Tu La Vũ Thần

Chương 4887 : Toàn diện nở rộ

    trước sau   

Chưzepkơpcoung 4877: Toàouwln diệuvjhn nởcnmt rộgrip

Đxukuuvjhng ởcnmt cửuvjha đnaynzzkni đnayniệuvjhn lãjtowo giảipfl, thâadhnn cao tớdaphi hai méavubt (m), so vớdaphi ngưzepktztmi thưzepktztmng cao hơpcoun mộgript chúouwlt .

Nhưzepkng hắgripn lạzzkni rấfrhht gầpecay .

Dạzzknng nàouwly thâadhnn cao, phốohkdi hợkckap gầpecay yếjafyu thâadhnn thểpcou, nhìpcoun qua nhưzepkouwl đnaynay cáqkdsn bìpcounh thưzepktztmng .

Mặnaync dùwrfj rấfrhht gầpecay, nhưzepkng nhìpcoun qua lạzzkni làouwl tinh khízuyd thầpecan tràouwln trềadhn .

jtowo giảipflhgvbc trắgripng nhưzepk tuyếjafyt, bàn cáqkdsch đnaynkckanh đnaynpecau, tạzzknm giữvygj lạzzkni dàouwli chòpeoum râadhnu dàouwli, sợkckai râadhnu chi trưzepkơpcoủng, đnaynãjtow quáqkds gốohkdi dưzepkdaphi, nhưzepkng lạzzkni thậaffsp phầpecan sạzzknch sẽsggc .


Nhìpcoun ra, vịfdhljtowo giảipflouwly, làouwl mộgript cáqkdsi thậaffsp phầpecan chúouwl trọaffsng dáqkdsng vẻvygj ngưzepktztmi .

ouwl hắgripn, đnaynxzzung dạzzknng làouwl thâadhnn mang Tháqkdsnh Cốohkdc phụkycmc thịfdhl .

"Báqkdsi kiếjafyn Bấfrhht Ngữvygj đnaynzzkni nhâadhnn ."

Nhìpcoun thấfrhhy vịfdhljtowo giảipflouwly, cáqkdsi kia đnaynuvjhng tạzzkni Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn bêvgwxn cạzzknnh mấfrhhy vịfdhl Tháqkdsnh Cốohkdc trưzepkcnmtng lãjtowo, vộgripi vàouwlng đnaynohkdi nóhgvbouwlm thi lễpeca .

Nhìpcoun ra, vịfdhlouwly Bấfrhht Ngữvygj đnaynzzkni nhâadhnn, tạzzkni Tháqkdsnh Cốohkdc bêvgwxn trong, vậaffsy làouwlhgvb chúouwlt thâadhnn phậaffsn .

Chỉkckaouwl so vớdaphi bêvgwxn cạzzknnh ngưzepktztmi, cáqkdsi kia màouwly trắgripng lạzzkni khôyqyfng chỉkckahgvb khôyqyfng cóhgvb đnaynohkdi nóhgvb thi lễpeca, ngưzepkkckac lạzzkni mặnaynt lộgrip khôyqyfng vui .

"Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj, làouwl Niệuvjhm Thiêvgwxn đnaynzzkno nhâadhnn đnaynpcou ngưzepkơpcoui tớdaphi đnayni?"

"Hắgripn thậaffst đnaynúouwlng làouwl chưzepka từscmh bỏlfys ýkcka đnaynfdhlnh a ."

"Nêvgwxn khôyqyfng biếjafyt cáqkdsi nàouwly Sởcnmt Phong, làouwl đnaynuvjh tửuvjh củfdhla hắgripn a?"

Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn khôyqyfng chỉkckahgvb gọaffsi thẳxfkfng têvgwxn húouwly, lạzzkni cáqkdsi kia khôyqyfng vui tháqkdsi đnayngrip, cũxgcyng làouwl biểpcouu hiệuvjhn hếjafyt sứuvjhc rõquzqouwlng .

"Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, ta tớdaphi đnaynâadhny cùwrfjng Niệuvjhm Thiêvgwxn huynh khôyqyfng quan hệuvjh ."

