Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 3381 : Hoàn thành cảm nghĩ

    trước sau   
Chưfueiơqlkrng 3381: Hoàfjxcn thàfjxcnh cảhtxsm nghĩzetd Nghỉgqab ngơqlkri mộhbbqt ngàfjxcy, chậqszvm chậqszvm tâjjssm tìrktmnh, đzxcrếfjxcn viếfjxct xong bảhtxsn cảhtxsm nghĩzetd. Lờmzboi muốbsokn nólneci thậqszvt nhiềygsou, cho làfjxcbomxng mọzqhgi ngưfueimzboi tâjjssm sựbmhx, nghĩzetd đzxcrếfjxcn đzxcrâjjssu nólneci đzxcrếfjxcn đzxcrâjjssu, cũgqabng khôdgaeng cólneccbbai gìrktm đzxcrwijvi cưfueiơqlkrng chủlfmx tuyếfjxcn^_^ Trưfueigpdpc tiêhbbqn nólneci mộhbbqt chúmzbot kếfjxct cụfeqac đzxcri. Kỳpqtd thậqszvt sau cùbomxng màfjxcn nàfjxcy, ngưfueimzboi kểdcdo chuyệuzydn cùbomxng trong sácbbach nhâjjssn vậqszvt rờmzboi đzxcri, cùbomxng mọzqhgi ngưfueimzboi phấgwxrt tay tạwijvm biệuzydt, tạwijvi sácbbang tácbbac « Vĩzetdnh Hằrmhyng Thácbbanh Vưfueiơqlkrng » mớgpdpi bắfheft đzxcrrmhyu, ngay tạwijvi trong đzxcrrmhyu cólneccbbai đzxcrwijvi khácbbai hìrktmnh dácbbang, cho nêhbbqn cólnec lẽzxcrfjxc liềygson dẫkemyn xuấgwxrt ngưfueimzboi kểdcdo chuyệuzydn nhâjjssn vậqszvt nàfjxcy. Bao quácbbat tạwijvi Thiêhbbqn Hoang Đgqabwijvi Lụfeqac lúmzboc, ngưfueimzboi kểdcdo chuyệuzydn muốbsokn vìrktm Hoang Võfjxc lậqszvp truyềygson, lạwijvi khôdgaeng viếfjxct sácbbach têhbbqn thờmzboi đzxcriểdcdom, cũgqabng làfjxcrktm cuốbsoki cùbomxng mộhbbqt màfjxcn nàfjxcy. Cốbsok sựbmhxhbbqn trong, lấgwxry ngưfueimzboi kểdcdo chuyệuzydn thịcnyx giácbbac hoàfjxcn thàfjxcnh phầrmhyn cuốbsoki. Trong hiệuzydn thựbmhxc, « Vĩzetdnh Hằrmhyng Thácbbanh Vưfueiơqlkrng » cũgqabng chícewunh thứtjowc hoàfjxcn tấgwxrt. Cốbsok sựbmhxbomxng hiệuzydn thựbmhxc hai đzxcrrmhyu tuyếfjxcn xem nhưfuei tạwijvi thờmzboi khắfhefc nàfjxcy hoàfjxcn thàfjxcnh trùbomxng hợnidip, cảhtxsm giácbbac vẫkemyn rấgwxrt kỳpqtd diệuzydu. Chỉgqabfjxc, ban sơqlkr khôdgaeng nghĩzetd tớgpdpi, quyểdcdon sácbbach nàfjxcy lạwijvi viếfjxct lâjjssu nhưfuei vậqszvy. (cụfeqa thểdcdo bao lâjjssu, phầrmhyn cuốbsoki kia môdgaẹt chưfueiơqlkrng cólnec ghi. . . ) Mấgwxry năzcddm qua, từuzydng cólnec mấgwxry lầrmhyn nhanh chólnecng hoàfjxcn tấgwxrt suy nghĩzetd, cũgqabng chícewunh làfjxc ngàfjxcnh nghềygso thảhtxso luậqszvn TJ, nhưfueing nghĩzetd đzxcrếfjxcn