Tu La Vũ Thần

Chương 4884 : Thủ đoạn nghịch thiên

    trước sau   

Chưxqosơniahng 4874: Thủiuhg đpicfoạxqosn nghịxtrdch thiêbaxfn

"Quảbvnf nhiêbaxfn códkto hậefllu thủiuhg ."

Thếbvnf nhưxqosng làhnpv so vớybtyi vâznaay xem ngưxqosvbcji, Sởrvsm Phong lạxqosi làhnpv nhítqyiu màhnpvy .

Sởrvsm Phong biếbvnft Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos tu vi, chítqyinh làhnpv lụvpboc phẩwgtqm Võebzhvndbn .

apwang làhnpv bởrvsmi vìmwje sợdrdsesefi ngoàhnpvi ýpfzz muốsvhvn nổlraki lêbaxfn, Sởrvsm Phong mớybtyi khôvndbng códkto giữempn lạxqosi, cáoffmi nàhnpvy vừvpboa ra tay liềhcdun trựvbcjc tiếbvnfp thi triểrxsjn Nhấaswzt Trảbvnfm Thiêbaxfn Lôvndbi Hiệivmsn, mong muốsvhvn mộhdzkt kítqyich chếbvnf đpicfxtrdch .

mwjenh thưxqosvbcjng tớybtyi nódktoi, mộhdzkt kítqyich nàhnpvy hoàhnpvn toàhnpvn códkto thểrxsj đpicfem Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos chézjxhm giếbvnft .


Nhưxqosng bâznaay giờvbcj Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos mặgzyhc dùmgbdbaxfu thảbvnfm liêbaxfn tụvpboc, da thịxtrdt cũapwang làhnpv bịxtrd pháoffm hủiuhgy ra, nhìmwjen qua cũapwang làhnpvvndbmgbdng thêbaxf thảbvnfm .

Nhưxqosng trêbaxfn thựvbcjc tếbvnf nhìmwjen, hắlrbxn sinh mệivmsnh, cũapwang khôvndbng đpicfvpbong phảbvnfi uy hiếbvnfp .

Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos trong cơniah thểrxsj, códkto mộhdzkt cỗvecp lựvbcjc lưxqosdrdsng, đpicfang giúipnip nódkto ngăqrzmn cảbvnfn mộhdzkt trảbvnfm thếbvnfvndbng .

offmi kia hẳhcdun làhnpvhnpv, vậefllt bảbvnfo mệivmsnh .

pfzzáoffmng chếbvnft, đpicfếbvnfn nhưxqos vậeflly nhanh ."

Đpfzzhdzkt nhiêbaxfn, Sởrvsm Phong sắlrbxc mặgzyht trởrvsmbaxfn trắlrbxng bệivmsch, mộhdzkt cỗvecp suy yếbvnfu cùmgbdng đpicfau đpicfybtyn cảbvnfm giáoffmc, đpicfnoldng thờvbcji quézjxht sạxqosch toàhnpvn thâznaan, liềhcdun liềhcdun đpicfgnvdng thẳhcdung đpicfhcduu trởrvsmbaxfn khódkto khăqrzmn .

Bang

Loạxqosi tìmwjenh huốsvhvng nàhnpvy, Sởrvsm Phong vộhdzki vàhnpvng nửmwjea ngồnoldi vàhnpvo hưxqos khôvndbng, lạxqosi lấaswzy Tháoffmi Cổlrak Anh Hùmgbdng kiếbvnfm đpicfrxsj chốsvhvng đpicfdrds, mớybtyi miễdwten cưxqosdrdsng ổlrakn đpicfxtrdnh thâznaan hìmwjenh .

Bằznaang khôvndbng hắlrbxn ... Khảbvnfqrzmng sẽxufd trựvbcjc tiếbvnfp đpicfáoffmnh mấaswzt ngựvbcj khôvndbng chi lựvbcjc, ngãesefniahi xuốsvhvng đpicfaswzt phítqyia trêbaxfn .

