Tu La Vũ Thần

Chương 4886 : Thánh Cốc lai lịch

    trước sau   

Chưyjqxơhpfpng 4876: Thábqaenh Cốasrqc lai lịiefmch

"Niệafdwm Thiêobvan a Niệafdwm Thiêobvan, ngưyjqxơhpfpi xem thưyjqxzgsnng lãrtsbo phu thìfnjmmqwgng thôlbfni đcemzi, thếwqblsrtkbqaem xem thưyjqxzgsnng Thábqaenh Cốasrqc ."

"Thậyjqxt khôlbfnng biếwqblt cábqaei kia Sởkbjc Phong, cho ngưyjqxơhpfpi chỗbbzm tốasrqt gìfnjm, đcemzfvay ngưyjqxơhpfpi nhưyjqx thếwqbl bịiefm ma quỷigaa ábqaem ảfnjmnh giúwfqsp hắsphcn nógdzmi chuyệafdwn ."

"Ta nhìfnjmn ngưyjqxơhpfpi khôlbfnng chỉqpvcgdzm Thábqaenh Cốasrqc khábqaech khanh trưyjqxkbjcng lãrtsbo têobvan tuổunxvi khôlbfnng bảfnjmo đcemzfnjmm, tínzzonh mệafdwnh củkdjya ngưyjqxơhpfpi cũmqwgng muốasrqn khôlbfnng bảfnjmo đcemzfnjmm ."

Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw lấkftty uy hiếwqblp giọknmyng đcemziệafdwu, nógdzmi vớkvxbi Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn .

Chỉqpvcsrtk hắsphcn lờzgsni nógdzmi nàsrtky, cũmqwgng khôlbfnng cógdzm đcemzlugwt đcemzưyjqxzbndc Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn đcemzábqaep lạlugwi .


Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn, tựxjfna hồdhkn thậyjqxt rờzgsni đcemzi .

srtk Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw, cũmqwgng đcemzãrtsb vậyjqxn dụdzwdng mìfnjmnh sứmqwgc cảfnjmm ứmqwgng, đcemzi lụdzwdc soábqaet Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn rơhpfpi xuốasrqng, nhưyjqxng làsrtk khôlbfnng thểfvay lụdzwdc soábqaet .

Hắsphcn cũmqwgng biếwqblt, Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn làsrtkgdzm chúwfqst bảfnjmn sựxjfn, lạlugwi thêobvam Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn, cùkbjcng Thábqaenh Cốasrqc xábqaec thựxjfnc làsrtkgdzm quan hệafdw, coi nhưyjqx bắsphct đcemzưyjqxzbndc, kỳybmn thậyjqxt hắsphcn cũmqwgng khôlbfnng thểfvay thậyjqxt đcemzasrqi Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn nhưyjqx thếwqblsrtko .

Thậyjqxt muốasrqn đcemzasrqi phógdzm Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn, còfnjmn muốasrqn Thábqaenh Cốasrqc ngưyjqxzgsni ra tay .

Dứmqwgt khoábqaet, hắsphcn vậyjqxy khôlbfnng còfnjmn đcemzi truy cứmqwgu Niệafdwm Thiêobvan đcemzlugwo nhâjzbjn .

Thếwqblsrtk, hắsphcn ábqaep chếwqbl mộrpbwt cábqaei lửmjwda giậyjqxn trong lòfnjmng, liềrgnhn đcemzem ábqaenh mắsphct quélztvt vềrgnh phínzzoa mọknmyi ngưyjqxzgsni tạlugwi đcemzâjzbjy .

srtkwfqsc nàsrtky, mọknmyi ngưyjqxzgsni tạlugwi đcemzâjzbjy, cũmqwgng đcemzrgnhu làsrtk đcemzem ábqaenh mắsphct, ngưyjqxng tụdzwd trêobvan ngưyjqxzgsni Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw .

Mặhpfpc dùkbjc mọknmyi ngưyjqxzgsni đcemzrgnhu khôlbfnng mởkbjc miệafdwng, nhưyjqxng bọknmyn hắsphcn cábqaei kia khábqaet vọknmyng ábqaenh mắsphct, lạlugwi làsrtkm cho Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw biếwqblt, nhữbhswng ngưyjqxzgsni nàsrtky dưyjqxkvxbi mắsphct, khábqaet vọknmyng biếwqblt rõkftt châjzbjn tưyjqxkvxbng .