sau cùbomxng màfjxcn nàfjxcy, sau cùbomxng nhữqmrvng ngưfueimzboi nàfjxcy, trong lònfgeng cólnec chúmzbot khôdgaeng cam lònfgeng, liềygson kiêhbbqn trìrktm nổbsoki. Cólnec thưfuei hữqmrvu cảhtxsm thấgwxry Đgqabwijvi Thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi hơqlkri cólnec vẻcewu vộhbbqi vàfjxcng, đzxcrơqlkrn giảhtxsn giảhtxsi thícewuch mộhbbqt chúmzbot. Kỳpqtd thậqszvt, vĩzetdnh hằrmhyng quyểdcdon sácbbach nàfjxcy tổbsokng thểdcdo đzxcrếfjxcn xem, chỉgqablnec hai cácbbai đzxcrwijvi thếfjxc giớgpdpi, chícewunh làfjxc Thiêhbbqn Hoang Đgqabwijvi Lụfeqac làfjxcm chủlfmx tiểdcdou thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi cùbomxng trung thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi, tuyệuzydt đzxcrwijvi bộhbbq phậqszvn búmzbot mựbmhxc cũgqabng đzxcrygsou đzxcrzxylt ởhtxs hai cácbbai nàfjxcy trêhbbqn thếfjxc giớgpdpi. Hai cácbbai nàfjxcy thếfjxc giớgpdpi, đzxcrygsou cólnecqlkrn ba trăzcddm vạwijvn chữqmrv. Đgqabwijvi Thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi nếfjxcu nhưfuei tiếfjxcp tụfeqac nhưfuei vậqszvy tiếfjxcp tụfeqac viếfjxct, từuzydng bưfueigpdpc mộhbbqt thăzcddng cấgwxrp tu luyệuzydn, khôdgaeng thểdcdo trácbbanh néincc sẽzxcr xuấgwxrt hiệuzydn mộhbbqt chúmzbot lặzxylp lạwijvi tìrktmnh tiếfjxct, cũgqabng sẽzxcrqlkri cólnec vẻcewufjxci dònfgeng kéincco dàfjxci. Cho nêhbbqn Đgqabwijvi Thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi cũgqabng khôdgaeng cólnec viếfjxct nhiềygsou, chỉgqab tốbsokn hai ba mưfueiơqlkri vạwijvn chữqmrv đzxcrhbbqfjxci. Đgqabwijvi Thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi tồkupxn tạwijvi, càfjxcng nhiềygsou làfjxcrktm lấgwxrp hốbsok, giảhtxsi khai trưfueigpdpc đzxcrólnecfueiu lạwijvi rấgwxrt nhiềygsou nghi hoặzxylc. Nólneci vềygso phầrmhyn cuốbsoki chưfueiơqlkrng nàfjxcy, lãteseo Đgqabao làfjxc thậqszvt hàfjxci lònfgeng, cảhtxsm giácbbac so bấgwxrt hủlfmx muốbsokn tốbsokt. Cólnec tỉgqab mỉgqab thưfuei hữqmrvu, đzxcrãtese phácbbat hiệuzydn chưfueiơqlkrng nàfjxcy đzxcrbsoki ứtjowng khúmzboc dạwijvo đzxcrrmhyu mấgwxry chi tiếfjxct. Cốbsok sựbmhx lấgwxry Bìrktmnh Dưfueiơqlkrng trấgwxrn làfjxcm đzxcriểdcdom xuấgwxrt phácbbat, lạwijvi tạwijvi Bìrktmnh Dưfueiơqlkrng trấgwxrn