Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 81 : Phiên ngoại 1

    trước sau   
"Thừolqua Thiêbntsn, anh xem chúhghnng ta cóqxvdbntsn mua cáxvcci kháxvccc hay khôxjxpng? Chúhghnkcactovj thíxskfch ăhtufn cáxvcci gìtovj? Đxhrnpilu em đckovi mua lạqztsi." Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cóqxvd chúhghnt thấmduvp thỏfhmrm màkcac nhìtovjn sang Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn, hiếnzcfm thấmduvy cóqxvd chúhghnt vôxjxp thốnovw. Đxhrnâlptsy cũqytxng khôxjxpng phảgmvvi làkcac lầlptsn đckovlptsu tiệylpsn cậkrkyu đckovếnzcfn nhàkcac củuubsa bạqztsn họjiqrc chơklgji, nhưfhmrng đckovâlptsy làkcac lầlptsn đckovlptsu tiêbntsn cậkrkyu tớnovwi gặklhlp ngưfhmrfwcii nhàkcac củuubsa bạqztsn trai, đckoviềzakzu nàkcacy làkcacm cậkrkyu cóqxvd chúhghnt khẩkpeon trưfhmrơklgjng.

"Thậkrkyt sựqqep khôxjxpng cầlptsn, em cóqxvd thểpilu đckovếnzcfn làkcac bọjiqrn họjiqr đckovãjiqr vui lắpecnm rồuamii, vảgmvv lạqztsi khôxjxpng phảgmvvi em cũqytxng đckovãjiqr mua hoa quảgmvv rồuamii đckovóqxvd thôxjxpi. Đxhrnolqung lo lắpecnng quáxvcc, ba mẹnkpj anh làkcac ngưfhmrfwcii rấmduvt tiếnzcfn bộlpts, em chỉzwde cầlptsn cứrugdkcac chíxskfnh em rồuamii đckovi tớnovwi đckovóqxvdkcac đckovưfhmrcwytc." Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn ôxjxpm lấmduvy vai Hoa Ngọjiqrc Báxvccch, dẫmoatn cậkrkyu đckovi vàkcaco cửtmwsa chíxskfnh.

jhvca nhàkcacklgji Hưfhmrnovwng gia ởatlbkcac do đckovơklgjn vịxihw củuubsa ba Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn thi côxjxpng, đckovãjiqrklgjn mưfhmrfwcii năhtufm rồuamii nhưfhmrng tiểpiluu khu đckovưfhmrcwytc bảgmvvo quảgmvvn khôxjxpng tồuamii, cho nêbntsn thoạqztst nhìtovjn vẫmoatn còjhvcn rấmduvt mớnovwi. Đxhrni vàkcaco trong tòjhvca nhàkcacqytxng thấmduvy rấmduvt sạqztsch sẽhtuf, ngay cảgmvv mộlptst chúhghnt bụjhvci bẩkpeon cũqytxng chẳgmvvng cóqxvd.

Khi hai ngưfhmrfwcii bưfhmrnovwc vàkcaco trong thang máxvccy, Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn thấmduvy Hoa Ngọjiqrc Báxvccch vẫmoatn mang mộlptst bộlpts dạqztsng thấmduvp tha thấmduvp thỏfhmrm, bỗosmeng nhiêbntsn thấmduvy cóqxvd chúhghnt bấmduvt đckovpecnc dĩckov, anh thởatlbkcaci nóqxvdi: "Xem ra em phảgmvvi thậkrkyt sựqqep gặklhlp bọjiqrn họjiqr rồuamii thìtovj mớnovwi cóqxvd thểpilu thấmduvy yêbntsn tâlptsm đckovưfhmrcwytc, nhóqxvdc ngốnovwc."

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cong cáxvccnh tay, khôxjxpng nặklhlng khôxjxpng nhẹnkpjkcac chọjiqrc ngưfhmrfwcii Thừolqua Thiêbntsn mộlptst cáxvcci, "Lầlptsn trưfhmrnovwc sang nhàkcac em chơklgji khôxjxpng phảgmvvi anh cũqytxng rấmduvt căhtufng thẳgmvvng sao? Còjhvcn khôxjxpng biếnzcft xấmduvu hổopitkcacqxvdi em."

fhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn cưfhmrfwcii đckováxvccp: "Phảgmvvi phảgmvvi phảgmvvi, so vớnovwi em thìtovj anh còjhvcn căhtufng thẳgmvvng lo lắpecnng hơklgjn, toàkcacn bộlpts thếnzcf giớnovwi nàkcacy đckovzakzu thấmduvy anh vôxjxplijvng lo lắpecnng."


Hoa Ngọjiqrc Báxvccch trừolqung mắpecnt liếnzcfc anh mộlptst cáxvcci, thang máxvccy vừolqua lúhghnc dừolqung ởatlb tầlptsng 12.

fhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn lấmduvy chìtovja khóqxvda ra đckovang đckovxihwnh mởatlb cửtmwsa thìtovjbntsn trong đckovãjiqrqxvd ngưfhmrfwcii nhanh hơklgjn mộlptst bưfhmrnovwc màkcac mởatlb cửtmwsa nhàkcac ra. Ngưfhmrfwcii mởatlb cửtmwsa làkcac mộlptst ngưfhmrfwcii phụjhvc nữtnem trung niêbntsn cóqxvd khuôxjxpn mặklhlt giốnovwng Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn nhưfhmr đckovúhghnc.

"Thừolqua Thiêbntsn?"

"Mẹnkpj, con vềzakz rồuamii đckovâlptsy." Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn nóqxvdi.

"Con chàkcaco dìtovj." Hoa Ngọjiqrc Báxvccch đckovưfhmra hoa quảgmvvkcactovjnh mua trêbntsn đckovưfhmrfwcing tớnovwi cho bàkcac, trong lòjhvcng bàkcacn tay thậkrkyt sựqqep đckovãjiqr đckovopit đckovlptsy mồuamixjxpi.

"Chàkcaco con chàkcaco con." Mẹnkpjfhmrnovwng phụjhvcc hồuamii tinh thầlptsn, "Ôhtufi con vàkcaco đckovâlptsy, sao lạqztsi còjhvcn mua nhiềzakzu đckovuami nhưfhmr vậkrkyy, tốnovwn kélptsm quáxvcc." Mẹnkpjfhmrnovwng nhậkrkyn lấmduvy hoa quảgmvv, bàkcac cựqqepc kìtovj vui vẻfkjwkcac gọjiqri vớnovwi vàkcaco trong nhàkcac, "Bốnovwqxvd ơklgji mau ra đckovâlptsy đckovi, con trai mìtovjnh vềzakz rồuamii."

lhav? Nhanh thếnzcf àkcac, khôxjxpng phảgmvvi bảgmvvo làkcac tốnovwi nay mớnovwi vềzakz đckovưfhmrcwytc sao?" Ba Hưfhmrnovwng đckovang đckoveo tạqztsp dềzakzjhvcn cầlptsm theo mộlptst cáxvcci thìtovja đckovi từolqu phòjhvcng bếnzcfp đckovi ra, nghe thấmduvy chàkcacng trai đckovang đckovrugdng bêbntsn cạqztsnh con mìtovjnh chàkcaco hỏfhmri, ôxjxpng liềzakzn cưfhmrfwcii nóqxvdi: "Rồuamii rồuamii rồuamii, Ngọjiqrc Báxvccch phảgmvvi khôxjxpng? Đxhrnolqung đckovrugdng đckovóqxvd nữtnema, con mau cùlijvng Thừolqua Thiêbntsn vàkcaco rửtmwsa tay đckovi còjhvcn chuẩkpeon bịxihw ăhtufn cơklgjm."

"Vâlptsng, thếnzcf trưfhmrnovwc tiêbntsn lêbntsn phòjhvcng anh cấmduvt đckovuami đckovãjiqr." Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn đckovóqxvdn lấmduvy cáxvcci túhghni củuubsa Hoa Ngọjiqrc Báxvccch rồuamii dẫmoatn cậkrkyu lêbntsn phòjhvcng mìtovjnh, đckovóqxvdng cửtmwsa lạqztsi, anh nhỏfhmr giọjiqrng nóqxvdi: "Thấmduvy khôxjxpng, ba mẹnkpj cựqqepc kìtovj dễjiqrqxvdi chuyệylpsn, em khôxjxpng cầlptsn lo lắpecnng."

"Ừmowmm, cảgmvvm giáxvccc khôxjxpng giốnovwng vớnovwi tíxskfnh củuubsa anh." Hoa Ngọjiqrc Báxvccch nóqxvdi xong thìtovj nhẹnkpj nhàkcacng thởatlb phàkcaco. Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn màkcac cậkrkyu biếnzcft đckova sốnovw thờfwcii đckoviểpilum đckovzakzu kháxvccopitn trọjiqrng, cho nêbntsn cậkrkyu khôxjxpng thểpilu khôxjxpng liêbntsn tưfhmratlbng rằgmvvng ba mẹnkpj anh cũqytxng thuộlptsc tuýfhmrp ngưfhmrfwcii vôxjxplijvng nghiêbntsm cẩkpeon, chẳgmvvng hềzakz nghĩckov rằgmvvng vừolqua khélptso tưfhmrơklgjng phảgmvvn nhưfhmr thếnzcf.

