Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 3374 : Trấn áp Thiên Phạt

    trước sau   
Chưiehaơzchfng 3374: Trấkbjun ágpovp Thiêbxvnn Phạgmsbt 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh phágpovt giágpovc đkeokưiehaxatnc mộaatxt màwavhn nàwavhy, tâphujm thầrjgan đkeokgmsbi chấkbjun! Bọtmvtn hắzpskn 5 vịxcsc liêbxvnn thủcexmidpdng Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng giằsakrng co, bâphujy giờnsxn khóftjj phâphujn sàwavhn sàwavhn nhau, miễxbicn cưiehacexmng bảdlsqo trìwavh tạgmsbi mộaatxt cágpovi trạgmsbng thágpovi thăzpskng bằsakrng. Lạgmsbi cóftjj mộaatxt vịxcsc Thiêbxvnn Đxwsbgmsbo Thágpovnh Vưiehaơzchfng gia nhậglelp chiếenbcn trưiehansxnng, thếenbc tấkbjut sẽbsql đkeokágpovnh phágpovphujn bằsakrng! Cágpovi nàwavhy mang ýyfhf nghĩkahka, Tôbsql Tửkbju Mặfumyc đkeokwfmfng tạgmsbi mộaatxt bêbxvnn nàwavho, mộaatxt bêbxvnn nàwavho liềtleon cóftjj cựkeokc lớgpovn khảdlsqzpskng, thăzpsḱng đkeokưiehaơzchf̣c trậgleln nàwavhy Thágpovnh Vưiehaơzchfng chi chiếenbcn! Trậgleln chiếenbcn nàwavhy cũng đkeokem quyếenbct đkeokxcscnh 3000 thếenbc giớgpovi tưiehaơzchfng lai! "Hoang Võmoli!" Âenbcm Dưiehaơzchfng Nguyêbxvnn Linh đkeokaatxt nhiêbxvnn mởbdri miệvoqrng: "Luâphujn hồiehai dãgifcphujm cựkeokc lớgpovn, ngưiehaơzchfi nhưieha giúmchvp hắzpskn thắzpskng đkeokưiehaxatnc, chắzpskc chắzpskn nhưiehansxnng 3000 thếenbc giớgpovi lâphujm vàwavho mộaatxt trậgleln khôbsqlng cágpovch nàwavho vãgifcn hồiehai hạgmsbo kiếenbcp!" Thàwavhnh tựkeoku Thiêbxvnn Đxwsbgmsbo Thágpovnh Vưiehaơzchfng mộaatxt khắzpskc, Tôbsql Tửkbju Mặfumyc tâphujm thágpovi ngưiehaxatnc lạgmsbi bìwavhnh tĩkahknh trởbdri lạgmsbi, chỉrcwvwavh nhìwavhn qua trong chiếenbcn trưiehansxnng chưieha vịxcsc Thágpovnh Vưiehaơzchfng, khôbsqlng cóftjj vộaatxi vãgifc xuấkbjut thủcexm. Giờnsxn phúmchvt nàwavhy, chủcexm đkeokaatxng nắzpskm giữcyfebdri trong tay củcexma hắzpskn. Hắzpskn còussxn muốljmtn hỏixqmi rõmoliwavhng mộaatxt sốljmt việvoqrc. Tôbsql Tửkbju Mặfumyc nóftjji: "Luâphujn hồiehai muốljmtn diệvoqrt ságpovt thiêbxvnn hạgmsb thágpovnh nhâphujn, thàwavhnh lậglelp Lụljmtc Đxwsbgmsbo Luâphujn Hồiehai, thưiehabdring thiệvoqrn phạgmsbt ágpovc, nếenbcu nhưieha đkeokâphujy coi nhưiehawavhgifcphujm củcexma hắzpskn, cũzpskng làwavh khôbsqlng xấkbjuu." Thiêbxvnn Phạgmsbt Nguyêbxvnn Linh trầrjgam giọtmvtng nóftjji: "Hắzpskn muốljmtn khôbsqlng chỉrcwvwavh Chưieha Thágpovnh chi mệvoqrnh, hắzpskn thậglelm chíenbc muốljmtn tiêbxvnu diệvoqrt chưieha vịxcsc Đxwsbgmsbi Thágpovnh, bao quágpovt chúmchvng ta mấkbjuy vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh!" Tổdtkx Hỏixqma Nguyêbxvnn Linh cũng nóftjji ra: "Chúmchvng ta ságpovu vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh thốljmtng trịxcsc 3000 thếenbc giớgpovi thơzchf̀i đkeokbxvn̉m, tưiehaơzchfng hỗbgfkbdri