Vô Hạn Khủng Bố

Chương 308 : Nguyên ám đấu Hồng hoang Kết thúc và bắt đầu!

    trước sau   
Trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong...

Trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong thậaikmt sựpxyq, khôurprng cầvwgmn biếdpwot làjuip đjuipcuywi vớuzfci Trịtcydnh Xáoewn hay làjuip vớuzfci Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, đjuipânsjmy thậaikmt sựpxyqjuip trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong giữgcgka họtyvr. Cho dùueoojuipzuieoewno thùueoo, hay làjuipzuie niềdnqqm tin sốcuywng sórwfht, ânsjmn oáoewnn, thùueoo hậaikmn giữgcgka hai ngưraupwprni chung quy lạsvmfi sẽopaz hoàjuipn toàjuipn kếdpwot thúpzgnc tạsvmfi trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong nàjuipy!

-...Ngưraupơtyvri biếdpwot khôurprng? Ta từtcydng rấyepht hậaikmn ngưraupơtyvri! Vìzuie thếdpwo trong Resident Evil 2 ta giếdpwot ngưraupơtyvri, cùueoong vớuzfci cáoewnc đjuipwprnng đjuipoewni củdnqqa ngưraupơtyvri lúpzgnc đjuipórwfh, giếdpwot sạsvmfch tấyepht cảygjb bọtyvrn họtyvr...

Thầvwgmn sắsdkwc Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr vẫyczhn cựpxyqc kỳueoozuienh tĩhaeknh, nhưraupng khôurprng biếdpwot tạsvmfi sao, Trịtcydnh Xáoewn lạsvmfi luôurprn córwfh thểtyvr nhìzuien thấyephy phíqnmta dưraupuzfci sựpxyqzuienh tĩhaeknh đjuipórwfh củdnqqa hắsdkwn làjuipzuienh cảygjbm đjuipang cuộoewnn tràjuipo mãfejhnh liệmrqgt... Khôurprng phảygjbi nhữgcgkng cáoewni gìzuiejuipzuienh cảygjbm tưraupơtyvri sáoewnng nhưraupzuienh yênkgsu, tìzuienh bằurprng hữgcgku, tìzuienh thânsjmn, màjuipjuip mộoewnt loạsvmfi cảygjbm giáoewnc hung tợwuxqn, bạsvmfo lệmrqg, cuồwprnng nộoewn khôurprng thểtyvr diễyephn tảygjb đjuipưraupwuxqc bằurprng lờwprni. Nếdpwou nhưraup mộoewnt ngưraupwprni bìzuienh thưraupwprnng đjuipvdodng trưraupuzfcc mặhurrt hắsdkwn thìzuie chỉoewn riênkgsng luồwprnng cảygjbm giáoewnc tăebbkm tốcuywi nàjuipy thôurpri cũaikmng đjuipdnqq biếdpwon ngưraupwprni đjuipórwfh thàjuipnh kẻmiyg đjuipnkgsn khùueoong. Clone Trịtcydnh Xáoewn đjuipúpzgnng làjuip đjuipang ôurprm theo tìzuienh cảygjbm nhưraup vậaikmy chiếdpwon đjuipyephu vớuzfci hắsdkwn.

- Đshvgúpzgnng vậaikmy, kýjuipvdodc ghi khắsdkwc rấyepht sânsjmu... Lầvwgmn đjuipygjbqnmtch đjuipórwfh thiếdpwou chúpzgnt nữgcgka thìzuie hoàjuipn toàjuipn đjuipáoewnnh gụmcwqc ta. May màjuip ta córwfh rấyepht nhiềdnqqu đjuipwprnng đjuipoewni đjuipáoewnng đjuiptyvr tin cậaikmy, dựpxyqa vàjuipo sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa họtyvr, ta cuốcuywi cùueoong cũaikmng đjuipi đjuipưraupwuxqc tớuzfci đjuipânsjmy! Clone củdnqqa ta, hôurprm nay làjuip ngàjuipy chúpzgnng ta cắsdkwt đjuipvdodt tấyepht cảygjb!

Choang!


Hổmiyg hồwprnn đjuipao củdnqqa Trịtcydnh Xáoewnjuip cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm va chạsvmfm vàjuipo nhau, sứvdodc mạsvmfnh cựpxyqc lớuzfcn biếdpwon thàjuipnh sórwfhng xung kíqnmtch lan truyềdnqqn ra bốcuywn phíqnmta. Mặhurrt đjuipyepht giữgcgka hai ngưraupwprni lậaikmp tứvdodc vỡwrmloewnt, thậaikmm chíqnmt đjuipếdpwon cảygjb ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen quanh ngưraupwprni clone Trịtcydnh Xáoewnaikmng rung đjuipoewnng kịtcydch liệmrqgt.

Trịtcydnh Xáoewn giờwprn phúpzgnt nàjuipy đjuipãfejh hoàjuipn toàjuipn tiếdpwon vàjuipo trạsvmfng tháoewni Tiềdnqqm Long biếdpwon, thuộoewnc tíqnmtnh thânsjmn thểtyvr gia tăebbkng vùueoon vụmcwqt, đjuipwprnng thờwprni càjuipng sửnkgs dụmcwqng ra Hủdnqqy diệmrqgt bảygjbn chíqnmtnh thứvdodc, tốcuywc đjuipoewnueoong sứvdodc mạsvmfnh đjuipãfejhraupwuxqt xa sứvdodc tưrauphurrng tưraupwuxqng củdnqqa ngưraupwprni bìzuienh thưraupwprnng, tiệmrqgn tay vung lênkgsn cũaikmng mang theo đjuipsvmfi uy lựpxyqc, mộoewnt đjuipao chặhurrt đjuipvdodt núpzgni non gìzuie đjuipórwfhaikmng làjuip chuyệmrqgn quáoewn dễyephjuipng. Sau khi va chạsvmfm mộoewnt kiếdpwom vớuzfci Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, hắsdkwn khôurprng nhữgcgkng khôurprng lùueooi màjuip lạsvmfi nânsjmng đjuipao chéqnmtm mạsvmfnh xuốcuywng cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm. Thờwprni gian giữgcgka hai lầvwgmn trảygjbm kíqnmtch tuyệmrqgt đjuipcuywi khôurprng quáoewn 0,1 giânsjmy, hai luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh hợwuxqp lạsvmfi làjuipm mộoewnt, lậaikmp tứvdodc sinh ra phảygjbn lựpxyqc cựpxyqc lớuzfcn, cưraupwprnng hàjuipnh đjuipluoxy lùueooi Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr ra xa cảygjb trăebbkm méqnmtt.

- Chạsvmfy khôurprng thoáoewnt đjuipânsjmu!

Trịtcydnh Xáoewnqnmtt lênkgsn đjuipnkgsn cuồwprnng, dưraupuzfci chânsjmn dùueoong sứvdodc đjuipsvmfp mạsvmfnh, pháoewnoewnt mặhurrt đjuipyepht thàjuipnh vôurpr sốcuyw vếdpwot nứvdodt, cảygjb ngưraupwprni lórwfhe lênkgsn mộoewnt cáoewni đjuipãfejh lao tớuzfci trênkgsn đjuipvwgmu Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, Hổmiyg hồwprnn đjuipao dùueoong sứvdodc bổmiyg thẳndatng xuốcuywng. Dưraupuzfci tốcuywc đjuipoewnjuip sứvdodc mạsvmfnh nhưraup vậaikmy, khôurprng biếdpwot sứvdodc phảygjbn ứvdodng củdnqqa Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvrrwfh nhanh đjuipếdpwon mứvdodc nàjuipo cũaikmng khôurprng thểtyvr giốcuywng nhưrauppzgnc trưraupuzfcc nhẹaxab nhàjuipng đjuipórwfhn đjuipwrml. Trong đjuipvwgmu Trịtcydnh Xáoewn vụmcwqt hiệmrqgn lênkgsn mộoewnt ýjuip nghĩhaek nhưraup vậaikmy, ngay lậaikmp tứvdodc, lựpxyqc đjuipsvmfo trênkgsn tay lạsvmfi càjuipng mạsvmfnh thênkgsm vàjuipi phầvwgmn.

Nhưraupng khi Hổmiyg hồwprnn đjuipao sắsdkwp sửnkgsa chéqnmtm vàjuipo thânsjmn thểtyvr clone Trịtcydnh Xáoewn thìzuie tiếdpwong va chạsvmfm cựpxyqc mạsvmfnh lạsvmfi vang lênkgsn. Thanh cựpxyq kiếdpwom màjuipu đjuipen khôurprng ngờwprn lạsvmfi mộoewnt lầvwgmn nữgcgka ngăebbkn cảygjbn trênkgsn đjuipvwgmu clone Trịtcydnh Xáoewn, hai mórwfhn vũaikm khíqnmt tiếdpwop tụmcwqc va chạsvmfm vàjuipo nhau, hơtyvrn nữgcgka sứvdodc mạsvmfnh từtcyd trênkgsn kiếdpwom truyềdnqqn tớuzfci còfejhn khôurprng hềdnqq thua kéqnmtm sứvdodc mạsvmfnh cấyephp đjuipoewn Hủdnqqy diệmrqgt củdnqqa Trịtcydnh Xáoewn chúpzgnt nàjuipo. Dưraupuzfci sựpxyq xung đjuipoewnt mạsvmfnh mẽopaz nhưraup vậaikmy, Trịtcydnh Xáoewnaikmng chỉoewnrwfh thểtyvr bấyepht đjuipsdkwc đjuipsdkwc, bịtcyd éqnmto lùueooi lạsvmfi, nhấyepht thờwprni khôurprng còfejhn dưraup lựpxyqc đjuiptyvr pháoewnt đjuipoewnng tấyephn côurprng Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr nữgcgka.

Sắsdkwc mặhurrt Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr vẫyczhn khôurprng hềdnqq biếdpwon đjuipmiygi, phảygjbng phấyepht nhưraup vừtcyda rồwprni chỉoewnjuip mộoewnt chuyệmrqgn vôurprueoong nhỏwkrr nhặhurrt, hắsdkwn cầvwgmm thanh cựpxyq kiếdpwom màjuipu đjuipen, cưraupwprni lạsvmfnh nórwfhi:

- Ngưraupơtyvri nghĩhaek danh hiệmrqgu "mạsvmfnh nhấyepht" thậaikmt sựpxyq dễyephjuipng bịtcyd ngưraupơtyvri giàjuipnh lấyephy nhưraup vậaikmy sao? Muốcuywn đjuipoạsvmft đjuipưraupwuxqc danh hiệmrqgu đjuipórwfh trong tay ta, nếdpwou ngưraupơtyvri khôurprng córwfh giáoewnc ngộoewn mấyepht đjuipi tíqnmtnh mạsvmfng, thìzuie tốcuywt nhấyepht làjuip đjuiptcydng córwfh nghĩhaek tớuzfci nữgcgka...

- Mấyepht đjuipi tíqnmtnh mạsvmfng?

Trịtcydnh Xáoewn gầvwgmm lênkgsn:

- Giáoewnc ngộoewn đjuipórwfh ta đjuipãfejhrwfh từtcydnsjmu rồwprni. Đshvgtcydng nórwfhi làjuip mấyepht đjuipi tíqnmtnh mạsvmfng, cho dùueoo sao trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong nàjuipy córwfh phảygjbi hórwfha thàjuipnh tro bụmcwqi ta cũaikmng tuyệmrqgt đjuipcuywi khôurprng thểtyvr bạsvmfi dưraupuzfci tay ngưraupơtyvri lầvwgmn nữgcgka... Ta vàjuip đjuipwprnng đjuipoewni đjuipãfejh thềdnqq vớuzfci nhau, nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi đjuipưraupa Trung Chânsjmu đjuipoewni đjuipvdodng ởhurr đjuipoewnnh cao củdnqqa cảygjb thếdpwo giớuzfci luậaikmn hồwprni, nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi đjuiptyvr chúpzgnng ta trởhurr thàjuipnh mạsvmfnh nhấyepht. Bọtyvrn họtyvr đjuipãfejh phảygjbi bỏwkrr ra quáoewn nhiềdnqqu thứvdodzuierwfh rồwprni, cho nênkgsn ta nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi thắsdkwng!

-...Làjuip mấyephy sợwuxqi dânsjmy trênkgsn tay ngưraupơtyvri sao? Đshvgúpzgnng làjuip ngu xuẩluoxn...

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvrraupwprni lạsvmfnh khôurprng dứvdodt, hẳndatn chỉoewnjuipo mấyephy sợwuxqi dânsjmy thừtcydng trênkgsn tay tráoewni Trịtcydnh Xáoewn, nhìzuien sốcuywraupwuxqng thìzuietyvr bảygjbn gầvwgmn nhưraup toàjuipn bộoewn thàjuipnh viênkgsn Trung Chânsjmu đjuipoewni đjuipãfejhhurr đjuipânsjmy rồwprni, chỉoewnrwfh hai ba sợwuxqi làjuipfejhn nằurprm trênkgsn tay nhữgcgkng ngưraupwprni sốcuywng sórwfht.

Clone Trịtcydnh Xáoewn chỉoewnjuipo sợwuxqi dânsjmy nórwfhi:


- Mộoewnt đjuipáoewnm kiếdpwon hôurpri nhỏwkrrqnmt, cho dùueoojuip liềdnqqu cảygjbqnmtnh mạsvmfng cũaikmng khôurprng thểtyvr đjuipcuywi kháoewnng đjuipưraupwuxqc vớuzfci con ngưraupwprni. Tênkgsn đjuipoewni trưrauphurrng nhưraup ngưraupơtyvri luôurprn đjuipem theo đjuipáoewnm đjuipwprnng đjuipoewni pháoewnt đjuipnkgsn nhưraup vậaikmy ưraup? Ngưraupơtyvri... Đshvgúpzgnng làjuip ngânsjmy thơtyvr.

- Cânsjmm mồwprnm!

Trịtcydnh Xáoewn lạsvmfi vụmcwqt xôurprng tớuzfci, Hổmiyg hồwprnn đjuipao đjuipnkgsn cuồwprnng chéqnmtm vềdnqq phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, mỗpxyqi nháoewnt chéqnmtm đjuipdnqqu truyềdnqqn tớuzfci mộoewnt tràjuipng tiếdpwong nổmiyg kịtcydch liệmrqgt, mỗpxyqi lầvwgmn đjuipdnqqu khiếdpwon mặhurrt đjuipyepht nứvdodt tung, sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa hai bênkgsn đjuipãfejh đjuipsvmft tớuzfci mứvdodc đjuipoewn khôurprng còfejhn làjuip con ngưraupwprni nữgcgka.

- Khôurprng đjuipưraupwuxqc sỉoewn nhụmcwqc đjuipwprnng đjuipoewni ta! Bọtyvrn họtyvrjuip chiếdpwon hữgcgku tốcuywt nhấyepht, đjuipwprnng đjuipoewni tốcuywt nhấyepht! Cùueoong ta kềdnqq vai chiếdpwon đjuipyephu, cho dùueoojuip phảygjbi chếdpwot cũaikmng khôurprng córwfh mộoewnt lờwprni oáoewnn tháoewnn... Córwfh thểtyvr họtyvr khôurprng phảygjbi đjuipoewni viênkgsn mạsvmfnh nhấyepht, córwfh thểtyvr mỗpxyqi ngưraupwprni bọtyvrn họtyvr đjuipdnqqu córwfh quáoewn khứvdodueoong tânsjmm linh sứvdodt mẻmiyg củdnqqa riênkgsng mìzuienh, nhưraupng họtyvr đjuipdnqqu đjuipang nỗpxyq lựpxyqc phấyephn đjuipyephu, đjuipdnqqu làjuipraupwprnng giảygjb từtcydng bưraupuzfcc từtcydng bưraupuzfcc quáoewnt triệmrqgt niềdnqqm tin củdnqqa mìzuienh! Khôurprng giốcuywng nhưraup ngưraupơtyvri, mộoewnt kẻmiyg yếdpwou đjuipuốcuywi, chỉoewnrwfh mỗpxyqi sứvdodc mạsvmfnh, còfejhn thânsjmm tíqnmtnh thìzuieqnmtm cỏwkrri hếdpwot mứvdodc. Trong tríqnmt nhớuzfc củdnqqa ngưraupơtyvri ngoàjuipi thùueoo hậaikmn ra... Còfejhn đjuipưraupwuxqc cáoewni gìzuie nữgcgka?

Trịtcydnh Xáoewn đjuipnkgsn cuồwprnng chéqnmtm ra mấyephy đjuipao, mỗpxyqi nháoewnt chéqnmtm đjuipdnqqu khiếdpwon Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr phảygjbi lùueooi lạsvmfi mộoewnt bưraupuzfcc dìzuiea. Chỉoewnrwfh đjuipiềdnqqu khiếdpwon cho hắsdkwn cảygjbm thấyephy kỳueoo quáoewni làjuip, khôurprng cầvwgmn biếdpwot hắsdkwn dùueoong tốcuywc đjuipoewn nhanh đjuipếdpwon đjuipânsjmu, từtcyd bấyepht kỳueoo phưraupơtyvrng hưraupuzfcng nàjuipo chéqnmtm vềdnqq phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvraikmng đjuipdnqqu bịtcyd thanh cựpxyq kiếdpwom màjuipu đjuipen ngăebbkn cảygjbn lạsvmfi. Cho dùueoo Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr khôurprng hềdnqq quay đjuipvwgmu lạsvmfi, nháoewnt chéqnmtm vàjuipo sau lưraupng hắsdkwn cũaikmng sẽopaz bịtcyd ngăebbkn cảygjbn, tìzuienh huốcuywng nhưraup vậaikmy thậaikmt sựpxyq khiếdpwon Trịtcydnh Xáoewn khôurprng cáoewnch nàjuipo hiểtyvru nổmiygi, chẳndatng lẽopaz sứvdodc phảygjbn xạsvmf củdnqqa Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr đjuipãfejh đjuipsvmft tớuzfci đjuipndatng cấyephp ngang bằurprng vớuzfci cảygjb Tiềdnqqm long biếdpwot cộoewnng thênkgsm Hủdnqqy diệmrqgt chíqnmtnh thứvdodc.

"Hắsdkwn rúpzgnt cuộoewnc làjuip loạsvmfi quáoewni vậaikmt gìzuie vậaikmy? Khôurprng chỉoewnrwfh Lệmrqg viênkgsm uy lựpxyqc vôurpr song, tốcuyw chấyepht thânsjmn thểtyvr lạsvmfi càjuipng ngang bằurprng vớuzfci trạsvmfng tháoewni Hủdnqqy diệmrqgt củdnqqa ta. Mộoewnt kẻmiyg gầvwgmn đjuipsvmft tớuzfci hoàjuipn mỹhurr nhưraup hắsdkwn... Thậaikmt sựpxyq tồwprnn tạsvmfi sao?"

Trịtcydnh Xáoewnfejhn chưraupa nórwfhi ra lờwprni, toàjuipn thânsjmn Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr từtcyd trênkgsn xuốcuywng dưraupuzfci chợwuxqt dừtcydng phắsdkwt lạsvmfi, đjuipếdpwon cảygjb ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen vôurprueoong xung quanh cũaikmng đjuipdnqqu dừtcydng lạsvmfi. Tiếdpwop đjuipórwfh, lấyephy Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvrjuipm trung tânsjmm, mộoewnt luồwprnng khíqnmt thếdpwo bạsvmfo lệmrqg khôurprng thểtyvr diễyephn tảygjb nổmiygi bùueoong pháoewnt ra, hai mắsdkwt Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr vụmcwqt biếdpwon thàjuipnh đjuipwkrr ngầvwgmu nhưraupoewnu.

- Ngưraupơtyvri đjuipúpzgnng làjuip đjuipáoewnng chếdpwot. Bảygjbn chíqnmtnh, ngưraupơtyvri khôurprng hềdnqq biếdpwot thếdpwojuipo gọtyvri làjuip đjuipau đjuipuzfcn!

- Lệmrqg viênkgsm. Long quyểtyvrn thiênkgsn!

Clone Trịtcydnh Xáoewn lạsvmfnh lùueoong nórwfhi, tiếdpwop đjuipórwfh hắsdkwn vung tay lênkgsn, ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen vôurprueoong vôurpr tậaikmn xung quanh liềdnqqn ngưraupng tụmcwq lạsvmfi, hìzuienh thàjuipnh mộoewnt cơtyvrn lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm cao hơtyvrn ba mưraupơtyvri méqnmtt, rộoewnng hơtyvrn mưraupwprni méqnmtt. Ngọtyvrn lửnkgsa phảygjbng phấyepht nhưraup đjuipãfejh ngưraupng tụmcwq thàjuipnh vậaikmt chếdpwot, đjuipéqnmtn kịtcydt đjuipếdpwon cảygjb áoewnnh sáoewnng cũaikmng khôurprng chiếdpwou xuyênkgsn qua đjuipưraupwuxqc. Cơtyvrn lốcuywc xoáoewny to lớuzfcn ríqnmtt lênkgsn sàjuipn sạsvmft, cuốcuywn vềdnqq phíqnmta Trịtcydnh Xáoewn.

Trịtcydnh Xáoewnaikmng khôurprng sợwuxqfejhi, hắsdkwn nhìzuien lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm càjuipng lúpzgnc càjuipng tớuzfci gầvwgmn, miệmrqgng nórwfhi:

- Thẹaxabn quáoewnrwfha giậaikmn àjuip? Thếdpwojuipo làjuip đjuipau đjuipuzfcn... Nỗpxyqi đjuipau ngưraupơtyvri ban cho ta trong Resident Evil 2 còfejhn íqnmtt sao?

Vừtcyda dứvdodt lờwprni, Trịtcydnh Xáoewnraupuzfci chânsjmn khẽopaz đjuipoewnng, sửnkgs ra Thếdpwo, thânsjmn thểtyvrueoong tốcuywc đjuipoewn mắsdkwt thưraupwprnng khôurprng thểtyvr theo kịtcydp, lao vọtyvr sang mộoewnt bênkgsn. Nhìzuien tốcuywc đjuipoewn lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm di chuyểtyvrn chậaikmm chạsvmfm nhưraup vậaikmy, khôurprng cầvwgmn biếdpwot uy lựpxyqc mạsvmfnh đjuipếdpwon mứvdodc nàjuipo, nếdpwou khôurprng thểtyvr chạsvmfm tớuzfci hắsdkwn thìzuie uy lựpxyqc córwfh lớuzfcn cũaikmng vôurpr dụmcwqng.


Nhưraupng Trịtcydnh Xáoewn vừtcyda mớuzfci chạsvmfy đjuipưraupwuxqc vàjuipi méqnmtt, mộoewnt thàjuipnh cựpxyq kiếdpwom bậaikmp bùueoong lửnkgsa đjuipen đjuipãfejh chắsdkwn trưraupuzfcc mặhurrt hắsdkwn. Thanh kiếdpwom xuấyepht hiệmrqgn đjuipoewnt ngộoewnt dịtcyd thưraupwprnng, cùueoong khôurprng biếdpwot làjuiprwfhrwfhhurr đjuipórwfh từtcydpzgnc nàjuipo. Trịtcydnh Xáoewn hiệmrqgn tạsvmfi đjuipang ởhurr trong trạsvmfng tháoewni Hủdnqqy diệmrqgt, khôurprng cầvwgmn biếdpwot làjuip tốcuywc đjuipoewn, sứvdodc mạsvmfnh, hay làjuip sứvdodc phảygjbn ứvdodng đjuipdnqqu mạsvmfnh mẽopazraupwuxqt xa con ngưraupwprni, ngoàjuipi ra bảygjbn thânsjmn hắsdkwn lạsvmfi càjuipng thânsjmn kinh báoewnch chiếdpwon, tinh thầvwgmn kiênkgsn nghịtcyd, lầvwgmm vàjuipo tuyệmrqgt cảygjbnh cũaikmng khôurprng chúpzgnt hoảygjbng loạsvmfn. Dùueoo tốcuywc đjuipoewn củdnqqa Thếdpwo bịtcyd chặhurrn lạsvmfi, hắsdkwn cũaikmng khôurprng hềdnqq hốcuywt hoảygjbng, dưraupuzfci chânsjmn dùueoong sứvdodc đjuipsvmfp mạsvmfnh, khi mặhurrt đjuipyepht vỡwrml tung ra, hắsdkwn đjuipãfejhraupơtyvrng theo tốcuywc đjuipoewn đjuipórwfh vọtyvrt vềdnqq sau.

Nhưraupng Trịtcydnh Xáoewn vừtcyda mớuzfci lùueooi ra đjuipưraupwuxqc mấyephy méqnmtt, sau lưraupng hắsdkwn đjuipoewnt nhiênkgsn córwfh mộoewnt luồwprnng hơtyvri nórwfhng cựpxyqc mạsvmfnh ậaikmp tớuzfci. Hắsdkwn cũaikmng khôurprng quay đjuipvwgmu lạsvmfi, chỉoewn dựpxyqa vàjuipo cảygjbm giáoewnc làjuiprwfh thểtyvr biếdpwot đjuipưraupwuxqc đjuipórwfhjuip mộoewnt thanh kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm cựpxyqc lớuzfcn. Trưraupuzfcc mặhurrt, sau lưraupng hắsdkwn, hai vịtcyd tríqnmt kháoewnc nhau khôurprng ngờwprn lạsvmfi đjuipwprnng thờwprni xuấyepht hiệmrqgn hai thanh cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm. Theo tiềdnqqm thứvdodc, hắsdkwn quay sang phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr nhưraupng lạsvmfi thấyephy trênkgsn tay Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr vẫyczhn đjuipang cầvwgmm mộoewnt thanh cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm, hơtyvrn nữgcgka khiếdpwon cho hắsdkwn cảygjbm thấyephy kỳueoo quáoewni nhấyepht làjuip... Ágcgknh mắsdkwt Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr khôurprng ngờwprn lạsvmfi khôurprng hềdnqqraupuzfcng sang phíqnmta hắsdkwn màjuip đjuipang nhìzuien vịtcyd tríqnmt hắsdkwn đjuipvdodng trưraupuzfcc khi sửnkgs dụmcwqng Thếdpwo.

"Hiểtyvru rồwprni, hórwfha ra làjuip nhưraup vậaikmy... Lệmrqg viênkgsm àjuip, quảygjb thậaikmt làjuip đjuipáoewnng sợwuxq..."

Trong lòfejhng Trịtcydnh Xáoewn chợwuxqt bừtcydng tìzuienh, hắsdkwn đjuipãfejh thânsjmn kinh báoewnch chiếdpwon, kinh nghiệmrqgm chiếdpwon đjuipyephu tựpxyq nhiênkgsn làjuip cựpxyqc kỳueoo phong phúpzgn, córwfh thểtyvrrwfhi cho dùueoojuip so vớuzfci Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvraikmng khôurprng hềdnqq thua kéqnmtm. Trong mộoewnt đjuipwuxqt giao phong nhưraup vậaikmy, đjuiphurrc biệmrqgt làjuip khi hai thanh cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm xuấyepht hiệmrqgn, hắsdkwn loáoewnng cáoewni đjuipãfejh hiểtyvru ra đjuipưraupwuxqc bíqnmtluoxn củdnqqa Lệmrqg viênkgsm. Lệmrqg viênkgsm củdnqqa Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr... Còfejhn kỳueoo diệmrqgu hơtyvrn nhữgcgkng gìzuie hắsdkwn tưrauphurrng tưraupwuxqng nhiềdnqqu.

rwfhi thìzuie chậaikmm, xảygjby ra thìzuie nhanh, Trịtcydnh Xáoewn hai lầvwgmn rúpzgnt lui chạsvmfy trốcuywn, lạsvmfi gặhurrp phảygjbi cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm ngăebbkn cảygjbn, tấyepht cảygjb đjuipdnqqu chỉoewn pháoewnt sinh trong mộoewnt khoảygjbnh khắsdkwc, đjuipếdpwon cảygjb thờwprni gian mộoewnt hơtyvri thởhurraikmng khôurprng tớuzfci. Lúpzgnc nàjuipy, tạsvmfi trưraupwprnng đjuipãfejh xuấyepht hiệmrqgn thanh kiếdpwom thứvdodebbkm, năebbkm thanh kiếdpwom phânsjmn biệmrqgt chia ra trưraupuzfcc sau, tráoewni phảygjbi, trênkgsn đjuipvwgmu, năebbkm hưraupuzfcng ngăebbkn cảygjbn Trịtcydnh Xáoewn. Mặhurrc cho sứvdodc mạsvmfnh Trịtcydnh Xáoewn lớuzfcn đjuipếdpwon đjuipânsjmu cũaikmng khôurprng thểtyvr pháoewnoewnt mấyephy thanh kiếdpwom, mặhurrc cho tốcuywc đjuipoewn hắsdkwn nhanh đjuipếdpwon đjuipânsjmu cũaikmng khôurprng thểtyvr tráoewnnh thoáoewnt đjuipưraupwuxqc chúpzgnng, phảygjbng phấyepht nhưraup mấyephy thanh kiếdpwom tựpxyqrwfh tiênkgsn tri biếdpwot trưraupuzfcc, việmrqgc chưraupa xảygjby ra đjuipãfejhrwfh thểtyvr nhìzuien thấyephu ýjuip đjuipwprn củdnqqa hắsdkwn, lầvwgmn nàjuipo cũaikmng éqnmtp hắsdkwn quay lạsvmfi chỗpxyqaikm. Đshvgếdpwon khi lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm thổmiygi tớuzfci, Trịtcydnh Xáoewn cuốcuywi cùueoong cũaikmng bịtcydtyvrn lốcuywc xoáoewny đjuipórwfh nuốcuywt chửnkgsng vàjuipo bênkgsn trong.

Lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm húpzgnt Trịtcydnh Xáoewnjuipo bênkgsn trong liềdnqqn lậaikmp tứvdodc xoay tròfejhn rờwprni khỏwkrri mặhurrt đjuipyepht, giốcuywng nhưraup mộoewnt mũaikmi khoan đjuipiệmrqgn lơtyvr lửnkgsng giữgcgka khôurprng trung đjuipnkgsn cuồwprnn chuyểtyvrn đjuipoewnng. Vừtcyda bộoewnc pháoewnt ra lựpxyqc húpzgnt kinh ngưraupwprni, trong nộoewni bộoewn lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm vừtcyda ngưraupng tụmcwq nhiệmrqgt đjuipoewnjuipng lúpzgnc càjuipng đjuipáoewnng sợwuxq, khôurprng hềdnqq thua kéqnmtm nhiệmrqgt đjuipoewn mặhurrt trờwprni chúpzgnt nàjuipo. Khi lốcuywc xoáoewny xoay chuyểtyvrn, lấyephy nórwfhjuipm trung tânsjmm, tấyepht cảygjb mọtyvri thứvdod trong phạsvmfm vi cảygjb nghìzuien méqnmtt đjuipdnqqu từtcyd từtcyd dung hòfejha, tan chảygjby, mặhurrt đjuipyepht cáoewnch đjuipórwfh gầvwgmn nhấyepht càjuipng biếdpwon thàjuipnh dung nham đjuipwkrr rựpxyqc.

Cho dùueoo đjuipãfejhrwfh Thậaikmp phưraupơtyvrng luânsjmn hồwprni trậaikmn bảygjbo hộoewnaikmng khôurprng đjuipưraupwuxqc, lựpxyqc lưraupwuxqng củdnqqa clone Trịtcydnh Xáoewn thậaikmt sựpxyq quáoewn lớuzfcn, mặhurrt dấyephjuipãfejh đjuipưraupwuxqng tăebbkng cưraupwprnng cũaikmng khôurprng chịtcydu đjuippxyqng nổmiygi... Xem ra chiếdpwon trưraupwprnng hìzuienh trụmcwq cao mấyephy trăebbkm méqnmtt nàjuipy sớuzfcm muộoewnn gìzuieaikmng sẽopaz đjuipếdpwon lúpzgnc tan vỡwrml...

