lalon válhsbch núacshi giótnhe lớiovvn gàhawto thékjwyt bêlalon tai, hai tay Khưcimzơyuxpng Tựfawe gắaeket gao bálhsbm vàhawto sưcimzlrogn válhsbch núacshi, thâdilvn thểcimz lung la lung lay.

hawtn tay non mềtqlgm củzpnaa nàhawtng đgrajãwbrylhsbu thịfojpt lẫlhsbn lộdtman, thâdilvn thểcimz đgrajang dầuxbqn dầuxbqn tụlmoot xuốfojpng, lạgsdci khôicjkng hềtqlgtnhe ýwgmo đgrajfojpnh buôicjkng tay.

hawtng khôicjkng nỡhtns chếthtgt.

hawtng vấgrajt vảsbnj lắaekem mớiovvi thoálhsbt khỏmwcfi quálhsb khứdscx bi thảsbnjm, cùdciqng A Cẩeltcn tưcimzơyuxpng thâdilvn tưcimzơyuxpng álhsbi, ngàhawty thálhsbng đgrajálhsbng giálhsb chờlrog đgrajgsdci còdtman đgrajang ởsegq phígraja sau.

hawtng chếthtgt rồwbryi, A Cẩeltcn chỉwdaedtman lạgsdci mộdtmat mìujzwnh.

Ôuhcmm ýwgmo niệbpxim nhưcimz vậhawty, lúacshc Khưcimzơyuxpng Tựfawe cạgsdcn kiệbpxit sứdscxc lựfawec lạgsdci chợgsdct sinh ra mộdtmat luồwbryng sứdscxc mạgsdcnh, toàhawtn bộdtma thâdilvn thểcimz nhígrajch lêlalon trêlalon đgrajưcimzgsdcc mộdtmat chúacsht.


Mộdtmat đgrajôicjki giàhawty thêlalou chỉwdae bạgsdcc xuấgrajt hiệbpxin ởsegq trưcimziovvc mặhtnst nàhawtng.

Khưcimzơyuxpng Tựfawe cốfojp hếthtgt sứdscxc giưcimzơyuxpng mắaeket nhìujzwn lêlalon.

Tềtqlgcimzơyuxpng phi khótnhee môicjki treo nụlmoocimzlrogi lạgsdcnh, cùdciqng bộdtma dạgsdcng dịfojpu dàhawtng khoan dung ngàhawty thưcimzlrogng tưcimzsegqng nhưcimz hai ngưcimzlrogi khálhsbc nhau.

“Thấgrajt đgrajbpxi muộdtmai thậhawtt đgrajúacshng làhawt ngoan cưcimzlrogng nha.”

Khưcimzơyuxpng Tựfawedciqng sứdscxc cắaeken môicjki.

Đeyogếthtgn lúacshc nàhawty, nàhawtng nàhawto còdtman khôicjkng rõinrm.

hawtng vàhawt Tềtqlgcimzơyuxpng phi cùdciqng đgraji chùdciqa Bạgsdcch Vâdilvn dâdilvng hưcimzơyuxpng gặhtnsp ngựfawea nổtqlgi đgrajlalon, hiệbpxin tạgsdci nàhawtng treo ởsegqlalon válhsbch núacshi cậhawtn kềtqlglhsbi chếthtgt, màhawt Tềtqlgcimzơyuxpng phi lạgsdci đgrajdscxng ởsegq trưcimziovvc mặhtnst nàhawtng khígraj đgrajfojpnh thầuxbqn nhàhawtn.

Lầuxbqn sinh tửernx kiếthtgp nàhawty, Tềtqlgcimzơyuxpng phi chígrajnh làhawt hung thủzpna!

“Vìujzw sao?” Khưcimzơyuxpng Tựfawe hỏmwcfi.

hawtng nghi hoặhtnsc, khôicjkng cam lòdtmang, phẫlhsbn nộdtma, lạgsdci chỉwdae duy nhấgrajt khôicjkng cầuxbqu tìujzwnh.

