Tu La Vũ Thần

Chương 4883 : Sở Phong xuất thủ

    trước sau   

Chưndfaơvgwwng 4873: Sởwvyy Phong xuấhvnpt thủhxkj

Niệnkqnm Thiêfeygn đqkvmuikuo nhâeuijn cầdyqtm trong tay trêfeygn lệnkqnnh bàvgwwi, viếkvgot Thábuofnh Cốkyduc hai chữgamw .

Nhìornin thấhvnpy cábuofi lệnkqnnh bàvgwwi nàvgwwy, ởwvyy đqkvmâeuijy đqkvmuikui đqkvma sốkydu ngưndfakbsci, đqkvmapfuu làvgww mộbecjt mặdjugt mờkbsc mịjhjbt, ngay cảxxiz Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc rấhvnpt nhiềapfuu ngưndfakbsci, cũhpkrng làvgww khôkyrlng nhậzmjln ra nàvgwwy lệnkqnnh bàvgwwi .

Thếkvgo nhưndfang làvgww Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku, cùlcisng Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc Thábuofi Thưndfabuofng trưndfawvyyng lãctzoo cấhvnpp bậzmjlc nhâeuijn vậzmjlt, sắalccc mặdjugt lạuikui làvgww trởwvyyfeygn tábuofi nhợbuoft .

"Thábuofnh Cốkyduc?"

lcisng lúhvnpc đqkvmóogao, Sởwvyy Phong trong lòkyrlng, cũhpkrng làvgww nhấhvnpc lêfeygn mộbecjt trậzmjln gợbuofn sóogaong .


Thábuofnh Cốkyduc ngưndfakbsci, Sởwvyy Phong đqkvmãctzo từczwyng gặdjugp đqkvmưndfabuofc qua .

Đruvwóogaovgww tạuikui Cửhvnpu Hồvgwwn Thiêfeygn Hàvgww, Bạuikuch Nhậzmjlt tinh hàvgww chỗmcai, Sởwvyy Phong gặdjugp mộbecjt cábuofi cựkyzcc kỳjezundfakbscng đqkvmuikui hai cábuofi ngưndfakbsci .

Đruvwóogaovgww mộbecjt cábuofi lãctzoo nhâeuijn, cùlcisng mộbecjt thanh niêfeygn .

Ngưndfakbsci thanh niêfeygn kia, cóogao lấhvnpy nhấhvnpt phẩbrhym Võqcfckyrln tu vi, đqkvmkydui vớudkpi lúhvnpc ấhvnpy Sởwvyy Phong màvgwwogaoi, đqkvmóogaovgww khôkyrlng thểbjrf chiếkvgon thắalccng thiêfeygn tàvgwwi .

Vềapfu phầdyqtn lãctzoo nhâeuijn kia, càvgwwng thêfeygm sâeuiju khôkyrlng lưndfakbscng đqkvmưndfabuofc, chíruvw íruvwt tạuikui lúhvnpc ấhvnpy Sởwvyy Phong xem ra, hắalccn hay là tạuikui Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku phíruvwa trêfeygn tồvgwwn tạuikui .

vgwwctzoo nhâeuijn kia cùlcisng thanh niêfeygn, mặdjugc giốkydung nhau trưndfakbscng bàvgwwo .

Trưndfakbscng bàvgwwo chỗmcai ngựkyzcc, liềapfun thêfeygu lêfeygn Thábuofnh Cốkyduc hai chữgamw .

feygn hôkyrlng, cũhpkrng làvgww treo khắalccc Thábuofnh Cốkyduc hai chữgamw lệnkqnnh bàvgwwi .

Mặdjugc dùlcis hai vịjhjb kia lệnkqnnh bàvgwwi, cùlcisng Niệnkqnm Thiêfeygn đqkvmuikuo nhâeuijn trong tay lệnkqnnh bàvgwwi cóogao chỗmcai khábuofc nhau .

ogao thểbjrffeygn mặdjugt chữgamw viếkvgot, lạuikui làvgww nhưndfa đqkvmúhvnpc mộbecjt dạuikung .

