klzdn váfwquch núbclwi gióbpwr lớcljhn gàgnjso thékdnqt bêklzdn tai, hai tay Khưwlrdơyyxong Tựylfd gắawmzt gao báfwqum vàgnjso sưwlrdllzon váfwquch núbclwi, thâoznbn thểgzij lung la lung lay.

gnjsn tay non mềdzknm củyxqta nàgnjsng đqfswãiskqfwquu thịaemst lẫoznbn lộiritn, thâoznbn thểgzij đqfswang dầwxvjn dầwxvjn tụcjhst xuốftying, lạaemsi khôdizcng hềdzknbpwr ýjqjt đqfswaemsnh buôdizcng tay.

gnjsng khôdizcng nỡggbc chếhjcdt.

gnjsng vấlywyt vảlnpd lắawmzm mớcljhi thoáfwqut khỏkqrpi quáfwqu khứndhv bi thảlnpdm, cùxlozng A Cẩyxqtn tưwlrdơyyxong thâoznbn tưwlrdơyyxong áfwqui, ngàgnjsy tháfwqung đqfswáfwqung giáfwqu chờllzo đqfswmgrfi còggbcn đqfswang ởbyaz phíwlrda sau.

gnjsng chếhjcdt rồpukii, A Cẩyxqtn chỉcsroggbcn lạaemsi mộiritt mìtfianh.

Ôfwqum ýjqjt niệbpwrm nhưwlrd vậheuly, lúbclwc Khưwlrdơyyxong Tựylfd cạaemsn kiệbpwrt sứndhvc lựylfdc lạaemsi chợmgrft sinh ra mộiritt luồpuking sứndhvc mạaemsnh, toàgnjsn bộirit thâoznbn thểgzij nhíwlrdch lêklzdn trêklzdn đqfswưwlrdmgrfc mộiritt chúbclwt.


Mộiritt đqfswôdizci giàgnjsy thêklzdu chỉcsro bạaemsc xuấlywyt hiệbpwrn ởbyaz trưwlrdcljhc mặdzknt nàgnjsng.

Khưwlrdơyyxong Tựylfd cốftyi hếhjcdt sứndhvc giưwlrdơyyxong mắawmzt nhìtfian lêklzdn.

Tềdzknwlrdơyyxong phi khóbpwre môdizci treo nụcjhswlrdllzoi lạaemsnh, cùxlozng bộirit dạaemsng dịaemsu dàgnjsng khoan dung ngàgnjsy thưwlrdllzong tưwlrdbyazng nhưwlrd hai ngưwlrdllzoi kháfwquc nhau.

“Thấlywyt đqfswbpwr muộiriti thậheult đqfswúbclwng làgnjs ngoan cưwlrdllzong nha.”

Khưwlrdơyyxong Tựylfdxlozng sứndhvc cắawmzn môdizci.

Đpukiếhjcdn lúbclwc nàgnjsy, nàgnjsng nàgnjso còggbcn khôdizcng rõdizc.

gnjsng vàgnjs Tềdzknwlrdơyyxong phi cùxlozng đqfswi chùxloza Bạaemsch Vâoznbn dâoznbng hưwlrdơyyxong gặdzknp ngựylfda nổpjbki đqfswklzdn, hiệbpwrn tạaemsi nàgnjsng treo ởbyazklzdn váfwquch núbclwi cậheuln kềdzknfwqui chếhjcdt, màgnjs Tềdzknwlrdơyyxong phi lạaemsi đqfswndhvng ởbyaz trưwlrdcljhc mặdzknt nàgnjsng khíwlrd đqfswaemsnh thầwxvjn nhàgnjsn.

Lầwxvjn sinh tửosgx kiếhjcdp nàgnjsy, Tềdzknwlrdơyyxong phi chíwlrdnh làgnjs hung thủyxqt!

“Vìtfia sao?” Khưwlrdơyyxong Tựylfd hỏkqrpi.

gnjsng nghi hoặdzknc, khôdizcng cam lòggbcng, phẫoznbn nộirit, lạaemsi chỉcsro duy nhấlywyt khôdizcng cầwxvju tìtfianh.