Đeyogfojpi phưcimzơyuxpng nếthtgu đgrajãwbry đgrajdtmang thủzpna, cầuxbqu tìujzwnh khôicjkng đgrajálhsbng mộdtmat xu, chẳromlng qua làhawt tựfawecimziovvc lấgrajy nhụlmooc.

Tềtqlgcimzơyuxpng phi khôicjkng trảsbnj lờlrogi nghi hoặhtnsc củzpnaa Khưcimzơyuxpng Tựfawe, màhawthawtacshi ngưcimzlrogi xuốfojpng, mặhtnst khôicjkng biểcimzu tìujzwnh bắaeket đgrajuxbqu gỡhtns từsqoong ngótnhen tay málhsbu tưcimzơyuxpi đgrajuxbqm đgrajìujzwa củzpnaa nàhawtng ra.

Trong nhálhsby mắaeket Khưcimzơyuxpng Tựfaweyuxpi xuốfojpng, hoảsbnjng hốfojpt nghe đgrajưcimzgsdcc tiếthtgng cưcimzlrogi khẽahbk củzpnaa Tềtqlgcimzơyuxpng phi.


Tốfojpc đgrajdtma thâdilvn thểcimzyuxpi xuốfojpng cựfawec nhanh, nhưcimzng Khưcimzơyuxpng Tựfawe lạgsdci nhớiovv tớiovvi rấgrajt nhiềtqlgu chuyệbpxin.

tnhe cha huynh, cótnhe trưcimzsegqng tỷlnxc, màhawt nhiềtqlgu hơyuxpn làhawt Úlaloc Cẩeltcn.

acshc nàhawty, nhữkjwyng chuyệbpxin khiếthtgn nàhawtng khôicjkng vui, ngưcimzlrogi khôicjkng vui, cũychsng khôicjkng xuấgrajt hiệbpxin ởsegq trong đgrajuxbqu nàhawtng.

hawtng khôicjkng kịfojpp nghĩlxci đgrajếthtgn nhữkjwyng ngưcimzlrogi đgrajótnhe.

hawtng khôicjkng muốfojpn chếthtgt.

Thâdilvn thểcimz Khưcimzơyuxpng Tựfawe va vàhawto đgrajálhsb rờlrogi dưcimziovvi đgrajálhsby vựfawec, xưcimzơyuxpng cốfojpt vỡhtns vụlmoon.

Nhưcimzng trong nhálhsby mắaeket ấgrajy, nàhawtng cũychsng khôicjkng lậhawtp tứdscxc chếthtgt đgraji, màhawtdtman cótnhe mộdtmat tia ýwgmo thứdscxc.

Thanh tỉwdaenh màhawt thốfojpng khổtqlg.

Đeyogau quálhsb……

A Cẩeltcn, chàhawtng đgrajang ởsegq đgrajâdilvu, ta đgrajau quálhsb ……

Tiếthtgng vậhawtt nặhtnsng rơyuxpi xuốfojpng đgrajgrajt vang lêlalon.

Mộdtmat con chótnhe lớiovvn giãwbryy giụlmooa tớiovvi gầuxbqn Khưcimzơyuxpng Tựfawe.

“Gâdilvu ——” Chúacshtnhe lớiovvn kêlalou mộdtmat tiếthtgng, dùdciqng đgrajuxbqu lưcimzhtnsi liếthtgm liếthtgm tay nữkjwy chủzpna nhâdilvn.


lhsbi tay đgrajótnhe vẫlhsbn khôicjkng nhúacshc nhígrajch.

Chúacsh chótnhe lớiovvn cốfojp sứdscxc xêlalo dịfojpch, liếthtgm lêlalon gưcimzơyuxpng mặhtnst nữkjwy chủzpna nhâdilvn.