Khi Trịtcydnh Xáoewn bịtcyd lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm húpzgnt vàjuipo bênkgsn trong, trưraupuzfcc sau chỉoewnrwfh mộoewnt hai giânsjmy ngắsdkwn ngủdnqqi nhưraupng hắsdkwn cảygjbm thấyephy nhưraup thânsjmn thểtyvrzuienh đjuipang bịtcyd sứvdodc mạsvmfnh hàjuipng vạsvmfn cânsjmn kéqnmto xéqnmt. Mặhurrc cho thânsjmn thểtyvr Tiềdnqqm long biếdpwon củdnqqa hắsdkwn kiênkgsn cốcuyw đjuipếdpwon mứvdodc nàjuipo, dưraupuzfci sứvdodc kéqnmto khổmiygng lồwprn nhưraup vậaikmy chung quy cũaikmng sẽopaz đjuipếdpwon lúpzgnc bịtcydqnmto thàjuipnh hai đjuipoạsvmfn. Hơtyvrn nữgcgka càjuipng thênkgsm kinh khủdnqqng làjuipnkgsn trong lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm tỏwkrra ra nhiệmrqgt đjuipoewn cao khủdnqqng khiếdpwop khórwfhjuiprauphurrng tưraupwuxqng nổmiygi, trênkgsn thânsjmn thểtyvr hắsdkwn đjuipãfejh xuấyepht hiệmrqgn nhữgcgkng vếdpwot phồwprnng rộoewnp, thiênkgsu cháoewny. Phảygjbi biếdpwot rằurprng đjuipânsjmy làjuip thânsjmn thểtyvr biếdpwon hórwfha Tiềdnqqm long biếdpwon, đjuiptcydng nórwfhi làjuip thiênkgsu cháoewnt, cho dùueoo bịtcyd đjuipsvmfn pháoewno bắsdkwn trựpxyqc diệmrqgn vàjuipo cũaikmng tuyệmrqgt đjuipcuywi chỉoewn đjuipau khôurprng thưraupơtyvrng, khôurprng ngờwprn rằurprng chỉoewnhurrnkgsn trong lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm córwfh mộoewnt hai giânsjmy hắsdkwn đjuipãfejh bịtcyd thiênkgsu bỏwkrrng, nếdpwou đjuipmiygi thàjuipnh ngưraupwprni kháoewnc thìzuie khôurprng phảygjbi chưraupa kịtcydp tớuzfci gầvwgmn đjuipãfejh biếdpwon thàjuipnh tro bụmcwqi rồwprni sao?

Khôurprng chúpzgnt suy nghĩhaek, trênkgsn ngưraupwprni Trịtcydnh Xáoewn liềdnqqn bùueoong lênkgsn ngọtyvrn lửnkgsa đjuipwkrr hồwprnng nhưraupoewnu. Ngọtyvrn lửnkgsa nàjuipy khôurprng phảygjbi làjuipzuienh thứvdodc cụmcwq thểtyvrrwfha củdnqqa áoewnnh sáoewnng tânsjmm linh gìzuiejuip chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn làjuip mộoewnt kỹhurrebbkng củdnqqa vampire màjuip thôurpri. Nhưraupng kỹhurrebbkng nàjuipy lạsvmfi córwfh mộoewnt hiệmrqgu quảygjb đjuiphurrc biệmrqgt, đjuipórwfh chíqnmtnh làjuip ngăebbkn cảygjbn nhiệmrqgt đjuipoewn cựpxyqc cao, hắsdkwn đjuipãfejh từtcydng thíqnmt nghiệmrqgm chuyệmrqgn đjuipórwfh trong Resident Evil 2, chỉoewnjuip... Hắsdkwc viênkgsm lúpzgnc đjuipórwfhduvvjuipng làjuip khôurprng córwfh uy lựpxyqc nhưraup hắsdkwc viênkgsm hiệmrqgn tạsvmfi, tan vàjuipng chảygjby đjuipáoewn, khôurprng gìzuie khôurprng thiênkgsu.

Quảygjb nhiênkgsn, ngọtyvrn lửnkgsa đjuipwkrroewnu chỉoewn kiênkgsn trìzuie đjuipưraupwuxqc córwfh hai giânsjmy ngắsdkwn ngủdnqqi, sau đjuipórwfh hoàjuipn toàjuipn bịtcyd ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen đjuipwprnng hórwfha. Nórwfhi cũaikmng kỳueoo lạsvmf, đjuipãfejhjuip lửnkgsa thìzuie sao córwfh thểtyvr bịtcyd thiênkgsu đjuipcuywt đjuipưraupwuxqc? Nhưraupng sựpxyq thậaikmt đjuipúpzgnng làjuip nhưraup vậaikmy, ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen khôurprng ngờwprn lạsvmfi thậaikmt sựpxyq thiênkgsu đjuipcuywt, đjuipwprnng hórwfha ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipwkrr, córwfh lẽopaz đjuipânsjmy mớuzfci chíqnmtnh làjuip ngọtyvrn lửnkgsa hủdnqqy diệmrqgt chânsjmn chíqnmtnh, khôurprng gìzuie khôurprng đjuipcuywt cháoewny đjuipưraupwuxqc.

Trịtcydnh Xáoewn thấyephy ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipwkrroewnu bịtcyd pháoewn, hắsdkwn cũaikmng khôurprng dáoewnm chầvwgmn chừtcyd nữgcgka, chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc trong cơtyvr thểtyvr ngưraupng tụmcwqnkgsn ngoàjuipi cơtyvr thểtyvr, hai luồwprnng áoewnnh sáoewnng màjuipu đjuipen, màjuipu trắsdkwng xuấyepht hiệmrqgn trong hai lòfejhng bàjuipn tay hắsdkwn. Chỉoewn thấyephy hai tay hắsdkwn hợwuxqp lạsvmfi, hai luồwprnng năebbkng lưraupwuxqng gắsdkwn kếdpwot lạsvmfi vớuzfci nhau giốcuywng nhưraup mộoewnt quảygjb cầvwgmu, chỉoewnrwfh đjuipiềdnqqu quảygjb cầvwgmu năebbkng lưraupwuxqng kếdpwot hợwuxqp lạsvmfi cũaikmng khôurprng mang hai màjuipu đjuipen trắsdkwng nữgcgka màjuip hoàjuipn toàjuipn hỗpxyqn đjuipoewnn mờwprn mờwprn mịtcydt mịtcydt. Bênkgsn trong quảygjb cầvwgmu hỗpxyqn đjuipoewnn vôurpr sốcuyw luồwprnng khíqnmt nhỏwkrrqnmt khôurprng ngừtcydng uốcuywn khúpzgnc, chuyểtyvrn đjuipmiygi, phảygjbng phấyepht nhưraupfejhn córwfh sấyephm séqnmtt tung bay. Trịtcydnh Xáoewnaikmng khôurprng kịtcydp nghĩhaek nhiềdnqqu, vung tay néqnmtm quảygjb cầvwgmu xuốcuywng phíqnmta dưraupuzfci.

Quảygjb cầvwgmu nằurprm trong tay Trịtcydnh Xáoewn chỉoewn to bằurprng quảygjb trứvdodng gàjuip, nhưraupng sau khi rờwprni khỏwkrri tay hắsdkwn liềdnqqn lậaikmp tứvdodc to lênkgsn bằurprng quảygjbrwfhng rôurprt, hơtyvrn nữgcgka thểtyvrqnmtch còfejhn đjuipang khôurprng ngừtcydng tăebbkng lênkgsn, phảygjbn ứvdodng vàjuip khíqnmt tứvdodc bênkgsn trong càjuipng thênkgsm cuồwprnng loạsvmfn, mơtyvr hồwprn nhưrauprwfh hai luồwprnng khíqnmt đjuipen trắsdkwng đjuipang táoewnc đjuipoewnng kịtcydch liệmrqgt vớuzfci nhau. Đshvgếdpwon khi quảygjb cầvwgmu bằurprng quảygjbrwfhng rổmiyg tiếdpwop xúpzgnc vớuzfci mặhurrt đjuipyepht, nórwfhpzgnt cuộoewnc cũaikmng phảygjbn ứvdodng hoàjuipn toàjuipn, từtcyd mộoewnt mảygjbng hỗpxyqn đjuipoewnn biếdpwon thàjuipnh hai màjuipu đjuipen trắsdkwng, rồwprni tớuzfci năebbkm màjuipu bảygjby sắsdkwc, sau đjuipórwfhjuipurpr sốcuywjuipu sắsdkwc rựpxyqc rỡwrml xuấyepht hiệmrqgn bênkgsn trong quảygjb cầvwgmu, cuốcuywi cùueoong nórwfh vụmcwqt pháoewnt nổmiygfejhnh liệmrqgt.

Lấyephy đjuipiểtyvrm quảygjb cầvwgmu pháoewnt nổmiygjuipm trung tânsjmm, vôurpr sốcuyw luồwprnng sórwfhng xung kíqnmtch lan tràjuipn ra bốcuywn phíqnmta, mặhurrt đjuipyepht xung quanh mấyephy trăebbkm méqnmtt sụmcwqp đjuipmiygoewnt vụmcwqn. Càjuipng tiếdpwop cậaikmn trung tânsjmm vụmcwq nổmiyg, khung cảygjbnh càjuipng hỗpxyqn loạsvmfn, mùueoo mịtcydt, mặhurrt đjuipyepht tan náoewnt xung quanh cũaikmng bịtcyd sứvdodc nổmiyg cựpxyqc lớuzfcn trộoewnn thàjuipnh mộoewnt mảygjbnh, giốcuywng nhưrauppzgnc thiênkgsn đjuiptcyda sơtyvr khai, đjuipyepht lửnkgsa giórwfhraupuzfcc sôurpri tràjuipo khôurprng ngớuzfct.


Ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen hìzuienh than nênkgsn lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm cũaikmng thậaikmt sựpxyq bấyepht phàjuipm, ngoàjuipi bộoewn phậaikmn gầvwgmn mặhurrt đjuipyepht nhấyepht bịtcyd quảygjb cầvwgmu pháoewnt nổmiygjuipm biếdpwon mấyepht ra thìzuie đjuipsvmfi bộoewn phậaikmn hắsdkwc viênkgsm còfejhn lạsvmfi chỉoewn bịtcyd chấyephn tan ra màjuip thôurpri. Năebbkm thanh cựpxyq kiếdpwom đjuipãfejh vỡwrmloewnt cũaikmng đjuipwprnng thờwprni hórwfha thàjuipnh hắsdkwc viênkgsm vôurpr biênkgsn, mộoewnt lầvwgmn nữgcgka ngưraupng tụmcwq quanh ngưraupwprni clone Trịtcydnh Xáoewn, tạsvmfo nênkgsn biểtyvrn lửnkgsa vôurprueoong vôurpr tậaikmn, giốcuywng nhưrauptyvrn phẫyczhn nộoewn củdnqqa kim cưraupơtyvrng phậaikmt đjuipàjuip, bao trùueoom cảygjb trờwprni đjuipyepht.

"Phùueoo, thoáoewnt rồwprni, chỉoewnjuip chiênkgsu nàjuipy tiênkgsu hao quáoewn lớuzfcn, mặhurrc dùueoo khôurprng phảygjbi kiểtyvru thíqnmt mạsvmfng nhưraup Hồwprnng hoang khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda nhưraupng sốcuywraupwuxqng chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc lãfejhng phíqnmturpr íqnmtch còfejhn lớuzfcn gấyephp mưraupwprni lầvwgmn Hồwprnng hoang. Ícrozt nhấyepht cũaikmng đjuipãfejh mấyepht mấyepht mộoewnt phầvwgmn mưraupwprni chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc rồwprni, cầvwgmn phảygjbi cẩluoxn thậaikmn hơtyvrn mộoewnt chúpzgnt nữgcgka."

Trịtcydnh Xáoewn vừtcyda thoáoewnt khỏwkrri lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm lậaikmp tứvdodc thởhurr phàjuipo. Năebbkng lựpxyqc tựpxyq hồwprni phụmcwqc củdnqqa thânsjmn thểtyvr Tiềdnqqm long biếdpwon cũaikmng làjuip hạsvmfng nhấyepht, chỉoewn sau vàjuipi hơtyvri thởhurroewnc vếdpwot bỏwkrrng khôurprng nặhurrng lắsdkwm đjuipãfejhjuipnh lạsvmfi kháoewn nhiềdnqqu. Cùueoong lúpzgnc đjuipórwfh, hắsdkwn liênkgsn tiếdpwop sửnkgs ra mấyephy lầvwgmn Nguyệmrqgt bộoewn, nhảygjby ra khỏwkrri hốcuyw đjuipyepht đjuipãfejh sụmcwqp đjuipmiygoewnt vụmcwqn, tiếdpwon lênkgsn khoảygjbng trốcuywng vẫyczhn còfejhn kiênkgsn cốcuywhurroewnch đjuipórwfh khôurprng xa.

-...Chẳndatng tráoewnch, khôurprng hổmiygjuip bảygjbn chíqnmtnh củdnqqa ta, chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn dựpxyqa vàjuipo mộoewnt chúpzgnt đjuipau đjuipuzfcn từtcyd Resident Evil 2... Chúpzgnt đjuipau đjuipuzfcn nhỏwkrr nhoi đjuipórwfh, phốcuywi hợwuxqp vớuzfci khíqnmtraupwuxqng nhỏwkrr hẹaxabp nhưraup củdnqqa ngưraupơtyvri, khôurprng ngờwprnaikmng córwfh thểtyvr đjuipsvmft tớuzfci trìzuienh đjuipoewn nhưraup hiệmrqgn tạsvmfi, nắsdkwm giữgcgk sứvdodc mạsvmfnh cấyephp đjuipoewn thếdpwojuipy, quảygjb nhiênkgsn làjuip sốcuyw mệmrqgnh tậaikmp trung. Lầvwgmn luânsjmn hồwprni nàjuipy, quảygjb thựpxyqc córwfh thểtyvr do ngưraupơtyvri làjuipm "vai chíqnmtnh"...

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr lặhurrng lẽopaz nhìzuien đjuipiểtyvrm trung tânsjmm hỗpxyqn đjuipoewnn đjuipang dầvwgmn dầvwgmn tiênkgsu tan, mộoewnt lúpzgnc lânsjmu sau mớuzfci thởhurrjuipi, nórwfhi.

- Đshvgau đjuipuzfcn lúpzgnc đjuipórwfh?

Trịtcydnh Xáoewn lậaikmp tứvdodc trong lòfejhng đjuipsvmfi nộoewn. Hắsdkwn vốcuywn vẫyczhn luôurprn canh cáoewnnh vềdnqq việmrqgc đjuipórwfh, tuy nhữgcgkng lờwprni Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvrrwfhi rấyepht khórwfh nghe nhưraupng cuộoewnc chiếdpwon đjuipórwfh thậaikmt sựpxyqjuip mấyephu chốcuywt đjuiptyvr hắsdkwn mạsvmfnh mẽopaznkgsn. Chíqnmtnh vìzuie nỗpxyqi đjuipânsjmu phảygjbi chịtcydu đjuippxyqng trong trậaikmn chiếdpwon đjuipórwfhjuip hắsdkwn mớuzfci bắsdkwt đjuipvwgmu muốcuywn córwfh đjuipưraupwuxqc sứvdodc mạsvmfnh, hơtyvrn nữgcgka còfejhn từtcyd từtcydjuipng lúpzgnc càjuipng mạsvmfnh, cho đjuipếdpwon tậaikmn hôurprm nay... Hắsdkwn cuốcuywi cùueoong cũaikmng córwfh lựpxyqc lưraupwuxqng đjuiptyvr tranh đjuipoạsvmft danh hiệmrqgu mạsvmfnh nhấyepht vớuzfci Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr. Ngoàjuipi ra, chíqnmtnh clone Trịtcydnh Xáoewnaikmng dựpxyqa vàjuipo đjuipau đjuipuzfcn vàjuip thùueoo hậaikmn mớuzfci trởhurrnkgsn mạsvmfnh mẽopaz nhưraupnsjmy giờwprn, chẳndatng lẽopaz, đjuipau thưraupơtyvrng vàjuip thụmcwq hậaikmn mớuzfci thậaikmt sựpxyqjuip mấyephu chốcuywt đjuiptyvr mạsvmfnh mẽopaznkgsn...

Khôurprng đjuipúpzgnng! Đshvgau thưraupơtyvrng vàjuip thùueoo hậaikmn khôurprng phảygjbi mấyephu chốcuywt đjuiptyvr mạsvmfnh lênkgsn, nórwfh chẳndatng qua chỉoewnjuip biểtyvru hiệmrqgn bênkgsn ngoàjuipi củdnqqa mạsvmfnh mẽopazjuip thôurpri!

Trịtcydnh Xáoewn sớuzfcm đjuipãfejhraupwuxqt qua tânsjmm ma, hơtyvrn nữgcgka hắsdkwn còfejhn dùueoong phưraupơtyvrng thứvdodc vứvdodt bỏwkrr thânsjmn mìzuienh đjuiptyvrraupwuxqt qua tânsjmm ma, tânsjmm chíqnmt đjuipãfejh sớuzfcm cứvdodng rắsdkwn đjuipếdpwon mứvdodc khôurprng gìzuie pháoewn đjuipưraupwuxqc, vạsvmfn tàjuip bấyepht xânsjmm. Mặhurrc dùueoo trong lòfejhng nhấyepht thờwprni nảygjby sinh dao đjuipoewnng vớuzfci niềdnqqm tin củdnqqa mìzuienh, nhưraupng đjuipórwfhaikmng chỉoewnjuip chuyệmrqgn trong mộoewnt chớuzfcp mắsdkwt, tânsjmm chíqnmt hắsdkwn lậaikmp tứvdodc xáoewnc đjuiptcydnh sựpxyq kiênkgsn trìzuie củdnqqa mìzuienh làjuip khôurprng hềdnqq sai lầvwgmm, tuyệmrqgt khôurprng giốcuywng nhưraup nhữgcgkng cưraupwprnng giảygjb tầvwgmng thứvdodraup chưraupa vưraupwuxqt qua tânsjmm ma, mộoewnt khi lòfejhng tin trong tânsjmm bịtcyd pháoewn thìzuie sẽopaz rấyepht dễyephjuipng rơtyvri vàjuipo trạsvmfng tháoewni tânsjmm ma. Córwfh thểtyvr nhậaikmn đjuiptcydnh rằurprng, vớuzfci mứvdodc đjuipoewnnsjmm chíqnmt kiênkgsn đjuiptcydnh củdnqqa Trịtcydnh Xáoewnjuip clone Trịtcydnh Xáoewn, cho dùueoojuipygjbo giáoewnc do kếdpwo hoạsvmfch hoàjuipn thiệmrqgn loàjuipi ngưraupwprni củdnqqa Adam sảygjbn sinh ra cũaikmng khôurprng cáoewnch nàjuipo mênkgs hoặhurrc đjuipưraupwuxqc họtyvr. Adam nếdpwou muốcuywn đjuipáoewnnh bạsvmfi hai ngưraupwprni bọtyvrn hắsdkwn thìzuie buộoewnc phảygjbi lấyephy lựpxyqc đjuipyephu lựpxyqc mớuzfci đjuipưraupwuxqc. Đshvgânsjmy cũaikmng chíqnmtnh làjuip nguyênkgsn nhânsjmn vìzuie sao Adam tíqnmtnh toáoewnn hấyephp thu tấyepht cảygjb mọtyvri ngưrauphurri xung quanh hắsdkwn, chờwprn đjuipếdpwon khi pháoewnt triểtyvrn đjuipếdpwon mộoewnt mứvdodc đjuipoewn nhấyepht đjuiptcydnh mớuzfci đjuipi tìzuiem hai tênkgsn Trịtcydnh Xáoewn, hắsdkwn cũaikmng làjuip ngưraupwprni tựpxyq biếdpwot đjuipiểtyvrm mạsvmfnh đjuipiểtyvrm yếdpwou củdnqqa mìzuienh.

"Cáoewni gọtyvri làjuip đjuipau thưraupơtyvrng vàjuip thùueoo hậaikmn, chẳndatng qua làjuip sựpxyq tổmiygn thưraupơtyvrng đjuipếdpwon ngưraupwprni hoặhurrc chuyệmrqgn màjuipzuienh trânsjmn trọtyvrng nhấyepht, víqnmt dụmcwq nhưraup trong lòfejhng ta luôurprn đjuiptyvr ýjuip tớuzfci đjuipwprnng đjuipoewni vàjuip La Lệmrqg, víqnmt dụmcwq nhưraupjuipvdodc củdnqqa Triệmrqgu Anh Khôurprng cùueoong ca ca củdnqqa côurpryephy, víqnmt dụmcwq nhưraup Minh Yênkgsn Vi, ngưraupwprni yênkgsu củdnqqa Trưraupơtyvrng Hằurprng, hoặhurrc cũaikmng giốcuywng nhưraup quốcuywc gia trong lòfejhng Vưraupơtyvrng Hiệmrqgp vậaikmy. Chỉoewnrwfh nhữgcgkng vếdpwot thưraupơtyvrng chạsvmfm đjuipếdpwon niềdnqqm tin nhưraup vậaikmy mớuzfci mang tớuzfci đjuipau thưraupơtyvrng vàjuip thùueoo hậaikmn khôurprng thểtyvrrwfha nhòfejha. Màjuip chỉoewn cầvwgmn vưraupwuxqt qua sẽopaz đjuipau khổmiygjuip thùueoo hậaikmn đjuipórwfh thìzuie đjuipsvmfi đjuipa sốcuyw mọtyvri ngưraupwprni sẽopaz đjuipdnqqu đjuipnkgsn cuồwprnng muốcuywn córwfh đjuipưraupwuxqc sứvdodc mạsvmfnh vìzuie thếdpwo thoạsvmft nhiênkgsn qua thìzuierwfh vẻmiyg nhưraup đjuipau thưraupơtyvrng vàjuip thùueoo hậaikmn mang tớuzfci sứvdodc mạsvmfnh, nhưraupng kỳueoo thựpxyqc đjuipórwfhjuip do sựpxyq kiênkgsn trìzuiejuipo niềdnqqm tin củdnqqa bảygjbn thânsjmn mang tớuzfci. Chỉoewnrwfh niềdnqqm tin đjuipãfejhnsjmm nhậaikmp vàjuipo tậaikmn cốcuywt tủdnqqy, sau khi bịtcyd thưraupơtyvrng tổmiygn mớuzfci córwfh thểtyvr mang tớuzfci lựpxyqc lưraupwuxqng càjuipng mạsvmfnh mẽopaz... Ta córwfh niềdnqqm tin, so vớuzfci kẻmiyg đjuipãfejh hoàjuipn toàjuipn biếdpwon niềdnqqm tin thàjuipnh thùueoo hậaikmn vàjuip đjuipnkgsn cuồwprnng nhưraup hắsdkwn... Ai mạsvmfnh hơtyvrn đjuipânsjmy?"

Nghĩhaek tớuzfci đjuipânsjmy, Trịtcydnh Xáoewn sắsdkwc mặhurrt nghiênkgsm lạsvmfi, nórwfhi:

- Ta biếdpwot cảygjbm giáoewnc đjuipau thưraupơtyvrng cùueoong thùueoo hậaikmn trong lòfejhng ngưraupơtyvri... Ta cũaikmng khôurprng córwfhoewnch nàjuipo giúpzgnp đjuipwrml ngưraupwprni, vìzuie thếdpwo chỉoewnrwfh thểtyvrueoong phưraupơtyvrng thứvdodc côurprng bằurprng nhấyepht, chiếdpwon đjuipyephu vớuzfci ngưraupơtyvri mộoewnt trậaikmn. Làjuip thắsdkwng hay làjuip thua, hãfejhy cứvdod đjuiptyvr thựpxyqc lựpxyqc củdnqqa chúpzgnng ta quyếdpwot đjuiptcydnh đjuipi. Xem xem lòfejhng tin củdnqqa ta mạsvmfnh hơtyvrn, hay làjuip đjuipau thưraupơtyvrng vàjuip thùueoo hậaikmn củdnqqa ngưraupơtyvri mạsvmfnh hơtyvrn... Ta kháoewnc ngưraupơtyvri, nếdpwou vềdnqq mặhurrt lựpxyqc lưraupwuxqng ta cũaikmng đjuipãfejh lựpxyqa chọtyvrn con đjuipưraupwprnng hoàjuipn toàjuipn ngưraupwuxqc lạsvmfi vớuzfci ngưraupơtyvri. Mộoewnt chiênkgsu vừtcyda rồwprni làjuip chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc kếdpwot hợwuxqp lạsvmfi, giốcuywng nhưrauppzgnc ânsjmm dưraupơtyvrng chưraupa phânsjmn, hoàjuipn toàjuipn hỗpxyqn đjuipoewnn. Ta gọtyvri chiênkgsu thứvdodc nàjuipy làjuip Hồwprnng hoang... Báoewnt quáoewn đjuipânsjmy còfejhn chưraupa phảygjbi làjuip Hồwprnng hoang thậaikmt sựpxyq. Thếdpwojuipo, pháoewnt huy uy lựpxyqc chânsjmn chíqnmtnh củdnqqa Lệmrqg viênkgsm đjuipi, éqnmtp ra Hồwprnng hoang, sáoewnt chiênkgsu cuốcuywi cùueoong củdnqqa ta. Đshvgtcydng nórwfhi vớuzfci ta, Lệmrqg viênkgsm củdnqqa ngưraupơtyvri chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn córwfh khảygjbebbkng thiênkgsu đjuipcuywt nhưraup bềdnqq ngoàjuipi, nếdpwou thậaikmt sựpxyq nhưraup vậaikmy thìzuieebbkm thanh cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm lúpzgnc trưraupuzfcc xuấyepht hiệmrqgn vàjuip tấyephn côurprng kiểtyvru gìzuie chứvdod?

-...Lệmrqg viênkgsm, vừtcyda làjuip thựpxyqc thểtyvr, lạsvmfi vừtcyda khôurprng phảygjbi thựpxyqc thểtyvr, nórwfh chẳndatng qua chỉoewnjuip hiệmrqgn thựpxyqc hórwfha củdnqqa cảygjbm xúpzgnc cuồwprnng bạsvmfo trong lòfejhng ta màjuip thôurpri. Nórwfh vốcuywn córwfh liênkgsn quan đjuipếdpwon tinh thầvwgmn, nếdpwou khôurprng phảygjbi làjuip ngưraupwprni tânsjmm chíqnmt kiênkgsn đjuiptcydnh, vạsvmfn tàjuip bấyepht xânsjmm thìzuiehurrnkgsn trong ngọtyvrn lửnkgsa nàjuipy, cho dùueoo khôurprng bịtcyd thiênkgsu đjuipcuywt thìzuieaikmng khôurprng chịtcydu đjuippxyqng nổmiygi tânsjmm ma ăebbkn mòfejhn, dầvwgmn dầvwgmn tựpxyqnsjmy khốcuywn mìzuienh màjuip chếdpwot. Ngoàjuipi ra, bạsvmfo lệmrqg do tânsjmm sinh, córwfh thểtyvrjuip lửnkgsa, córwfh thểtyvrjuip kiếdpwom, córwfh thểtyvrjuip đjuipao, córwfh thểtyvrjuip vạsvmfn vậaikmt... Ýebbk niệmrqgm trong lòfejhng ngưraupwprni pháoewnt sinh, nhưraupjuipoewnt ýjuip, nhưraupjuipqnmtch đjuipoewnng, đjuipdnqqu sẽopaz phảygjbn ứvdodng trênkgsn Lệmrqg viênkgsm củdnqqa ta. Ta phảygjbi thừtcyda nhậaikmn, chiênkgsu thứvdodc Hủdnqqy diệmrqgt củdnqqa ngưraupơtyvri, chỉoewn riênkgsng vềdnqq tốcuywc đjuipoewnueoong sứvdodc mạsvmfnh đjuipãfejhraupwuxqt hơtyvrn ta rấyepht nhiềdnqqu,nhưraupng ta khôurprng thểtyvr phảygjbn ứvdodng khôurprng córwfh nghĩhaeka làjuip ýjuip niệmrqgm khôurprng thểtyvr phảygjbn ứvdodng. Trong tânsjmm ngưraupơtyvri dấyephy nênkgsn mộoewnt niệmrqgm, tấyepht vạsvmfn pháoewnp sinh, Lệmrqg viênkgsm tựpxyq nhiênkgsn sẽopaz sinh ra phảygjbn ứvdodng ngăebbkn cảygjbn ngưraupơtyvri.


rwfhi tớuzfci đjuipânsjmy, Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvrtyvri ngừtcydng lạsvmfi rồwprni mớuzfci tiếdpwop tụmcwqc:

- Córwfh lẽopaz ngưraupơtyvri thậaikmt sựpxyqrwfhraupoewnch éqnmtp ta đjuipếdpwon mứvdodc phảygjbi dùueoong toàjuipn lựpxyqc. Đshvgếdpwon tậaikmn bânsjmy giờwprn vẫyczhn chưraupa córwfh mộoewnt ai córwfh thểtyvr éqnmtp ta tớuzfci mứvdodc đjuipoewn đjuipórwfh, cứvdod cốcuyw gắsdkwng đjuipi...

- Vậaikmy sao? Xem ra ta cũaikmng phảygjbi cảygjbm thấyephy vinh hạsvmfnh mớuzfci đjuipúpzgnng nhỉoewn?

Trịtcydnh Xáoewnraupwprni lạsvmfnh đjuipáoewnp, dưraupuzfci chânsjmn sửnkgs ra Thếdpwo, lao vềdnqq phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, Hổmiyg hồwprnn đjuipao trong tay dùueoong sứvdodc chéqnmtm ra. Quang mang tỏwkrra ra trênkgsn thânsjmn đjuipao khôurprng hềdnqqrwfh vẻmiyg mờwprn mịtcydt nhưraup khi truyềdnqqn chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc, cũaikmng khôurprng phảygjbi làjuip cảygjbm giáoewnc áoewnp bứvdodc cựpxyqc mạsvmfnh nhưraup khi truyềdnqqn ma lựpxyqc màjuiprwfh vẻmiyg hỗpxyqn đjuipoewnn mờwprnygjbo, phảygjbng phấyepht nhưraup mộoewnt tầvwgmng sưraupơtyvrng khórwfhi khôurprng thểtyvrueoong mắsdkwt thưraupwprnng nhìzuien xuyênkgsn qua đjuipưraupwuxqc.

Trịtcydnh Xáoewnpzgnc ban đjuipvwgmu khi sửnkgs dụmcwqng uy lựpxyqc củdnqqa Hổmiyg hồwprnn đjuipao thìzuie chỉoewn truyềdnqqn córwfh mộoewnt mìzuienh chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuipo bênkgsn trong, sau nàjuipy córwfh ma lựpxyqc thìzuieueoong ma lựpxyqc thay thếdpwo, uy lựpxyqc cũaikmng coi nhưraup lớuzfcn hơtyvrn rấyepht nhiềdnqqu. Đshvgếdpwon bânsjmy giờwprn cảygjbnh giớuzfci củdnqqa hắsdkwn khôurprng ngừtcydng tăebbkng lênkgsn, đjuiphurrc biệmrqgt làjuip đjuipưraupwuxqc Sởhurr Hiênkgsn hỗpxyq trợwuxq trúpzgnc cơtyvr thàjuipnh côurprng, giúpzgnp hắsdkwn córwfhebbkng lựpxyqc khốcuywng chếdpwo đjuipưraupwuxqc chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc. Tuy vẫyczhn chưraupa thểtyvr giốcuywng nhưraup Hủdnqqy diệmrqgt, hìzuienh thàjuipnh trạsvmfng tháoewni Hủdnqqy diệmrqgt trong nháoewny mắsdkwt, tạsvmfo nênkgsn trạsvmfng tháoewni Hồwprnng hoang trong nháoewny mắsdkwt nhưraupng chỉoewn riênkgsng việmrqgc truyềdnqqn chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc ngưraupng tụmcwq lạsvmfi mộoewnt chỗpxyq, uy lựpxyqc cũaikmng đjuipãfejhraupwuxqt xa bấyepht kỳueoo mộoewnt loạsvmfi chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc đjuipơtyvrn đjuipoewnc nàjuipo rồwprni. Nếdpwou giảygjbi thíqnmtch tửnkgs tếdpwo ra thìzuie luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh đjuipórwfhrwfh nguyênkgsn lýjuip cựpxyqc kỳueooraupơtyvrng tựpxyq vớuzfci Ma đjuipoewnng pháoewno, do vậaikmy uy lựpxyqc cũaikmng mạsvmfnh đjuipếdpwon kinh khủdnqqng.

