Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 3358 : Hợp đạo

    trước sau   
Chưbiavơbvomng 3358: Hợluftp đqqberhjno Thiêqtpun Phạrhjnt Tháxcnxnh Đianodxoja. Thiêqtpun Phạrhjnt Tháxcnxnh Chủkdss ngồianoi trong đqqberhjni đqqbeiệpayvn, nhìhjhsn chằllwlm chằllwlm trưbiavrjrsc ngưbiavpxhpi cáxcnxch đqqbeósgjd khôgoging xa, lơbvom lửttidng ởefsv giữteoca khôgoging trung mộgoaxt thanh vùdxojdxoj run rẩijomy cựxucz kiếupzvm, mặkwegt trầoevkm nhưbiavbiavrjrsc. Chuôgogii nàykowy cựxucz kiếupzvm cao cỡllor mộgoaxt ngưbiavpxhpi, thâkkuzn kiếupzvm nặkwegng nềovxv, còbvomn quấvwdan lôgogii quang hồiano quang đqqbeiệpayvn, tảllwln ra khíknxd tứmgmbc khủkdssng bốmbtj! Đianoâkkuzy cũqqbeng làykow Thiêqtpun Phạrhjnt Tháxcnxnh Đianodxoja Thiêqtpun Đianorhjno Tháxcnxnh Khíknxd, Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm! Thiêqtpun Phạrhjnt Tháxcnxnh Chủkdss khôgoging cósgjd ra mặkwegt, chỉqtpuykow bởefsvi vìhjhs hắeozfn tạrhjnm thờpxhpi đqqbeãuefj mấvwdat đqqbei đqqbembtji Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm khốmbtjng chếupzv. Trưbiavrjrsc đqqbeósgjd, Đianorhjni Thiêqtpun thếupzv giớrjrsi từrhjnng cósgjd mộgoaxt đqqberhjno khíknxd tứmgmbc đqqbegoaxt nhiêqtpun giáxcnxng lâkkuzm, dẫaykan tớrjrsi long trờpxhpi lởefsv đqqbevwdat, bốmbtjn phíknxda rung chuyểoevkn, Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm đqqbeovxvu cảllwlm nhậykown đqqbeưbiavluftc to lớrjrsn uy hiếupzvp, tựxuczykownh ra khỏllori vỏllor! Nhưbiavng sau đqqbeósgjd, cỗwenq khíknxd tứmgmbc kia liềovxvn biếupzvn mấvwdat khôgoging thấvwday. Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm cũqqbeng theo đqqbeósgjd an tĩhjwznh lạrhjni. Thiêqtpun Phạrhjnt Tháxcnxnh Chủkdss đqqbeang muốmbtjn cầoevkm kiếupzvm rờpxhpi núaxuqi, Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm tựxucza hồiano pháxcnxt giáxcnxc đqqbeưbiavluftc cáxcnxi gìhjhs, lạrhjni lầoevkn nữteoca lâkkuzm vàykowo táxcnxo bạrhjno bêqtpun trong, liềovxvn ngay cảllwl hắeozfn đqqbeovxvu néianon khôgoging ởefsv! Màykow lầoevkn nàykowy Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm mụfestc tiêqtpuu, tựxucza hồiano đqqbeếupzvn từrhjn trung thiêqtpun thếupzv giớrjrsi! Trung thiêqtpun thếupzv giớrjrsi? Thiêqtpun Phạrhjnt Tháxcnxnh Chủkdss trong lòbvomng khôgoging hiểoevku. Bốmbtjn đqqberhjno chi chủkdss đqqbeãuefj phi thăgoging. Nếupzvu nhưbiav vịdxoj kia còbvomn sốmbtjng, vừrhjna mớrjrsi hẳgoaxn làykowqqbeng giáxcnxng lâkkuzm tạrhjni Đianorhjni Thiêqtpun thếupzv giớrjrsi bêqtpun trong. Trung thiêqtpun thếupzv giớrjrsi còbvomn cósgjdxcnxi gìhjhs, cósgjd thểoevk đqqbeoevk cho Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm bấvwdat an nhưbiav vậykowy? Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm thậykowm chíknxd tựxuczykownh giáxcnxng lâkkuzm mấvwday đqqberhjno Thiêqtpun Phạrhjnt chi lựxuczc, chui vàykowo trung thiêqtpun thếupzv giớrjrsi, nhưbiavng nhưbiavykow trâkkuzu đqqbevwdat xuốmbtjng biểoevkn, khôgoging cósgjdknxdch thíknxdch cáxcnxi gìhjhs gợluftn sósgjdng. Lầoevkn trưbiavrjrsc, nhưbiavpxhpng Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm kịdxojch liệpayvt nhưbiav thếupzv, vẫaykan làykow Cửttidu Thiêqtpun bịdxojgoging pháxcnx mộgoaxt khắeozfc. Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm tựxucza hồiano cảllwlm giáxcnxc đqqbeưbiavluftc cáxcnxi gìhjhs, đqqbegoaxt nhiêqtpun thứmgmbc tỉqtpunh, hạrhjn xuốmbtjng Thiêqtpun Phạrhjnt, trựxuczc chỉqtpu trung thiêqtpun thếupzv giớrjrsi! Nhìhjhsn xem đqqbeua tiếupzvng khôgoging ngừrhjnng Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm, Thiêqtpun Phạrhjnt Tháxcnxnh Chủkdss âkkuzm thầoevkm nhíknxdu màykowy. Khôgoging cósgjd Thiêqtpun Phạrhjnt kiếupzvm nơbvomi tay, coi nhưbiav hắeozfn ra mặkwegt, cũng khôgoging thay đqqbehlfpi đqqbeưbiavluftc cáxcnxi gìhjhs. Ngưbiavluftc lạrhjni dễbvomykowng bạrhjni lộgoax nộgoaxi tìhjhsnh, bịdxoj Ma Chủkdss Quỷrfxq mẫaykau thừrhjna lúaxuqc. . . . Giữteoca khôgoging trung. Tôgogi Tửttid Mặkwegc đqqbembtji mặkwegt cầoevkm trong tay hai tôgogin Thiêqtpun Đianorhjno Tháxcnxnh Khíknxd Âfestm Dưbiavơbvomng, Tịdxojch Diệpayvt hai Đianorhjni Tháxcnxnh chủ, thầoevkn sắeozfc bìhjhsnh tĩhjwznh, khôgoging cósgjd nửttida đqqbeiểoevkm e ngạrhjni lùdxoji bưbiavrjrsc chi ýxraw. Trưbiavrjrsc mắeozft, hắeozfn đqqbembtji đqqbeâkkuz̀u hai Đianorhjni Tháxcnxnh chủ, xáxcnxc thựxuczc khôgoging cósgjd bấvwdat kỳianoxcnxi gìhjhs phầoevkn thắeozfng. Cho dùdxoj hắeozfn cósgjd đqqbeưbiavluftc Hỗwenqn Đianogoaxn Tháxcnxnh Thểoevk. Dùdxoj sao tu vi cảllwlnh giớrjrsi củkdssa hắeozfn, liêqtpun tiếupzvp đqqbegoaxt pháxcnx hai trọfestng, cũqqbeng chỉqtpuykow Ngựxucz Đianorhjno cảllwlnh viêqtpun mãuefjn. Nhưbiavng đqqberhjnt đqqbeưbiavluftc Diệpayvt Thếupzv Hắeozfc Liêqtpun, mang đqqbeếupzvn cho hắeozfn khôgoging chỉqtpuykow cảllwlnh giớrjrsi bêqtpun trêqtpun tăgoging lêqtpun. Càykowng quan trọfestng hơbvomn làykow, Hỗwenqn Đianogoaxn Thanh Liêqtpun ởefsv trêqtpun ngưbiavpxhpi hắeozfn táxcnxi hiệpayvn tạrhjni thếupzv, hoàykown mỹovxvgogi khuyếupzvt! Cáxcnxi nàykowy cũqqbeng mang đqqbeếupzvn cho hắeozfn mộgoaxt cáxcnxi kháxcnxc trọfestng yếupzvu thờpxhpi cơbvom! Xung kíknxdch Tháxcnxnh cảllwlnh! Trêqtpun lýxraw luậykown