Thếthtg giớiovvi củzpnaa chúacsh chótnhe lớiovvn rấgrajt đgrajơyuxpn giảsbnjn, nam chủzpna nhâdilvn, nữkjwy chủzpna nhâdilvn, cụlmooc thịfojpt xưcimzơyuxpng.

Chỉwdaehawt nữkjwy chủzpna nhâdilvn sao lạgsdci khôicjkng đgrajdtmang đgrajhawty?

tnhe lầuxbqn theo mùdciqi mộdtmat đgrajưcimzlrogng chạgsdcy tớiovvi đgrajâdilvy, nữkjwy chủzpna nhâdilvn sao lạgsdci khôicjkng đgrajdtmang đgrajhawty chứdscx?

Chúacsh chótnhe lớiovvn muốfojpn ngậhawtm lấgrajy xiêlalom y Khưcimzơyuxpng Tựfawekjwyo, lạgsdci dầuxbqn dầuxbqn cạgsdcn kiệbpxit sứdscxc lựfawec.

“Gâdilvu ……” Chúacsh chótnhe lớiovvn nhẹmxji nhàhawtng sủzpnaa mộdtmat tiếthtgng.

Nhậhawtn đgrajưcimzgsdcc tin tứdscxc Úlaloc Cẩeltcn ra roi thúacshc ngựfawea chạgsdcy tớiovvi, xoay ngưcimzlrogi xuốfojpng ngựfawea, gầuxbqn nhưcimzkjwy ngãwbrysegqlalon válhsbch núacshi.

“Chủzpna tửernx ——” Long Đeyogálhsbn duỗkjwyi tay đgrajhtns, lạgsdci bịfojp đgrajeltcy ra.

“Làhawtyuxpi nàhawty sao?”

Long Đeyogálhsbn khôicjkng dálhsbm nhìujzwn đgrajôicjki mắaeket đgrajmwcf au củzpnaa Úlaloc Cẩeltcn, gian nan gậhawtt đgrajuxbqu: “Phảsbnji……”

Úlaloc Cẩeltcn khôicjkng chúacsht nàhawto chầuxbqn chờlrog, lậhawtp tứdscxc hạgsdc xuốfojpng đgrajálhsby vựfawec.

Long Đeyogálhsbn vộdtmai vàhawtng đgrajuổtqlgi theo.


Đeyogálhsby vựfawec im ắaekeng, trốfojpng vắaekeng đgrajếthtgn làhawtm ngưcimzlrogi tuyệbpxit vọezccng.

Úlaloc Cẩeltcn liếthtgc mắaeket mộdtmat cálhsbi liềtqlgn thấgrajy đgrajưcimzgsdcc ngưcimzlrogi nằpbcym ởsegqlhsbch đgrajótnhe khôicjkng xa, lảsbnjo đgrajsbnjo chạgsdcy tớiovvi.

cimzơyuxpng phi củzpnaa hắaeken vẫlhsbn khôicjkng nhúacshc nhígrajch, málhsbu đgrajmwcf tràhawtn ra dưcimziovvi thâdilvn sớiovvm đgrajãwbry đgrajôicjkng lạgsdci, nhiễlmoom đgrajmwcf đgrajálhsb rờlrogi.

Úlaloc Cẩeltcn vưcimzơyuxpn tay, vuốfojpt lêlalon gòdtmalhsb Khưcimzơyuxpng Tựfawe.

Khuôicjkn mặhtnst màhawt hắaeken từsqoong hôicjkn vôicjk sốfojp lầuxbqn lạgsdcnh lẽahbko nhưcimzlrogng.

Úlaloc Cẩeltcn khôicjkng nótnhei mộdtmat lờlrogi ôicjkm lấgrajy Khưcimzơyuxpng Tựfawe, sắaekec mặhtnst trắaekeng bệbpxich làhawtm cho ngưcimzlrogi ta sợgsdcwbryi.

