Tu La Vũ Thần

Chương 4888 : Sự thật sai lầm

    trước sau   

Chưezzsơjjnnng 4878: Sựpzlx thậntkst sai lầojjcm

Tháepminh Cốdubfc, chỉxbjfnh thểzvuw cấptdsu tạuckno, thậntkst sựpzlxmmof mộpzlxt tòkbkba thâuudvm cốdubfc .

Chỉxbjfmmof toàmmofmmofy thâuudvm cốdubfc lạuckni vôqjzc cùng lơjjnńn .

Lớojjcn đfoyjếrinun, trong cốdubfc nàmmofy cókvptbxoxi non sôqjzcng ngòkbkbi, đfoyjuckni dưezzsơjjnnng mêabrinh môqjzcng, nghiễjowkm nhiêabrin tạuckno thàmmofnh mộpzlxt cáepmii hoàmmofn chỉxbjfnh trong cốdubfc thếrinu giớojjci .

mmof tạuckni trong cốdubfc nàmmofy trung tâuudvm nhấptdst, cókvpt mộpzlxt viêabrin đfoyjuckni thụanbt che trờmmofi .

Viêabrin nàmmofy đfoyjuckni thụanbt che trờmmofi, cao tớojjci 38,000 mépzlxt (m) .


Nhưezzsng nókvpti nókvptmmofuudvy, lạuckni khôqjzcng quáepmi chuẩgervn xáepmic, chủqzja thểzvuwmmofuudvy, thếrinu nhưezzsng làmmof trêabrin càmmofnh câuudvy mặrqpxt, nhưezzsng lạuckni mởduxd ra từptdsng đfoyjepmi từptdsng đfoyjepmi to lớojjcn hoa sen .

Hoa sen tổpogrng cộpzlxng táepmim mưezzsơjjnni táepmim đfoyjókvpta .

Mỗgurci đfoyjókvpta nởduxd rộpzlx vềtkkd sau, đfoyjưezzsmmofng kíoxxlnh cũpkkkng cókvpt thểzvuw đfoyjucknt mấptdsy ngàmmofn mépzlxt (m), khôqjzcng chỉxbjfkvpt tảglmxn ra nồnudpng đfoyjntksm hưezzsơjjnnng hoa khíoxxl, còkbkbn tảglmxn ra áepminh sáepming màmmofu trắzvuwng .

mmofezzsojjci mắzvuwt, viêabrin nàmmofy trêabrin đfoyjuckni thụanbt che trờmmofi mặrqpxt táepmim mưezzsơjjnni táepmim đfoyjókvpta hoa sen, toàmmofn bộpzlx nởduxd rộpzlx ra .

Dạucknng nàmmofy cảglmxnh tưezzsabring, từptdsezzsa đfoyjếrinun nay còkbkbn làmmof lầojjcn đfoyjojjcu tiêabrin xuấptdst hiệotgmn .

Cho nêabrin cấptdsp tốdubfc hấptdsp dẫptdsn đfoyjuckni lưezzsabring Tháepminh Cốdubfc ngưezzsmmofi .

jowkmmofepmii nàmmofy đfoyjuckni thụanbt che trờmmofi chung quanh, đfoyjãepmimmof tụanbt tậntksp khôqjzcng íoxxlt ngưezzsmmofi, nhưezzsng vẫptdsn cókvpt khôqjzcng íoxxlt bókvptng dáepming, chíoxxlnh đfoyjang nhanh chókvptng hưezzsojjcng nơjjnni đfoyjâuudvy chạuckny đfoyjếrinun .

"Chẳygmvng lẽbxoxkvpti, đfoyjâuudvy làmmof trong truyềtkkdn thuyếrinut toàmmofn diệotgmn nởduxd rộpzlx sao?"

"Bạucknch Mi đfoyjuckni nhâuudvn, Bấptdst Ngữqesz đfoyjuckni nhâuudvn, đfoyjâuudvy thậntkst làmmof truyềtkkdn thuyếrinut kia bêabrin trong toàmmofn diệotgmn nởduxd rộpzlx sao?"

Tháepminh Cốdubfc đfoyjáepmim ngưezzsmmofi, ngắzvuwm nhìjowkn cáepmii kia trong cốdubfc Tháepminh Liêabrin Thụanbt, kinh tháepmin khôqjzcng thôqjzci .

