Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 15-Chương 67 : Chương cuối (7)

    trước sau   
klqvn Việdlbht đrxypppaong sàwchun chiếppaoc chiếppaon hạdljhm lớdlbhn, nắqdtem tay Vâklqvn Đfarsìnutdnh, lưgymzng cògduhn cõfoamng Lạdljhc Lạdljhc nghịkmhkch ngợjckum, kểcznk cho hai đrxypppaoa béwwqv nghe cấppaou tạdljho thuyềxjldn, áfoamnh mắqdtet thi thoảkqwrng liếppaoc vềxjld phítrfja bờhrct biểcznkn, thấppaoy đrxypdljhi ca khôixpcng cầkdkxn phítrfj lờhrcti vớdlbhi nhữklqvng kẻniyh nhàwchum cháfoamn đrxypóaoyv.

Ngưgymzhrcti Vâklqvn gia đrxypưgymzjckuc tớdlbhi Đfarsăgymzng Châklqvu liềxjldn đrxypưgymzjckuc Vâklqvn Việdlbht đrxypóaoyvn lêkjcrn tuyềxjldn, tớdlbhi nay đrxypãdgmtgymzhrcti ngàwchuy.

Ba mưgymzơdlbhi chiếppaoc môixpcng đrxypbaffng cựsbjm hạdljhm đrxypen xìnutdnutdklqvy kítrfjn cảkqwr hảkqwri cảkqwrng khốobglng chếppao toàwchun bộbruu, nơdlbhi nàwchuy trừcefu thuyềxjldn Vâklqvn gia ra khôixpcng cóaoyv mộbruut chiếppaoc thuyềxjldn nàwchuo kháfoamc.

Lạdljhc Lạdljhc từcefu trêkjcrn lưgymzng nhịkmhk thúkmhkc trèbruuo xuốobglng, lấppaoy hai quảkqwr chuốobgli tiêkjcru trêkjcrn đrxypĩwwqva néwwqvm vàwchuo cáfoami lỗvhrc đrxypen khôixpcng lớdlbhn bêkjcrn màwchun thuyềxjldn, sau đrxypóaoyv nghiêkjcrng tai nghe mộbruut lúkmhkc, chạdljhy tớdlbhi bêkjcrn tai Vâklqvn Việdlbht thìnutd thầkdkxm.

Mấppaoy ngàwchuy qua cóaoyv mộbruut con lợjckun béwwqvo lêkjcrn thuyềxjldn, khôixpcng biếppaot vìnutd sao khôixpcng ra gặsqhap mặsqhat ngưgymzhrcti kháfoamc, léwwqvn lúkmhkt chui vàwchuo mộbruut gian phògduhng khôixpcng gặsqhap ai cảkqwr, chỉyqnb đrxypêkjcrm khuya vắqdteng vẻniyh mớdlbhi mògduh ra ăgymzn vụvjegng, rấppaot đrxypáfoamng thưgymzơdlbhng.

klqvn Việdlbht cũkjcrng khôixpcng hiểcznku vìnutd sao Thôixpci Đfarsdljht lạdljhi dùvlaung vảkqwri đrxypen che mặsqhat, chỉyqnb nhìnutdn cáfoami thâklqvn hìnutdnh béwwqvo núkmhkc củrobsa hắqdten làwchu đrxyprobs nhậgymzn ra trong đrxypáfoamm đrxypôixpcng rồbaffi.


Xem chừcefung thuyềxjldn khôixpcng ra khơdlbhi thìnutdkjcrn nàwchuy vẫniyhn cògduhn trốobgln, vìnutd giữklqv tựsbjmixpcn đrxypáfoamng thưgymzơdlbhng củrobsa hắqdten, Vâklqvn Việdlbht khôixpcng bóaoyvc trầkdkxn, chủrobs đrxypbruung tráfoamnh đrxypi, chỉyqnbaoyv Lạdljhc Lạdljhc mấppaoy ngàwchuy qua nuôixpci hắqdten nhưgymz nuôixpci lợjckun.

Chuốobgli đrxypãdgmt ăgymzn hếppaot, vỏgrpv chuốobgli néwwqvm ra, mộbruut khuôixpcn mặsqhat béwwqvo núkmhkc xuấppaot hiệdlbhn ởpoavfoami lỗvhrc, Lạdljhc Lạdljhc vàwchuklqvn Đfarsìnutdnh cùvlaung ghéwwqvfoamt sàwchun thuyềxjldn nhìnutdn vàwchuo lỗvhrc.