"Ba mẹnkpj anh hồuamii còjhvcn trẻfkjw luôxjxpn bậkrkyn rộlptsn vớnovwi côxjxpng việylpsc, anh ởatlb vớnovwi ôxjxpng bàkcac nộlptsi. Ôhtufng nộlptsi anh làkcac ngưfhmrfwcii đckovklhlc biệylpst nghiêbntsm túhghnc, chắpecnc làkcac thếnzcf cho nêbntsn anh cóqxvd phầlptsn hơklgji giốnovwng ôxjxpng. Nhưfhmrng màkcac anh cảgmvvm thấmduvy từolquhghnc bọjiqrn mìtovjnh yêbntsu nhau thìtovj đckovãjiqr anh bớnovwt cứrugdng nhắpecnc hơklgjn so vớnovwi trưfhmrnovwc rồuamii." Vìtovjlptsm tìtovjnh lúhghnc nàkcaco cũqytxng vôxjxplijvng tốnovwt, tựqqep nhiêbntsn sẽhtuf cảgmvvm thấmduvy kháxvccc vớnovwi trưfhmrnovwc.

xhrnúhghnng làkcac thếnzcf thậkrkyt, ngay cảgmvvxvccch nóqxvdi chuyệylpsn củuubsa anh cũqytxng kháxvccc vớnovwi trưfhmrnovwc kia." Hoa Ngọjiqrc Báxvccch nóqxvdi xong thìtovj đckovi xung quanh phòjhvcng Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn mộlptst vòjhvcng. Đxhrnrugdng ởatlb trong phòjhvcng ngủuubs củuubsa Thừolqua Thiêbntsn, trong lòjhvcng cậkrkyu cóqxvd mộlptst tưfhmr vịxihw khóqxvdkcacqxvdi đckovưfhmrcwytc thàkcacnh lờfwcii. Lầlptsn trưfhmrnovwc khi đckovi vàkcaco phòjhvcng ngủuubslptsm Ngọjiqrc Đxhrnuaming tạqztsi Lâlptsm gia cũqytxng vậkrkyy, nhưfhmrng cảgmvvm giáxvccc lạqztsi hoàkcacn toàkcacn kháxvccc vớnovwi bâlptsy giờfwci. Khi đckovóqxvd cậkrkyu khôxjxpng cóqxvd cảgmvvm xúhghnc gìtovj đckovklhlc biệylpst, chỉzwdeqxvd mộlptst ýfhmr nghĩckov duy nhấmduvt ởatlb trong đckovlptsu ------- Quảgmvv nhiêbntsn làkcac phòjhvcng ngủuubs củuubsa Lâlptsm Tửtmws khôxjxpng cóqxvd giưfhmrfwcing ------- Màkcac hiệylpsn tạqztsi, cậkrkyu lạqztsi cảgmvvm thấmduvy cáxvcci gìtovjqytxng thấmduvy mớnovwi lạqzts, cho dùlijv chỉzwdekcac mộlptst vậkrkyt trang tríxskf nhỏfhmr cậkrkyu cũqytxng tòjhvcjhvc rằgmvvng nóqxvdqxvd xuấmduvt xứrugd nhưfhmr thếnzcfkcaco.

"Thựqqepc ra từolqu khi ngôxjxpi nhàkcackcacy đckovưfhmrcwytc hoàkcacn thàkcacnh anh cũqytxng khôxjxpng ởatlb lạqztsi nhiềzakzu, hồuamii còjhvcn nhỏfhmr đckovi họjiqrc vìtovj đckovpilu thuậkrkyn tiệylpsn nêbntsn anh ởatlb nhàkcac ôxjxpng bàkcac nộlptsi, sau nàkcacy lêbntsn trung họjiqrc thìtovj anh họjiqrc ởatlb trưfhmrfwcing nộlptsi trúhghn, đckovcwyti đckovếnzcfn khi cuốnovwi cùlijvng cũqytxng họjiqrc xong thìtovj anh lạqztsi nhanh chóqxvdng chuẩkpeon bịxihw thi đckovqztsi họjiqrc."

"Ừmowmm, em cóqxvd thểpilu nhìtovjn ra đckovưfhmrcwytc tầlptsn suấmduvt sửtmws dụjhvcng khôxjxpng cao." Hoa Ngọjiqrc Báxvccch chỉzwdebntsn mộlptst chiếnzcfc thuyềzakzn đckovưfhmrcwytc làkcacm bằgmvvng pha lêbnts đckovklhlt trêbntsn giáxvccxvccch, "Em cóqxvd thểpilu xem nóqxvd khôxjxpng?"


"Cóqxvd thểpilu, đckovuamitovjatlb trong căhtufn phòjhvcng nàkcacy em cũqytxng đckovzakzu cóqxvd thểpilu lấmduvy tùlijvy thíxskfch."

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cưfhmrfwcii cưfhmrfwcii, sau khi xem xong thìtovj lạqztsi đckovklhlt vềzakz chỗosmeqytx, lúhghnc nàkcacy mẹnkpjfhmrnovwng ởatlbbntsn ngoàkcaci gọjiqri: "Thừolqua Thiêbntsn, con mau dẫmoatn Ngọjiqrc Báxvccch ra ngoàkcaci ăhtufn cơklgjm đckovi."

Đxhrnuami ăhtufn cũqytxng đckovãjiqr bắpecnt đckovlptsu đckovưfhmrcwytc dọjiqrn dầlptsn lêbntsn, Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn dẫmoatn Hoa Ngọjiqrc Báxvccch đckovi rửtmwsa tay rồuamii ngồuamii xuốnovwng bàkcacn. Hoa Ngọjiqrc Báxvccch rấmduvt quy củuubs khôxjxpng hềzakz đckovlptsng đckovũqytxa trưfhmrnovwc, chờfwcixvccc trưfhmratlbng bốnovwi bắpecnt đckovlptsu ăhtufn thìtovj cậkrkyu mớnovwi ăhtufn.

Mẹnkpjfhmrnovwng nóqxvdi: "Ngồuamii trêbntsn tàkcacu hỏfhmra bảgmvvy táxvccm tiếnzcfng rồuamii chắpecnc chắpecnn làkcac con thấmduvy đckovóqxvdi bụjhvcng lắpecnm hảgmvv, ăhtufn nhiềzakzu mộlptst chúhghnt đckovi."

fhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn đckováxvccp: "Thựqqepc ra thìtovjqytxng khôxjxpng đckovóqxvdi, lúhghnc lêbntsn tàkcacu bọjiqrn con cóqxvd mang theo đckovuami ăhtufn."

Ba Hưfhmrnovwng lạqztsi tuyệylpst nhiêbntsn khôxjxpng tin, "Con ấmduvy àkcac? Còjhvcn mang theo đckovuami ăhtufn nữtnema áxvcc? Khôxjxpng phảgmvvi mỗosmei lầlptsn con vềzakz thìtovj đckovzakzu úhghnp mìtovj ăhtufn liềzakzn đckovpilu đckovnovwi phóqxvd mộlptst chúhghnt sao."

fhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn liềzakzn đckováxvccp: "Thựqqepc sựqqepkcac con cóqxvd mang theo màkcac. Dạqztskcacy củuubsa Ngọjiqrc Báxvccch khôxjxpng tốnovwt, con nàkcaco dáxvccm đckovpilu cậkrkyu ấmduvy ăhtufn mìtovj úhghnp. Trưfhmrnovwc khi lêbntsn xe bọjiqrn con cóqxvd mua cơklgjm, con mang cảgmvv hộlptsp giữtnem nhiệylpst đckovi. Đxhrnúhghnng rồuamii con còjhvcn chưfhmra lấmduvy hộlptsp giữtnem nhiệylpst ra đckovpilu rửtmwsa nữtnema, láxvcct nữtnema phảgmvvi lấmduvy nóqxvd ra."

hghnc nàkcacy ba Hưfhmrnovwng mẹnkpjfhmrnovwng mớnovwi tin, thếnzcf nhưfhmrng ôxjxpng bàkcac vẫmoatn nhiệylpst tìtovjnh gắpecnp đckovuami ăhtufn cho Hoa Ngọjiqrc Báxvccch. Cậkrkyu cảgmvvm ơklgjn từolqung ngưfhmrfwcii nhưfhmrng cũqytxng khôxjxpng từolqu chốnovwi ýfhmr tốnovwt củuubsa trưfhmratlbng bốnovwi, cậkrkyu còjhvcn rấmduvt nghiêbntsm túhghnc màkcac ăhtufn, cũqytxng thưfhmrfwcing trảgmvv lờfwcii nhữtnemng cậkrkyu hỏfhmri củuubsa ba mẹnkpjfhmrnovwng.

Kỳjiqr thựqqepc trưfhmrnovwc đckovóqxvd, nhữtnemng chuyệylpsn gìtovjqxvd thểpiluqxvdi thìtovjfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn đckovzakzu đckovãjiqr đckovem ra kểpilu vớnovwi ba mẹnkpj trưfhmrnovwc mộlptst lầlptsn rồuamii. Bâlptsy giờfwci ba mẹnkpj anh cóqxvd hỏfhmri chúhghnt chuyệylpsn cũqytxng làkcactovj muốnovwn mau chóqxvdng kélptso gầlptsn khoảgmvvng cáxvccch lạqztsi, họjiqr khôxjxpng hy vọjiqrng làkcac Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cứrugdjiqri căhtufng thẳgmvvng nhưfhmr vậkrkyy.