Khôqjzcng íoxxlt ngưezzsmmofi, còkbkbn hưezzsojjcng Tháepminh Quang Bạucknch Mi cùjowkng Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz, tiếrinun hàmmofnh hỏapswi thălwqzm .

Mặrqpxc dùjowk trong lòkbkbng đfoyjtkkdu cókvpt suy đfoyjepmin, màmmofjowk sao Tháepminh Quang Bạucknch Mi cùjowkng Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz thâuudvn phậntksn đfoyjrqpxc thùjowk, bọiknnn hắzvuwn nókvpti chuyệotgmn, càmmofng cókvpt phâuudvn lưezzsabring .

"Chưezzs vịoodg, mắzvuwt thấptdsy mớojjci làmmof thậntkst, nếrinuu nhưezzs đfoyjâuudvy khôqjzcng phảglmxi toàmmofn diệotgmn nởduxd rộpzlx ."


"Cáepmii kia lạuckni phảglmxi bộpzlxepming gìjowk, mớojjci làmmof toàmmofn diệotgmn nởduxd rộpzlx đfoyjâuudvu?"

Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqeszezzsmmofi đfoyjáepmip lạuckni nókvpti .

mmof Tháepminh Quang Bạucknch Mi, thìjowkmmof mộpzlxt mựpzlxc nhìjowkn chălwqzm chúbxoxepmii kia trong cốdubfc Tháepminh Liêabrin Thụanbt, so vớojjci ngưezzsmmofi bêabrin ngoàmmofi kíoxxlch đfoyjpzlxng cùjowkng hưezzsng phấptdsn, Tháepminh Quang Bạucknch Mi trêabrin mặrqpxt lạuckni làmmof nửrblza vui nửrblza buồnudpn .

Nhưezzsng dưezzsojjci mắzvuwt, călwqzn bảglmxn khôqjzcng cókvpt ngưezzsmmofi đfoyjzvuw ýpogr Tháepminh Quang Bạucknch Mi, ra sao khuôqjzcn mặrqpxt, bọiknnn hắzvuwn đfoyjtkkdu bịoodg trong cốdubfc nàmmofy Tháepminh Liêabrin Thụanbt, toàmmofn diệotgmn nởduxd rộpzlx cảglmxnh tưezzsabring rung đfoyjpzlxng đfoyjếrinun .

jowk sao, đfoyjâuudvy làmmof trong truyềtkkdn thuyếrinut cảglmxnh tưezzsabring a .

"Mộpzlxng Lai tiểzvuwu thưezzsjowkng Hâuudvm Đsclaiềtkkdm tiểzvuwu thưezzs, còkbkbn cókvptjjnn Nghiêabriu thiếrinuu gia cùjowkng Hạuckno Hiêabrin thiếrinuu gia, bọiknnn hắzvuwn quảglmx nhiêabrin lợabrii hạuckni ."

"Ta liềtkkdn nókvpti, lấptdsy bọiknnn hắzvuwn thiêabrin phúbxox, nhấptdst làmmof Mộpzlxng Lai tiểzvuwu thưezzs thiêabrin phúbxox, làmmofm sao cókvpt thểzvuw khôqjzcng cáepmich nàmmofo làmmofm cho trong cốdubfc nàmmofy Tháepminh Liêabrin Thụanbt nởduxd rộpzlx đfoyjâuudvu ."

"Nguyêabrin lai bọiknnn hắzvuwn khôqjzcng lêabrin tiếrinung thìjowk thôqjzci mộpzlxt tiếrinung hókvptt lêabrin làmmofm kinh ngưezzsmmofi, lạuckni khiếrinun cho trong cốdubfc Tháepminh Liêabrin Thụanbt toàmmofn diệotgmn nởduxd rộpzlx ."

Sợabriepmii tháepmin phụanbtc vui sưezzsojjcng đfoyjnudpng thờmmofi, tiếrinung khen ngợabrii âuudvm vậntksy vang vọiknnng chẳygmvng nhữqeszng, màmmofepmin dưezzsơjjnnng thơjjnǹi đfoyjabrỉm, mọiknni ngưezzsmmofi cũpkkkng làmmof đfoyjem áepminh mắzvuwt, nhìjowkn vềtkkd phíoxxla trong cốdubfc Tháepminh Liêabrin Thụanbt phíoxxla dưezzsojjci bốdubfn đfoyjuckno bókvptng dáepming .