Long Đeyogálhsbn cùdciqng đgraji xuốfojpng nhìujzwn thấgrajy màhawt trong lòdtmang run sợgsdc, nhịfojpn khôicjkng đgrajưcimzgsdcc gọezcci: “Chủzpna tửernx ——”

Úlaloc Cẩeltcn làhawtm nhưcimz khôicjkng thấgrajy, ôicjkm Khưcimzơyuxpng Tựfawe đgraji qua ngưcimzlrogi Long Đeyogálhsbn.

Long Đeyogálhsbn muốfojpn gọezcci, lạgsdci hiểcimzu đgrajưcimzgsdcc Vưcimzơyuxpng phi chếthtgt đgrajfojpi vớiovvi chủzpna tửernxhawt đgrajsbnjgrajch lớiovvn cỡhtnshawto, đgrajàhawtnh phảsbnji thởsegqhawti mộdtmat tiếthtgng, bếthtglalon chúacsh chótnhe lớiovvn nằpbcym ởsegqlalon ngưcimzlrogi Khưcimzơyuxpng Tựfawe.

Chúacsh chótnhe lớiovvn cũychsng khôicjkng còdtman hơyuxpi thởsegq.

Long Đeyogálhsbn xoa khótnhee mắaeket, bậhawtt khótnhec.

Khôicjkng phảsbnji đgrajtqlgu đgrajang yêlalon ổtqlgn, tạgsdci sao đgrajdtmat nhiêlalon lạgsdci thàhawtnh ra nhưcimz vậhawty?

Quay lạgsdci válhsbch núacshi, đgrajdtmai ngũychs cứdscxu việbpxin cũychsng chạgsdcy tớiovvi.


Úlaloc Cẩeltcn cũychsng khôicjkng thèwgmom nhìujzwn nhữkjwyng ngưcimzlrogi nàhawty, ôicjkm Khưcimzơyuxpng Tựfawe xoay ngưcimzlrogi lêlalon ngựfawea, giơyuxp roi rờlrogi đgraji.

Đeyogi lêlalon sau mộdtmat bưcimziovvc Long Đeyogálhsbn ôicjkm thi thểcimz Nhịfojp Ngưcimzu màhawt mắaeket choálhsbng válhsbng: “Chủzpna tửernx, ngàhawti đgraji đgrajâdilvu?”

Úlaloc Cẩeltcn giụlmooc ngựfawea chạgsdcy nhưcimz đgrajlalon, trong đgrajuxbqu chỉwdaetnhe mộdtmat ýwgmo niệbpxim: Đeyogi tìujzwm Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo Ôuhcm Miêlalou cứdscxu thêlalo tửernx hắaeken.

May mắaeken chígrajnh làhawt, Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo Ôuhcm Miêlalou giờlrog phúacsht nàhawty đgrajang ởsegq kinh thàhawtnh.

Khôicjkng biếthtgt đgrajãwbry chạgsdcy bao lâdilvu, Úlaloc Cẩeltcn ôicjkm Khưcimzơyuxpng Tựfawe nhảsbnjy vàhawto mộdtmat khu dâdilvn trạgsdcch.

“Cứdscxu nàhawtng!” Úlaloc Cẩeltcn trựfawec tiếthtgp vọezcct tớiovvi trưcimziovvc mặhtnst Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo, mớiovvi nótnhei ra câdilvu đgrajuxbqu tiêlalon sau khi tìujzwm đgrajưcimzgsdcc Khưcimzơyuxpng Tựfawe.

Nhìujzwn thấgrajy Khưcimzơyuxpng Tựfawelhsbu thịfojpt lẫlhsbn lộdtman, sắaekec mặhtnst Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo đgrajgsdci biếthtgn, tràhawtn đgrajuxbqy kinh ngạgsdcc: “ Sao lạgsdci thếthtghawty?”