Hổmiyg pháoewnch đjuipoa nhưraup mộoewnt luồwprnng hỗpxyqn đjuipoewnn, khôurprng hềdnqqrwfh chúpzgnt màjuipu mèeqbpzuie, chỉoewn vung ngang chéqnmtm tớuzfci, cảygjb tốcuywc đjuipoewn lẫyczhn sứvdodc mạsvmfnh đjuipdnqqu lớuzfcn đjuipếdpwon mứvdodc khôurprng thểtyvrrauphurrng tưraupwuxqng đjuipưraupwuxqc, lạsvmfi côurprng thênkgsm uy lựpxyqc củdnqqa Hồwprnng hoang bảygjbn sơtyvr cấyephp, thậaikmt sựpxyqrwfh chúpzgnt vẻmiyg "trọtyvrng kiếdpwom vôurpr phong, đjuipsvmfi xảygjbo bấyepht côurprng"[80]. Mặhurrc cho ngưraupơtyvri córwfh ngàjuipn cáoewnch vạsvmfn cáoewnch, ta chỉoewnrwfh mộoewnt chiênkgsu lấyephy lựpxyqc pháoewn đjuipsvmfo, pháoewn hếdpwot ngàjuipn vạsvmfn chiênkgsu thứvdodc củdnqqa ngưraupơtyvri.

Quảygjb nhiênkgsn vừtcyda mớuzfci va chạsvmfm, cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm trong tay Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr liềdnqqn ầvwgmm mộoewnt tiếdpwong nổmiyg tung, bảygjbn thânsjmn hắsdkwn càjuipng bịtcyd sứvdodc nổmiyg củdnqqa cânsjmy kiếdpwom thổmiygi bay ra xa mấyephy trăebbkm méqnmtt. Đshvgang lúpzgnc Trịtcydnh Xáoewn muỗpxyqn xôurprng tớuzfci tiếdpwop tụmcwqc côurprng kíqnmtch thìzuie ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen vôurprueoong vôurpr tậaikmn lạsvmfi vụmcwqt ngưraupng tụmcwq lạsvmfi. Đshvgáoewnm lửnkgsa chỗpxyq thìzuie ngưraupng tụmcwq thàjuipnh kiếdpwom, chỗpxyq thìzuie ngừtcydng tụmcwq thàjuipnh đjuipao, chỗpxyq thìzuie ngưraupng tụmcwq thàjuipnh giáoewno, cũaikmng córwfh cảygjb cung tênkgsn, dao, búpzgna, roi, kíqnmtch. Nhấyepht thờwprni bao quanh ngưraupwprni Trịtcydnh Xáoewn đjuipânsjmu chỉoewnrwfh thậaikmp báoewnt ban vũaikm khíqnmt chửnkgs, tíqnmtnh tổmiygng sốcuyw lạsvmfi íqnmtt nhấyepht cũaikmng phảygjbi tớuzfci hơtyvrn trăebbkm mórwfhn. Khôurprng nhữgcgkng thếdpwo, trênkgsn sốcuywaikm khíqnmtjuipy lửnkgsa đjuipen bậaikmp bùueoong, khíqnmt thếdpwo khôurprng hềdnqq thua kéqnmtm thanh cựpxyq kiếdpwom hắsdkwc viênkgsm lúpzgnc trưraupuzfcc chúpzgnt nàjuipo, khiếdpwon cho Trịtcydnh Xáoewn bịtcydnsjmy ởhurrnkgsn trong nhìzuien màjuip phảygjbi khẽopaz nuốcuywt nưraupuzfcc bọtyvrt.

"Khốcuywn kiếdpwop, hắsdkwn córwfhfejhn làjuip ngưraupwprni nữgcgka khôurprng? Pháoewn đjuipưraupwuxqc mộoewnt thanh cựpxyq kiếdpwom đjuipãfejh tốcuywn nhiềdnqqu khíqnmt lựpxyqc nhưraup vậaikmy rồwprni, ởhurr đjuipânsjmy íqnmtt nhấyepht cũaikmng phảygjbi córwfh cảygjb trăebbkm mórwfhn vũaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm, áoewnnh sáoewnng tânsjmm linh củdnqqa hắsdkwn nhiềdnqqu vôurprueoong vôurpr tậaikmn sao?"

- Lệmrqg viênkgsm. Báoewnch binh trủdnqqng[81]...

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvrhurroewnch đjuipórwfh mấyephy trăebbkm méqnmtt lặhurrng lẽopaz đjuipvdodng dậaikmy, hắsdkwn đjuipưraupa tay vềdnqq phíqnmta mộoewnt trăebbkm mórwfhn vũaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm, khẽopaz vung lênkgsn, sốcuywaikm khíqnmt đjuipórwfh liềdnqqn ầvwgmm ầvwgmm lao xuốcuywng. Đshvgânsjmy khôurprng phảygjbi làjuip loạsvmfi thểtyvr ngưraupng tụmcwqzuienh thưraupwprnng nhưraup lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm màjuipjuip vậaikmt thấyepht thậaikmt sựpxyq do ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen cụmcwq thểtyvrrwfha ra, uy lựpxyqc so vớuzfci lốcuywc xoáoewny hắsdkwc viênkgsm còfejhn cao hơtyvrn cảygjb trăebbkm lầvwgmn. Trịtcydnh Xáoewnueoong trạsvmfng tháoewni Hủdnqqy diệmrqgt đjuipwrml lấyephy ba bốcuywn mórwfhn vũaikm khíqnmt thìzuiefejhn đjuipưraupwuxqc, nhưraupng theo sau làjuipraupwprni, hai mưraupơtyvri mórwfhn vũaikm khíqnmt kháoewnc liênkgsn tụmcwqc đjuipáoewnnh xuốcuywng. Nếdpwou nhưraup hắsdkwn dùueoong Hổmiyg hồwprnn đjuipao ngưraupng tụmcwq chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc đjuiptyvr chốcuywng lạsvmfi sốcuywaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm nàjuipy thìzuie sẽopaz khiếdpwon chúpzgnng pháoewnt nổmiyg kịtcydch liệmrqgt, chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn vàjuipi mórwfhn thôurpri đjuipãfejhjuipm thânsjmn thểtyvr Tiềdnqqm long biếdpwon củdnqqa hắsdkwn chấyephn đjuipoewnng đjuipếdpwon gầvwgmn nộoewni thưraupơtyvrng, dầvwgmn dầvwgmn, hắsdkwn đjuipãfejh cảygjbm thấyephy khôurprng thểtyvr chốcuywng đjuipwrml đjuipưraupwuxqc nữgcgka.

"....Hồwprnng hoang..."

- Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda!

Chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc trong cơtyvr thểtyvr Trịtcydnh Xáoewn từtcyd trong Tửnkgs Phủdnqq trong nãfejho đjuipmiyg dồwprnn xuốcuywng, ma lựpxyqc cũaikmng từtcyd đjuipan đjuipiềdnqqn cuộoewnn thẳndatng lênkgsn, hai luồwprnng năebbkng lưraupwuxqng thuộoewnc tíqnmtnh hoàjuipn toàjuipn tưraupơtyvrng phảygjbn giao hòfejha vớuzfci nhau ởhurr chỗpxyq tráoewni tim hắsdkwn. Ngay lậaikmp tứvdodc, mộoewnt luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh khổmiygng lồwprn đjuipếdpwon mứvdodc khórwfhjuiprauphurrng tưraupwuxqng nổmiygi bộoewnc pháoewnt trong thânsjmn thểtyvr hắsdkwn. Luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh đjuipórwfh thậaikmt sựpxyq quáoewn lớuzfcn, đjuipếdpwon cảygjb thânsjmn thểtyvr Tiềdnqqm long biếdpwon củdnqqa hắsdkwn cũaikmng khôurprng cáoewnch nàjuipo chứvdoda đjuippxyqng nổmiygi, khi sửnkgs dụmcwqng làjuip thânsjmn thểtyvr lậaikmp tứvdodc bắsdkwt đjuipvwgmu hưraup hỏwkrrng. Nhưraupng sứvdodc mạsvmfnh chung quy vẫyczhn làjuip sứvdodc mạsvmfnh, Trịtcydnh Xáoewnpzgnt cuộoewnc cũaikmng sửnkgs dụmcwqng đjuipưraupwuxqc luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh kinh khủdnqqng đjuipórwfh ra.

Mộoewnt luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh khổmiygng lồwprn truyềdnqqn nhậaikmp vàjuipo trong Hổmiyg hồwprnn đjuipao, chỉoewn thấyephy vung tay chéqnmtm ra, trong nháoewny mắsdkwt đjuipãfejhrwfh mấyephy chụmcwqc mórwfhn vũaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm bịtcyd đjuipáoewnnh bay lênkgsn cao, sau đjuipórwfh bịtcyd luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh to lớuzfcn kia pháoewnoewnt, lạsvmfi biếdpwon thàjuipnh lửnkgsa đjuipen vôurpr tậaikmn. Nhữgcgkng vũaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm còfejhn lạsvmfi căebbkn bảygjbn khôurprng thểtyvr kịtcydp tiếdpwop tụmcwqc chéqnmtm xuốcuywng, Trịtcydnh Xáoewn chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn bưraupuzfcc tớuzfci mộoewnt bưraupuzfcc, mặhurrt đjuipyepht liềdnqqn bịtcyd lựpxyqc lưraupwuxqng từtcydraupuzfcc chânsjmn hạsvmf xuốcuywng pháoewnoewnt bấyephy, khíqnmtraupu kịtcydch liệmrqgt thổmiygi văebbkng tấyepht cảygjbaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm ra xa, phảygjbng phấyepht nhưrauprwfh lốcuywc xoáoewny, khôurprng, làjuip nhưrauprwfh mộoewnt vòfejhi rồwprnng vừtcyda quéqnmtt qua. Khi Trịtcydnh Xáoewnraupuzfcc lênkgsn phíqnmta trưraupuzfcc, sau lưraupng hắsdkwn liềdnqqn sinh ra khíqnmtraupu hủdnqqy diệmrqgt kinh khủdnqqng nhưraup vậaikmy, đjuipwprnng thờwprni hắsdkwn đjuipãfejh lao đjuipếdpwon trưraupuzfcc mặhurrt Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, vung đjuipao chéqnmtm ngang tớuzfci.

Vậaikmt cựpxyqc tấyepht phảygjbn, trong thếdpwo giớuzfci màjuipoewnc tiểtyvru đjuipoewni luânsjmn hồwprni trảygjbi qua, chỉoewnrwfh tốcuywc đjuipoewnueoong sứvdodc mạsvmfnh thìzuieueoong lắsdkwm cũaikmng chỉoewnjuip mộoewnt tênkgsn tay sai, hơtyvrn nữgcgka còfejhn làjuip tay sai hạsvmfng hai hạsvmfng ba. Nếdpwou muốcuywn mạsvmfnh hơtyvrn nữgcgka thìzuie nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi cưraupwprnng hórwfha cáoewnc loạsvmfi thuộoewnc tíqnmtnh hoặhurrc làjuip nắsdkwm giữgcgkoewnc loạsvmfi kỹhurrebbkng cáoewnc nhau, víqnmt dụmcwq nhưraup kỹhurrebbkng áoewnm sáoewnt cáoewnc loạsvmfi. Nhưraupng chíqnmtnh nhưraup bốcuywn chữgcgk "vậaikmt cựpxyqc tấyepht phảygjbn", khi tốcuywc đjuipoewnueoong sứvdodc mạsvmfnh vưraupwuxqt qua giớuzfci hạsvmfn củdnqqa sứvdodc tưrauphurrng tưraupwuxqng, đjuipsvmft tớuzfci mứvdodc đjuipoewn khôurprng thểtyvrueoong lờwprni lẽopaz đjuiptyvr biểtyvru đjuipsvmft thìzuie chúpzgnng sẽopazjuipoewnt chiênkgsu tốcuywi cao thậaikmt sựpxyq, khôurprng córwfh bấyepht kỳueoo thuộoewnc tíqnmtnh, kỹhurrebbkng nàjuipo córwfh thểtyvr đjuipcuywi kháoewnng đjuipưraupwuxqc. Chíqnmtnh nhưraup Hồwprnng hoang khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda củdnqqa Trịtcydnh Xáoewn vậaikmy, giơtyvr tay nhấyephc chânsjmn đjuipãfejhrwfh uy lựpxyqc khổmiygng lồwprn nhưraup dựpxyqng trờwprni mởhurr đjuipyepht, cho dùueoojuip Lệmrqg viênkgsm thầvwgmn diệmrqgu khôurprn lưraupwprnng củdnqqa clone Trịtcydnh Xáoewn, khi đjuipcuywi mặhurrt cũaikmng khôurprng thểtyvr ngăebbkn cảygjbn đjuipưraupwuxqc chúpzgnt nàjuipo. Nếdpwou nhưraup hắsdkwn khôurprng córwfh chiênkgsu thứvdodc cùueoong đjuipndatng cấyephp... Vậaikmy thìzuie chắsdkwc chắsdkwn phảygjbi chếdpwot.

Khi Hổmiyg hồwprnn đjuipao kềdnqqoewnt đjuipếdpwon ngưraupwprni, hắsdkwc viênkgsm quanh ngưraupwprni Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr mộoewnt lầvwgmn nữgcgka thuậaikmn theo sáoewnt ýjuip củdnqqa Trịtcydnh Xáoewnjuip biếdpwon đjuipmiygi, chỉoewnjuip lầvwgmn nàjuipy nórwfh khôurprng biếdpwon thàjuipnh vậaikmt chấyepht thựpxyqc thểtyvr nhưraupaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm cáoewnc loạsvmfi màjuiprwfha thàjuipnh mộoewnt loạsvmfi vậaikmt chấyepht màjuipu đjuipen tuyềdnqqn còfejhn u tốcuywi hơtyvrn cảygjb hắsdkwc viênkgsm. Ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen dàjuipy tớuzfci mấyephy méqnmtt biếdpwon thàjuipnh mộoewnt lớuzfcp màjuipng mỏwkrrng chỉoewnjuipy vỏwkrrn vẹaxabn córwfh mộoewnt, hai phânsjmn, cứvdod nhưraup vậaikmy ngăebbkn cảygjbn trưraupuzfcc lưraupwrmli Hổmiyg hồwprnn đjuipao. Tấyepht cảygjb mọtyvri chuyệmrqgn chỉoewn diễyephn ra trong chưraupa tớuzfci mộoewnt nháoewny mắsdkwt, Hổmiyg hồwprnn đjuipãfejh chéqnmtm thẳndatng xuốcuywng lớuzfcp màjuipng mỏwkrrng màjuipu đjuipen nhưraupng khôurprng ngờwprnjuip lớuzfcp màjuipng đjuipórwfh lạsvmfi dẻmiygo dai vôurprueoong, mộoewnt đjuipao mang theo sứvdodc mạsvmfnh kinh ngưraupwprni chéqnmtm xuốcuywng vậaikmy màjuip lạsvmfi chỉoewn chéqnmtm ngậaikmp vàjuipo nórwfh mộoewnt quãfejhng, khôurprng thểtyvr hoàjuipn toàjuipn pháoewn vỡwrml đjuipưraupwuxqc. Sứvdodc mạsvmfnh trênkgsn đjuipao khôurprng ngừtcydng giảygjbm xuốcuywng, chỉoewn sau nửnkgsa giânsjmy ngắsdkwn ngủdnqqi đjuipãfejh khôurprng còfejhn lạsvmfi mộoewnt chúpzgnt lựpxyqc lưraupwuxqng nàjuipo. Trịtcydnh Xáoewnaikmng khôurprng hoảygjbng hốcuywt, buôurprng tay thảygjb Hổmiyg hồwprnn đjuipao ra, vung quyềdnqqn đjuipáoewnnh thẳndatng vàjuipo chỗpxyq lớuzfcp màjuipng mỏwkrrng bịtcyd pháoewnoewnch. Mộoewnt quyềdnqqn nàjuipy tuy cũaikmng xuyênkgsn qua lớuzfcp màjuipng, bịtcydpzgnt đjuipi mấyepht hơtyvrn mộoewnt nửnkgsa sứvdodc mạsvmfnh nhưraupng lựpxyqc lưraupwuxqng còfejhn lạsvmfi vẫyczhn ầvwgmm ầvwgmm đjuipáoewnnh thẳndatng vàjuipo vai tráoewni Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, pháoewnoewnt vụmcwqt cảygjb mộoewnt nửnkgsa thânsjmn thểtyvr hắsdkwn.

Sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa Hồwprnng hoang khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda quảygjb nhiênkgsn làjuiprwfh uy lựpxyqc dựpxyqng trờwprni mởhurr đjuipyepht, mộoewnt quyềdnqqn chỉoewnfejhn lạsvmfi tốcuywi đjuipa bốcuywn năebbkm phầvwgmn lựpxyqc lưraupơtyvrng khôurprng ngờwprn lạsvmfi córwfh thểtyvr đjuipwprnng thờwprni đjuipáoewnnh náoewnt cảygjb ngọtyvrn lửnkgsa đjuipeo bao trùueoom bênkgsn ngoàjuipi cùueoong vớuzfci mộoewnt nửnkgsa thânsjmn thểtyvr Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr. Phầvwgmn xáoewnc còfejhn lạsvmfi cũaikmng bịtcyd đjuipáoewnnh bay ra xa mấyephy trăebbkm méqnmtt, rơtyvri bịtcydch xuốcuywng đjuipyepht, sốcuywng chếdpwot chưraupa rõduvv.

Trịtcydnh Xáoewn vốcuywn còfejhn đjuiptcydnh tiếdpwop tụmcwqc truy kíqnmtch nhưraupng lớuzfcp màjuipng mỏwkrrng đjuipórwfh khôurprng biếdpwot làjuip bằurprng loạsvmfi vậaikmt chấyepht gìzuie, khôurprng ngờwprn lạsvmfi mang theo lựpxyqc húpzgnt cựpxyqc mạsvmfnh tràjuipn vềdnqq phíqnmta hắsdkwn. Bấyepht đjuipsdkwc dĩhaek, hắsdkwn chỉoewnrwfh thểtyvr nhặhurrt Hổmiyg hồwprnn đjuipao, nhảygjby lùueooi vềdnqq phíqnmta sau, tuy nhiênkgsn chỉoewn trong mộoewnt thoáoewnng chốcuywc đjuipórwfh, chỗpxyqtyvr thểtyvr clone Trịtcydnh Xáoewntyvri xuốcuywng đjuipãfejhueoong lênkgsn lửnkgsa đjuipen cuồwprnn cuộoewnn.

- Tưraupơtyvrng truyềdnqqn... Phưraupwuxqng hoàjuipng córwfh thểtyvr hồwprni sinh từtcyd trong ngọtyvrn lửnkgsa. Lệmrqg viênkgsm córwfh thểtyvrrwfha thàjuipnh vạsvmfn vậaikmt, cũaikmng córwfh thểtyvr biếdpwon thàjuipnh thânsjmn thểtyvr ta... Rấyepht tốcuywt, rấyepht mạsvmfnh mẽopaz. Córwfh thểtyvr bứvdodc ta đjuipếdpwon mứvdodc đjuipoewnjuipy, bảygjbn chíqnmtnh củdnqqa ta, ngưraupơtyvri córwfh thểtyvr tựpxyqjuipo rồwprni đjuipyephy. Vậaikmy tiếdpwop theo làjuip đjuipáoewnp lễyeph củdnqqa ta, coi nhưraup sựpxyqurprn trọtyvrng vớuzfci thựpxyqc lựpxyqc vàjuip niềdnqqm tin củdnqqa ngưraupơtyvri...

- Nguyênkgsn áoewnm, vũaikm trụmcwq kếdpwot thúpzgnc! [82]

Đshvgưraupwuxqc xưraupng tụmcwqng làjuip kẻmiyg mạsvmfnh nhấyepht...

-Trong tấyepht cảygjboewnc đjuipoewni ngũaikm củdnqqa toàjuipn thếdpwo giớuzfci luânsjmn hồwprni, nhữgcgkng ngưraupwprni mởhurrtyvr nhânsjmn tỏwkrra tầvwgmng thứvdodraup trởhurrnkgsn, thôurprng thưraupwprnng đjuipdnqqu córwfh chiếdpwon pháoewnp đjuiphurrc trưraupng củdnqqa riênkgsng mìzuienh, sứvdodc chiếdpwon đjuipyephu cũaikmng vưraupwuxqt xa cựpxyqc hạsvmfn củdnqqa ngưraupwprni bìzuienh thưraupwprnng. Nórwfhi kháoewni quáoewnt mộoewnt chúpzgnt, đjuipáoewnm cưraupwprnng giảygjb mởhurrtyvr nhânsjmn tỏwkrra tầvwgmng thứvdod ba nàjuipy khi trởhurr vềdnqq thếdpwo giớuzfci hiệmrqgn thựpxyqc, córwfh thựpxyqc lựpxyqc hủdnqqy diệmrqgt mộoewnt quânsjmn đjuipjuipn hay khôurprng chưraupa nórwfhi, íqnmtt nhấyepht làjuip hoàjuipn toàjuipn khôurprng córwfh vấyephn đjuipdnqqzuie khi đjuipcuywi phórwfh vớuzfci sốcuywraupwuxqng sưraup đjuipjuipn. Tấyepht nhiênkgsn, trong sốcuywjuipy cũaikmng córwfh nhữgcgkng kẻmiyg cựpxyqc đjuipoan cáoewn biệmrqgt, chỉoewn lợwuxqi hạsvmfi trong táoewnc chiếdpwon đjuipơtyvrn đjuipoewnc, khi đjuipcuywi đjuipvwgmu vớuzfci kẻmiyg đjuiptcydch trênkgsn phạsvmfm vi lớuzfcn thìzuie lộoewnduvv sựpxyq yếdpwou kéqnmtm, nhưraupng tórwfhm lạsvmfi, cơtyvr nhânsjmn tỏwkrra tầvwgmng thứvdod ba làjuip mộoewnt tiênkgsu chuẩluoxn đjuiptyvr đjuipáoewnnh giáoewn thựpxyqc lựpxyqc mộoewnt thàjuipnh viênkgsn tiểtyvru đjuipoewni luânsjmn hồwprni córwfh đjuipdnqq thựpxyqc lựpxyqc hay khôurprng. Cũaikmng đjuipưraupơtyvrng nhiênkgsn, chuyệmrqgn nàjuipy khôurprng phảygjbi làjuip tuyệmrqgt đjuipcuywi, mộoewnt sốcuyw ngưraupwprni ởhurrraupuzfci tầvwgmng thứvdod ba, córwfh đjuipưraupwuxqc rấyepht nhiềdnqqu đjuipiểtyvrm thưrauphurrng vàjuip chi tiếdpwot, hoáoewnn đjuipmiygi đjuipdnqq loạsvmfi thuộoewnc tíqnmtnh, vũaikm khíqnmt, kỹhurrebbkng, mạsvmfnh đjuipếdpwon mứvdodc loạsvmfn xìzuie ngầvwgmu, nhữgcgkng ngưraupwprni nhưraup vậaikmy cũaikmng tồwprnn tạsvmfi, cho nênkgsn tầvwgmng thứvdod ba chỉoewn vẻmiygn vẹaxabn làjuiprwfh thựpxyqc lựpxyqc, còfejhn chưraupa đjuipếdpwon mứvdodc đjuipoewn chiếdpwom ưraupu thếdpwo tuyệmrqgt đjuipcuywi.

fejhn cơtyvr nhânsjmn tỏwkrra tầvwgmng thứvdodraup thìzuie lạsvmfi làjuip mộoewnt ranh giớuzfci chíqnmtnh thứvdodc xáoewnc đjuiptcydnh mộoewnt thàjuipnh viênkgsn tiểtyvru đjuipoewni luânsjmn hồwprni córwfh phảygjbi làjuipraupwprnng giảygjb hay khôurprng. Phàjuipm nhữgcgkng ngưraupwprni tiếdpwon vàjuipo lĩhaeknh vựpxyqc nàjuipy, cho dùueoorwfhi thếdpwojuipo cũaikmng đjuipdnqqu làjuipraupwprnng giảygjb siênkgsu cấyephp hàjuipng thậaikmt giáoewn đjuipúpzgnng, trong bấyepht kỳueoo đjuipoewni ngũaikmjuipo cũaikmng chắsdkwc chắsdkwc thuộoewnc vàjuipo thàjuipnh phầvwgmn chủdnqq chiếdpwon lựpxyqc củdnqqa chủdnqq chiếdpwon lựpxyqc. Nhữgcgkng ngưraupwprni nhưraup vậaikmy trong toàjuipn thếdpwo giớuzfci luânsjmn hồwprni cũaikmng khôurprng quáoewn hai mưraupơtyvri ngưraupwprni, córwfh thểtyvr nhậaikmn đjuiptcydnh họtyvrjuipraupwprnng giảygjb đjuipvdodng tạsvmfi đjuipoewnnh cao củdnqqa thếdpwo giớuzfci luânsjmn hồwprni. Bọtyvrn họtyvr từtcyd trênkgsn cao khinh bỉoewn nhìzuien xuốcuywng nhữgcgkng kẻmiyg thựpxyqc lựpxyqc thấyephp kéqnmtm hơtyvrn mìzuienh ởhurr phíqnmta dưraupuzfci, cho dùueoo đjuipcuywi phưraupơtyvrng làjuip cảygjb mộoewnt đjuipoewni ngũaikmaikmng khôurprng lọtyvrt vàjuipo trong mắsdkwt họtyvr.

juip clone Trịtcydnh Xáoewn lạsvmfi càjuipng làjuip kẻmiygoewn biệmrqgt nhấyepht trong sốcuyw nhữgcgkng ngưraupwprni nàjuipy, cũaikmng làjuipraupwprnng giảygjburpr đjuiptcydch mạsvmfnh mẽopaz nhấyepht, sứvdodc nặhurrng đjuipórwfh cựpxyqc kỳueoo kinh ngưraupwprni. Càjuipng huốcuywng chi, Ágcgkc Ma đjuipoewni vốcuywn làjuip đjuipoewni ngũaikm tồwprnn tạsvmfi bằurprng phéqnmtp tắsdkwc củdnqqa rừtcydng rậaikmm, trong mộoewnt đjuipoewni ngũaikm nhưraup vậaikmy muốcuywn xưraupng làjuip kẻmiyg mạsvmfnh nhấyepht trong thếdpwo giớuzfci luânsjmn hồwprni, nếdpwou khôurprng córwfh thựpxyqc lựpxyqc thìzuie đjuiptcydng córwfhjuiptyvr. Phảygjbi biếdpwot rằurprng, trong Ágcgkc Ma đjuipoewni córwfh sựpxyq tồwprnn tạsvmfi củdnqqa tênkgsn bệmrqgnh hoạsvmfn Triệmrqgu Chếdpwo khôurprng, chẳndatng córwfh việmrqgc gìzuieaikmng kéqnmto ngưraupơtyvri đjuipáoewnnh mộoewnt trậaikmn đjuipưraupwuxqc, bênkgsn cạsvmfnh córwfh mộoewnt kẻmiyg biếdpwon tháoewni nhưraup thếdpwo, hắsdkwn vẫyczhn córwfh thểtyvr vữgcgkng vàjuipng ởhurr vịtcyd tríqnmt mạsvmfnh nhấyepht, córwfh thểtyvr thấyephy danh hiệmrqgu nàjuipy hoàjuipn toàjuipn khôurprng córwfh chúpzgnt khoa trưraupơtyvrng nàjuipng, quảygjb thựpxyqc làjuipjuipng thậaikmt đjuipúpzgnng giáoewn.

Bảygjbn thânsjmn Trịtcydnh Xáoewnaikmng đjuipãfejh trảygjbi qua vôurpr sốcuyw lầvwgmn chiếdpwon đjuipyephu, trảygjbi qua vôurpr sốcuyw thửnkgs tháoewnch sinh tửnkgs, từtcydng bưraupuzfcc từtcydng bưraupuzfcc khôurprng ngừtcydng mạsvmfnh lênkgsn. Mỗpxyqi lầvwgmn thay đjuipmiygi, mỗpxyqi lầvwgmn nỗpxyq lựpxyqc, mỗpxyqi lầvwgmn cảygjbm đjuipoewnng, mỗpxyqi lầvwgmn cốcuyw gắsdkwng, tấyepht cảygjb mọtyvri thứvdod hợwuxqp lạsvmfi mớuzfci giúpzgnp hắsdkwn córwfh đjuipưraupwuxqc tưraupoewnch đjuipdnqq đjuiptyvr khiênkgsu chiếdpwon Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr. Nhưraupng cũaikmng chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn làjuiprwfhraupoewnch màjuip thôurpri, cho dùueoo hắsdkwn sửnkgs dụmcwqng Hồwprnng hoang khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda cũaikmng tuyệmrqgt khôurprng dáoewnm đjuipygjbm bảygjbo córwfh thểtyvr giảygjbi quyếdpwot Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr. Hơtyvrn trăebbkm thanh vũaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm đjuipórwfh thậaikmt sựpxyq mang uy lựpxyqc vôurprueoong, thiếdpwou chúpzgnt nữgcgka thìzuie hắsdkwn đjuipãfejh bịtcydnsjmy bênkgsn trong màjuip mấyepht mạsvmfng, nhưraupng đjuipcuywi vớuzfci kẻmiyg đjuipưraupwuxqc gọtyvri làjuip mạsvmfnh nhấyepht nhưraup clone Trịtcydnh Xáoewn thìzuie... Sứvdodc mạsvmfnh cấyephp đjuipoewn đjuipórwfh vẫyczhn còfejhn quáoewn yếdpwou, quáoewn yếdpwou.

Sau khi Trịtcydnh Xáoewn sửnkgs dụmcwqng Hồwprnng hoang khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda, cáoewnc lựpxyqc lưraupwuxqng khôurprng cùueoong đjuipndatng cấyephp nàjuipy quảygjb nhiênkgsn đjuipãfejh khôurprng còfejhn táoewnc dụmcwqng gìzuie nữgcgka, dễyephjuipng pháoewn tan trăebbkm thanh vũaikm khíqnmt hắsdkwc viênkgsm, lầvwgmn đjuipvwgmu tiênkgsn đjuipáoewnnh thẳndatng vàjuipo thânsjmn thểtyvr clone Trịtcydnh Xáoewn. Vếdpwot thưraupơtyvrng nhưraup vậaikmy đjuipdnqq khiếdpwon ngưraupwprni bìzuienh thưraupwprnng lậaikmp tứvdodc mấyepht mạsvmfng, nhưraupng ai màjuip biếdpwot Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr đjuipưraupwuxqc ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen thiênkgsu đjuipcuywt mộoewnt trậaikmn, khôurprng ngờwprn lạsvmfi hồwprni phụmcwqc trong nháoewny mắsdkwt, toàjuipn thânsjmn khôurprng vưraupơtyvrng mộoewnt chúpzgnt máoewnu tưraupơtyvri nàjuipo. Đshvgưraupơtyvrng nhiênkgsn, nếdpwou chỉoewn vẻmiygn vẹaxabn nhưraup vậaikmy thôurpri thìzuieaikmng chẳndatng sao, Trịtcydnh Xáoewn hoàjuipn toàjuipn tựpxyq tin vàjuipo uy lựpxyqc củdnqqa Hồwprnng hoang khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda. Bấyepht kỳueoo sựpxyq vậaikmt nàjuipo cũaikmng phảygjbi córwfh giớuzfci hạsvmfn, cho dùueoojuip khảygjbebbkng hồwprni phụmcwqc khủdnqqng bốcuywtyvrn cũaikmng đjuipưraupwuxqc, chỉoewn cầvwgmng côurprng kíqnmtch nhanh chórwfhng hơtyvrn, mãfejhnh liệmrqgt hơtyvrn khảygjbebbkng hồwprni phụmcwqc thìzuie clone Trịtcydnh Xáoewn sẽopaz thậaikmt sựpxyq phảygjbi chếdpwot, nhưraupng màjuip... Chiênkgsu thứvdodc đjuiptyvr Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvroewnc lậaikmp vịtcyd thếdpwo kẻmiyg mạsvmfnh nhấyepht cũaikmng đjuipãfejh xuấyepht hiệmrqgn, tênkgsn nórwfhjuip Nguyênkgsn áoewnm, vũaikm trụmcwq kếdpwot thúpzgnc!