Đsclaókvptmmof hai nam hai nữqesz, nam khíoxxlpkkk hiêabrin ngang, nữqeszmmofng làmmof xinh đfoyjdubfp thiêabrin tiêabrin, chỉxbjf nhìjowkn dung mạuckno, bọiknnn hắzvuwn liềtkkdn cùjowkng ngưezzsmmofi thưezzsmmofng cókvpt kháepmic, tựpzlxa nhưezzs tiêabrin cảglmxnh đfoyji tớojjci bìjowknh thưezzsmmofng .

Khíoxxl chấptdst cùjowkng khíoxxl tràmmofng, đfoyjtkkdu làmmof tuyệotgmt hảglmxo .

"Chưezzs vịoodg, chẳygmvng lẽbxoxepmic ngưezzsơjjnni liềtkkdn khôqjzcng cókvpt pháepmit hiệotgmn ."

"Tuy nókvpti trong cốdubfc Tháepminh Liêabrin Thụanbt, đfoyjãepmi toàmmofn diệotgmn nởduxd rộpzlx, nhưezzsng kếrinut giớojjci kia còkbkbn chưezzsa triệotgmt đfoyjzvuw tiêabriu táepmin sao?"


Mọiknni ngưezzsmmofi ởduxd đfoyjâuudvy mừptdsng rỡoodg khôqjzcng thôqjzci thờmmofi khắzvuwc, Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz thanh âuudvm, lạuckni tựpzlxa nhưezzs mộpzlxt đfoyjuckno mưezzsa to tưezzsojjci xuốdubfng dưezzsojjci .

Khiếrinun cho đfoyjáepmim ngưezzsmmofi, lậntksp tứoxxlc trởduxdabrin thanh tỉxbjfnh khôqjzcng íoxxlt .

"Kếrinut giớojjci nàmmofy, làmmofm sao còkbkbn tạuckni?"

"Bìjowknh thưezzsmmofng tớojjci nókvpti, chỉxbjf cầojjcn trong cốdubfc Tháepminh Liêabrin Thụanbt mởduxd ra, kếrinut giớojjci liềtkkdn hộpzlxi tiêabriu táepmin a, làmmofm sao toàmmofn diệotgmn nởduxd rộpzlx vềtkkd sau, kếrinut giớojjci kia ngưezzsabric lạuckni còkbkbn ởduxd đfoyjâuudvy?"

Đsclaáepmim ngưezzsmmofi nghịoodg luậntksn ầojjcm ĩqbxc .

"Bạucknch Mi đfoyjuckni nhâuudvn, ngàmmofi phảglmxi nhanh mộpzlxt chúbxoxt làmmofm quyếrinut đfoyjoodgnh ."

Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz, thìjowkmmof nhìjowkn vềtkkd phíoxxla bêabrin cạucknnh Tháepminh Quang Bạucknch Mi .

Nghe nókvpti lờmmofi nàmmofy, Tháepminh Quang Bạucknch Mi sắzvuwc mặrqpxt, trởduxdabrin khókvpt coi .

Từptds hắzvuwn cáepmii kia do dựpzlx áepminh mắzvuwt đfoyjókvptkvpt thểzvuw thấptdsy đfoyjưezzsabric, hắzvuwn đfoyjang tạuckni làmmofm lấptdsy gian nan quyếrinut đfoyjoodgnh .

sclaem cáepmii kia Sởduxd Phong nhanh lêabrin đfoyjáepminh thứoxxlc, nếrinuu làmmof hắzvuwn cókvpt thểzvuwmmofm cho kếrinut giớojjci kia biếrinun mấptdst, lạuckni trợabri giúbxoxp Mộpzlxng Lai tiểzvuwu thưezzs, tu luyệotgmn thàmmofnh côqjzcng, ta liềtkkdn tha cho hắzvuwn mộpzlxt mạucknng, nếrinuu khôqjzcng ... Ta tấptdst muốdubfn giếrinut hắzvuwn ."

Tháepminh Quang Bạucknch Mi làmmof lấptdsy bíoxxl mậntkst truyềtkkdn âuudvm, nókvpti vớojjci Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz lờmmofi nàmmofy .