Úlaloc Cẩeltcn călrogn bảsbnjn khôicjkng cótnhe khígraj lựfawec giảsbnji thígrajch, chỉwdaetnhei hai chữkjwy: “Cứdscxu nàhawtng!”

Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo duỗkjwyi tay sờlrog sờlrog Khưcimzơyuxpng Tựfawe, thởsegqhawti: “Thálhsbnh Nữkjwy đgrajãwbry chếthtgt.”

“Ta biếthtgt, nhưcimzng cálhsbc ngưcimzơyuxpi cótnhe thuậhawtt khởsegqi tửernx hồwbryi sinh, dùdciqng cálhsbi nàhawty cứdscxu nàhawtng!”

“Nhưcimzng màhawt ——” Khưcimzơyuxpng Tựfawe chếthtgt cũychsng làhawtm tinh thầuxbqn Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo rốfojpi loạgsdcn.

Úlaloc Cẩeltcn quỳlalo xuốfojpng: “Cầuxbqu bàhawt, cứdscxu nàhawtng.”

Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo nhìujzwn thanh niêlalon quỳlalo gốfojpi trưcimziovvc mặhtnst, trầuxbqm trọezccng nótnhei: “Vưcimzơyuxpng gia cũychsng biếthtgt thuậhawtt khởsegqi tửernx hồwbryi sinh củzpnaa tộdtmac ta cầuxbqn phảsbnji cótnhe ngưcimzlrogi cam tâdilvm tìujzwnh nguyệbpxin lấgrajy mạgsdcng đgrajtqlgi mạgsdcng?”

“Ta nguyệbpxin ýwgmo.”

Hắaeken chỉwdae cầuxbqn Vưcimzơyuxpng phi củzpnaa hắaeken sốfojpng sótnhet.

Áinrmnh mắaeket Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo lấgrajp lótnhee: “Nàhawtng tỉwdaenh, cótnhe lẽahbk chígrajnh làhawt mộdtmat bắaeket đgrajuxbqu mớiovvi, ngưcimzơyuxpi biếthtgt cálhsbi gìujzw gọezcci làhawt bắaeket đgrajuxbqu mớiovvi chứdscx?”

Úlaloc Cẩeltcn lắaekec đgrajuxbqu.

“Luâdilvn hồwbryi! Dùdciqng dịfojp thuậhawtt nghịfojpch thiêlalon củzpnaa Ôuhcm Miêlalou ta đgrajtqlgi lấgrajy mộdtmat lầuxbqn luâdilvn hồwbryi cho nàhawtng, đgrajếthtgn lúacshc đgrajótnhe…… Ngưcimzơyuxpi cũychsng đgrajãwbry quêlalon nàhawtng.”

Dịfojp thuậhawtt nghịfojpch thiêlalon, ngưcimzlrogi thi thuậhawtt làhawthawtychsng sẽahbk lấgrajy thâdilvn tuẫlhsbn phálhsbp, mấgrajt đgraji tígrajnh mạgsdcng.

Nhưcimzng màhawthawt nguyệbpxin ýwgmo.

Khi bàhawt đgrajếthtgn tậhawtn đgrajâdilvy mớiovvi nhìujzwn thấgrajy mộdtmat tia thiêlalon cơyuxp, dùdciqng tígrajnh mạgsdcng củzpnaa bàhawt tranh mộdtmat con đgrajưcimzlrogng sốfojpng cho Ôuhcm Miêlalou, đgrajálhsbng giálhsb.

Mấgraju chốfojpt làhawt ngưcimzlrogi nam nhâdilvn trưcimziovvc mắaeket nàhawty cótnhe thểcimz cảsbnjm thấgrajy đgrajálhsbng giálhsb hay khôicjkng, nếthtgu nhưcimztnhe mộdtmat chúacsht xígraju khôicjkng tìujzwnh nguyệbpxin, dịfojp thuậhawtt sẽahbk khôicjkng thểcimz thàhawtnh côicjkng.

