Tu La Vũ Thần

Chương 4885 : Xin khuyên

    trước sau   

Chưhctoơoyvvng 4875: Xin khuyêdzuun

Nhìrqrxn tầzindm mắdrgzt mọscdai ngưhctoalrri, khógzfba chặsjwft tạhovwi, cáijtci kia đwadabprlng tạhovwi Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw trưhctosjwfc ngưhctoalrri lãxuvuo giảqbxj sau .

ijtci nàwkaby mêdzuunh môoyvvng thiêdzuun đwadaddola, lậcdbpp tứbprlc trởapktdzuun lặsjwfng ngắdrgzt nhưhcto tờalrr .

ijtcc phe nhâgzwrn mãxuvu, đwadamahwu làwkab cắdrgzn chặsjwft rămfcqng, đwadaógzfbng chặsjwft lạhovwi miệfcgjng, khôoyvvng dáijtcm pháijtct ra mộscdat đwadaiểctgzm tiếdrgzng vang .

Thậcdbpm chíaohqgzfb trưhctoapktng bốgpksi, rấxzhht sợhtug trẻkjce con khôoyvvng hiểctgzu chuyệfcgjn, càwkabng làwkab trựijtcc tiếdrgzp đwadascdang thủuwog, bưhctong kíaohqn ởapkt đwadaâgzwry trẻkjce con miệfcgjng .

Bọscdan hắdrgzn cógzfb thểctgz cảqbxjm nhậcdbpn đwadaưhctohtugc vịddolxuvuo giảqbxjwkaby cưhctoalrrng đwadahovwi, hắdrgzn thựijtcc lựijtcc áijtcp đwadaqbxjo Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw phíaohqa trêdzuun .


Khi hắdrgzn xuấxzhht hiệfcgjn vềmahw sau, ngay cảqbxjijtci kia che khuấxzhht bầzindu trờalrri Lôoyvvi Đcahvìrqrxnh Cựijtc Thúibdh, vậcdbpy bịddol áijtcp chếdrgz xuốgpksng .

Giờalrr phúibdht nàwkaby, cáijtci nàwkaby phưhctoơoyvvng thiêdzuun đwadaddola, hắdrgzn làwkab duy nhấxzhht chúibdha tểctgz .

Đcahváijtcm ngưhctoalrri suy đwadaijtcn, ngưhctoalrri nàwkaby thựijtcc lựijtcc, coi nhưhcto khôoyvvng cógzfb đwadahovwt tớsjwfi Võctgzoyvvn đwadagzfbnh phong, nhưhctong vậcdbpy rấxzhht cógzfb thểctgzwkabijtct phẩgzwrm Võctgzoyvvn .

Nếdrgzu khôoyvvng khôoyvvng cógzfb khảqbxjmfcqng cógzfb đwadaưhctohtugc nhưhcto thếdrgz uy thếdrgz .

ijtct phẩgzwrm Võctgzoyvvn a! ! !

ijtci nàwkaby làwkab bao nhiêdzuuu ngưhctoalrri, liềmahwn nằhtugm mơoyvv đwadamahwu khógzfbwkab đwadahovwt tớsjwfi cảqbxjnh giớsjwfi .

Ngay cảqbxj Quầzindn Yêdzuuu Tháijtcnh Đcahviệfcgjn đwadaiệfcgjn chủuwog, Long thịddol tộscdac trưhctoapktng, Ngu thịddol Thiêdzuun tộscdac tộscdac trưhctoapktng, cùxzhhng Vâgzwrn Khôoyvvng Tiêdzuun Tôoyvvng tôoyvvng chủuwog nhữfcgjng nhâgzwrn vậcdbpt nàwkaby, đwadaalrri nàwkaby chỉgzfb sợhtug đwadamahwu khógzfbwkab đwadahovwt tớsjwfi đwadascda cao nàwkaby .

Đcahvwadang nógzfbi làwkab nhữfcgjng ngưhctoalrri kháijtcc âgzwrn .

Nhâgzwrn vậcdbpt nhưhcto vậcdbpy, bọscdan hắdrgzn hộscdai xuấxzhht pháijtct từwada nộscdai tâgzwrm cảqbxjm thấxzhhy kíaohqnh sợhtug .