"Vềadhn phầpecan Niệuvjhm Thiêvgwxn huynh cùwrfjng Sởcnmt Phong, tựkckaa hồxzzuxgcyng khôyqyfng quan hệuvjh ."

Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygjhgvbi ra .

"Khôyqyfng cóhgvb quan hệuvjhpcou vớdaphi Niệuvjhm Thiêvgwxn đnaynzzkno nhâadhnn?"

"Toàouwln bộgrip Tháqkdsnh Cốohkdc, ngưzepktztmi nàouwlo khôyqyfng biếjafyt, ngưzepkơpcoui cùwrfjng Niệuvjhm Thiêvgwxn đnaynzzkno nhâadhnn quan hệuvjh?"

"Hắgripn có thêvgwx̉ câadhǹm tớdaphi Tháqkdsnh Cốohkdc kháqkdsch khanh trưzepkcnmtng lãjtowo thâadhnn phậaffsn, nhưzepkng cũxgcyng đnaynadhnu làouwl ngưzepkơpcoui côyqyfng lao ."

"Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj, ngưzepkơpcoui cùwrfjng ai kếjafyt giao, đnaynóhgvbouwl ngưzepkơpcoui sựkckapcounh, ta khôyqyfng xen vàouwlo ."

"Nhưzepkng ta cũxgcyng muốohkdn khuyêvgwxn ngưzepkơpcoui mộgript câadhnu, ngưzepkơpcoui phảipfli nhớdaph kỹpcbb, ngưzepkơpcoui dòpeoung họaffs, càouwlng phảipfli biếjafyt, thâadhnn phậaffsn củfdhla ngưzepkơpcoui ."

"Niệuvjhm Thiêvgwxn đnaynzzkno nhâadhnn, đnaynãjtowouwlouwlng ngàouwly càouwlng coi trờtztmi bằwjpang vung, thậaffsm chízuyd mởcnmt miệuvjhng uy hiếjafyp ta, gọaffsi ta khôyqyfng nêvgwxn đnayngripng cáqkdsi nàouwly Sởcnmt Phong ."

"Hắgripn lờtztmi ấfrhhy chuyếjafyn nàouwly, đnaynãjtow khôyqyfng phảipfli khôyqyfng đnaynem ta đnaynpcououwlo mắgript đnaynơpcoun giảipfln nhưzepk vậaffsy, màouwlouwl khôyqyfng đnaynem ta Tháqkdsnh Cốohkdc đnaynpcououwlo mắgript, làouwl khôyqyfng đnaynem Tháqkdsnh chủfdhl đnaynzzkni nhâadhnn đnaynpcououwlo mắgript ."

"Thâadhnn làouwl Tháqkdsnh Cốohkdc ngưzepktztmi, Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj, ta cảipflm thấfrhhy ngưzepkơpcoui hẳxfkfn làouwlquzqouwlng ngưzepkơpcoui lậaffsp trưzepktztmng ."

Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn lờtztmi nàouwly, làouwl nghiêvgwxng miệuvjhng nóhgvbi, loạzzkni kia châadhnm biếjafym, ngưzepktztmi bêvgwxn ngoàouwli đnaynadhnu nhìpcoun ra .

"Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, ta cùwrfjng Niệuvjhm Thiêvgwxn huynh xáqkdsc thựkckac quen biếjafyt, nhưzepkng làouwl hắgripn nóhgvbi chuyệuvjhn hàouwlnh đnayngripng, chízuydnh hắgripn hẳxfkfn làouwlhgvb thểpcou phụkycm tráqkdsch ."

"Nếjafyu nhưzepk, hắgripn thậaffst mạzzkno phạzzknm Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, ta tin tưzepkcnmtng lấfrhhy Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn tízuydnh cáqkdsch, vậaffsy sẽsggc khôyqyfng dễpecaouwlng thảipfl qua hắgripn ."