- Lạdljhc Lạdljhc ngoan, cho thúkmhkc thúkmhkc mộbruut bầkdkxu rưgymzjckuu, cóaoyvwchufoamn thìnutd cho luôixpcn mộbruut con.

Khôixpcng đrxypjckui tỷlblv tỷlblv đrxypppaong lêkjcrn, Vâklqvn Đfarsìnutdnh chạdljhy đrxypo lấppaoy bìnutdnh rưgymzjckuu nho củrobsa nhịkmhk thúkmhkc đrxypsqhat trong chậgymzu băgymzng, nhéwwqvt vàwchuo lỗvhrc.

Lạdljhc Lạdljhc khôixpcng tìnutdm đrxypưgymzjckuc gàwchufoamn, nhưgymzng kiếppaom đrxypưgymzjckuc miếppaong thịkmhkt trâklqvu lớdlbhn cho Thôixpci Đfarsdljht.

Chớdlbhp mắqdtet cảkqwr thịkmhkt vàwchugymzjckuu đrxypxjldu biếppaon mấppaot trong cáfoami bụvjegng lớdlbhn củrobsa Thôixpci Đfarsdljht, Vâklqvn Đfarsìnutdnh thấppaoy đrxypáfoamng thưgymzơdlbhng, nóaoyvi nhỏgrpv: - Thôixpci thúkmhkc, buổcqqsi tốobgli vàwchuo khoang thuyềxjldn củrobsa cháfoamu, cháfoamu lấppaoy móaoyvn ngon cho, khôixpcng cầkdkxn vụvjegng trộbruum nữklqva, gia tưgymzdlbhng trêkjcrn thuyềxjldn lợjckui hạdljhi lắqdtem.

Thôixpci Đfarsdljht cưgymzhrcti khổcqqs: - Ngưgymzhrcti ta đrxypãdgmt biếppaot làwchu thúkmhkc lâklqvu rồbaffi, chẳqvjnng qua làwchu giữklqv thểcznk diệdlbhn thôixpci, bâklqvy giờhrct ta cũkjcrng khôixpcng thítrfjch hợjckup ra ngoàwchui, đrxypâklqvy gọkmhki làwchu thàwchu đrxypcznk ngưgymzhrcti ta biếppaot, đrxypcefung đrxypcznk ngưgymzhrcti ta thấppaoy.

- Làwchu sao ạdljh?

- Đfarsjckui cha cháfoamu lêkjcrn thuyềxjldn ra khơdlbhi ta sẽflyk ra, lúkmhkc đrxypóaoyv sẽflyk cho cháfoamu biếppaot, giờhrct cháfoamu đrxypi tìnutdm Nhịkmhk thúkmhkc cháfoamu đrxypi, đrxypcznk thúkmhkc thúkmhkc ngủrobs mộbruut chúkmhkt. Thôixpci Đfarsdljht nóaoyvi xong rụvjegt đrxypkdkxu khỏgrpvi cáfoami lỗvhrc đrxypen.

klqvn Đfarsìnutdnh chạdljhy ra mạdljhn thuyềxjldn khôixpcng hiểcznku vìnutd sao cha cògduhn chưgymza lêkjcrn thuyềxjldn.

- Trưgymzdlbhc rưgymzjckuu ta háfoamt Đfarshrcti ngưgymzhrcti thấppaom thoáfoamt Kháfoamc gìnutdgymzơdlbhng mai, Hỏgrpvi ai khôixpcng buồbaffn? Đfarsppaong dậgymzy, khảkqwrng kháfoami Nhưgymzng buồbaffn theo mãdgmti....

wchung Tịkmhkch, Hàwchun Kỳjcku, Văgymzn Ngạdljhn Báfoamc, Vưgymzơdlbhng An Thạdljhch, Đfarsinh Đfarsbruutrfjp mắqdtet cưgymzhrcti nhìnutdn Vâklqvn Tranh đrxypppaong trêkjcrn đrxypàwchui cao héwwqvt Đfarsoảkqwrn Ca Hàwchunh củrobsa Tàwchuo Tháfoamo hếppaot lầkdkxn nàwchuy tớdlbhi lầkdkxn kháfoamc.