Lấyephy tấyephm màjuipn vậaikmt chấyepht mỏwkrrng vừtcyda ngăebbkn cảygjbn Hổmiyg hồwprnn đjuipao lúpzgnc trưraupuzfcc làjuipm chủdnqq thểtyvr, ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen xung quanh nhanh chórwfhng dung nhậaikmp vàjuipo trong khiếdpwon cho tấyephm màjuipn mỏwkrrng càjuipng lúpzgnc càjuipng to lớuzfcn. Nhưraupng khôurprng biếdpwot tấyephm màjuipn nàjuipy rúpzgnt cuộoewnc làjuip do vậaikmt chấyepht nàjuipo tạsvmfo nênkgsn, ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen vôurprueoong vôurpr tậaikmn vậaikmy màjuip chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn biếdpwon thàjuipnh mộoewnt phầvwgmn nhỏwkrr củdnqqa tấyephm màjuipn dàjuipy mộoewnt phânsjmn, đjuipếdpwon khi toàjuipn bộoewn ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen gầvwgmn nhưraup phủdnqqqnmtn bầvwgmu trờwprni lúpzgnc trưraupuzfcc đjuipdnqqu hórwfha thàjuipnh màjuipn mỏwkrrng thìzuie khi co lạsvmfi cũaikmng chỉoewn đjuipưraupwuxqc mộoewnt quảygjb cầvwgmu tròfejhn đjuipưraupwprnng kíqnmtnh khoảygjbng mộoewnt méqnmtt. Quảygjb cầvwgmu đjuipen tuyềdnqqn nhưraup mựpxyqc, áoewnnh sáoewnng xung quanh tớuzfci gầvwgmn nórwfh liềdnqqn bịtcyd uốcuywn cong, hấyephp thu, đjuipyepht đjuipáoewnraupuzfci đjuipyepht khôurprng ngừtcydng bịtcydqnmto lênkgsn, húpzgnt vàjuipo bênkgsn trong quảygjb cầvwgmu màjuip bảygjbn thânsjmn quảygjb cầvwgmu thìzuie lạsvmfi càjuipng khôurprng ngừtcydng thu nhỏwkrr, đjuipếdpwon khi còfejhn lớuzfcn khoảygjbng bằurprng quảygjbrwfhng bàjuipn thìzuie đjuipoewnt nhiênkgsn co rụmcwqt vàjuipo trong, mộoewnt lỗpxyq đjuipen xéqnmtoewnch khôurprng gian đjuipãfejh xuấyepht hiệmrqgn.

Lỗpxyq đjuipen nàjuipy cũaikmng khôurprng phảygjbi lỗpxyq đjuipen theo nghĩhaeka củdnqqa thiênkgsn văebbkn họtyvrc phổmiyg thong, chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn làjuip mộoewnt cáoewni lỗpxyq lớuzfcn màjuipy đjuipen khôurprng nhìzuien thấyephy rõduvvnkgsn trong màjuip thôurpri. Lỗpxyq đjuipen cao khoảygjbng bốcuywn, năebbkm méqnmtt, rộoewnng ba, bốcuywn méqnmtt, cưraup nhưraup vậaikmy xéqnmtoewnch khôurprng gian đjuipvdodng đjuipórwfh, ngưraupwprni ngoàjuipi nhìzuien vàjuipo khôurprng khỏwkrri toàjuipn thânsjmn pháoewnt lạsvmfnh.

shvgânsjmy làjuip đjuipáoewnp lễyeph củdnqqa ta vớuzfci ngưraupơtyvri, mộoewnt loạsvmfi sứvdodc mạsvmfnh màjuip đjuipếdpwon cảygjb ta cũaikmng cảygjbm thấyephy run sợwuxq. Luôurprn tiệmrqgn cũaikmng phảygjbi nórwfhi, nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi giảygjbi quyếdpwot ngưraupơtyvri trong vòfejhng mưraupwprni phúpzgnt, nếdpwou khôurprng mộoewnt khi ta khôurprng khốcuywng chếdpwo nổmiygi sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa nórwfh thìzuierwfh sẽopaz thậaikmt sựpxyq pháoewnt triểtyvrn thàjuipnh lỗpxyq đjuipen, ngoàjuipi ta ra khôurprng ai kháoewnc córwfh thểtyvr sốcuywng sórwfht. Ta nghĩhaek ngưraupơtyvri cũaikmng khôurprng hy vọtyvrng nhưraup vậaikmy phảygjbi khôurprng...

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr nhìzuien Trịtcydnh Xáoewn, thìzuie thàjuipo nórwfhi. Khôurprng biếdpwot tạsvmfi sao...Córwfh lẽopazjuipygjbo giáoewnc, Trịtcydnh Xáoewn đjuipoewnt nhiênkgsn cảygjbm thấyephy nhưraup trôurprng thấyephy trong mắsdkwt hắsdkwn thoáoewnng mộoewnt tia côurpr đjuipoewnc... Trong mắsdkwt cưraupwprnng giảygjb mạsvmfnh nhấyepht, tânsjmm chíqnmt kiênkgsn đjuiptcydnh vôurpr song nhưraup hắsdkwn, xuấyepht hiệmrqgn vẻmiygurpr đjuipoewnc?

-Rấyepht tốcuywt! Hồwprnng hoang khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda củdnqqa ta cũaikmng khôurprng duy trìzuie đjuipưraupwuxqc bao lânsjmu. Nếdpwou đjuipânsjmy đjuipdnqqu làjuipurprng phu giữgcgk nhàjuip củdnqqa chúpzgnng ta rồwprni thìzuieaikmng chẳndatng cầvwgmn nórwfhi nhiềdnqqu nữgcgka làjuipm gìzuie... Tớuzfci đjuipi! Clone củdnqqa ta, đjuipânsjmy làjuip sứvdodc mạsvmfnh cuốcuywi cùueoong đjuiptyvr khốcuywi kháoewnng vớuzfci ngưraupơtyvri củdnqqa ta!

Trịtcydnh Xáoewnqnmtt sânsjmu mộoewnt hơtyvri, háoewn miệmrqgng héqnmtt lớuzfcn, vung Hổmiyg hồwprnn đjuipao xôurprng vềdnqq phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thếdpwo

"Thậaikmt tịtcydch mịtcydch...."

Trong mơtyvr hồwprn, Trịtcydnh Xáoewn phảygjbng phấyepht nhưraup nghe thấyephy tiếdpwong củdnqqa Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, nhưraupng giờwprn phúpzgnt nàjuipy hắsdkwn đjuipãfejh khôurprng thểtyvr suy nghĩhaek đjuipưraupwuxqc gìzuie nhiểtyvru nữgcgka rồwprni. Sau khi sửnkgs dụmcwqng Hồwprnng hoang khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda, hắsdkwn dùueoong tốcuywc đjuipoewn khôurprng gìzuieoewnnh đjuipưraupwuxqc, tráoewnnh qua cáoewni lỗpxyq đjuipen quáoewni dịtcyd kia, lao vọtyvrt tớuzfci bênkgsn cạsvmfnh Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, đjuipwprnng thờwprni Hổmiyg hồwprnn đjuipao mang theo sứvdodc mạsvmfnh cựpxyqc lớuzfcn, chéqnmtm thẳndatng xuốcuywng.

Hiệmrqgn tạsvmfi, chiếdpwon đjuipyephu trong cảygjb thếdpwo giớuzfci luânsjmn hồwprni đjuipãfejh tớuzfci thờwprni khắsdkwc nórwfhng bỏwkrrng nhấyepht, quyếdpwot đjuiptcydnh đjuipoewni ngũaikm mạsvmfnh nhấyepht, quyếdpwot đjuiptcydnh kẻmiygjuipo mạsvmfnh nhấyepht, trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong nàjuipy đjuipãfejh sắsdkwp sửnkgsa kếdpwot thúpzgnc. Nhữgcgkng ngưraupwprni córwfh thựpxyqc lựpxyqc cao nhấyepht củdnqqa hai đjuipoewni Trung Chânsjmu, Ágcgkc Ma đjuipãfejh sớuzfcm đjuipyephu đjuipếdpwon lưraupwrmlng bạsvmfi cânsjmu thưraupơtyvrng, ngoạsvmfi trừtcyd Hạsvmfo Thiênkgsn đjuipang khôurprng biếdpwot tung tíqnmtch ra thìzuie nhữgcgkng kẻmiygrwfh thểtyvrygjbnh hưrauphurrng tớuzfci kếdpwot quảygjb củdnqqa trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong ngoàjuipi hai tênkgsn Trịtcydnh Xáoewn thìzuie chỉoewnfejhn lạsvmfi hai tênkgsn Sởhurr Hiênkgsn, đjuipânsjmy cũaikmng làjuip kếdpwot quảygjb đjuipáoewnng sợwuxq nhấyepht củdnqqa chiếdpwon thuậaikmt Vưraupơtyvrng đjuipcuywi vưraupơtyvrng, binh đjuipcuywi binh.... Cùueoong bạsvmfi!

-...Lạsvmfi cânsjmn bằurprng, quảygjb nhiênkgsn...

Clone Sởhurr Hiênkgsn đjuipoewnt nhiênkgsn thầvwgmn sắsdkwc khẽopaz đjuipoewnng, vàjuipi giânsjmy sau hắsdkwn mớuzfci nórwfhi vớuzfci Sởhurr Hiênkgsn trưraupuzfcc mặhurrt.

-Khôurprng, khôurprng phảygjbi lạsvmfi cânsjmn bằurprng, màjuipjuip nhấyepht đjuiptcydnh sẽopaznsjmn bằurprng. Trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong tiếdpwon hàjuipnh theo phưraupơtyvrng thứvdodc nàjuipy mớuzfci thựpxyqc sựpxyqjuip trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong, cũaikmng làjuip trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong duy nhấyepht phùueoo hợwuxqp vớuzfci mụmcwqc đjuipíqnmtch.

Sởhurr Hiênkgsn bỗpxyqng ngẩluoxn đjuipvwgmu nhìzuien lênkgsn trờwprni, đjuipáoewnp lạsvmfi,

pzgnc nàjuipy hai ngưraupwprni vẫyczhn đjuipang lơtyvr lửnkgsng giữgcgka khôurprng trung, sau lưraupng clone Sởhurr Hiênkgsn còfejhn córwfh mộoewnt côurproewni, đjuipórwfh chíqnmtnh làjuip Trưraupơtyvrng Tiểtyvru Tuyếdpwot đjuipang nắsdkwm giữgcgk Phong Thầvwgmn bảygjbng. Tớuzfci giờwprn phúpzgnt nàjuipy, hai ngưraupwprni đjuipãfejh đjuipáoewnnh nhau hơtyvrn nửnkgsa tiếdpwong đjuipwprnng hồwprn, đjuiptcydng nórwfhi làjuip trênkgsn mặhurrt Sởhurr Hiênkgsn đjuipãfejh xuấyepht hiệmrqgn nếdpwop nhăebbkn, tórwfhc đjuipãfejh bạsvmfc mấyepht mộoewnt nửnkgsa, ngay cảygjb sắsdkwc mặhurrt trắsdkwng xanh củdnqqa Trưraupơtyvrng Tiểtyvru Tuyếdpwot cũaikmng nórwfhi rõduvv, hai bênkgsn kỳueoo thựpxyqc đjuipãfejh hoàjuipn toàjuipn kiệmrqgt sứvdodc rồwprni.

Clone Sởhurr Hiênkgsn chắsdkwm chúpzgn nhìzuien Sởhurr Hiênkgsn hồwprni lânsjmu rồwprni mớuzfci nórwfhi:

-...Trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong duy nhấyepht phùueoo hợwuxqp vớuzfci mụmcwqc đjuipíqnmtch? Ta dựpxyqa vàjuipo Phong Thầvwgmn bảygjbng mớuzfci biếdpwot, trong tay ngưraupơtyvri cũaikmng córwfhurprng nghệmrqg kỹhurr thuậaikmt tu chânsjmn, vìzuie thếdpwo biếdpwot chuyệmrqgn nàjuipy cũaikmng khôurprng córwfhzuiejuip lạsvmf.... Quay lạsvmfi vấyephn đjuipdnqq chíqnmtnh, ngưraupơtyvri còfejhn đjuipưraupwuxqc bao nhiênkgsu sinh mệmrqgnh lựpxyqc đjuiptyvrjuip tiênkgsu xàjuipi? Thânsjmn thểtyvr ngưraupơtyvri lúpzgnc nàjuipy bao nhiênkgsu tuổmiygi rồwprni, bốcuywn mưraupơtyvri? Năebbkm mưraupơtyvri? Hay làjuipoewnu mưraupơtyvri!

-Bênkgsn ngưraupơtyvri thìzuie sao? Còfejhn bao nhiênkgsu đjuipiểtyvrm nhânsjmn quảygjb? Đshvgãfejh gặhurrp sứvdodc bàjuipi xíqnmtch củdnqqa thếdpwo giớuzfci đjuipếdpwon mứvdodc nàjuipo rồwprni? Nếdpwou thiênkgsn tai bìzuienh thưraupwprnng cũaikmng khôurprng đjuipdnqq triệmrqgt tiênkgsu sựpxyqjuipi xíqnmtch nàjuipy thìzuie sẽopazrwfh thiênkgsn thạsvmfc rơtyvri xuốcuywng nhỉoewn? Hoặhurrc làjuipoewnc ngưraupơtyvri sẽopaz bịtcyd sứvdodc bàjuipi xíqnmtch vôurpr hạsvmfn trựpxyqc tiếdpwop đjuipluoxy ra khỏwkrri vịtcyd diệmrqgn vũaikm trụmcwqjuipy, khôurprng biếdpwot ngưraupơtyvri sẽopaz lựpxyqa chọtyvrn cáoewni nàjuipo đjuipânsjmy?

Sởhurr Hiênkgsn cũaikmng khôurprng do dựpxyq, hắsdkwn lậaikmp tứvdodc đjuipáoewnp lạsvmfi.

-…Đshvgdnqqu córwfh khảygjbebbkng. Nhưraupng chuyệmrqgn làjuipm ta thấyephy tòfejhfejhjuip, ngưraupơtyvri liênkgsn tụmcwqc đjuiptyvr Đshvgôurprng Hoàjuipng chung hấyephp thu năebbkng lưraupwuxqng lưraupu táoewnn xung quanh, ngoàjuipi mộoewnt bộoewn phậaikmn córwfh thểtyvrueoong đjuiptyvr khôurpri phụmcwqc sinh mệmrqgnh lựpxyqc cho ngưraupơtyvri, phầvwgmn lớuzfcn năebbkng lưraupwuxqng đjuipdnqqu đjuipưraupwuxqc dựpxyq trữgcgk lạsvmfi. Ngưraupơtyvri muốcuywn làjuipm gìzuie đjuipânsjmy? Đshvgtyvr ta đjuipoewnn thửnkgs xem... Ngưraupơtyvri muốcuywn can thiệmrqgp vàjuipo kếdpwot quảygjb trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong nàjuipy.

Clone Sởhurr Hiênkgsn lạsvmfi mởhurr miệmrqgng nórwfhi.

-...Đshvgânsjmy cũaikmng làjuip thắsdkwc mắsdkwc củdnqqa ta. Đshvgiểtyvrm nhânsjmn quảygjbzuie đjuipyephy ta khôurprng thểtyvr biếdpwot đjuipưraupwuxqc làjuipfejhn bao nhiênkgsu nhưraupng trong thânsjmn thểtyvrurproewni sau lưraupng ngưraupơtyvri cũaikmng bắsdkwt đjuipvwgmu tíqnmtch trữgcgkebbkng lưraupwuxqng, ngưraupơtyvri đjuipang chuẩluoxn bịtcydjuipm gìzuie vậaikmy?

Sởhurr Hiênkgsn cũaikmng lậaikmp tứvdodc trảygjb lờwprni.

-Ồkpxd, vậaikmy àjuip?

Clone Sởhurr Hiênkgsn lạsvmfi tựpxyqa nhưraup kháoewn ngạsvmfc nhiênkgsn, hắsdkwn yênkgsn lặhurrng liếdpwoc nhìzuien Trưraupơtyvrng Tiểtyvru Tuyếdpwot mộoewnt cáoewni, nhưraupng cũaikmng khôurprng hỏwkrri gìzuie cảygjb, đjuipoạsvmfn tiếdpwop tụmcwqc nórwfhi vớuzfci Sởhurr Hiênkgsn:

-Hiệmrqgn tạsvmfi đjuipãfejh khôurprng cầvwgmn ta phảygjbi làjuipm gìzuie nữgcgka rồwprni. Thựpxyqc lựpxyqc clone Trịtcydnh Xáoewn nhấyepht đjuiptcydnh córwfh thểtyvr dễyephjuipng chiếdpwon thắsdkwng, vìzuie thếdpwo tiếdpwop tụmcwqc giằurprng co xuốcuywng nữgcgka cũaikmng chẳndatng sao. Ta tốcuywi đjuipa chỉoewn bịtcydjuipi xíqnmtch, chỉoewn cầvwgmn rờwprni khỏwkrri vịtcyd diệmrqgn vũaikm trụmcwqjuipy làjuip đjuipưraupwuxqc, còfejhn ngưraupơtyvri thìzuie sao? Mộoewnt khi thấyepht bạsvmfi sẽopaz chếdpwot khôurprng chỗpxyq chôurprn thânsjmy, ngưraupơtyvri đjuipãfejh hoàjuipn toàjuipn rơtyvri vàjuipo thếdpwo yếdpwou rồwprni.

-...Sao màjuip bằurprng ngưraupơtyvri đjuipưraupwuxqc. Lúpzgnc trưraupuzfcc ta đjuipãfejhrwfhi rồwprni, coi đjuipoewni viênkgsn làjuip quânsjmn cờwprn ngay từtcyd đjuipvwgmu đjuipãfejhoewnc đjuiptcydnh sựpxyq thấyepht bạsvmfi củdnqqa ngưraupơtyvri rồwprni. Thựpxyqc lựpxyqc thàjuipnh viênkgsn Ágcgkc Ma đjuipoewni củdnqqa ngưraupơtyvri mạsvmfnh hơtyvrn thàjuipnh viênkgsn trong đjuipoewni ta đjuipânsjmu chỉoewnjuipi lầvwgmn? Dùueoo sao cũaikmng đjuipãfejhraupwrmlng bạsvmfi cânsjmu thưraupơtyvrng rồwprni, khôurprng phảygjbi ngưraupơtyvri muốcuywn biếdpwot tìzuienh cảygjbm làjuip thứvdodzuie sao? Trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong nàjuipy cũaikmng sắsdkwp đjuipếdpwon lúpzgnc kếdpwot thúpzgnc rồwprni, đjuipânsjmy làjuippzgnc tốcuywt nhấyepht đjuiptyvr cho ngưraupơtyvri biếdpwot đjuipáoewnp áoewnn... Ta sắsdkwp đjuipluoxy mạsvmfnh tấyephn côurprng đjuipânsjmy!

Hai Sởhurr Hiênkgsn đjuipdnqqu lặhurrng lẽopaz nhìzuien nhau, vẻmiyg mặhurrt họtyvrhaeknh viễyephn lạsvmfnh lùueoong vàjuip trầvwgmm tĩhaeknh nhưraup vậaikmy, chỉoewnrwfh Trưraupơtyvrng Tiểtyvru Tuyếdpwot ởhurr sau lưraupng làjuip thầvwgmn sắsdkwc thoáoewnng vẻmiyg khẩluoxn trưraupơtyvrng. Nàjuipng dùueoo sao cũaikmng khôurprng phảygjbi hai ngưraupwprni trong cuộoewnc, cũaikmng khôurprng phảygjbi làjuip Sởhurr Hiênkgsn khôurprng tìzuienh cảygjbm, làjuip ngưraupwprni bàjuipng quan trong trậaikmn chiếdpwon đjuipoewnnh cao nàjuipy, cũaikmng làjuip "vũaikm khíqnmt" quan trọtyvrng nhấyepht, tânsjmm tìzuienh nàjuipng hiệmrqgn tạsvmfi chắsdkwc chắsdkwn làjuip vừtcyda lo lắsdkwng vừtcyda khẩluoxn trưraupơtyvrng, còfejhn córwfh mộoewnt tia dựpxyq cảygjbm mơtyvr hồwprn, nhưrauprwfh nhưraup khôurprng...

"Chẳndatng lẽopaz, thậaikmt sựpxyq phảygjbi dùueoong đjuipếdpwon sốcuyw đjuipiểtyvrm nhânsjmn quảygjb dựpxyq trữgcgk cuốcuywi cùueoong đjuipórwfh? Chỉoewnjuipjuipm nhưraup vậaikmy, cảygjb ta vàjuip hắsdkwn đjuipdnqqu sốcuywng chếdpwot khórwfh đjuipoewnn..."

Hai Sởhurr Hiênkgsn cuốcuywi cùueoong cũaikmng thậaikmt sựpxyq dốcuywc toàjuipn lựpxyqc, mộoewnt ngưraupwprni rung đjuipoewnng Đshvgôurprng Hoàjuipng chung, từtcydng đjuipwuxqt sốcuywng chấyephn đjuipoewnng lan truyềdnqqn ra cảygjb trăebbkm dặhurrm, trong phạsvmfm vi trăebbkm dặhurrm đjuipórwfh, phảygjbng phấyepht nhưraup cảygjb khôurprng gian, thờwprni gian cũaikmng đjuipdnqqu hoàjuipn toàjuipn đjuipórwfhng băebbkng, ngưraupwprni duy nhấyepht khôurprng bịtcydygjbnh hưrauphurrng chỉoewnrwfh Trưraupơtyvrng Tiểtyvru Tuyếdpwot cùueoong Phong Thầvwgmn bảygjbng nàjuipng đjuipang cầvwgmm trong tay. Khi mấyephy luồwprnng tíqnmtn niệmrqgm lựpxyqc củdnqqa Sởhurr Hiênkgsn bắsdkwn tớuzfci, Phong Thầvwgmn bảygjbng liềdnqqn rung lênkgsn, xoay chuyểtyvrn càjuipn khôurprn nhânsjmn quảygjb, mấyephy luôurprng tíqnmtn niệmrqgm lựpxyqc đjuipdnqqu khôurprng bắsdkwn trúpzgnng clone Sởhurr Hiênkgsn, lệmrqgch khỏwkrri quỹhurr đjuipsvmfo bay ra xa. Theo Phong Thầvwgmn bảygjbng đjuipưraupwuxqc pháoewnt đjuipoewnng, clone Sởhurr Hiênkgsn cũaikmng thoáoewnt ra khỏwkrri sựpxyq giam cầvwgmm củdnqqa Đshvgôurprng Hoàjuipng chung, lậaikmt tay bắsdkwn trảygjb lạsvmfi mấyephy luồwprnng tíqnmtn niệmrqgm lựpxyqc nhưraupng lậaikmp tứvdodc bịtcyd chấyephn đjuipoewnng củdnqqa Đshvgôurprng Hoàjuipng chung làjuipm tiênkgsn tan. Hai bênkgsn lạsvmfi bắsdkwt đjuipvwgmu giao chiếdpwon kịtcydch liệmrqgt nhưrauppzgnc trưraupuzfcc... Chỉoewnrwfh đjuipiềdnqqu khôurprng biếdpwot làjuip ngẫyczhu nhiênkgsn hay cốcuyw ýjuip, phưraupơtyvrng hưraupuzfcng chiếdpwon đjuipyephu củdnqqa hai ngưraupwprni đjuipãfejhjuipng lúpzgnc càjuipng tớuzfci gầvwgmn chiếdpwon trưraupwprnng chíqnmtnh củdnqqa hai tênkgsn Trịtcydnh Xáoewn.

shvgúpzgnng làjuip cuộoewnc đjuipyephu nhàjuipm cháoewnn, hai kẻmiyg biếdpwot rõduvv tậaikmn chânsjmn tơtyvr kẽopazrwfhc vềdnqq nhau, thựpxyqc lựpxyqc cũaikmng khôurprng córwfhoewnch biệmrqgt lớuzfcn, thậaikmm chíqnmt ngưraupwprni cũaikmng đjuipưraupwuxqc nhânsjmn bảygjbn hoàjuipn chỉoewnnh lạsvmfi, muốcuywn phânsjmn thắsdkwng bạsvmfi trong thờwprni gian ngắsdkwn thậaikmt quáoewn khórwfh... Trịtcydnh Xáoewn, córwfh gắsdkwng kiênkgsn trìzuie, biệmrqgn pháoewnp pháoewn cụmcwqc cuốcuywi cùueoong củdnqqa kếdpwo hoạsvmfch nàjuipy sắsdkwp tớuzfci rồwprni..."

Sởhurr Hiênkgsn lặhurrng lẽopaz liếdpwoc nhìzuien vềdnqq phíqnmta xa, tiếdpwop đjuipórwfh liềdnqqn khôurprng đjuiptyvr ýjuip tớuzfci bênkgsn đjuipórwfh chúpzgnt nàjuipo nữgcgka, toàjuipn bộoewnnsjmm tríqnmt đjuipdnqqu tậaikmp trung vàjuipo clone Sởhurr Hiênkgsn trưraupuzfcc mặhurrt. Hai ngưraupwprni vừtcyda đjuipáoewnnh vừtcyda bay, khôurprng lânsjmu sau đjuipãfejh bay đjuipi xa cảygjb mấyephy chụmcwqc dặhurrm, càjuipng lúpzgnc càjuipng tiếdpwop cậaikmn nơtyvri hai tênkgsn Trịtcydnh Xáoewn giao chiếdpwon.

ueoong lúpzgnc đjuipórwfh, ởhurrnkgsn kia, Trịtcydnh Xáoewn đjuipãfejh bắsdkwt đjuipvwgmu giao đjuipyephu vớuzfci Nguyênkgsn áoewnm, vũaikm trụmcwq kếdpwot thúpzgnc củdnqqa Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr. Nórwfhi cũaikmng lạsvmf, lỗpxyq đjuipen đjuipórwfhduvvjuipng làjuip mộoewnt phưraupơtyvrng thứvdodc xéqnmtoewnch khôurprng gian, nhưraupng vậaikmy màjuip lạsvmfi cũaikmng đjuipưraupwuxqc hắsdkwn sửnkgs dụmcwqng dễyephjuipng nhưraup Lệmrqg viênkgsm. Khi Trịtcydnh Xáoewnueoong tốcuywc đjuipoewnjuip sứvdodc mạsvmfnh cấyephp đjuipoewn Hồwprnng hoang lao vềdnqq phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, vôurpr sốcuyw lỗpxyq đjuipen béqnmt nhỏwkrr nhưraup hạsvmft đjuipaikmu liềdnqqn xuấyepht hiệmrqgn, lơtyvr lửnkgsng quanh ngưraupwprni hắsdkwn. Hổmiyg hồwprnn đjuipao chéqnmtm trúpzgnng mộoewnt hạsvmft lỗpxyq đjuipen liềdnqqn lậaikmp tứvdodc nhưraup thoáoewnt lựpxyqc, sứvdodc mạsvmfnh đjuipao tiênkgsu tan vớuzfci tốcuywc đjuipoewn cựpxyqc kỳueoo nhanh, màjuip hạsvmft lỗpxyq đjuipen lạsvmfi chẳndatng hềdnqqrwfh chúpzgnt biếdpwon đjuipmiygi nàjuipo, vốcuywn trôurprng thếdpwojuipo thìzuie vẫyczhn nhưraup thếdpwoyephy, vốcuywn lớuzfcn bằurprng nàjuipo thìzuie vẫyczhn lớuzfcn bằurprng đjuipórwfh. Thấyephy vậaikmy, Trịtcydnh Xáoewnaikmng khôurprng dáoewnm dùueoong thânsjmn thểtyvrurprng kíqnmtch nhưrauppzgnc trưraupuzfcc, chỉoewnrwfh thểtyvr pháoewnt lựpxyqc chéqnmtm mạsvmfnh mộoewnt đjuipao xuốcuywng khoảygjbng đjuipyepht trưraupuzfcc mặhurrt hai ngưraupwprni.

"Ta khôurprng tin nhữgcgkng hạsvmft lỗpxyq đjuipen nàjuipy lạsvmfi córwfh thểtyvr phòfejhng ngựpxyq đjuipưraupwuxqc cảygjb khôurprng gian dưraupuzfci chânsjmn ngưraupơtyvri. Cho dùueoo ta nảygjby sinh mộoewnt niệmrqgm, Lệmrqg viênkgsm củdnqqa ngưraupơtyvri liềdnqqn córwfh thểtyvr lậaikmp tứvdodc tựpxyq đjuipoewnng phòfejhng ngựpxyq, nhưraupng cũaikmng phảygjbi córwfh tốcuywc đjuipoewn di chuyểtyvrn đjuiptyvr phòfejhng ngựpxyq chứvdod? Hồwprnng hoang củdnqqa ta... Hảygjb?"

Trịtcydnh Xáoewn vừtcyda mớuzfci bổmiyg mộoewnt đjuipao xuốcuywng đjuipyepht, làjuipm mặhurrt đjuipyepht vỡwrml vụmcwqn ra, nhưraupng hắsdkwn còfejhn chưraupa kịtcydp tung ngưraupwprni nhảygjby xuốcuywng thìzuie Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, vốcuywn đjuipếdpwon cảygjb tốcuywc đjuipoewn cấyephp đjuipoewn Hủdnqqy diệmrqgt cũaikmng khôurprng phảygjbn ứvdodng kịtcydp, khôurprng ngờwprn lạsvmfi dùueoong tốcuywc đjuipoewnjuip sứvdodc mạsvmfnh khôurprng thua kéqnmtm gìzuie hắsdkwn xôurprng thẳndatng tớuzfci trưraupuzfcc, hung hăebbkng đjuipáoewnnh mộoewnt quyềdnqqn vàjuipo bụmcwqng hắsdkwn. Mặhurrc cho thânsjmn thểtyvr Tiềdnqqm long biếdpwon củdnqqa Trịtcydnh Xáoewn cứvdodng rắsdkwn đjuipếdpwon mứvdodc nàjuipo, lựpxyqc đjuipsvmfo cúpzgn đjuipyephm nàjuipy vẫyczhn làjuipm bụmcwqng hắsdkwn thủdnqqng ra mộoewnt lỗpxyq khôurprng sânsjmu lắsdkwm, đjuipwprnng thờwprni, Trịtcydnh Xáoewnaikmng bịtcyd đjuipáoewnnh văebbkng ra xa hơtyvrn nghìzuien méqnmtt, vạsvmfch thàjuipnh mộoewnt rãfejhnh dàjuipi trênkgsn mặhurrt đjuipyepht.

shvgânsjmy làjuip sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa ta... Sao ngưraupơtyvri córwfh thểtyvrrwfh đjuipưraupwuxqc sứvdodc mạsvmfnh Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda? Chờwprn đjuipãfejh... Lỗpxyq đjuipen, hấyephp thu... Lỗpxyq đjuipen củdnqqa ngưraupơtyvri córwfh thểtyvr hấyephp thu sứvdodc mạsvmfnh, sau đjuipórwfh biếdpwon thàjuipnh sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa ngưraupơtyvri?

Trịtcydnh Xáoewn chỉoewn cảygjbm thấyephy cổmiyg họtyvrng ngòfejhn ngọtyvrt, hắsdkwn cốcuywraupwuxqng nuốcuywt ngụmcwqm máoewnu tưraupơtyvri đjuipórwfh xuốcuywng, bấyephy giờwprn mớuzfci quay sang phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, kinh ngạsvmfc hỏwkrri.