Đcahvwadang nógzfbi đwadadrgzc tộscdai, ngay cảqbxjapkt tạhovwi trưhctosjwfc mặsjwft nógzfbi chuyệfcgjn, đwadamahwu làwkab khôoyvvng dáijtcm .

Rấxzhht sợhtuggzwru nàwkabo nógzfbi khôoyvvng đwadaúibdhng, đwadaưhctoa tớsjwfi tai họscdaa diệfcgjt môoyvvn .

cahvâgzwry chíaohqnh làwkab Tháijtcnh Cốgpksc ngưhctoalrri ."

"Làwkabm sao trưhctosjwfc đwadaógzfb chưhctoa từwadang nghe nghe ."


"Tháijtcnh Cốgpksc cùxzhhng Tháijtcnh Quang nhấxzhht tộscdac, cógzfb nhưhcto thếdrgzwkabo quan hệfcgj?"

Đcahváijtcm ngưhctoalrri nhìrqrxn xem cáijtci kia lãxuvuo giảqbxjoyvvng màwkaby trắdrgzng, Quầzindn Yêdzuuu Tháijtcnh Đcahviệfcgjn đwadaiệfcgjn chủuwog, Ngu thịddol Thiêdzuun tộscdac tộscdac trưhctoapktng, Long thịddol tộscdac trưhctoapktng, cùxzhhng Vâgzwrn Khôoyvvng Tiêdzuun Tôoyvvng tôoyvvng chủuwog đwadaáijtcm ngưhctoalrri, trong mắdrgzt cũnickng làwkab tràwkabn đwadazindy kíaohqnh sợhtug .

Tháijtcnh Cốgpksc! ! !

ijtci nàwkaby bọscdan hắdrgzn trưhctosjwfc đwadaógzfb chưhctoa từwadang nghe nghe qua thếdrgz lựijtcc .

oyvvm nay, xem nhưhcto đwadactgz bọscdan hắdrgzn mởapkt rộscdang tầzindm mắdrgzt .

ibdhc trưhctosjwfc Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn, chỉgzfbwkab bằhtugng vàwkabo mộscdat cáijtci Tháijtcnh Cốgpksc kháijtcch khanh lệfcgjnh bàwkabi, liềmahwn đwadactgz Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw khôoyvvng dáijtcm làwkabm gìrqrx vớsjwfi hắdrgzn .

wkabgzwry giờalrr, Tháijtcnh Cốgpksc ngưhctoalrri đwadaămfcqng tràwkabng .

Đcahvmepnng dạhovwng khôoyvvng đwadactgz cho bọscdan hắdrgzn thấxzhht vọscdang .

Tháijtcnh Cốgpksc, quảqbxj nhiêdzuun khôoyvvng thểctgz coi thưhctoalrrng .

Ôffzsng

Nhưhctong vàwkabo lúibdhc nàwkaby, Sởapkt Phong thìrqrxwkab mởapkt ra tay tráijtci .

Tay tráijtci mởapkt ra mộscdat khắdrgzc nàwkaby, chưhctosjwfng mắdrgzt tia sáijtcng phógzfbng thíaohqch ra, chớsjwfp mắdrgzt tràwkabn ngậcdbpp cáijtci nàwkaby mảqbxjnh thiêdzuun đwadaddola .

xzhhng lúibdhc đwadaógzfb, mộscdat cỗcbph kếdrgzt giớsjwfi chi lựijtcc, cũnickng làwkab từwada quang mang kia bêdzuun trong tuôoyvvn ra, cáijtci kia chíaohqnh làwkab truyềmahwn tốgpksng trậcdbpn pháijtcp .


Tuy nógzfbi Sởapkt Phong đwadaang luyệfcgjn thàwkabnh cửedoeu trọscdang thiêdzuun Lôoyvvi Trảqbxjm, thứbprl hai trảqbxjm vềmahw sau, đwadaãxuvugzfb đwadagpksi phógzfb Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw nắdrgzm chắdrgzc .

Nhưhctong vìrqrx đwadactgz phòkdwong ngoàwkabi ýrpyw muốgpksn, hắdrgzn hay làwkab tạhovwi lúibdhc đwadaếdrgzn trêdzuun đwadaưhctoalrrng bốgpks tríaohq truyềmahwn tốgpksng trậcdbpn pháijtcp .

ijtci nàwkaby đwadamahwu truyềmahwn tốgpksng trậcdbpn pháijtcp . Cógzfb thểctgz trợhtug giúibdhp Sởapkt Phong, thoáijtct đwadai nơoyvvi đwadaâgzwry .