Đpukiftyii phưwlrdơyyxong nếhjcdu đqfswãiskq đqfswiritng thủyxqt, cầwxvju tìtfianh khôdizcng đqfswáfwqung mộiritt xu, chẳslxwng qua làgnjs tựylfdwlrdcljhc lấlywyy nhụcjhsc.

Tềdzknwlrdơyyxong phi khôdizcng trảlnpd lờllzoi nghi hoặdzknc củyxqta Khưwlrdơyyxong Tựylfd, màgnjsgnjsbclwi ngưwlrdllzoi xuốftying, mặdzknt khôdizcng biểgziju tìtfianh bắawmzt đqfswwxvju gỡggbc từnnsrng ngóbpwrn tay máfwquu tưwlrdơyyxoi đqfswwxvjm đqfswìtfiaa củyxqta nàgnjsng ra.

Trong nháfwquy mắawmzt Khưwlrdơyyxong Tựylfdyyxoi xuốftying, hoảlnpdng hốftyit nghe đqfswưwlrdmgrfc tiếhjcdng cưwlrdllzoi khẽkdpr củyxqta Tềdzknwlrdơyyxong phi.


Tốftyic đqfswirit thâoznbn thểgzijyyxoi xuốftying cựylfdc nhanh, nhưwlrdng Khưwlrdơyyxong Tựylfd lạaemsi nhớcljh tớcljhi rấlywyt nhiềdzknu chuyệbpwrn.

bpwr cha huynh, cóbpwr trưwlrdbyazng tỷsrlu, màgnjs nhiềdzknu hơyyxon làgnjs Úfvarc Cẩyxqtn.

bclwc nàgnjsy, nhữirunng chuyệbpwrn khiếhjcdn nàgnjsng khôdizcng vui, ngưwlrdllzoi khôdizcng vui, cũotping khôdizcng xuấlywyt hiệbpwrn ởbyaz trong đqfswwxvju nàgnjsng.

gnjsng khôdizcng kịaemsp nghĩtgvz đqfswếhjcdn nhữirunng ngưwlrdllzoi đqfswóbpwr.

gnjsng khôdizcng muốftyin chếhjcdt.

Thâoznbn thểgzij Khưwlrdơyyxong Tựylfd va vàgnjso đqfswáfwqu rờllzoi dưwlrdcljhi đqfswáfwquy vựylfdc, xưwlrdơyyxong cốftyit vỡggbc vụcjhsn.

Nhưwlrdng trong nháfwquy mắawmzt ấlywyy, nàgnjsng cũotping khôdizcng lậheulp tứndhvc chếhjcdt đqfswi, màgnjsggbcn cóbpwr mộiritt tia ýjqjt thứndhvc.

Thanh tỉcsronh màgnjs thốftying khổpjbk.

Đpukiau quáfwqu……

A Cẩyxqtn, chàgnjsng đqfswang ởbyaz đqfswâoznbu, ta đqfswau quáfwqu ……

Tiếhjcdng vậheult nặdzknng rơyyxoi xuốftying đqfswlywyt vang lêklzdn.

Mộiritt con chóbpwr lớcljhn giãiskqy giụcjhsa tớcljhi gầwxvjn Khưwlrdơyyxong Tựylfd.

“Gâoznbu ——” Chúbclwbpwr lớcljhn kêklzdu mộiritt tiếhjcdng, dùxlozng đqfswwxvju lưwlrdggbci liếhjcdm liếhjcdm tay nữirun chủyxqt nhâoznbn.


fwqui tay đqfswóbpwr vẫoznbn khôdizcng nhúbclwc nhíwlrdch.

Chúbclw chóbpwr lớcljhn cốftyi sứndhvc xêklzd dịaemsch, liếhjcdm lêklzdn gưwlrdơyyxong mặdzknt nữirun chủyxqt nhâoznbn.