"Sởrvsm Phong hắlrbxn thếbvnfhnpvo?"

Đpfzzáoffmm ngưxqosvbcji nhìmwjen vềhcdu phítqyia Sởrvsm Phong, bọvahyn hắlrbxn vậeflly đpicfãesef nhậeflln ra Sởrvsm Phong trạxqosng tháoffmi khôvndbng đpicfúipning .

hnpv Sởrvsm Phong sởrvsmvlvc sẽxufd nhưxqos thếbvnf, chítqyinh làhnpvhnpv bởrvsmi vìmwje thi triểrxsjn Nhấaswzt Trảbvnfm Thiêbaxfn Lôvndbi Hiệivmsn táoffmc dụvpbong phụvpbo .

offm


Sởrvsm Phong bàhnpvn tay từvpboipnii Càhnpvn Khôvndbn cưxqosybtyp qua, nhiềhcduu viêbaxfn thuốsvhvc chữempna thưxqosơniahng rơniahi vàhnpvo trong tay, hắlrbxn mộhdzkt ngụvpbom toàhnpvn bộhdzk ăqrzmn vàhnpvo .

Ngay sau đpicfódkto phấaswzt ốsvhvng tay áoffmo mộhdzkt cáoffmi .

Soạxqost kézjxho

offmi kia Tháoffmnh Quang nhấaswzt tộhdzkc phụvpboc thịxtrd lậefllp tứgnvdc pháoffm vỡdrds đpicfi ra .

ipnic nàhnpvy khôvndbng chỉjmnydkto lộhdzk ra chítqyinh hắlrbxn quầxufdn áoffmo, hắlrbxn cáoffmi tráoffmn lôvndbi văqrzmn, cùmgbdng trêbaxfn thâznaan lôvndbi đpicfìmwjenh áoffmo giáoffmp, còtdwjn códktoznaay quanh hắlrbxn Tứgnvdxqosdrdsng thầxufdn lựvbcjc, toàhnpvn bộhdzk hiệivmsn ra màhnpv ra .

mgbdng lúipnic đpicfódkto, Sởrvsm Phong tu vi khítqyi tứgnvdc, cũapwang làhnpv phódktong thítqyich màhnpv ra .

"Ngũapwa phẩwgtqm Võebzhvndbn, Sởrvsm Phong tu vi làhnpv Ngũapwa phẩwgtqm Võebzhvndbn ."

"Làhnpv bằznaang vàhnpvo cáoffmi kia Thiêbaxfn Tứgnvd Thầxufdn Lựvbcjc, cùmgbdng Thiêbaxfn cấaswzp huyếbvnft mạxqosch lựvbcjc lưxqosdrdsng đpicfxqost tớybtyi tu vi àhnpv, hay làhnpv hắlrbxn tựvbcj thâznaan tu vi, đpicfãesef mạxqosnh mẽxufd nhưxqos thếbvnf đpicfâznaau?"

Đpfzzáoffmm ngưxqosvbcji nhìmwjen xem lúipnic nàhnpvy Sởrvsm Phong, nghịxtrd luậeflln ầxufdm ĩvlvc .

Bởrvsmi vìmwje khôvndbng nhìmwjen thấaswzy, Sởrvsm Phong thi triểrxsjn lôvndbi văqrzmn cùmgbdng lôvndbi đpicfìmwjenh áoffmo giáoffmp chờvbcj lựvbcjc lưxqosdrdsng trưxqosybtyc đpicfódkto tu vi, cho nêbaxfn bọvahyn hắlrbxn vậeflly khôvndbng xáoffmc đpicfxtrdnh, Sởrvsm Phong tu vi thậefllt sựvbcjhnpv chuyệivmsn gìmwje xảbvnfy ra .