Quảgmvv nhiêbntsn, Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cũqytxng khôxjxpng còjhvcn quáxvcc cẩkpeon trọjiqrng nhưfhmrhghnc mớnovwi đckovếnzcfn nữtnema, thậkrkym chíxskf sau khi ăhtufn cơklgjm xong cậkrkyu còjhvcn muốnovwn hỗosme trợcwyt đckovi rửtmwsa báxvcct. Nhưfhmrng đckovâlptsy làkcac lầlptsn đckovlptsu tiêbntsn cậkrkyu đckovếnzcfn nhàkcac chơklgji, làkcacm sao ba mẹnkpjfhmrnovwng lạqztsi cóqxvd thểpilu đckovpilu cậkrkyu làkcacm việylpsc đckovưfhmrcwytc, ngưfhmrcwytc lạqztsi Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn lạqztsi rấmduvt thoảgmvvi máxvcci nóqxvdi: "Cậkrkyu ấmduvy muốnovwn rửtmwsa thìtovj cứrugd đckovpilu cậkrkyu ấmduvy rửtmwsa đckovi ạqzts, rửtmwsa báxvcct thôxjxpi màkcac mọjiqri ngưfhmrfwcii tranh nhau làkcacm làkcacm gìtovj, dùlijv sao thìtovjhghnc ởatlb nhàkcacqytxng làkcac cậkrkyu ấmduvy rửtmwsa báxvcct."

"Cáxvcci thằgmvvng tiểpiluu tửtmwskcacy, sao da mặklhlt con càkcacng ngàkcacy càkcacng dàkcacy vậkrkyy hảgmvv?" Ba Hưfhmrnovwng nóqxvdi, "Ngọjiqrc Báxvccch con cứrugd đckovi ngồuamii đckovi, đckovi đckovưfhmrfwcing đckovãjiqr mệylpst lắpecnm rồuamii, ởatlb đckovâlptsy khôxjxpng cầlptsn con làkcacm gìtovj đckovâlptsu."

"Chúhghn kháxvccch sáxvcco vớnovwi con quáxvcc, con khôxjxpng mệylpst đckovâlptsu ạqzts, chứrugd cứrugd nghỉzwde ngơklgji đckovi ạqzts."

"Quêbntsn đckovi quêbntsn đckovi, mọjiqri ngưfhmrfwcii đckovolqung tranh nhau nữtnema, đckovpilu con rửtmwsa! Con rửtmwsa làkcac đckovưfhmrcwytc rồuamii màkcac khôxjxpng phảgmvvi sao?!" Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn cùlijvng Hoa Ngọjiqrc Báxvccch vàkcaco phòjhvcng bếnzcfp rồuamii đckovóqxvdng cửtmwsa lạqztsi, mộlptst bêbntsn rửtmwsa báxvcct mộlptst bêbntsn nhìtovjn Hoa Ngọjiqrc Báxvccch dọjiqrn đckovuami ăhtufn thừolqua, "Ngọjiqrc Báxvccch, em thấmduvy anh nấmduvu ăhtufn ngon hơklgjn hay làkcac ba anh nấmduvu ngon hơklgjn?"


"Anh muốnovwn nghe lờfwcii nóqxvdi thậkrkyt sao?"

xhrnưfhmrơklgjng nhiêbntsn."

"Em thấmduvy cảgmvv hai đckovzakzu ngon, nhưfhmrng hai đckovuami lạqztsi cóqxvdfhmrơklgjng vịxihw kháxvccc nhau. Mộlptst đckovuamikcacfhmrơklgjng vịxihw củuubsa gia đckovìtovjnh, còjhvcn mộlptst đckovuamikcacfhmrơklgjng vịxihw củuubsa tìtovjnh yêbntsu."

"Xìtovj, em bịxihwlptsm Tửtmws nhậkrkyp hảgmvv? Nóqxvdi chuyệylpsn còjhvcn văhtufn vẻfkjw nhưfhmr vậkrkyy." Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn dùlijvng bàkcacn tay đckovang díxskfnh nưfhmrnovwc nhẹnkpj nhàkcacng bắpecnn sang Hoa Ngọjiqrc Báxvccch, "Yêbntsn tâlptsm đckovi, sau nàkcacy mặklhlc kệylpskcac loạqztsi hưfhmrơklgjng vịxihwtovj, chỉzwde cầlptsn em muốnovwn anh đckovzakzu sẽhtufkcacm cho em."

"Ừmowmm." Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cấmduvt đckovuami ăhtufn xong xuôxjxpi, lạqztsi lau sạqztsch sẽhtuf sốnovwxvcct đckovũqytxa Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn vừolqua rửtmwsa xong. Hai ngưfhmrfwcii bậkrkyn rộlptsn mộlptst hồuamii, cuốnovwi cùlijvng cũqytxng đckovãjiqr dọjiqrn phòjhvcng bếnzcfp sạqztsch sẽhtuf, còjhvcn gọjiqrt mộlptst đckovĩckova hoa quảgmvv rồuamii mớnovwi đckovi ra ngoàkcaci.

Vợcwyt chồuaming Hưfhmrnovwng gia đckovang ngồuamii ởatlb sofa hàkcacn huyêbntsn vớnovwi nhau, thấmduvy hai đckovrugda nhỏfhmr đckovi ra liềzakzn cưfhmrfwcii rồuamii vẫmoaty vàkcaco ýfhmr muốnovwn bảgmvvo họjiqr ngồuamii xuốnovwng ghếnzcf.

hghnc nàkcacy trờfwcii đckovãjiqrkcac tốnovwi muộlptsn, nhưfhmrng còjhvcn hơklgji sớnovwm đckovpilu đckovi ngủuubs.

fhmrnovwng Vũqytx nhìtovjn sang vợcwyttovjnh, thấmduvy vợcwyt gậkrkyt đckovlptsu ôxjxpng liềzakzn nóqxvdi: "Ngọjiqrc Báxvccch, con ăhtufn thấmduvy đckovưfhmrcwytc khôxjxpng?"

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch đckováxvccp: "Ăqqepn ngon lắpecnm ạqzts, con cảgmvvm ơklgjn chúhghntovj."

Chu Mẫmoatn: "Cảgmvvm ơklgjn cáxvcci gìtovjkcac cảgmvvm ơklgjn chứrugd, sau nàkcacy con cứrugd coi đckovâlptsy làkcac nhàkcactovjnh, khôxjxpng cầlptsn phảgmvvi kháxvccch khíxskf thếnzcf."

fhmrnovwng Vũqytx: "Đxhrnúhghnng vậkrkyy. Tuy rằgmvvng chúhghnng ta mớnovwi gặklhlp nhau lầlptsn đckovlptsu tiêbntsn, nhưfhmrng chúhghnkcactovj củuubsa con đckovzakzu cảgmvvm thấmduvy con rấmduvt cóqxvd duyêbntsn rấmduvt gầlptsn gũqytxi vớnovwi chúhghntovj, màkcac chúhghntovjqytxng khôxjxpng phảgmvvn đckovnovwi con vàkcac Thừolqua Thiêbntsn ởatlbbntsn nhau. Chẳgmvvng qua làkcacqxvd mộlptst sốnovw việylpsc, chúhghn hy vọjiqrng hai đckovrugda cóqxvd thểpilu nghe quan đckoviểpilum củuubsa chúhghntovj mộlptst chúhghnt."

"Quan đckoviểpilum gìtovj vậkrkyy ạqzts?" Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn mang theo vẻfkjw mặklhlt mờfwci mịxihwt, "Ba, ba vớnovwi mẹnkpj con còjhvcn cóqxvd ýfhmr kiếnzcfn vềzakz chuyệylpsn gìtovj sao ạqzts?"

"Cóqxvd chứrugd, đckovưfhmrơklgjng nhiêbntsn làkcacqxvd. Nhàkcac chúhghnng ta chỉzwdeqxvd con làkcac con mộlptst, đckovưfhmrơklgjng nhiêbntsn hy vọjiqrng rằgmvvng khôxjxpng phảgmvvi ởatlbxvccch con quáxvcc xa xôxjxpi. Tuy rằgmvvng cáxvccc con ởatlb lạqztsi thàkcacnh phốnovw B đckovpilu pháxvcct triểpilun cũqytxng rấmduvt tốnovwt, nhưfhmrng màkcac ngưfhmrfwcii ởatlb đckovóqxvd nhiềzakzu nhưfhmr vậkrkyy, sựqqep cạqztsnh tranh lạqztsi cao, làkcacm sao cóqxvd thểpilu tốnovwt đckovưfhmrcwytc bằgmvvng ởatlb đckovâlptsy. Ởqxvd đckovâlptsy nếnzcfu cóqxvd chuyệylpsn gìtovj thìtovj ba mẹnkpjjhvcn cóqxvd thểpilu chăhtufm sóqxvdc cho hai đckovrugda, nhưfhmrng nếnzcfu ởatlbbntsn kia thìtovj tấmduvt cảgmvv mọjiqri chuyệylpsn bọjiqrn con đckovzakzu phảgmvvi tựqqep dựqqepa vàkcaco chíxskfnh sứrugdc lựqqepc củuubsa mìtovjnh, nhưfhmr thếnzcf rấmduvt vấmduvt vảgmvv."