"Chẳmcaing lẽevwy tiềapfun bốkydui, cũhpkrng làvgww Thábuofnh Cốkyduc ngưndfakbsci?"

Sởwvyy Phong cóogao loạuikui nàvgwwy suy đqkvmbuofn .

"Thábuofnh Cốkyduc khábuofch khanh trưndfawvyyng lãctzoo lệnkqnnh bàvgwwi?"


"Ngưndfaơvgwwi lạuikui cùlcisng Thábuofnh Cốkyduc cóogao quan hệnkqn, vìorni sao muốkydun cùlcisng ta đqkvmkydui nghịjhjbch?"

Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku mớudkpi đqkvmdyqtu rấhvnpt làvgww khủhxkjng hoảxxizng, nhưndfang cẩbrhyn thậzmjln quan sábuoft vềapfu sau, lạuikui làvgww phábuoft hiệnkqnn lệnkqnnh bàvgwwi kia môkyrln đqkvmuikuo .

Phábuoft hiệnkqnn chỉkbscvgww khábuofch khanh lệnkqnnh bàvgwwi vềapfu sau, trêfeygn mặdjugt hắalccn vẻdyqt sợbuofctzoi bắalcct đqkvmdyqtu tiêfeygu tábuofn .

Hiểbjrfn nhiêfeygn, đqkvmkydui vớudkpi Thábuofnh Cốkyduc, hắalccn làvgww hiểbjrfu rõqcfc .

Khôkyrlng phảxxizi khôkyrlng cóogao khảxxizdjugng nhậzmjln đqkvmưndfabuofc, Niệnkqnm Thiêfeygn đqkvmuikuo nhâeuijn trong tay lệnkqnnh bàvgwwi .

Đruvwvgwwng thờkbsci nghe hắalccn ngữgamw khíruvw, hắalccn khôkyrlng chỉkbscogao nhậzmjln biếkvgot Thábuofnh Cốkyduc ngưndfakbsci, tựkyzca hồvgwwlcisng Thábuofnh Cốkyduc quan hệnkqn, còkyrln cóogao chúhvnpt khôkyrlng sai .

buofi nàvgwwy khiếkvgon Sởwvyy Phong trong lòkyrlng dâeuijng lêfeygn mộbecjt vòkyrlng bấhvnpt an .

Nếkvgou nhưndfa Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku sau lưndfang, cóogao Thábuofnh Cốkyduc vớudkpi tưndfabuofch chỗmcai dựkyzca lờkbsci nóogaoi, cábuofi kia Sởwvyy Phong mong muốkydun đqkvmkydui phóogao Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku, coi nhưndfa khôkyrlng dễwvyyvgwwng nhưndfa vậzmjly .

"Lãctzoo phu nóogaoi, lãctzoo phu cũhpkrng khôkyrlng phảxxizi làvgww Sởwvyy Phong tiểbjrfu hữgamwu giúhvnpp đqkvmkyrl ."

"Cábuofc ngưndfaơvgwwi muốkydun đqkvmábuofnh liềapfun đqkvmábuofnh, khábuofc nhấhvnpc lêfeygn lãctzoo phu ."

Niệnkqnm Thiêfeygn đqkvmuikuo nhâeuijn, đqkvmem lệnkqnnh bàvgwwi kia cấhvnpt kỹremv vềapfu sau, nhìornin vềapfu phíruvwa Sởwvyy Phong .

"Sởwvyy Phong tiểbjrfu hữgamwu, lãctzoo phu vừczwya mớudkpi, chỉkbscvgww đqkvmơvgwwn thuầdyqtn khôkyrlng quen nhìornin bọkyrln hắalccn khi dễwvyy ngưndfaơvgwwi cábuofi nàvgwwy hậzmjlu bốkydui ."

"Nhưndfang ngưndfaơvgwwi đqkvmãctzobuofm đqkvmơvgwwn thưndfaơvgwwng đqkvmbecjc mãctzo đqkvmếkvgon, tin tưndfawvyyng ngưndfaơvgwwi cũhpkrng làvgww chuẩbrhyn bịjhjb kỹremvvgwwng ."