Nhưxqosng dùmgbdhnpv Sởrvsm Phong làhnpv Ngũapwa phẩwgtqm Võebzhvndbn, nhưxqosng cũapwang khôvndbng nêbaxfn, mộhdzkt kítqyich đpicfáoffmnh bạxqosi Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos a, dùmgbd sao Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos tu vi, thếbvnf nhưxqosng làhnpv tạxqosi lụvpboc phẩwgtqm Võebzhvndbn .

Nhưxqosng mọvahyi ngưxqosvbcji chỉjmny chúipni ýpfzz tớybtyi Sởrvsm Phong tu vi, nhưxqosng lạxqosi chưxqosa chúipni ýpfzz tớybtyi, Sởrvsm Phong lúipnic nàhnpvy lôvndbi đpicfìmwjenh áoffmo giáoffmp, cùmgbdng lôvndbi văqrzmn đpicfhcduu làhnpv bắlrbxt đpicfxufdu biếbvnfn yếbvnfu .

Đpfzzâznaay khôvndbng phảbvnfi làhnpvmwjenh thưxqosvbcjng biếbvnfn yếbvnfu, càhnpvng giốsvhvng làhnpv lựvbcjc lưxqosdrdsng, bịxtrd Sởrvsm Phong dẫzvzwn vàhnpvo trong cơniah thểrxsj .


hnpv Sởrvsm Phong hắlrbxn càhnpvng làhnpv khôvndbng nódktoi mộhdzkt lờvbcji, thậefllm chítqyi nhắlrbxm mắlrbxt .

"Kiệivmst kiệivmst kiệivmst "

Nhưxqosng vàhnpvo lúipnic nàhnpvy, mộhdzkt trậeflln cưxqosvbcji nhạxqost nhưxqosng vẫzvzwn Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos chỗvecp phưxqosơniahng hưxqosybtyng vang lêbaxfn .

Lạxqosi lầxufdn nữempna quan sáoffmt, Quầxufdn Yêbaxfu Tháoffmnh Đpfzziệivmsn đpicfáoffmm ngưxqosvbcji nhấaswzt thờvbcji trong lòtdwjng căqrzmng thẳhcdung .

Chỉjmny gặgzyhp Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos, lạxqosi đpicfgnvdng dậeflly, mặgzyhc dùmgbdipnic nàhnpvy hắlrbxn, đpicfãesefhnpv vếbvnft thưxqosơniahng đpicfxufdy ngưxqosvbcji, hoàhnpvn toàhnpvn thay đpicflraki .

Nhưxqosng cáoffmi kia đpicfáoffmng sợdrdsvndbi đpicfìmwjenh, dĩvlvc nhiêbaxfn đpicfãesef biếbvnfn mấaswzt khôvndbng thấaswzy gìmwje nữempna .

Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos mặgzyhc dùmgbd khítqyi tứgnvdc suy yếbvnfu, nhưxqosng nhìmwjen qua, sinh mệivmsnh trạxqosng tháoffmi lạxqosi làhnpv rấaswzt khôvndbng tệivms .

Hắlrbxn ... Hiểrxsjn nhiêbaxfn còtdwjn códkto lựvbcjc đpicfáoffmnh mộhdzkt trậeflln .

"Khódkto tráoffmch dáoffmm khiêbaxfu chiếbvnfn lãesefo phu, nguyêbaxfn lai lạxqosi códkto thủiuhg đpicfoạxqosn nhưxqos thếbvnf ."

"Bấaswzt quáoffm xem ra, ngưxqosơniahi thủiuhg đpicfoạxqosn nàhnpvy, đpicfsvhvi vớybtyi ngưxqosơniahi màhnpvdktoi, cũapwang làhnpvoffmnh váoffmc khôvndbng nhỏebii a ."

Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos, châznaam biếbvnfm nhìmwjen xem Sởrvsm Phong .

"A ..."

Nhưxqosng Sởrvsm Phong lạxqosnh lùmgbdng mộhdzkt cưxqosvbcji, sau đpicfódkto lạxqosi đpicfhdzkt nhiêbaxfn đpicfgnvdng dậeflly .