kếfjxct thúmzboc. Tôdgae Tửnbph Mặzxylc đzxcrdjuiy cửnbpha ra, nhìrktmn thấgwxry Đgqabiệuzydp Nguyệuzydt mộhbbqt màfjxcn, cùbomxng khúmzboc dạwijvo đzxcrrmhyu hắfhefn bưfueigpdpc vàfjxco tu hàfjxcnh, nhìrktmn thấgwxry Đgqabiệuzydp Nguyệuzydt mộhbbqt màfjxcn tưfueiơqlkrng tựbmhx. Phầrmhyn cuốbsoki cònfgen ra hiệuzydn mộhbbqt cácbbai gọzqhgi 'Mộhbbqng Kỳpqtd' thiếfjxcu nữqmrv, cólnec thưfuei hữqmrvu đzxcrãtese quêhbbqn đzxcri, nếfjxcu nhưfuei vềygso nhìrktmn chưfueiơqlkrng thứtjow nhấgwxrt:, hẳmpahn làfjxc liềygson biếfjxct nàfjxcng làfjxc ai. Cònfgen cólnec mộhbbqt chi tiếfjxct, nólneci đzxcrúmzbong làfjxccbbach ngưfueimzboi tạwijvi Bìrktmnh Dưfueiơqlkrng trấgwxrn nólneci hơqlkrn năzcddm năzcddm sácbbach, khụfeqa khụfeqa. . . Mạwijvt chưfueiơqlkrng cólnec mộhbbqt câjjssu nólneci nhưfuei vậqszvy: "Mộhbbqt đzxcrácbbam ngưfueimzboi chícewunh hưfueigpdpng phícewua bêhbbqn nàfjxcy đzxcri tớgpdpi, đzxcrygsou làfjxc đzxcrãtese từuzydng cốbsok nhâjjssn, hầrmhyu tửnbph, lãteseo hổbsok, Lâjjssm Chiếfjxcn, Linh Lung tiêhbbqn tửnbph, Cựbmhxc Hỏhtxsa đzxcrwijvo quâjjssn, Long Nhiêhbbqn, Minh Châjjssn, Đgqabàfjxco Yêhbbqu, Niệuzydm Kỳpqtd, Bắfhefc Minh Tuyếfjxct. . ." Phầrmhyn cuốbsoki khôdgaeng cólnec khảhtxszcddng đzxcrem tấgwxrt cảhtxs mọzqhgi ngưfueimzboi viếfjxct đzxcrếfjxcn, đzxcrwijvi đzxcra sốbsok đzxcrygsou tạwijvi kia. . . Bêhbbqn trong ^_^ Đgqabưfueiơqlkrng nhiêhbbqn, cólnec thưfuei hữqmrvu cảhtxsm thấgwxry tiếfjxcc nuốbsoki, phầrmhyn cuốbsoki khôdgaeng cólnec viếfjxct Dao Tuyếfjxct. Đgqabiểdcdom nàfjxcy cólnec chăzcddm chúmzbo nghĩzetd tớgpdpi, cũgqabng khôdgaeng phảhtxsi quêhbbqn đzxcri. Mạwijvt chưfueiơqlkrng kỳpqtd thậqszvt cólnec khícewua cạwijvnh đzxcriểdcdom mộhbbqt cácbbai, Dao Tuyếfjxct đzxcrãtese từuzydng đzxcrwijvt tớgpdpi vong tìrktmnh cấgwxrp đzxcrhbbq, nhưfueing Võfjxc Đgqabwijvo bảhtxsn tôdgaen sácbbang lậqszvp Thácbbai Sơqlkrgqab trụfeqa vềygso sau, cuốbsoki cùbomxng lựbmhxa chọzqhgn hi sinh chícewunh mìrktmnh, hólneca thàfjxcnh Thiêhbbqn đzxcrwijvo, chặzxylt đzxcrtjowt bảhtxsn thâjjssn ýyzsa thứtjowc cùbomxng thấgwxrt tìrktmnh lụfeqac dụfeqac. Đgqabâjjssy thậqszvt ra làfjxc bảhtxso vệuzyd Dao Tuyếfjxct, nhưfueimzbong nàfjxcng cólnec thểdcdo giốbsokng mộhbbqt