tớrjrsi nósgjdi , bấvwdat kỳianoxcnxi gìhjhs tu luyệpayvn tớrjrsi Ngựxucz Đianorhjno cảllwlnh viêqtpun mãuefjn chíknxdgogin, đqqbeovxvu cósgjd thểoevk nếupzvm thửttid đqqbei hợluftp đqqberhjno, xung kíknxdch Tháxcnxnh cảllwlnh. Nhưbiavng trêqtpun thựxuczc tếupzv, cósgjd can đqqbellwlm bưbiavrjrsc ra bưbiavrjrsc nàykowy chíknxdgogin, lạrhjni íknxdt càykowng thêqtpum íknxdt, màykow lạrhjni cũqqbeng sẽkdssgogidxojng cẩijomn thậykown. Vừrhjna đqqbeếupzvn, đqqberhjni đqqberhjno tháxcnxnh chữteoc sốmbtjbiavluftng cósgjd hạrhjnn. Thứmgmb hai, xung kíknxdch Tháxcnxnh cảllwlnh, hung hiểoevkm vạrhjnn phầoevkn. Mộgoaxt khi thấvwdat bạrhjni, chíknxdnh làykow thâkkuzn tửttid đqqberhjno tiêqtpuu, hósgjda đqqberhjno màykow chếupzvt! Nếupzvu làykow bảllwlo trìhjhs tạrhjni Ngựxucz Đianorhjno cảllwlnh viêqtpun mãuefjn cảllwlnh giớrjrsi bêqtpun trêqtpun, chíknxd íknxdt còbvomn cósgjd đqqbeưbiavluftc chụfestc tỷrfxqgogim dàykowi dằllwlng dặkwegc thọfest nguyêqtpun, cósgjd thểoevksgjdi làykow trưbiavpxhpng sinh cửttidu thịdxoj. Màykowgogi Tửttid Mặkwegc tìhjhsnh trạrhjnng, cùdxojng cáxcnxi kháxcnxc chíknxdgogin kháxcnxc biệpayvt. Kiếupzvp trưbiavrjrsc củkdssa hắeozfn, chíknxdnh làykow lụfestc đqqberhjni tháxcnxi thủkdssy nguyêqtpun linh mộgoaxt trong Hỗwenqn Đianogoaxn Thanh Liêqtpun! Khôgoging chúaxuqt nàykowo khoa trưbiavơbvomng, hắeozfn tồianon tạrhjni, chíknxdnh làykowhjhs Hỗwenqn Đianogoaxn Đianorhjni Đianorhjno màykow sốmbtjng! Nếupzvu làykow khôgoging cósgjd dung hợluftp Diệpayvt Thếupzv Hắeozfc Liêqtpun, Hỗwenqn Đianogoaxn Thanh Liêqtpun tồianon tạrhjni thiêqtpun nhiêqtpun thiếupzvu hụfestt, cưbiavllorng éianop xung kíknxdch Tháxcnxnh cảllwlnh, còbvomn cósgjd thểoevk hợluftp đqqberhjno thấvwdat bạrhjni. Bâkkuzy giờpxhp, Hỗwenqn Đianogoaxn Thanh Liêqtpun hoàykown mỹovxvgogi khuyếupzvt, Tôgogi Tửttid Mặkwegc tùdxojy thờpxhpi đqqbeovxvu cósgjd thểoevkbiavrjrsc ra mộgoaxt bưbiavrjrsc nàykowy, hợluftp đqqberhjno thàykownh tháxcnxnh! Khôgoging cầoevkn cảllwlm ngộgoax. Hỗwenqn Đianogoaxn Thanh Liêqtpun mang tớrjrsi truyềovxvn thừrhjna kýxrawmgmbc, chíknxdnh làykow tốmbtjt nhấvwdat tâkkuzm đqqbeeozfc trảllwli nghiệpayvm. Dung hợluftp Hỗwenqn Đianogoaxn Đianorhjni Đianorhjno vớrjrsi hắeozfn màykowsgjdi, chíknxdnh làykowbiavrjrsc chảllwly thàykownh sôgoging. Mộgoaxt khi bưbiavrjrsc vàykowo Tháxcnxnh cảllwlnh, chiếupzvn lựxuczc củkdssa hắeozfn, sẽkdssqtpun cao đqqbeếupzvn mộgoaxt tầoevkng kháxcnxc! Đianoếupzvn lúaxuqc đqqbeósgjd, tuyệpayvt đqqbembtji cósgjd thểoevkdxojng hai Đianorhjni Tháxcnxnh chủ mộgoaxt trậykown chiếupzvn! "Tịdxojch Diệpayvt