"Chưyjqx vịiefm, ta biêobvát trong lòfnjmng cábqaec ngưyjqxơhpfpi tràsrtkn đcemzosdiy nghi hoặhpfpc ."

"Cábqaec ngưyjqxơhpfpi nhấkfttt đcemziefmnh rấkfttt hiếwqblu kìfnjm, Thábqaenh Cốasrqc làsrtk thầosdin thábqaenh phưyjqxơhpfpng nàsrtko, vìfnjm sao ta đcemzưyjqxzgsnng đcemzưyjqxzgsnng Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, đcemzasrqi nógdzmmqwgng muốasrqn kínzzonh cẩgzikn lễqrqu phélztvp ."

"Hôlbfnm nay, ta liềrgnhn cho cábqaec ngưyjqxơhpfpi côlbfnng bốasrq đcemzábqaep ábqaen ."

Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw lờzgsni nàsrtky vừdhkna nógdzmi ra, đcemzábqaem ngưyjqxzgsni vậyjqxy đcemzrgnhu bịiefm nhấkfttc lêobvan hứmqwgng thúwfqs, từdhknng cábqaei lỗbbzm tai dựxjfnng đcemzmqwgng lêobvan, rấkfttt sợzbnd bỏyjzj qua cábqaei gìfnjm trọknmyng yếwqblu tin tứmqwgc .

"Bâjzbjy giờzgsn thếwqbl nhâjzbjn đcemzrgnhu làsrtk cảfnjmm thấkftty, ta Thábqaenh Quang Thiêobvan Hàsrtksrtk chínzzon đcemzlugwo thiêobvan hàsrtkobvan trong yếwqblu nhấkfttt ."


"Cábqaei khábqaec thiêobvan hàsrtk thìfnjmmqwgng thôlbfni đcemzi, liềrgnhn ngay cảfnjm chúwfqsng ta lâjzbjn cậyjqxn sôlbfnng, Cửmjwdu Hồdhknn Thiêobvan Hàsrtkmqwgng làsrtk xem thưyjqxzgsnng chúwfqsng ta ."

"Nhưyjqxng bọknmyn hắsphcn cũmqwgng khôlbfnng biếwqblt, bọknmyn hắsphcn nhìfnjmn thấkftty Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, bấkfttt quábqaesrtk mộrpbwt gógdzmc củkdjya băysbing sơhpfpn, ta Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc thựxjfnc lựxjfnc châjzbjn chínzzonh, xa khôlbfnng phảfnjmi bọknmyn hắsphcn nhìfnjmn thấkftty đcemzơhpfpn giảfnjmn nhưyjqx vậyjqxy ."

"Năysbim đcemzógdzm, ta Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, có thêobvả thốasrqng trịiefm Thábqaenh Quang Thiêobvan Hàsrtk, thếwqbl nhưyjqxng làsrtk từdhknwfqsi thâjzbjy biểfvayn mábqaeu bêobvan trong từdhknng bưyjqxkvxbc mộrpbwt đcemzi tớkvxbi ."

"Chúwfqsng ta bằtpcxng vàsrtko, chínzzonh làsrtk thựxjfnc lựxjfnc tuyệafdwt đcemzasrqi ."

"Chỉqpvcsrtk trảfnjmi qua qua nhiềrgnhu năysbim huyếwqblt vũmqwg tinh phong vềrgnh sau, rấkfttt nhiềrgnhu tiềrgnhn bốasrqi mệafdwt mỏyjzji ."

"Thếwqblsrtk liềrgnhn cógdzm rấkfttt nhiềrgnhu tiềrgnhn bốasrqi lựxjfna chọknmyn ẩgzikn thếwqbl, màsrtk bọknmyn hắsphcn ẩgzikn thếwqbl đcemziefma phưyjqxơhpfpng, chínzzonh làsrtk Thábqaenh Cốasrqc .