"Thừolqua Thiêbntsn, ba vàkcac mẹnkpj đckovãjiqr nghĩckov rồuamii, cáxvccc con ởatlb lạqztsi đckovâlptsy pháxvcct triểpilun, ba mẹnkpjatlb đckovâlptsy cũqytxng cóqxvd chúhghnt tíxskfch cóqxvdp cóqxvd thểpilu giúhghnp hai đckovrugda mua đckovưfhmrcwytc mộlptst căhtufn hộlpts, nhưfhmr vậkrkyy sau nàkcacy khôxjxpng phảgmvvi cáxvccc con sẽhtuf thoảgmvvi máxvcci hơklgjn sao. Chỉzwde cầlptsn tìtovjm đckovưfhmrcwytc mộlptst côxjxpng việylpsc thíxskfch hợcwytp, an an ổopitn ổopitn sốnovwng cũqytxng khôxjxpng phảgmvvi làkcac tốnovwt lắpecnm rồuamii sao."

"Nhưfhmrng màkcac mẹnkpjqzts, bọjiqrn con đckovãjiqr quen vớnovwi cuộlptsc sốnovwng ởatlbbntsn kia, hơklgjn nữtnema ởatlb thàkcacnh phốnovw B thìtovjklgj hộlptsi cũqytxng nhiềzakzu hơklgjn mộlptst chúhghnt, hầlptsu hếnzcft bạqztsn bècwyt củuubsa con cũqytxng ởatlbbntsn đckovóqxvd cảgmvv. Vảgmvv lạqztsi bọjiqrn con đckovãjiqr chuẩkpeon bịxihw xong xuôxjxpi hếnzcft đckovpilu mởatlb siêbntsu thịxihw, ngay cảgmvv đckovxihwa đckoviểpilum cũqytxng lựqqepa chọjiqrn rồuamii, cho nêbntsn con khôxjxpng nghĩckov sẽhtuf quay vềzakz đckovâlptsy." Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn nóqxvdi, "Con biếnzcft, con củuubsa dìtovj Hứrugda nhàkcackcacng xóqxvdm sau khi đckovi làkcacm thìtovj hai, ba năhtufm rồuamii cũqytxng chưfhmra vềzakz lầlptsn nàkcaco nêbntsn ba mẹnkpj lo con cũqytxng sẽhtuf nhưfhmr vậkrkyy. Nhưfhmrng ba mẹnkpjbntsn tâlptsm, con khẳgmvvng đckovxihwnh làkcac con sẽhtuf khôxjxpng nhưfhmr thếnzcf, chỉzwde cầlptsn cóqxvd thờfwcii gian thìtovj bọjiqrn con sẽhtuf trởatlb vềzakz thăhtufm ba mẹnkpj. Mặklhlt kháxvccc bọjiqrn con cũqytxng đckovãjiqr nghĩckov rồuamii, chỉzwde cầlptsn ởatlbbntsn kia pháxvcct triểpilun thuậkrkyn lợcwyti thìtovj bọjiqrn con sẽhtuf đckovóqxvdn ba mẹnkpj tớnovwi. Mẹnkpj, ba vớnovwi mẹnkpj khôxjxpng phảgmvvi vẫmoatn luôxjxpn cảgmvvm thấmduvy tiếnzcfc nuốnovwi vìtovj khôxjxpng đckovưfhmrcwytc ởatlblijvng con nhiềzakzu hơklgjn sao, vềzakz sau cảgmvv nhàkcac chúhghnng ta ởatlbbntsn nhau, khôxjxpng phảgmvvi thếnzcfqytxng rấmduvt tốnovwt sao ạqzts?"

"Vậkrkyy làkcac con quyếnzcft tâlptsm muốnovwn ởatlb lạqztsi thàkcacnh phốnovw B đckovpilu lậkrkyp nghiệylpsp?"

"Vâlptsng, hơklgjn nữtnema gia đckovìtovjnh mộlptst ngưfhmrfwcii bạqztsn họjiqrc củuubsa con cóqxvdxjxpng ty bấmduvt đckovlptsng sảgmvvn làkcacm ăhtufn rấmduvt tốnovwt, cậkrkyu ấmduvy đckovãjiqr hứrugda sẽhtufxvccn căhtufn hộlpts cho bọjiqrn con vớnovwi giáxvcc vốnovwn, đckovi qua thôxjxpn nàkcacy cũqytxng chẳgmvvng cóqxvd cửtmwsa hàkcacng đckovóqxvd nữtnema (*)."

(*) Nguyêbntsn gốnovwc làkcac "过了这个村可没这个店了": Ýatlb chỉzwde việylpsc cóqxvdklgj hộlptsi màkcac khôxjxpng nắpecnm bắpecnt thìtovj sẽhtuf khôxjxpng cóqxvdklgj nhưfhmr thếnzcf nữtnema.

"Ồksgo? Làkcacm vậkrkyy cóqxvd đckovưfhmrcwytc khôxjxpng con?" Chu Mẫmoatn cóqxvd chúhghnt giậkrkyt mìtovjnh. Nhàkcacatlb tạqztsi thàkcacnh phốnovw B dùlijvqxvd rẻfkjw thìtovjqytxng từolqukcacng trăhtufm đckovếnzcfn hàkcacng vạqztsn, báxvccn vớnovwi giáxvcc vốnovwn...... vậkrkyy thìtovj sẽhtuf rẻfkjwklgjn đckovưfhmrcwytc rấmduvt nhiềzakzu!

"Khôxjxpng cóqxvdtovj khôxjxpng đckovưfhmrcwytc đckovâlptsu mẹnkpj, đckovzakzu làkcac chung mộlptst phòjhvcng kíxskfhghnc xáxvcc, lạqztsi làkcac chỗosme anh em thâlptsn nhau nhưfhmr ruộlptst thịxihwt, nếnzcfu con kháxvccch sáxvcco thìtovj ngưfhmrcwytc lạqztsi đckovóqxvd mớnovwi làkcac khôxjxpng tốnovwt." Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn nhớnovw lạqztsi tờfwci quảgmvvng cáxvcco màkcaclptsm Ngọjiqrc Đxhrnuaming gửtmwsi cho mìtovjnh, trong lòjhvcng liềzakzn cảgmvvm thấmduvy buồuamin cưfhmrfwcii. Cóqxvd thểpiluqxvdi mấmduvy năhtufm đckovqztsi họjiqrc ởatlb thàkcacnh phốnovw B nàkcacy quảgmvvkcac khôxjxpng uổopitng phíxskf, bắpecnt đckovưfhmrcwytc mộlptst ngưfhmrfwcii bạqztsn cùlijvng phòjhvcng vềzakzkcacm vợcwyt, lạqztsi cóqxvd thêbntsm hai ngưfhmrfwcii làkcacm anh em. Trong phòjhvcng kíxskfhghnc củuubsa bọjiqrn họjiqr, ngoạqztsi trừolqulptsm Ngọjiqrc Đxhrnuaming ra thìtovj tấmduvt cảgmvv đckovzakzu làkcac con mộlptst, tuy rằgmvvng Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cũqytxng coi nhưfhmrkcacqxvd em trai em gáxvcci nhưfhmrng dùlijv sao bọjiqrn họjiqrqytxng khôxjxpng cóqxvd quan hệylps huyếnzcft thốnovwng, hơklgjn nữtnema vềzakz sau cho dùlijv thựqqepc sựqqepqxvd chuyệylpsn gìtovj thìtovjqytxng khôxjxpng đckováxvccng tin cậkrkyy, vậkrkyy nêbntsn đckovnovwi vớnovwi bọjiqrn họjiqrkcacqxvdi mộlptst ngưfhmrfwcii anh em đckováxvccng tin cậkrkyy thìtovj tựqqepa nhưfhmrkcac anh em ruộlptst củuubsa họjiqr, đckovpilukcacqxvdi thìtovj chẳgmvvng cóqxvd hềzakztovj đckovnovwi vớnovwi Lâlptsm Ngọjiqrc Đxhrnuaming vàkcac họjiqr.

"Vậkrkyy làkcac bọjiqrn con đckovãjiqrxskfnh mua nhàkcacatlb thàkcacnh phốnovw B rồuamii." Mẹnkpjfhmrnovwng cảgmvvm thấmduvy cóqxvd chúhghnt buồuamin rầlptsu. Chỉzwdeqxvd duy nhấmduvt mộlptst đckovrugda con, lúhghnc còjhvcn nhỏfhmr đckovãjiqr khôxjxpng thểpiluatlbbntsn cạqztsnh chăhtufm sóqxvdc, cứrugd nghĩckovkcac sau khi tốnovwt nghiệylpsp cóqxvd thểpilu bảgmvvo nóqxvdatlb lạqztsi quêbnts nhàkcac, nhưfhmrng hiểpilun nhiêbntsn làkcac con lớnovwn thìtovj khôxjxpng còjhvcn thuậkrkyn theo mẹnkpj nữtnema. Vảgmvv lạqztsi nếnzcfu thậkrkyt sựqqep bỏfhmr qua khoảgmvvng cáxvccch vềzakz đckovxihwa lýfhmr, con trai mìtovjnh cóqxvd tríxskffhmrơklgjn lêbntsn coi nhưfhmrkcac chuyệylpsn tốnovwt.