giữcyfea, còussxn tồiehan tạgmsbi ngăzpskn đkeokưiehaxatnc, mộaatxt khi diệvoqrt đkeoki chúmchvng ta, luâphujn hồiehai sẽbsql mộaatxt ngưiehansxni đkeokaatxc tôbsqln, kia chắzpskc chắzpskn làwavh 3000 thếenbc giớgpovi tai nạgmsbn!" Thờnsxni Khôbsqlng Nguyêbxvnn Linh nóftjji: "Chúmchvng Sinh Vôbsqliehaxatnng Kiếenbcp căzpskn bảdlsqn uy hiếenbcp khôbsqlng đkeokưiehaxatnc chúmchvng ta, nhưieha luâphujn hồiehai chỉrcwv muốljmtn diệvoqrt thágpovnh, chúmchvng ta tuyệvoqrt sẽbsql khôbsqlng xuấkbjut thủcexm can thiệvoqrp." Tôbsql Tửkbju Mặfumyc gậglelt gậglelt đkeokrjgau. Đxwsbâphujy mớgpovi làwavhzpskm đkeokóftjj Thágpovnh Vưiehaơzchfng chi chiếenbcn nguyêbxvnn nhâphujn. Lúmchvc trưiehagpovc hắzpskn liềtleon từdblgng nghĩkahk tớgpovi, đkeokãgifc Chúmchvng Sinh Vôbsqliehaxatnng Kiếenbcp uy hiếenbcp khôbsqlng đkeokưiehaxatnc mấkbjuy vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh, bọtmvtn hắzpskn tạgmsbi sao lạgmsbi hạgmsb tràwavhng. Bởbdrii vìwavhwavhm bọtmvtn hắzpskn cảdlsqm thấkbjuy uy hiếenbcp cũzpskng khôbsqlng phảdlsqi làwavh Chúmchvng Sinh Vôbsqliehaxatnng Kiếenbcp, màwavhwavh Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng! "Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Thanh Liêbxvnn cùidpdng Sinh Mệvoqrnh Thágpovnh Vưiehaơzchfng, làwavh nhưieha thếenbcwavho vẫyfhfn lạgmsbc?" Tôbsql Tửkbju Mặfumyc lạgmsbi hỏixqmi. Năzpskm đkeokóftjj trậgleln kia Thágpovnh Vưiehaơzchfng chi chiếenbcn, 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh chiếenbcm cứwfmf lấkbjuy ưiehau thếenbc, cóftjj lẽbsqlftjj thểyfhf cuốljmti cùidpdng thắzpskng đkeokưiehaxatnc. Nhưiehang nhưiehansxnng Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Thanh Liêbxvnn cùidpdng Sinh Mệvoqrnh Thágpovnh Vưiehaơzchfng hoàwavhn toàwavhn chếenbct đkeoki, thâphujn tửkbju đkeokgmsbo tiêbxvnu, lấkbjuy 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh chi lựkeokc chỉrcwv sợxatnussxn làwavhm khôbsqlng đkeokưiehaxatnc. Thiêbxvnn Đxwsbgmsbo Thágpovnh Vưiehaơzchfng loạgmsbi nàwavhy tồiehan tạgmsbi, cùidpdng Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh ságpovnh vai, trừdblg phi làwavh cao hơzchfn mộaatxt tầrjgang lựkeokc lưiehaxatnng, mớgpovi cóftjj thểyfhf đkeokem bọtmvtn hắzpskn hoàwavhn toàwavhn diệvoqrt ságpovt! Màwavh 3000 thếenbc giớgpovi bêbxvnn trong, căzpskn bảdlsqn khôbsqlng tồiehan tạgmsbi dạgmsbng nàwavhy cưiehansxnng giảdlsq. Trừdblg phi. . . Tịxcscch Diệvoqrt Nguyêbxvnn Linh nóftjji: "Năzpskm đkeokóftjj mộaatxt trậgleln chiếenbcn, Hỗbgfkn Đxwsbaatxn, sinh mệvoqrnh cùidpdng luâphujn hồiehai 3 ngưiehansxni liêbxvnn thủcexm, cũng đkeokágpovnh khôbsqlng lạgmsbi chúmchvng ta, Hỗbgfkn Đxwsbaatxn cùidpdng sinh mệvoqrnh gặfumyp đkeokgmsbi thếenbc đkeokãgifc mấkbjut. . ." Nóftjji đkeokếenbcn đkeokâphujy, Tịxcscch Diệvoqrt Nguyêbxvnn Linh dừdblgng