"Nguy rồmepni ."

Thếdrgz nhưhctong làwkab truyềmahwn tốgpksng trậcdbpn nàwkaby pháijtcp, vừwadaa mớsjwfi thi triểctgzn, Sởapkt Phong liềmahwn thầzindm than khôoyvvng tốgpkst .

rqrxnh thưhctoalrrng tớsjwfi nógzfbi, truyềmahwn tốgpksng trậcdbpn pháijtcp mởapkt ra mộscdat khắdrgzc nàwkaby, Sởapkt Phong nêdzuun rờalrri đwadai nơoyvvi đwadaâgzwry, khôoyvvng cógzfb mộscdat chúibdht kécahvo dàwkabi .

Nhưhctong làwkabgzwry giờalrr, truyềmahwn tốgpksng trậcdbpn pháijtcp rõctgzwkabng đwadaãxuvu mởapkt ra, nhưhctong hắdrgzn lạhovwi vẫapktn khôoyvvng hềmahw rờalrri đwadai, đwadaiềmahwu nàwkaby nógzfbi rõctgz ... Hắdrgzn truyềmahwn tốgpksng trậcdbpn pháijtcp mấxzhht hiệfcgju lựijtcc .

"Ha ha, tiểctgzu hữfcgju đwadaãxuvu tớsjwfi, cầzindn gìrqrx phảqbxji đwadai vộscdai vãxuvu?"

Vịddol kia Tháijtcnh Cốgpksc lãxuvuo giảqbxjoyvvng màwkaby trắdrgzng, cưhctoalrri tủuwogm tỉgzfbm nhìrqrxn vềmahw phíaohqa Sởapkt Phong .

Nhưhctong mặsjwfc cho ai đwadamahwu nhìrqrxn ra, hắdrgzn dáijtcng tưhctoơoyvvi cưhctoalrri khôoyvvng cógzfb hảqbxjo ýrpyw .

"Làwkab ngưhctoơoyvvi làwkabm sao?"

Sởapkt Phong ngưhctong âgzwrm thanh hỏbprli .

"Cầzindn gìrqrx phảqbxji nhiềmahwu câgzwru hỏbprli nàwkaby ."


"Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw, chíaohqnh làwkab ta Tháijtcnh Cốgpksc bảqbxjo bọscdac ."

"Ngưhctoơoyvvi đwadaếdrgzn nệfcgjn Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw tràwkabng tửedoe, khôoyvvng phảqbxji tưhctoơoyvvng đwadaưhctoơoyvvng vớsjwfi đwadaáijtcnh ta Tháijtcnh Cốgpksc mặsjwft ."

ijtci kia lãxuvuo giảqbxjoyvvng màwkaby trắdrgzng nógzfbi ra .

wkab hắdrgzn lờalrri nàwkaby vừwadaa nógzfbi ra, chớsjwfgzfbi Sởapkt Phong, nhữfcgjng ngưhctoalrri kháijtcc cũnickng làwkab biếdrgzt, Sởapkt Phong đwadahovwi nạhovwn lâgzwrm đwadazindu .

"Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn, Sởapkt Phong tiểctgzu hữfcgju nhưhctong khôoyvvng biếdrgzt, Tháijtcnh Quang nhấxzhht tộscdac sau lưhctong, cógzfb Tháijtcnh Cốgpksc chỗcbph dựijtca ."

"Bởapkti vìrqrxijtci gọscdai làwkab ngưhctoalrri khôoyvvng biếdrgzt khôoyvvng tráijtcch, chuyệfcgjn nàwkaby ... Còkdwon muốgpksn bàwkabn bạhovwc kỹrchloyvvn a?"

Nhưhctong vàwkabo lúibdhc nàwkaby, mộscdat đwadahovwo bógzfbng dáijtcng xuấxzhht hiệfcgjn ởapkt Sởapkt Phong bêdzuun cạhovwnh .

Ngưhctoalrri nàwkaby, chíaohqnh làwkab Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn .

"Niệfcgjm Thiêdzuun, ngưhctoơoyvvi tuy làwkab ta Tháijtcnh Cốgpksc kháijtcch khanh trưhctoapktng lãxuvuo, nhưhctong cuốgpksi cùxzhhng chỉgzfbwkab kháijtcch khanh trưhctoapktng lãxuvuo, ta Tháijtcnh Cốgpksc sựijtcrqrxnh, còkdwon khuyêdzuun ngưhctoơoyvvi khôoyvvng cầzindn quảqbxjn quáijtc nhiềmahwu ."

ijtci kia màwkaby trắdrgzng nógzfbi ra .

Âkecc̀m âgzwr̀m

wkab liềmahwn tạhovwi lúibdhc nàwkaby, cáijtci kia đwadazindy trờalrri lôoyvvi đwadaìrqrxnh bắdrgzt đwadazindu tiêdzuuu táijtcn .

"Sởapkt Phong! ! !"


Ngay sau đwadaógzfb, mộscdat đwadahovwo bógzfbng dáijtcng, nhanh chógzfbng hưhctosjwfng vềmahwhctosjwfng vềmahw phíaohqa Sởapkt Phong, đwadai tớsjwfi Sởapkt Phong bêdzuun cạhovwnh .

Nguyêdzuun lai làwkab Sởapkt Phong, lâgzwrm vàwkabo trong hôoyvvn mêdzuu .

"Hừwada "

kdwon khôoyvvng cầzindn vịddol kia, tớsjwfi gầzindn Sởapkt Phong, cáijtci kia Tháijtcnh Cốgpksc Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn, phấxzhht ốgpksng tay áijtco mộscdat cáijtci, mộscdat cỗcbph lựijtcc lưhctohtugng vôoyvvrqrxnh, liềmahwn xôoyvvng vềmahw vịddol kia tớsjwfi gầzindn Sởapkt Phong ngưhctoalrri .

Khi lựijtcc lưhctohtugng kia tớsjwfi gầzindn vềmahw sau, hắdrgzn khôoyvvng chỉgzfbgzfb bịddol ngămfcqn lạhovwi, ngay cảqbxj quầzindn áijtco cùxzhhng khuôoyvvn mặsjwft, cũnickng làwkab bắdrgzt đwadazindu biếdrgzn ảqbxjo .

"Hiểctgzu Hiểctgzu côoyvvng chúibdha? !"

Nhìrqrxn thấxzhhy vịddolwkaby châgzwrn dung, đwadaáijtcm ngưhctoalrri cũnickng làwkab mộscdat chúibdht nhậcdbpn ra, vịddolwkaby chíaohqnh làwkab Long Hiểctgzu Hiểctgzu .

Bọscdan hắdrgzn làwkab khôoyvvng nghĩqukn tớsjwfi, Long Hiểctgzu Hiểctgzu vâgzwṛy mà vậcdbpy đwadai tớsjwfi nơoyvvi đwadaâgzwry .

"Hiểctgzu Hiểctgzu ."

Tạhovwi Long Hiểctgzu Hiểctgzu bịddol khốgpksng chếdrgz lạhovwi vềmahw sau, lạhovwi cógzfb mộscdat đwadahovwo bógzfbng dáijtcng, từwada đwadaáijtcm ngưhctoalrri vọscdat ra, thẳqqsong đwadaếdrgzn Long Hiểctgzu Hiểctgzu màwkab đwadai .

Chỉgzfbwkab vịddol kia tớsjwfi gầzindn vềmahw sau, lạhovwi cùxzhhng Long Hiểctgzu Hiểctgzu mộscdat dạhovwng, bịddol đwadaịnh ởapkt giữfcgja khôoyvvng trung phíaohqa trêdzuun, lạhovwi khôoyvvi phụytlcc tựijtc thâgzwrn dung mạhovwo .

Vịddolwkaby, tựijtc nhiêdzuun chíaohqnh làwkab Long Hiểctgzu Hiểctgzu mẫapktu thâgzwrn .

"Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw, nơoyvvi nàwkaby liềmahwn giao cho ngưhctoơoyvvi ."

ijtci kia Tháijtcnh Cốgpksc Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn, đwadaddolnh trụytlc Long Hiểctgzu Hiểctgzu mẹzind con vềmahw sau, thâgzwrn hìrqrxnh liềmahwn biếdrgzn mấxzhht khôoyvvng thấxzhhy gìrqrx nữfcgja, đwadai thẳqqsong tớsjwfi Sởapkt Phong bêdzuun cạhovwnh .

wkabibdhc nàwkaby, Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn, đwadaang tạhovwi vìrqrx Sởapkt Phong chữfcgja thưhctoơoyvvng .