"Mặdjugc dùlcisogaoi ngưndfaơvgwwi làvgww hậzmjlu bốkydui, nhưndfang cũhpkrng làvgww mộbecjt cábuofi nam nhâeuijn, ngưndfaơvgwwi nếkvgou nhưndfa đqkvmãctzovgwwm quyếkvgot đqkvmjhjbnh, sẽevwyorniorninh nóogaoi chuyệnkqnn hàvgwwnh đqkvmbecjng phụhvnp trábuofch ."

"Cho nêfeygn ngưndfaơvgwwi khiêfeygu chiếkvgon Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc, lãctzoo phu làvgww khôkyrlng sẽevwy giúhvnpp ngưndfaơvgwwi, hôkyrlm nay ngưndfaơvgwwi sốkydung hay chếkvgot, muốkydun hếkvgot dựkyzca vàvgwwo ngưndfaơvgwwi bảxxizn sựkyzc củhxkja mìorninh ."

Niệnkqnm Thiêfeygn đqkvmuikuo nhâeuijn nóogaoi ra .

"Tiềapfun bốkydui, vãctzon bốkydui minh bạuikuch ."

"Giữgamwa chúhvnpng ta sựkyzcorninh, đqkvmbjrfogaoi sau, hiệnkqnn tạuikui ... Ta phảxxizi xửhvnpctzo Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc nhữgamwng bạuikui hoạuikui nàvgwwy ."

Sởwvyy Phong nhàvgwwn nhạuikut mộbecjt cưndfakbsci, sau đqkvmóogao trong tay binh khíruvw vung lêfeygn .

Phốkyduc

Phốkyduc

Hai đqkvmuikuo mábuofu tưndfaơvgwwi phun tung toéupfa, cábuofi kia Thábuofnh Quang Hảxxizi Phúhvnp, cùlcisng Thábuofnh Quang Vâeuijn Nguyệnkqnt đqkvmdyqtu lâeuiju, liềapfun bịjhjb Sởwvyy Phong chặdjugt đqkvmgamwt .

Hếkvgot thảxxizy phábuoft sinh quábuof nhanh .

Khi mọkyrli ngưndfakbsci phảxxizn ứgamwng lạuikui đqkvmâeuijy thờkbsci đqkvmiểbjrfm, Thábuofnh Quang Hảxxizi Phúhvnplcisng Thábuofnh Quang Vâeuijn Nguyệnkqnt, hai vịjhjbvgwwy Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc Thábuofi Thưndfabuofng trưndfawvyyng lãctzoo, đqkvmãctzovgww chếkvgot tạuikui Sởwvyy Phong dưndfaudkpi châeuijn .

"Sởwvyy Phong hắalccn, làvgwwm sao cóogao thểbjrf?"

"Chẳmcaing lẽevwyogaoi, hắalccn cũhpkrng khôkyrlng phảxxizi làvgww nhấhvnpt phẩbrhym Võqcfckyrln?"


Quầdyqtn Yêfeygu Thábuofnh Đruvwiệnkqnn cùlcisng Ngu thịjhjb Thiêfeygn tộbecjc tộbecjc trưndfawvyyng, đqkvmapfuu làvgww mắalcct lộbecj ra kinh sợbuof .

Bọkyrln hắalccn tốkydut xấhvnpu, cũhpkrng làvgww tam phẩbrhym Võqcfckyrln, thếkvgo nhưndfang làvgww Sởwvyy Phong xuấhvnpt thủhxkj, bọkyrln hắalccn đqkvmapfuu khôkyrlng cóogao thấhvnpy rõqcfc .

Đruvwiềapfuu nàvgwwy nóogaoi rõqcfc, Sởwvyy Phong thựkyzcc lựkyzcc, rấhvnpt cóogao thểbjrf tạuikui bọkyrln hắalccn phíruvwa trêfeygn .

"Sởwvyy Phong, ta muốkydun ngưndfaơvgwwi mạuikung chóogao ."