ngưfueimzboi bìrktmnh thưfueimzbong sinh hoạwijvt, cảhtxsm thụfeqa thếfjxc gian mỹlnec hảhtxso. Mạwijvt chưfueiơqlkrng đzxcrygso Mộhbbqng Kỳpqtd, lạwijvi khôdgaeng chícewunh diệuzydn miêhbbqu tảhtxs Dao Tuyếfjxct, dĩzetd nhiêhbbqn khôdgaeng phảhtxsi bởhtxsi vìrktmfjxcng khôdgaeng trọzqhgng yếfjxcu. Khảhtxszcddng cũgqabng làfjxc bởhtxsi vìrktm trong lònfgeng khôdgaeng bỏhtxs xuốbsokng đzxcrưfueinidic, khôdgaeng cácbbach nàfjxco thoảhtxsi mácbbai. Tôdgae Tửnbph Mặzxylc cùbomxng Đgqabiệuzydp Nguyệuzydt dắfheft tay màfjxc đzxcri, ta khôdgaeng biếfjxct nêhbbqn làfjxcm sao miêhbbqu tảhtxs Dao Tuyếfjxct thâjjssn ởhtxs trong đzxcrólnec, hoặzxylc làfjxc thấgwxry cảhtxsnh nàfjxcy tâjjssm tìrktmnh. Hoặzxylc làfjxclneci, rảhtxsi rácbbac mấgwxry búmzbot miêhbbqu tảhtxs, đzxcrbsoki Dao Tuyếfjxct khôdgaeng côdgaeng bằrmhyng. Lấgwxry Dao Tuyếfjxct thịcnyx giácbbac, khảhtxszcddng đzxcrơqlkrn đzxcrhbbqc viếfjxct mộhbbqt thiêhbbqn sẽzxcr tốbsokt hơqlkrn. Hãtesey nólneci mộhbbqt chúmzbot vĩzetdnh hằrmhyng quyểdcdon sácbbach nàfjxcy. Tổbsokng thểdcdo tớgpdpi nólneci, vĩzetdnh hằrmhyng thôdgaeng thiêhbbqn chủlfmx đzxcrygso, đzxcrygsou đzxcrang giảhtxsng chốbsokng lạwijvi, chốbsokng lạwijvi ứtjowc hiếfjxcp, chốbsokng lạwijvi vậqszvn mệuzydnh, chốbsokng lạwijvi bấgwxrt côdgaeng, chốbsokng lạwijvi ácbbap bácbbach, đzxcrâjjssy cũgqabng làfjxcfjxc đzxcrwijvo tinh thầrmhyn. Huyếfjxct khícewu, dũgqabng cảhtxsm, thẳmpahng tiếfjxcn khôdgaeng lùbomxi, võfjxc giảhtxs tấgwxrt tranh. Nhưfueing nếfjxcu chia nhỏhtxs đzxcrếfjxcn xem, tiểdcdou thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi, trung thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi cùbomxng Đgqabwijvi Thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi muốbsokn biểdcdou đzxcrwijvt nộhbbqi dung, lạwijvi cólnec chúmzbot hứtjowa khácbbac biệuzydt. Làfjxcm 3 cácbbai thếfjxc giớgpdpi, tiểdcdou thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi Huyếfjxct Ma đzxcrwijvo quâjjssn, trung thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi Thưfuei Việuzydn tôdgaeng chủlfmx, cònfgen cólnec Đgqabwijvi Thiêhbbqn thếfjxc giớgpdpi Luâjjssn Hồkupxi Thácbbanh Vưfueiơqlkrng. Ba ngưfueimzboi cũgqabng đzxcrygsou cólnec rấgwxrt lớgpdpn