Thếhjcd giớcljhi củyxqta chúbclw chóbpwr lớcljhn rấlywyt đqfswơyyxon giảlnpdn, nam chủyxqt nhâoznbn, nữirun chủyxqt nhâoznbn, cụcjhsc thịaemst xưwlrdơyyxong.

Chỉcsrognjs nữirun chủyxqt nhâoznbn sao lạaemsi khôdizcng đqfswiritng đqfswheuly?

bpwr lầwxvjn theo mùxlozi mộiritt đqfswưwlrdllzong chạaemsy tớcljhi đqfswâoznby, nữirun chủyxqt nhâoznbn sao lạaemsi khôdizcng đqfswiritng đqfswheuly chứndhv?

Chúbclw chóbpwr lớcljhn muốftyin ngậheulm lấlywyy xiêklzdm y Khưwlrdơyyxong Tựylfdkdnqo, lạaemsi dầwxvjn dầwxvjn cạaemsn kiệbpwrt sứndhvc lựylfdc.

“Gâoznbu ……” Chúbclw chóbpwr lớcljhn nhẹfvar nhàgnjsng sủyxqta mộiritt tiếhjcdng.

Nhậheuln đqfswưwlrdmgrfc tin tứndhvc Úfvarc Cẩyxqtn ra roi thúbclwc ngựylfda chạaemsy tớcljhi, xoay ngưwlrdllzoi xuốftying ngựylfda, gầwxvjn nhưwlrdkdnq ngãiskqbyazklzdn váfwquch núbclwi.

“Chủyxqt tửosgx ——” Long Đpukiáfwqun duỗxhubi tay đqfswggbc, lạaemsi bịaems đqfswyxqty ra.

“Làgnjsyyxoi nàgnjsy sao?”

Long Đpukiáfwqun khôdizcng dáfwqum nhìtfian đqfswôdizci mắawmzt đqfswkqrp au củyxqta Úfvarc Cẩyxqtn, gian nan gậheult đqfswwxvju: “Phảlnpdi……”

Úfvarc Cẩyxqtn khôdizcng chúbclwt nàgnjso chầwxvjn chờllzo, lậheulp tứndhvc hạaems xuốftying đqfswáfwquy vựylfdc.

Long Đpukiáfwqun vộiriti vàgnjsng đqfswuổpjbki theo.


Đpukiáfwquy vựylfdc im ắawmzng, trốftying vắawmzng đqfswếhjcdn làgnjsm ngưwlrdllzoi tuyệbpwrt vọcjhsng.

Úfvarc Cẩyxqtn liếhjcdc mắawmzt mộiritt cáfwqui liềdzknn thấlywyy đqfswưwlrdmgrfc ngưwlrdllzoi nằotpim ởbyazfwquch đqfswóbpwr khôdizcng xa, lảlnpdo đqfswlnpdo chạaemsy tớcljhi.

wlrdơyyxong phi củyxqta hắawmzn vẫoznbn khôdizcng nhúbclwc nhíwlrdch, máfwquu đqfswkqrp tràgnjsn ra dưwlrdcljhi thâoznbn sớcljhm đqfswãiskq đqfswôdizcng lạaemsi, nhiễyxqtm đqfswkqrp đqfswáfwqu rờllzoi.

Úfvarc Cẩyxqtn vưwlrdơyyxon tay, vuốftyit lêklzdn gòggbcfwqu Khưwlrdơyyxong Tựylfd.

Khuôdizcn mặdzknt màgnjs hắawmzn từnnsrng hôdizcn vôdizc sốftyi lầwxvjn lạaemsnh lẽkdpro nhưwlrdxbuwng.

Úfvarc Cẩyxqtn khôdizcng nóbpwri mộiritt lờllzoi ôdizcm lấlywyy Khưwlrdơyyxong Tựylfd, sắawmzc mặdzknt trắawmzng bệbpwrch làgnjsm cho ngưwlrdllzoi ta sợmgrfiskqi.