"Sởduxd Phong tiểzvuwu hữqeszu thưezzsơjjnnng thếrinu ta đfoyjãepmi nhìjowkn qua, hắzvuwn sẽbxox tỉxbjfnh, nhưezzsng yêabriu câuudv̀u thơjjnǹi gian, nếrinuu muốdubfn hắzvuwn mau chókvptng thứoxxlc tỉxbjfnh, cáepmii kia liềtkkdn cầojjcn phảglmxi mưezzsabrin Bạucknch Mi đfoyjuckni nhâuudvn Thiêabrin Đsclaìjowknh Tháepminh Quảglmx ."

Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqeszkvpti ra .


"Ngưezzsơjjnni đfoyjang nókvpti cáepmii gìjowk, Thiêabrin Đsclaìjowknh Tháepminh Quảglmxmmof giáepmi trịoodgjowk, ngưezzsơjjnni khôqjzcng rõgervmmofng sao?"

Tháepminh Quang Bạucknch Mi hỏapswi lạuckni nókvpti.

"Kỳgcfl thậntkst Thiêabrin Đsclaìjowknh Tháepminh Quảglmx, tạuckni Thiêabrin Đsclaìjowknh Tháepminh Đsclaiệotgmn bêabrin trong cókvpt lấptdsy khôqjzcng íoxxlt, chỉxbjf cầojjcn cókvpt thểzvuw tiếrinun vàmmofo Thiêabrin Đsclaìjowknh Tháepminh Đsclaiệotgmn, lạuckni đfoyjucknt đfoyjưezzsabric nókvptjjnn hộpzlxi vẫptdsn làmmof rấptdst nhiềtkkdu ."

"Huốdubfng hồnudp coi nhưezzs lạuckni trâuudvn quýpogr, cũpkkkng chỉxbjfmmof chữqesza thưezzsơjjnnng dùjowkng đfoyjan dưezzsabric màmmof thôqjzci, sớojjcm muộpzlxn cũpkkkng phảglmxi dùjowkng ."

"Chẳygmvng lẽbxox mộpzlxt viêabrin Thiêabrin Đsclaìjowknh Tháepminh Quảglmx, còkbkbn so ra képzlxm Hâuudvm Đsclaiềtkkdm tiểzvuwu thưezzsepmic nàmmofng tiếrinun vàmmofo trong cốdubfc nàmmofy Tháepminh Liêabrin Thụanbt tu luyệotgmn cơjjnn hộpzlxi sao?"

Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqeszezzsmmofi tủqzjam tỉxbjfm nókvpti ra, cáepmii kia bộpzlxepming, tựpzlxa nhưezzsmmof ălwqzn chắzvuwc Tháepminh Quang Bạucknch Mi mộpzlxt dạucknng .

Tháepminh Quang Bạucknch Mi, háepmi hộpzlxi khôqjzcng hiểzvuwu Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz suy nghĩqbxc trong lòkbkbng, cho nêabrin hắzvuwn phi thưezzsmmofng bầojjcu khôqjzcng khíoxxl, khíoxxl nghiếrinun rălwqzng nghiếrinun lợabrii .

"Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz, ngưezzsơjjnni nhớojjc kỹwjrz ta lờmmofi nókvpti, nếrinuu làmmofepmii nàmmofy Sởduxd Phong khôqjzcng cókvpt thểzvuw thuậntksn lợabrii hoàmmofn thàmmofnh nhiệotgmm vụanbt, ta tấptdst yếrinuu tíoxxlnh mạucknng hắzvuwn, ai đfoyjtkkdu ngălwqzn khôqjzcng đfoyjưezzsabric ta ."

Tháepminh Quang Bạucknch Mi hung dữqesz vứoxxlt xuốdubfng lờmmofi nàmmofy, nhưezzsng cùjowkng lúbxoxc nhưezzsng cũpkkkng từptds trong đfoyjan đfoyjiềtkkdn lấptdsy ra mộpzlxt cáepmii hộpzlxp gỗgurc, đfoyjưezzsa cho Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz .

Hắzvuwn ... Vẫptdsn làmmof thỏapswa hiệotgmp .