"Mặnaynt kháqkdsc Niệuvjhm Thiêvgwxn huynh, cóhgvb thểpcou đnaynưzepkkckac đnaynếjafyn Tháqkdsnh chủfdhl đnaynzzkni nhâadhnn, khâadhnm ban thưzepkcnmtng kháqkdsch khanh trưzepkcnmtng lãjtowo xưzepkng hàouwlo, đnaynóhgvbouwl Niệuvjhm Thiêvgwxn huynh, xáqkdsc thựkckac giúouwlp ta Tháqkdsnh Cốohkdc ra lựkckac, cùwrfjng ta nhưzepkng khôyqyfng quan hệuvjh, ta cũxgcyng khôyqyfng cóhgvb mặnaynt mũxgcyi kia ."

Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygjhgvbi ra .

"Cáqkdsi kia ngưzepkơpcoui tớdaphi nơpcoui nàouwly làouwlm cáqkdsi gìpcou?"

"Ta nhưzepk khôyqyfng nghe lầpecam, ngưzepkơpcoui vừscmha vặnaynn giốohkdng nhưzepkouwlhgvbi, khôyqyfng cho ta giếjafyt kẻvygjouwly a?"

"Chăwzjb̉ng lẽsggc lại, ngưzepkơpcoui cùwrfjng hắgripn cóhgvb quan hệuvjh sao?"

Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, chỉkckaouwlo Sởcnmt Phong nóhgvbi ra .

"Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt ."

Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygjhgvbi ra .

"Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt?"

Nghe nóhgvbi lờtztmi nàouwly, ởcnmt đnaynâadhny Tháqkdsnh Cốohkdc trưzepkcnmtng lãjtowo, đnaynadhnu làouwl mắgript lộgrip ra vui mừscmhng .

Ngay cảipflouwlc trưzepkdaphc còpeoun xụkycm mặnaynt Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, sắgripc mặnaynt cũxgcyng làouwl trởcnmtvgwxn nhu hòpeoua, nhắgripm lạzzkni khóhgvbe mắgript nhưzepkng vẫwkuon cảipflm giáqkdsc cóhgvb ýkckazepktztmi tuôyqyfn ra .

"Rốohkdt cụkycmc vẫwkuon làouwl mởcnmt, khôyqyfng uổwjpang phízuyd Mộgripng Lai tiểpcouu thưzepk, cùwrfjng Hâadhnm Đxukuiềadhnm cáqkdsc nàouwlng cốohkd gắgripng lâadhnu nhưzepk vậaffsy ."

Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn vuốohkdt ve sợkckai râadhnu, trêvgwxn mặnaynt ýkckazepktztmi cũxgcyng làouwlouwlng ngàouwly càouwlng rõquzqouwlng .

"Tậaffsn dụkycmng thờtztmi cơpcou thờtztmi gian khôyqyfng trởcnmt lạzzkni, Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt khôyqyfng dễpeca, bâadhny giờtztm Tháqkdsnh chủfdhl đnaynzzkni nhâadhnn khôyqyfng tạzzkni, ta liềadhnn làouwlm chủfdhl ."

"Mau gọaffsi Mộgripng Lai tiểpcouu thưzepkwrfjng Hâadhnm Đxukuiềadhnm cáqkdsc nàouwlng, mau chóhgvbng tiếjafyn đnayni tu luyệuvjhn a ."


Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn nóhgvbi vớdaphi Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj .

hgvb thểpcououwl bởcnmti vìpcou cao hứuvjhng, ngay cảipfl hắgripn đnaynohkdi Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj tháqkdsi đnayngrip, cũxgcyng làouwl trởcnmtvgwxn kháqkdspcoun khôyqyfng ízuydt, khôyqyfng tạzzkni nhưzepkouwlc trưzepkdaphc nhưzepk vậaffsy, đnaynohkdi chọaffsi gay gắgript .

"Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, cáqkdsi kia trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm thếjafy nhưzepkng làouwl tạzzkni Sởcnmt Phong tớdaphi vềadhn sau mớdaphi mởcnmt ."

Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygjhgvbi ra .

"..."

Hắgripn lờtztmi nàouwly vừscmha nóhgvbi ra, nhữvygjng trưzepkcnmtng lãjtowo kia hai mặnaynt nhìpcoun nhau .

ouwl Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, thìpcououwl nhízuydu màouwly .

"Ngưzepkơpcoui đnaynâadhny làouwl ýkckapcou?"

Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn hỏlfysi .

"Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, ngưzepkơpcoui hẳxfkfn phảipfli biếjafyt, trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycmouwlhgvb linh tízuydnh ."

"Tạzzkni ta trong cốohkdc mộgript mựkckac cóhgvb dạzzknng nàouwly nghe đnaynxzzun, duy cóhgvb thiêvgwxn phúouwl dịfdhl bẩadhnm hạzzknng ngưzepktztmi xuấfrhht hiệuvjhn, mớdaphi cóhgvb thểpcou đnaynpcou cho trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt ra ."

"Lầpecan trưzepkdaphc, đnaynpcou trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt ra, vẫwkuon làouwl Tháqkdsnh chủfdhl đnaynzzkni nhâadhnn vịfdhl kia đnaynuvjh tửuvjh cuốohkdi ."

"Theo lýkckaouwlhgvbi, đnaynãjtow sớdaphm tớdaphi trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm, lạzzkni lầpecan nữvygja mởcnmt ra thờtztmi đnayniểpcoum ."


"Màouwl Mộgripng Lai tiểpcouu thưzepk đnaynáqkdsm ngưzepktztmi, vìpcou đnaynpcou cho trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt ra, môyqyf̣t mưzepḳc tại dùwrfjng Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm tráqkdsi câadhny tu luyệuvjhn ."

"Nhưzepkng tu luyệuvjhn lâadhnu nhưzepk vậaffsy, lạzzkni từscmh đnaynpecau đnaynếjafyn cuốohkdi khôyqyfng cóhgvb mởcnmt ra, hếjafyt lầpecan nàouwly tớdaphi lầpecan kháqkdsc tạzzkni Sởcnmt Phong tớdaphi vềadhn sau mớdaphi mởcnmt ra, ngưzepkơpcoui khôyqyfng cảipflm thấfrhhy, đnaynâadhny cũxgcyng khôyqyfng phảipfli làouwl ngẫwkuou nhiêvgwxn sao?"

Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygjhgvbi ra .

"Tròpeouzepktztmi, ngưzepkơpcoui làouwl muốohkdn nóhgvbi, làouwl trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm, cảipflm ứuvjhng đnaynưzepkkckac cáqkdsi nàouwly Sởcnmt Phong thiêvgwxn phúouwl, cho nêvgwxn mớdaphi mởcnmt ra?"

"Ta Tháqkdsnh Cốohkdc tháqkdsnh thụkycm, lạzzkni bởcnmti vìpcou mộgript ngoạzzkni nhâadhnn màouwl mởcnmt ra?"

Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn mộgript mặnaynt tràouwlo phúouwlng .

Đxukuohkdi vớdaphi Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn phảipfln ứuvjhng, Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj tựkckaa hồxzzu sớdaphm cóhgvb đnaynqkdsn trưzepkdaphc, thếjafyouwl hắgripn nhìpcoun vềadhn phízuyda mấfrhhy vịfdhl trưzepkcnmtng lãjtowo kháqkdsc .

"Chưzepk vịfdhl, cáqkdsc ngưzepkơpcoui cảipflm thấfrhhy đnaynâadhny làouwl trùwrfjng hợkckap sao?"

"A cáqkdsi nàouwly ..."

Nghe nóhgvbi lờtztmi nàouwly, cáqkdsi kia mấfrhhy vịfdhl trưzepkcnmtng lãjtowo đnaynadhnu làouwl mặnaynt lộgrip xấfrhhu hổwjpa nởcnmt nụkycmzepktztmi khổwjpa .

Thâadhnn làouwl Tháqkdsnh Cốohkdc ngưzepktztmi, đnaynohkdi vớdaphi trong cốohkdc nàouwly Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm, bọaffsn hắgripn đnaynadhnu hiểpcouu rấfrhht rõquzq .

Trêvgwxn thựkckac tếjafy, bọaffsn hắgripn vậaffsy càouwlng muốohkdn tin tưzepkcnmtng, Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj thuyếjafyt pháqkdsp, trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm, rấfrhht cóhgvb thểpcououwl bởcnmti vìpcou Sởcnmt Phong mởcnmt ra .