-Mặhurrc dùueoo chỉoewnjuip bảygjbn sơtyvr khai củdnqqa lỗpxyq đjuipen nhưraupng dùueoo sao cũaikmng làjuip sứvdodc mạsvmfnh cuồwprnng bạsvmfo nhấyepht, tậaikmn cùueoong nhấyepht củdnqqa cảygjbaikm trụmcwq, nếdpwou khôurprng trong khoảygjbnh khắsdkwc lỗpxyq đjuipen hìzuienh thàjuipnh, tạsvmfi sao chúpzgnng ta lạsvmfi bịtcydpzgnt vàjuipo bênkgsn trong biếdpwon thàjuipnh nhữgcgkng nguyênkgsn tốcuyw hoặhurrc làjuip hạsvmft quark nguyênkgsn thủdnqqy nhấyepht... Ngưraupơtyvri muốcuywn xem thửnkgs loạsvmfi sứvdodc mạsvmfnh nàjuipy khôurprng?

Clone Trịtcydnh Xáoewn tựpxyqa hồwprnaikmng córwfh chúpzgnt ngạsvmfc nhiênkgsn nhìzuien hai tay mìzuienh. Sứvdodc mạsvmfnh hấyephp thu đjuipưraupwuxqc từtcyd Trịtcydnh Xáoewn, kểtyvr cảygjb chỉoewnrwfh mộoewnt chúpzgnt íqnmtt thôurpri thìzuie đjuipórwfhueoo sao cũaikmng làjuip sứvdodc mạsvmfnh vàjuip tốcuywc đjuipoewn cấyephp Hồwprnng hoang, trìzuienh đjuipoewn đjuipórwfh khiếdpwon Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvraikmng phảygjbi thầvwgmm kinh ngạsvmfc khôurprng thôurpri.

Vừtcyda dứvdodt lờwprni, Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr đjuipsvmfp mạsvmfnh dưraupuzfci chânsjmn, khôurprng ngờwprn lạsvmfi tạsvmfo thàjuipnh mứvdodc đjuipoewn pháoewn hoạsvmfi khôurprng thua gìzuie khi Trịtcydnh Xáoewn di đjuipoewnng. Mặhurrt đjuipyepht hoàjuipn toàjuipn nứvdodt toáoewnc, ngưraupwprni thìzuie lao thẳndatng vềdnqq phíqnmta Trịtcydnh Xáoewn đjuipang ởhurroewnch đjuipórwfhtyvrn nghìzuien méqnmtt. Chỉoewn thấyephy Trịtcydnh Xáoewn vụmcwqt tráoewnnh qua bênkgsn, tốcuywc đjuipoewnjuip sứvdodc phảygjbn ứvdodng tuy khôurprng kéqnmtm nhưraupng đjuipvdodng trưraupuzfcc tốcuywc đjuipoewnjuip sứvdodc mạsvmfnh nhưraup củdnqqa Phụmcwqc Chếdpwo Thếdpwopzgnc nàjuipy cũaikmng hoàjuipn toàjuipn khôurprng thểtyvrjuipm đjuipếdpwon mứvdodc vôurpr thanh vôurpr tứvdodc nhưrauppzgnc trưraupuzfcc nữgcgka. Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr khẽopaz vung tay lênkgsn, vôurpr sốcuyw hạsvmft lỗpxyq đjuipen nhỏwkrrqnmt đjuipãfejh bao trùueoom lấyephy hai ngưraupwprni, quanh ngưraupwprni Trịtcydnh Xáoewn lạsvmfi càjuipng bịtcyd lỗpxyq đjuipen vânsjmy kíqnmtn míqnmtt, córwfh muốcuywn trốcuywn ra cũaikmng khôurprng đjuipưraupwuxqc.

-Nhìzuien cho rõduvv đjuipi, đjuipânsjmy làjuip bộoewn mặhurrt thậaikmt củdnqqa Nguyênkgsn áoewnm sau khi hấyephp thu sứvdodc mạsvmfnh....

Clone Trịtcydnh Xáoewn lạsvmfi giơtyvr tay lênkgsn, nhữgcgkng hạsvmft lỗpxyq đjuipen lơtyvr lửnkgsng bốcuywn phíqnmta vụmcwqt ngưraupng tụmcwq lạsvmfi xung quanh nhữgcgkng lỗpxyq đjuipen lớuzfcn nhấyepht. khôurprng chỉoewn nhưraup thếdpwo, mỗpxyqi lầvwgmn ngưraupng tụmcwq mộoewnt hạsvmft lỗpxyq đjuipen, sứvdodc húpzgnt từtcydoewnc lỗpxyq đjuipen tậaikmp trung lớuzfcn kia lạsvmfi càjuipng mạsvmfnh hơtyvrn, trong khoảygjbnh khắsdkwc, Trịtcydnh Xáoewn khôurprng ngờwprn lạsvmfi cảygjbm giáoewnc đjuipưraupwuxqc bảygjbn thânsjmn mìzuienh đjuipang từtcyd từtcyd bay lênkgsn khôurprng trung. Trênkgsn đjuipvwgmu hắsdkwn, mộoewnt đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khốcuywc lớuzfcn bằurprng quảygjbrwfhng rổmiyg đjuipang từtcyd từtcydzuienh thàjuipnh. Đshvgjuipn khôurprng gian đjuipórwfhjuip nhữgcgkng lỗpxyq đjuipen đjuipãfejh thấyephy lúpzgnc trưraupuzfcc córwfh chúpzgnt kháoewnc biệmrqgt, dùueoong mắsdkwt thưraupwprnng nhìzuien vàjuipo phảygjbng phấyepht nhưraup thấyephy vôurpr sốcuyw khôurprng gian đjuipang hìzuienh thàjuipnh vàjuip tan vỡwrml. Nếdpwou coi lỗpxyq đjuipen lúpzgnc trưraupuzfcc làjuip mộoewnt lỗpxyq đjuipen tĩhaeknh thìzuie đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc hiệmrqgn tạsvmfi làjuip mộoewnt lỗpxyq đjuipen đjuipang vậaikmn đjuipoewnng, sứvdodc húpzgnt củdnqqa hai bênkgsn hoàjuipn toàjuipn kháoewnc nhau.

Trịtcydnh Xáoewn vỗpxyq mạsvmfnh đjuipôurpri cáoewnnh rồwprnng, dùueoong sứvdodc cưraupwprnng hàjuipnh éqnmtp mìzuienh cốcuyw đjuiptcydnh lạsvmfi. Nhưraupng theo sứvdodc húpzgnt từtcyd xung quanh liênkgsn tụmcwqc tăebbkng trưrauphurrng, dựpxyqa vàjuipo sứvdodc mạsvmfnh Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda vậaikmy màjuipaikmng cảygjbm thấyephy córwfh chúpzgnt trúpzgnc trắsdkwc. Phảygjbi biếdpwot rằurprng đjuipânsjmy làjuip lựpxyqc lưraupwuxqng cấyephp đjuipoewn Hồwprnng hoang, mạsvmfnh hơtyvrn Hủdnqqy diệmrqgt vôurpr sốcuyw lầvwgmn, vớuzfci sứvdodc mạsvmfnh nhưraup thếdpwojuip vẫyczhn cảygjbm thấyephy trúpzgnc trắsdkwc thìzuierwfh thểtyvr hiểtyvru sứvdodc húpzgnt từtcyd đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc kia mạsvmfnh đjuipếdpwon mứvdodc nàjuipo.

"Córwfh đjuipiềdnqqu... Đshvgânsjmy cũaikmng làjuip mộoewnt cơtyvr hộoewni..."

Trịtcydnh Xáoewn trong lòfejhng máoewny đjuipoewnng, hắsdkwn đjuipoewnt nhiênkgsn pháoewnt hiệmrqgn nhữgcgkng hạsvmft lỗpxyq đjuipen phânsjmn bốcuyw xung quanh đjuipãfejh trởhurrnkgsn cựpxyqc kỳueoo thưraupa thớuzfct. Sau khi hợwuxqp thàjuipnh mấyephy đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc, con đjuipưraupwprnng thôurprng giữgcgka hắsdkwn vàjuip Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr đjuipãfejh từtcyd từtcyd mởhurr ra, tuy ởhurr đjuipórwfh vẫyczhn còfejhn hai đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc canh phòfejhng nhưraupng đjuipcuywi vớuzfci Trịtcydnh Xáoewn thìzuierwfh thậaikmt chẳndatng kháoewnc gìzuie mộoewnt lốcuywi đjuipi tuyệmrqgt vờwprni.

aikmng khôurprng kịtcydp suy nghĩhaek nhiềdnqqu, Trịtcydnh Xáoewn vụmcwqt ngưraupng tụmcwq sứvdodc mạsvmfnh toàjuipn thânsjmn lạsvmfi. Đshvgếdpwon giờwprn phúpzgnt nàjuipy, hắsdkwn đjuipãfejh pháoewnt đjuipoewnng Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda đjuipưraupwuxqc hơtyvrn mộoewnt phúpzgnt, gầvwgmn nhưraup sắsdkwp sửnkgsa tớuzfci giớuzfci hạsvmfn chịtcydu đjuippxyqng tốcuywi đjuipa củdnqqa thânsjmn thểtyvr hắsdkwn rồwprni. Cho dùueoo trong Lord of the Rings hắsdkwn mớuzfci tậaikmp đjuipưraupwuxqc kỹhurrebbkng hỗpxyq trợwuxq nhưraupng cũaikmng khôurprng cáoewnch nàjuipo mãfejhi mãfejhi duy trìzuie trạsvmfng tháoewni nàjuipy, vìzuie thếdpwotyvr hộoewni duy nhấyepht nàjuipy rấyepht córwfh thểtyvraikmng chíqnmtnh làjuiptyvr hộoewni cuốcuywi cùueoong củdnqqa hắsdkwn...

Chỉoewn trong khôurprng phẩluoxy khôurprng mấyephy giânsjmy ngắsdkwn ngủdnqqi, Trịtcydnh Xáoewn từtcydraupuzfci đjuipyepht xôurprng lênkgsn, sứvdodc mạsvmfnh cựpxyqc lớuzfcn làjuipm hắsdkwn giốcuywng nhưraup mộoewnt cơtyvrn giórwfh xoáoewny, dễyephjuipng vưraupwuxqt qua nhữgcgkng hạsvmft lỗpxyq đjuipen vàjuip đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc. Ởnhgv lốcuywi thôurprng cuốcuywi cùueoong córwfh hai đjuipjuipn khôurprng gian ngăebbkn trởhurr, hắsdkwn dùueoong cáoewnch chặhurrn lạsvmfi mộoewnt đjuipjuipn cáoewni. Trong khoảygjbnh khắsdkwc, từtcyd trong đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc xuấyepht hiệmrqgn mộoewnt lựpxyqc húpzgnt khủdnqqng khiếdpwop, phảygjbng phấyepht nhưraupfejhn mạsvmfnh mẽopaztyvrn cảygjb Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda, chỉoewn nghe roạsvmft mộoewnt tiếdpwong, thânsjmn thểtyvr Tiềdnqqm long biếdpwon mạsvmfnh mẽopazurpr song đjuipãfejhoewnch toạsvmfc, hai chiếdpwoc cáoewnnh rồwprnng cụmcwqng bíqnmtqnmt rờwprni ra khỏwkrri sau lưraupng. Trịtcydnh Xáoewn vụmcwqt sửnkgs dụmcwqng Nguyệmrqgt bộoewn, trốcuywn thoáoewnt khỏwkrri sứvdodc húpzgnt củdnqqa đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc, trong thờwprni gian đjuipórwfh thậaikmm chíqnmt cảygjb Hổmiyg hồwprnn đjuipao cũaikmng rơtyvri lạsvmfi trênkgsn đjuipyepht, tuy vậaikmy hắsdkwn cuốcuywi cùueoong cũaikmng xôurprng đjuipếdpwon trưraupuzfcc mặhurrt Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr.

-Tórwfhm đjuipưraupwuxqc ngưraupơtyvri rồwprni... Ta biếdpwot ngưraupơtyvri đjuipang phảygjbi gáoewnnh chịtcydu nhữgcgkng gìzuie, nhưraupng vẫyczhn khôurprng thểtyvr khôurprng nórwfhi vớuzfci ngưraupơtyvri, ngưraupơtyvri đjuipi sai đjuipưraupwprnng rồwprni! Ta khôurprng thểtyvr cho ngưraupơtyvri biếdpwot cáoewni gìzuiejuip đjuipúpzgnng, nhưraupng ta sẽopaz đjuipáoewnnh bạsvmfi ngưraupơtyvri, vưraupwuxqt qua ngưraupơtyvri! Bởhurri vìzuie ta mang theo gáoewnnh nặhurrng còfejhn quan trọtyvrng hơtyvrn tấyepht cảygjb thùueoo hậaikmn, đjuipnkgsn cuồwprnng, cùueoong tấyepht cảygjb cảygjbm xúpzgnc đjuipen tốcuywi củdnqqa ngưraupơtyvri nhiềdnqqu! Ta nhấyepht đjuiptcydnh córwfh thểtyvrraupwuxqt qua ngưraupơtyvri!

Trịtcydnh Xáoewn vung tay bắsdkwt lấyephy Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, cũaikmng mặhurrc kệmrqg hắsdkwn còfejhn córwfh thểtyvr dung sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda hay khôurprng, chỉoewn đjuipnkgsn cuồwprnng đjuipyephm thẳndatng vàjuipo mặhurrt hắsdkwn. Tiếdpwop đjuipórwfh Trịtcydnh Xáoewnaikmng khôurprng cho hắsdkwn quyềdnqqn đjuipưraupwuxqc bay ra xa, mộoewnt tay bắsdkwt lấyephy hắsdkwn, tay kia vung lênkgsn đjuipáoewnnh loạsvmfn vàjuipo ngưraupwprni hắsdkwn, hếdpwot lầvwgmn nàjuipy tớuzfci lầvwgmn kháoewnc, khôurprng ngừtcydng côurprng kíqnmtch vàjuipo nhữgcgkng bộoewn phậaikmn quan trọtyvrng trênkgsn cơtyvr thểtyvr hắsdkwn. Đshvgvwgmu tiênkgsn làjuip phầvwgmn bụmcwqng Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr bịtcyd đjuipáoewnnh náoewnt béqnmtt, sau đjuipórwfhjuip tim vàjuip lồwprnng ngựpxyqc, rồwprni đjuipếdpwon hai cáoewnnh tay, đjuipang lúpzgnc Trịtcydnh Xáoewn muốcuywn mộoewnt quyềdnqqn đjuipáoewnnh náoewnt órwfhc hắsdkwn thìzuie đjuipoewnt nhiênkgsn trôurprng thấyephy Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr nởhurr mộoewnt nụmcwqraupwprni lạsvmfnh lẽopazo.

-Vưraupwuxqt qua ta ưraup? Dựpxyqa vàjuipo cáoewni gìzuie đjuiptyvrraupwuxqt qua ta? Sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa ngưraupơtyvri? Hay làjuip khíqnmt đjuipoewn củdnqqa ngưraupơtyvri? Hay làjuipoewni màjuip ngưraupơtyvri gọtyvri làjuip niềdnqqm tin?

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr ngửnkgsa mặhurrt lênkgsn trờwprni cưraupwprni lớuzfcn, đjuipwprnng thờwprni hắsdkwn tung chânsjmn đjuipáoewn ra, mộoewnt luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh hoàjuipn toàjuipn vưraupwuxqt trộoewni lựpxyqc lưraupwuxqng cấyephp Hồwprnng hoang đjuipáoewn thẳndatng vàjuipo bụmcwqng Trịtcydnh Xáoewn. Cùueoong lúpzgnc đjuipórwfh, vôurpr sốcuyw lựpxyqc húpzgnt cựpxyqc mạsvmfnh cũaikmng xuấyepht hiệmrqgn sau lưraupng Trịtcydnh Xáoewn, kéqnmto hắsdkwn từtcydng chúpzgnt, từtcydng chúpzgnt mộoewnt tiếdpwon vềdnqq phíqnmta mấyephy đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc kia. Sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa cáoewnc đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc đjuipórwfh so vớuzfci lúpzgnc trưraupuzfcc thìzuiefejhn mạsvmfnh hơtyvrn vàjuipi lầvwgmn, khiếdpwon cho đjuipếdpwon cảygjbraupwuxqng cấyephp đjuipoewn Hồwprnng hoang củdnqqa hắsdkwn cũaikmng chung quy khôurprng cáoewnch nàjuipo cưraupwprnng hàjuipnh tráoewnnh néqnmt.

-...Nhìzuien thấyephy rõduvv chưraupa? Đshvgânsjmy làjuip chênkgsnh lệmrqgch giữgcgka chúpzgnng ta.

Trênkgsn ngưraupwprni Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvrueoong lênkgsn ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen, cùueoong lấyephy ấyephy thânsjmn thểtyvr hắsdkwn cũaikmng từtcyd từtcyd khôurpri phụmcwqc nguyênkgsn dạsvmfng. Đshvgếdpwon tậaikmn lúpzgnc nàjuipy, hắsdkwn mớuzfci khẽopazraupơtyvrn tay ra, màjuip khi thânsjmn thểtyvr hắsdkwn di đjuipoewnng, Trịtcydnh Xáoewn mớuzfci nhìzuien rõduvv trênkgsn da hắsdkwn córwfhoewni gìzuie. Mộoewnt lớuzfcp màjuipng màjuipu đjuipen cựpxyqc kỳueoo mỏwkrrng manh éqnmtp sáoewnt vàjuipo da thịtcydt hắsdkwn, mỗpxyqi đjuipòfejhn côurprng kíqnmtch lúpzgnc nàjuipy đjuipdnqqu làjuipm cho Nguyênkgsn áoewnm, vũaikm trụmcwq kếdpwot thúpzgnc củdnqqa hắsdkwn càjuipng thênkgsm mạsvmfnh mẽopaz. Đshvgếdpwon bânsjmy giờwprn, nhữgcgkng đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc kia chung quy đjuipãfejh khôurprng thểtyvr nghịtcydch chuyểtyvrn đjuipưraupwuxqc nữgcgka.

"Thấyepht bạsvmfi sao? Ta sắsdkwp thấyepht bạsvmfi sao? Gáoewnnh váoewnc sựpxyq tin tưrauphurrng củdnqqa đjuipwprnng đjuipoewni, gáoewnnh váoewnc sựpxyq hy sinh củdnqqa đjuipwprnng đjuipoewni, gáoewnnh váoewnc niềdnqqm tin màjuip họtyvr trao cho ta, nhưraup vậaikmy ta cuốcuywi cùueoong vẫyczhn phảygjbi thua sao?"

Trịtcydnh Xáoewn đjuipnkgsn cuồwprnng giãfejhy giụmcwqa toàjuipn thânsjmn, cốcuyw gắsdkwng tráoewnnh khỏwkrri sứvdodc húpzgnt củdnqqa đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywng khúpzgnc. Nhưraupng lựpxyqc húpzgnt củdnqqa lỗpxyq đjuipen mạsvmfnh mẽopaz đjuipếdpwon mứvdodc nàjuipo, cho dùueoo đjuipânsjmy khôurprng phảygjbi làjuip lỗpxyq đjuipen bảygjbn hoàjuipn chỉoewnnh đjuipi nữgcgka thìzuie vớuzfci Hồwprnng hoang, khai thiếdpwon tíqnmtch đjuiptcyda củdnqqa hắsdkwn.... Đshvghurrc biệmrqgt làjuip hiệmrqgn tạsvmfi hắsdkwn đjuipãfejh dầvwgmn dầvwgmn khôurprng thểtyvr sửnkgs dụmcwqng sứvdodc mạsvmfnh cấyephp đjuipoewnjuipy nữgcgka, hồwprnng hoàjuipn chung quy đjuipãfejh khôurprng đjuiptcydch nổmiygi lỗpxyq đjuipen rồwprni...

-Trịtcydnh Xáoewn... Ta khôurprng còfejhn nhiềdnqqu thờwprni gian nữgcgka, nhấyepht làjuip sau khi áoewnnh sáoewnng tânsjmm linh củdnqqa ta dung hợwuxqp vàjuipo cơtyvr thểtyvr ngưraupơtyvri thìzuie mứvdodc đjuipoewn tiênkgsu hao cũaikmng sẽopazjuipng lúpzgnc càjuipng lớuzfcn. Trong thờwprni gian ngắsdkwn nhấyepht, mộoewnt đjuipòfejhn giảygjbi quyếdpwot đjuipcuywi thủdnqq đjuipi... Còfejhn nữgcgka, đjuipoewni trưrauphurrng, cảygjbm ơtyvrn ngưraupơtyvri đjuipãfejh luôurprn quan tânsjmm, córwfh thểtyvrueoong mọtyvri ngưraupwprni cùueoong nhau chiếdpwon đjuipyephu, đjuipórwfhjuip nhữgcgkng ngàjuipy vui vẻmiyg nhấyepht từtcyd khi ta córwfhjuipvdodc tớuzfci nay, cáoewnm ơtyvrn mọtyvri ngưraupwprni...

Đshvgúpzgnng lúpzgnc Trịtcydnh Xáoewn đjuipãfejh hoàjuipn toàjuipn tuyệmrqgt vọtyvrng thìzuie chợwuxqt mộoewnt giọtyvrng nórwfhi bìzuienh thảygjbn khẽopaz vang lênkgsn bênkgsn tai hắsdkwn, giọtyvrng nórwfhi nàjuipy nghe qua hẳndatn làjuip củdnqqa Triệmrqgu Anh Khôurprng, chỉoewnjuip tạsvmfi sao côurpryephy lạsvmfi xuấyepht hiệmrqgn ởhurr đjuipânsjmy? Hơtyvrn nữgcgka vớuzfci sứvdodc húpzgnt củdnqqa đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc nàjuipy, trong phạsvmfm vi mưraupwprni dặhurrm căebbkn bảygjbn khôurprng thểtyvr tồwprnn tạsvmfi mộoewnt bórwfhng ngưraupwprni, côurpryephy làjuipm thếdpwojuipo lẻmiygn đjuipếdpwon cạsvmfnh mìzuienh? Khôurprng đjuipwuxqi Trịtcydnh Xáoewn nghĩhaek ra đjuipưraupwuxqc cânsjmu trảygjb lờwprni, hắsdkwn đjuipoewnt nhiênkgsn cảygjbm thấyephy mộoewnt thứvdodzuie đjuipórwfh thanh máoewnt, thuầvwgmn tịtcydnh tiếdpwon vàjuipo trong cơtyvr thểtyvr. Cảygjbm giáoewnc đjuipórwfh thậaikmt sựpxyq rấyepht khórwfhzuienh dung, phảygjbng phấyepht nhưraup chỉoewn trong nháoewny mắsdkwt, lạsvmfi phảygjbng phấyepht nhưraup đjuipãfejh trảygjbi qua cảygjb mộoewnt lưraupwuxqng kiếdpwop vũaikm trụmcwq luânsjmn hồwprni, sáoewnt na vàjuiphaeknh hằurprng nhưraup đjuipang hòfejha hợwuxqp vàjuipo nhau lúpzgnc nàjuipy. Tiếdpwop đjuipórwfh, toàjuipn thânsjmn Trịtcydnh Xáoewn khẽopaz rung lênkgsn, mộoewnt luồwprnng khíqnmtraupu hỗpxyqn đjuipoewnn khổmiygng lồwprn bộoewnc pháoewnt ra. Luồwprnng khíqnmtraupu hỗpxyqn đjuipoewnn đjuipórwfh lấyephp đjuipvwgmy lựpxyqc húpzgnt củdnqqa đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc, còfejhn Trịtcydnh Xáoewn thìzuie khẽopaz đjuipsvmfp chânsjmn, cảygjb ngưraupwprni nhảygjby vọtyvrt ra xa mấyephy trăebbkm méqnmtt, tựpxyqa nhưraup hoàjuipn toàjuipn thấyepht thầvwgmn đjuipvdodng ngânsjmy ra đjuipórwfh.

shvgânsjmy làjuip trìzuienh đjuipoewnjuip ngưraupơtyvri đjuipang đjuipvdodng sao? Clone củdnqqa ta... Loạsvmfi cảygjbm giáoewnc nàjuipy, cùueoong vớuzfci đjuipdnqq loạsvmfi vậaikmt chấyepht cơtyvrn bảygjbn xung quanh, đjuipdnqq loạsvmfi năebbkng lưraupwuxqng lưraupu chuyểtyvrn trong cơtyvr thểtyvr, phưraupơtyvrng hưraupuzfcng vậaikmn chuyểtyvrn củdnqqa tấyepht cảygjb mọtyvri thứvdod trong vũaikm trụmcwq... Đshvgânsjmy làjuip trìzuienh đjuipoewnjuip ngưraupơtyvri đjuipang đjuipvdodng sao? Tầvwgmng thứvdodraup cao cấyephp, tiếdpwop cậaikmn tớuzfci tầvwgmng thứvdodebbkm?

Trịtcydnh Xáoewnnkgsn lặhurrng nhìzuien hai tay mìzuienh, lạsvmfi quay sang phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, hỏwkrri.

Phụmcwqc Chếdpwo thểtyvr lạsvmfi giốcuywng nhưraup khôurprng chúpzgnt kinh ngạsvmfc vềdnqq việmrqgc Trịtcydnh Xáoewn thoáoewnt khốcuywn, hắsdkwn phấyepht tay chỉoewn huy mấyephy đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc tậaikmp hợwuxqp lạsvmfi vớuzfci nhau, hìzuienh thàjuipnh mộoewnt đjuipjuipn khôurprng gian duy nhấyepht, cứvdod nhưraup vậaikmy đjuipvdodng yênkgsn trưraupuzfcc mặhurrt hắsdkwn, đjuipoạsvmfn bìzuienh tĩhaeknh nórwfhi:

- Đshvgoewnt pháoewn rồwprni? Trong khoảygjbnh khắsdkwc sinh tửnkgs quan đjuipvwgmu, đjuipoewnt pháoewn đjuipếdpwon cấyephp đjuipoewn phi nhânsjmn àjuip? Khôurprng, trênkgsn ngưraupwprni ngưraupơtyvri còfejhn córwfh áoewnnh sáoewnng tânsjmm linh củdnqqa ngưraupwprni kháoewnc? Hơtyvrn nữgcgka chỉoewnrwfh áoewnnh sáoewnng tânsjmm linh khôurprng hoàjuipn chỉoewnnh mớuzfci córwfh thểtyvr dung hợwuxqp vớuzfci áoewnnh sáoewnng tânsjmm linh củdnqqa ngưraupwprni kháoewnc trong thờwprni gian ngắsdkwn... Đshvgúpzgnng rồwprni, làjuip "hắsdkwn" sắsdkwp xếdpwop nhưraup vậaikmy, nếdpwou khôurprng vớuzfci sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa ngưraupơtyvri sao córwfh thểtyvrrwfhng sórwfht qua đjuipòfejhn vừtcyda rồwprni?

-"Hắsdkwn"? Ànhgv đjuipúpzgnng, tầvwgmng thứvdodraup cao cấyephp, córwfh thểtyvr cảygjbm nhậaikmn đjuipưraupwuxqc rung đjuipoewnng tinh thầvwgmn màjuip chỉoewnrwfh tinh thầvwgmn lựpxyqc khốcuywng chếdpwo giảygjb mớuzfci córwfh thểtyvr cảygjbm nhậaikmn đjuipưraupwuxqc. Đshvgwprnng đjuipoewni củdnqqa ta...

Trịtcydnh Xáoewnnkgsn lặhurrng nhìzuien xuốcuywng nhữgcgkng sợwuxqi dânsjmy thừtcydng trênkgsn cổmiyg tay. Nhữgcgkng sợwuxqi dânsjmy quấyephn kíqnmtn đjuiphurrc, ngoàjuipi dânsjmy thừtcydng củdnqqa ba ngưraupwprni Sởhurr Hiênkgsn, Lưraupu Úwkrrc, Lânsjmm Tuấyephn Thiênkgsn vẫyczhn chưraupa bay đjuipếdpwon ra thìzuie nhữgcgkng đjuipwprnng đjuipoewni kháoewnc đjuipdnqqu đjuipãfejh tửnkgs vọtyvrng. Trong đjuipórwfh tạsvmfi dânsjmy thừtcydng củdnqqa Chiênkgsm Lam còfejhn đjuiptyvr lạsvmfi mộoewnt đjuipoạsvmfn lờwprni nhắsdkwn, chỉoewnjuip Trịtcydnh Xáoewnpzgnc nàjuipy cũaikmng khôurprng córwfhnsjmm chíqnmt đjuipânsjmu đjuiptyvr cẩluoxn thậaikmn xem xéqnmtt, tấyepht cảygjb suy nghĩhaek củdnqqa hắsdkwn đjuipdnqqu đjuipãfejh đjuiphurrt hếdpwot vàjuipo kẻmiyg đjuiptcydch duy nhấyepht trưraupuzfcc mắsdkwt.

Clone củdnqqa ta, bânsjmy giờwprn ta cuốcuywi cùueoong cũaikmng thậaikmt sựpxyqrwfhraupoewnch đjuipcuywi chiếdpwon vớuzfci ngưraupơtyvri... Sau lưraupng gáoewnnh váoewnc quáoewn nhiềdnqqu chuyệmrqgn, ta đjuipãfejh khôurprng thểtyvr chịtcydu đjuipưraupwuxqc đjuipưraupwuxqc mộoewnt lầvwgmn thấyepht bạsvmfi nàjuipo nữgcgka! Ta nhấyepht đjuiptcydnh córwfh thểtyvrraupwuxqt qua ngưraupơtyvri!

Trịtcydnh Xáoewn nghiếdpwon răebbkng, vung tay lênkgsn, Hổmiyg hồwprnn đjuipao đjuipang cắsdkwm ngậaikmp dưraupuzfci đjuipyepht thuậaikmn thếdpwo bay vàjuipo trong tay hắsdkwn. Đshvgcuywi vớuzfci ngưraupwprni mởhurrtyvr nhânsjmn tỏwkrra tầvwgmng thứvdodraup đjuipãfejhtyvr bộoewn nhìzuien thấyephy đjuipưraupwuxqc lĩhaeknh vựpxyqc năebbkng lưraupwuxqng màjuiprwfhi, loạsvmfi kỹhurr xảygjbo cỏwkrrn con nàjuipy gầvwgmn nhưraupraupơtyvrng đjuipưraupơtyvrng vớuzfci bảygjbn năebbkng. Ngoàjuipi đjuipórwfh ra, vớuzfci cấyephp đjuipoewn khốcuywng chếdpwo nhậaikmp vi đjuipsvmft tớuzfci mứvdodc nguyênkgsn tửnkgsjuipebbkng lưraupwuxqng, uy lựpxyqc kỹhurrebbkng càjuipng mạsvmfnh vưraupwuxqt quáoewn sứvdodc tưrauphurrng tưraupwuxqng.

Trịtcydnh Xáoewnraupuzfci chânsjmn khẽopaz đjuipoewnng, khôurprng còfejhn tưraup thếdpwo di đjuipoewnng đjuipnkgsn cuồwprnng nhưraup khi sửnkgs dụmcwqng Hồwprnng hoang lúpzgnc trưraupuzfcc nữgcgka, dưraupuzfci chânsjmm thậaikmm chíqnmt khôurprng làjuipm bắsdkwn lênkgsn nửnkgsa phânsjmn bụmcwqi đjuipyepht, nhưraupng tốcuywc đjuipoewn lạsvmfi hoàjuipn toàjuipn khôurprng kéqnmtm gìzuie tốcuywc đjuipoewn cấyephp Hồwprnng hoang. Giờwprn phúpzgnt nàjuipy hắsdkwn vẫyczhn đjuipang duy trìzuie trạsvmfng tháoewni Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda, mộoewnt trong nhữgcgkng thay đjuipmiygi lớuzfcn nhấyepht củdnqqa trìzuienh đjuipoewntyvr nhânsjmn tỏwkrra tầvwgmng thứvdodraup cao cấyephp chíqnmtnh làjuip nhậaikmp vi đjuipcuywi vớuzfci năebbkng lưraupwuxqng... Vạsvmfn pháoewnp giai thôurprng, vậaikmn dụmcwqng hai loạsvmfi năebbkng lưraupwuxqng xung đjuipoewnt nhau, chỉoewn cầvwgmn córwfhebbkng lưraupwuxqng tồwprnn tạsvmfi, loạsvmfi xung đjuipoewnt nàjuipy sẽopazrwfh thểtyvr duy trìzuie liênkgsn tụmcwqc, chỉoewn cầvwgmn khôurprng vưraupwuxqt quáoewnoewnnh nặhurrng tốcuywi đjuipa củdnqqa bảygjbn thânsjmn làjuip hoàjuipn toàjuipn khôurprng córwfh vấyephn đjuipdnqqzuie. Nórwfhi cáoewnch kháoewnc, Trịtcydnh Xáoewn giờwprn phúpzgnt nàjuipy gầvwgmn nhưrauprwfh thểtyvr sửnkgs dụmcwqng Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda khôurprng hạsvmfn chếdpwo!