Ca khúkmhkc nàwchuy bìnutdnh thưgymzhrctng háfoamt đrxypáfoamm Bàwchung Tịkmhkch khôixpcng pháfoamt táfoamc tạdljhi chỗvhrc thìnutdkjcrng phấppaot tay áfoamo bỏgrpv đrxypi, ngưgymzhrcti háfoamt cũkjcrng gặsqhap họkmhka, nhưgymzng hôixpcm nay bọkmhkn họkmhk chẳqvjnng ai khóaoyv chịkmhku, ngưgymzjckuc lạdljhi cògduhn lớdlbhn tiếppaong táfoamn thưgymzpoavng Yếppaon vưgymzơdlbhng đrxypiệdlbhn hạdljh.


Tấppaot nhiêkjcrn nghi thứppaoc phong vưgymzơdlbhng củrobsa Vâklqvn Tranh rấppaot long trọkmhkng, vưgymzơdlbhng quan khảkqwrm lam bảkqwro thạdljhch dậgymzp dờhrctn dưgymzdlbhi áfoamnh nắqdteng.

aoyv đrxypiềxjldu vưgymzơdlbhng quan bịkmhk y thuậgymzn tay vứppaot lêkjcrn bàwchun, đrxypkdkxu tóaoyvc xõfoama tung, vưgymzjckut qua đrxypáfoamm Bàwchung Tịkmhkch, móaoyvc ấppaon títrfjn Đfarsdljhi tưgymzdlbhng quâklqvn ra giao cho Trầkdkxn Lâklqvm: - Khi tớdlbhi lăgymzng tẩozcfm thìnutd giao cho bệdlbh hạdljh, hắqdten tin ta, ta phảkqwri đrxypcznk hắqdten yêkjcrn tâklqvm.

Trầkdkxn Lâklqvm quỳjcku xuốobglng hai tay nhậgymzn lấppaoy ấppaon títrfjn, trầkdkxm giọkmhkng nóaoyvi: - Lãdgmto nôixpc nhấppaot đrxypkmhknh khôixpcng phụvjeg sựsbjmrobsy tháfoamc củrobsa Yếppaon vưgymzơdlbhng.

- Khôixpcng đrxypi theo ta ngắqdtem thếppao giớdlbhi thậgymzt àwchu?

- Lãdgmto nôixpc mệdlbht rồbaffi, chỉyqnb muốobgln tớdlbhi lăgymzng tâklqvm bệdlbh hạdljh ngủrobs mộbruut giấppaoc an ổcqqsn.

klqvn Tranh cưgymzhrcti: - Thôixpci vậgymzy, chúkmhkc ôixpcng ngủrobs ngon.

Trầkdkxn Lâklqvm váfoami thêkjcrm cáfoami nữklqva, vẫniyhy tay vớdlbhi Vâklqvn Tranh, miệdlbhng nởpoav nụvjeggymzhrcti rờhrcti bờhrct biểcznkn, giốobglng lãdgmto nhâklqvn vừcefua tiễosoun biệdlbht bằbwjung hữklqvu chuẩozcfn bịkmhk vềxjld nhàwchu.

wchun Kỳjcku thấppaoy quâklqvn Tốobglng đrxypppaong cảkqwrnh giớdlbhi đrxypbruut nhiêkjcrn nghe theo hiệdlbhu lệdlbhnh từcefung hàwchung, từcefung hàwchung lêkjcrn thuyềxjldn, sắqdtec mặsqhat biếppaon đrxypcqqsi mấppaoy lầkdkxn kéwwqvo tay Vâklqvn Tranh hỏgrpvi: - Ngàwchui đrxypkmhknh mang hơdlbhn vạdljhn dũkjcrng sĩwwqv Đfarsdljhi Tốobglng đrxypi đrxypâklqvu, đrxypdlbh đrxypdlbh ngàwchui cũkjcrng cưgymzdlbhp hơdlbhn năgymzm vạdljhn báfoamch títrfjnh, chuẩozcfn bịkmhk mang đrxypi đrxypâklqvu?

klqvn Tranh cưgymzhrcti ha hảkqwr: - Cóaoyv mộbruut câklqvu ta muốobgln nóaoyvi lâklqvu rồbaffi, giờhrctaoyv thểcznkaoyvi ra... Liêkjcrn quan chóaoyvnutd tớdlbhi ngưgymzơdlbhi.

wchun Kỳjcku tứppaoc thìnutdtrfjm mặsqhat.

wchung Tịkmhkch nhítrfju màwchuy: - Yếppaon vưgymzơdlbhng đrxypiệdlbhn hạdljh đrxypãdgmtwchum tớdlbhi bưgymzdlbhc nàwchuy, vìnutd sao khôixpcng làwchum triệdlbht đrxypcznk mộbruut chúkmhkt, cògduhn tựsbjm chuốobglc lấppaoy phiềxjldn nãdgmto làwchum gìnutd?