"Chúhghn, dìtovj, đckovưfhmrfwcing sắpecnt trêbntsn cao từolqu thàkcacnh phốnovw B vềzakz đckovếnzcfn đckovâlptsy đckovãjiqr bắpecnt đckovlptsu thi côxjxpng rồuamii ạqzts, gầlptsn nhấmduvt thìtovjhtufm sau làkcacqxvd thểpilu vậkrkyn hàkcacnh, đckovếnzcfn lúhghnc đckovóqxvd thìtovj thờfwcii gian từolqu đckovâlptsy tớnovwi thàkcacnh phốnovw B nhiềzakzu nhấmduvt làkcac mấmduvt ba tiếnzcfng thôxjxpi ạqzts. Chỉzwde cầlptsn cóqxvd thờfwcii gian thìtovj đckovếnzcfn cuốnovwi tuầlptsn bọjiqrn con đckovzakzu cóqxvd thểpilu vềzakz nhàkcacatlb lạqztsi mộlptst hai ngàkcacy ạqzts."

"Hảgmvv? Nhanh nhưfhmr vậkrkyy sao?!" Nếnzcfu đckovóqxvdkcac sựqqep thậkrkyt, vậkrkyy thìtovj thờfwcii gian đckovi vềzakz sẽhtufhghnt ngắpecnn đckovưfhmrcwytc hơklgjn nửtmwsa àkcac.

"Thậkrkyt đckovóqxvd mẹnkpj." Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn ôxjxpm lấmduvy vai mẹnkpj, "Vềzakz sau khi màkcac cửtmwsa hàkcacng khôxjxpng quáxvcc bậkrkyn thìtovj hoàkcacn toàkcacn cóqxvd thểpilu tớnovwi thăhtufm bọjiqrn con. Khôxjxpng phảgmvvi ba con cóqxvd hai ngàkcacy nghỉzwde cuốnovwi tuầlptsn sao ạqzts, mẹnkpjlijvng ba tớnovwi đckovâlptsy chơklgji hai ngàkcacy rồuamii sau đckovóqxvd lạqztsi vềzakz."

Chu Mẫmoatn cóqxvd hai cửtmwsa hàkcacng quầlptsn áxvcco làkcacm ăhtufn cũqytxng khấmduvm kháxvcc, hơklgjn nữtnema ởatlb trong tiệylpsm đckovzakzu cóqxvd nhâlptsn viêbntsn cảgmvv, cho nêbntsn nếnzcfu thậkrkyt sựqqepqxvdi muốnovwn đckovi chơklgji hai ngàkcacy thìtovjqytxng khôxjxpng phảgmvvi làkcac khôxjxpng cóqxvd khảgmvvhtufng. Vừolqua nghe thấmduvy nhưfhmr vậkrkyy khôxjxpng hiểpiluu sao trong bàkcac lạqztsi cảgmvvm thấmduvy dễjiqr chịxihwu hơklgjn mộlptst chúhghnt. Vềzakz phầlptsn Hưfhmrnovwng Vũqytx, ôxjxpng làkcacm trong mộlptst việylpsn thiếnzcft kếnzcfxjxpng trìtovjnh thủuubsy lợcwyti, cấmduvp bậkrkyc cùlijvng vớnovwi đckovãjiqri ngộlpts đckovzakzu rấmduvt cao, cho nêbntsn muốnovwn xin phélptsp cũqytxng khôxjxpng khóqxvd.

fhmrnovwng Vũqytx trầlptsm ngâlptsm mộlptst láxvcct, "Thôxjxpi, nếnzcfu cáxvccc con đckovzakzu muốnovwn ởatlb lạqztsi thàkcacnh phốnovw B, ba mẹnkpjqytxng chỉzwdeqxvd thểpiluuubsng hộlpts. Nhưfhmrng màkcac mua nhàkcackcac chuyệylpsn đckovqztsi sựqqep, đckovếnzcfn lúhghnc đckovóqxvd ba cũqytxng muốnovwn tớnovwi đckovpilu nhìtovjn qua mộlptst chúhghnt."


Chu Mẫmoatn nóqxvdi: "Nếnzcfu khôxjxpng thìtovj nhưfhmrkcacy đckovi, Thừolqua Thiêbntsn lầlptsn nàkcacy con vềzakz thìtovj qua đckovóqxvd xem trưfhmrnovwc đckovi, nếnzcfu thựqqepc sựqqep cảgmvvm thấmduvy hàkcaci lòjhvcng thìtovj gọjiqri cho ba mẹnkpj mộlptst cuộlptsc rồuamii ba mẹnkpj sẽhtuf qua."

fhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn đckováxvccp: "Vâlptsng cũqytxng đckovưfhmrcwytc, nhưfhmrng màkcac mẹnkpj ơklgji, mẹnkpj lấmduvy sổopit hộlpts khẩkpeou cho con mưfhmrcwytn dùlijvng mộlptst chúhghnt."

fhmrnovwng Vũqytxkcac Chu Mẫmoatn quay sang nhìtovjn nhau, Chu Mẫmoatn nóqxvdi: "Đxhrnưfhmrcwytc, lúhghnc nàkcaco con cầlptsn thìtovj cứrugd qua tìtovjm mẹnkpj."

Trưfhmrnovwc đckovóqxvd, Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn cũqytxng đckovãjiqr đckovzakz cậkrkyp đckovếnzcfn chuyệylpsn muốnovwn đckovăhtufng kíxskf kếnzcft hôxjxpn vớnovwi gia đckovìtovjnh, nhưfhmrng lúhghnc ấmduvy anh còjhvcn chưfhmra nóqxvdi đckovếnzcfn chuyệylpsn sẽhtuf mua nhàkcac cho nêbntsn Chu Mẫmoatn khôxjxpng tráxvccnh khỏfhmri cóqxvd chúhghnt băhtufn khoăhtufn. Tuy rằgmvvng cảgmvvkcackcac chồuaming đckovzakzu cảgmvvm thấmduvy Hoa Ngọjiqrc Báxvccch rấmduvt tốnovwt, nhưfhmrng dùlijvqxvd tốnovwt thìtovjqytxng mớnovwi chỉzwde gặklhlp mộlptst lầlptsn, cóqxvd mộlptst sốnovw chuyệylpsn vẫmoatn chưfhmra thểpilu hoàkcacn toàkcacn yêbntsn tâlptsm đckovưfhmrcwytc.

Buổopiti đckovêbntsm khi trởatlb vềzakz phòjhvcng ngủuubs, Chu Mẫmoatn nóqxvdi vớnovwi chồuaming: "Ba nóqxvd, anh xem ýfhmr củuubsa Thừolqua Thiêbntsn lầlptsn nàkcacy làkcac trựqqepc tiếnzcfp đckovi đckovăhtufng kíxskf kếnzcft hôxjxpn đckovmduvy. Nhưfhmrng màkcac cứrugd thếnzcfkcacy, đckovcwyti đckovếnzcfn khi mua nhàkcac xong coi nhưfhmr chúhghnng ta tặklhlng khôxjxpng ngưfhmrfwcii ta mộlptst nửtmwsa àkcac. Nếnzcfu thằgmvvng bélpts Ngọjiqrc Báxvccch cóqxvd thểpilu chung sốnovwng tốnovwt đckovnkpjp cùlijvng vớnovwi Thừolqua Thiêbntsn thìtovj tốnovwt, nhưfhmrng màkcaclijv sao chúhghnng ta vẫmoatn hiểpiluu quáxvcc íxskft vềzakz thằgmvvng bélpts, hơklgjn nữtnema bọjiqrn nóqxvd lạqztsi cáxvccch xa nhàkcac, vềzakz sau cơklgj hộlptsi tiếnzcfp xúhghnc củuubsa vợcwyt chồuaming mìtovjnh vớnovwi thằgmvvng bélptsqytxng khôxjxpng nhiềzakzu, anh nóqxvdi xem vạqztsn nhấmduvt..."

fhmrnovwng Vũqytx đckováxvccp: "Nhữtnemng băhtufn khoăhtufn củuubsa em anh đckovzakzu hiểpiluu, thếnzcf nhưfhmrng bấmduvt luậkrkyn làkcac lấmduvy danh nghĩckova củuubsa anh đckovpilu mua nhàkcac rồuamii côxjxpng chứrugdng tàkcaci sảgmvvn thìtovj sẽhtufkcacm tổopitn thưfhmrơklgjng tìtovjnh cảgmvvm, màkcac việylpsc nàkcacy đckovpilu cho Thừolqua Thiêbntsn làkcacm thìtovjqytxng khôxjxpng đckovưfhmrcwytc. Hơklgjn nữtnema Ngọjiqrc Báxvccch cũqytxng khôxjxpng phảgmvvi đckovrugda trẻfkjw nhưfhmr thếnzcf."

Chu Mẫmoatn thởatlbkcaci, "Quêbntsn đckovi, dùlijv sao vẫmoatn đckovang trong kìtovj nghỉzwde, cụjhvcc Dâlptsn Chíxskfnh cũqytxng sẽhtuf khôxjxpng làkcacm thủuubs tụjhvcc, đckovpilu em tìtovjm cơklgj hộlptsi rồuamii nóqxvdi chuyệylpsn lạqztsi vớnovwi Thừolqua Thiêbntsn."

fhmrnovwng Vũqytx thấmduvy vợcwyttovjnh mởatlb cửtmwsa đckovi ra ngoàkcaci thìtovj hỏfhmri: "Em đckovi đckovâlptsu thếnzcf?"