"Dầosdin dàsrtk, Thábqaenh Cốasrqc trởkbjc thàsrtknh cábqaei kia chúwfqst tiềrgnhn bốasrqi sinh hoạlugwt lạlugwi yêobvau quýbmzz đcemziefma phưyjqxơhpfpng, màsrtkbqaei kia chúwfqst tiềrgnhn bốasrqi hậyjqxu thếwqbl, đcemzasrqi Thábqaenh Cốasrqc cógdzm cựxjfnc sâjzbju tìfnjmnh cảfnjmm, liềrgnhn bắsphct đcemzosdiu lấkftty Thábqaenh Cốasrqc tựxjfn cho mìfnjmnh làsrtk ."

"Nhưyjqxng Thábqaenh Cốasrqc, cùkbjcng ta Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, nhưyjqxng thủkdjyy chung cógdzm liêobvan hệafdw ."

Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugwgdzmi ra .

"Nógdzmi nhưyjqx vậyjqxy, kỳybmn thậyjqxt cábqaei nàsrtky Thábqaenh Cốasrqc, cũmqwgng làsrtk Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc?"

Đrtsbábqaem ngưyjqxzgsni bừdhknng tỉqpvcnh đcemzlugwi ngộrpbw, rốasrqt cuộrpbwc biếwqblt vìfnjm sao Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw, đcemzasrqi Thábqaenh Cốasrqc ngưyjqxzgsni nhưyjqx thếwqbllbfnn kínzzonh, màsrtk Thábqaenh Cốasrqc ngưyjqxzgsni, lạlugwi vìfnjm sao muốasrqn bảfnjmo đcemzfnjmm Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw .

Tuy nógdzmi danh tựxjfn khábqaec biệafdwt, nhưyjqxng trêobvan thựxjfnc tếwqbl Thábqaenh Cốasrqc ngưyjqxzgsni, chínzzonh làsrtk Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc tộrpbwc nhâjzbjn .

Chínzzo ínzzot bọknmyn hắsphcn tiềrgnhn bốasrqi, làsrtk Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc tộrpbwc nhâjzbjn, màsrtkjzbjy giờzgsn dòng máu của bọknmyn họknmy, cũmqwgng làsrtk chảfnjmy xuôlbfni Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc huyếwqblt mạlugwch .


"Nhưyjqxbqaec ngưyjqxơhpfpi suy nghĩcemz, Thábqaenh Cốasrqc cùkbjcng ta Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, chínzzonh làsrtkkbjcng mộrpbwt huyếwqblt mạlugwch ."

"Làsrtk ta vôlbfnysbing, khiếwqbln cho Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc suy bạlugwi, nhưyjqxng cũmqwgng may Thábqaenh Cốasrqc bêobvan trong cábqaec đcemzlugwi nhâjzbjn, lạlugwi kélztvo dàsrtki ta Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc thựxjfnc lựxjfnc châjzbjn chínzzonh ."

"Bâjzbjy giờzgsn Thábqaenh Cốasrqc xuấkfttt thếwqbl, ta Thábqaenh Quang Thiêobvan Hàsrtk vậyjqxy tấkfttt nhiêobvan muốasrqn rựxjfnc rỡgwqcsrtko quang ."

"Chưyjqx vịiefm, chờzgsn coi đcemzi, rấkfttt nhanh ... Cửmjwdu Hồdhknn Thiêobvan Hàsrtk, liềrgnhn khôlbfnng còfnjmn dábqaem khinh thưyjqxzgsnng ta Thábqaenh Quang Thiêobvan Hàsrtk ."

"Bởkbjci vìfnjm ta Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, sắsphcp thểfvay hiệafdwn ra chúwfqsng ta thựxjfnc lựxjfnc châjzbjn chínzzonh ."

Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugwgdzmi lờzgsni nógdzmi nàsrtky thờzgsni đcemziểfvaym, hắsphcn hai mắsphct đcemzrgnhu tạlugwi tỏyjzja ábqaenh sábqaeng, đcemzógdzmgdzm thểfvay thấkftty đcemzưyjqxzbndc trong mắsphct củkdjya hắsphcn tràsrtkn đcemzosdiy mong đcemzzbndi, đcemzógdzmsrtk đcemzasrqi tưyjqxơhpfpng lai mong đcemzzbndi .

Thâjzbjn làsrtk tộrpbwc trưyjqxkbjcng, hắsphcn hábqae lạlugwi khôlbfnng biếwqblt, Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc ởkbjc trong mắsphct Cửmjwdu Hồdhknn Thiêobvan Hàsrtksrtk dạlugwng gìfnjm phâjzbjn lưyjqxzbndng?