khácbbac biệuzydt. Huyếfjxct Ma đzxcrwijvo quâjjssn cólnectesejjssm, cólneczcddng lựbmhxc. Hắfhefn cùbomxng Đgqabwijvi Minh Tăzcddng tranh đzxcrgwxru cảhtxs đzxcrmzboi, giữqmrva hai ngưfueimzboi, đzxcrygsou làfjxcfueiơqlkrng hỗakpycewunh nểdcdo. Bởhtxsi vìrktm nguyêhbbqn nhâjjssn khácbbac, tâjjssm tícewunh đzxcrwijvi biếfjxcn, hoàfjxcn toàfjxcn méincco mólnec, tạwijvi sácbbang tạwijvo ra phícewua sau Huyếfjxct Ma đzxcrwijvo quâjjssn. Cho nêhbbqn lúmzboc ban đzxcrrmhyu Đgqabwijvi Minh Tăzcddng cùbomxng Huyếfjxct Ma đzxcrwijvo quâjjssn lúmzboc giao thủlfmx, mớgpdpi cólnec thểdcdo mềygsom lònfgeng, khuyêhbbqn hắfhefn bỏhtxs xuốbsokng đzxcrkupx đzxcrao. Bởhtxsi vậqszvy bịcnyx Huyếfjxct Ma đzxcrwijvo quâjjssn nắfhefm lấgwxry cơqlkr hộhbbqi, đzxcrem nólnec phảhtxsn chếfjxc. Huyếfjxct Ma đzxcrwijvo quâjjssn cólnec niềygsom kiêhbbqu ngạwijvo củlfmxa hắfhefn, trậqszvn chiếfjxcn kia, hắfhefn cho làfjxcrktmnh thua, khôdgaeng e dèrmba thừuzyda nhậqszvn xuốbsokng tớgpdpi. Trong mắfheft hắfhefn, cũgqabng chỉgqablnec Đgqabwijvi Minh Tăzcddng mớgpdpi xứtjowng làfjxcm đzxcrbsoki thủlfmx củlfmxa hắfhefn. Trêhbbqn thựbmhxc tếfjxc, Tôdgae Tửnbph Mặzxylc bởhtxsi vìrktm tu luyệuzydn luyệuzydn Huyếfjxct Ma trảhtxsi qua, quảhtxs thậqszvt bịcnyx hắfhefn chếfjxc. Bởhtxsi vìrktmfjxc Đgqabwijvo bảhtxsn tôdgaen tồkupxn tạwijvi, mớgpdpi cólnec thểdcdorktmnh đzxcrcnyxnh trậqszvn kia Huyếfjxct Ma hạwijvo kiếfjxcp. Phầrmhyn cuốbsoki bêhbbqn trong, tấgwxrt cảhtxs mọzqhgi ngưfueimzboi đzxcrãtese biếfjxct, Võfjxc Đgqabwijvo bảhtxsn tôdgaen sinh ra, Sinh Mệuzydnh Thácbbanh Vưfueiơqlkrng lêhbbqn tácbbac dụfeqang cựbmhxc kỳpqtd trọzqhgng yếfjxcu. Dùbomx vậqszvy, Huyếfjxct Ma đzxcrwijvo quâjjssn đzxcrácbbanh vớgpdpi Võfjxc Đgqabwijvo bảhtxsn tôdgaen mộhbbqt trậqszvn, vẫkemyn làfjxc thắfhefng bạwijvi khôdgaeng biếfjxct. Nhưfueing bởhtxsi vìrktm Đgqabwijvi Minh Tăzcddng hi sinh, mớgpdpi hoàfjxcn toàfjxcn cảhtxsi biếfjxcn thếfjxc cụfeqac. Vĩzetdnh hằrmhyng đzxcrrmhyng sau đzxcrygsou khôdgaeng cólnec viếfjxct qua Đgqabwijvi Minh Tăzcddng, nhưfueimzbong mộhbbqt chúmzbot thưfuei hữqmrvu cảhtxsm thấgwxry tiếfjxcc nuốbsoki. Đgqabwijvi Minh Tăzcddng cốbsok sựbmhx lấgwxry Thiêhbbqn Hoang phầrmhyn cuốbsoki, làfjxclnec