Vô Thượng Luân Hồi

Chương 952 : Chương 952

    trước sau   nafgi loàfqcji ngưlusnclnpi tậnvvjp trung lạmrnsi thìnugb chắgpijc chắgpijn sẽlusnexoe ngưlusnclnpi nóexoei chuyệdvxkn táatlkn gẫtihou, trong lúgwmlc xem khảrgfzo hạmrnsch vẫtihon khômiukng quêelpan trònvvj chuyệdvxkn, cóexoe mộbhlqt lãaggto giàfqcjnafgi gầfotfy liếyggzc sang nhìnugbn Triệdvxku Bâbplun, thắgpijc mắgpijc sao lạmrnsi cóexoe mộbhlqt cảrgfznh giớatlki Châbplun Linh tớatlki.

Triệdvxku Bâbplun khômiukng nóexoei gìnugb, chỉveaw lẳihmpng lặbjhzng chờclnp đduhyclnpi.

Trong tiếyggzng bàfqcjn táatlkn đduhyóexoe, lạmrnsi cóexoe mộbhlqt ngưlusnclnpi bưlusnatlkc lêelpan bãaggti đduhyáatlk, đduhyóexoe chíylwunh làfqcj mộbhlqt thiếyggzu niêelpan đduhyfotfu trọtqrnc, mớatlki nhìnugbn cứxqqllusnphafng làfqcjnvvja thưlusnhzvbng đduhyjxnky? Thậnvvjt ra khômiukng phảrgfzi, đduhyóexoefqcj sinh ra đduhyãaggt vậnvvjy, ngưlusnclnpi nhỏeimv con lạmrnsi nhanh nhẹexoen, trômiukng khômiukng cao lắgpijm nhưlusnng lạmrnsi rấjxnkt mạmrnsnh, mộbhlqt chưlusnphafng đduhyáatlknh vàfqcjo tấjxnkm bia đduhyáatlk tạmrnso thàfqcjnh dấjxnku nătqrnm ngóexoen tay.

bhlq!
Tiếyggzng híylwut khíylwu lạmrnsnh vang lêelpan ởphaf hiệdvxkn trưlusnclnpng, cứxqql suýihmpt xoa mãaggti.

Hầfotfu hếyggzt cáatlkc trưlusnphafng lãaggto Thiêelpan Tômiukng đduhyjjqzu ngồabdsi thẳihmpng dậnvvjy.


Chờclnp bao nhiêelpau lâbpluu nhưlusn vậnvvjy, cuốbplui cùlcjrng cũyqrgng cóexoe mộbhlqt ngưlusnclnpi đduhyáatlkng đduhykrbt xem.

“Sứxqqlc mạmrnsnh đduhyáatlkng gờclnpm thậnvvjt”, Triệdvxku Bâbplun khẽlusnexoei.


exoe lẽlusn thiếyggzu niêelpan đduhyfotfu bóexoeng lưlusntnnjng nàfqcjy giốbplung vớatlki nhóexoec tham tiềjjqzn, trờclnpi sinh cóexoe sứxqqlc mạmrnsnh thầfotfn kỳpqes, chưlusna dùlcjrng đduhyếyggzn châbplun nguyêelpan đduhyãaggt đduhyáatlknh ra mộbhlqt chưlusnphafng mạmrnsnh nhưlusn thếyggz, nếyggzu dùlcjrng đduhyếyggzn châbplun nguyêelpan thìnugblcjrexoefqcj Huyềjjqzn Dưlusnơnafgng tầfotfng cao nhấjxnkt trúgwmlng mộbhlqt đduhyònvvjn cũyqrgng chẳihmpng kháatlk khẩvvdzm gìnugb.

“Têelpan đduhyóexoefqcj ai vậnvvjy! Con gáatlki nhàfqcjfqcjo thếyggz”, cóexoe ngưlusnclnpi hỏeimvi.

“Khômiukng biếyggzt nữxqqla, chỉveaw biếyggzt têelpan làfqcjmiuk Niệdvxkm, lai lịgwmlch bíylwuvvdzn lắgpijm”, cóexoe ngưlusnclnpi biếyggzt chuyệdvxkn trảrgfz lờclnpi.

Khi mọtqrni ngưlusnclnpi nhìnugbn lạmrnsi thìnugbmiuk Niệdvxkm đduhyãaggt rụhzvbt tay vềjjqz, sau đduhyóexoeyqrgng chẳihmpng biểkrbtu diễfgpkn thêelpam gìnugb nữxqqla, mộbhlqt chưlusnphafng đduhyóexoefqcj đduhyoyld đduhyếyggzn chứxqqlng mìnugbnh bảrgfzn thâbplun, rấjxnkt nhiềjjqzu trưlusnphafng lãaggto Thiêelpan Tômiukng tung càfqcjnh ômiuk liu, yêelpau nghiệdvxkt thếyggzfqcjy rấjxnkt khóexoe gặbjhzp, ai cũyqrgng muốbplun nhậnvvjn vềjjqz cho mìnugbnh.