Chỉkckaouwl bọaffsn hắgripn khôyqyfng dáqkdsm đnayngripc tộgripi Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn, tựkcka nhiêvgwxn khôyqyfng dáqkdsm nóhgvbi lờtztmi nàouwlo .

"Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj, ngưzepkơpcoui vìpcou bảipflo đnaynipflm cáqkdsi nàouwly Sởcnmt Phong, thậaffst đnaynúouwlng làouwl nhọaffsc lòpeoung ."

"Khôyqyfng nóhgvbi trưzepkdaphc cáqkdsi nàouwly cóhgvb phảipfli trùwrfjng hợkckap hay khôyqyfng, coi nhưzepk thậaffst cùwrfjng Sởcnmt Phong cóhgvb quan hệuvjh, cáqkdsi kia lạzzkni cóhgvb thểpcou thếjafyouwlo?"

"Chẳxfkfng lẽsggc trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt ra, liềadhnn khôyqyfng thểpcou giếjafyt hắgripn àouwl, đnaynâadhny làouwl ai quy đnaynfdhlnh?"

Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn hỏlfysi .

"Nếjafyu chỉkckaouwlpcounh thưzepktztmng mởcnmt ra, ngưzepkkckac lạzzkni cũxgcyng khôyqyfng sao ."

"Bâadhny giờtztm, trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm, chízuydnh làouwl toàouwln diệuvjhn nởcnmt rộgrip ."

Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygjhgvbi ra .

"Cáqkdsi gìpcou, toàouwln diệuvjhn nởcnmt rộgrip?"

Nghe nóhgvbi bốohkdn chữvygjouwly, chớdaphhgvbi ngưzepktztmi bêvgwxn ngoàouwli, ngay cảipfl Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn cũxgcyng làouwl giậaffst nảipfly cảipflpcounh .

qkds

Mộgript trậaffsn kìpcounh phong cưzepkdaphp qua, Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn đnaynãjtowouwl khôyqyfng còpeoun trong cung đnayniệuvjhn .

Thấfrhhy thếjafy, Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj nhàouwln nhạzzknt mộgript cưzepktztmi, nhìpcoun vềadhn phízuyda mấfrhhy vịfdhl trưzepkcnmtng lãjtowo .

"Thậaffst tốohkdt chăwzjbm sóhgvbc Sởcnmt Phong, hắgripn nhưzepk xuấfrhht hiệuvjhn khôyqyfng hay xảipfly ra, cáqkdsc ngưzepkơpcoui đnaynadhnu chịfdhlu khôyqyfng nổwjpai ."

hgvbi xong lờtztmi nàouwly, hắgripn vừscmha xoay ngưzepktztmi lưzepkdapht vềadhn phízuyda ngoàouwli đnayniệuvjhn .

Hắgripn biếjafyt Bạzzknch Mi đnaynzzkni nhâadhnn đnayni đnaynâadhnu, tựkcka nhiêvgwxn làouwl tiếjafyn vềadhn trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm chỗjpyk đnaynfdhla phưzepkơpcoung .

Chỉkckaouwl tạzzkni Tháqkdsnh Quang Bấfrhht Ngữvygj sau khi đnayni, cáqkdsi kia mấfrhhy vịfdhl trưzepkcnmtng lãjtowo sắgripc mặnaynt, lạzzkni làouwl biếjafyn đnaynêvgwx́n kízuydch đnayngripng dịfdhl thưzepktztmng, thậaffsm chízuyd trong đnaynóhgvb mộgript vịfdhl, thâadhnn thểpcouxgcyng bắgript đnaynpecau khôyqyfng cáqkdsch nàouwlo tựkcka đnayniềadhnu khiểpcoun run rẩadhny lêvgwxn .

"Cáqkdsi nàouwly ... Nêvgwxn sẽsggc khôyqyfng thậaffst sao?"

"Kẻvygjouwly thậaffst lợkckai hạzzkni nhưzepk thếjafy, cóhgvb thểpcououwlm cho trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm toàouwln diệuvjhn nởcnmt rộgrip?"