lạgmsbi, tựkeoka hồieha hồiehai tưiehabdring lạgmsbi năzpskm đkeokóftjj mộaatxt màwavhn, trêbxvnn mặfumyt dâphujng lêbxvnn cựkeokc kìwavh thầrjgan tìwavhnh phứwfmfc tạgmsbp, cóftjj phẫyfhfn hậgleln, cóftjj tứwfmfc giậgleln, cóftjj khôbsqlng cam lòussxng, cũng cóftjj sợxatngifci. . . Tịxcscch Diệvoqrt Nguyêbxvnn Linh híenbct sâphuju mộaatxt hơzchfi, chậglelm rãgifci nóftjji: "Tạgmsbi mộaatxt khắzpskc cuốljmti cùidpdng, Hỗbgfkn Đxwsbaatxn cùidpdng sinh mệvoqrnh liêbxvnn thủcexm, lựkeoka chọtmvtn khiêbxvnu chiếenbcn 3000 thếenbc giớgpovi! Bọtmvtn hắzpskn chíenbcnh làwavhbxvnn đkeokbxvnn!" Tôbsql Tửkbju Mặfumyc nao nao, chợxatnt giậglelt mìwavhnh. Khi hắzpskn thàwavhnh tựkeoku Thiêbxvnn Đxwsbgmsbo Thágpovnh Vưiehaơzchfng mộaatxt khắzpskc, có thêbxvn̉ cảdlsqm giágpovc đkeokưiehaxatnc toàwavhn bộaatx 3000 trêbxvnn thếenbc giớgpovi, tồiehan tạgmsbi từdblgng đkeokgmsbo vếenbct rágpovch. Màwavh nhữcyfeng nàwavhy vếenbct rágpovch, chíenbcnh làwavh Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Thanh Liêbxvnn liêbxvnn thủcexm vớgpovi Sinh Mệvoqrnh Thágpovnh Vưiehaơzchfng xung kíenbcch 3000 thếenbc giớgpovi lưiehau lạgmsbi. Lấkbjuy Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Thanh Liêbxvnn cùidpdng Sinh Mệvoqrnh Thágpovnh Vưiehaơzchfng lựkeokc lưiehaxatnng, đkeokưiehaơzchfng nhiêbxvnn khôbsqlng cóftjj khảdlsqzpskng hủcexmy đkeoki 3000 thếenbc giớgpovi. Mụljmtc đkeokíenbcch củcexma bọtmvtn hắzpskn, chíenbcnh làwavh muốljmtn tạgmsbi 3000 trêbxvnn thếenbc giớgpovi lưiehau lạgmsbi vếenbct rágpovch! 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh chíenbcnh làwavhidpdng vũzpsk trụljmtwavhy thai nghénsean màwavh sốljmtng, khi vùidpdng vũzpsk trụljmtwavhy xuấkbjut hiệvoqrn khóftjjwavh chữcyfea trịxcsc vếenbct rágpovch thơzchf̀i đkeokbxvn̉m, 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh thưiehaơzchfng thếenbc, cũzpskng vôbsql phágpovp khỏixqmi hẳjjjhn. Màwavh Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng thuộaatxc vềtleo hậglelu thiêbxvnn chứwfmfng đkeokgmsbo Thiêbxvnn Đxwsbgmsbo Thágpovnh Vưiehaơzchfng, lạgmsbi sẽbsql khôbsqlng tồiehan tạgmsbi cágpovi nàwavhy tai hoạgmsb ngầrjgam. Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Thanh Liêbxvnn cùidpdng Sinh Mệvoqrnh Thágpovnh Vưiehaơzchfng tựkeok biếenbct đkeokgmsbi thếenbc đkeokãgifc mấkbjut, mớgpovi làwavhm ra cágpovi lựkeoka chọtmvtn nàwavhy, hi sinh chíenbcnh mìwavhnh, đkeokếenbcn cho Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng trảdlsqi đkeokưiehansxnng, nghêbxvnnh đkeokóftjjn mộaatxt thếenbcwavhy Thágpovnh Vưiehaơzchfng chi chiếenbcn! Cũzpskng chỉrcwvftjj diễxbicn hóftjja vôbsql tậgleln tuếenbc nguyệvoqrt 3000 thếenbc giớgpovi, mớgpovi cóftjj đkeokưiehaxatnc hủcexmy diệvoqrt Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Thanh Liêbxvnn cùidpdng Sinh Mệvoqrnh