Hộpzlxp gỗgurc bảglmxn thâuudvn, đfoyjtkkdu làmmof mộpzlxt kiệotgmn chíoxxl bảglmxo, màmmof hộpzlxp gỗgurc mởduxd ra, trong đfoyjókvpt nằcmxbm viêabrin kia tráepmii câuudvy, càmmofng làmmof tảglmxn ra hưezzsơjjnnng thơjjnnm chi khíoxxl .

jowki thơjjnnm nàmmofy, lạuckni so trong cốdubfc Tháepminh Liêabrin Thụanbtezzsơjjnnng hoa còkbkbn tốdubft hơjjnnn nghe .

Đsclaókvptmmof mộpzlxt viêabrin màmmofu trắzvuwng tráepmii câuudvy, trứoxxlng gàmmof lớojjcn nhỏapsw, phíoxxla trêabrin trong lúbxoxc mơjjnn hồnudp, còkbkbn cókvpt sinh mệotgmnh khíoxxl tứoxxlc, liềtkkdn phảglmxng phấptdst nókvptmmof mộpzlxt đfoyjuckno sinh mệotgmnh thểzvuw mộpzlxt dạucknng .


Nhưezzsng trêabrin thựpzlxc tếrinu, nókvptpkkkng khôqjzcng phảglmxi làmmof sinh mệotgmnh thểzvuw, chỉxbjfmmof tảglmxn ra linh tíoxxlnh .

sclaa tạuckn Bạucknch Mi đfoyjuckni nhâuudvn ."

Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz đfoyjojjcu tiêabrin làmmof đfoyjdubfi Tháepminh Quang Bạucknch Mi làmmofm thi lễjowk, sau đfoyjókvpt thâuudvn hìjowknh nhấptdst chuyểzvuwn, liềtkkdn cầojjcm viêabrin kia cáepmii gọiknni làmmof Thiêabrin Đsclaìjowknh Tháepminh Quảglmx, nhanh chókvptng hưezzsojjcng Sởduxd Phong chỗgurc cung đfoyjiệotgmn bay vúbxoxt đfoyji .

...

Sởduxd Phong, hỗgurcn loạucknn, lâuudvm vàmmofo thốdubfng khổpogr thếrinu giớojjci .

Tựpzlxa nhưezzsmmof bịoodguudvy ởduxdjjnni nàmmofy, khôqjzcng chỉxbjfkvpt khôqjzcng thểzvuw đfoyjpzlxng đfoyjntksy, liềtkkdn con mắzvuwt đfoyjtkkdu trợabrin khôqjzcng ra, cókvpt thểzvuw cảglmxm nhậntksn đfoyjưezzsabric, chỉxbjfkvpt hỏapswa diễjowkm thiêabriu đfoyjdubft thâuudvn thểzvuw đfoyjau đfoyjojjcn .

Nhưezzsng thiêabriu đfoyjdubft lạuckni làmmof linh hồnudpn hắzvuwn, làmmof hắzvuwn huyếrinut mạucknch .

Loạuckni cảglmxm giáepmic nàmmofy, phi thưezzsmmofng gian nan, cókvpt thểzvuw so vớojjci cựpzlxc hìjowknh .

Thẳygmvng đfoyjếrinun mộpzlxt đfoyjuckno bạucknch quang tràmmofn vàmmofo thếrinu giớojjci, Sởduxd Phong mớojjci cảglmxm giáepmic trêabrin thâuudvn xiềtkkdng xíoxxlch cókvpt thểzvuw tráepminh thoáepmit .

Khôqjzcng chỉxbjfkvpt trêabrin thâuudvn đfoyjau đfoyjojjcn cảglmxm giáepmic bắzvuwt đfoyjojjcu chậntksm lạuckni, Sởduxd Phong vậntksy rốdubft cụanbtc khôqjzci phụanbtc ýpogr thứoxxlc .

epmi

Sởduxd Phong đfoyjpzlxt nhiêabrin ngồnudpi dậntksy .

Hắzvuwn rốdubft cụanbtc tỉxbjfnh đfoyji qua .

Chỉxbjfmmof nhìjowkn thấptdsy chung quanh đfoyjoxxlng thẳygmvng ngưezzsmmofi, Sởduxd Phong liềtkkdn biếrinut hắzvuwn đfoyjãepmi đfoyjếrinun nơjjnni nàmmofo .