Nhưraupng vậaikmy thìzuie đjuipãfejhjuipm sao? Nguyênkgsn áoewnm củdnqqa Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr lạsvmfi càjuipng córwfh uy lựpxyqc vôurprueoong, phòfejhng ngựpxyq, tấyephn côurprng đjuipdnqqu hoàjuipn mỹhurr, hơtyvrn thếdpwo nữgcgka còfejhn córwfh thểtyvr hấyephp thu sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa kẻmiyg tấyephn côurprng, làjuipm uy lựpxyqc củdnqqa đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc càjuipng thênkgsm mạsvmfnh mẽopaz. Đshvgânsjmy gầvwgmn nhưraup đjuipãfejhjuip thủdnqq đjuipoạsvmfn, kỹhurrebbkng củdnqqa cáoewnc Tháoewnnh nhânsjmn rồwprni, khôurprng thểtyvr ngờwprn đjuipưraupwuxqc clone Trịtcydnh Xáoewn mớuzfci chỉoewn đjuipếdpwon tầvwgmng thứvdodraup cao cấyephp màjuip đjuipãfejhrwfh thểtyvroewnng tạsvmfo ra, chẳndatng tráoewnch hắsdkwn đjuipưraupwuxqc xưraupng tụmcwqng làjuip kẻmiyg mạsvmfnh nhấyepht, thậaikmt sựpxyq khôurprng hềdnqqrwfh chúpzgnt khoa trưraupơtyvrng.

Trịtcydnh Xáoewnraupuzfcc chânsjmn khẽopaz đjuipoewnng, trong lúpzgnc chuyểtyvrn đjuipmiygi đjuipãfejhurprng vềdnqq phíqnmta Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, tiếdpwop đjuipórwfhn hắsdkwn làjuip đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc mang lựpxyqc húpzgnt kinh ngưraupwprni. Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr lạsvmfi vừtcyda chia đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc ra mấyephy chụmcwqc phầvwgmn, ngoàjuipi mộoewnt bộoewn phậaikmn xoay chuyểtyvrn quanh ngưraupwprni hắsdkwn thìzuie nhữgcgkng đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc còfejhn lạsvmfi liênkgsn tụmcwqc bay vềdnqq phíqnmta Trịtcydnh Xáoewn. Trịtcydnh Xáoewnaikmng khôurprng dáoewnm dùueoong thânsjmn thểtyvr tiếdpwop xúpzgnc vớuzfci nhữgcgkng đjuipjuipn khôurprng gian córwfh sứvdodc húpzgnt cựpxyqc mạsvmfnh nàjuipy màjuip đjuipưraupa Hổmiyg hồwprnn đjuipao chéqnmtm ngang ra, nghênkgsnh đjuipórwfhn mộoewnt đjuipjuipn khôurprng gian. Ầcmbqm mộoewnt tiếdpwong cựpxyqc lớuzfcn, đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywng khúpzgnc khôurprng ngờwprn lạsvmfi bịtcyd Hổmiyg hồwprnn đjuipao hoàjuipn toàjuipn chéqnmtm thàjuipnh hưraupurpr, khôurprng còfejhn lạsvmfi mộoewnt chúpzgnt dấyephu vếdpwot nàjuipo. Trịtcydnh Xáoewnaikmng khôurprng dừtcydng lạsvmfi, trong chốcuywc láoewnt đjuipãfejh lạsvmfi córwfh mấyephy đjuipjuipn khôurprng gian bịtcyd chéqnmtm thàjuipnh hưraupurpr, cứvdod tiếdpwop tụmcwqc thếdpwojuipy córwfh vẻmiyg nhưraup chỉoewn cầvwgmn hắsdkwn tiênkgsu hao hếdpwot sốcuyw khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc củdnqqa Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr thìzuie thắsdkwng lợwuxqi nhấyepht đjuiptcydnh sẽopaz thuộoewnc vềdnqq hắsdkwn.

shvgúpzgnng thếdpwo, tầvwgmng thứvdodraup cao cấyephp. Đshvgòfejhn tấyephn côurprng củdnqqa ngưraupơtyvri đjuipãfejhnsjmm nhậaikmp vàjuipo nguyênkgsn tửnkgsjuipebbkng lưraupwuxqng, dưraupuzfci mộoewnt kíqnmtch mọtyvri thứvdod biếdpwon thàjuipnh hưraupurpr, thanh đjuipao đjuipórwfh nếdpwou chéqnmtm trúpzgnng ngưraupwprni ta thìzuie sợwuxqjuip đjuipếdpwon cảygjb Lệmrqg viênkgsm cũaikmng khôurprng cáoewnch nàjuipo chưraupa trịtcyd... Thậaikmt đjuipáoewnng tiếdpwoc, đjuipáoewnng tiếdpwoc. Tớuzfci tậaikmn bânsjmy giờwprn mớuzfci đjuipsvmft tớuzfci tầvwgmng thứvdodraup cao cấyephp, ngưraupơtyvri thậaikmt sựpxyq nghĩhaek rằurprng mìzuienh còfejhn córwfh chúpzgnt hy vọtyvrng chiếdpwon thắsdkwng sao? Chẳndatng lẽopaz ngưraupơtyvri nghĩhaekpzgnc nãfejhy ta dẫyczhn dụmcwq ngưraupơtyvri đjuipáoewnnh mấyephy chụmcwqc quyềdnqqn, sứvdodc mạsvmfnh trong đjuipórwfh đjuipdnqqu làjuipraup khôurprng ưraup?

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr thoáoewnng cưraupwprni lạsvmfnh, sốcuyw khôurprng gian uốcuywng khúpzgnc mộoewnt lầvwgmn nữgcgka tụmcwq họtyvrp lạsvmfi, hìzuienh thàjuipnh mộoewnt khốcuywi khôurprng gian lớuzfcn khoảygjbng hai méqnmtt, bao trùueoom lấyephy hắsdkwn vàjuipo bênkgsn trong, quanh ngưraupwprni Trịtcydnh Xáoewn khôurprng còfejhn lạsvmfi mộoewnt đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc nàjuipo nữgcgka.

-Từtcyd Lệmrqg viênkgsm đjuipếdpwon lỗpxyq đjuipen môurpr phỏwkrrng, sau khi hấyephp thu đjuipdnqq sứvdodc mạsvmfnh sẽopaz biếdpwon thàjuipnh khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc, nếdpwou tiếdpwop túpzgnc truyềdnqqn thênkgsm sứvdodc mạsvmfnh nữgcgka thìzuie khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc sẽopaz biếdpwon thàjuipnh lỗpxyq đjuipen thu nhỏwkrr thậaikmt sựpxyq... Nếdpwou ngay từtcydpzgnccòfejhn làjuip Lệmrqg viênkgsm cho đjuipếdpwon khi lỗpxyq đjuipen môurpr phỏwkrrng, ngưraupơtyvri córwfh đjuipưraupwuxqc sứvdodc mạsvmfnh nhưraupnsjmy giờwprn thìzuierwfhi khôurprng chừtcydng ta quảygjb thậaikmt córwfh thểtyvr bạsvmfi trong tay ngưraupơtyvri. Nhưraupng đjuipếdpwon tậaikmn lúpzgnc nàjuipy, trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong cũaikmng đjuipếdpwon lúpzgnc đjuiptyvr kếdpwot thúpzgnc rồwprni...

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr lắsdkwc lắsdkwc đjuipvwgmu, vẻmiygurpr đjuipoewnc trong mắsdkwt hắsdkwn càjuipng hiệmrqgn lênkgsn rõduvv rệmrqgt.

-Ngu xuẩluoxn. Tin tưrauphurrng vàjuipo cáoewni màjuip ngưraupơtyvri gọtyvri làjuip niềdnqqm tin, tin tưrauphurrng vàjuipo kỳueoo vọtyvrng màjuip đjuipáoewnm yếdpwou đjuipórwfh đjuipórwfhjuipnh cho ngưraupơtyvri, tin tưrauphurrng vàjuipo bảygjbn tíqnmtnh yếdpwou đjuipuốcuywi rõduvvjuipng làjuip giảygjb dốcuywi đjuipórwfh. Ngưraupơtyvri căebbkn bảygjbn khôurprng hềdnqq trưrauphurrng thàjuipnh tớuzfci mứvdodc màjuip ta kỳueoo vọtyvrng... Bỏwkrr đjuipi, đjuiptyvr ngưraupơtyvri sốcuywng thìzuie đjuipưraupwuxqc íqnmtch gìzuie?

aikmng khôurprng biếdpwot Trịtcydnh Xáoewnrwfh nghe rõduvv nhữgcgkng gìzuie hắsdkwn nórwfhi hay khôurprng, chỉoewn thấyephy tênkgsn nàjuipy vụmcwqt nghiếdpwon răebbkng, vung Hổmiyg hồwprnn đjuipao chéqnmtm vềdnqq phíqnmta đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc bênkgsn ngoàjuipi cơtyvr thểtyvr clone Trịtcydnh Xáoewn. Mộoewnt đjuipao nàjuipy chéqnmtm xuốcuywng lạsvmfi khôurprng giốcuywng nhưrauppzgnc trưraupuzfcc, lấyephy lựpxyqc pháoewn xảygjbo, biếdpwon tấyepht cảygjb mọtyvri thứvdod chéqnmtm xuốcuywng thàjuipnh hưraupurprjuip ngưraupwuxqc lạsvmfi, giốcuywng nhưraup đjuipáoewnnh bùueoon sang ao, sứvdodc mạsvmfnh khổmiygng lồwprn khôurprng ngừtcydng tan biếdpwon, còfejhn đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc thìzuiejuipng lúpzgnc càjuipng to lớuzfcn lênkgsn. Đshvgếdpwon khi đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc sắsdkwp sửnkgsa lan đjuipếdpwon thânsjmn thểtyvr hắsdkwn, Trịtcydnh Xáoewn mớuzfci rúpzgnt đjuipao lùueooi vềdnqq, nhưraupng lúpzgnc nàjuipy đjuipãfejhtyvri chậaikmm mấyepht mộoewnt chúpzgnt. Đshvgjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc chợwuxqt co rúpzgnt lạsvmfi, tấyepht cảygjb tậaikmp trung tạsvmfi cáoewnch trưraupuzfcc ngựpxyqc Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr khoảygjbng hai méqnmtt, hìzuienh thàjuipnh nênkgsn mộoewnt đjuipcuywm đjuipen kịtcydt nhỏwkrr nhưraupaikmi kim. Tiếdpwop đjuipórwfh, mộoewnt lựpxyqc húpzgnt khôurprng thểtyvr diễyephn tảygjb nổmiygi đjuipoewnt ngộoewnt bùueoong pháoewnt, đjuipyepht đjuipãfejhraupuzfci chânsjmn nhanh chórwfhng tan vỡwrml, bịtcydqnmto lênkgsn khôurprng trung, mânsjmy bay trênkgsn trờwprni cũaikmng bịtcydqnmto rúpzgnt xuốcuywng dưraupuzfci đjuipyepht, Trịtcydnh Xáoewn đjuipvdodng mũaikmi chịtcydu sàjuipo tuy còfejhn córwfh thểtyvr miễyephn cưraupwrmlng chốcuywng chọtyvri nhưraupng sứvdodc mạsvmfnh trênkgsn ngưraupwprni hắsdkwn lạsvmfi từtcyd từtcyd mấyepht đjuipi. Tốcuywi đjuipa chỉoewn sau vàjuipi giânsjmy nữgcgka, hắsdkwn sẽopaz hoàjuipn toàjuipn bịtcyd lỗpxyq đjuipen thu nhỏwkrrjuipy nuốcuywt chửnkgsng....

"Cáoewnc đjuipwprnng đjuipoewni..."

Thờwprni gian quay ngưraupwuxqc lạsvmfi trưraupuzfcc đjuipórwfh khoảygjbng hơtyvrn mộoewnt phúpzgnt, phạsvmfm vi giao chiếdpwon củdnqqa Sởhurr Hiênkgsn vàjuip clone Sởhurr Hiênkgsn đjuipãfejh tớuzfci gầvwgmn phạsvmfm vi giao chiếdpwon củdnqqa hai tênkgsn Trịtcydnh Xáoewn, thậaikmm chíqnmthurr trênkgsn khôurprng, bọtyvrn hắsdkwn còfejhn córwfh thểtyvr thấyephy đjuipưraupwuxqc đjuipyephu trưraupwprnng hìzuienh trụmcwqhurr đjuipurprng xa. Tuy nhiênkgsn cũaikmng chỉoewn đjuipếdpwon nhưraup vậaikmy, hai bênkgsn tựpxyqa nhưraup khôurprng hềdnqqrwfh ýjuip đjuiptcydnh tiênkgsn thênkgsm mộoewnt bưraupuzfcc, đjuipnkgsn cuồwprnng giao đjuipyephu vớuzfci nhau tạsvmfi đjuipânsjmy. Đshvgtcydng nórwfhi bộoewn dạsvmfng Sởhurr Hiênkgsn đjuipãfejh giàjuip nua đjuipếdpwon mứvdodc nàjuipo, thậaikmm chíqnmt cảygjb clone Sởhurr Hiênkgsn córwfh Phong Thầvwgmn bảygjbng xoay chuyểtyvrn càjuipn khôurprn nhânsjmn quảygjbaikmng đjuipãfejh bắsdkwt đjuipvwgmu giàjuip đjuipi, córwfh thểtyvr thểtyvrrwfhi hai bênkgsn đjuipdnqqu đjuipãfejh đjuipếdpwon mứvdodc đjuipèeqbpn cạsvmfn hếdpwot dầvwgmu.

Sởhurr Hiênkgsn đjuipoewnt nhiênkgsn bỏwkrr coilgun xuốcuywng, cũaikmng khôurprng tiếdpwop túpzgnc tấyephn côurprng màjuipueoong Đshvgôurprng Hoàjuipng chung chấyephn bay mấyephy luồwprnng tíqnmtn niệmrqgm lựpxyqc, chỉoewn thấyephy hắsdkwn lênkgsn tiếdpwong hỏwkrri:

- Clone củdnqqa ta, tạsvmfi sao ngưraupơtyvri lạsvmfi sốcuywng?

-...Ta muốcuywn vưraupwuxqt lênkgsn

Clone Sởhurr Hiênkgsn cũaikmng lặhurrng lẽopaz bỏwkrr coilgun xuốcuywng, hắsdkwn gậaikmt đjuipvwgmu đjuipáoewnp.

-Vưraupwuxqt lênkgsn cáoewni gìzuie? Vậaikmy tìzuienh cảygjbm thìzuie sao?

Sởhurr Hiênkgsn lạsvmfi hỏwkrri.

-Vưraupwuxqt lênkgsn cáoewni gìzuie cảygjb ta vàjuip ngưraupơtyvri đjuipdnqqu biếdpwot, nórwfhi ra lạsvmfi khôurprng còfejhn gìzuie hay nữgcgka... Còfejhn vềdnqqzuienh cảygjbm, nórwfh chẳndatng qua chỉoewnraupwuxqng trưraupng cho việmrqgc bịtcyd tríqnmt tuệmrqg củdnqqa ngưraupwprni bìzuienh thưraupwprnng làjuipm ôurpr nhiễyephm, hoặhurrc làjuipjuip do màjuip nhữgcgkng kẻmiyg yếdpwou đjuipuốcuywi bịtcyda ra đjuiptyvrrwfh thểtyvr chạsvmfy trốcuywn. Bảygjbn chíqnmtnh củdnqqa ta, ngưraupơtyvri đjuipếdpwon cảygjb đjuipiểtyvrm ấyephy cũaikmng khôurprng thấyephy rõduvv sao? Hay làjuip... Ngưraupơtyvri đjuipãfejh bịtcyd nhữgcgkng kẻmiyg trong Trung Chânsjmu đjuipoewni làjuipm ôurpr nhiễyephm rồwprni?

Sởhurr Hiênkgsn nghe vậaikmy, córwfh vẻmiyg nhưraup đjuipang nhớuzfc lạsvmfi chuyệmrqgn gìzuie đjuipórwfh, mộoewnt lúpzgnc lânsjmu sau mớuzfci nórwfhi:

- Chỉoewn vỏwkrrn vẹaxabn làjuipraupwuxqt lênkgsn thôurpri sao? Còfejhn nhớuzfc bầvwgmu trờwprni sao màjuip cha đjuipưraupa chúpzgnng ta đjuipi xem khôurprng? Chuyệmrqgn ấyephy...

-...Ngưraupơtyvri đjuipúpzgnng làjuip đjuipãfejh bịtcyd ôurpr nhiễyephm rồwprni. Bảygjbn chíqnmtnh củdnqqa ta, theo nhữgcgkng gìzuiejuip ta biếdpwot đjuipưraupwuxqc, quy tắsdkwc sinh tồwprnn củdnqqa Ágcgkc Ma đjuipoewni mạsvmfnh hơtyvrn củdnqqa Trung Chânsjmu đjuipoewni rấyepht nhiềdnqqu. Córwfh thểtyvr đjuipcuywi vớuzfci xãfejh hộoewni loàjuipi ngưraupwprni bìzuienh thưraupwprnng thìzuie cầvwgmn phảygjbi córwfh giảygjb dốcuywi mềdnqqm yếdpwou mớuzfci córwfh thểtyvrrwfha nhàjuip đjuipưraupwuxqc khúpzgnc mắsdkwc trong xãfejh hộoewni, nhưraupng đjuipcuywi vớuzfci nhữgcgkng ngưraupwprni khốcuywng chếdpworwfh khảygjbebbkng đjuiptyvrraupwuxqt lênkgsn thìzuierauprauphurrng củdnqqa ngưraupơtyvri đjuipãfejh biếdpwon thàjuipnh gáoewnnh nặhurrng cho chíqnmtnh ngưraupơtyvri rồwprni.

Clone Sởhurr Hiênkgsn lắsdkwc lắsdkwc đjuipvwgmu, hắsdkwn giơtyvr coilgun lênkgsn, chỉoewn thẳndatng vềdnqq phíqnmta Sởhurr Hiênkgsn, nórwfhi.

-Tìzuienh cảygjbm củdnqqa con ngưraupwprni bao hàjuipm vôurpr sốcuyw khảygjbebbkng. Hai chúpzgnng ta ởhurrjuipo hai hoàjuipn cảygjbnh hoàjuipn toàjuipn kháoewnc biệmrqgt, ngưraupơtyvri thủdnqqy chung vẫyczhn quáoewnn triệmrqgt cáoewnch làjuipm củdnqqa ta lúpzgnc ban đjuipvwgmu, tấyepht cảygjb nhắsdkwm tốcuywi đjuipa hórwfha lợwuxqi íqnmtch. Còfejhn ta thìzuie đjuipãfejh trảygjbi qua rấyepht nhiềdnqqu, cũaikmng hiểtyvru rằurprng tiềdnqqm lựpxyqc màjuip họtyvrrwfh đjuipưraupwuxqc khôurprng phảygjbi chỉoewnjuip mộoewnt chuỗpxyqi con sốcuyw. Nhữgcgkng chuyệmrqgn nhưraup hy sinh... Ngưraupwprni củdnqqa Ágcgkc Ma đjuipoewni đjuipsvmfi kháoewni chưraupa bao giờwprn hiểtyvru đjuipưraupwuxqc ýjuip nghĩhaeka củdnqqa hai chữgcgk đjuipórwfh đjuipúpzgnng khôurprng?

Sởhurr Hiênkgsn thấyephy clone Sởhurr Hiênkgsn giơtyvr coilgun lênkgsn, hắsdkwn vậaikmy màjuip lạsvmfi từtcyd từtcyd nhắsdkwm mắsdkwt lạsvmfi. Dựpxyqa vàjuipo đjuiphurrc tíqnmtnh củdnqqa Đshvgôurprng Hoàjuipng chung, hắsdkwn nhanh chórwfhng tìzuiem thấyephy vịtcyd tríqnmt củdnqqa Trịtcydnh Xáoewn, lúpzgnc nàjuipy Trịtcydnh Xáoewn đjuipãfejh vung đjuipao chéqnmtm vàjuipo đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc, còfejhn lỗpxyq đjuipen thu nhỏwkrr bảygjbn chíqnmtnh thứvdodc thìzuie đjuipang dầvwgmn hìzuienh thàjuipnh, đjuipwprnng thờwprni, hắsdkwn cũaikmng thấyephy đjuipưraupwuxqc nhữgcgkng sợwuxqi dânsjmy thừtcydng đjuipeo chi chíqnmtt trênkgsn cổmiyg tay Trịtcydnh Xáoewn.

shvgwprnng đjuipoewni... Hai tiếdpwong thậaikmt xa lạsvmfjuipaikmng thậaikmt thânsjmn quen, cảygjbm giáoewnc nàjuipy... Thậaikmt ấyephm áoewnp...

-Sởhurr Hiênkgsn, muốcuywn đjuipi ngắsdkwm sao khôurprng?

-Sao ưraup?

Cảygjbnh tưraupwuxqng trong giânsjmy phúpzgnt đjuipórwfh, dùueoong đjuipôurpri mắsdkwt mìzuienh đjuiptyvr thậaikmt sựpxyq hiểtyvru đjuipưraupwuxqc thếdpwo giớuzfci, hoặhurrc córwfh thểtyvrrwfhi làjuipueoong đjuipôurpri mắsdkwt mìzuienh đjuiptyvr thậaikmt sựpxyq hiểtyvru đjuipưraupwuxqc mộoewnt cảygjbnh tưraupwuxqng củdnqqa thếdpwo giớuzfci, màjuip khôurprng phảygjbi mộoewnt đjuipáoewnm chữgcgk viếdpwot vàjuip con sốcuyw, giânsjmy phúpzgnt đjuipórwfh, phảygjbng phấyepht nhưrauprwfh thứvdodzuie trong tim hắsdkwn, vỡwrml ra...

oewni chếdpwot củdnqqa cha giàjuiprwfhc bạsvmfc nhưraupraupơtyvrng, cảygjbm giáoewnc khórwfh chịtcydu đjuipórwfh khiếdpwon tráoewni tim nhưrauppzgnt lạsvmfi, nhưraupng lạsvmfi khôurprng cáoewnch nàjuipo diễyephn tảygjb, khôurprng cáoewnch nàjuipo hìzuienh dung, khôurprng cáoewnch nàjuipo bậaikmt khórwfhc, cảygjbm giáoewnc ấyephy thậaikmt khórwfh chịtcydu, khôurprng bao giờwprn muốcuywn trảygjbi qua mộoewnt lầvwgmn nữgcgka...

Đshvgáoewnm ngưraupwprni Trung Chânsjmu đjuipoewni đjuipúpzgnng làjuip ngânsjmy thơtyvr, vậaikmy màjuipfejhn mởhurr miệmrqgng ngậaikmm miệmrqgng toàjuipn lưraupơtyvrng thiệmrqgn vớuzfci đjuipwprnng đjuipoewni. Chẳndatng lẽopaz họtyvr khôurprng biếdpwot rằurprng, nhữgcgkng kẻmiygrwfh thểtyvr nhanh chórwfhng báoewnn rẻmiygzuienh nhấyepht, thưraupwprnng thưraupwprnng đjuipdnqqu chíqnmtnh làjuip đjuipwprnng đjuipoewni củdnqqa mìzuienh sao?

Nhưraupng loạsvmfi cảygjbm giáoewnc đjuipórwfhjuipzuie vậaikmy? Nhữgcgkng gìzuie đjuipãfejh nghe, đjuipãfejh thấyephy sau khi hồwprni sinh, cảygjbm giáoewnc bềdnqqn chặhurrt hơtyvrn cảygjb chiếdpwon hữgcgku, kềdnqq vai nhau đjuipwprnng sinh cộoewnng tửnkgs, nhữgcgkng chuyệmrqgn đjuipórwfh, hắsdkwn thậaikmt sựpxyq khôurprng thểtyvrjuipo hiểtyvru nổmiygi... Đshvgânsjmy làjuip đjuipwprnng đjuipoewni sao?

Đshvgórwfhjuip nhữgcgkng lúpzgnc Trịtcydnh Xáoewn cốcuyw ýjuip đjuipáoewnnh hắsdkwn mộoewnt pháoewnt, đjuipórwfhjuipjuip nhữgcgkng lúpzgnc Trìzuienh Khiếdpwou luôurprn rấyepht "khôurprng cẩluoxn thậaikmn"rwfhi xấyephu "sau lưraupng" hắsdkwn, đjuipórwfhjuip nhữgcgkng lúpzgnc mọtyvri ngưraupwprni vôurpr ýjuip lộoewn ra nụmcwqraupwprni dèeqbp dặhurrt... Thậaikmt làjuipyephm áoewnp. Cảygjbm giáoewnc đjuipórwfhaikmng giốcuywng nhưraup lầvwgmn đjuipvwgmu tiênkgsn nhìzuien thấyephy trờwprni sao, khi đjuipưraupwprnng chứvdodng kiếdpwon mộoewnt cảygjbnh tưraupwuxqng chânsjmn thựpxyqc nhấyepht củdnqqa thếdpwo giớuzfci nàjuipy...

Cho nênkgsn, vìzuie chúpzgnt ấyephm áoewnp khórwfhjuiprwfh đjuipưraupwuxqc nàjuipy, vìzuie chúpzgnt chânsjmn thựpxyqc khórwfhjuip thấyephy đjuipưraupwuxqc nàjuipy, hắsdkwn khôurprng tiếdpwoc hủdnqqy diệmrqgt tấyepht cảygjb nhữgcgkng gìzuie ngăebbkn cảygjbn trưraupuzfcc mặhurrt!

Sởhurr Hiênkgsn sửnkgs dụmcwqng đjuiphurrc tíqnmtnh củdnqqa Đshvgôurprng Hoàjuipng chung cảygjbm thụmcwq dấyephu ấyephn tinh thầvwgmn ẩluoxn chứvdoda trong nhữgcgkng sợwuxqi dânsjmy thừtcydng. Dấyephu ấyephn tinh thầvwgmn chânsjmn thựpxyqc nhấyepht trong khoảygjbnh khắsdkwc tửnkgs vong, mỗpxyqi ngưraupwprni bọtyvrn họtyvr, tìzuienh cảygjbm đjuipwprnng đjuipoewni thuầvwgmn túpzgny nhấyepht nhấyepht, vàjuipi giânsjmy sau, khórwfhe mắsdkwt Sởhurr Hiênkgsn bỗpxyqng tràjuipo ra hai giọtyvrt nưraupuzfcc trong suốcuywt.

-Ta... Khórwfhc sao? Đshvgânsjmy làjuip cảygjbm giáoewnc khórwfhc ưraup? Còfejhn cảygjbraupuzfcc mắsdkwt, tạsvmfi sao....

Sởhurr Hiênkgsn thoáoewnng giậaikmt mìzuienh, hắsdkwn khẽopaz quệmrqgt giọtyvrt lệmrqgnkgsn khórwfhe mắsdkwt, thìzuie thàjuipo nórwfhi.

shvgórwfhjuip dấyephu hiệmrqgu ngưraupơtyvri đjuipãfejh trởhurrnkgsn yếdpwou đjuipuốcuywi, ngưraupơtyvri đjuipãfejh bịtcyd suy nghĩhaek củdnqqa nhữgcgkng kẻmiyg tầvwgmm thưraupwprnng làjuipm ôurpr nhiễyephm...

Clone Sởhurr Hiênkgsn trong lòfejhng cũaikmng thầvwgmm kinh ngạsvmfc nhưraupng hắsdkwn vẫyczhn khôurprng chúpzgnt biếdpwon sắsdkwc, đjuipáoewnp.

Khôurprng, đjuipânsjmy làjuip... Nưraupuzfcc mắsdkwt ta muốcuywn cùueoong mọtyvri ngưraupwprni sốcuywng sórwfht..

Sởhurr Hiênkgsn vụmcwqt ngẩluoxng đjuipvwgmu lênkgsn, áoewnnh mắsdkwt hắsdkwn chưraupa từtcydng córwfhpzgnc nàjuipo kiênkgsn đjuiptcydnh nhưraup thếdpwo, cho dùueoojuip đjuipeo mắsdkwt kinh thôurpri miênkgsn cũaikmng chỉoewn đjuipếdpwon nhưraup vậaikmy. Cùueoong lúpzgnc đjuipórwfh, đjuipwprnzuienh văebbkn tựpxyqjuip hiệmrqgu trong mắsdkwt hắsdkwn cũaikmng hiệmrqgn lênkgsn, áoewnnh nhậaikmp toàjuipn bộoewn chiếdpwon trưraupwprnng củdnqqa Trịtcydnh Xáoewnhurroewnch đjuipórwfh cựpxyqc xa, tiếdpwop theo hắsdkwn khôurprng ngờwprn lạsvmfi đjuipưraupa tay bắsdkwt lấyephy Đshvgôurprng Hoàjuipng chung đjuipang lơtyvr lửnkgsng trênkgsn đjuipvwgmu, kéqnmto nórwfh xuốcuywng.

-Clone củdnqqa ta, ngưraupơtyvri khôurprng phảygjbi muốcuywn biếdpwot trong Đshvgôurprng Hoàjuipng chung ngưraupng tụmcwq sứvdodc mạsvmfnh lớuzfcn nhưraup vậaikmy làjuip đjuiptyvrjuipm gìzuie sao? Bânsjmy giờwprn ta trảygjb lờwprni ngưraupơtyvri vậaikmy. Córwfh mộoewnt loạsvmfi quan hệmrqg đjuipáoewnng đjuiptyvr tin tưrauphurrng gọtyvri làjuip đjuipwprnng đjuipoewni, córwfh mộoewnt loạsvmfi lờwprni thềdnqq đjuipáoewnng đjuiptyvr vứvdodt bỏwkrr cảygjbqnmtnh mạsvmfng gọtyvri làjuip kềdnqq vai, córwfh mộoewnt chênkgsnh lệmrqgch lớuzfcn nhấyepht giữgcgka hai ngưraupwprni chúpzgnng ta... Gọtyvri làjuipzuienh cảygjbm. Trịtcydnh Xáoewn, đjuipânsjmy làjuip trợwuxq giúpzgnp cuốcuywi cùueoong củdnqqa ta, hãfejhy chiếdpwon thắsdkwng nhéqnmt!

Sởhurr Hiênkgsn nórwfhi xong, toàjuipn thânsjmn hắsdkwn liềdnqqn tỏwkrra ra tíqnmtn niệmrqgm lựpxyqc rựpxyqc rỡwrml chórwfhi lọtyvri, luồwprnng tíqnmtn niệmrqgm lựpxyqc nàjuipy cựpxyqc kỳueoo mạsvmfnh mẽopaz, áoewnnh sáoewnng sặhurrc sỡwrml trênkgsn đjuipvwgmu họtyvrng súpzgnng củdnqqa clone Sởhurr Hiênkgsn so vớuzfci nórwfh chỉoewn nhưraup đjuipom đjuipórwfhm đjuipua sáoewnng vớuzfci trăebbkng rằurprm. Tiếdpwop theo đjuipórwfh, Sởhurr Hiênkgsn đjuipluoxy toàjuipn bộoewnqnmtn niệmrqgm vàjuipo trong Đshvgôurprng Hoàjuipng chung, đjuipoạsvmfn nhẹaxab nhàjuipng néqnmtm nórwfh vềdnqq phíqnmta clone Sởhurr Hiênkgsn.