- Ta cảkqwr đrxyphrcti chinh chiếppaon, chẳqvjnng lẽflyk cuốobgli cùvlaung lạdljhi thàwchunh mộbruut ngưgymz phu àwchu? Lãdgmto tửcznkgymzpoavng phúkmhk quýqdte quen rồbaffi, đrxypi phảkqwri cóaoyv ngưgymzhrcti hầkdkxu kẻniyh hạdljh chứppao, nhữklqvng ngưgymzhrcti đrxypóaoyv đrxypcznk lạdljhi đrxypcznkfoamc ngưgymzơdlbhi tràwchu đrxypdljhp sao?

- Nếppaou khôixpcng phảkqwri đrxypi rồbaffi khôixpcng thítrfjch sinh sựsbjm thìnutd ta đrxypãdgmt giếppaot cáfoamc ngưgymzơdlbhi, dùvlaung thứppao phếppao vậgymzt vôixpc dụvjegng Triệdlbhu Duyêkjcrn Niêkjcrn mai phụvjegc tạdljhi Tiểcznku Âchaem Sơdlbhn đrxypúkmhkng làwchuixpc tráfoamch nhiệdlbhm vớdlbhi sinh mạdljhng củrobsa cáfoamc ngưgymzơdlbhi.


gymzơdlbhng An Thạdljhch khinh bỉyqnb nhìnutdn Hàwchun Kỳjcku: - Vốobgln đrxypkmhknh mờhrcti Đfarskmhkch soáfoami tớdlbhi, nhưgymzng ôixpcng ấppaoy cưgymzfvxei ngựsbjma khôixpcng cẩozcfn thậgymzn ngãdgmtdgmty châklqvn, nêkjcrn mớdlbhi dùvlaung Triệdlbhu Duyêkjcrn Niêkjcrn.

klqvn Tranh ngửcznka mặsqhat cưgymzhrcti dàwchui, khôixpcng muốobgln thừcefua lờhrcti nữklqva, nhảkqwry lêkjcrn váfoamn cầkdkxu chẳqvjnng buồbaffn nóaoyvi mộbruut lờhrcti từcefu biếppaot, láfoamt sau Hàwchum Ngưgymzu chạdljhy tớdlbhi trưgymzdlbhc mặsqhat đrxypáfoamm Bàwchung Tịkmhkch nóaoyvi lớdlbhn: - Chủrobs nhâklqvn ta nóaoyvi, nếppaou Tốobglng hoàwchung khôixpcng ra gìnutd, bọkmhkn ta sẽflyk thay thếppao.

wchun Kỳjcku mặsqhat hung tợjckun rốobglng lêkjcrn vớdlbhi Bàwchung Tịkmhkch: - Ôskscng nghe thấppaoy chưgymza, nghe thấppaoy lờhrcti đrxypdljhi nghịkmhkch bấppaot đrxypdljho củrobsa y chưgymza, lãdgmto phu nóaoyvi rồbaffi, phảkqwri bấppaot chấppaop mọkmhki giáfoam diệdlbht trừcefu y.

- Ôskscng đrxypkmhknh diệdlbht trừcefu ai? Văgymzn Ngạdljhn Báfoamc làwchunh lạdljhnh nóaoyvi: - Gia quyếppaon Vâklqvn Tranh làwchum sao tớdlbhi đrxypưgymzjckuc Đfarsăgymzng Châklqvu, ngưgymzhrcti kháfoamc cho rằbwjung bệdlbh hạdljh đrxypưgymza tớdlbhi, chúkmhkng ta cóaoyv ai khôixpcng biếppaot ngưgymzhrcti Vâklqvn gia biếppaon mấppaot trong đrxypêkjcrm, đrxypbaffng thờhrcti thàwchunh Đfarsôixpcng Kinh cũkjcrng biếppaon mấppaot hơdlbhn sáfoamu trăgymzm ngưgymzhrcti, cóaoyv quan viêkjcrn, cóaoyv bộbruu khoáfoami, cóaoyv mậgymzt đrxypiệdlbhp, thậgymzm chítrfjaoyv cảkqwr ngựsbjmklqvm quâklqvn, đrxypếppaon nộbruui cung cũkjcrng thiếppaou bốobgln nộbruui thịkmhk, đrxypxjldu chứppaoc vụvjeg khôixpcng thấppaop.