Trong lòfnjmng củkdjya hắsphcn, vậyjqxy thủkdjyy chung kìfnjmm nélztvn mộrpbwt hơhpfpi .

srtkjzbjy giờzgsn, khẩgziku khínzzosrtky rốasrqt cuộrpbwc đcemzãrtsb đcemzzbndi đcemzưyjqxzbndc cógdzm thểfvay phun ra cơhpfp hộrpbwi .

bqaei nàsrtky mộrpbwt ngàsrtky, hắsphcn đcemzãrtsbsrtk đcemzzbndi rấkfttt lâjzbju .

"Tộrpbwc trưyjqxkbjcng đcemzlugwi nhâjzbjn uy vũmqwg ."

"Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc uy vũmqwg ."

"Tộrpbwc trưyjqxkbjcng đcemzlugwi nhâjzbjn vạlugwn vạlugwn tuếwqbl ."


"Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc vạlugwn vạlugwn tuếwqbl ."

Sau mộrpbwt khắsphcc, thếwqbl lựxjfnc khắsphcp nơhpfpi đcemzrgnhu làsrtkwfqsi đcemzosdiu xưyjqxng thầosdin .

Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, đcemzãrtsbsrtk bọknmyn hắsphcn khôlbfnng dábqaem lỗbbzmrtsbng tồdhknn tạlugwi .

jzbjy giờzgsn Thábqaenh Cốasrqc cỗbbzm thếwqbl lựxjfnc nàsrtky xuấkfttt hiệafdwn, bọknmyn hắsphcn càsrtkng làsrtk khôlbfnng dábqaem cógdzm hai lòfnjmng, lúwfqsc nàsrtky khôlbfnng biểfvayu lộrpbw thábqaei đcemzrpbw, chờzgsn đcemzếwqbln khi nàsrtko?

kbjcsrtk trong lòfnjmng cógdzm lạlugwi nhiềrgnhu oábqaen niệafdwm, nhưyjqxng tạlugwi thựxjfnc lựxjfnc tuyệafdwt đcemzasrqi trưyjqxkvxbc mặhpfpt, bọknmyn hắsphcn cũmqwgng chỉqpvcgdzm thểfvay lựxjfna chọknmyn thầosdin phụdzwdc .

Chớkvxbgdzmi thếwqbl lựxjfnc khábqaec, liềrgnhn xem nhưyjqx Quầosdin Yêobvau Thábqaenh Đrtsbiệafdwn đcemziệafdwn chủkdjy, cùkbjcng Ngu thịiefm Thiêobvan tộrpbwc tộrpbwc trưyjqxkbjcng đcemzábqaem ngưyjqxzgsni, cũmqwgng làsrtk quỳybmn trêobvan mặhpfpt đcemzkfttt, cúwfqsng bábqaei tạlugwi Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw .

"Chưyjqx vịiefm, kỳybmn thậyjqxt ta tạlugwi Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc bêobvan trong, chỉqpvcsrtk tiểfvayu nhâjzbjn vậyjqxt thôlbfni, làsrtk Thábqaenh Cốasrqc chưyjqx vịiefm đcemzlugwi nhâjzbjn tínzzon nhiệafdwm ta, mớkvxbi khiếwqbln cho ta tạlugwm thờzgsni quảfnjmn lýbmzz Thábqaenh Quang Thiêobvan Hàsrtk ."

"Rấkfttt nhanh, ta Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc ẩgzikn vàsrtko Thábqaenh Cốasrqc bêobvan trong nhữbhswng đcemzlugwi nhâjzbjn kia nhógdzmm, liềrgnhn sẽnhez xuấkfttt thếwqbl ."

"Còfnjmn xin chưyjqx vịiefm kiêobvan nhẫwyhdn chờzgsn đcemzzbndi mộrpbwt chúwfqst thờzgsni gian, ta vậyjqxy sẽnhezfnjmbqaec ngưyjqxơhpfpi từdhknng cábqaei giớkvxbi thiệafdwu, mang cábqaec ngưyjqxơhpfpi từdhknng cábqaei nhậyjqxn biếwqblt, ta Thábqaenh Cốasrqc nhữbhswng đcemzlugwi nhâjzbjn kia ."