tiếfjxcc nuốbsoki, nhưfueing cũgqabng cólnec thểdcdofjxc thícewuch hợnidip nhấgwxrt kếfjxct cụfeqac. Thưfuei Việuzydn tôdgaeng chủlfmx nhâjjssn vậqszvt nàfjxcy, làfjxc mộhbbqt cácbbai đzxcrhbbqn cuồkupxng kẻcewutesejjssm, đzxcrùbomxa bỡqmrvn lònfgeng ngưfueimzboi, vìrktmrktmnh mụfeqac đzxcrícewuch, cólnec thểdcdo khôdgaeng từuzyd thủlfmx đzxcroạwijvn, khôdgaeng cólnec chúmzbot nàfjxco ranh giớgpdpi cuốbsoki cùbomxng, dùbomxng bấgwxrt cứtjow thủlfmx đzxcroạwijvn nàfjxco. Cólnec thưfuei hữqmrvu đzxcrygso cậqszvp qua, Thưfuei Việuzydn tôdgaeng chủlfmxrktm sao khôdgaeng cólnec danh tựbmhx đzxcrwijvo hiệuzydu. Đgqabzxylt têhbbqn, đzxcrưfueiơqlkrng nhiêhbbqn rấgwxrt dễbmhxfjxcng. Nhưfueing ta nghĩzetd, Thưfuei Việuzydn tôdgaeng chủlfmx chícewunh làfjxc mộhbbqt cácbbai danh hiệuzydu, hắfhefn cólnec thểdcdofjxc bấgwxrt luậqszvn kẻcewufjxco, cólnec lẽzxcr tạwijvi trong dònfgeng chảhtxsy lịcnyxch sửnbphgqabng cólnec thểdcdorktmm tơqlkŕi tưfueiơqlkrng tựbmhxcbbai bólnecng. Vềygso phầrmhyn Luâjjssn Hồkupxi Thácbbanh Vưfueiơqlkrng. . . Phầrmhyn cuốbsoki cũgqabng khôdgaeng cho ra đzxcrácbbap ácbban rõfjxcfjxcng. Hai loạwijvi khảhtxszcddng, đzxcrbsoki ứtjowng hai cácbbai khácbbac biệuzydt hìrktmnh tưfueiniding, liềygson nhìrktmn mọzqhgi ngưfueimzboi nhưfuei thếfjxcfjxco hiểdcdou đzxcrưfueinidic. Liêhbbqn quan tớgpdpi vĩzetdnh hằrmhyng quyểdcdon sácbbach nàfjxcy, dùbomxng mạwijvt chưfueiơqlkrng câjjssu nólneci kia làfjxcm phầrmhyn cuốbsoki đzxcri. Thiêhbbqn đzxcrwijvo luâjjssn hồkupxi, thịcnyxnh suy cólnec khi, duy nguyệuzydn thếfjxc gian võfjxc đzxcrwijvo hưfueing thịcnyxnh, ngưfueimzboi ngưfueimzboi nhưfuei rồkupxng, hiệuzydp nghĩzetda bấgwxrt hủlfmx, chícewunh khícewu trưfueimzbong tồkupxn. . . . Cólnec thưfuei hữqmrvu hỏhtxsi thăzcddm sácbbach mớgpdpi sựbmhxrktmnh, đzxcrơqlkrn giảhtxsn tâjjssm sựbmhx. Sácbbach mớgpdpi chưfueia nghĩzetd ra, đzxcrygsofjxci cũgqabng khôdgaeng đzxcrcnyxnh. Nhữqmrvng năzcddm nàfjxcy văzcddn họzqhgc mạwijvng nộhbbqi dung biếfjxcn hólneca rấgwxrt lớgpdpn, khôdgaeng dácbbam mùbomx quácbbang mởhtxscbbach mớgpdpi, viếfjxct khôdgaeng tốbsokt, sợnidi bịcnyx mắfhefng. (hiệuzydn tạwijvi ta hỗakpyn thàfjxcnh lãteseo tácbbac giảhtxs, cònfgen cólnecfueifueihtxsng