Long Đpukiáfwqun cùxlozng đqfswi xuốftying nhìtfian thấlywyy màgnjs trong lòggbcng run sợmgrf, nhịaemsn khôdizcng đqfswưwlrdmgrfc gọcjhsi: “Chủyxqt tửosgx ——”

Úfvarc Cẩyxqtn làgnjsm nhưwlrd khôdizcng thấlywyy, ôdizcm Khưwlrdơyyxong Tựylfd đqfswi qua ngưwlrdllzoi Long Đpukiáfwqun.

Long Đpukiáfwqun muốftyin gọcjhsi, lạaemsi hiểgziju đqfswưwlrdmgrfc Vưwlrdơyyxong phi chếhjcdt đqfswftyii vớcljhi chủyxqt tửosgxgnjs đqfswlnpdwlrdch lớcljhn cỡggbcgnjso, đqfswàgnjsnh phảlnpdi thởbyazgnjsi mộiritt tiếhjcdng, bếhjcdklzdn chúbclw chóbpwr lớcljhn nằotpim ởbyazklzdn ngưwlrdllzoi Khưwlrdơyyxong Tựylfd.

Chúbclw chóbpwr lớcljhn cũotping khôdizcng còggbcn hơyyxoi thởbyaz.

Long Đpukiáfwqun xoa khóbpwre mắawmzt, bậheult khóbpwrc.

Khôdizcng phảlnpdi đqfswdzknu đqfswang yêklzdn ổpjbkn, tạaemsi sao đqfswiritt nhiêklzdn lạaemsi thàgnjsnh ra nhưwlrd vậheuly?

Quay lạaemsi váfwquch núbclwi, đqfswiriti ngũotpi cứndhvu việbpwrn cũotping chạaemsy tớcljhi.


Úfvarc Cẩyxqtn cũotping khôdizcng thèsoaim nhìtfian nhữirunng ngưwlrdllzoi nàgnjsy, ôdizcm Khưwlrdơyyxong Tựylfd xoay ngưwlrdllzoi lêklzdn ngựylfda, giơyyxo roi rờllzoi đqfswi.

Đpukii lêklzdn sau mộiritt bưwlrdcljhc Long Đpukiáfwqun ôdizcm thi thểgzij Nhịaems Ngưwlrdu màgnjs mắawmzt choáfwqung váfwqung: “Chủyxqt tửosgx, ngàgnjsi đqfswi đqfswâoznbu?”

Úfvarc Cẩyxqtn giụcjhsc ngựylfda chạaemsy nhưwlrd đqfswklzdn, trong đqfswwxvju chỉcsrobpwr mộiritt ýjqjt niệbpwrm: Đpukii tìtfiam Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo Ôfwqu Miêklzdu cứndhvu thêklzd tửosgx hắawmzn.

May mắawmzn chíwlrdnh làgnjs, Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo Ôfwqu Miêklzdu giờllzo phúbclwt nàgnjsy đqfswang ởbyaz kinh thàgnjsnh.

Khôdizcng biếhjcdt đqfswãiskq chạaemsy bao lâoznbu, Úfvarc Cẩyxqtn ôdizcm Khưwlrdơyyxong Tựylfd nhảlnpdy vàgnjso mộiritt khu dâoznbn trạaemsch.

“Cứndhvu nàgnjsng!” Úfvarc Cẩyxqtn trựylfdc tiếhjcdp vọcjhst tớcljhi trưwlrdcljhc mặdzknt Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo, mớcljhi nóbpwri ra câoznbu đqfswwxvju tiêklzdn sau khi tìtfiam đqfswưwlrdmgrfc Khưwlrdơyyxong Tựylfd.

Nhìtfian thấlywyy Khưwlrdơyyxong Tựylfdfwquu thịaemst lẫoznbn lộiritn, sắawmzc mặdzknt Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo đqfswaemsi biếhjcdn, tràgnjsn đqfswwxvjy kinh ngạaemsc: “ Sao lạaemsi thếhjcdgnjsy?”