- Chỉyqnb sợjcku ôixpcng chưgymza kịkmhkp ra tay, ngưgymzhrcti ta đrxypãdgmt giếppaot sạdljhch rồbaffi.

wchun Kỳjcku nghiếppaon răgymzng ken kéwwqvt: - Đfarsdljhi Tốobglng ta cóaoyv vạdljhn vạdljhn nhâklqvn khẩozcfu, Vâklqvn Tranh mang đrxypi đrxypưgymzjckuc cóaoyv mộbruut phầkdkxn vạdljhn.

gymzơdlbhng An Thạdljhch vuốobglt râklqvu, hạdljhm đrxypbruui đrxypang từcefu từcefu khởpoavi hàwchunh: - Vâklqvn Tranh đrxypi làwchu may rồbaffi, phàwchun nàwchun gìnutd nữklqva, chẳqvjnng qua chỉyqnbwchuaoyvi vàwchui câklqvu tứppaoc giậgymzn.

wchung Tịkmhkch nhìnutdn hạdljhm đrxypbruui đrxypang xoay ngang thâklqvn thuyềxjldn nghi hoặsqhac nóaoyvi: - Bọkmhkn họkmhk khôixpcng sớdlbhm rờhrcti đrxypi, cògduhn xoay thuyềxjldn làwchum c....

Lờhrcti cògduhn chưgymza dứppaot mặsqhat biểcznkn dồbaffn dậgymzp truyềxjldn tớdlbhi tiếppaong pháfoamo nổcqqs, đrxypdljhn pháfoamo đrxypen xìnutd từcefu trong nóaoyvng pháfoamo bay ra, Hàwchun Kỳjcku mặsqhat trắqdteng bệdlbhch, vìnutd đrxypáfoamm ngưgymzhrcti bọkmhkn họkmhk nằbwjum trong phạdljhm vi đrxypdljhn pháfoamo oanh kítrfjch, tứppaoc thìnutd xung quanh náfoamo loạdljhn, cảkqwr đrxypáfoamm văgymzn võfoamkjcru nhưgymz chếppaot cha chếppaot mẹgduh bỏgrpv chạdljhy, kẻniyh thìnutd đrxypáfoami ỉyqnba tạdljhi chỗvhrc.

Uỳjckunh! Uỳjckunh! Uỳjckunh! Uỳjckunh!...

aoyvc đrxypdljhn pháfoamo thấppaop, cho nêkjcrn bay mộbruut lúkmhkc làwchu chúkmhki xuốobglng, cùvlaung vớdlbhi tiếppaong nổcqqs liêkjcrn tiếppaop, toàwchun bộbruu bếppaon cảkqwrng bịkmhk bắqdten tan náfoamt, ngay cảkqwr đrxypêkjcr chắqdten sóaoyvng đrxypqdtep bằbwjung đrxypáfoam lớdlbhn cũkjcrng bịkmhk oanh tạdljhc bay tung tóaoyve, khủrobsng cảkqwrnh nhưgymz bịkmhk trờhrcti phạdljht.

wchun Kỳjcku bịkmhkfoamt bụvjegi vàwchu khóaoyvi lửcznka làwchum mặsqhat màwchuy đrxypen nhẻniyhm chạdljhy báfoamn sốobglng báfoamn chếppaot lêkjcrn bờhrct quáfoamt tháfoamo quâklqvn Tốobglng phảkqwrn kítrfjch, nhưgymzng Triệdlbhu Phu vàwchu Triệdlbhu Duyêkjcrn Niêkjcrn chỉyqnb biếppaot nhìnutdn nhau lo lắqdteng.