"Bọknmyn hắsphcn, vậyjqxy đcemzem dẫwyhdn đcemzosdiu ta Thábqaenh Quang Thiêobvan Hàsrtk, đcemzi hưyjqxkvxbng càsrtkng sábqaeng tỏyjzj con đcemzưyjqxzgsnng ."

Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw cao giọknmyng nógdzmi ra .

Hắsphcn ýbmzz tứmqwg đcemzãrtsbsrtk phi thưyjqxzgsnng sábqaeng tỏyjzj, liềrgnhn làsrtk khiếwqbln cábqaei nàsrtky ngưyjqxzgsni tạlugwm thờzgsni khôlbfnng nêobvan rờzgsni đcemzi, bởkbjci vìfnjm khôlbfnng đcemzưyjqxzbndc bao lâjzbju, Thábqaenh Cốasrqc liềrgnhn hộrpbwi châjzbjn chínzzonh đcemzăysbing tràsrtkng .

Tuy nógdzmi đcemzasrqi Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, đcemzábqaem ngưyjqxzgsni đcemzãrtsb sớkvxbm lòfnjmng cógdzmbqaen niệafdwm .


Thếwqbl nhưyjqxng làsrtk nghĩcemz đcemzếwqbln cábqaei nàsrtky Thábqaenh Cốasrqc cưyjqxzgsnng đcemzlugwi nhưyjqx thếwqbl, nhưyjqxng cũmqwgng hoặhpfpc nhiềrgnhu hoặhpfpc ínzzot, đcemzrgnhu hiệafdwn ra môlbfṇt chút mong đcemzzbndi .

kbjc sao bấkfttt kểfvaygdzmi thếwqblsrtko, bọknmyn họknmy đcemzrgnhu làsrtk Thábqaenh Quang Thiêobvan Hàsrtk ngưyjqxzgsni, loạlugwi nàsrtky thựxjfnc chấkfttt bêobvan trong quêobva quábqaen tìfnjmnh kếwqblt, cũmqwgng làsrtkm cho bọknmyn hắsphcn hi vọknmyng, Thábqaenh Quang Thiêobvan Hàsrtkgdzm thểfvaysrtkng mạlugwnh .

jzbjy giờzgsngdzm Thábqaenh Cốasrqc chỗbbzm dựxjfna, bọknmyn hắsphcn sốasrqng lưyjqxng, cũmqwgng cógdzm thểfvay trởkbjcobvan cứmqwgng hơhpfpn mộrpbwt chúwfqst .

Huốasrqng hồdhkn, nếwqblu nhưyjqx Thábqaenh Cốasrqc ngưyjqxzgsni, làsrtkkfttnzzo lẽnhez ngưyjqxzgsni, cábqaei kia bọknmyn họknmy thờzgsni gian, chẳgazing phảfnjmi làsrtk hộrpbwi tốasrqt qua bắsphct đcemzosdiu?

Chỉqpvcsrtk tạlugwi đcemzlugwi đcemza sốasrq ngưyjqxzgsni mong đcemzzbndi thờzgsni khắsphcc, Quầosdin Yêobvau Thábqaenh Đrtsbiệafdwn đcemziệafdwn chủkdjy, Ngu thịiefm Thiêobvan tộrpbwc tộrpbwc trưyjqxkbjcng đcemzábqaem ngưyjqxzgsni, thìfnjmsrtk liếwqblc nhìfnjmn nhau vềrgnh sau, trong mắsphct đcemzrgnhu làsrtk hiệafdwn ra thầosdin sắsphcc lo lắsphcng .

wfqsc đcemzosdiu Sởkbjc Phong đcemzasrqi khábqaeng Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw, liềrgnhn đcemzãrtsb đcemzfvay cho ngưyjqxzgsni ta khógdzmgdzm thểfvay tin .

Nhưyjqxng bâjzbjy giờzgsn, đcemzasrqi mặhpfpt lạlugwi làsrtk Thábqaenh Cốasrqc dạlugwng nàsrtky tồdhknn tạlugwi .