Úfvarc Cẩyxqtn căxbuwn bảlnpdn khôdizcng cóbpwr khíwlrd lựylfdc giảlnpdi thíwlrdch, chỉcsrobpwri hai chữirun: “Cứndhvu nàgnjsng!”

Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo duỗxhubi tay sờllzo sờllzo Khưwlrdơyyxong Tựylfd, thởbyazgnjsi: “Tháfwqunh Nữirun đqfswãiskq chếhjcdt.”

“Ta biếhjcdt, nhưwlrdng cáfwquc ngưwlrdơyyxoi cóbpwr thuậheult khởbyazi tửosgx hồpukii sinh, dùxlozng cáfwqui nàgnjsy cứndhvu nàgnjsng!”

“Nhưwlrdng màgnjs ——” Khưwlrdơyyxong Tựylfd chếhjcdt cũotping làgnjsm tinh thầwxvjn Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo rốftyii loạaemsn.

Úfvarc Cẩyxqtn quỳbyaz xuốftying: “Cầwxvju bàgnjs, cứndhvu nàgnjsng.”

Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo nhìtfian thanh niêklzdn quỳbyaz gốftyii trưwlrdcljhc mặdzknt, trầwxvjm trọcjhsng nóbpwri: “Vưwlrdơyyxong gia cũotping biếhjcdt thuậheult khởbyazi tửosgx hồpukii sinh củyxqta tộiritc ta cầwxvjn phảlnpdi cóbpwr ngưwlrdllzoi cam tâoznbm tìtfianh nguyệbpwrn lấlywyy mạaemsng đqfswpjbki mạaemsng?”

“Ta nguyệbpwrn ýjqjt.”

Hắawmzn chỉcsro cầwxvjn Vưwlrdơyyxong phi củyxqta hắawmzn sốftying sóbpwrt.

Ábpwrnh mắawmzt Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo lấlywyp lóbpwre: “Nàgnjsng tỉcsronh, cóbpwr lẽkdpr chíwlrdnh làgnjs mộiritt bắawmzt đqfswwxvju mớcljhi, ngưwlrdơyyxoi biếhjcdt cáfwqui gìtfia gọcjhsi làgnjs bắawmzt đqfswwxvju mớcljhi chứndhv?”

Úfvarc Cẩyxqtn lắawmzc đqfswwxvju.

“Luâoznbn hồpukii! Dùxlozng dịaems thuậheult nghịaemsch thiêklzdn củyxqta Ôfwqu Miêklzdu ta đqfswpjbki lấlywyy mộiritt lầwxvjn luâoznbn hồpukii cho nàgnjsng, đqfswếhjcdn lúbclwc đqfswóbpwr…… Ngưwlrdơyyxoi cũotping đqfswãiskq quêklzdn nàgnjsng.”

Dịaems thuậheult nghịaemsch thiêklzdn, ngưwlrdllzoi thi thuậheult làgnjsgnjsotping sẽkdpr lấlywyy thâoznbn tuẫoznbn pháfwqup, mấlywyt đqfswi tíwlrdnh mạaemsng.

Nhưwlrdng màgnjsgnjs nguyệbpwrn ýjqjt.

Khi bàgnjs đqfswếhjcdn tậheuln đqfswâoznby mớcljhi nhìtfian thấlywyy mộiritt tia thiêklzdn cơyyxo, dùxlozng tíwlrdnh mạaemsng củyxqta bàgnjs tranh mộiritt con đqfswưwlrdllzong sốftying cho Ôfwqu Miêklzdu, đqfswáfwqung giáfwqu.

Mấlywyu chốftyit làgnjs ngưwlrdllzoi nam nhâoznbn trưwlrdcljhc mắawmzt nàgnjsy cóbpwr thểgzij cảlnpdm thấlywyy đqfswáfwqung giáfwqu hay khôdizcng, nếhjcdu nhưwlrdbpwr mộiritt chúbclwt xíwlrdu khôdizcng tìtfianh nguyệbpwrn, dịaems thuậheult sẽkdpr khôdizcng thểgzij thàgnjsnh côdizcng.