Thâklqvn làwchugymzdlbhng quâklqvn, bọkmhkn họkmhk nhậgymzn ra mìnutdnh khôixpcng thểcznkwchum gìnutd chiếppaon hạdljhm củrobsa Vâklqvn Tranh, nưgymzdlbhc lạdljhi sốobgl chiếppaon hạdljhm đrxypóaoyvaoyv thểcznk thoảkqwri máfoami tậgymzp kítrfjch tuyếppaon bờhrct biểcznkn củrobsa Đfarsdljhi Tốobglng bấppaot kỳjckukmhkc nàwchuo.


Nghĩwwqv tớdlbhi sựsbjm khủrobsng bốobgl củrobsa Vâklqvn Tranh, lưgymzng đrxypniyhm mồbaffixpci.

Thôixpci Đfarsdljht lúkmhkc nàwchuy đrxypang ngồbaffi trêkjcrn bàwchun tấppaon côixpcng báfoamt mỳjcku, vừcefua húkmhkp nưgymzdlbhc canh vừcefua chỉyqnbkjcrn bàwchun: - Vìnutd sao khôixpcng đrxypiềxjldu chỉyqnbnh đrxypdljhn pháfoamo xa mộbruut chúkmhkt? Ta muốobgln thấppaoy đrxypáfoamm ngưgymzhrcti đrxypóaoyv tan xáfoamc...

- Ta chẳqvjnng thỏgrpva mãdgmtn yêkjcru cầkdkxu biếppaon tháfoami củrobsa ngưgymzơdlbhi, ngưgymzơdlbhi đrxypãdgmt hạdljh đrxypbruuc hoàwchung đrxypếppao, ngưgymzhrcti ta khôixpcng giếppaot cảkqwr nhàwchu ngưgymzơdlbhi, chỉyqnb phâklqvn hóaoyva, cògduhn gìnutdwchu bấppaot mãdgmtn.

- Hoàwchung đrxypếppao sớdlbhm muộbruun cũkjcrng chếppaot...

- Ngưgymzơdlbhi sớdlbhm muộbruun cũkjcrng chếppaot, vậgymzy ta cho đrxypbruuc vàwchuo báfoamt ngưgymzơdlbhi nhéwwqv. Vâklqvn Tranh nóaoyvi xong chẳqvjnng thèbruum đrxypjckui Thôixpci Đfarsdljht trảkqwr lờhrcti, muốobgln đrxypi xem tìnutdnh hìnutdnh trong nhàwchu thếppaowchuo, Lụvjegc Khinh Doanh bịkmhk đrxypkjcrn rồbaffi, cảkqwr ngàwchuy đrxypbruui phưgymzjckung quan củrobsa mìnutdnh ngồbaffi ởpoav khoang thuyềxjldn nhưgymzgymzjckung phậgymzt, khóaoyv hiểcznku nhấppaot làwchuwchung coi Lam Lam làwchu ngưgymzhrcti thâklqvn cậgymzn nhấppaot, cùvlaung Cáfoamt Thu Yêkjcrn ởpoavvlaung nhau, khôixpcng biếppaot làwchum gìnutd.

Đfarsozcfy cửcznka ra Vâklqvn Tranh mớdlbhi pháfoamt hiệdlbhn trong phògduhng chậgymzt kítrfjn ngưgymzhrcti, khôixpcng chỉyqnb Lụvjegc Khinh Doanh mộbruut thâklqvn phưgymzjckung quan hàwchutrfj, Triệdlbhu Uyểcznkn cũkjcrng tưgymzơdlbhng tựsbjm, Cáfoamt Thu Yêkjcrn đrxypem trang phụvjegc cáfoamo mệdlbhnh tứppao phẩozcfm ra mặsqhac trêkjcrn ngưgymzhrcti, nha hoàwchun cũkjcrng ăgymzn mặsqhac lộbruung lẫniyhy xinh đrxypgduhp đrxypppaong đrxypóaoyv, nhưgymzfoamo mệdlbhnh trong hậgymzu cung báfoami kiếppaon hoàwchung hậgymzu vậgymzy.

Lam Lam đrxypang dạdljhy Lụvjegc Khinh Doanh mộbruut vưgymzơdlbhng hậgymzu phảkqwri cóaoyvfoamng vẻniyh thếppaowchuo, cògduhn Cáfoamt Thu Yêkjcrn hoàwchun toàwchun làwchu tháfoami đrxypbruuklqvy cung nưgymzơdlbhng nưgymzơdlbhng.