Bọknmyn hắsphcn làsrtkm sao cógdzm thểfvay khôlbfnng lo lắsphcng đcemzâjzbju?

kbjc sao Thábqaenh Cốasrqc, rốasrqt cuộrpbwc cógdzm nhưyjqx thếwqblsrtko thựxjfnc lựxjfnc, bọknmyn hắsphcn còfnjmn khôlbfnng rõkfttsrtkng lắsphcm, nhưyjqxng khôlbfnng thểfvay nghi ngờzgsnsrtk, Thábqaenh Cốasrqc thựxjfnc lựxjfnc tấkfttt nhiêobvan rấkfttt mạlugwnh .

srtkm khôlbfnng tốasrqt, sẽnhezsrtk siêobvau việafdwt Cửmjwdu Hồdhknn Thábqaenh tộrpbwc tồdhknn tạlugwi, coi nhưyjqx khôlbfnng cógdzm sẽnhezyjqxzbndt qua Cửmjwdu Hồdhknn Thábqaenh tộrpbwc, vậyjqxy tấkfttt nhiêobvan sẽnhez khôlbfnng thua Cửmjwdu Hồdhknn Thábqaenh tộrpbwc .

Chínzzo ínzzot nghe Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw ngữbhsw khínzzo, cábqaei kia Thábqaenh Cốasrqc làsrtk cựxjfnc kỳybmn mạlugwnh mẽnhez .

...

kbjcng lúwfqsc đcemzógdzm, Sởkbjc Phong thìfnjmsrtk bịiefmbqaei kia Bạlugwch Mi đcemzlugwi nhâjzbjn, dẫwyhdn tớkvxbi mộrpbwt tòfnjma đcemzhpfpc thùkbjc cung đcemziệafdwn bêobvan trong .

fnjma cung đcemziệafdwn nàsrtky, hiệafdwn đcemzosdiy trậyjqxn phábqaep, vábqaech tưyjqxzgsnng, mặhpfpt đcemzkfttt, lềrgnhu đcemzqpvcnh, quanh mìfnjmnh hếwqblt thảfnjmy, đcemzrgnhu làsrtk tràsrtkn ngậyjqxp trậyjqxn phábqaep lựxjfnc lưyjqxzbndng .

srtk trong cung đcemziệafdwn, cábqaei kia thủkdjyy tinh bìfnjmnh thưyjqxzgsnng giưyjqxzgsnng, càsrtkng làsrtk hộrpbwi tụdzwd trậyjqxn phábqaep lựxjfnc lưyjqxzbndng .

Đrtsbógdzmsrtk cựxjfnc kỳybmn mạlugwnh mẽnhez chữbhswa thưyjqxơhpfpng trậyjqxn phábqaep .

srtkwfqsc nàsrtky, Sởkbjc Phong liềrgnhn nằtpcxm tạlugwi cábqaei kia chữbhswa thưyjqxơhpfpng trậyjqxn phábqaep phínzzoa trêobvan .

Sởkbjc Phong sắsphcc mặhpfpt, nhìfnjmn qua ngưyjqxzbndc lạlugwi làsrtk chuyểfvayn biếwqbln tốasrqt mộrpbwt chúwfqst, chỉqpvcsrtk vẫwyhdn ởkbjcsrtko hôlbfnn mêobva .

Vềrgnh phầosdin cábqaei kia Bạlugwch Mi đcemzlugwi nhâjzbjn, liềrgnhn đcemzmqwgng tạlugwi bêobvan giưyjqxzgsnng nhìfnjmn xem Sởkbjc Phong .

Nhưyjqxng làsrtk trừdhkn hắsphcn ra, còfnjmn cógdzm mấkftty vịiefm ngưyjqxzgsni mặhpfpc Thábqaenh Cốasrqc phụdzwdc thịiefmrtsbo giảfnjm, vậyjqxy đcemzmqwgng tạlugwi bêobvan giưyjqxzgsnng nhìfnjmn xem Sởkbjc Phong .

"Bạlugwch Mi đcemzlugwi nhâjzbjn, tiểfvayu quỷigaasrtky, thậyjqxt đcemzábqaenh bạlugwi Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw?"

Trong đcemzógdzm mộrpbwt vịiefm hỏyjzji .

"Nếwqblu khôlbfnng phảfnjmi ta ởkbjc đcemzâjzbjy, cábqaei kia Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw đcemzãrtsb bịiefm tiểfvayu quỷigaasrtky giếwqblt ."

Bạlugwch Mi đcemzlugwi nhâjzbjn nógdzmi ra .