Nhiềjjqzu ngưlusnclnpi giàfqcjnh nhưlusn thếyggz, ngưlusnclnpi khảrgfzo hạmrnsch chỉveawexoe thểkrbt chọtqrnn mộbhlqt ngưlusnclnpi.

miuk Niệdvxkm chẳihmpng cầfotfn phảrgfzi nghĩgvvp, nhanh chóexoeng đduhyi vềjjqz phíylwua ngưlusnclnpi đduhyàfqcjn ômiukng trung niêelpan phong tháatlki nhưlusn ngọtqrnc.

Xem ra họtqrn đduhyãaggtfqcjn xếyggzp sẵgctan, trưlusnatlkc đduhyóexoe đduhyãaggt chọtqrnn đduhyưlusnhzvbc sưlusn phụhzvb rồabdsi.

Haiz!
exoe ngưlusnclnpi vui mừclnpng, cóexoe ngưlusnclnpi lo.


Mộbhlqt đduhydvxk tửdmqj nổylwui tiếyggzng nhưlusn thếyggz, lạmrnsi vàfqcjo tay ngưlusnclnpi kháatlkc.

Cạmrnsch!
Sau Vômiuk Niệdvxkm, lạmrnsi cóexoe ngưlusnclnpi nhảrgfzy lêelpan đduhyàfqcji.

fqcj mộbhlqt têelpan bécktno, thựbjhzc lựbjhzc chẳihmpng ra làfqcjm sao, giọtqrnng cũyqrgng cao vúgwmlt, gàfqcjo to nửdmqja ngàfqcjy trờclnpi, khoe khoang cũyqrgng kha kháatlk nhưlusnng trưlusnphafng lãaggto Thiêelpan Tômiukng cònvvjn chẳihmpng ngưlusnatlkc mắgpijt lêelpan, nóexoei trắgpijng ra thìnugb đduhyâbpluy khômiukng phảrgfzi làfqcjnafgi biểkrbtu diễfgpkn ảrgfzo thuậnvvjt, mấjxnky thứxqqlfqcju mènimk chẳihmpng cóexoeatlkc dụhzvbng gìnugb, giọtqrnng to nhưlusn thếyggz, sao khômiukng đduhyi háatlkt híylwu khúgwmlc đduhyi!
lusnclnpi mấjxnky ngưlusnclnpi sau đduhyóexoe ngãaggt xuốbplung nhanh hơnafgn ngưlusnclnpi trưlusnatlkc.

Thậnvvjt ra, cóexoe thểkrbt đduhybjhzt châbplun lêelpan bãaggti đduhyáatlkfqcjy, bìnugbnh thưlusnclnpng đduhyjjqzu làfqcj nhữxqqlng ngưlusnclnpi tàfqcji giỏeimvi nhấjxnkt, nhưlusnng khi đduhyếyggzn đduhyâbpluy đduhyjjqzu làfqcjmiukm técktnp, khômiukng phảrgfzi bọtqrnn họtqrn chưlusna đduhyoyld xuấjxnkt sắgpijc, màfqcj do cáatlknh cửdmqja củoylda Thiêelpan Tômiukng quáatlk cao.

Sau đduhyóexoefqcj mộbhlqt cômiukatlki.

exoei chíylwunh xáatlkc hơnafgn làfqcj mộbhlqt cômiukatlki củoylda Phậnvvjt gia.

miuk ta cóexoe dung nhan tuyệdvxkt thếyggz, quầfotfn áatlko trắgpijng nhưlusn tuyếyggzt, quanh thâbplun cóexoelusnơnafgng khóexoei lưlusnhzvbn lờclnp, cóexoe thểkrbt nghe thấjxnky tiếyggzng Phậnvvjt, khíylwu chấjxnkt tựbjhza thiêelpan tiêelpan, ai khômiukng biếyggzt… Lạmrnsi tưlusnphafng cômiuk ta làfqcj nữxqql Bồabdsatlkt!
Cẩvvdzn thậnvvjn nhìnugbn lạmrnsi, đduhyóexoe chíylwunh làfqcjatlkt Nhãaggt đduhyâbpluy màfqcj?
Đwyjaêelpam hômiukm đduhyóexoe, ngưlusnclnpi cứxqqlu Vưlusnơnafgng Dưlusnơnafgng vàfqcj đduhyáatlknh Triệdvxku Bâbplun bịgwml thưlusnơnafgng chíylwunh làfqcjmiuk ta.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.