Úfvarc Cẩyxqtn nghe Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo nóbpwri sẽkdpr quêklzdn mấlywyt Khưwlrdơyyxong Tựylfd, dùxlozng sứndhvc nắawmzm chặdzknt quyềdzknn: “Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo nóbpwri nhảlnpdm quáfwqu nhiềdzknu, dịaems thuậheult khi nàgnjso bắawmzt đqfswwxvju?”

“Giờllzojqjt tốftyii nay.”

“ Giờllzojqjt tốftyii nay?” Úfvarc Cẩyxqtn nhìtfian nhìtfian sắawmzc trờllzoi, khíwlrd thếhjcd biếhjcdn đqfswpjbki, “Vậheuly còggbcn cóbpwr thờllzoi gian, làgnjsm phiềdzknn Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo giúbclwp ta chăxbuwm sóbpwrc tốftyit nộiriti tửosgx.”

Hắawmzn nhẹfvar nhàgnjsng đqfswdzknt Khưwlrdơyyxong Tựylfdklzdn trêklzdn giưwlrdllzong, đqfswi nhanh ra cửosgxa, xoay ngưwlrdllzoi lêklzdn ngựylfda đqfswi thẳslxwng đqfswếhjcdn Tềdzknwlrdơyyxong phủyxqt.

Gióbpwrbpwrt vàgnjso trong cổpjbk họcjhsng hắawmzn, tựylfda nhưwlrd lửosgxa mạaemsnh xuyêklzdn qua yếhjcdt hầwxvju đqfswftyit vàgnjso trong bụcjhsng.

Nhưwlrdng tốftyic đqfswirit củyxqta hắawmzn càgnjsng lúbclwc càgnjsng nhanh, tớcljhi nơyyxoi trựylfdc tiếhjcdp đqfswi thẳslxwng vàgnjso cổpjbkng lớcljhn.

“Vưwlrdơyyxong gia, Vưwlrdơyyxong phi cáfwquc ngưwlrdơyyxoi cóbpwrbyaz trong phủyxqt khôdizcng?”

dizcn ngưwlrdllzoi thấlywyy sắawmzc mặdzknt Úfvarc Cẩyxqtn làgnjsm cho ngưwlrdllzoi ta sợmgrfiskqi, vộiriti nóbpwri: “Vưwlrdơyyxong gia, Vưwlrdơyyxong phi mớcljhi từnnsr trong cung trởbyaz vềdzkn.”

Úfvarc Cẩyxqtn vốftyin ra khỏkqrpi thàgnjsnh làgnjsm việbpwrc, từnnsrbclwc Khưwlrdơyyxong Tựylfdyyxoi xuốftying váfwquch núbclwi đqfswếhjcdn lúbclwc hắawmzn nhậheuln đqfswưwlrdmgrfc tin tứndhvc đqfswãiskq qua mộiritt thờllzoi gian, tíwlrdnh ra cũotping đqfswyxqt cho vợmgrf chồpuking Tềdzknwlrdơyyxong tiếhjcdn cung bẩyxqtm báfwquo việbpwrc nàgnjsy rồpukii quay trởbyaz vềdzkn.

“Thôdizcng truyềdzknn mộiritt chúbclwt, ta muốftyin gặdzknp bọcjhsn họcjhs.” Úfvarc Cẩyxqtn bìtfianh tĩtgvznh nóbpwri.

Tềdzknwlrdơyyxong nhậheuln đqfswưwlrdmgrfc tin tứndhvc, cùxlozng Tềdzknwlrdơyyxong phi ởbyaz phòggbcng kháfwquch gặdzknp Úfvarc Cẩyxqtn.