Thágpovnh Vưiehaơzchfng lựkeokc lưiehaxatnng. Tròussx chuyệvoqrn ởbdri giữcyfea, 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh cùidpdng Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng đkeokljmti khágpovng, còussxn tạgmsbi tiếenbcp tụljmtc. Tôbsql Tửkbju Mặfumyc ágpovnh mắzpskt chuyểyfhfn đkeokaatxng, nhìwavhn vềtleo phíenbca Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng. Cùidpdng 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh khágpovc biệvoqrt, Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng khôbsqlng cóftjj mởbdri miệvoqrng, nhưiehansxnng hắzpskn đkeokếenbcn giúmchvp đkeokcexm chíenbcnh mìwavhnh. Từdblg đkeokrjgau đkeokếenbcn cuốljmti, hắzpskn thậglelm chíenbc đkeoktleou khôbsqlng cóftjj giảdlsqi thíenbcch qua. Theo Tôbsql Tửkbju Mặfumyc, Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng năzpskm đkeokóftjj lựkeoka chọtmvtn, cóftjj lẽbsql khôbsqlng cóftjj sai. Hắzpskn muốljmtn thàwavhnh lậglelp mộaatxt cágpovi côbsqlng bằsakrng thếenbc giớgpovi, muốljmtn tiêbxvnu diệvoqrt hếenbct thảdlsqy vĩkahknh sinh ngưiehansxni, 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh tựkeok nhiêbxvnn cũng bao quágpovt ởbdri trong đkeokóftjj. Nếenbcu chỉrcwvwavh diệvoqrt thágpovnh, màwavh đkeokljmti 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh làwavhm nhưieha khôbsqlng thấkbjuy, vậglely hắzpskn cùidpdng nhữcyfeng cágpovi kia diệvoqrt ságpovt chúmchvng sinh thágpovnh nhâphujn, lạgmsbi cóftjjgpovi gìwavh phâphujn biệvoqrt. Màwavh chíenbcnh hắzpskn, cũzpskng làwavhkahknh sinh ngưiehansxni. Hắzpskn đkeokem 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh trấkbjun ágpovp vềtleo sau, lạgmsbi sẽbsqlwavhm thếenbcwavho? Tôbsql Tửkbju Mặfumyc khôbsqlng đkeokưiehaxatnc biếenbct. Cóftjj lẽbsql, Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng sẽbsql trởbdri thàwavhnh mộaatxt cágpovi càwavhng lớgpovn tai nạgmsbn. Nhưiehang Tôbsql Tửkbju Mặfumyc sẽbsql khôbsqlng bởbdrii vìwavh mộaatxt cágpovi khảdlsqzpskng chuyệvoqrn phágpovt sinh, liềtleon cùidpdng 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh liêbxvnn thủcexm, diệvoqrt ságpovt Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng. Huốljmtng chi, vừdblga mớgpovi làwavh 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh muốljmtn giếenbct hắzpskn, màwavh Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng xuấkbjut thủcexm cứwfmfu hắzpskn! Tưiehaơzchfng lai Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng sẽbsqlwavhm cágpovi gìwavh, hắzpskn khôbsqlng biếenbct. Nhưiehang íenbct ra giờnsxn khắzpskc nàwavhy, hắzpskn khôbsqlng cóftjj đkeokljmti đkeokxcscch vớgpovi Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng lýyfhf do. "Hoang Võmoli, ngưiehaơzchfi còussxn do dựkeokgpovi gìwavh!" Tịxcscch Diệvoqrt Nguyêbxvnn Linh hénseat lớgpovn mộaatxt tiếenbcng. Đxwsbôbsqlng! Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Chung vang lêbxvnn, đkeokágpovp lạgmsbi Tịxcscch Diệvoqrt Nguyêbxvnn Linh. Thôbsqlng qua đkeokgmsbo nàwavhy tiếenbcng chuôbsqlng, 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh đkeokiehang thờnsxni cảdlsqm nhậgleln đkeokưiehaxatnc Tôbsql Tửkbju Mặfumyc tâphujm ýyfhf, trong lòussxng khôbsqlng khỏixqmi trầrjgam xuốljmtng! Oanh! Sau mộaatxt khắzpskc, Tôbsql Tửkbju Mặfumyc trêbxvnn đkeokrjgau lơzchf lửkbjung Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Chung, giágpovng lâphujm trong chiếenbcn trưiehansxnng, ngăzpskn lạgmsbi Âenbcm Dưiehaơzchfng Nguyêbxvnn Linh cùidpdng Thờnsxni Khôbsqlng Nguyêbxvnn Linh! Mặfumyc dùidpdidpdng làwavh Thiêbxvnn Đxwsbgmsbo Thágpovnh Vưiehaơzchfng, nhưiehang 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh dùidpd sao trêbxvnn ngưiehansxni cóftjj tổdtkxn thưiehaơzchfng. Tôbsql Tửkbju Mặfumyc ởbdriwavho Thiêbxvnn Đxwsbgmsbo Thágpovnh Vưiehaơzchfng trạgmsbng thágpovi đkeokrcwvnh phong, chưiehabdring khốljmtng Hỗbgfkn Đxwsbaatxn Thiêbxvnn đkeokgmsbo, lấkbjuy mộaatxt đkeokxcscch 2, khôbsqlng rơzchfi vàwavho thếenbc hạgmsb phong! Mộaatxt bêbxvnn khágpovc, Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng vốljmtn làwavh lấkbjuy mộaatxt đkeokxcscch năzpskm, bâphujy giờnsxn đkeokljmti mặfumyt 3 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh, ágpovp lựkeokc chợxatnt giảdlsqm, khíenbc thếenbczpskng vọtmvtt! 'Thiêbxvnn Đxwsbxcsca Nhâphujn' 3 ságpovch thôbsqli đkeokaatxng đkeokếenbcn cựkeokc hạgmsbn, che đkeokglely mặfumyt trờnsxni, đkeokbxvnn đkeokdlsqo càwavhn khôbsqln, đkeokem Thiêbxvnn đkeokgmsbo luâphujn hồiehai chi lựkeokc phágpovt huy đkeokếenbcn cựkeokc hạgmsbn! Oanh! Oanh! Oanh! Thágpovnh Vưiehaơzchfng chi chiếenbcn, kinh thiêbxvnn đkeokaatxng đkeokxcsca. Khôbsqlng chỉrcwvftjjwavh Đxwsbgmsbi Thiêbxvnn thếenbc giớgpovi rung chuyểyfhfn liêbxvnn tụljmtc, liềtleon ngay cảdlsq trung thiêbxvnn thếenbc giớgpovi, tiểyfhfu thiêbxvnn thếenbc giớgpovi, đkeoktleou bịxcsc liêbxvnn lụljmty, liêbxvnn tiếenbcp bộaatxc phágpovt thiêbxvnn tai kiếenbcp nạgmsbn. 3000 thếenbc giớgpovi chúmchvng sinh, phầrjgan lớgpovn đkeoktleou khôbsqlng rõmoliwavhng xảdlsqy ra chuyệvoqrn gìwavh, chỉrcwvwavh nhìwavhn xem bịxcsc huyếenbct sắzpskc nhuộaatxm đkeokixqm bầrjgau trờnsxni, nhìwavhn qua bay xuốljmtng mưiehaa máu, mặfumyt mũzpski tràwavhn đkeokrjgay hoảdlsqng sợxatn. Đxwsbgmsbi Thiêbxvnn thếenbc giớgpovi bêbxvnn trêbxvnn, thágpovnh nhâphujn chi chiếenbcn, Đxwsbgmsbi Thágpovnh chi tranh, cũng tạgmsbi tiếenbcp tụljmtc, càwavhng phágpovt ra thảdlsqm liệvoqrt! Từdblgng vịxcsc thágpovnh nhâphujn vẫyfhfn lạgmsbc tạgmsbi đkeokgmsbi chiếenbcn bêbxvnn trong. Liềtleon ngay cảdlsq chưieha vịxcsc Đxwsbgmsbi Thágpovnh, đkeoktleou chénseam giếenbct mìwavhnh đkeokrjgay thưiehaơzchfng tíenbcch, mágpovu tưiehaơzchfi chảdlsqy ngang! 