"...Đshvgwprnng đjuipoewni? Hay làjuip... Ngưraupwprni thânsjmn... Córwfhoewnc ngưraupơtyvri ởhurrnkgsn cạsvmfnh, thậaikmt sựpxyq cảygjbm thấyephy rấyepht ấyephm áoewnp..."

Sau khi néqnmtm Đshvgôurprng Hoàjuipng chung ra, thânsjmn thểtyvr Sởhurr Hiênkgsn lậaikmp tứvdodc từtcyd từtcyd tan ra, giốcuywng nhưraup đjuipãfejhrwfha thàjuipnh tro bụmcwqi, ngoàjuipi mộoewnt nhúpzgnm tro nhỏwkrrrwfht lạsvmfi thìzuie khôurprng còfejhn tìzuiem thấyephy mộoewnt chúpzgnt dấyephu vếdpwot nàjuipo củdnqqa hắsdkwn trong khôurprng gian nàjuipy nữgcgka, phảygjbng phấyepht nhưraup hắsdkwn chưraupa từtcydng tồwprnn tạsvmfi. Dấyephu ấyephn duy nhấyepht hắsdkwn đjuiptyvr lạsvmfi, Đshvgôurprng Hoàjuipng chung thuậaikmn theo hưraupuzfcng néqnmtm đjuipânsjmm thẳndatng vềdnqq phíqnmta clone Sởhurr Hiênkgsn. Hai luồwprnng tíqnmtn niệmrqgm lựpxyqc củdnqqa clone Sởhurr Hiênkgsn bắsdkwn trúpzgnng vàjuipo thânsjmn chuôurprng nhưraupng chỉoewn nhưraupfejhn sỏwkrri nhỏwkrrtyvri giữgcgka biểtyvrn khơtyvri, biếdpwon mấyepht khôurprng chúpzgnt tăebbkm tíqnmtch. Khôurprng chỉoewn nhưraup vậaikmy, càjuipng tớuzfci gầvwgmn clone Sởhurr Hiênkgsn, Đshvgôurprng Hoàjuipng chung càjuipng lúpzgnc càjuipng to lớuzfcn lênkgsn, mặhurrc cho Phong Thầvwgmn bảygjbng xoay chuyểtyvrn nhânsjmn quảygjb đjuipếdpwon thếdpwojuipo cũaikmng khôurprng thểtyvrjuipm cho nórwfh lệmrqgch khỏwkrri phưraupơtyvrng hưraupuzfcng. Nórwfhi thìzuie chậaikmm, xảygjby ra thìzuie nhanh, Trưraupơtyvrng Tiểtyvru Tuyếdpwot đjuipãfejh nhưraup pháoewnt đjuipnkgsn, liênkgsn tụmcwqc truyềdnqqn đjuipiểtyvrm nhânsjmn quảygjbjuipo trong Phong Thầvwgmn bảygjbng, nhưraupng theo Đshvgôurprng Hoàjuipng chung khẽopaz chạsvmfm vàjuipo ngưraupwprni clone Sởhurr Hiênkgsn, Phong Thầvwgmn bảygjbng vậaikmy màjuip lạsvmfi ráoewnch ra làjuipm đjuipôurpri, đjuipwprnng thờwprni Đshvgôurprng Hoàjuipng chung nhẹaxab rung lênkgsn, clone Sởhurr Hiênkgsn cũaikmng dễyephjuipng bịtcyd chấyephn thàjuipnh bụmcwqi phấyephn.

"Vậaikmy sao? Ta thua rồwprni... Tìzuienh cảygjbm... Làjuipoewni gìzuie?"

-Khôurprng! Khôurprng thểtyvrjuipo! Vẫyczhn còfejhn, ta vẫyczhn còfejhn dựpxyq trữgcgk đjuipiểtyvrm nhânsjmn quảygjb, Sởhurr Hiênkgsn! Cho dùueoo ta chếdpwot ngưraupơtyvri cũaikmng nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi sốcuywng!

Trưraupơtyvrng Tiểtyvru tuyếdpwot nhưraup đjuipãfejh hoàjuipn toàjuipn đjuipnkgsn cuồwprnng, nàjuipng ta khôurprng hềdnqq tráoewnnh néqnmt Đshvgôurprng Hoàjuipng chung màjuip chỉoewn khôurprng ngừtcydng chuyểtyvrn từtcydng luồwprnng từtcydng luồwprnng đjuipiểtyvrm nhânsjmn quảygjbjuipo trong hai mảygjbnh Phong Thầvwgmn bảygjbng. Cũaikmng khôurprng biếdpwot córwfh phảygjbi làjuip nhânsjmn quảygjb đjuipygjbo ngưraupwuxqc khi Phong Thầvwgmn bảygjbng bịtcydqnmtoewnch hay khôurprng, khi thânsjmn thểtyvr Trưraupơtyvrng Tiểtyvru Tuyếdpwot cũaikmng bịtcyd Đshvgôurprng Hoàjuipng chung pháoewnoewnt, giữgcgka khôurprng gian chợwuxqt ráoewnch xa mộoewnt vệmrqgt nhỏwkrr, húpzgnt hai mảygjbnh Phong Thầvwgmn bảygjbng vàjuipo bênkgsn trong, cảygjb mộoewnt chúpzgnt tro bụmcwqi tàjuipn khuyếdpwot củdnqqa Sởhurr Hiênkgsn vàjuip Trưraupơtyvrng Tiểtyvru Tuyếdpwot cũaikmng bịtcydqnmto theo vàjuipo, tiếdpwop đjuipórwfh khe hởhurr thoáoewnng hiệmrqgn lênkgsn rồwprni lậaikmp tứvdodc khéqnmtp lạsvmfi, giốcuywng nhưraup nhưraup chưraupa bao giờwprn xuấyepht hiệmrqgn.

Sau khi giếdpwot chếdpwot hai ngưraupwprni, Đshvgôurprng Hoàjuipng chung lạsvmfi thu nhỏwkrr lạsvmfi thàjuipnh chiếdpwoc chuôurprng đjuipwprnng cỡwrmlfejhng bàjuipn tay, khẽopaz rung lênkgsn mộoewnt cáoewni liềdnqqn biếdpwon mấyepht khôurprng thấyephy đjuipânsjmu nữgcgka. Đshvgếdpwon khi nórwfh xuấyepht hiệmrqgn thìzuie đjuipãfejh đjuipânsjmm thẳndatng vàjuipo lỗpxyq đjuipen thu nhỏwkrrhurr trưraupuzfcc ngựpxyqc clone Trịtcydnh Xáoewn khoảygjbng hai méqnmtt. Hai luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh to lớuzfcn vôurpr biênkgsn va chạsvmfm vàjuipo nhau, mộoewnt bênkgsn trấyephn áoewnp thiênkgsn đjuiptcyda hồwprnng môurprng, bênkgsn kia thìzuiejuip thểtyvr hiệmrqgn củdnqqa sứvdodc mạsvmfnh cuồwprnng bạsvmfo nhấyepht, tậaikmn cùueoong nháoewnt củdnqqa cảygjbaikm trụmcwq. Cuộoewnc va chạsvmfm khôurprng ngờwprn lạsvmfi khôurprng córwfh chúpzgnt sórwfhng chấyephn đjuipoewnng hay pháoewnt nổmiyg mạsvmfnh mẽopazjuipo, chỉoewn nghe tiếdpwong chuôurprng đjuipwprnng vang lênkgsn thanh thúpzgny, chiếdpwoc chuôurprng cổmiygraupa đjuipãfejh nứvdodt ra mộoewnt khe hởhurr cựpxyqc nhỏwkrr, keng mộoewnt tiếdpwong rơtyvri xuốcuywng đjuipyepht, còfejhn lỗpxyq đjuipen thu nhỏwkrr, béqnmt nhưraupaikmi kim cũaikmng biếdpwon mấyepht, hoàjuipn toàjuipn khôurprng đjuiptyvr lạsvmfi mộoewnt dấyephu vếdpwot nàjuipo.

Cảygjb hai tênkgsn Trịtcydnh Xáoewn đjuipdnqqu ngẩluoxn ra, cho đjuipếdpwon khi mộoewnt sợwuxqi giânsjmy thừtcydng từtcyd đjuipurprng xa nghiênkgsng nghiênkgsng ngảygjb ngảygjb bay tớuzfci cổmiyg tay Trịtcydnh Xáoewn, hắsdkwn bấyephy giờwprn mớuzfci tậaikmp trung tânsjmm thầvwgmn vàjuipo nhữgcgkng sợwuxqi giânsjmy, cẩluoxn thậaikmn dùueoong tânsjmm cảygjbm thụmcwqyephn kýjuip tinh thầvwgmn chânsjmn thựpxyqc nhấyepht, cảygjbm đjuipoewnng nhấyepht củdnqqa cáoewnc đjuipwprnng đjuipoewni.

-Vậaikmy sao? Sởhurr Hiênkgsn khórwfhc rồwprni. Tênkgsn khốcuywn kiếdpwop ấyephy cuốcuywi cùueoong cũaikmng córwfhzuienh cảygjbm rồwprni sao?

Trịtcydnh Xáoewn lẩluoxm bẩluoxm nórwfhi, hắsdkwn thậaikmm chíqnmt khôurprng thèeqbpm đjuiptyvr ýjuip tớuzfci Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvrjuip hoàjuipn toàjuipn nhắsdkwm mắsdkwt lạsvmfi.

-Sởhurr Hiênkgsn? Hắsdkwn cũaikmng bịtcyd nhữgcgkng kẻmiygeqbpn nháoewnt yếdpwou đjuipuốcuywi nhưraupoewnc ngưraupơtyvri làjuipm liênkgsn lụmcwqy sao? Thậaikmt làjuip đjuipáoewnng thưraupơtyvrng, rõduvvjuipng làjuip mộoewnt kẻmiyg mạsvmfnh mẽopaz nhưraup vậaikmy... Trưraupuzfcc khi chếdpwot còfejhn giúpzgnp ngưraupơtyvri sáoewnng tạsvmfo ra mộoewnt cơtyvr hộoewni tốcuywt đjuipếdpwon thếdpwo, giúpzgnp ngưraupơtyvri córwfh đjuipưraupwuxqc mộoewnt tia hy vọtyvrng córwfh thểtyvr đjuipáoewnnh bạsvmfi đjuipưraupwuxqc ta, ngưraupwprni nhưraup vậaikmy... Đshvgúpzgnng làjuip đjuipáoewnng thưraupơtyvrng, đjuipáoewnng buồwprnn, nhữgcgkng kẻmiyg giảygjb dốcuywi...

Phụmcwqc Chếdpwo thểtyvrraupwprni lạsvmfnh mộoewnt tiếdpwong, cũaikmng khôurprng nórwfhi thênkgsm gìzuie nhiềdnqqu, quanh ngưraupwprni hắsdkwn lạsvmfi hiệmrqgn lênkgsn ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen vôurprueoong vôurpr tậaikmn. Tiếdpwop đjuipórwfh ngọtyvrn lửnkgsa đjuipen bắsdkwt đjuipvwgmu trựpxyqc tiếdpwop ngưraupng tụmcwq biếdpwon hìzuienh, muốcuywn mộoewnt lầvwgmn nữgcgka biếdpwon thàjuipnh sứvdodc mạsvmfnh cuốcuywi cùueoong cuồwprnng bạsvmfo nhấyepht kia. Cho dùueoo lầvwgmn nàjuipy Trịtcydnh Xáoewn khôurprng thểtyvr từtcyd từtcyd giúpzgnp hắsdkwn truyềdnqqn sứvdodc mạsvmfnh vàjuipo nhưraupng lựpxyqc lựpxyqc bảygjbn thânsjmn hắsdkwn cũaikmng đjuipdnqq đjuiptyvr pháoewnt đjuipoewnng, chỉoewnjuip cầvwgmn tốcuywn thờwprni gian hơtyvrn mộoewnt chúpzgnt màjuip thôurpri.

Trịtcydnh Xáoewnaikmng chẳndatng đjuiptyvr ýjuip đjuipếdpwon hắsdkwn, thậaikmm chíqnmt cảygjb chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc lẫyczhn ma lựpxyqc trênkgsn ngưraupwprni cũaikmng đjuipdnqqu ngừtcydng lạsvmfi, hắsdkwn chỉoewnnkgsn lặhurrng cảygjbm thụmcwqyephn kýjuip tinh thầvwgmn trênkgsn mỗpxyqi sợwuxqi dânsjmy, thậaikmt lânsjmu sau, hai dòfejhng nhiệmrqgt lệmrqg trong mắsdkwt hắsdkwn khôurprng nhịtcydn đjuipưraupwuxqc phảygjbi tràjuipo ra.

- Ngu ngốcuywc, ngưraupơtyvri cũaikmng khórwfhc? Bởhurri vìzuie nhữgcgkng kẻmiyg yếdpwou đjuipuốcuywi đjuipórwfhjuipm cảygjbn bưraupuzfcc chânsjmn ngưraupơtyvri? Hay vìzuie ngưraupơtyvri sợwuxq phảygjbi đjuipcuywi mặhurrt vớuzfci cáoewni chếdpwot? Ngưraupơtyvri căebbkn bảygjbn khôurprng hềdnqq trưrauphurrng thàjuipnh đjuipếdpwon mứvdodc córwfh thểtyvr đjuipcuywi đjuiptcydch vớuzfci ta, ngưraupơtyvri vẫyczhn làjuip kẻmiyg nháoewnt gan, nộoewni tânsjmm nhu nhưraupwuxqc lúpzgnc ấyephy!

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr lạsvmfi càjuipng cưraupwprni lạsvmfnh, hắsdkwn vừtcyda nórwfhi vừtcyda khôurprng ngừtcydng ngưraupng tụmcwqurpr sốcuyw lỗpxyq đjuipen khôurprng gian, ởhurr phầvwgmn trung tânsjmm đjuipãfejhrwfh mộoewnt bộoewn phậaikmn nhỏwkrr bắsdkwt đjuipvwgmu chuyểtyvrn hórwfha thàjuipnh khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc, chỉoewn cầvwgmn hoàjuipn toáoewnn biếdpwon thàjuipnh khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc thìzuie hắsdkwn trưraupuzfcc tiênkgsn sẽopaz đjuipvdodng ởhurr vịtcyd tríqnmt bấyepht bạsvmfi.

- Khôurprng, nưraupuzfcc mắsdkwt nàjuipy.... Làjuipzuieaikmng khíqnmt, làjuipzuie sứvdodc mạsvmfnh, làjuipzuiefejhng tin, làjuipzuie đjuipwprnng đjuipoewni... Ngưraupơtyvri khôurprng hiểtyvru đjuipưraupwuxqc đjuipânsjmu, từtcydpzgnc ngưraupơtyvri bưraupuzfcc lênkgsn con đjuipưraupwprnng tráoewni ngưraupwuxqc vớuzfci ta, ngưraupơtyvri sẽopazhaeknh viễyephn khôurprng thểtyvr hiểtyvru đjuipưraupwuxqc. Ta nhấyepht đjuiptcydnh córwfh thểtyvr đjuipáoewnnh bạsvmfi ngưraupơtyvri! Ta nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi đjuipáoewnnh bạsvmfi ngưraupơtyvri! Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda!

Trịtcydnh Xáoewn ngẩluoxng phắsdkwt lênkgsn, chânsjmn nguyênkgsn lựpxyqc vàjuip ma lựpxyqc trong cơtyvr thểtyvr mộoewnt lầvwgmn nữgcgka đjuipnkgsn cuồwprnng hòfejha trộoewnn vớuzfci nhau, sứvdodc mạsvmfng khổmiygng lồwprn củdnqqa Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda mộoewnt lầvwgmn hìzuienh thàjuipnh trong thânsjmn thểtyvr hắsdkwn. Hắsdkwn chưraupa bao giờwprn sai! Niềdnqqm tin củdnqqa hắsdkwn, mụmcwqc tiênkgsu củdnqqa hắsdkwn, đjuipwprnng đjuipoewni củdnqqa hắsdkwn, dũaikmng khíqnmt củdnqqa hắsdkwn... Tấyepht cảygjb đjuipdnqqu làjuip cộoewni nguồwprnn cho sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa hắsdkwn, vìzuie thếdpwo, giânsjmy phúpzgnt nàjuipy, hắsdkwn nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi thắsdkwng, nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi nắsdkwm chặhurrt lấyephy danh hiệmrqgu mạsvmfnh nhấyepht trong tay mìzuienh!

- Ngưraupơtyvri khôurprng thểtyvr thắsdkwng đjuipưraupwuxqc ta! Chỉoewn cầvwgmn ngưraupơtyvri còfejhn chưraupa bỏwkrr đjuipưraupwuxqc sựpxyq giảygjb dốcuywi trong tim, chỉoewn cầvwgmn trong lòfejhng ngưraupơtyvri vẫyczhn còfejhn sựpxyq mềdnqqm yếdpwou, ngưraupơtyvri tuyệmrqgt đjuipcuywi khôurprng thểtyvr.... Nguyênkgsn áoewnm, vũaikm trụmcwq kếdpwot thúpzgnc!

Clone Trịtcydnh Xáoewn giốcuywng nhưraup đjuipãfejh pháoewnt đjuipnkgsn, hắsdkwn ầvwgmm ầvwgmm chuyểtyvrn dờwprni vôurpr sốcuyw hạsvmft lỗpxyq đjuipen cùueoong mộoewnt sốcuyw íqnmtt khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc, mang theo sứvdodc húpzgnt khórwfhjuiprauphurrng tưraupwuxqng nổmiygi cuốcuywn thẳndatng vềdnqq phíqnmta Trịtcydnh Xáoewn. Luồwprnng sứvdodc mạsvmfnh nàjuipy cựpxyqc kỳueoo khổmiygng lồwprn, cho dùueoo so vớuzfci sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda cũaikmng khôurprng hềdnqq thua kéqnmtm, lựpxyqc lưraupwuxqng hai bênkgsn mạsvmfnh mẽopaz va chạsvmfm vàjuipo nhau...

Trong khoảygjbnh khắsdkwc, toàjuipn thânsjmn Trịtcydnh Xáoewn vụmcwqt xoáoewny tròfejhn, mũaikmi khoan dùueoong sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda đjuiptyvr chuyểtyvrn đjuipoewnng, cho dùueoojuippzgni kim cưraupơtyvrng cũaikmng córwfh thểtyvr dễyephjuipng xuyênkgsn thủdnqqng. Hắsdkwn cứvdod xoáoewny tròfejhn nhưraup vậaikmy cưraupwprnng hàjuipnh xuyênkgsn thẳndatng vàjuipo đjuipiểtyvrm mạsvmfnh nhấyepht củdnqqa cáoewnc đjuipjuipn khôurprng gian uốcuywng khúpzgnc, cho dùueoo trong quáoewn trìzuienh đjuipórwfh hắsdkwn đjuipãfejh mấyepht đjuipi khôurprng íqnmtt máoewnu thịtcydt trênkgsn hai vai, hai chânsjmn, cũaikmng mấyepht mấyepht mộoewnt cáoewnnh tay nhưraupng chung quy cũaikmng vưraupwuxqt qua đjuipưraupwuxqc cảygjb khu vựpxyqc lỗpxyq đjuipen. Cũaikmng khôurprng đjuipwuxqi Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr khốcuywng chếdpwo lạsvmfi sốcuyw lỗpxyq đjuipen vàjuip khôurprng gian uốcuywn khúpzgnc đjuipórwfh, Trịtcydnh Xáoewn mang theo mộoewnt tia sứvdodc mạsvmfnh Hồwprnng hoang, khai thiênkgsn tíqnmtch đjuiptcyda cuốcuywi cùueoong chéqnmtm thẳndatng vàjuipo ngựpxyqc Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr. Lựpxyqc pháoewn hoạsvmfi pháoewnt sinh từtcyd giữgcgka cáoewnc nguyênkgsn tửnkgsjuipebbkng lưraupwuxqng trựpxyqc tiếdpwop táoewnc đjuipoewnng vàjuipo thânsjmn thểtyvr Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr, ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen kia cũaikmng khôurprng thểtyvr tiếdpwop tụmcwqc bốcuywc cháoewny nữgcgka...

- Đshvgwprnng đjuipoewni củdnqqa ta, Sởhurr Hiênkgsn từtcydng nórwfhi vớuzfci ta mộoewnt cânsjmu, thựpxyqc lựpxyqc mạsvmfnh mẽopaz, khôurprng chỉoewn riênkgsng córwfh lựpxyqc lưraupwuxqng mạsvmfnh mẽopaz, màjuip bảygjbn thânsjmn ngưraupwprni sửnkgs dụmcwqng cùueoong kỹhurrebbkng sửnkgs dụmcwqng mớuzfci làjuipebbkn bảygjbn đjuiptyvr quyếdpwot đjuiptcydnh thựpxyqc lựpxyqc córwfh thậaikmt sựpxyq mạsvmfnh mẽopaz hay khôurprng...

Trịtcydnh Xáoewn nhẹaxab nhàjuipng nórwfhi.

- Vậaikmy àjuip? Đshvgsvmfo ýjuipyephy ta đjuipãfejh biếdpwot từtcyd sớuzfcm, nhưraupng clone Sởhurr Hiênkgsn chưraupa bao giờwprnrwfhi vớuzfci ta nhưraup thếdpwo...

juipu đjuipwkrr sậaikmm trong mắsdkwt Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr đjuipãfejh biếdpwon mấyepht, hắsdkwn đjuipoewnt nhiênkgsn vỗpxyqoewnnh bay đjuipếdpwon bênkgsn rìzuiea trụmcwq đjuipyepht, cứvdod nhưraup vậaikmy yênkgsn lặhurrng nhìzuien xuốcuywng phíqnmta dưraupuzfci.

- Córwfh lẽopaz thếdpwo... Chíqnmtnh vìzuie mấyepht đjuipi thứvdod quýjuip giáoewn nhấyepht, cho nênkgsn khi thấyephy ngưraupwprni kháoewnc córwfh đjuipưraupwuxqc mớuzfci đjuipnkgsn cuồwprnng muốcuywn pháoewn hủdnqqy... Ta thậaikmt muốcuywn córwfh nhữgcgkng đjuipwprnng đjuipoewni nhưraup ngưraupơtyvri nórwfhi, cùueoong vớuzfci côurproewni màjuip ta yênkgsu...

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr ngẩluoxng đjuipvwgmu lênkgsn nhìzuien Trịtcydnh Xáoewn, nórwfhi:

- Danh hiệmrqgu mạsvmfnh nhấyepht... Làjuip củdnqqa ngưraupơtyvri! Nhưraupng ta sẽopaz khôurprng giúpzgnp ngưraupơtyvri, muốcuywn mộoewnt tưraupơtyvrng lai nhưraup thếdpwojuipo... Hãfejhy tựpxyqzuienh tìzuiem kiếdpwom đjuipi!

Khôurprng biếdpwot tạsvmfi sao, Trịtcydnh Xáoewn bỗpxyqng córwfh chúpzgnt buồwprnn bãfejh, hắsdkwn nórwfhi:

- Ta khôurprng cầvwgmn ngưraupơtyvri giúpzgnp đjuipwrml! Tưraupơtyvrng lai sẽopaz do mộoewnt tay ta mởhurr ra, kẻmiyg đjuiptcydch nhưraup thếdpwojuipo ta cũaikmng sẽopaz khôurprng sợwuxqfejhi...

Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr lặhurrng lẽopaz quay đjuipi, khẽopazrwfhi:

- La Cam Đshvgsvmfo còfejhn chưraupa chếdpwot, hai đjuipoewni viênkgsn củdnqqa ngưraupơtyvri córwfh lẽopaz sắsdkwp bịtcyd tấyephn côurprng rồwprni. Đshvgi đjuipi, cứvdodu lấyephy niềdnqqm tin củdnqqa ngưraupơtyvri, cứvdodu lấyephy sứvdodc mạsvmfnh củdnqqa ngưraupơtyvri... Nếdpwou nhưraup ngưraupơtyvri mãfejhi mãfejhi nắsdkwm giữgcgk niềdnqqm tin khôurprng chúpzgnt dao đjuipoewnng nàjuipy, córwfh lẽopaz ngưraupơtyvri thậaikmt sựpxyqrwfh thểtyvr đjuipcuywi kháoewnng vớuzfci "hắsdkwn"...

- Vậaikmy thìzuie... Tưraupơtyvrng lai, giao lạsvmfi cho ngưraupơtyvri đjuipórwfh.

rwfhi dứvdodt lờwprni, Phụmcwqc Chếdpwo thểtyvr tung ngưraupwprni nhảygjby xuốcuywng phíqnmta dưraupuzfci, cảygjb ngưraupwprni còfejhn đjuipang ởhurr giữgcgka khôurprng trung thìzuie trưraupuzfcc ngựpxyqc từtcyd từtcyd tỏwkrra ra ngọtyvrn lửnkgsa màjuipu đjuipen. Nhưraupng lầvwgmn nàjuipy ngọtyvrn lửnkgsa khôurprng córwfh chúpzgnt táoewnc dụmcwqng nàjuipo nữgcgka, chỉoewn từtcyd chỗpxyq vếdpwot thưraupơtyvrng khôurprng ngừtcydng lan tràjuipn ra xung quanh, bốcuywc cao lênkgsn tớuzfci mấyephy chụmcwqc méqnmtt, màjuip thânsjmn thểtyvr clone Trịtcydnh Xáoewnaikmng dầvwgmn dầvwgmn biếdpwon thàjuipnh tro bụmcwqi, tan biếdpwon đjuipi. Đshvgếdpwon cuốcuywi cùueoong, ngoàjuipi mộoewnt đjuipcuywm lửnkgsa đjuipen còfejhn đjuipang thiênkgsu đjuipcuywt ra, Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr đjuipãfejh hoàjuipn toàjuipn biếdpwon mấyepht... Kẻmiyg từtcydng đjuipưraupwuxqc xưraupng làjuip mạsvmfnh nhấyepht...

Trịtcydnh Xáoewn đjuipvdodng nhìzuien cho đjuipếdpwon khi Phụmcwqc Chếdpwo Thểtyvr hoàjuipn toàjuipn biếdpwon mấyepht, hắsdkwn cũaikmng khôurprng nórwfhi cânsjmu gìzuie nữgcgka. Mộoewnt lúpzgnc lânsjmu sau, từtcyd phíqnmta dưraupuzfci truyềdnqqn đjuipếdpwon mộoewnt tiếdpwong gầvwgmm cựpxyqc lớuzfcn, hắsdkwn mớuzfci vộoewni vàjuipng lấyephy Goblin glider ra, bay ra bênkgsn ngoàjuipi cộoewnt chiếdpwon trưraupwprnng hìzuienh trụmcwq... Đshvgếdpwon tậaikmn lúpzgnc nàjuipy hắsdkwn mớuzfci pháoewnt hiệmrqgn, áoewnnh sáoewnng tânsjmm linh Triệmrqgu Anh Khôurprng truyềdnqqn cho hắsdkwn đjuipãfejh tiênkgsu hao hếdpwot, nhưraupng bảygjbn thânsjmn hắsdkwn vẫyczhn duy trìzuieebbkng lựpxyqc củdnqqa tầvwgmng thứvdodraup cao cấyephp, trong lúpzgnc bấyepht tri bấyepht giáoewnc đjuipãfejh đjuipoewnt pháoewn sao? Hay làjuipebbkng lựpxyqc nàjuipy sẽopazfejhn duy trìzuie mộoewnt thờwprni gian? Tuy nhiênkgsn tấyepht cảygjb nhữgcgkng chuyệmrqgn đjuipórwfh đjuipdnqqu khôurprng quan trọtyvrng, hắsdkwn đjuipãfejhrwfh kinh nghiệmrqgp trựpxyqc tiếdpwop nhấyepht, chỉoewn cầvwgmn mộoewnt chúpzgnt thờwprni gian nữgcgka, hắsdkwn sẽopazrwfh thểtyvr thậaikmt sựpxyq đjuipsvmft tớuzfci hơtyvrn nữgcgka còfejhn củdnqqng cốcuyw tầvwgmng thứvdodraup cao cấyephp. Córwfh đjuipiềdnqqu lúpzgnc nàjuipy, nhiệmrqgm vịtcyd đjuipvwgmu tiênkgsn vẫyczhn làjuip cứvdodu hai đjuipoewni viênkgsn kia.

Chỗpxyq hai ngưraupwprni Lưraupu Úwkrrc đjuipang ởhurroewnch EVA 01 hơtyvrn mộoewnt nghìzuien méqnmtt ởhurr trênkgsn cao, tânsjmm thầvwgmn cảygjb hai đjuipdnqqu run rẩluoxy theo từtcydng bưraupuzfcc chânsjmn củdnqqa nórwfh. Con quáoewni vậaikmt nàjuipy sau khi bịtcyd đjuipygjbqnmtch liênkgsn tụmcwqc nhưraup vậaikmy màjuip vẫyczhn còfejhn córwfh thểtyvr hồwprni phụmcwqc hoàjuipn toàjuipn, tuy tốcuywc đjuipoewn di chuyểtyvrn so vớuzfci lúpzgnc trưraupuzfcc thìzuiefejhn chậaikmm hơtyvrn nhiềdnqqu nhưraupng córwfh thểtyvr thấyephy rõduvvjuiprwfh đjuipang hồwprni phụmcwqc. Cứvdod tiếdpwop tụmcwqc thếdpwojuipy, nórwfh sớuzfcm muộoewnn gìzuieaikmng sẽopaz khôurpri phụmcwqc đjuipếdpwon mứvdodc nhưraup trưraupuzfcc khi bịtcyd pháoewn nổmiyg, màjuiprwfh lẽopazfejhn lợwuxqi hạsvmfi hơtyvrn, hai tênkgsn tay mơtyvr bọtyvrn họtyvr cho dùueoo trốcuywn lênkgsn tậaikmn trờwprni cũaikmng chếdpwot chắsdkwc.

-....Chúpzgnng ta, chúpzgnng ta mau chạsvmfy tôurpri. Nhânsjmn lúpzgnc con quáoewni vậaikmt nàjuipy còfejhn chưraupa hoàjuipn toàjuipn hồwprni phụmcwqc, chúpzgnng ta dùueoong Goblon glider chạsvmfy càjuipng xa càjuipng tốcuywt, đjuipếdpwon lúpzgnc đjuipórwfhrwfhrwfh muốcuywn tìzuiem chúpzgnng ta cũaikmng khôurprng đjuipưraupwuxqc nữgcgka, nórwfhi khôurprng chừtcydng chúpzgnng ta còfejhn córwfh thểtyvrraupwuxqt qua đjuipưraupwuxqc trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong nàjuipy ấyephy chứvdod?

nsjmm Tuấyephn Thiênkgsn đjuipoewnt nhiênkgsn mởhurr miệmrqgng nórwfhi.

- Khôurprng!

raupu Úwkrrc bỗpxyqng trịtcydnh trọtyvrng nhìzuien Lânsjmm Tuấyephn Thiênkgsn nórwfhi:

- Lânsjmm đjuipsvmfi ca, anh còfejhn nhớuzfc trưraupuzfcc khi chếdpwot Vưraupơtyvrng Hiệmrqgp đjuipsvmfi ca nórwfhi nhữgcgkng gìzuie khôurprng? Chúpzgnng ta cuốcuywi cùueoong sẽopaz trởhurr thàjuipnh thàjuipnh viênkgsn củdnqqa tiểtyvru đjuipoewni luânsjmn hồwprni mạsvmfnh nhấyepht, cho nênkgsn chúpzgnng ta nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi córwfhaikmng khíqnmt đjuipygjbm đjuipưraupơtyvrng tráoewnch nhiệmrqgm vàjuipoewnnh nặhurrng củdnqqa danh hiệmrqgu nàjuipy. Em tuyệmrqgt đjuipcuywi khôurprng chạsvmfy chốcuywn, nếdpwou anh muốcuywn chạsvmfy thìzuie cứvdodueooy ýjuip đjuipi. Em nhấyepht đjuiptcydnh phảygjbi mạsvmfnh lênkgsn, mạsvmfnh đjuipếdpwon mứvdodc đjuipdnqq đjuiptyvr xứvdodng vớuzfci danh hiệmrqgu đjuipórwfh!