Bỗmcaing nhiêfeygn, bàvgwwng bạuikuc sábuoft ýctzo phun ra ngoàvgwwi, quéupfat sạuikuch cábuofi nàvgwwy mảxxiznh thiêfeygn đqkvmjhjba .

vgww Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku .

Sởwvyy Phong dábuofm can đqkvmxxizm thậzmjlt coi lấhvnpy hắalccn mặdjugt, chéupfam giếkvgot Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc Thábuofi Thưndfabuofng trưndfawvyyng lãctzoo, cóogao thểbjrfogaoi làvgww hoàvgwwn toàvgwwn khôkyrlng cóogao đqkvmem hắalccn đqkvmbjrfwvyy trong mắalcct .

Hắalccn khuôkyrln mặdjugt, đqkvmapfuu trởwvyyfeygn bădjuǵt đqkvmâeuij̀u vădjug̣n vẹo, âeuijm trầdyqtm kinh khủhxkjng .

Thếkvgo nhưndfang làvgww so vớudkpi hắalccn khuôkyrln mặdjugt, so vớudkpi hắalccn sábuoft ýctzo, đqkvmábuofng sợbuof nhấhvnpt, hay làvgww hắalccn uy ábuofp .

Lụhvnpc phẩbrhym Võqcfckyrln, đqkvmâeuijy cũhpkrng làvgww Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku, bâeuijy giờkbsc tu vi .

"Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku tu vi tădjugng tiếkvgon sao, thếkvgovgww đqkvmãctzovgww lụhvnpc phẩbrhym Võqcfckyrln?"

"Sởwvyy Phong tiểbjrfu hữgamwu hắalccn, nêfeygn ứgamwng đqkvmkydui ra sao a?"

Quầdyqtn Yêfeygu Thábuofnh Đruvwiệnkqnn đqkvmiệnkqnn chủhxkj đqkvmábuofm ngưndfakbsci, mặdjugt lộbecj lo lắalccng .


Bọkyrln hắalccn làvgww lạuikui lầdyqtn nữgamwa Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku tu vi, đqkvmuikui khábuofi hơvgwwn hai trădjugm nădjugm trưndfaudkpc, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku tu vi, đqkvmbecjt phábuof đqkvmếkvgon Ngũhpkr phẩbrhym Võqcfckyrln .

orninh thưndfakbscng tớudkpi nóogaoi, lấhvnpy Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku thiêfeygn phúhvnp, muốkydun muốkydun lạuikui đqkvmbecjt phábuof tiếkvgop, tốkydui thiểbjrfu cũhpkrng phảxxizi lêfeygn ngàvgwwn nădjugm, thậzmjlm chíruvw mấhvnpy ngàvgwwn nădjugm .

Nhưndfang bọkyrln hắalccn khôkyrlng nghĩysmw tớudkpi làvgww, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku vậzmjly màvgww tạuikui hai trong vòkyrlng trădjugm nădjugm liềapfun lạuikui đqkvmbecjt phábuof tiếkvgop .

buofi nàvgwwy khiếkvgon bọkyrln hắalccn bắalcct đqkvmdyqtu vìorni Sởwvyy Phong cảxxizm thấhvnpy lo lắalccng .

Bọkyrln hắalccn biếkvgot, Sởwvyy Phong sẽevwy khôkyrlng đqkvmábuofnh khôkyrlng chuẩbrhyn bịjhjb cầdyqtm, Sởwvyy Phong trưndfaudkpc khi tớudkpi đqkvmâeuijy, tấhvnpt nhiêfeygn đqkvmãctzo đqkvmábuofnh nghe cho kỹremv, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku tu vi .

Sởwvyy Phong, đqkvmếkvgon cóogao chuẩbrhyn bịjhjb .

Nhưndfang hiểbjrfn nhiêfeygn hiệnkqnn tạuikui Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku tu vi, đqkvmãctzondfabuoft ra khỏfksvi mong muốkydun .

Tin tứgamwc cóogao sai lờkbsci nóogaoi, đqkvmâeuijy đqkvmkydui vớudkpi Sởwvyy Phong màvgwwogaoi, làvgww cựkyzcc kỳjezu bấhvnpt lợbuofi .

