em sẽscwt đpkmxưbzwaa cho anh nỗldbci vui mừuphpng kia."phcqng nórzxdi xong liềrbgkn đpkmxi vàphcqo phògitsng.
 
Chẳgchkng lẽscwt nữewln nhârbgkn nàphcqy vẽscwt tranh khỏnphfa thârbgkn, ýcvtm nghĩafljphcqy vừuphpa hiệerskn lêepyun trong đpkmxcvtmu, ákdbznh mắewamt ta lậgvdqp tứkbkhc sákdbzng bừuphpng, liềrbgkn thuấmovmn di lêepyun ban côxwahng lầcvtmu hai, đpkmxi vàphcqo phògitsng vẽscwt củscwta nàphcqng.
 
Trêepyun vákdbzch tưbzwaepyung treo hơlsman mưbzwaepyui bứkbkhc tranh đpkmxưbzwaxenwc phủscwt vảgitsi trắewamng, ta nhìkhcen Diệerskp nhi đpkmxang khoanh tay cưbzwaepyui dàphcqi nhìkhcen ta, liềrbgkn vung tay lêepyun, nhữewlnng mảgitsnh vảgitsi trắewamng toàphcqn bộvzlc đpkmxrbgku bịewam giórzxd thổoeuai tung lêepyun. Bạdouan đpkmxang đpkmxdwwqc truyệerskn tạdouai Truyệerskn Tiêepyun Hiệerskp - http://TruyentienHiep.vn
 
lsman mưbzwaepyui bứkbkhc tranh, hơlsman mưbzwaepyui khuôxwahn mặgitst quen thuộvzlcc, lậgvdqp tứkbkhc làphcqm cho ta ngẩeykin ngưbzwaepyui tạdouai chỗldbc. Nhữewlnng gưbzwaơlsmang mặgitst khiếcdvrn cho ta hồvzlci ứkbkhc ngàphcqy đpkmxêepyum xuấmovmt hiệerskn, Âjvyum Bákdbzch Khang, Lộvzlcng Trúiqpqc, Nam Minh lãoeuao tổoeua, Hồvzlcng Thấmovmt, Cổoeua Thanh Vârbgkn, Vi Xuârbgkn Thu, Vârbgkn Bằausdng, Hồvzlcng Thákdbzi Long, Thậgvdqn Vưbzwau, Tấmovmt Trưbzwaepyung Xuârbgkn cògitsn córzxd Bạdouach Tốoeua Trinh ákdbzo trắewamng phiêepyuu phiêepyuu nhìkhcen ta lộvzlc ra ýcvtmbzwaepyui thậgvdqt dịewamu dàphcqng…
 
Nhákdbzy mắewamt, vàphcqnh mắewamt củscwta ta córzxd chúiqpqt ưbzwamvbit ákdbzt, mỗldbci mộvzlct bứkbkhc tranh đpkmxcvtmu thậgvdqt chârbgkn thậgvdqt, córzxd thểavry thấmovmy đpkmxưbzwaxenwc Diệerskp nhi đpkmxãoeua dụghprng târbgkm bao nhiêepyuu. Hiệerskn tạdouai ta rốoeuat cụghprc hiểavryu đpkmxưbzwaxenwc vìkhce sao lúiqpqc trưbzwamvbic Diệerskp nhi phảgitsi đpkmxi họdwwqc vẽscwt tranh, bởxwahi vìkhce nhữewlnng ngưbzwaepyui nàphcqy, cho dùiaox kỹscwt thuậgvdqt chụghprp ảgitsnh củscwta Võcdvr Lậgvdqp Tuyếcdvrt tàphcqi giỏnphfi thếcdvrphcqo, cũivbbng khôxwahng cákdbzch nàphcqo quay chụghprp đpkmxưbzwaxenwc nữewlna.
 
"Thếcdvrphcqo? Vui mừuphpng đpkmxi!" Diệerskp nhi đpkmxi tớmvbii khoákdbzt tay ta nórzxdi, đpkmxem suy nghĩaflj củscwta ta kéoxbko vềrbgk trong sựdoua thậgvdqt, bộvzlc ngựdouac cao vúiqpqt củscwta nàphcqng cọdwwq mạdouanh vàphcqo tay ta.
 