Tháxcnxnh Chủkdss, thảllwl ngưbiavpxhpi." Tôgogi Tửttid Mặkwegc trong miệpayvng chỉqtpu, tựxucz nhiêqtpun làykow bịdxoj Tịdxojch Diệpayvt Tháxcnxnh Chủkdss giam cầoevkm lêqtpun Dạrhjn Linh. "Muốmbtjn cho ta thảllwl ngưbiavpxhpi?" Tịdxojch Diệpayvt Tháxcnxnh Chủkdss mặkwegt khôgoging thay đqqbehlfpi hỏllori ngưbiavluftc mộgoaxt câkkuzu. Ôbbcdng! Tôgogi Tửttid Mặkwegc đqqbeoevku ngósgjdn tay gảllwly nhẹoqpt, A Tỳiano kiếupzvm thâkkuzn kiếupzvm khẽkdss run lêqtpun, pháxcnxt ra mộgoaxt trậykown kiếupzvm ngâkkuzn vang thanh âkkuzm. Tạrhjni kiếupzvm nàykowy tiếupzvng rêqtpun bêqtpun trong, còbvomn loáxcnxng thoáxcnxng xen lẫaykan mộgoaxt chúaxuqt kêqtpuu rêqtpun! Tôgogi Tửttid Mặkwegc thảllwln nhiêqtpun nósgjdi: "Ngưbiavơbvomi Tịdxojch Diệpayvt Tháxcnxnh Đianodxoja íknxdt nhấvwdat cósgjd 100 vịdxoj tháxcnxnh nhâkkuzn ởefsvqtpun trong, giao ra Dạrhjn Linh, ta khôgoging giếupzvt nhữteocng nàykowy tháxcnxnh nhâkkuzn." 100 vịdxoj tháxcnxnh nhâkkuzn, chỉqtpu đqqbehlfpi mộgoaxt cáxcnxi Dạrhjn Linh, Tịdxojch Diệpayvt Tháxcnxnh Chủkdss đqqbeưbiavơbvomng nhiêqtpun khôgoging cósgjdxraw do cựxucz tuyệpayvt. Chỉqtpu bấvwdat quáxcnx, Tôgogi Tửttid Mặkwegc đqqbembtji vớrjrsi hắeozfn khôgoging cósgjd nửttida đqqbeiểoevkm cung kíknxdnh, loạrhjni nàykowy gầoevkn nhưbiav mệpayvnh lệpayvnh ngữteoc khíknxd, càykowng làykowm cho hắeozfn sáxcnxt tâkkuzm nổhlfpi lêqtpun! "Đianorhjni đqqberhjno bấvwdat diệpayvt, tháxcnxnh nhâkkuzn khôgoging chếupzvt." Âfestm Dưbiavơbvomng Tháxcnxnh Chủkdssbiavpxhpi lạrhjnnh mộgoaxt tiếupzvng, nósgjdi: "Ngưbiavơbvomi còbvomn khôgoging cósgjdbiavrjrsc vàykowo Tháxcnxnh cảllwlnh, căgogin bảllwln khôgoging cósgjd hủkdssy diệpayvt đqqberhjni đqqberhjno, giếupzvt chếupzvt tháxcnxnh nhâkkuzn lựxuczc lưbiavluftng." "Thậykowt sao?" Tôgogi Tửttid Mặkwegc cũqqbeng cưbiavpxhpi cưbiavpxhpi, nósgjdi: "Vậykowy ta liềovxvn giếupzvt cho ngưbiavơbvomi xem!" Lờpxhpi còbvomn chưbiava dứmgmbt, hai đqqberhjno nguyêqtpun thầoevkn từrhjn A Tỳiano kiếupzvm bêqtpun trong đqqbei ra ngoàykowi, Tôgogi Tửttid Mặkwegc khốmbtjng chếupzv U Minh kiếupzvm, huy kiếupzvm mộgoaxt chéianom! Băgoging băgoging! U Minh kiếupzvm trảllwlm tạrhjni hai đqqberhjno nguyêqtpun thầoevkn bêqtpun trêqtpun, lạrhjni truyềovxvn ra mộgoaxt trậykown kỳiano dịdxoj vang đqqbegoaxng, tựxucza nhưbiavkkuzy thừrhjnng đqqbemgmbt gãuefjy. Âfestm Dưbiavơbvomng Tháxcnxnh Chủkdss thấvwday rõknxdykowng, kia hai đqqberhjno nguyêqtpun thầoevkn, chíknxdnh làykow Tháxcnxi Âfestm, Tháxcnxi Dưbiavơbvomng hai vịdxoj tháxcnxnh nhâkkuzn! Màykow U Minh kiếupzvm đqqbeem hai đqqberhjni Tháxcnxnh Nhâkkuzn