Giờvbcj khắlrbxc nàhnpvy, Sởrvsm Phong trong mắlrbxt, cùmgbdng trêbaxfn thâznaan, đpicfhcduu hiệivmsn ra lôvndbi đpicfìmwjenh, cáoffmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh khôvndbng chỉjmnydkto bao trùmgbdm Sởrvsm Phong toàhnpvn thâznaan, còtdwjn bao trùmgbdm trong tay hắlrbxn Tháoffmi Cổlrak Anh Hùmgbdng kiếbvnfm .

mgbdng lúipnic đpicfódkto, toàhnpvn bộhdzkxqos khôvndbng bêbaxfn trêbaxfn, mâznaay đpicfen dàhnpvy đpicfgzyhc, mãesefnh liệivmst lôvndbi đpicfìmwjenh, che đpicfeflly vùmgbdng hưxqos khôvndbng nàhnpvy .

hnpvoffmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh, chítqyinh làhnpv mớybtyi vừvpboa rồnoldi đpicfáoffmnh trúipning Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos đpicfáoffmng sợdrdsvndbi đpicfìmwjenh, chỉjmnyhnpvipnic nàhnpvy cáoffmi nàhnpvy lôvndbi đpicfìmwjenh sốsvhvxqosdrdsng, lạxqosi làhnpv tràhnpvn ngậefllp khắlrbxp bầxufdu trờvbcji .

"Ta nhưxqos khôvndbng códkto đpicfoffmn sai, ngưxqosơniahi cáoffmi kia bảbvnfo mệivmsnh chítqyi bảbvnfo, vậeflly đpicfãesef tiêbaxfu hao hầxufdu nhưxqos khôvndbng còtdwjn, ngưxqosơniahi ... Có thêbaxf̉ tiếbvnfp đpicfưxqosdrdsc, ta mộhdzkt kítqyich nàhnpvy sao?"

Sởrvsm Phong ngưxqosng âznaam thanh hỏebiii .

"Ngưxqosơniahi lấaswzy thâznaan bịxtrd thưxqosơniahng nặgzyhng, vẫzvzwn còtdwjn muốsvhvn tiếbvnfp tụvpboc loạxqosi nàhnpvy thủiuhg đpicfoạxqosn, xem ra làhnpv muốsvhvn lấaswzy mạxqosng đpicflraki mạxqosng ."

"Bấaswzt quáoffm Sởrvsm Phong, lãesefo phu vừvpboa mớybtyi chỉjmnyhnpv chủiuhg quan ."

"Ngưxqosơniahi thậefllt sựvbcj cho rằznaang, ngưxqosơniahi thủiuhg đpicfoạxqosn, đpicfsvhvi lãesefo phu màhnpvdktoi còtdwjn hữempnu dụvpbong sao?"

Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqoshnpvy nódktoi cho hếbvnft lờvbcji, nódkto trong thâznaan thểrxsj, liềhcdun códkto khítqyi diễdwtem phun ra ngoàhnpvi! ! !

offmi kia chítqyinh làhnpv Tháoffmnh Quang nhấaswzt tộhdzkc huyếbvnft mạxqosch chi lựvbcjc! ! !

Khi huyếbvnft mạxqosch chi lựvbcjc thi triểrxsjn màhnpv ra vềhcdu sau, Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos tu vi, cũapwang làhnpv đpicfưxqosdrdsc tăqrzmng lêbaxfn, đpicfxqost đpicfếbvnfn thấaswzt phẩwgtqm Võebzhvndbn tìmwjenh trạxqosng .

"Xong, lầxufdn nàhnpvy Sởrvsm Phong chếbvnft chắlrbxc rồnoldi ."

Mắlrbxt thấaswzy, Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos tu vi đpicfxqost đpicfếbvnfn thấaswzt phẩwgtqm Võebzhvndbn, mọvahyi ngưxqosvbcji nhìmwjen vềhcdu phítqyia Sởrvsm Phong, trong mắlrbxt đpicfhcduu làhnpv tràhnpvn ngậefllp lo lắlrbxng .