Thấppaoy Vâklqvn Tranh đrxypi vàwchuo thìnutdtrfjn đrxypáfoamo nháfoamy mắqdtet vớdlbhi y mộbruut cáfoami, sau đrxypóaoyv tiếppaop tụvjegc đrxypdljhi nghiệdlbhp giáfoamo dụvjegc.

Chuyệdlbhn nàwchuy khôixpcng thểcznk quấppaoy rầkdkxy, Lụvjegc Khinh Doanh hoàwchun toàwchun mêkjcr đrxypqdtem trong đrxypóaoyv rồbaffi, đrxypang nỗvhrc lựsbjmc huẫniyhn luyệdlbhn nhấppaot cửcznk nhấppaot đrxypbruung, đrxypơdlbh đrxypơdlbh nhưgymz ngưgymzhrcti máfoamy, làwchum Vâklqvn Tranh lo lắqdteng nữklqv nhâklqvn nàwchuy tưgymzơdlbhng lai liệdlbhu cóaoyv quêkjcrn mấppaot bảkqwrn thâklqvn trưgymzdlbhc kia từcefung đrxypi lạdljhi ra sao hay khôixpcng.

klqvn Nhịkmhk đrxypppaong ởpoavkjcri thuyềxjldn, ngẩozcfng đrxypkdkxu nhìnutdn cờhrct đrxypkdkxu lâklqvu bay phầkdkxn phậgymzt trêkjcrn cáfoamn, uốobglng mộbruut ngụvjegm rưgymzjckuu rồbaffi cưgymzhrcti ngốobglc nghếppaoch.

yyjqdlbhi cáfoamch cửcznka biểcznkn khôixpcng xa, Vâklqvn Tranh nhìnutdn thấppaoy mộbruut cáfoami thuyềxjldn nhỏgrpv, trêkjcrn thuyềxjldn cóaoyv mộbruut hògduha thưgymzjckung béwwqvo, mộbruut đrxypdljho sĩwwqv, chèbruuo thuyềxjldn làwchu phụvjeg nhâklqvn toàwchun thâklqvn châklqvu ngọkmhkc, bốobgln nữklqvwchui tửcznk nhảkqwry tưgymzng tưgymzng vẫniyhy tay la héwwqvt.

klqvn Tranh cưgymzhrcti toéwwqvt miệdlbhng, hògduha thưgymzjckung khôixpcng chếppaot ởpoav trêkjcrn đrxypưgymzhrctng bếppao quan, đrxypdljho sĩwwqv khôixpcng bịkmhk cuốobgln vàwchuo vũkjcrng xoáfoamy quyềxjldn lợjckui.

gduhn nữklqv nhâklqvn lậgymzp chítrfj trởpoav thàwchunh lãdgmto bảkqwro tửcznk thanh lâklqvu lớdlbhn nhấppaot Đfarsdljhi Tốobglng nay thàwchunh mẫniyhu thâklqvn bốobgln nữklqvwchui tửcznk.

Thờhrcti khắqdtec nàwchuy Vâklqvn Tranh thấppaoy mìnutdnh khôixpcng cògduhn chúkmhkt tiếppaoc nuốobgli nàwchuo nữklqva, ngựsbjmc chứppaoa đrxypkdkxy hàwchunh phúkmhkc, cóaoyv nhữklqvng ngưgymzhrcti nàwchuy bêkjcrn cạdljhnh, cho dùvlau thuyềxjldn đrxypi tớdlbhi tậgymzn châklqvn trờhrcti cóaoyv hềxjldnutd.

HẾwndzT TRỌjrffN BỘeuel!

Mệdlbht quáfoam, cáfoamm ơdlbhn cáfoamc bạdljhn cùvlaung mìnutdnh chịkmhku đrxypsbjmng lãdgmto táfoamc tớdlbhi chưgymzơdlbhng cuốobgli cùvlaung nàwchuy, đrxypkmhknh chửcznki lãdgmto táfoamc vàwchui câklqvu, nhưgymzng thôixpci truyệdlbhn cũkjcrng đrxypãdgmt hếppaot, coi nhưgymz nghĩwwqva tửcznkwchu nghĩwwqva tậgymzn, khôixpcng nóaoyvi xấppaou lãdgmto nữklqva, dùvlau sao cũkjcrng mệdlbht rồbaffi.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.