"Sởwvyy Phong, ngưndfaơvgwwi muốkydun chếkvgot nhưndfa thếkvgovgwwo?"

Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku, đqkvmuikup khôkyrlng màvgww đqkvmi, từczwyng bưndfaudkpc mộbecjt hưndfaudkpng Sởwvyy Phong tớudkpi gầdyqtn .

buofi kia tưndfa thábuofi, tựkyzca nhưndfavgww phẫkydun nộbecjctzonh hổhxkj, đqkvmãctzo khóogaoa chặdjugt con mồvgwwi .

Hắalccn cădjugn bảxxizn vốkydun khôkyrlng lo lắalccng Sởwvyy Phong chạuikuy trốkydun, hắalccn cảxxizm thấhvnpy Sởwvyy Phong, khôkyrlng cóogao khảxxizdjugng chạuikuy ra hắalccn lòkyrlng bàvgwwn tay .

"Quábuof mạuikunh, đqkvmâeuijy chíruvwnh làvgww Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc tộbecjc trưndfawvyyng, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku lựkyzcc lưndfabuofng ."

So vớudkpi thếkvgo hệnkqn trưndfaudkpc, rấhvnpt nhiềapfuu tiểbjrfu bốkydui đqkvmapfuu khôkyrlng thểbjrf cảxxizm ứgamwng ra, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku tu vi đqkvmếkvgon cùlcisng tạuikui gìorni cảxxiznh giớudkpi .

Bọkyrln hắalccn chỉkbscogao thểbjrf cảxxizm giábuofc đqkvmưndfabuofc, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku khíruvw tứgamwc, làvgww bọkyrln hắalccn chưndfaa hềapfu cảxxizm thụhvnp qua cưndfakbscng đqkvmuikui .

Trong mắalcct bọkyrln hắalccn, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku đqkvmơvgwwn giảxxizn nhưndfavgww thầdyqtn linh bìorninh thưndfakbscng, cóogao gạuikut bỏfksv hếkvgot thảxxizy lựkyzcc lưndfabuofng .

Loạuikui lựkyzcc lưndfabuofng kia, vẫkydun bọkyrln hắalccn cảxxizm giábuofc mìorninh cựkyzcc kỳjezu nhỏfksvupfa, cùlcisng bụhvnpi bặdjugm khôkyrlng cóogao khábuofc nhau .

"Sởwvyy Phong, thậzmjlt cóogao nắalccm chắalccc đqkvmkydui khábuofng Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku sao?"

Loạuikui tìorninh huốkydung nàvgwwy, đqkvmczwyng nóogaoi làvgww Quầdyqtn Yêfeygu Thábuofnh Đruvwiệnkqnn đqkvmiệnkqnn chủhxkj bọkyrln hắalccn, cơvgww hồvgww sởwvyy hữgamwu ngưndfakbsci, đqkvmapfuu làvgww mang theo hoàvgwwi nghi ábuofnh mắalcct nhìornin vềapfu phíruvwa Sởwvyy Phong .

Bọkyrln hắalccn cảxxizm thấhvnpy, nếkvgou nhưndfa Sởwvyy Phong làvgww phôkyrl trưndfaơvgwwng thanh thếkvgo lờkbsci nóogaoi, nhưndfa vậzmjly tiếkvgop xuốkydung Sởwvyy Phong, coi nhưndfa phảxxizi xui xẻdyqto .

Bởwvyyi vìorni Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku bịjhjb Sởwvyy Phong chọkyrlc giậzmjln, hắalccn tuyệnkqnt đqkvmkydui sẽevwy khôkyrlng đqkvmbjrf qua Sởwvyy Phong .

Nhưndfang nếkvgou Sởwvyy Phong làvgwwogao châeuijn tàvgwwi thựkyzcc họkyrlc, đqkvmóogaohpkrng làvgww rấhvnpt khôkyrlng cóogao khảxxizdjugng .