Chu Mẫmoatn cưfhmrfwcii đckováxvccp: "Chẳgmvvng phảgmvvi Thừolqua Thiêbntsn nóqxvdi làkcac dạqztskcacy củuubsa Ngọjiqrc Báxvccch khôxjxpng đckovưfhmrcwytc tốnovwt sao, em đckovi đckovun íxskft sữtnema ấmduvm cho thằgmvvng bélpts. Từolqu nhỏfhmr đckovãjiqr khôxjxpng đckovưfhmrcwytc ởatlblijvng vớnovwi ba mẹnkpj ruộlptst củuubsa mìtovjnh, đckovóqxvdkcac loạqztsi cảgmvvm giáxvccc gìtovj, trong lòjhvcng anh vàkcac em làkcac hiểpiluu rõlpts nhấmduvt, chưfhmra kểpilu sau nàkcacy bốnovw mẹnkpj nuôxjxpi củuubsa thằgmvvng bélpts lạqztsi còjhvcn cóqxvd con ruộlptst."

fhmrnovwng Vũqytx gậkrkyt gậkrkyt đckovlptsu: "Ừmowm em đckovi đckovi."

Chu Mẫmoatn đckovi đckovun íxskft sữtnema. Bàkcac vừolqua đckovưfhmra tay lêbntsn đckovxihwnh gõlpts cửtmwsa, khôxjxpng ngờfwci lạqztsi nghe thấmduvy tiếnzcfng con trai mìtovjnh từolqu trong vọjiqrng ra, dưfhmrfwcing nhưfhmrjhvcn mang theo mộlptst tia bấmduvt đckovpecnc dĩckov, khiếnzcfn cho bàkcacn tay bàkcac nhấmduvt thờfwcii phảgmvvi dừolqung lạqztsi giữtnema khoảgmvvng khôxjxpng.

"Ngọjiqrc Báxvccch, anh làkcac đckovãjiqr đckovklhlt quan hệylpsjhvcn muốnovwn thậkrkyt sựqqep chung sốnovwng bêbntsn em, hơklgjn nữtnema chúhghnng ta còjhvcn làkcac bạqztsn cùlijvng phòjhvcng mấmduvy năhtufm trờfwcii, anh còjhvcn khôxjxpng biếnzcft em hay sao? Nhưfhmrng vìtovj sao đckovăhtufng kíxskf kếnzcft hôxjxpn xong mớnovwi đckovi mua nhàkcac thìtovj lạqztsi khôxjxpng đckovưfhmrcwytc?"

"Nếnzcfu đckovóqxvdkcac tiềzakzn củuubsa anh, đckovưfhmrơklgjng nhiêbntsn em sẽhtuf khôxjxpng đckovpilu ýfhmr. Nhưfhmrng nếnzcfu chúhghnng ta mua nhàkcac thìtovj khẳgmvvng đckovxihwnh sẽhtuf phảgmvvi dùlijvng đckovếnzcfn tiềzakzn củuubsa chúhghnkcactovj. Anh nóqxvdi chúhghnng mìtovjnh đckovăhtufng kíxskf kếnzcft hôxjxpn xong rồuamii đckovi mua nhàkcac, vậkrkyy thìtovj em ngồuamii khôxjxpng đckovãjiqr đckovưfhmrcwytc hưfhmratlbng mộlptst nửtmwsa rồuamii àkcac, nhưfhmr vậkrkyy thìtovjqxvd phảgmvvi làkcac chẳgmvvng hềzakz tốnovwt chúhghnt nàkcaco đckovúhghnng khôxjxpng. Tuy rằgmvvng khi mua nhàkcac rồuamii thìtovjqxvd thểpilukcacm cáxvccc loạqztsi côxjxpng chứrugdng tàkcaci sảgmvvn, nhưfhmrng đckovpilu chúhghnkcactovj đckovzakz cậkrkyp đckovếnzcfn chuyệylpsn nàkcacy thìtovj chắpecnc chắpecnn họjiqrqytxng cảgmvvm thấmduvy khóqxvd xửtmws. Cho nêbntsn anh vẫmoatn nêbntsn đckovi mua nhàkcac trưfhmrnovwc đckovi, rồuamii sau đckovóqxvd chúhghnng mìtovjnh đckovăhtufng kíxskf kếnzcft hôxjxpn. Chúhghnng ta cũqytxng vừolqua vặklhln cóqxvd thêbntsm thờfwcii gian đckovpilu vềzakz thăhtufm chúhghntovj."

"Nhưfhmrng anh cảgmvvm thấmduvy nhưfhmr thếnzcf sẽhtuf đckovpilu em phảgmvvi chịxihwu chúhghnt ủuubsy khuấmduvt."

"Ủqxvdy khuấmduvt gìtovj chứrugd, làkcac bảgmvvn thâlptsn em muốnovwn nhưfhmr vậkrkyy, cũqytxng khôxjxpng phảgmvvi ýfhmr củuubsa anh. Hơklgjn nữtnema, tiềzakzn củuubsa chúhghn vớnovwi dìtovjqytxng khôxjxpng phảgmvvi từolqu trêbntsn trờfwcii rơklgji xuốnovwng, làkcac họjiqr đckovãjiqr vấmduvt vảgmvv cựqqepc nhọjiqrc tíxskfch lũqytxy lạqztsi cho anh mua mộlptst căhtufn nhàkcac, em cóqxvd thểpiluatlblijvng vớnovwi anh ởatlbklgji ấmduvy làkcac phảgmvvi cảgmvvm ơklgjn hai ngưfhmrfwcii họjiqrjhvcn chưfhmra kịxihwp ấmduvy chứrugd, nàkcaco cóqxvd cảgmvvm giáxvccc ủuubsy khuấmduvt gìtovj đckovâlptsu. Cho nêbntsn chuyệylpsn đckovăhtufng kíxskf kếnzcft hôxjxpn cứrugd chờfwci anh mua xong nhàkcac rồuamii tụjhvci mìtovjnh bàkcacn tiếnzcfp, cáxvcci đckovóqxvd sẽhtuf đckovưfhmrcwytc tíxskfnh vàkcaco tàkcaci sảgmvvn tiềzakzn hôxjxpn nhâlptsn."(*)

(*) Tàkcaci sảgmvvn tiềzakzn hôxjxpn nhâlptsn làkcackcaci sảgmvvn riêbntsng củuubsa mỗosmei ngưfhmrfwcii, nếnzcfu đckovãjiqrqxvdxjxpng chứrugdng tàkcaci sảgmvvn hoặklhlc giấmduvy tờfwci chứrugdng minh thìtovj sau nàkcacy nếnzcfu cóqxvd ly hôxjxpn thìtovjkcaci sảgmvvn ấmduvy vẫmoatn thuộlptsc vềzakz ngưfhmrfwcii đckovưfhmrcwytc đckovrugdng têbntsn chứrugd khôxjxpng phảgmvvi chia đckovôxjxpi cho 2 vợcwyt chồuaming. Màkcac đckoviềzakzu ba mẹnkpjfhmrnovwng lo cũqytxng làkcactovj sợcwyt nếnzcfu hai ngưfhmrfwcii kếnzcft hôxjxpn xong mớnovwi mua nhàkcac thìtovjqxvd sẽhtuf thàkcacnh tàkcaci sảgmvvn chung, sau nàkcacy nếnzcfu cóqxvd ly hôxjxpn thìtovj sẽhtuf phảgmvvi chia đckovôxjxpi căhtufn nhàkcac.

"........."

"Em cũqytxng muốnovwn uốnovwng sữtnema àkcac?" Hưfhmrnovwng Vũqytx thấmduvy vợcwyttovjnh cầlptsm cốnovwc sữtnema vàkcaco thìtovjqxvd chúhghnt khóqxvd hiểpiluu. Cảgmvv hai ngưfhmrfwcii họjiqr đckovzakzu khôxjxpng cóqxvd thóqxvdi quen uốnovwng sữtnema vàkcaco buổopiti tốnovwi.

"Khôxjxpng phảgmvvi, làkcac em chưfhmra vàkcaco đckovpilu đckovưfhmra đckovưfhmrcwytc." Chu Mẫmoatn kểpilu lạqztsi cho chồuaming nhữtnemng gìtovjkcackcac đckovãjiqr nghe đckovưfhmrcwytc, đckovlptst nhiêbntsn bàkcac lạqztsi cảgmvvm thấmduvy cóqxvd chúhghnt áxvccy náxvccy, "Ba nóqxvdkcacy, anh nóqxvdi xem em cóqxvd phảgmvvi làkcac ngưfhmrfwcii lòjhvcng dạqzts nhỏfhmr nhen quáxvcc khôxjxpng?"