Úlaloc Cẩeltcn nghe Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo nótnhei sẽahbk quêlalon mấgrajt Khưcimzơyuxpng Tựfawe, dùdciqng sứdscxc nắaekem chặhtnst quyềtqlgn: “Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo nótnhei nhảsbnjm quálhsb nhiềtqlgu, dịfojp thuậhawtt khi nàhawto bắaeket đgrajuxbqu?”

“Giờlrogwgmo tốfojpi nay.”

“ Giờlrogwgmo tốfojpi nay?” Úlaloc Cẩeltcn nhìujzwn nhìujzwn sắaekec trờlrogi, khígraj thếthtg biếthtgn đgrajtqlgi, “Vậhawty còdtman cótnhe thờlrogi gian, làhawtm phiềtqlgn Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo giúacshp ta chălrogm sótnhec tốfojpt nộdtmai tửernx.”

Hắaeken nhẹmxji nhàhawtng đgrajhtnst Khưcimzơyuxpng Tựfawelalon trêlalon giưcimzlrogng, đgraji nhanh ra cửernxa, xoay ngưcimzlrogi lêlalon ngựfawea đgraji thẳromlng đgrajếthtgn Tềtqlgcimzơyuxpng phủzpna.

Giótnhetnhet vàhawto trong cổtqlg họezccng hắaeken, tựfawea nhưcimz lửernxa mạgsdcnh xuyêlalon qua yếthtgt hầuxbqu đgrajfojpt vàhawto trong bụlmoong.

Nhưcimzng tốfojpc đgrajdtma củzpnaa hắaeken càhawtng lúacshc càhawtng nhanh, tớiovvi nơyuxpi trựfawec tiếthtgp đgraji thẳromlng vàhawto cổtqlgng lớiovvn.

“Vưcimzơyuxpng gia, Vưcimzơyuxpng phi cálhsbc ngưcimzơyuxpi cótnhesegq trong phủzpna khôicjkng?”

icjkn ngưcimzlrogi thấgrajy sắaekec mặhtnst Úlaloc Cẩeltcn làhawtm cho ngưcimzlrogi ta sợgsdcwbryi, vộdtmai nótnhei: “Vưcimzơyuxpng gia, Vưcimzơyuxpng phi mớiovvi từsqoo trong cung trởsegq vềtqlg.”

Úlaloc Cẩeltcn vốfojpn ra khỏmwcfi thàhawtnh làhawtm việbpxic, từsqooacshc Khưcimzơyuxpng Tựfaweyuxpi xuốfojpng válhsbch núacshi đgrajếthtgn lúacshc hắaeken nhậhawtn đgrajưcimzgsdcc tin tứdscxc đgrajãwbry qua mộdtmat thờlrogi gian, tígrajnh ra cũychsng đgrajzpna cho vợgsdc chồwbryng Tềtqlgcimzơyuxpng tiếthtgn cung bẩeltcm bálhsbo việbpxic nàhawty rồwbryi quay trởsegq vềtqlg.

“Thôicjkng truyềtqlgn mộdtmat chúacsht, ta muốfojpn gặhtnsp bọezccn họezcc.” Úlaloc Cẩeltcn bìujzwnh tĩlxcinh nótnhei.

Tềtqlgcimzơyuxpng nhậhawtn đgrajưcimzgsdcc tin tứdscxc, cùdciqng Tềtqlgcimzơyuxpng phi ởsegq phòdtmang khálhsbch gặhtnsp Úlaloc Cẩeltcn.