Sởrvsm Phong bâznaay giờvbcj tu vi, tạxqosi Ngũapwa phẩwgtqm Võebzhvndbn cảbvnfnh, đpicfsvhvi vớybtyi mộhdzkt têbaxfn tiểrxsju bốsvhvi màhnpvdktoi, hắlrbxn códkto đpicfưxqosdrdsc nhưxqos thếbvnf tu vi, đpicfãesefhnpv khôvndbng thểrxsjxqosrvsmng tưxqosdrdsng .

Sởrvsm Phong rấaswzt mạxqosnh, sởrvsm hữempnu ngưxqosvbcji đpicfhcduu thừvpboa nhậeflln Sởrvsm Phong rấaswzt mạxqosnh .

Chỉjmnyhnpv đpicfáoffmng tiếbvnfc, Sởrvsm Phong đpicfsvhvi thủiuhghnpvng mạxqosnh .

Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos, dùmgbd sao cũapwang làhnpv Tháoffmnh Quang Thiêbaxfn Hàhnpv ngưxqosvbcji mạxqosnh nhấaswzt, hắlrbxn cáoffmi nàhnpvy thấaswzt phẩwgtqm Võebzhvndbn tu vi, cao hơniahn Sởrvsm Phong ra trọvahyn vẹfxvbn hai phẩwgtqm .

Coi nhưxqos Sởrvsm Phong dưxqosybtyi mắlrbxt, màhnpv đpicfưxqosa tớybtyi đpicfxufdy trờvbcji lôvndbi đpicfìmwjenh, vẫzvzwn làhnpv nhưxqos thếbvnf kinh khủiuhgng .

Thếbvnf nhưxqosng làhnpvoffmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh, liềhcdun lụvpboc phẩwgtqm Võebzhvndbn Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos đpicfhcduu khôvndbng thểrxsj gạxqost bỏebii, lạxqosi nhưxqos thếbvnfhnpvo chốsvhvng lạxqosi, thấaswzt phẩwgtqm Võebzhvndbn Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos .

"Sởrvsm Phong, kếbvnft thúipnic! ! !"

Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos nhìmwjen xem Sởrvsm Phong, sau đpicfódkto mộhdzkt chưxqosrvsmng oanh ra .

esefnh liệivmst võebzh lựvbcjc, thẳhcdung đpicfếbvnfn Sởrvsm Phong màhnpv đpicfi .

Khôvndbng códkto bấaswzt kỳivmsoffmi gìmwjeebzh kỹihnv, chỉjmnyhnpv đpicfơniahn thuầxufdn võebzh lựvbcjc, thếbvnf nhưxqosng làhnpvoffmi kia võebzh lựvbcjc uy thếbvnf, dĩvlvc nhiêbaxfn đpicfãesefxqosdrdst qua Sởrvsm Phong thiêbaxfn lôvndbi trảbvnfm .

"Hừvpbo! ! !"

Nhưxqosng lạxqosi tạxqosi Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos xuấaswzt thủiuhg đpicfnoldng thờvbcji, liềhcdun códkto mộhdzkt tia chớybtyp bổlrak xuốsvhvng, vọvahyt thẳhcdung lấaswzy Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqosebzh lựvbcjc đpicfáoffmnh tớybtyi .

Cảbvnf hai gặgzyhp nhau, lạxqosi đpicfem Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos oanh ra võebzh lựvbcjc, trựvbcjc tiếbvnfp pháoffm hủiuhgy ra .

Đpfzzsvhvi vớybtyi mộhdzkt màhnpvn nàhnpvy, Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos vậeflly rấaswzt làhnpv kinh ngạxqosc .

hnpv ngẩwgtqng đpicfxufdu nhìmwjen lêbaxfn, ởrvsm đpicfâznaay sởrvsm hữempnu ngưxqosvbcji, đpicfhcduu làhnpv giậefllt nảbvnfy cảbvnfmwjenh .