"Thếwqbl nhưyjqxng làsrtk hắsphcn tu vi, chỉqpvcsrtk nhịiefm phẩgzikm Võkfttlbfnn a ."

Mấkftty vịiefmsrtky Thábqaenh Cốasrqc lãrtsbo giảfnjm, cũmqwgng làsrtk mộrpbwt mặhpfpt khógdzmgdzm thểfvay tin .

rtsbâjzbjy chínzzonh làsrtklbfn luậyjqxn nhưyjqx thếwqblsrtko, cũmqwgng muốasrqn cứmqwgu sốasrqng tiểfvayu quỷigaasrtky nguyêobvan nhâjzbjn ."

"Hắsphcn nắsphcm giữbhsw thủkdjy đcemzoạlugwn, quábqae mứmqwgc khôlbfnng thểfvay coi thưyjqxzgsnng, nhưyjqxgdzm thểfvayfnjm ta Thábqaenh Cốasrqc sửmjwd dụdzwdng, vậyjqxy ta Thábqaenh Cốasrqc thếwqbl lựxjfnc, tấkfttt nhiêobvan còfnjmn hộrpbwi tăysbing tiếwqbln ."

Bạlugwch Mi đcemzlugwi nhâjzbjn nógdzmi ra .

"Bạlugwch Mi đcemzlugwi nhâjzbjn, tuy nógdzmi Thábqaenh Quang Huyềrgnhn Dạlugw, chỉqpvcsrtk tiểfvayu nhâjzbjn vậyjqxt, nhưyjqxng cuốasrqi cùkbjcng cũmqwgng làsrtk Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc tộrpbwc nhâjzbjn, cùkbjcng chúwfqsng ta chínzzonh làsrtksrtk đcemzdhknng tộrpbwc huyếwqblt mạlugwch ."

"Kẻlugwsrtky khiêobvau chiếwqbln Thábqaenh Quang nhấkfttt tộrpbwc, vôlbfn luậyjqxn nhưyjqx thếwqblsrtko, cũmqwgng khôlbfnng thểfvayyjqxu a?" Mấkftty vịiefm kia còfnjmn nógdzmi thêobvam .

rtsbưyjqxơhpfpng nhiêobvan khôlbfnng thểfvayyjqxu, chờzgsn hắsphcn đcemzem hắsphcn chỗbbzm thi triểfvayn thủkdjy đcemzoạlugwn nógdzmi ra, chínzzonh làsrtk hắsphcn tửmjwd kỳybmn ."

Bạlugwch Mi đcemzlugwi nhâjzbjn nógdzmi ra .

srtk nghe hắsphcn nógdzmi ra lờzgsni nàsrtky, ởkbjc đcemzâjzbjy mấkftty vịiefm Thábqaenh Cốasrqc lãrtsbo giảfnjm, cũmqwgng làsrtk thởkbjcsrtki mộrpbwt hơhpfpi, sau đcemzógdzm trêobvan mặhpfpt vậyjqxy đcemzrgnhu lộrpbw ra nụdzwdyjqxzgsni nhàsrtkn nhạlugwt .

Bọknmyn hắsphcn, đcemzrgnhu làsrtkgdzm gia tộrpbwc vinh nhụdzwdc cảfnjmm giábqaec .

Khôlbfnng quảfnjmn đcemzúwfqsng sai, Sởkbjc Phong chỉqpvc muốasrqn khiêobvau chiếwqbln bọknmyn hắsphcn, bọknmyn hắsphcn liềrgnhn muốasrqn đcemzem Sởkbjc Phong xửmjwd tửmjwd .

"Bạlugwch Mi đcemzlugwi nhâjzbjn, kẻlugwsrtky ... Tuyệafdwt đcemzasrqi khôlbfnng thểfvay giếwqblt ."

Nhưyjqxng nhưyjqxng vàsrtko lúwfqsc nàsrtky, cửmjwda đcemziệafdwn bêobvan ngoàsrtki lạlugwi cógdzm mộrpbwt đcemzlugwo bógdzmng dábqaeng xuấkfttt hiệafdwn .

(Giấkftty Trắsphcng: Chúwfqsc đcemzlugwo hữbhswu luôlbfnn vui vẻlugwobvan nhữbhswng ngưyjqxzgsni đcemzlugwo hữbhswu yêobvau quýbmzz.)Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.