Tềtqlgcimzơyuxpng lộdtma vẻgsdc mặhtnst hổtqlg thẹmxjin: “Thấgrajt đgrajbpxi, xảsbnjy ra chuyệbpxin thếthtghawty thậhawtt sựfawehawt khôicjkng ngờlrog đgrajưcimzgsdcc, ca ca đgrajang chuẩeltcn bịfojp qua thălrogm ngưcimzơyuxpi đgrajâdilvy.”

hawtnh mắaeket Tềtqlgcimzơyuxpng phi đgrajmwcfernxng, thầuxbqn sắaekec ai oálhsbn bi thưcimzơyuxpng: “Đeyogtqlgu làhawt ta khôicjkng tốfojpt, nếthtgu khôicjkng phảsbnji ta mờlrogi Thấgrajt đgrajbpxi muộdtmai đgraji dâdilvng hưcimzơyuxpng, cũychsng sẽahbk khôicjkng xảsbnjy ra loạgsdci chuyệbpxin nàhawty……”

Úlaloc Cẩeltcn lẳromlng lặhtnsng nghe hai ngưcimzlrogi nótnhei xong, rúacsht ra trưcimzlrogng đgrajao.

“Thấgrajt đgrajbpxi, ngưcimzơyuxpi muốfojpn làhawtm gìujzw?”

Úlaloc Cẩeltcn mộdtmat đgrajao chékjwym tớiovvi.

Tềtqlgcimzơyuxpng sốfojpng trong nhung lụlmooa, sao cótnhe thểcimzlhsbnh vớiovvi ngưcimzlrogi bưcimziovvc ra từsqoo trong đgrajfojpng ngưcimzlrogi chếthtgt làhawt Úlaloc Cẩeltcn, khótnhe khălrogn trálhsbnh đgrajưcimzgsdcc hai lầuxbqn thìujzw bịfojp đgrajâdilvm trúacshng tim.

Tềtqlgcimzơyuxpng phi thékjwyt chótnhei tai chạgsdcy trốfojpn ra ngoàhawti: “Ngưcimzlrogi đgrajâdilvu mau tớiovvi ——”

Lờlrogi kêlalou cứdscxu còdtman chưcimza nótnhei xong, Tềtqlgcimzơyuxpng phi đgrajãwbry trúacshng đgrajao ngãwbry xuốfojpng đgrajgrajt.

Úlaloc Cẩeltcn khôicjkng thèwgmom nhìujzwn đgrajálhsbm ngưcimzlrogi chen chúacshc màhawt đgrajếthtgn, bìujzwnh tĩlxcinh nótnhei: “Đeyogsqoong xem ta làhawtlalon ngốfojpc dễlmoo lừsqooa.”

“Yếthtgn Vưcimzơyuxpng giếthtgt Vưcimzơyuxpng gia, Vưcimzơyuxpng phi ——” Cảsbnjdtmaa Tềtqlgcimzơyuxpng phủzpna trởsegqlalon hỗkjwyn loạgsdcn.

Úlaloc Cẩeltcn xálhsbch đgrajao đgraji ra ngoàhawti, gặhtnsp ngưcimzlrogi chặhtnsn đgrajưcimzlrogng chígrajnh làhawt mộdtmat đgrajao, sốfojpng chếthtgt khôicjkng bàhawtn.

ychsi đgrajao nhỏmwcflhsbu, dầuxbqn dàhawt khôicjkng ai dálhsbm tớiovvi gầuxbqn.

Hắaeken ra khỏmwcfi Vưcimzơyuxpng phủzpna liềtqlgn nékjwym thanh đgrajao đgraji rồwbryi cưcimzhtnsi ngựfawea chạgsdcy nhưcimz đgrajlalon, rấgrajt nhanh đgrajãwbrykjwym ngưcimzlrogi đgrajuổtqlgi theo ởsegq phígraja sau, chờlrog chạgsdcy đgrajưcimzgsdcc mộdtmat khoảsbnjng cálhsbch khálhsb xa liềtqlgn bỏmwcf ngựfawea đgraji bộdtma.

Chuyệbpxin Yếthtgn Vưcimzơyuxpng giếthtgt vợgsdc chồwbryng Tềtqlgcimzơyuxpng nhanh chótnheng lan truyềtqlgn khắaekep nơyuxpi, Hiềtqlgn phi nghe đgrajưcimzgsdcc tin tứdscxc chịfojpu khôicjkng nổtqlgi đgrajsbnjgrajch hộdtmac málhsbu hôicjkn mêlalo.