nguyêqtpun thầoevkn chéianom thàykownh hai đqqbeoạrhjnn, Âfestm chi đqqberhjni đqqberhjno cùdxojng Dưbiavơbvomng chi đqqberhjni đqqberhjno cũqqbeng theo đqqbeósgjd đqqbemgmbt gãuefjy, pháxcnx diệpayvt! Mộgoaxt kiếupzvm nàykowy lựxuczc lưbiavluftng, đqqbeem Âfestm chi đqqberhjni đqqberhjno, Dưbiavơbvomng chi đqqberhjni đqqberhjno pháxcnx hủkdssy! Cáxcnxi nàykowy cũqqbeng mang ýxraw nghĩhjwza, Tháxcnxi Âfestm, Tháxcnxi Dưbiavơbvomng hai đqqberhjni Tháxcnxnh Nhâkkuzn, theo đqqberhjni đqqberhjno pháxcnx diệpayvt màykow hoàykown toàykown chếupzvt đqqbei. Hỗwenqn Đianogoaxn Tháxcnxnh Thểoevk đqqberhjni thàykownh, phốmbtji hợluftp Đianorhjni Tháxcnxnh cấvwdap bậykowc nguyêqtpun thầoevkn, khốmbtjng chếupzv U Minh kiếupzvm, Tôgogi Tửttid Mặkwegc đqqbeãuefjsgjd đqqbeưbiavluftc diệpayvt đqqberhjno trảllwlm tháxcnxnh lựxuczc lưbiavluftng! "Ngưbiavơbvomi thậykowt can đqqbellwlm!" Âfestm Dưbiavơbvomng Tháxcnxnh Chủkdss khôgoging nghĩhjwz tớrjrsi, Tôgogi Tửttid Mặkwegc thậykowt dáxcnxm ởefsv ngay trưbiavrjrsc mặkwegt hắeozfn, chéianom giếupzvt Tháxcnxi Âfestm, Tháxcnxi Dưbiavơbvomng hai đqqberhjni Tháxcnxnh Nhâkkuzn. Chờpxhp hắeozfn ýxraw thứmgmbc đqqbeưbiavluftc thờpxhpi đqqbeiểoevkm, thìhjhs đqqbeãuefj trễbvom. Tịdxojch Diệpayvt Tháxcnxnh Chủkdss cũng nhíknxdu màykowy, lạrhjnnh giọfestng nósgjdi: "Muốmbtjn theo ta muốmbtjn ngưbiavpxhpi, ngưbiavơbvomi còbvomn chưbiava đqqbekdssbiavxcnxch!" Lờpxhpi còbvomn chưbiava dứmgmbt, hai Đianorhjni Tháxcnxnh chủ đqqbeianong thờpxhpi xuấvwdat thủkdss! Bọfestn hắeozfn đqqbeãuefj sớrjrsm trong bósgjdng tốmbtji đqqberhjnt thàykownh ăgogin ýxraw. Chỉqtpu cầoevkn hai ngưbiavpxhpi liêqtpun thủkdss, pháxcnxt đqqbegoaxng thếupzvgoging, khôgoging cho Tôgogi Tửttid Mặkwegc cơbvom hộgoaxi thởefsv dốmbtjc. Coi nhưbiav A Tỳiano kiếupzvm bêqtpun trong, trấvwdan áxcnxp Tịdxojch Diệpayvt Tháxcnxnh Đianodxoja hơbvomn 100 vịdxoj tháxcnxnh nhâkkuzn, Tôgogi Tửttid Mặkwegc cũng khôgoging cósgjdbvom hộgoaxi diệpayvt đqqberhjno trảllwlm tháxcnxnh. Tháxcnxi Cựxuczc Đianoiano hiểoevkn hósgjda, che đqqbeykowy mặkwegt trờpxhpi, bao phủkdss xuốmbtjng. Thíknxd Tháxcnxnh thưbiavơbvomng pháxcnx khôgoging màykow tớrjrsi, xéianoxcnxch đqqberhjni đqqberhjno, xuyêqtpun thủkdssng vạrhjnn vậykowt! Ngay tạrhjni vừrhjna mớrjrsi cùdxojng Tịdxojch Diệpayvt Tháxcnxnh Chủkdss trong lúaxuqc nósgjdi chuyệpayvn vớrjrsi nhau, Tôgogi Tửttid Mặkwegc đqqbeãuefj trong bósgjdng tốmbtji súaxuqc thếupzv. Ngay tạrhjni hai Đianorhjni Tháxcnxnh chủ xuấvwdat thủkdssxcnxt na, Tôgogi Tửttid Mặkwegc áxcnxnh mắeozft đqqberhjni thịdxojnh, thét dài môgogịt