gácbbanh nặzxylng đzxcrâjjssu. . . ) Lãteseo Đgqabao cũgqabng muốbsokn nhìrktmn nhiềygsou sácbbach, nhiềygsou họzqhgc tậqszvp, chuẩdjuin bịcnyx cẩdjuin thậqszvn mộhbbqt đzxcroạwijvn thờmzboi gian, hậqszvu tícewuch bạwijvc phácbbat, nhấgwxrt cổbsokcbbac khícewu, hảhtxso hảhtxso đzxcrbsoki mớgpdpi! (đzxcrbsoki mớgpdpi phưfueiơqlkrng diệuzydn nàfjxcy, mọzqhgi ngưfueimzboi khẳmpahng đzxcrcnyxnh cólnec rấgwxrt nólneci nhiềygsou muốbsokn nhảhtxstesenh, thỉgqabnh cầrmhyu nólneci bạwijvn nhólnecm tậqszvn lựbmhxc ôdgaen hònfgea mộhbbqt chúmzbot, uyểdcdon chuyểdcdon mộhbbqt chúmzbot, khụfeqa khụfeqa. . . ) . . . Nhữqmrvng năzcddm gầrmhyn đzxcrâjjssy, cònfgen muốbsokn cảhtxsm tạwijv mộhbbqt chúmzbot thưfuei hữqmrvu cácbbac bằrmhyng hữqmrvu làfjxcm bạwijvn. Cólnec rấgwxrt nhiềygsou đzxcrygsou làfjxc bấgwxrt hủlfmx đzxcruổbsoki tớgpdpi, giốbsokng nhưfueifjxc đzxcriểdcdom đzxcriểdcdom, 2 mắfheft, Tiểdcdou Vũgqab, quảhtxs quảhtxs, Kiếfjxcm Thầrmhyn, quảhtxscbbao nhỏhtxs, sólnecng biểdcdon, mùbomxa giólnec, bốbsokn mưfueiơqlkri bảhtxsy, 2 tuyêhbbqn, minh, Kim Mộhbbqc nghiêhbbqn. . . Cólnec chúmzbot khôdgaeng quácbbalneci chuyệuzydn, nhưfueing ởhtxsrktmnh luậqszvn sácbbach bêhbbqn trong cònfgen biếfjxct xem đzxcrếfjxcn bọzqhgn hắfhefn nhắfhefn lạwijvi. Tâjjssm nhưfuei hiêhbbqn tạwijvi bầrmhyy bêhbbqn trong cũgqabng khôdgaeng nólneci chuyệuzydn, hoàfjxcn tấgwxrt thờmzboi đzxcriểdcdom mớgpdpi biếfjxct đzxcrưfueinidic, nàfjxcng mộhbbqt mựbmhxc tạwijvi theo dõfjxci. . . Lãteseo bằrmhyng hữqmrvu cònfgen cólnec rấgwxrt nhiềygsou, liềygson khôdgaeng đzxcrkupxng nhấgwxrt mộhbbqt hàfjxcng cửnbph đzxcri, đzxcrygsou tạwijvi. . . Bêhbbqn trong, chớgpdp trácbbach ^_^ Vĩzetdnh hằrmhyng cònfgen kếfjxct giao rấgwxrt nhiềygsou bạwijvn mớgpdpi, giốbsokng nhưfueifjxc thanh sam trăzcddng sácbbang, mộhbbqfueigpdpc dễbmhxdgaeng, mộhbbqt ngưfueimzboi tốbsokt, DDUPBA, tậqszvn xưfueiơqlkrng tưfueiơqlkrng tưfueitjowc, đzxcriểdcdom xuấgwxrt phácbbat bêhbbqn kia cònfgen cólnec Loheng ngàfjxcy nk(vịcnyxfjxcy cũgqabng khôdgaeng nólneci nólneci chuyệuzydn, lạwijvi làfjxc đzxcriểdcdom xuấgwxrt phácbbat Đgqabwijvi minh chủlfmx), thưfueiniding quan rừuzydng mưfueia, trờmzboi côdgae Hồkupxng Mộhbbqng, lònfgeng say nhưfuei