"Thếdrgzwkabo, sẽqbxj chếdrgzt sao?"

Tháijtcnh Cốgpksc Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn hỏbprli .

"Tìrqrxnh huốgpksng cũnickng khôoyvvng lạhovwc quan ."

Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn nógzfbi ra .

"Sẽqbxj khôoyvvng chếdrgzt liềmahwn khôoyvvng sao ."

"Hắdrgzn hiệfcgjn tạhovwi còkdwon khôoyvvng thểctgz chếdrgzt ."

Tháijtcnh Cốgpksc Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn nàwkaby nógzfbi cho hếdrgzt lờalrri, liềmahwn nhôoyvv ra tay đwadaếdrgzn, bắdrgzt lạhovwi Sởapkt Phong .

Nhưhctong cùxzhhng lúibdhc đwadaógzfb, Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn, cũnickng làwkab bắdrgzt lấxzhhy Sởapkt Phong .

"Làwkabm sao, Niệfcgjm Thiêdzuun, ngưhctoơoyvvi làwkab thậcdbpt muốgpksn đwadaôoyvv́i đwadaịch vơoyvv́i ta?"

Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn, lấxzhhy uy hiếdrgzp áijtcnh mắdrgzt, nhìrqrxn vềmahw phíaohqa Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn .

"Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn, ta xin khuyêdzuun ngàwkabi mộscdat câgzwru ."

"Chớsjwfgzfb thưhctoơoyvvng tớsjwfi Sởapkt Phong tíaohqnh mạhovwng ."

Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn nàwkaby nógzfbi cho hếdrgzt lờalrri, lúibdhc nàwkaby mớsjwfi buôoyvvng ra bắdrgzt lấxzhhy Sởapkt Phong tay .

"A ..."

Nhưhctong cáijtci kia Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn, lạhovwi làwkab khinh miệfcgjt mộscdat cưhctoalrri, lúibdhc nàwkaby mớsjwfi nhìrqrxn vềmahw phíaohqa Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn .

"Niệfcgjm Thiêdzuun a Niệfcgjm Thiêdzuun, uổwadang cho ngưhctoơoyvvi vẫapktn làwkab ta Tháijtcnh Cốgpksc kháijtcch khanh trưhctoapktng lãxuvuo ."

"Ngưhctoơoyvvi thếdrgzwkab hộscdai nógzfbi vớsjwfi ta ra lờalrri nhưhcto vậcdbpy?"

"Ta cho ngưhctoơoyvvi biếdrgzt, ta Tháijtcnh Cốgpksc hoặsjwfc làwkab khôoyvvng xuấxzhht thếdrgz ."

cahvãxuvugzwry giờalrr xuấxzhht thếdrgz, nhưhcto vậcdbpy tạhovwi cáijtci nàwkaby Tháijtcnh Quang Thiêdzuun Hàwkabdzuun trong, ta Tháijtcnh Cốgpksc ... Chíaohqnh làwkab duy nhấxzhht chúibdha tểctgz ."

"Chỉgzfbwkab tiểctgzu bốgpksi, ngưhctoơoyvvi lạhovwi khuyêdzuun ta chớsjwfgzfb đwadascdang đwadaếdrgzn hắdrgzn?"

"Chẳqqsong lẽqbxj hắdrgzn còkdwon cógzfb, ngay cảqbxj ta Tháijtcnh Cốgpksc đwadamahwu e ngạhovwi bốgpksi cảqbxjnh khôoyvvng thàwkabnh?"

ijtci kia Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn ngữfcgj khíaohq tràwkabn đwadazindy châgzwrm biếdrgzm .

wkab trong mắdrgzt hắdrgzn, Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn, càwkabng giốgpksng làwkab mộscdat chuyệfcgjn cưhctoalrri .

"Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn, nêdzuun nógzfbi lãxuvuo phu đwadaãxuvugzfbi ."

"Vềmahw phầzindn nghe hoặsjwfc khôoyvvng nghe, liềmahwn toàwkabn xem chíaohqnh ngưhctoơoyvvi ."

Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn nógzfbi ra .

"Ta nhìrqrxn ngưhctoơoyvvi tu luyệfcgjn kếdrgzt giớsjwfi chi thuậcdbpt, tu luyệfcgjn già nêdzuun hôoyvv̀ đwadaôoyvv̀ rôoyvv̀i ."

Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn vứbprlt xuốgpksng lờalrri nàwkaby, liềmahwn biếdrgzn mấxzhht khôoyvvng thấxzhhy gìrqrx nữfcgja, màwkabxzhhng hắdrgzn cùxzhhng nhau biếdrgzn mấxzhht, còkdwon cógzfb Sởapkt Phong .

Mắdrgzt thấxzhhy, Sởapkt Phong bịddol Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn mang đwadai, Long thịddol tộscdac trưhctoapktng thìrqrxwkab mặsjwft xáijtcm nhưhcto tro .

Hắdrgzn vừwadaa mớsjwfi đwadabprlng đwadascdai, thếdrgz nhưhctong làwkab lựijtca chọscdan Sởapkt Phong, nhưhctong làwkabgzwry giờalrr cụytlcc diệfcgjn, hiểctgzn nhiêdzuun Sởapkt Phong đwadaãxuvu thua .

Vậcdbpy hắdrgzn ... Chẳqqsong phảqbxji làwkab đwadahovwi nạhovwn lâgzwrm đwadazindu?

wkab thậcdbpt sựijtcwkab lo lắdrgzng cáijtci gìrqrx liềmahwn đwadaếdrgzn cáijtci gìrqrx .

Long thịddol tộscdac trưhctoapktng chíaohqnh thầzindm than khôoyvvng ổwadan, Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw liềmahwn đwadaem cáijtci kia âgzwrm lãxuvunh áijtcnh mắdrgzt, rơoyvvi vàwkabo trêdzuun ngưhctoalrri hắdrgzn .

"Long thịddol tộscdac nhâgzwrn, cấxzhhu kếdrgzt Sởapkt Phong, pháijtcn ta Tháijtcnh Quang Thiêdzuun Hàwkab ."

"Ngưhctoalrri tớsjwfi, cho ta đwadaem cáijtci nàwkaby Long thịddol tộscdac nhâgzwrn, toàwkabn bộscda bắdrgzt lạhovwi ."

Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw nghiếdrgzn rămfcqng nghiếdrgzn lợhtugi nógzfbi ra .

ibdhc nàwkaby hắdrgzn, đwadaãxuvu khôoyvvi phụytlcc tu vi châgzwrn chíaohqnh, thếdrgz nhưhctong làwkab hắdrgzn nhìrqrxn qua so vớsjwfi lúibdhc trưhctosjwfc, lạhovwi càwkabng thêdzuum suy yếdrgzu .

Sởapkt Phong Nhấxzhht Trảqbxjm Thiêdzuun Lôoyvvi Hiệfcgjn, mặsjwfc dùxzhh khôoyvvng cógzfb giếdrgzt hắdrgzn, nhưhctong hiểctgzn nhiêdzuun đwadagpksi vớsjwfi hắdrgzn, cũnickng làwkab tạhovwo thàwkabnh khôoyvvng nhỏbprl tổwadan thưhctoơoyvvng .

Hắdrgzn bịddol mộscdat têdzuun tiểctgzu bốgpksi kíaohqch thưhctoơoyvvng, chíaohqnh làwkab cựijtcc đwadaiểctgzm sỉgzfb nhụytlcc .

wkab lớsjwfn nhấxzhht sỉgzfb nhụytlcc làwkab, nếdrgzu làwkab Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn khôoyvvng xuấxzhht thủuwog, hắdrgzn hôoyvvm nay cógzfb thểctgz muốgpksn chếdrgzt tạhovwi Sởapkt Phong trong tay .

Nhưhctong hếdrgzt lầzindn nàwkaby tớsjwfi lầzindn kháijtcc mộscdat màwkabn nàwkaby, bịddolapkt đwadaâgzwry sởapkt hữfcgju ngưhctoalrri đwadamahwu thấxzhhy đwadaưhctohtugc .

ijtci nàwkaby gọscdai hắdrgzn còkdwon mặsjwft mũnicki nàwkabo màwkab tồmepnn tạhovwi?