5 vịxcsc Thágpovnh Chủcexmftjj thểyfhf kiêbxvnn trìwavh đkeokếenbcn bâphujy giờnsxn, đkeokãgifcwavh cựkeokc hạgmsbn. Trong lòussxng củcexma bọtmvtn hắzpskn, còussxn ôbsqlm lấkbjuy mộaatxt tia hi vọtmvtng. Chờnsxn mong Thágpovnh Vưiehaơzchfng trong chiếenbcn trưiehansxnng, 5 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh thắzpskng đkeokưiehaxatnc, tựkeoka nhưiehazpskm đkeokóftjj! "A!" Nhưiehang vàwavho lúmchvc nàwavhy, đkeokgmsbi thiêbxvnn phíenbca trêbxvnn truyềtleon đkeokếenbcn hénseat thảdlsqm mộaatxt tiếenbcng. Đxwsbâphujy làwavh Thiêbxvnn Phạgmsbt Nguyêbxvnn Linh thanh âphujm! 3 vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh vẫyfhfn làwavh ngăzpskn cảdlsqn khôbsqlng nổdtkxi Luâphujn Hồiehai Thágpovnh Vưiehaơzchfng thếenbcbsqlng, Thiêbxvnn Phạgmsbt Kiếenbcm trưiehagpovc hếenbct nhấkbjut bịxcsc Đxwsbxcsca Thưieha trấkbjun ágpovp lạgmsbi. Ngay sau đkeokóftjj, Nhâphujn Thưieha đkeokem Thiêbxvnn Phạgmsbt Nguyêbxvnn Linh trọtmvtng thưiehaơzchfng, Thiêbxvnn Thưieha giágpovng lâphujm, trựkeokc tiếenbcp đkeokem Thiêbxvnn Phạgmsbt Nguyêbxvnn Linh thôbsqln phệvoqr đkeoki vàwavho! Thiêbxvnn Phạgmsbt Nguyêbxvnn Linh tạgmsbi trong thiêbxvnn thưieha , bộaatxc phágpovt ra mộaatxt trậgleln chốljmtng lạgmsbi, nhưiehang cuốljmti cùidpdng vẫyfhfn làwavh khôbsqlng đkeokxcscch lạgmsbi, bịxcsc Thiêbxvnn Thưieha trấkbjun ágpovp, hìwavhnh thầrjgan câphuju diệvoqrt! Trấkbjun ágpovp Thiêbxvnn Phạgmsbt Nguyêbxvnn Linh vềtleo sau, Thiêbxvnn Thưieha đkeokaatxt nhiêbxvnn bộaatxc phágpovt ra mộaatxt đkeokwavhn ságpovng chóftjji quang hoa chóftjji mắzpskt, toàwavhn thâphujn còussxn quấkbjun lôbsqli đkeokiệvoqrn, khíenbc tứwfmfc phóftjjng đkeokgmsbi, lựkeokc lưiehaxatnng cũzpskng cóftjj đkeokưiehaxatnc rõmoliwavhng tăzpskng lêbxvnn! Trêbxvnn thiêbxvnn thưieha, vốljmtn chỉrcwvwavh ghi lạgmsbi 3000 Đxwsbgmsbi Đxwsbgmsbo. Màwavhphujy giờnsxn, trêbxvnn thiêbxvnn thưieha, nhiềtleou mộaatxt đkeokrjgau Thiêbxvnn đkeokgmsbo Thiêbxvnn Phạgmsbt! Nhâphujn Thưieha thìwavh nhiềtleou mộaatxt tờnsxn. Nhâphujn Thưieha mỗbgfki mộaatxt trang, ghi lạgmsbi nhấkbjut tộaatxc sinh linh. Màwavh mộaatxt trang nàwavhy bêbxvnn trêbxvnn, chỉrcwv ghi lạgmsbi mộaatxt vịxcsc sinh linh, chíenbcnh làwavh Thiêbxvnn Phạgmsbt Nguyêbxvnn Linh! Đxwsbxcsca Thưiehabxvnn trong, đkeokiehang dạgmsbng thôbsqln phệvoqr hếenbct mộaatxt vịxcsc Thágpovi Thủcexmy Nguyêbxvnn Linh hồiehan phágpovch! Trấkbjun ágpovp Thiêbxvnn Phạgmsbt Nguyêbxvnn Linh, 3 ságpovch lựkeokc lưiehaxatnng đkeoktleou đkeokang nhanh chóftjjng kénseao lêbxvnn. 'Thiêbxvnn Đxwsbxcsca Nhâphujn' 3 ságpovch, ba tôbsqln Thiêbxvnn Đxwsbgmsbo Thágpovnh Khíenbc, còussxn đkeokang tiếenbcp tụljmtc trưiehabdring thàwavhnh!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.