"Cũqytxng khôxjxpng thểpiluqxvdi vậkrkyy đckovưfhmrcwytc, ai cũqytxng sẽhtufqxvd phầlptsn nàkcaco đckovóqxvd suy nghĩckov nhưfhmr thếnzcf, huốnovwng chi chúhghnng ta cũqytxng chẳgmvvng phảgmvvi tháxvccnh nhâlptsn. Thếnzcf nhưfhmrng nếnzcfu Ngọjiqrc Báxvccch nóqxvd đckovãjiqrqxvd suy nghĩckov nhưfhmr vậkrkyy, thìtovj đckovếnzcfn lúhghnc đckovóqxvd chúhghnng ta cũqytxng khôxjxpng nêbntsn ủuubsy khuấmduvt thằgmvvng bélpts, việylpsc nàkcacy anh sẽhtuf xem đckovpilu lo liêbntsu. Giờfwci em đckovưfhmra sữtnema sang bêbntsn đckovóqxvd đckovi, khôxjxpng láxvcct nữtnema lạqztsi nguộlptsi mấmduvt."

"Vâlptsng."

Chu Mẫmoatn đckovi tớnovwi gõlpts cửtmwsa phòjhvcng con trai mìtovjnh, lúhghnc vàkcaco thìtovjkcac thấmduvy Hoa Ngọjiqrc Báxvccch đckovang ngồuamii xếnzcfp lạqztsi quầlptsn áxvcco cho Thừolqua Thiêbntsn, bàkcacfhmrfwcii cưfhmrfwcii rồuamii đckovưfhmra sữtnema qua, "Ngọjiqrc Báxvccch, củuubsa con nàkcacy, dạqztskcacy con khôxjxpng khỏfhmre, uốnovwng chúhghnt sữtnema sẽhtuf tốnovwt hơklgjn đckovóqxvd."

"Con cảgmvvm ơklgjn dìtovj." Hoa Ngọjiqrc Báxvccch bỏfhmr đckovnovwng quầlptsn áxvcco xuốnovwng, sau đckovóqxvd uốnovwng cạqztsn cốnovwc sữtnema, "Dìtovj đckovpilu con đckovi rửtmwsa cốnovwc." Dứrugdt lờfwcii cậkrkyu cầlptsm cảgmvv chiếnzcfc hộlptsp giữtnem nhiệylpst màkcachghnc trưfhmrnovwc đckovãjiqr nhắpecnc tớnovwi đckovzakzu đckovem đckovi rửtmwsa sạqztsch sẽhtuf.

"Con đckovưfhmra quầlptsn áxvcco đckovi đckovưfhmrfwcing hôxjxpm nay củuubsa hai đckovrugda cho mẹnkpj, đckovpiluxvccng mai mẹnkpj giặklhlt hếnzcft cho." Chu Mẫmoatn vỗosme vỗosmekcaco ngưfhmrfwcii con trai, "Trong phòjhvcng con cóqxvd mỗosmei mộlptst cáxvcci gốnovwi, đckovpiluxvcct nữtnema mẹnkpj vềzakz phòjhvcng mang thêbntsm mộlptst cáxvcci nữtnema cho."

"Khôxjxpng cầlptsn đckovâlptsu mẹnkpj, bọjiqrn con dùlijvng mộlptst cáxvcci làkcac đckovuubs rồuamii."

Chu Mẫmoatn: "....."

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch rửtmwsa rấmduvt nhanh đckovãjiqr quay lạqztsi thìtovj thấmduvy Chu Mẫmoatn đckovãjiqr vềzakz phòjhvcng rồuamii, cậkrkyu đckovang suy nghĩckov muốnovwn đckovi đckováxvccnh răhtufng rửtmwsa mặklhlt, chợcwytt nghe thấmduvy Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn nóqxvdi: "Tẩkpeoy răhtufng rửtmwsa mặklhlt gìtovj, đckovi tắpecnm cùlijvng ca ca nàkcaco."

hghnc ởatlb thàkcacnh phốnovw B cũqytxng khôxjxpng phảgmvvi chưfhmra từolqung tắpecnm cùlijvng nhau, nhưfhmrng đckovang ởatlb đckovâlptsy, dạqzts mặklhlt củuubsa Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cũqytxng khôxjxpng dàkcacy nhưfhmr thếnzcf đckovưfhmrcwytc. Cậkrkyu đckováxvccp: "Anh đckovi tắpecnm trưfhmrnovwc đckovi, láxvcct nữtnema em tắpecnm."

fhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn nóqxvdi: "Vậkrkyy em tìtovjm giúhghnp anh cáxvcci quầlptsn lóqxvdt."

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch tìtovjm đckovưfhmra cho Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn rồuamii anh liềzakzn đckovi tắpecnm rửtmwsa. Hoa Ngọjiqrc Báxvccch ởatlb trong phòjhvcng nhấmduvt thờfwcii khôxjxpng cóqxvd việylpsc gìtovjkcacm, đckovàkcacnh nhắpecnn tin cho Lâlptsm Ngọjiqrc Đxhrnuaming: Lâlptsm Tửtmws, lầlptsn đckovlptsu tiêbntsn cậkrkyu tớnovwi nhàkcac Triểpilun đckovqztsi ca thìtovj nhưfhmr thếnzcfkcaco vậkrkyy?

lptsm Ngọjiqrc Đxhrnuaming rấmduvt nhanh đckovãjiqr nhắpecnn lạqztsi: Tôxjxpi cùlijvng cha củuubsa anh ấmduvy làkcacm ầlptsm ĩckovbntsn mộlptst trậkrkyn, rồuamii ôxjxpng ta liềzakzn trởatlb thàkcacnh têbntsn sỏfhmra khuyếnzcft (*)

(*) Sỏfhmra khuyếnzcft "傻缺": Làkcac từolqu ngữtnem mạqztsng ýfhmr chỉzwde sựqqep ngu ngốnovwc. "Sỏfhmra" làkcackcacnh vi ngu ngốnovwc thiếnzcfu logic, "Khuyếnzcft" làkcac ýfhmr chỉzwde sựqqep thiếnzcfu tâlptsm nhãjiqrn vàkcac trong trạqztsng tháxvcci mơklgj hồuami. (Theo baidu)

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch: "........."

fhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn tắpecnm xong đckovi ra thấmduvy Hoa Ngọjiqrc Báxvccch đckovang nhìtovjn đckoviệylpsn thoạqztsi rồuamii cưfhmrfwcii thàkcacnh tiếnzcfng, anh liềzakzn ngồuamii xuốnovwng bêbntsn cạqztsnh thòjhvc đckovlptsu sang nhìtovjn, thấmduvy đckovưfhmrcwytc đckovqztsi kháxvcci nộlptsi dung, anh cưfhmrfwcii nóqxvdi: "Lâlptsm Tửtmws đckovúhghnng làkcackcaci hưfhmrnovwc thậkrkyt. Nhưfhmrng anh cảgmvvm thấmduvy nhữtnemng lờfwcii cậkrkyu ấmduvy nóqxvdi cũqytxng kháxvcc hợcwytp lýfhmr."

lptsm Ngọjiqrc Đxhrnuaming đckovang thôxjxpng qua tin nhắpecnn màkcac truyềzakzn thụjhvc kinh nghiệylpsm "Làkcacm thếnzcfkcaco đckovpilu chung sốnovwng hòjhvca thuậkrkyn vớnovwi phụjhvc nữtnem tuổopiti trung niêbntsn."

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch từolqu chốnovwi cho ýfhmr kiếnzcfn, nhưfhmrng trong lòjhvcng cậkrkyu cũqytxng hiểpiluu đckovưfhmrcwytc nhữtnemng gìtovjlptsm Ngọjiqrc Đxhrnuaming nóqxvdi rấmduvt đckovúhghnng. Tỷlhav nhưfhmr cậkrkyu chịxihwu khóqxvd mộlptst chúhghnt, nóqxvdi ngọjiqrt mộlptst chúhghnt, chu đckováxvcco mộlptst chúhghnt, làkcacm cáxvcci nàkcacy cáxvcci kia, đckovqztsi kháxvcci chỉzwde cầlptsn làkcac mộlptst ngưfhmrfwcii khôxjxpng quáxvcc đckovpilu ýfhmr, hẳgmvvn làkcacqxvd thểpilu sẽhtuf chấmduvp nhậkrkyn.

tovj thếnzcf ngàkcacy hôxjxpm sau, Hoa Ngọjiqrc Báxvccch dậkrkyy thậkrkyt sớnovwm.

Thựqqepc ra khi ởatlb thàkcacnh phốnovw B cậkrkyu cũqytxng cóqxvd thóqxvdi quen dậkrkyy từolqu sớnovwm, cậkrkyu khôxjxpng nấmduvu cơklgjm, nấmduvu nưfhmrnovwng làkcac việylpsc củuubsa Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn, màkcac cậkrkyu thìtovj nhâlptsn lúhghnc Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn nấmduvu cơklgjm sẽhtuf dọjiqrn dẹnkpjp phòjhvcng ốnovwc hoặklhlc làkcac hỗosme trợcwytklgj chếnzcf nguyêbntsn liệylpsu linh tinh. Sau khi dậkrkyy rồuamii cậkrkyu liềzakzn pháxvcct hiệylpsn Chu Mẫmoatn đckovang muốnovwn đckovi ra ngoàkcaci mua đckovuami ăhtufn, cậkrkyu nhanh chóqxvdng hỏfhmri xem mìtovjnh cóqxvd thểpilu đckovi cùlijvng khôxjxpng. Chu Mẫmoatn đckovang lo rằgmvvng nhữtnemng đckovuamikcac muốnovwn mua hôxjxpm nay cũqytxng kháxvcc nặklhlng vậkrkyy nêbntsn bàkcac liềzakzn đckovuaming ýfhmr.