"Uhm!" Ta gậgvdqt đpkmxcvtmu nórzxdi: "Anh cũivbbng muốoeuan cho em mộvzlct nỗldbci vui mừuphpng!" Mộvzlct tay ôxwahm lấmovmy nàphcqng, tay kia đpkmxãoeua trưbzwaxenwt vàphcqo dưbzwamvbii chârbgkn nàphcqng, làphcqm nàphcqng liềrbgkn lớmvbin tiếcdvrng kinh hôxwah.
 
Nhưbzwang chốoeuang cựdoua khôxwahng córzxd hiệersku quảgits, ta ôxwahm nàphcqng đpkmxi xuốoeuang lầcvtmu, hai ngưbzwaepyui trởxwah lạdouai phògitsng liềrbgkn kéoxbko dàphcqi thêepyum trậgvdqn đpkmxdouai chiếcdvrn.
 
Sau khi chiếcdvrn sựdoua chung kếcdvrt, nàphcqng dựdouaa vàphcqo ngựdouac ta nórzxdi cho ta biếcdvrt: "Em cògitsn muốoeuan tiếcdvrp tụghprc vẽscwt tranh, đpkmxem mỗldbci ngưbzwaepyui màphcq em córzxd thểavry nhớmvbi đpkmxrbgku vẽscwt lạdouai kỷxbvd niệerskm."
 
Ta vuốoeuat ve mákdbzi tórzxdc củscwta nàphcqng, trong đpkmxcvtmu hiệerskn lêepyun mộvzlct ýcvtm niệerskm, im lặgitsng mộvzlct hồvzlci chậgvdqm rãoeuai nórzxdi: "Anh muốoeuan viếcdvrt sákdbzch."
 
"Viếcdvrt sákdbzch? Anh viếcdvrt sákdbzch?"phcqng đpkmxkbkhng dậgvdqy, nhìkhcen ta tògitsgits hỏnphfi: "Viếcdvrt sákdbzch gìkhce?"
 
"Anh muốoeuan đpkmxem toàphcqn bộvzlc nhữewlnng quákdbz khứkbkh trảgitsi qua cùiaoxng họdwwq viếcdvrt lạdouai, nếcdvru khôxwahng anh sợxenwrzxd mộvzlct ngàphcqy anh sẽscwt quêepyun…"rbgku kếcdvr tiếcdvrp ta cògitsn chưbzwaa nórzxdi hếcdvrt, nhữewlnng khuôxwahn mặgitst lạdouai bắewamt đpkmxcvtmu hiệerskn lêepyun trong tríiaox nhớmvbi củscwta ta…
 
Lộvzlcng Trúiqpqc phong lưbzwau phórzxdng khoákdbzng, Hồvzlcng Thákdbzi Long ủscwtivbbbzwa hỏnphfng, Thậgvdqn Vưbzwau nhẫecvjn nạdouai, Ma Thầcvtmn uy chấmovmn chưbzwa thầcvtmn, cògitsn córzxd Tấmovmt Trưbzwaepyung Xuârbgkn đpkmxcvtmy ngạdouao khíiaox trong ákdbzo bàphcqo xanh, cògitsn córzxdxwahkdbzi ákdbzo trắewamng làphcqm cho ta vĩafljnh viễewlnn khôxwahng thểavry quêepyun, nàphcqng dịewamu dàphcqng cưbzwaepyui, mộvzlct mựdouac ghi khắewamc trong giấmovmc mộvzlcng củscwta ta…
 
Diệerskp nhi lẳgchkng lặgitsng nhìkhcen ta trong chốoeuac lákdbzt, dựdouaa vàphcqo ngựdouac ta, nhẹpkmx nhàphcqng hỏnphfi: "Anh nghĩaflj kỹscwt tựdouaa sákdbzch chưbzwaa?"
 
"Gọdwwqi làphcq…Bạdouai Hoạdouai Tu Chârbgkn Giớmvbii đpkmxi!" Ta lạdouai ôxwahm sákdbzt nữewln nhârbgkn trong lògitsng mìkhcenh.
 
HẾenkgTChúc các bạn đọc truyện vui vẻ.