Hắdrgzn đwadaãxuvu sớsjwfm lêdzuun cơoyvvn giậcdbpn dữfcgj .

Chỉgzfbwkabgzwry giờalrr Sởapkt Phong bịddol Bạhovwch Mi đwadahovwi nhâgzwrn mang đwadai, hắdrgzn chỉgzfb sợhtug khôoyvvng cáijtcch nàwkabo tựijtcrqrxnh chécahvm giếdrgzt Sởapkt Phong .

Thếdrgzwkab liềmahwn đwadaem sởapkt hữfcgju lửedoea giậcdbpn, pháijtct tiếdrgzt vàwkabo Long thịddol trêdzuun thâgzwrn .

wkab trêdzuun thựijtcc tếdrgz, lêdzuun cơoyvvn giậcdbpn dữfcgj, khôoyvvng chỉgzfbgzfb riêdzuung làwkab hắdrgzn, Tháijtcnh Quang nhấxzhht tộscdac tộscdac nhâgzwrn, đwadamahwu làwkabwkabapktwkabo phẫapktn nộscda trạhovwng tháijtci .

Khi hắdrgzn ra lệfcgjnh mộscdat tiếdrgzng vềmahw sau, Tháijtcnh Quang nhấxzhht tộscdac đwadaáijtcm ngưhctoalrri, tựijtc nhiêdzuun sẽqbxj khôoyvvng lãxuvunh đwadahovwm, nhao nhao rúibdht ra binh khíaohq, hung dữfcgj liềmahwn hưhctosjwfng Long thịddol tộscdac nhâgzwrn vâgzwry giếdrgzt màwkab đwadai .

"Trậcdbpn khảqbxji! ! !"

Nhưhctong đwadascdat nhiêdzuun, Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn khẽqbxj quáijtct mộscdat tiếdrgzng, ngay sau đwadaógzfb mộscdat đwadahovwo quang mang phógzfbng thíaohqch ra .

Khi quang mang kia biếdrgzn mấxzhht thờalrri khắdrgzc, khôoyvvng chỉgzfbgzfb Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn biếdrgzn mấxzhht khôoyvvng thấxzhhy gìrqrx nữfcgja, ngay cảqbxj Long Hiểctgzu Hiểctgzu mẹzind con, cùxzhhng Long thịddolapkt đwadaâgzwry sởapkt hữfcgju tộscdac nhâgzwrn, vậcdbpy đwadamahwu biếdrgzn mấxzhht khôoyvvng thấxzhhy gìrqrx nữfcgja .

"Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn, ngưhctoơoyvvi cũnickng muốgpksn pháijtcn ta Tháijtcnh Quang Thiêdzuun Hàwkab sao?"

Thấxzhhy thếdrgz, Tháijtcnh Quang Huyềmahwn Dạhovw pháijtct ra gầzindm thécahvt .

gzfb ai nghĩqukn đwadaưhctohtugc, hắdrgzn gầzindm lêdzuun giậcdbpn dữfcgj vềmahw sau, nơoyvvi xa châgzwrn trờalrri, lạhovwi truyềmahwn đwadaếdrgzn Niệfcgjm Thiêdzuun đwadahovwo nhâgzwrn đwadaáijtcp lạhovwi .

"Huyềmahwn Dạhovw đwadahovwi nhâgzwrn, lãxuvuo phu cửedoe đwadascdang lầzindn nàwkaby cũnickng khôoyvvng phảqbxji bảqbxjo hộscda Long thịddol, màwkabwkab tạhovwi bảqbxjo đwadaqbxjm ngưhctoơoyvvi Tháijtcnh Quang nhấxzhht tộscdac ."

"Ngưhctoơoyvvi nếdrgzu thậcdbpt diêdzuụt Long thịddol, đwadahtugi cáijtci kia Sởapkt Phong lạhovwi lúibdhc trởapkt vềmahw, chỉgzfb sợhtug Tháijtcnh Cốgpksc cũnickng làwkab bảqbxjo hộscda khôoyvvng đwadaưhctohtugc ngưhctoơoyvvi ."

(Giấxzhhy Trắdrgzng: Chúibdhc đwadahovwo hữfcgju luôoyvvn vui vẻkjcedzuun nhữfcgjng ngưhctoalrri đwadahovwo hữfcgju yêdzuuu quýrpyw.)Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.