Hai ngưfhmrfwcii vừolqua đckovi vừolqua tròjhvc chuyệylpsn, Chu Mẫmoatn hỏfhmri rấmduvt nhiềzakzu vềzakzxvccc vấmduvn đckovzakz trong cuộlptsc sốnovwng tạqztsi trưfhmrfwcing họjiqrc, còjhvcn hỏfhmri xem tưfhmrơklgjng lai cậkrkyu cóqxvdxskfnh toáxvccn gìtovj hay khôxjxpng. Hoa Ngọjiqrc Báxvccch trảgmvv lờfwcii từolqung câlptsu từolqung câlptsu mộlptst, sau khi tớnovwi tiệylpsm báxvccn đckovuami ăhtufn cậkrkyu cũqytxng chủuubs đckovlptsng trảgmvv tiềzakzn, còjhvcn giúhghnp bàkcacxvccch cáxvccc túhghni đckovuami, thậkrkym chíxskfjhvcn cóqxvd thểpilu mặklhlc cảgmvv. Chu Mẫmoatn càkcacng nhìtovjn càkcacng thấmduvy thíxskfch, khi đckovi đckovếnzcfn trưfhmrnovwc mộlptst cửtmwsa hàkcacng báxvccn hảgmvvi sảgmvvn, trôxjxpng thấmduvy mộlptst đckováxvccm cua biểpilun to bélptso tưfhmrơklgji mớnovwi bàkcac liềzakzn nóqxvdi: "Mua íxskft cua nhélpts, dìtovj nghe Thừolqua Thiêbntsn nóqxvdi con rấmduvt thíxskfch ăhtufn đckovuami hảgmvvi sảgmvvn. Mùlijva nàkcacy ăhtufn cua làkcac ngon nhấmduvt."

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch đckováxvccp: "Vâlptsng đckovưfhmrcwytc dìtovjqzts."

Hai ngưfhmrfwcii ngồuamii xổopitm xuốnovwng chọjiqrn cua, tổopitng cộlptsng chọjiqrn đckovưfhmrcwytc táxvccm con, mua xong thìtovj lạqztsi đckovi tớnovwi hàkcacng báxvccn hoa qua đckovpilu mua đckovàkcaco vàkcac nho, còjhvcn cảgmvv hai tráxvcci xoàkcaci to. Đxhrnếnzcfn lúhghnc vềzakz mộlptst chiếnzcfc xe đckovkpeoy cũqytxng khôxjxpng thểpilu chứrugda hếnzcft đckovuami, may màkcacqxvd Hoa Ngọjiqrc Báxvccch đckovi cùlijvng, cậkrkyu mộlptst tay đckovkpeoy xe, mộlptst tay cầlptsm túhghni đckovuami to. Chu Mẫmoatn chỉzwde cầlptsm túhghni cua, cũqytxng khôxjxpng nặklhlng gìtovj, thếnzcf nhưfhmrng lúhghnc sắpecnp ra khỏfhmri chợcwytkcac đckovlptst nhiêbntsn quay sang nóqxvdi Ngọjiqrc Báxvccch chờfwcitovjnh mộlptst chúhghnt rồuamii lạqztsi chạqztsy đckovi mua đckovuamitovj đckovóqxvd, mua xong thìtovj thứrugdmduvy lạqztsi đckovưfhmrcwytc đckovpilu trong mộlptst túhghni nilon đckoven bởatlbi vậkrkyy cũqytxng chẳgmvvng nhìtovjn ra làkcac thứrugdtovj.

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cóqxvd chúhghnt tòjhvcjhvc, nhưfhmrng đckovuami đckovpilu trong túhghni đckoven nhưfhmr vậkrkyy cậkrkyu sợcwytkcac thứrugd đckovuami khóqxvdqxvdi nêbntsn cũqytxng khôxjxpng hỏfhmri.

qytxng giốnovwng nhưfhmrhghnc đckovi, hai ngưfhmrfwcii vừolqua nóqxvdi chuyệylpsn vừolqua trởatlb vềzakz nhàkcac, cảgmvv quãjiqrng đckovưfhmrfwcing cũqytxng khôxjxpng nhàkcacm cháxvccn. Vừolqua ra khỏfhmri thang máxvccy, Chu Mẫmoatn đckovãjiqrqxvdi: "Hìtovjnh nhưfhmr trong nhàkcacqxvdlijvi gìtovj thơklgjm thơklgjm."

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch bậkrkyt cưfhmrfwcii, "Chắpecnc làkcac Thừolqua Thiêbntsn đckovãjiqr dậkrkyy nấmduvu cơklgjm rồuamii đckovóqxvdqzts."

Chu Mẫmoatn mởatlb cửtmwsa, quảgmvv nhiêbntsn làkcac thấmduvy con trai mìtovjnh đckovang bêbnts cháxvcco cùlijvng vớnovwi báxvccnh hàkcacnh chiêbntsn (1) ra.

htufi trờfwcii, sao lạqztsi mua nhiềzakzu đckovuami ăhtufn thếnzcfkcacy ạqzts?" Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn nhìtovjn chiếnzcfc xe đckovkpeoy đckovpilu cảgmvv đckovnovwng đckovuami nhưfhmr muốnovwn nổopit tung.

xhrncwytt Trung Thu con cũqytxng khôxjxpng vềzakz nhàkcac, hôxjxpm nay ba mẹnkpj coi nhưfhmrkcac Trung Thu đckovi. Sáxvccng thìtovj ăhtufn qua qua mộlptst chúhghnt, đckovếnzcfn trưfhmra thìtovj chúhghnng ta sẽhtuf ăhtufn thậkrkyt thịxihwnh soạqztsn." Chu Mẫmoatn nóqxvdi xong thìtovj từolqu trong chiếnzcfc túhghni đckoven lấmduvy ra mộlptst đckovôxjxpi délptsp trong nhàkcac mớnovwi cho Hoa Ngọjiqrc Báxvccch, "Ngọjiqrc Báxvccch, con đckovi vàkcaco đckovi."

"Con cảgmvvm ơklgjn dìtovj." Hoa Ngọjiqrc Báxvccch đckovi vàkcaco thìtovj thấmduvy vừolqua nhưfhmr in, cậkrkyu khôxjxpng khỏfhmri cảgmvvm kíxskfch màkcac nhìtovjn Chu Mẫmoatn.

"Mẹnkpj, sao lạqztsi khôxjxpng cóqxvd củuubsa con?" Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn hỏfhmri.

"Con cóqxvd đckovôxjxpi délptsp bôxjxpng đckovi trong nhàkcac rồuamii còjhvcn muốnovwn mớnovwi cáxvcci gìtovj nữtnema? Con cứrugd đckovi vàkcaci ngàkcacy đckovi, dùlijv sao con cũqytxng ởatlb đckovâlptsy cóqxvd mấmduvy ngàkcacy đckovâlptsu." Chu Mẫmoatn dứrugdt lờfwcii liềzakzn đckovpilu xe đckovkpeoy sang mộlptst bêbntsn, "Ngọjiqrc Báxvccch, chúhghnng ta đckovi rửtmwsa tay rồuamii ra ăhtufn cơklgjm, còjhvcn lạqztsi thìtovj cứrugd kệylps thôxjxpi, đckovpilu ba con nóqxvd tựqqep bậkrkyn bịxihwu mộlptst tíxskf."

Hoa Ngọjiqrc Báxvccch cưfhmrfwcii nhìtovjn sang Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn rồuamii nhanh chóqxvdng đckovi vàkcaco phòjhvcng vệylps sinh. Đxhrni ra rồuamii, cậkrkyu lạqztsi quay vềzakz phòjhvcng bếnzcfp giúhghnp Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn lấmduvy đckovuami linh tinh, nhỏfhmr giọjiqrng nóqxvdi: "Hìtovjnh nhưfhmrqxvd mộlptst cáxvcci đckovècwytn trong nhàkcac vệylps sinh bịxihw hỏfhmrng rồuamii, tẹnkpjo nữtnema bọjiqrn mìtovjnh đckovi mua cáxvcci kháxvccc thay. Vớnovwi cảgmvv trưfhmrnovwc khi bọjiqrn mìtovjnh đckovi thìtovjqxvdbntsn lau kíxskfnh trưfhmrnovwc khôxjxpng?"

Thậkrkyt ra Hưfhmrnovwng Thừolqua Thiêbntsn cũqytxng khôxjxpng chúhghn ýfhmr đckovếnzcfn chuyệylpsn nàkcacy, vừolqua nghe thấmduvy vậkrkyy thìtovj anh cũqytxng hiểpiluu đckovưfhmrcwytc hẳgmvvn làkcac chỉzwdeqxvd ba mẹnkpjtovjnh làkcacm thìtovjqytxng sẽhtuf bấmduvt tiệylpsn, anh liềzakzn gậkrkyt gậkrkyt đckovlptsu, "Đxhrnưfhmrcwytc, nghe lờfwcii em."

Hếnzcft phiêbntsn ngoạqztsi 1.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.