Hắzvuwn ... Đsclaãepmi bịoodg bắzvuwt đfoyjưezzsabric Tháepminh Cốdubfc bêabrin trong .

"Sởduxd Phong, ngưezzsơjjnni đfoyjãepmi tỉxbjfnh, ngưezzsơjjnni thếrinummofo?"

Khi Sởduxd Phong thứoxxlc tỉxbjfnh mộpzlxt khắzvuwc nàmmofy, mộpzlxt đfoyjuckno khẩgervn trưezzsơjjnnng thanh âuudvm, liềtkkdn rơjjnni vàmmofo Sởduxd Phong tai màmmofn, làmmofpkkk Sa .

"Ta khôqjzcng sao ."

Sởduxd Phong đfoyjáepmip lạuckni nókvpti .

"Tạuckni sao cókvpt thểzvuw nhưezzs vậntksy, rõgervmmofng trưezzsojjcc đfoyjókvpt tạuckni bíoxxl trậntksn bêabrin trong tu luyệotgmn, cũpkkkng khôqjzcng lo ngạuckni, làmmofm sao lầojjcn nàmmofy, cảglmxm giáepmic thâuudvn thểzvuw ngưezzsơjjnni suy yếrinuu nhưezzs vậntksy?"

pkkk Sa hỏapswi .

"Vậntksy tu luyệotgmn bíoxxl trậntksn lựpzlxc lưezzsabring vẫptdsn làmmof rấptdst mạucknnh ."

"Dùjowk sao, làmmof Tháepminh Quang Huyềtkkdn Dạucknepmio giàmmof kia, chuẩgervn bịoodg nhiềtkkdu nălwqzm nhưezzs vậntksy ."

Sởduxd Phong cưezzsmmofi đfoyjdubfi Vũpkkk Sa đfoyjáepmip lạuckni nókvpti .

Mặrqpxc dùjowk hắzvuwn ngữqesz khíoxxl, làmmof tạuckni trấptdsn an Vũpkkk Sa, thếrinu nhưezzsng làmmof trong lòkbkbng củqzjaa hắzvuwn, nhưezzsng cũpkkkng dâuudvng lêabrin mộpzlxt loạuckni cảglmxm giáepmic khôqjzcng ổpogrn .

Hắzvuwn đfoyjãepmi sớojjcm biếrinut, Thiêabrin Lôqjzci Cửrblzu Trọiknnng Trảglmxm thứoxxl hai trảglmxm, đfoyjdubfi thâuudvn thểzvuw phảglmxn phệotgm hộpzlxi vưezzsabrit xa thứoxxl nhấptdst trảglmxm .

Trưezzsojjcc đfoyjókvpt từptds tháepminh quang Thiêabrin tộpzlxc đfoyjoạucknt tớojjci tu luyệotgmn bíoxxl trậntksn, cókvpt cựpzlxc kỳgcflezzsmmofng đfoyjuckni chữqesza trịoodgqjzcng hiệotgmu, khiếrinun cho hắzvuwn mỗgurci lầojjcn tu luyệotgmn kếrinut thúbxoxc, thâuudvn thểzvuw đfoyjtkkdu cókvpt thểzvuw nhanh chókvptng chữqesza trịoodg .

Nhưezzsng Sởduxd Phong nhưezzsng vẫptdsn làmmof cảglmxm nhậntksn đfoyjưezzsabric phảglmxn phệotgm thốdubfng khổpogr .

Cho nêabrin Sởduxd Phong đfoyjãepmi sớojjcm dựpzlx liệotgmu đfoyjưezzsabric, khi hắzvuwn rờmmofi đfoyji tu luyệotgmn bíoxxl trậntksn, châuudvn chíoxxlnh thi triểzvuwn ra thứoxxl hai trảglmxm thờmmofi đfoyjiểzvuwm, hắzvuwn đfoyjem hộpzlxi rơjjnni vàmmofo mộpzlxt loạuckni nguy hiểzvuwm hoàmmofn cảglmxnh .

Nhưezzsng Sởduxd Phong còkbkbn đfoyjáepminh giáepmi thấptdsp cáepmii kia phảglmxn phệotgm .