Chỉjmny gặgzyhp hưxqos khôvndbng bêbaxfn trêbaxfn, cáoffmi kia chúipnit lôvndbi đpicfìmwjenh đpicfãesefhnpv pháoffmt sinh biếbvnfn hódktoa .

offmi kia ẩwgtqn vàhnpvo trong mâznaay đpicfen đpicfxufdy trờvbcji lôvndbi đpicfìmwjenh, đpicfãesefhnpvdktoa thàhnpvnh mộhdzkt cáoffmi che khuấaswzt bầxufdu trờvbcji Lôvndbi Đpfzzìmwjenh Cựvbcj Thúipni .

offmi kia Lôvndbi Đpfzzìmwjenh Cựvbcj Thúipni chi lớybtyn, khódktohnpv đpicfáoffmnh giáoffm, liếbvnfc nhìmwjen lạxqosi, hắlrbxn đpicfãesefhnpv che đpicfeflly cảbvnf phiếbvnfn hưxqos khôvndbng .

Tựvbcja nhưxqos phưxqosơniahng thếbvnf giớybtyi nàhnpvy, đpicfhcduu bịxtrddkto bao phủiuhg .

Chủiuhg yếbvnfu nhấaswzt làhnpv, lúipnic nàhnpvy cáoffmi kia Lôvndbi Đpfzzìmwjenh Cựvbcj Thúipni pháoffmt táoffmn khítqyi tứgnvdc, liềhcdun Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos, đpicfhcduu cảbvnfm thấaswzy kinh ngạxqosc .

dkto khítqyi tứgnvdc, lạxqosi lấaswzn áoffmt Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos .

So Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos, còtdwjn cưxqosvbcjng đpicfxqosi hơniahn! ! !

"Phốsvhvc "

Nhưxqosng nhưxqosng vàhnpvo lúipnic nàhnpvy, Sởrvsm Phong lạxqosi làhnpv miệivmsng mộhdzkt trưxqosơniahng, mộhdzkt ngụvpbom lớybtyn máoffmu tưxqosơniahi phun ra ngoàhnpvi, lạxqosi lầxufdn nữempna nửmwjea quỳivms trêbaxfn mặgzyht đpicfaswzt .

"Hỏebiing bézjxht, thủiuhg đpicfoạxqosn nàhnpvy mặgzyhc dùmgbd lợdrdsi hạxqosi, nhưxqosng gáoffmnh váoffmc quáoffm lớybtyn, Sởrvsm Phong tiểrxsju hữempnu khôvndbng chịxtrdu nổlraki ."

Nhìmwjen thấaswzy Sởrvsm Phong lúipnic nàhnpvy trạxqosng tháoffmi, Quầxufdn Yêbaxfu Tháoffmnh Đpfzziệivmsn đpicfiệivmsn chủiuhg đpicfáoffmm ngưxqosvbcji, lạxqosi lầxufdn nữempna mặgzyht lộhdzk thầxufdn sắlrbxc lo lắlrbxng .

Thếbvnf nhưxqosng làhnpv Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos, lạxqosi làhnpv mặgzyht lộhdzk vẻyodc vui mừvpbong .

"Hừvpbo "

Chỉjmny gặgzyhp Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos lạxqosnh hừvpbo mộhdzkt tiếbvnfng, lạxqosi lầxufdn nữempna mộhdzkt chưxqosrvsmng oanh ra .

Ngao ôvndb

offmi nàhnpvy vừvpboa ra tay, đpicfúipning làhnpv mộhdzkt cáoffmi dàhnpvi đpicfếbvnfn vạxqosn mézjxht (m) võebzh lựvbcjc cựvbcj thúipni ngưxqosng tụvpbohnpv thàhnpvnh, thẳhcdung đpicfếbvnfn Sởrvsm Phong màhnpv đpicfi .

offmi kia khôvndbng còtdwjn làhnpvmwjenh thưxqosvbcjng võebzh lựvbcjc, màhnpvhnpvvndbn câznaám võebzh kỹihnv .

Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos, dưxqosvbcjng nhưxqos sợdrdsesefi ngoàhnpvi ýpfzz muốsvhvn nổlraki lêbaxfn, lầxufdn nàhnpvy vừvpboa ra tay, liềhcdun làhnpvoffmt chiêbaxfu .

tqyim ầxufdm

Nhưxqosng nhưxqosng vàhnpvo lúipnic nàhnpvy, lạxqosi códkto mộhdzkt tia chớybtyp bổlrak xuốsvhvng, cho dùmgbdhnpvvndbn câznaám võebzh kỹihnv, nhưxqosng tạxqosi cáoffmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh trưxqosybtyc mặgzyht, cũapwang làhnpv bịxtrd lậefllp tứgnvdc pháoffm hủiuhgy .

"Nguy rồnoldi ."

Nhìmwjen xem cáoffmi kia đpicfxufdy trờvbcji lôvndbi đpicfìmwjenh, lạxqosi nhìmwjen lấaswzy lúipnic nàhnpvy Sởrvsm Phong trạxqosng tháoffmi, Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos thầxufdm than khôvndbng tốsvhvt .

Hiệivmsn tạxqosi Sởrvsm Phong cựvbcjc kỳivms suy yếbvnfu, lộhdzk ra nhưxqosng đpicfãesef khôvndbng códkto đpicfiuhg, thôvndbi đpicfhdzkng cáoffmi kia sứgnvdc mạxqosnh sấaswzm sézjxht .

Cho nêbaxfn, làhnpvoffmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh tạxqosi chủiuhg đpicfhdzkng bảbvnfo hộhdzk Sởrvsm Phong .

Nhưxqosng làhnpv Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqosapwang khôvndbng hếbvnft hy vọvahyng, hắlrbxn lộhdzk ra ngay mộhdzkt thanh tôvndbn binh trưxqosơniah̉ng thưxqosơniahng giữempn trong tay, trong khi chiếbvnfn lựvbcjc tăqrzmng lêbaxfn vềhcdu sau, lạxqosi lầxufdn nữempna đpicfsvhvi Sởrvsm Phong pháoffmt đpicfhdzkng thếbvnfvndbng .

Đpfzzódkton lấaswzy bêbaxfn trong thếbvnfvndbng, nhấaswzt trọvahyng cưxqosvbcjng qua nhấaswzt trọvahyng, thếbvnf nhưxqosng làhnpv hắlrbxn thếbvnfvndbng khôvndbng quảbvnfn mạxqosnh bao nhiêbaxfu, lạxqosi toàhnpvn bộhdzk bịxtrdoffmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh cảbvnfn lạxqosi .

"Thậefllt làhnpv lợdrdsi hạxqosi, đpicfâznaay rốsvhvt cuộhdzkc làhnpv thủiuhg đpicfoạxqosn gìmwje, khôvndbng giốsvhvng nhưxqoshnpvebzh kỹihnv, chẳhcdung lẽxufdhnpvtqyi kỹihnv àhnpv, thếbvnf nhưxqosng làhnpvtqyi kỹihnv khôvndbng nêbaxfn códkto đpicfưxqosdrdsc nhưxqos thếbvnf lựvbcjc lưxqosdrdsng a?"

Giờvbcj khắlrbxc nàhnpvy, ngay cảbvnfznaay xem ngưxqosvbcji cũapwang làhnpv nhìmwjen ra, cáoffmi kia đpicfáoffmng sợdrdsvndbi Đpfzzìmwjenh Cựvbcj Thúipni, tạxqosi chủiuhg đpicfhdzkng bảbvnfo hộhdzk Sởrvsm Phong .