Thấyephy Lưraupu Úwkrrc nórwfhi nghiênkgsm trang nhưraup vậaikmy, Lânsjmm Tuấyephn Thiênkgsn cũaikmng khôurprng thểtyvr nghĩhaek đjuipưraupwuxqc cáoewnch nàjuipo, chỉoewn biếdpwot nhìzuien chằurprm chằurprm vàjuipo EVA 01 đjuipang bưraupuzfcc đjuipi càjuipng lúpzgnc càjuipng nhanh phíqnmta dưraupuzfci. Hiệmrqgn tạsvmfi tốcuywc đjuipoewn củdnqqa EVA 01 đjuipãfejhrwfh thểtyvr coi làjuip chạsvmfy bộoewn rồwprni, cứvdod tiếdpwop tụmcwqc nhưraup vậaikmy, mộoewnt khi áoewnnh sáoewnng tânsjmm linh củdnqqa nórwfh hồwprni phụmcwqc, bọtyvrn họtyvr sẽopaz...

- Ta rấyepht sợwuxq chếdpwot... Nhưraupng dùueoo thếdpwojuipo cũaikmng khôurprng thểtyvr vứvdodt bỏwkrr mộoewnt cậaikmu béqnmt tựpxyqzuienh chạsvmfy trốcuywn đjuipưraupwuxqc. Dùueoo sao thìzuie chếdpwot cũaikmng làjuip chếdpwot, chạsvmfy trốcuywn chẳndatng qua chỉoewn sốcuywng thênkgsm đjuipưraupwuxqc vàjuipi ngàjuipy thôurpri... Lưraupu Úwkrrc, nếdpwou nhưraup muốcuywn mạsvmfnh lênkgsn, sau nàjuipy chúpzgnng ta cùueoong nhau mạsvmfnh lênkgsn!

nsjmm Tuấyephn Thiênkgsn cũaikmng vụmcwqt nghiếdpwon răebbkng, nhìzuien Lưraupu Úwkrrc nórwfhi vẻmiyg khẳndatng đjuiptcydnh.

Bấyepht quáoewn, còfejhn chưraupa đjuipwuxqi Lưraupu Úwkrrc mởhurr miệmrqgng, mộoewnt giọtyvrng nórwfhi kháoewnc đjuipãfejh vang lênkgsn:

- Sẽopazrwfhtyvr hộoewni, cáoewnc ngưraupơtyvri nhấyepht đjuiptcydnh sẽopazrwfhtyvr hộoewni mạsvmfnh mẽopaznkgsn, đjuipếdpwon khi đjuipdnqq xứvdodng vớuzfci danh hiệmrqgu thàjuipnh viênkgsn tiểtyvru đjuipoewni luânsjmn hồwprni mạsvmfnh nhấyepht mớuzfci thôurpri. Chúpzgnng ta làjuip thàjuipnh viênkgsn Trung Chânsjmu đjuipoewni!

Hai ngưraupwprni giậaikmt mìzuienh nhìzuien ngórwfh xung quanh, bấyephy giờwprn mớuzfci pháoewnt hiệmrqgn trưraupuzfcc mặhurrt EVA 01 xuấyepht hiệmrqgn mộoewnt ngưraupwprni. Ngưraupwprni nàjuipy toàjuipn thânsjmn đjuipyczhm máoewnu, mộoewnt cáoewnnh tay đjuipãfejh bịtcydqnmt đjuipvdodt ròfejhi, cáoewnnh tay còfejhn lạsvmfi đjuipang cầvwgmm Hổmiyg hồwprnn đjuipao, nhìzuien qua hoàjuipn toàjuipn khôurprng tưraupơtyvrng xứvdodng vớuzfci EVA 01 cao tớuzfci mấyephy chụmcwqc méqnmtt. Nhưraupng khôurprng đjuipwuxqi hai ngưraupwprni đjuiptcydnh thầvwgmn lạsvmfi, ngưraupwprni đjuipórwfh đjuipãfejh khẽopaz vung đjuipao chéqnmtm ra, EVA 01 đjuipoewnt nhiênkgst bịtcyd cắsdkwt đjuipôurpri thàjuipnh hai mảygjbnh, trong đjuipórwfh mộoewnt mảygjbnh càjuipng triệmrqgt đjuiptyvr biếdpwon thàjuipnh tro bụmcwqi, tiếdpwop đjuipórwfh ngưraupwprni nàjuipy mớuzfci lấyephy glider bay vềdnqq phíqnmta hai ngưraupwprni Lưraupu Úwkrrc.

- Trịtcydnh Xáoewn đjuipsvmfi ca!

- Đshvgoewni trưrauphurrng!

Hai ngưraupwprni vừtcyda nhìzuien thấyephy Trịtcydnh Xáoewn, trong đjuipvwgmu lậaikmp tứvdodc tràjuipn đjuipvwgmy cảygjbm giáoewnc buôurprng lỏwkrrng khôurprn tảygjb, nhấyepht thờwprni bọtyvrn họtyvr khôurprng ngờwprnfejhn thấyephy chânsjmn tay nhưraup mềdnqqm ra, chỉoewn hậaikmn khôurprng thểtyvr nằurprm dàjuipi ra đjuipyepht khôurprng dậaikmy nữgcgka. Córwfh đjuipiềdnqqu Trịtcydnh Xáoewn lạsvmfi nhìzuien hai ngưraupwprni cưraupwprni nórwfhi:

- Đshvgưraupwuxqc rồwprni, đjuipi thôurpri. Chúpzgnng ta còfejhn phảygjbi tớuzfci phòfejhng thíqnmt nghiệmrqgm sốcuyw 1, ởhurr khe núpzgni bênkgsn kia... Bênkgsn trong còfejhn córwfh mộoewnt cuộoewnc áoewnc chiếdpwon nữgcgka. Nórwfhi khôurprng chừtcydng còfejhn córwfh rấyepht nhiềdnqqu "ta" biếdpwot sửnkgs kỹhurrebbkng Bạsvmfo tạsvmfc hoặhurrc Hủdnqqy diệmrqgt trong đjuipórwfhyephy chứvdod....

Hai ngưraupwprni nhấyepht thờwprni cũaikmng khôurprng kịtcydp phảygjbn ứvdodng lạsvmfi vớuzfci nhữgcgkng gìzuie Trịtcydnh Xáoewnrwfhi, chỉoewnrwfhnsjmm Tuấyephn Thiênkgsn trôurprng thấyephy EVA 01 ởhurr phíqnmta dưraupuzfci lạsvmfi bắsdkwt đjuipvwgmu hồwprni phụmcwqc, hắsdkwn mớuzfci vộoewni kênkgsu lênkgsn:

- Đshvgoewni trưrauphurrng, nórwfhfejhn chưraupa chếdpwot, anh vừtcyda rồwprni biếdpwon mộoewnt đjuipoạsvmfn thàjuipnh tro bụmcwqi, khôurprng bằurprng cho nórwfh thênkgsm mộoewnt đjuipao đjuipi?

- Khôurprng... Cáoewnc đjuipwprnng đjuipoewni củdnqqa chúpzgnng ta còfejhn đjuipang ngủdnqq say, cầvwgmn phảygjbi cứvdodu sốcuywng tấyepht cảygjb bọtyvrn họtyvr. Vùueoong đjuipyepht Narnia àjuip? Hơtyvrn nữgcgka trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong nàjuipy kếdpwot thúpzgnc vẫyczhn còfejhn tưraupơtyvrng lai củdnqqa chúpzgnng ta... Córwfh "hắsdkwn" tồwprnn tạsvmfi, ta khôurprng thểtyvr cứvdod nhưraup vậaikmy màjuip hoàjuipn thàjuipnh trậaikmn chiếdpwon cuốcuywi cùueoong đjuipưraupwuxqc. Chiếdpwon đjuipyephu tiếdpwop theo củdnqqa chúpzgnng ta còfejhn dàjuipi, nhanh chórwfhng trưrauphurrng thàjuipnh đjuipi, đjuipếdpwon khi thựpxyqc lựpxyqc củdnqqa cáoewnc ngưraupơtyvri đjuipdnqq xứvdodng vớuzfci thàjuipnh viênkgsn tiểtyvru đjuipoewni mạsvmfnh nhấyepht, ta sẽopaz giảygjbi thíqnmtch lạsvmfi tấyepht cảygjbebbkn nguyênkgsn cho cáoewnc ngưraupơtyvri...

rwfhi đjuipếdpwon đjuipânsjmy, Trịtcydnh Xáoewn khẽopaz dừtcydng lạsvmfi mộoewnt chúpzgnt, liếdpwoc nhìzuien EVA 01 dưraupuzfci chânsjmn, bấyephy giờwprn mớuzfci chỉoewn vềdnqq phíqnmta trưraupuzfcc, nórwfhi:

- Đshvgi thôurpri, mởhurr ra tưraupơtyvrng lai củdnqqa chúpzgnng ta, mộoewnt tưraupơtyvrng lai tựpxyq cho thậaikmt sựpxyq!

HẾwrmlT. 

Đshvgtyvrc tiếdpwop: urpr Hạsvmfn Thựpxyq Quang - Phầvwgmn 3 củdnqqa bộoewn truyệmrqgn nàjuipy, còfejhn phầvwgmn 2 thìzuie bịtcyd nhàjuip sảygjbn xuấyepht bênkgsn TQ mua bảygjbn quyềdnqqn rồwprni nênkgsn khôurprng córwfh text đjuiptyvr dịtcydch, dịtcydch đjuipưraupwuxqc mấyephy chưraupơtyvrng đjuipvwgmu thìzuie bịtcyd drop rồwprni nênkgsn TruyentienHiep khôurprng up.

LỜxkqpI KẾwrmlT

Cuốcuywi cùueoong thìzuie VHKB cũaikmng đjuipãfejh đjuipi đjuipếdpwon kếdpwot cụmcwqc cuốcuywi cùueoong. Nếdpwou córwfh ai hỏwkrri tôurpri rằurprng bộoewn truyệmrqgn nàjuipy córwfh hay ko thìzuieurpri cũaikmng chânsjmn thàjuipnh màjuip đjuipáoewnp rằurprng nórwfh chẳndatng córwfhzuie hay lắsdkwm. Mộoewnt chúpzgnt mớuzfci mẻmiyg trong cốcuywt truyệmrqgn so vớuzfci cáoewnc táoewnc phẩluoxm kháoewnc, mộoewnt chúpzgnt triếdpwot lýjuip nho nhỏwkrr, ko cao xa gìzuie mấyephy, chỉoewn đjuipdnqq đjuiptyvr ta thoáoewnng ngẫyczhm qua mộoewnt chúpzgnt. Chẳndatng córwfhoewnc phẩluoxm nàjuipo làjuip hoàjuipn hảygjbo, vàjuip VHKB cũaikmng vậaikmy, nórwfh đjuipvwgmy lỗpxyqi, đjuipvwgmy chỗpxyq bấyepht hợwuxqp lýjuip, nhưraupng bênkgsn cạsvmfnh đjuipórwfhrwfhaikmng tạsvmfo đjuipưraupwuxqc cho ngưraupwprni đjuiptyvrc vàjuipi giânsjmy phúpzgnt háoewno hứvdodc mong đjuipwuxqi, đjuipôurpri lúpzgnc sụmcwqc sôurpri, đjuipôurpri lúpzgnc cảygjbm đjuipoewnng theo bưraupuzfcc chânsjmn củdnqqa "tinh tinh tháoewnnh mẫyczhu" Trịtcydnh Xáoewn, củdnqqa béqnmt Hiênkgsn Doraemon, củdnqqa "ngưraupwprni đjuipàjuipn ôurprng háoewnm gáoewni chânsjmn chíqnmtnh" Trìzuienh Khiếdpwou.... Đshvgsvmfi thi hàjuipo Nguyễyephn Du khi viếdpwot Truyệmrqgn Kiềdnqqu córwfh ghi "Mua vui cũaikmng đjuipưraupwuxqc mộoewnt vàjuipi trốcuywng canh", tôurpri nghĩhaek VHKB córwfh thểtyvr đjuipưraupa bạsvmfn đjuipếdpwon đjuipưraupwuxqc chưraupơtyvrng cuốcuywi cùueoong nàjuipy đjuipãfejh thàjuipnh côurprng rồwprni.

urpri theo dịtcydch bộoewn truyệmrqgn nàjuipy hơtyvrn 2 năebbkm, gầvwgmn 3 năebbkm, thậaikmt lòfejhng nórwfh mang tớuzfci cho tôurpri nhiềdnqqu stress hơtyvrn làjuip vui vẻmiyg. Nhưraupng ngẫyczhu nhiênkgsn đjuiptyvrc lạsvmfi vàjuipi chưraupơtyvrng cũaikmng đjuipoewnt nhiênkgsn nhậaikmn ra, suốcuywt quáoewn trìzuienh đjuipórwfhzuienh đjuipãfejh trưrauphurrng thàjuipnh hơtyvrn đjuipưraupwuxqc mộoewnt chúpzgnt. Khi bắsdkwt tay vàjuipo dịtcydch, tôurpri mớuzfci chỉoewnjuip tay mơtyvr chậaikmp chữgcgkng, cáoewnc lỗpxyqi từtcyd to nhưraupoewni đjuipìzuienh đjuipếdpwon nhỏwkrr nhưraup hạsvmft gạsvmfo trong mộoewnt chưraupơtyvrng nhiềdnqqu chi chíqnmtt. Córwfh thểtyvrrwfhi tôurpri tạsvmfm hàjuipi lòfejhng hơtyvrn vớuzfci nhữgcgkng chưraupơtyvrng cuốcuywi củdnqqa tậaikmp cuốcuywi nàjuipy nhưraupng nhữgcgkng chưraupơtyvrng đjuipvwgmu tiênkgsn tôurpri post khi bắsdkwt đjuipvwgmu dịtcydch vàjuip biênkgsn thìzuie đjuipếdpwon chíqnmtnh bảygjbn thânsjmn tôurpri đjuiptyvrc lạsvmfi cũaikmng thấyephy ko nuốcuywt đjuipưraupwuxqc. Tôurpri luôurprn mong mộoewnt bảygjbn dịtcydch đjuipếdpwon gầvwgmn vớuzfci tiếdpwong Việmrqgt hơtyvrn, nhưraupng mộoewnt nguyênkgsn nhânsjmn chíqnmtnh khiếdpwon VHKB vẫyczhn córwfh nhữgcgkng chỗpxyqraupng hôurpr ngứvdoda tai, vẫyczhn córwfh nhữgcgkng từtcyd HV bấyepht hợwuxqp lýjuipjuip do tôurpri quáoewnraupwprni. Đshvgãfejh dịtcydch sai từtcyd đjuipvwgmu thìzuie lầvwgmn sau cho sai luôurprn, lưraupwprni sửnkgsa, vớuzfci mộoewnt lýjuip do mỹhurr miềdnqqu làjuip đjuiptyvr bảygjbn dịtcydch đjuipưraupwuxqc thốcuywng nhấyepht. Lưraupwprni ko vàjuipo đjuiptyvrc górwfhp ýjuip, córwfh đjuiptyvrc cũaikmng lạsvmfi lưraupwprni vàjuipo trang truyệmrqgn đjuiptyvr sửnkgsa lạsvmfi, vânsjmng rấyepht lưraupwprni. Bênkgsn cạsvmfnh đjuipórwfh, dùueoo đjuipãfejhrwfhi mộoewnt lầvwgmn nhưraupng bânsjmy giờwprn khi đjuipãfejh kếdpwot thúpzgnc tôurpri vẫyczhn muốcuywn đjuipưraupwuxqc xin lỗpxyqi nhữgcgkng ngưraupwprni đjuipãfejh từtcydng cộoewnng táoewnc, giúpzgnp đjuipwrmlurpri trong quáoewn trìzuienh dịtcydch bộoewn truyệmrqgn nàjuipy, xin lỗpxyqi vìzuie mọtyvri ngưraupwprni đjuipãfejh phảygjbi chịtcydu đjuippxyqng mộoewnt kẻmiyg tráoewni tíqnmtnh tráoewni nếdpwot, sáoewnng nắsdkwng chiềdnqqu mưraupa nhưraupurpri. Vàjuip cuốcuywi cùueoong, xin chânsjmn thàjuipnh cảygjbm ơtyvrn BQT, cáoewnc mem tổmiygfejhfejhzuie đjuipãfejh tạsvmfo đjuipiềdnqqu kiệmrqgn vàjuipdnqqng hộoewnurpri nhiệmrqgt tìzuienh.

Chàjuipo thânsjmn áoewni vàjuip quyếdpwot thắsdkwng!
[1] Chủdnqqy thủdnqq chấyephn đjuipoewnng hạsvmft cao tầvwgmn, vũaikm khíqnmt xuấyepht hiệmrqgn trong Anime Neon Genesis Evangelion

nkgsn tiếdpwong Anh: Progressive Knife gọtyvri tắsdkwt làjuip "prog knife", sau nàjuipy nếdpwou thấyephy từtcydjuipy xin tựpxyq hiểtyvru

Nguyênkgsn lýjuip hoạsvmft đjuipoewnng: nhữgcgkng hạsvmft hạsvmf nguyênkgsn tửnkgs (electron, proton, neutron) cấyephu tạsvmfo nênkgsn chủdnqqy thủdnqqjuipy córwfh khảygjbebbkng chấyephn đjuipoewnng vớuzfci tốcuywc đjuipoewn cựpxyqc cao nênkgsn nórwfhrwfh thểtyvr cắsdkwt qua vậaikmt chấyepht ởhurr cấyephp đjuipoewn phânsjmn tửnkgs

[2] Ma vưraupơtyvrng tầvwgmng trờwprni thứvdodoewnu, nghe hơtyvri ngớuzfc ngẩluoxn vàjuip chẳndatng córwfhueooi "chưrauphurrng"zuie hếdpwot, đjuipânsjmy làjuip biệmrqgt danh củdnqqa Oda Nobunaga trong manga Samurai Deeper Kyo.

第六天魔王 - Dai Rokuten Maou 

Tiếdpwong Nhậaikmt, nếdpwou đjuiptyvr nguyênkgsn háoewnn việmrqgt làjuip Đshvgmrqg Lụmcwqc Thiênkgsn Ma Vưraupơtyvrng sẽopaz dễyephnsjmy hiểtyvru nhầvwgmm nênkgsn đjuipưraupwuxqc dịtcydch hẳndatn thàjuipnh thuầvwgmn việmrqgt.

[3] Cânsjmu trong bàjuipi: Giang thàjuipnh tửnkgs - Mậaikmt chânsjmu xuấyepht liệmrqgp củdnqqa Tôurpr Đshvgôurprng Pha

老夫聊發少年狂,

左牽黃,

右擎蒼,

錦帽貂裘,

千騎卷平岡。

為報傾城隨太守,

親射虎,

看孫郎。

酒酣胸膽尚開張,

鬢微霜,

又何妨!

持節雲中,

何日遣馮唐?

會挽雕弓如滿月,

西北望,

射天狼。 

fejho phu liễyephu pháoewnt thiếdpwou niênkgsn cuồwprnng,

Tảygjb khiênkgsn hoàjuipng,

Hữgcgku kìzuienh thưraupơtyvrng,

Cẩluoxm mạsvmfo đjuipnkgsu cầvwgmu,

Thiênkgsn kỵjqvz quyểtyvrn bìzuienh cưraupơtyvrng.

Vịtcydoewno khuynh thàjuipnh tùueooy tháoewni thúpzgn,

Thânsjmn xạsvmf hổmiyg,

Kháoewnn Tôurprn lang.

Tửnkgsu hàjuipm hung đjuiphurrm thưraupwuxqng khai trưraupơtyvrng,

Mấyephn vi sưraupơtyvrng,

Hựpxyqu hàjuip phưraupơtyvrng?

Trìzuie tiếdpwot Vânsjmn Trung,

juip nhậaikmt khiểtyvrn Phùueoong Đshvgưraupwprnng?

Hộoewni vãfejhn đjuipnkgsu cung nhưraupfejhn nguyệmrqgt,

nsjmy bắsdkwc vọtyvrng,

Xạsvmf Thiênkgsn Lang. 

Tạsvmfm dịtcydch:

fejho đjuipânsjmy nổmiygi thórwfhi trẻmiyg ngôurprng cuồwprnng

Giắsdkwt chórwfhjuipng

Khiểtyvrn ưraupng xanh

aikm gấyephm áoewno cừtcydu

Ngàjuipn quânsjmn phórwfhng non bằurprng

oewno tạsvmf chúpzgnng thàjuipnh theo tháoewni thúpzgn

Tựpxyq bắsdkwn hổmiyg

Họtyvrc Tôurprn lang.

raupwuxqu vui gan bốcuywc dạsvmf thênkgsm hăebbkng

rwfhc pha sưraupơtyvrng

ztivy chuyệmrqgn thưraupwprnng!

Sứvdod đjuipếdpwon Vânsjmn Trung

Ngàjuipy nàjuipo pháoewni Phùueoong Đshvgưraupwprnng?

Giưraupơtyvrng cung căebbkng tựpxyqa vầvwgmng nguyệmrqgt mãfejhn

Vọtyvrng Tânsjmy bắsdkwc

Bắsdkwn sao Lang.


[4] D&D: Dungeon&Dragon tênkgsn game, cũaikmng làjuipnkgsn mộoewnt bộoewn quy tắsdkwc nổmiygi tiếdpwong cho cáoewnc game nhậaikmp vai, 90% fantasy RPG áoewnp dụmcwqng quy tắsdkwc nàjuipy, thôurprng tin chi tiếdpwot, google thầvwgmn côurprng, wiki thầvwgmn chưrauphurrng

[5] Thầvwgmn Osiris (tênkgsn Ai Cậaikmp kháoewnc: Asar, Aser, Ausar, Ausir, Wesir, hoặhurrc Ausare), mộoewnt trong nhữgcgkng vịtcyd thầvwgmn quan trọtyvrng nhấyepht trong văebbkn hórwfha Ai Cậaikmp cổmiyg, sau thầvwgmn mặhurrt trờwprni Ra.....

.... Ởnhgv thờwprni kỳueoo cổmiyg, Osiris mớuzfci làjuip vịtcyd thầvwgmn tốcuywi cao, vềdnqq mặhurrt lýjuip thuyếdpwot phảygjbi đjuipếdpwon thờwprni củdnqqa Pharaon Akhenaten, thầvwgmn Ra mớuzfci đjuipưraupwuxqc khai sinh vàjuipjuip mộoewnt cáoewnch đjuiptyvr vịtcyd Pharaon nàjuipy đjuipwprnng nhấyepht bảygjbn thânsjmn ôurprng ta vớuzfci thầvwgmn tháoewnnh....

....Osiris làjuip vịtcyd thầvwgmn củdnqqa đjuipyepht vàjuipnsjmy cỏwkrr, ôurprng bịtcyd anh trai mìzuienh làjuip Seth giếdpwot chếdpwot, chặhurrt xáoewnc thàjuipnh nhiềdnqqu mảygjbnh đjuiptyvr tranh giàjuipnh ngai vàjuipng. Vợwuxq Osiris làjuip Isis cùueoong con trai Horus (thầvwgmn bầvwgmu trờwprni, thầvwgmn chiếdpwon tranh) đjuipãfejh thu thậaikmp cáoewnc mảygjbnh xáoewnc củdnqqa Osiris, vàjuip khi hồwprni sinh ôurprng trởhurr thàjuipnh thầvwgmn cai quảygjbn cõduvvi Âkpxdm....

..... Osiris đjuipórwfhng vai tròfejh nhưraup diênkgsm vưraupơtyvrng, Hades trong thầvwgmn thoạsvmfi Hy Lạsvmfp, Anubis, mộoewnt vịtcyd thầvwgmn nổmiygi tiếdpwong kháoewnc làjuip thầvwgmn chếdpwot vàjuipjuip ngưraupwprni bảygjbo vệmrqg cho cáoewnc linh hồwprnn trênkgsn đjuipưraupwprnng tớuzfci cõduvvi ânsjmm, gầvwgmn tưraupơtyvrng đjuipưraupơtyvrng vớuzfci Thanatos vàjuip Charon....

.... cáoewnc chi tiếdpwot kháoewnc vềdnqq Osiris córwfh thểtyvr tham khảygjbo tạsvmfi đjuipânsjmyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Osiris....

[6] Lạsvmfi/lãfejhn lưraup đjuipygjb cổmiygn: (con lừtcyda lưraupwprni lăebbkn qua lăebbkn lạsvmfi dưraupuzfci đjuipyepht) làjuip mộoewnt thếdpwo tráoewnnh néqnmt khi đjuipcuywi phưraupơtyvrng ra chiênkgsu quáoewn mạsvmfnh, khôurprng cáoewnch gìzuie ngạsvmfnh đjuipórwfhn. Trong kiếdpwom hiệmrqgp truyềdnqqn thốcuywng, nórwfhaikmng nhưraup kiểtyvru mắsdkwng làjuip "con rùueooa đjuipen" nhằurprm đjuiptyvr chỉoewn nhữgcgkng ngưraupwprni bịtcyd ngưraupwprni kháoewnc coi làjuip kẻmiygeqbpn, kẻmiyg nhụmcwqc nhãfejhzuie khôurprng dáoewnm trựpxyqc tiếdpwop đjuipưraupơtyvrng đjuipvwgmu vớuzfci đjuipcuywi phưraupơtyvrng

[7] Nguyênkgsn văebbkn: tửnkgsfejh đjuipưraupơtyvrng trứvdod hoạsvmft mãfejh y: chữgcgka ngựpxyqa chếdpwot thàjuipnh ngựpxyqa sốcuywng, ýjuiprwfhi làjuip sựpxyq việmrqgc đjuipãfejh đjuipếdpwon mứvdodc chẳndatng còfejhn cáoewnch kháoewnc, đjuipàjuipnh phảygjbi nhắsdkwm mắsdkwt liềdnqqu thôurpri.

[8] Bấyepht tửnkgs = Undead, ko phảygjbi Immortal

[9] Gun kata, córwfh thểtyvr gọtyvri làjuip Gun fu, kỹhurr thuậaikmt chiếdpwon đjuipyephu dùueoong súpzgnng.... Kỹhurr thuậaikmt nàjuipy đjuipưraupwuxqc giớuzfci thiệmrqgu kháoewn chi tiếdpwot trong bộoewn phim Equilibrium, diễyephn viênkgsn chíqnmtnh Christian Bale.... Thựpxyqc chấyepht trong phim, kỹhurr thuậaikmt nàjuipy giốcuywng mộoewnt trưraupwprnng pháoewni võduvv thuậaikmt chiếdpwon đjuipyephu bằurprng súpzgnng... Córwfh thểtyvr thay đjuipsvmfn nhanh, tăebbkng cưraupwprnng đjuipoewn chíqnmtnh xáoewnc khi bắsdkwn, cảygjbi biếdpwon górwfhc đjuipoewn bắsdkwn, giảygjbm xáoewnc suấyepht trúpzgnng đjuipsvmfn, tậaikmn dụmcwqng cảygjbfejhng súpzgnng, thânsjmn súpzgnng, báoewnng súpzgnng đjuiptyvr tấyephn côurprng...

Coilgun, tênkgsn kháoewnc Gauss gun, môurprzuienh súpzgnng dựpxyqa theo lýjuip thuyếdpwot tíqnmtnh toáoewnn lựpxyqc từtcyd củdnqqa Carl F.Gauss.... Ýebbkrauphurrng làjuip đjuipưraupa viênkgsn đjuipsvmfn bay qua mộoewnt hay nhiềdnqqu cuộoewnn nam chânsjmn đjuipiệmrqgn, nhằurprm lợwuxqi dụmcwqng từtcyd trưraupwprnng chạsvmfy qua vòfejhng dânsjmy đjuiptyvrebbkng tốcuywc.... Đshvgãfejh đjuipưraupwuxqc nghiênkgsn cứvdodu rấyepht nhiềdnqqu bởhurri cáoewnc nhàjuip khoa họtyvrc chuyênkgsn vàjuip khôurprng chuyênkgsn nhưraupng ýjuiprauphurrng vẫyczhn chưraupa thàjuipnh côurprng....

http://en.wikipedia.org/wiki/Coilgun

[10] Railgun, mộoewnt môurprzuienh súpzgnng đjuipiệmrqgn từtcyd.... nguyênkgsn lýjuip kháoewnc vớuzfci Coilgun, sửnkgs dụmcwqng hai ốcuywng théqnmtp song song..... Dòfejhng đjuipiệmrqgn chạsvmfy qua hai ốcuywng sẽopaz sinh ra mộoewnt từtcyd trưraupwprnng đjuipluoxy viênkgsn đjuipsvmfn nằurprm ởhurr giữgcgka ra.... Loạsvmfi súpzgnng nàjuipy đjuipãfejh đjuipưraupwuxqc nghiênkgsn cứvdodu vàjuiprwfh thàjuipnh côurprng bưraupuzfcc đjuipvwgmu.... Nguồwprnn truyệmrqgn: TruyenTienHiep.vn

http://en.wikipedia.org/wiki/Railgun

[11] Kali xyanua KCN, mộoewnt chấyepht cựpxyqc đjuipoewnc, ai đjuiptyvrc Conan rấyepht hay gặhurrp, tộoewni phạsvmfm nàjuipo cũaikmng khoáoewni dùueoong, kìzuie quặhurrc:D

[12] Thanh niênkgsn ba khôurprng (tam vôurpr thanh niênkgsn) làjuip: khôurprng nhàjuip, khôurprng xe, khôurprng bạsvmfn gáoewni/vợwuxq

[13] Đshvgânsjmy làjuip loạsvmfi bạsvmfc đjuipưraupwuxqc giớuzfci thiệmrqgu trong Lord of the Rings: "nhẹaxab tựpxyqa lôurprng chim, rắsdkwn chắsdkwc nhưraup vảygjby rồwprnng". Chiếdpwoc áoewno giáoewnp Frodo mặhurrc làjuipjuipm từtcyd loạsvmfi vậaikmt liệmrqgu nàjuipy.

[14] Đshvgiệmrqgn tưraupơtyvrng hay còfejhn gọtyvri làjuip plasma: trạsvmfng tháoewni khi vậaikmt chấyepht bịtcyd ion hoáoewn mạsvmfnh (tham khảygjbo thênkgsm trênkgsn wiki)

[15] Gấyephu Pooh, Winnie-the-Pooh, con gấyephu béqnmto béqnmto, màjuipu vàjuipng mặhurrc áoewno T-shirt đjuipwkrr, thíqnmtch ăebbkn mậaikmt ong trong hoạsvmft hìzuienh ấyephy

[16] Loạsvmfi đjuipoewnng cơtyvr đjuipưraupwuxqc kiểtyvrm soáoewnt bởhurri hệmrqg thốcuywng đjuipiệmrqgn tửnkgs nhằurprm truyềdnqqn nhiênkgsn liệmrqgu màjuipfejhi phun dầvwgmu phun lênkgsn đjuipoewnng cơtyvrjuipo trong hệmrqg thốcuywng đjuipưraupwuxqc gọtyvri làjuip đjuipoewnng cơtyvr phun đjuipiệmrqgn

[17] Thựpxyqc chấyepht Robotech đjuipc làjuipm dựpxyqa theo 3 series The Super Dimension Fortress Macross, The Super Dimension Cavalry Southern Cross, vàjuip Genesis Climber MOSPEADA, dòfejhng robot Valkyre (VF) xuấyepht hiệmrqgn trong phim The Super Dimension Fortress Macross

[18] Vi tụmcwq hợwuxqp (微聚合) phảygjbn ứvdodng nhiệmrqgt hạsvmfch, hai phânsjmn tửnkgs nhẹaxab kếdpwot hợwuxqp tạsvmfo thàjuipnh 1 phânsjmn tửnkgs nặhurrng vàjuip giảygjbi phórwfhng năebbkng lưraupwuxqng, đjuipơtyvrn giảygjbn nhấyepht làjuip hidro nặhurrng kếdpwot hợwuxqp tạsvmfo thàjuipnh Heli, phảygjbn ứvdodng xảygjby ra trong bom khinh khíqnmt.

[19] Cho nhữgcgkng ai ko nhớuzfc, dung nhậaikmp long huyếdpwot vàjuipo cơtyvr thểtyvr sẽ