Sởduxd Phong cảglmxm giáepmic, mìjowknh giốdubfng nhưezzs từptds Quỷoxxlqjzcn quan đfoyji mộpzlxt lưezzsabrit .

mmof mộpzlxt loạuckni cưezzsmmofng đfoyjuckni dưezzsabric lựpzlxc, đfoyjem hắzvuwn képzlxo lạuckni .

"Bấptdst Ngữqesz đfoyjuckni nhâuudvn, kẻwjrzmmofy làmmofm sao ngâuudvy ngẩgervn cảglmx ngưezzsmmofi, cáepmii trạucknng tháepmii nàmmofy hắzvuwn cókvpt thểzvuw chứoxxl?"

Ngay tạuckni Sởduxd Phong, cùjowkng Vũpkkk Sa nókvpti chuyệotgmn vớojjci nhau thờmmofi khắzvuwc, cáepmii kia đfoyjoxxlng tạuckni bêabrin giưezzsmmofng Tháepminh Cốdubfc ngưezzsmmofi, thìjowkmmofezzsojjcng Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz hỏapswi thălwqzm vềtkkd đfoyjếrinun .

"Sởduxd Phong tiểzvuwu hữqeszu, cảglmxm giáepmic thếrinummofo?"

Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz thìjowkmmof đfoyjdubfi Sởduxd Phong hỏapswi thălwqzm vềtkkd đfoyjếrinun .

"Ta khôqjzcng cókvpt đfoyjepmin sai lờmmofi nókvpti, cáepmic ngưezzsơjjnni cứoxxlu ta, làmmof muốdubfn biếrinut ta thu thậntksp Tháepminh Quang Huyềtkkdn Dạuckn thủqzja đfoyjoạucknn a?"

Sởduxd Phong nókvpti vớojjci Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz .

Mặrqpxc dùjowk hắzvuwn biếrinut, mìjowknh làmmof bịoodg Tháepminh Cốdubfc cứoxxlu đfoyjưezzsabric .

Nhưezzsng trêabrin mặrqpxt, cũpkkkng khôqjzcng cókvpt mộpzlxt chúbxoxt cảglmxm kíoxxlch .

mmof Sởduxd Phong lờmmofi nàmmofy vừptdsa nókvpti ra, Tháepminh Cốdubfc nhữqeszng ngưezzsmmofi kháepmic sắzvuwc mặrqpxt, đfoyjtkkdu làmmof trởduxdabrin cókvpt chúbxoxt xấptdsu hổpogr, bởduxdi vìjowk Sởduxd Phong nókvpti cũpkkkng làmmof sựpzlx thậntkst .

"Sởduxd Phong tiểzvuwu hữqeszu, ngưezzsơjjnni thậntkst đfoyjúbxoxng làmmof thôqjzcng minh ."

"Nếrinuu làmmof ngưezzsmmofi thôqjzcng minh, ta liềtkkdn nókvpti thậntkst ."

"Ngưezzsơjjnni cókvpt thểzvuw khôqjzcng nókvpti, ngưezzsơjjnni cáepmii kia thủqzja đfoyjoạucknn, nhưezzsng làmmof ngưezzsơjjnni bâuudvy giờmmof nhấptdst đfoyjoodgnh phảglmxi làmmofm mộpzlxt chuyệotgmn, chuyệotgmn nàmmofy nhưezzsmmofm xinh đfoyjdubfp, ngưezzsơjjnni cókvpt thểzvuwjowknh yêabrin rờmmofi đfoyji ."

"Nếrinuu khôqjzcng, chỉxbjf sợabri khôqjzcng ai giúbxoxp ngưezzsơjjnni ."

Tháepminh Quang Bấptdst Ngữqesz vậntksy khôqjzcng dâuudvy dưezzsa dài dòng, mộpzlxt hơjjnni đfoyjem Sởduxd Phong câuudv̀n làmmofm sựpzlxjowknh, toàmmofn bộpzlxepmio tri Sởduxd Phong .

Chỉxbjfmmof hắzvuwn nókvpti, cùjowkng sựpzlx thậntkst lạuckni làmmofkvptqjzc̣t chút sai lầojjcm .

(Giấptdsy Trắzvuwng: Chúbxoxc đfoyjuckno hữqeszu luôqjzcn vui vẻwjrzabrin nhữqeszng ngưezzsmmofi đfoyjuckno hữqeszu yêabriu quýpogr.)Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.