mộhbbqng, tạwijvi hạwijv rấgwxrt cứtjowng, gàfjxccbban huyễbmhxn tưfueihtxsng, Liệuzydt Hỏhtxsa đzxcrwijvi thúmzboc, Đgqabiệuzydp Nguyệuzydt -. . . Cònfgen cólnec nam nhácbbanh muộhbbqi tửnbph, viếfjxct qua rấgwxrt đzxcrzxylc sắfhefc dàfjxci bìrktmnh, cònfgen cho Dao Tuyếfjxct làfjxcm qua thơqlkr, lợnidii hạwijvi cựbmhxc kỳpqtd. Đgqabưfueiơqlkrng nhiêhbbqn, cònfgen cólnec rấgwxrt nhiềygsou thưfuei hữqmrvu khôdgaeng cólneclneci tớgpdpi, lãteseo Đgqabao liềygson khôdgaeng đzxcrkupxng nhấgwxrt nólneci chuyệuzydn, đzxcra tạwijv sựbmhxlfmxng hộhbbq củlfmxa mọzqhgi ngưfueimzboi. Thờmzboi gian hơqlkrn năzcddm năzcddm, cólnec ngưfueimzboi khảhtxszcddng đzxcrãtese từuzyd cao trung lêhbbqn đzxcrwijvi họzqhgc, cólnec khảhtxszcddng đzxcrãtese đzxcrwijvi họzqhgc tốbsokt nghiệuzydp, cònfgen cólnec lấgwxry vợnidi sinh con. Cònfgen cólnec ngưfueimzboi vĩzetdnh viễbmhxn 18 tuổbsoki. . . Nếfjxcu làfjxc khôdgaeng cólneccbbac ngưfueiơqlkri mộhbbqt đzxcrưfueimzbong làfjxcm bạwijvn, khôdgaeng cólnec sau cùbomxng Vĩzetdnh Hằrmhyng Thácbbanh Vưfueiơqlkrng. Cảhtxsm ơqlkrn mọzqhgi ngưfueimzboi làfjxcm bạwijvn cùbomxng thícewuch. Vẫkemyn làfjxcjjssu nólneci kia, sácbbach mớgpdpi gặzxylp lạwijvi, giang hồkupx gặzxylp lạwijvi. . . . Cuốbsoki cùbomxng cảhtxsm tạwijv mộhbbqt chúmzbot vĩzetdnh hằrmhyng quyểdcdon sácbbach nàfjxcy cácbbac vịcnyx biêhbbqn tậqszvp đzxcrwijvi lãteseo, bắfheft đzxcrrmhyu làfjxc tiểdcdou mộhbbqng, vềygso sau làfjxc phấgwxrt trầrmhyn, cònfgen cólnec Z lớgpdpn, đzxcrếfjxcn bâjjssy giờmzbo trăzcddng sácbbang, tửnbphfjxcng, đzxcra tạwijvcbbac vịcnyx đzxcrwijvi lãteseo trợnidi giúmzbop cùbomxng chiếfjxcu cốbsok. Khảhtxszcddng cólnec ngưfueimzboi hiếfjxcu kìrktm, làfjxcm sao cólnec nhiềygsou nhưfuei vậqszvy đzxcrwijvi lãteseo hộhbbq tốbsokng hộhbbq giácbba. Hừuzyd hừuzyd, vĩzetdnh hằrmhyng viếfjxct lâjjssu nhưfuei vậqszvy, đzxcrem biêhbbqn tậqszvp đzxcrygsou chịcnyxu chạwijvy, đzxcrbsoki mộhbbqt lứtjowa lạwijvi mộhbbqt lứtjowa, ngưfueiơqlkri liềygson nólneci lợnidii hạwijvi hay khôdgaeng! Bộhbbqc phácbbat làfjxcinccm mộhbbqt chúmzbot, bềygson bỉgqab phưfueiơqlkrng diệuzydn nàfjxcy, vĩzetdnh hằrmhyng vẫkemyn làfjxc bổbsokng bổbsokng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.