Tềdzknwlrdơyyxong lộirit vẻesbw mặdzknt hổpjbk thẹfvarn: “Thấlywyt đqfswbpwr, xảlnpdy ra chuyệbpwrn thếhjcdgnjsy thậheult sựylfdgnjs khôdizcng ngờllzo đqfswưwlrdmgrfc, ca ca đqfswang chuẩyxqtn bịaems qua thăxbuwm ngưwlrdơyyxoi đqfswâoznby.”

gnjsnh mắawmzt Tềdzknwlrdơyyxong phi đqfswkqrposgxng, thầwxvjn sắawmzc ai oáfwqun bi thưwlrdơyyxong: “Đpukidzknu làgnjs ta khôdizcng tốftyit, nếhjcdu khôdizcng phảlnpdi ta mờllzoi Thấlywyt đqfswbpwr muộiriti đqfswi dâoznbng hưwlrdơyyxong, cũotping sẽkdpr khôdizcng xảlnpdy ra loạaemsi chuyệbpwrn nàgnjsy……”

Úfvarc Cẩyxqtn lẳslxwng lặdzknng nghe hai ngưwlrdllzoi nóbpwri xong, rúbclwt ra trưwlrdllzong đqfswao.

“Thấlywyt đqfswbpwr, ngưwlrdơyyxoi muốftyin làgnjsm gìtfia?”

Úfvarc Cẩyxqtn mộiritt đqfswao chékdnqm tớcljhi.

Tềdzknwlrdơyyxong sốftying trong nhung lụcjhsa, sao cóbpwr thểgzijfwqunh vớcljhi ngưwlrdllzoi bưwlrdcljhc ra từnnsr trong đqfswftying ngưwlrdllzoi chếhjcdt làgnjs Úfvarc Cẩyxqtn, khóbpwr khăxbuwn tráfwqunh đqfswưwlrdmgrfc hai lầwxvjn thìtfia bịaems đqfswâoznbm trúbclwng tim.

Tềdzknwlrdơyyxong phi thékdnqt chóbpwri tai chạaemsy trốftyin ra ngoàgnjsi: “Ngưwlrdllzoi đqfswâoznbu mau tớcljhi ——”

Lờllzoi kêklzdu cứndhvu còggbcn chưwlrda nóbpwri xong, Tềdzknwlrdơyyxong phi đqfswãiskq trúbclwng đqfswao ngãiskq xuốftying đqfswlywyt.

Úfvarc Cẩyxqtn khôdizcng thèsoaim nhìtfian đqfswáfwqum ngưwlrdllzoi chen chúbclwc màgnjs đqfswếhjcdn, bìtfianh tĩtgvznh nóbpwri: “Đpukinnsrng xem ta làgnjsklzdn ngốftyic dễyxqt lừnnsra.”

“Yếhjcdn Vưwlrdơyyxong giếhjcdt Vưwlrdơyyxong gia, Vưwlrdơyyxong phi ——” Cảlnpdggbca Tềdzknwlrdơyyxong phủyxqt trởbyazklzdn hỗxhubn loạaemsn.

Úfvarc Cẩyxqtn xáfwquch đqfswao đqfswi ra ngoàgnjsi, gặdzknp ngưwlrdllzoi chặdzknn đqfswưwlrdllzong chíwlrdnh làgnjs mộiritt đqfswao, sốftying chếhjcdt khôdizcng bàgnjsn.

otpii đqfswao nhỏkqrpfwquu, dầwxvjn dàgnjs khôdizcng ai dáfwqum tớcljhi gầwxvjn.

Hắawmzn ra khỏkqrpi Vưwlrdơyyxong phủyxqt liềdzknn nékdnqm thanh đqfswao đqfswi rồpukii cưwlrdggbci ngựylfda chạaemsy nhưwlrd đqfswklzdn, rấlywyt nhanh đqfswãiskqkdnqm ngưwlrdllzoi đqfswuổpjbki theo ởbyaz phíwlrda sau, chờllzo chạaemsy đqfswưwlrdmgrfc mộiritt khoảlnpdng cáfwquch kháfwqu xa liềdzknn bỏkqrp ngựylfda đqfswi bộirit.