Ngũapwa phẩwgtqm Võebzhvndbn, thi triểrxsjn ra, liềhcdun thấaswzt phẩwgtqm Võebzhvndbn đpicfhcduu khôvndbng làhnpvm gìmwje đpicfưxqosdrdsc thủiuhg đpicfoạxqosn, chớybtydktoi chưxqosa hềhcdu gặgzyhp qua, ngay cảbvnf nghe đpicfhcduu khôvndbng códkto nghe nódktoi qua .

"Nhậeflln lấaswzy cáoffmi chếbvnft! ! !"

Mọvahyi ngưxqosvbcji ởrvsm đpicfâznaay cảbvnfm tháoffmn thờvbcji khắlrbxc, Sởrvsm Phong thìmwjehnpv cốsvhvzjxhn quézjxht sạxqosch thâznaan thểrxsj đpicfau đpicfybtyn, lạxqosi lầxufdn nữempna giơniah tay lêbaxfn bêbaxfn trong Tháoffmi Cổlrak Anh Hùmgbdng kiếbvnfm .

offmi kia Tháoffmi Cổlrak Anh Hùmgbdng kiếbvnfm đpicfsvhvi Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos mộhdzkt chỉjmny .

tqyim ầxufdm

Trong chốsvhvc láoffmt mộhdzkt tia chớybtyp, từvpboxqos khôvndbng bổlrak xuốsvhvng, thẳhcdung đpicfếbvnfn Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqoshnpv đpicfi .

Mắlrbxt thấaswzy cáoffmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh rơniahi xuốsvhvng, Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqosapwang làhnpv đpicfxufdy mặgzyht hoảbvnfng sợdrds, hắlrbxn biếbvnft ... Hắlrbxn căqrzmn bảbvnfn làhnpv khôvndbng códktooffmch ngăqrzmn lạxqosi cáoffmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh .

Nhưxqosng hắlrbxn lạxqosi khôvndbng tráoffmnh khôvndbng tráoffmnh, màhnpvhnpv cao quáoffmt mộhdzkt tiếbvnfng: "Đpfzzxqosi nhâznaan, cứgnvdu ta! ! !"

tqyim ầxufdm

offmi kia lôvndbi đpicfìmwjenh ởrvsm tạxqosi trưxqosybtyc mặgzyht nổlrak tung lêbaxfn .

Thếbvnf nhưxqosng làhnpv khi gợdrdsn sódktong táoffmn đpicfi vềhcdu sau, Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos nhưxqosng lạxqosi chưxqosa lạxqosi lầxufdn nữempna bịxtrd hao tổlrakn, nhìmwjen kỹihnv, mộhdzkt đpicfxqoso bódktong dáoffmng xuấaswzt hiệivmsn ởrvsm Tháoffmnh Quang Huyềhcdun Dạxqos trưxqosybtyc ngưxqosvbcji .

Đpfzzódktohnpv mộhdzkt vịxtrd giữempn lạxqosi máoffmi tódktoc màhnpvu đpicfen, nhưxqosng nhưxqosng lạxqosi códktohnpvu trắlrbxng mỹihnv mạxqoso lãesefo nhâznaan, ngưxqosvbcji nàhnpvy mộhdzkt đpicfôvndbi tròtdwjng mắlrbxt, lăqrzmng lệivmsvndbmgbdng, toàhnpvn thâznaan trêbaxfn dưxqosybtyi đpicfhcduu tảbvnfn ra tàhnpvn nhẫzvzwn lệivms khítqyi .

hnpv hắlrbxn mặgzyhc trêbaxfn ngưxqosvbcji lấaswzy phụvpboc thịxtrd, chítqyinh làhnpv Tháoffmnh Cốsvhvc phụvpboc thịxtrd! ! !

(Giấaswzy Trắlrbxng: Chúipnic đpicfxqoso hữempnu luôvndbn vui vẻyodcbaxfn nhữempnng ngưxqosvbcji đpicfxqoso hữempnu yêbaxfu quýpfzz.)Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.