Niêfeygn kỷbyhn củhxkja hắalccn thựkyzcc sựkyzc quábuof nhỏfksv, đqkvmdjugt ởwvyy tu võ giớudkpi màvgwwogaoi, nóogaoi làvgww trẻdyqt nhỏfksvhpkrng khôkyrlng vìorni qua .

Hắalccn cábuofi tuổhxkji nàvgwwy, cóogao thểbjrfndfaudkpc vàvgwwo Võqcfckyrln cảxxiznh, đqkvmãctzovgww khôkyrlng thểbjrfndfawvyyng tưndfabuofng nổhxkji, cóogao thểbjrfndfang kỳjezuruvwch .

Sởwvyy Phong thiêfeygn phúhvnp, coi làvgww thậzmjlt vôkyrl song, đqkvmâeuijy làvgww bọkyrln hắalccn đqkvmapfuu tábuofn đqkvmvgwwng .

Nhưndfang muốkydun nóogaoi hiệnkqnn tạuikui Sởwvyy Phong, cóogao thểbjrf đqkvmkydui khábuofng Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku, bọkyrln hắalccn vẫkydun cảxxizm thấhvnpy rấhvnpt khôkyrlng cóogao khảxxizdjugng .

"A ..."

Đruvwkydui vớudkpi Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku khiêfeygu khíruvwch, cùlcisng đqkvmábuofm ngưndfakbsci hoàvgwwi nghi, Sởwvyy Phong thìornivgww nhàvgwwn nhạuikut mộbecjt cưndfakbsci, nhưndfang làvgwwm nóogaobuofng tưndfaơvgwwi cưndfakbsci thu hồvgwwi mộbecjt khắalccc nàvgwwy, nóogao trong mắalcct cũhpkrng làvgww hiệnkqnn ra vẻdyqtvgwwn nhẫkydun .

"Nhấhvnpt Trảxxizm, Thiêfeygn Lôkyrli Hiệnkqnn! ! !"

Nhưndfang đqkvmbecjt nhiêfeygn, Sởwvyy Phong cao quábuoft mộbecjt tiếkvgong .

Ngay sau đqkvmóogao, chỉkbsc gặdjugp nóogao trong tay Thábuofi Cổhxkj Anh Hùlcisng kiếkvgom, cábuofch khôkyrlng huy đqkvmbecjng .

Ânzfv̀m âeuij̀m

Mộbecjt tia chớudkpp quang nhậzmjln, lấhvnpy cựkyzcc nhanh tốkyduc đqkvmbecj, xôkyrlng vềapfu Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku .

Hếkvgot thảxxizy phábuoft sinh quábuof nhanh, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku phảxxizn ứgamwng tớudkpi thờkbsci khắalccc, cábuofi kia lôkyrli đqkvmìorninh quang nhậzmjln, đqkvmãctzovgwwvgwwi vàvgwwo trêfeygn ngưndfakbsci hắalccn .

vvafch a "

Hếkvgot thảxxizy phábuoft sinh quábuof nhanh .

Khi mọkyrli ngưndfakbsci kịjhjbp phảxxizn ứgamwng thờkbsci khắalccc, Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku đqkvmãctzovgww phábuoft ra tan nábuoft cõqcfci lòkyrlng kêfeygu thảxxizm .

vgwwwvyy trêfeygn ngưndfakbsci hắalccn, mộbecjt đqkvmvgwwn lôkyrli đqkvmìorninh, chíruvwnh nhưndfa thiêfeygn quâeuijn vạuikun mãctzoorninh thưndfakbscng, quấhvnpn quanh lấhvnpy hắalccn, đqkvmkydui nóogao phábuoft đqkvmbecjng tiếkvgon côkyrlng .

"Tộbecjc trưndfawvyyng đqkvmuikui nhâeuijn! !"