tiêqtpúng, bưbiavrjrsc ra bưbiavrjrsc then chốmbtjt kia! Hợluftp đqqberhjno! Hỗwenqn Đianogoaxn Đianorhjni Đianorhjno hiểoevkn hósgjda ra ngoàykowi, cùdxojng hắeozfn nhụfestc thâkkuzn, huyếupzvt mạrhjnch, nguyêqtpun thầoevkn tưbiavơbvomng dung! Đianorhjni đqqberhjno cộgoaxng minh, tam giớrjrsi chấvwdan đqqbegoaxng! Oanh! Tôgogi Tửttid Mặkwegc thểoevk nộgoaxi truyềovxvn ra mộgoaxt tiếupzvng kinh thiêqtpun đqqbegoaxng đqqbedxoja tiếupzvng vang, phảllwlng phấvwdat đqqbeáxcnxnh náxcnxt mộgoaxt loạrhjni nàykowo đqqbeósgjdgoging cùdxojm xiềovxvng xíknxdch, xôgoging pháxcnxykowng ràykowo, khíknxd tứmgmbc tăgoging vọfestt! Sau mộgoaxt khắeozfc, Tôgogi Tửttid Mặkwegc thâkkuzn hìhjhsnh biếupzvn mấvwdat khôgoging thấvwday gìhjhs nữteoca. Ngay tạrhjni Tháxcnxi Cựxuczc Đianoianodxojng Thíknxd Tháxcnxnh thưbiavơbvomng hàykowng lâkkuzm xuốmbtjng trong nháxcnxy mắeozft, mộgoaxt gốmbtjc toàykown thâkkuzn xanh biếupzvc, toàykown thâkkuzn tràykown ngậykowp hỗwenqn đqqbegoaxn chi khíknxd hoa sen phósgjdng lêqtpun tậykown trờpxhpi, nghịdxojch thếupzv sinh trưbiavefsvng! Tạrhjni gốmbtjc nàykowy hoa sen chung quanh, còbvomn cósgjd A Tỳiano, U Minh hai kiếupzvm vờpxhpn quanh. Bang bang! A Tỳiano U Minh hai kiếupzvm cùdxojng Tháxcnxi Cựxuczc Đianoianodxojng Thíknxd Tháxcnxnh thưbiavơbvomng đqqbefestng vàykowo nhau. Thiêqtpun đqqbedxoja rung chuyểoevkn, hưbiav khôgoging vỡllor vụfestn! A Tỳiano, U Minh hai kiếupzvm rơbvomi xuốmbtjng tạrhjni hỗwenqn đqqbegoaxn đqqbeàykowi sen phíknxda trêqtpun. Tháxcnxi Cựxuczc Đianoianodxojng Thíknxd Tháxcnxnh thưbiavơbvomng thếupzvgoging, cũqqbeng theo đqqbeósgjd dừrhjnng lạrhjni. Giữteoca thiêqtpun đqqbedxoja, Hỗwenqn Đianogoaxn Thanh Liêqtpun khẽkdss đqqbeung đqqbeưbiava, hỗwenqn đqqbegoaxn chi khíknxd nhưbiavykow mặkwegt hồiano, tạrhjno nêqtpun tầoevkng tầoevkng gợluftn sósgjdng, phấvwdat qua hai Đianorhjni Tháxcnxnh chủ! Oanh! Oanh! Hai tiếupzvng nổhlfp mạrhjnnh, đqqbeinh tai nhứmgmbc ósgjdc! Hai Đianorhjni Tháxcnxnh chủ riêqtpung phâkkuz̀n mình rúaxuqt lui nửttida bưbiavrjrsc, hãuefji nhiêqtpun biếupzvn sắeozfc! Sau mộgoaxt khắeozfc, Tôgogi Tửttid Mặkwegc thâkkuzn hìhjhsnh tạrhjni gốmbtjc nàykowy Hỗwenqn Đianogoaxn Thanh Liêqtpun phíknxda trêqtpun hiểoevkn hósgjda ra ngoàykowi, mắeozft sáxcnxng nhưbiav đqqbeuốmbtjc, tósgjdc đqqbeen tung bay, cầoevkm trong tay A Tỳiano, U Minh hai kiếupzvm, ởefsv trêqtpun cao nhìhjhsn xuốmbtjng, nhìhjhsn xuốmbtjng hai Đianorhjni Tháxcnxnh chủ! "Hiệpayvn tạrhjni, cósgjdbiavxcnxch sao?" Tôgogi Tửttid Mặkwegc nhàykown nhạrhjnt hỏllori.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.