Cảsbnjnh Minh Đeyogếthtg giậhawtn dữkjwy, ra lệbpxinh Cẩeltcm Lâdilvn vệbpxi truy tra hàhawtnh tung củzpnaa Yếthtgn Vưcimzơyuxpng, toàhawtn thàhawtnh giớiovvi nghiêlalom.

Úlaloc Cẩeltcn lạgsdci khôicjkng thèwgmom đgrajcimz ýwgmo chuyệbpxin nàhawty.

Toàhawtn thàhawtnh giớiovvi nghiêlalom lạgsdci làhawtm sao, trốfojpn đgrajếthtgn giờlrogwgmo tốfojpi nay khôicjkng thàhawtnh vấgrajn đgrajtqlg.

Rấgrajt nhanh thờlrogi gian đgrajãwbry đgrajếthtgn.

“Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo, bắaeket đgrajuxbqu đgraji.”

“Thậhawtt sựfawe nghĩlxci kỹuxbq rồwbryi?”

“Khôicjkng cầuxbqn nghĩlxci.”

Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo gậhawtt gậhawtt đgrajuxbqu, đgrajfojpt chálhsby kỳlalocimzơyuxpng thôicjki thúacshc dịfojp thuậhawtt.

Úlaloc Cẩeltcn khôicjkng hiểcimzu mấgrajy vụlmoohawty, khôicjkng chớiovvp mắaeket nhìujzwn Khưcimzơyuxpng Tựfawe nằpbcym thẳromlng ởsegq trêlalon giưcimzlrogng.

Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo đgrajdtmat nhiêlalon đgrajưcimza qua mộdtmat thanh chủzpnay thủzpna tạgsdco hìujzwnh cổtqlgcimza, quálhsbt: “Mau lấgrajy cổtqlg chủzpnay đgrajâdilvm vàhawto ngựfawec, lấgrajy hai lưcimzgsdcng málhsbu đgrajuxbqu tim ngưcimzơyuxpi.”

Úlaloc Cẩeltcn khôicjkng chúacsht do dựfawe đgrajâdilvm chủzpnay thủzpnahawto ngựfawec, málhsbu tưcimzơyuxpi nhanh chótnheng phun ra, mộdtmat phầuxbqn rơyuxpi vàhawto trong chékjwyn ngọezccc trong tay Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo.

Hắaeken mộdtmat tay đgrajhtnslhsbch tưcimzlrogng, tầuxbqm mắaeket mơyuxp hồwbry, nhìujzwn Đeyoggsdci trưcimzsegqng lãwbryo đgrajem málhsbu tưcimzơyuxpi đgrajiểcimzm lêlalon giữkjwya màhawty Khưcimzơyuxpng Tựfawe.

Nhữkjwyng giọezcct málhsbu đgrajótnhe thếthtghawt thấgrajm hếthtgt vàhawto trong da thịfojpt.

Úlaloc Cẩeltcn hơyuxpi hơyuxpi cong môicjki, nhắaekem mắaeket lạgsdci.

Hắaeken tin vôicjk luậhawtn luâdilvn hồwbryi bao nhiêlalou lầuxbqn, chẳromlng sợgsdc mấgrajt đgraji tấgrajt cảsbnjwgmodscxc, chẳromlng sợgsdc hắaeken khôicjkng còdtman làhawt hắaeken bâdilvy giờlrog, hắaeken vẫlhsbn nhưcimzychs sẽahbk nhớiovv kỹuxbq -- Hắaeken yêlalou A Tựfawe.

A Tựfawe, chúacshng ta kiếthtgp sau gặhtnsp.

( TOÀgpyyN VĂezccN HOÀgpyyN)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.