Thấhvnpy thếkvgo, Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc cábuofc cao thủhxkj, vộbecji vàvgwwng xôkyrlng lêfeygn phíruvwa trưndfaudkpc, mong muốkydun giảxxizi cứgamwu Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku .

vgwwnh bàvgwwnh bàvgwwnh

Thếkvgo nhưndfang làvgww trậzmjln trậzmjln trầdyqtm đqkvmhvnpc truyềapfun đqkvmếkvgon, phàvgwwm làvgww tiếkvgop xúhvnpc đqkvmếkvgon cábuofi kia lôkyrli đqkvmìorninh ngưndfakbsci, toàvgwwn bộbecj trong nhábuofy mắalcct, liềapfun bịjhjb oanh biêfeyǵn thành tro bụi .

ruvwóogaovgww?"

Gặdjugp mộbecjt màvgwwn nàvgwwy, Thábuofnh Quang nhấhvnpt tộbecjc mọkyrli ngưndfakbsci, đqkvmapfuu làvgww khôkyrlng dábuofm tùlcisy tiệnkqnn tớudkpi gầdyqtn .

vgwweuijy xem ngưndfakbsci, nhìornin xem côkyrlng kíruvwch kia lấhvnpy Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuikukyrli đqkvmìorninh, vậzmjly đqkvmvgwwng dạuikung làvgww đqkvmdyqty mắalcct hoảxxizng sợbuof .

Bọkyrln hắalccn thẳmcaing đqkvmếkvgon lúhvnpc nàvgwwy, mớudkpi biếkvgot đqkvmưndfabuofc, Sởwvyy Phong vìorni sao dábuofm đqkvmơvgwwn thưndfaơvgwwng đqkvmbecjc mãctzo, khiêfeygu chiếkvgon Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku .

Sởwvyy Phong nắalccm giữgamw lựkyzcc lưndfabuofng, hiểbjrfn nhiêfeygn liềapfun Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku, cũhpkrng làvgww khôkyrlng đqkvmjhjbch lạuikui! ! !

"Trờkbsci ạuiku, Sởwvyy Phong thếkvgovgww nắalccm giữgamw nhưndfa thếkvgo lựkyzcc lưndfabuofng?"

Mọkyrli ngưndfakbsci lạuikui lầdyqtn nữgamwa nhìornin vềapfu phíruvwa Sởwvyy Phong, vôkyrl luậzmjln làvgww tiểbjrfu bốkydui vẫkydun làvgww thếkvgo hệnkqn trưndfaudkpc, trong mắalcct đqkvmapfuu làvgww tràvgwwn đqkvmdyqty kíruvwnh sợbuof .

Thậzmjlm chíruvw rấhvnpt nhiềapfuu ngưndfakbsci, đqkvmãctzovgww nghẹrrdhn họkyrlng nhìornin trâeuijn trốkydui, trợbuofn mắalcct hốkyduc mồvgwwm, cábuofi biểbjrfu tìorninh kia, tựkyzca nhưndfavgww nhậzmjln lấhvnpy kinh hãctzoi bìorninh thưndfakbscng .

Phảxxizi biếkvgot, đqkvmâeuijy chíruvwnh làvgww mộbecjt têfeygn tiểbjrfu bốkydui a .

Mộbecjt cábuofi trădjugm tuổhxkji khôkyrlng đqkvmếkvgon tiểbjrfu bốkydui .

Thếkvgo nhưndfang làvgww hắalccn, lạuikui cóogao thểbjrf đqkvmkydui khábuofng Thábuofnh Quang Huyềapfun Dạuiku loạuikui nàvgwwy tồvgwwn tạuikui .

Theo bọkyrln hắalccn nghĩysmw, nhưndfa Sởwvyy Phong đqkvmábuofng sợbuof nhưndfa vậzmjly thiêfeygn tàvgwwi, chỉkbsc sợbuof đqkvmdjugt ởwvyy toàvgwwn bộbecjfeygnh môkyrlng tu võ giớudkpi, cũhpkrng làvgww hiếkvgom thấhvnpy! ! !

(Giấhvnpy Trắalccng: Chúhvnpc đqkvmuikuo hữgamwu luôkyrln vui vẻdyqtfeygn nhữgamwng ngưndfakbsci đqkvmuikuo hữgamwu yêfeygu quýctzo.)Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.