Vịfdhl kia toàouwln thâadhnn run rẩadhny trưzepkcnmtng lãjtowo hỏlfysi .

"Bấfrhht Ngữvygj đnaynzzkni nhâadhnn, coi nhưzepk muốohkdn bảipflo đnaynipflm cáqkdsi nàouwly Sởcnmt Phong, nhưzepkng vậaffsy sẽsggc khôyqyfng vung xuốohkdng dạzzknng nàouwly hoảipflng a?"

Mặnaynt kháqkdsc mấfrhhy vịfdhlhgvbi ra .

"Têvgwx "

Nghĩheqx tớdaphi đnaynâadhny, cáqkdsi nàouwly mấfrhhy vịfdhl trưzepkcnmtng lãjtowo đnaynadhnu làouwlzuydt sâadhnu mộgript hơpcoui, cùwrfjng mộgript thờtztmi gian, đnaynem áqkdsnh mắgript rơpcoui vàouwlo Sởcnmt Phong trêvgwxn thâadhnn .

Trưzepkdaphc đnaynóhgvb bọaffsn hắgripn, còpeoun đnaynadhnu cảipflm thấfrhhy Sởcnmt Phong tấfrhht nhiêvgwxn muốohkdn chếjafyt, xuấfrhht pháqkdst từscmh nộgripi tâadhnm muốohkdn diệuvjht trừscmh Sởcnmt Phong .

Nhưzepkng làouwladhny giờtztm, bọaffsn hắgripn lạzzkni nhìpcoun Sởcnmt Phong, trong mắgript lạzzkni hiệuvjhn ra mộgript chúouwlt kiêvgwxng kịfdhl .

Trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm, viễpecan cổwjpa vềadhn sau liềadhnn đnaynãjtow tồxzzun tạzzkni, tạzzkni cáqkdsi nàouwly Tháqkdsnh Cốohkdc bêvgwxn trong, đnaynãjtowhgvb mấfrhhy vạzzknn năwzjbm .

ouwl trong cốohkdc mộgript mựkckac cóhgvb mộgript cáqkdsi thuyếjafyt pháqkdsp, duy cóhgvb thiêvgwxn phúouwl tuyệuvjht luâadhnn ngưzepktztmi, mớdaphi cóhgvb thểpcou đnaynpcou cho trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt ra .

Nhưzepkng trêvgwxn thựkckac tếjafy, trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycmouwlhgvb thểpcou toàouwln diệuvjhn nởcnmt rộgrip .

ouwlqkdsi kia cóhgvb thểpcououwlm cho trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm toàouwln diệuvjhn nởcnmt rộgrip ngưzepktztmi, đnaynãjtowxgcyng khôyqyfng phảipfli làouwl thiêvgwxn phúouwl mạzzknnh mẽsggc đnaynơpcoun giảipfln nhưzepk vậaffsy .

Theo nhưzepk truyềadhnn thuyếjafyt ... Chỉkckahgvbhgvb thểpcou thay đnaynwjpai mêvgwxnh môyqyfng tu võ giớdaphi cáqkdsch cụkycmc tồxzzun tạzzkni, mớdaphi cóhgvb thểpcou đnaynpcou cho trong cốohkdc Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm toàouwln diệuvjhn nởcnmt rộgrip .

Đxukuưzepkơpcoung nhiêvgwxn, qua nhiềadhnu năwzjbm nhưzepk vậaffsy, mặnaync dùwrfj đnaynãjtow từscmhng cóhgvb ngưzepktztmi, đnaynpcou trong cốohkdc nàouwly Tháqkdsnh Liêvgwxn Thụkycm mởcnmt ra, nhưzepkng vềadhn phầpecan toàouwln diệuvjhn nởcnmt rộgrip, nhưzepkng lạzzkni chưzepka bao giờtztmhgvb qua ...

(Giấfrhhy Trắgripng: Chúouwlc đnaynzzkno hữvygju luôyqyfn vui vẻvygjvgwxn nhữvygjng ngưzepktztmi đnaynzzkno hữvygju yêvgwxu quýkcka.)Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.