Chuyệbpwrn Yếhjcdn Vưwlrdơyyxong giếhjcdt vợmgrf chồpuking Tềdzknwlrdơyyxong nhanh chóbpwrng lan truyềdzknn khắawmzp nơyyxoi, Hiềdzknn phi nghe đqfswưwlrdmgrfc tin tứndhvc chịaemsu khôdizcng nổpjbki đqfswlnpdwlrdch hộiritc máfwquu hôdizcn mêklzd.

Cảlnpdnh Minh Đpukiếhjcd giậheuln dữirun, ra lệbpwrnh Cẩyxqtm Lâoznbn vệbpwr truy tra hàgnjsnh tung củyxqta Yếhjcdn Vưwlrdơyyxong, toàgnjsn thàgnjsnh giớcljhi nghiêklzdm.

Úfvarc Cẩyxqtn lạaemsi khôdizcng thèsoaim đqfswgzij ýjqjt chuyệbpwrn nàgnjsy.

Toàgnjsn thàgnjsnh giớcljhi nghiêklzdm lạaemsi làgnjsm sao, trốftyin đqfswếhjcdn giờllzojqjt tốftyii nay khôdizcng thàgnjsnh vấlywyn đqfswdzkn.

Rấlywyt nhanh thờllzoi gian đqfswãiskq đqfswếhjcdn.

“Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo, bắawmzt đqfswwxvju đqfswi.”

“Thậheult sựylfd nghĩtgvz kỹloue rồpukii?”

“Khôdizcng cầwxvjn nghĩtgvz.”

Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo gậheult gậheult đqfswwxvju, đqfswftyit cháfwquy kỳbyazwlrdơyyxong thôdizci thúbclwc dịaems thuậheult.

Úfvarc Cẩyxqtn khôdizcng hiểgziju mấlywyy vụcjhsgnjsy, khôdizcng chớcljhp mắawmzt nhìtfian Khưwlrdơyyxong Tựylfd nằotpim thẳslxwng ởbyaz trêklzdn giưwlrdllzong.

Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo đqfswiritt nhiêklzdn đqfswưwlrda qua mộiritt thanh chủyxqty thủyxqt tạaemso hìtfianh cổpjbkwlrda, quáfwqut: “Mau lấlywyy cổpjbk chủyxqty đqfswâoznbm vàgnjso ngựylfdc, lấlywyy hai lưwlrdmgrfng máfwquu đqfswwxvju tim ngưwlrdơyyxoi.”

Úfvarc Cẩyxqtn khôdizcng chúbclwt do dựylfd đqfswâoznbm chủyxqty thủyxqtgnjso ngựylfdc, máfwquu tưwlrdơyyxoi nhanh chóbpwrng phun ra, mộiritt phầwxvjn rơyyxoi vàgnjso trong chékdnqn ngọcjhsc trong tay Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo.

Hắawmzn mộiritt tay đqfswggbcfwquch tưwlrdllzong, tầwxvjm mắawmzt mơyyxo hồpuki, nhìtfian Đpukiaemsi trưwlrdbyazng lãiskqo đqfswem máfwquu tưwlrdơyyxoi đqfswiểgzijm lêklzdn giữiruna màgnjsy Khưwlrdơyyxong Tựylfd.

Nhữirunng giọcjhst máfwquu đqfswóbpwr thếhjcdgnjs thấlywym hếhjcdt vàgnjso trong da thịaemst.

Úfvarc Cẩyxqtn hơyyxoi hơyyxoi cong môdizci, nhắawmzm mắawmzt lạaemsi.

Hắawmzn tin vôdizc luậheuln luâoznbn hồpukii bao nhiêklzdu lầwxvjn, chẳslxwng sợmgrf mấlywyt đqfswi tấlywyt cảlnpdjqjtndhvc, chẳslxwng sợmgrf hắawmzn khôdizcng còggbcn làgnjs hắawmzn bâoznby giờllzo, hắawmzn vẫoznbn nhưwlrdotpi sẽkdpr nhớcljh kỹloue -- Hắawmzn yêklzdu A Tựylfd.

A Tựylfd, chúbclwng ta kiếhjcdp sau gặdzknp.

( TOÀcatmN VĂotpiN HOÀcatmN)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.