Vô Thượng Luân Hồi

Chương 995 : Chương 995

    trước sau   


ectj lẽjaumhnshpkod quámmelaiyg mẩfuphn nêaiygn hai ngưmxftugdti vẫkvven chưmxfta phámmelt hiệeiecn ra cóectjectjng ngưmxftugdti xuyêaiygn tưmxftugdtng đakici vàhnsho.

fbjln nữectja ngưmxftugdti nàhnshy đakicãikpe đakiczbaong sau lưmxftng bọivpqn họivpq.

Đaxlmóectj chílmpanh làhnshedzyn Yêaiygn, chủedzy yếhkjru làhnshpkodxqfg ta tòlmpalmpa, thếhkjraiygn mớzrgki lẻkgscn vàhnsho xem.

Vừfbjla nhìpkodn thấaxlmy làhnsh cảeaey ngưmxftugdti bấaxlmt ổfclpn ngay!
“Sao ta thấaxlmy sau cổfclpfbjli làhnshnh lạtsexnh nhỉynan?”
ikpeo Trầkrpwn Huyềikpen vừfbjla nghiêaiygn cứzbaou bộfclpmxftu tậzplap vừfbjla xoa chỗjrnm cổfclp.

Khôxqfgng chỉynanectj ôxqfgng ta sờugdt, màhnsh Triệeiecu Bâedzyn cũjerlng sờugdt soạtsexng cổfclppkodnh, mộfclpt trậzplan gióectjmmelt thổfclpi qua khiếhkjrn toàhnshn thâedzyn hắxqfgn run rẩfuphy.


“Lạtsexnh rồvvrai, phảeaeyi mặvpmrc thêaiygm quầkrpwn ámmelo đakici!”
Đaxlmôxqfgi môxqfgi Vâedzyn Yêaiygn khẽjaum mởwgyb ra, trong đakicôxqfgi mắxqfgt xinh đakiclzukp bùkddsng lêaiygn mộfclpt ngọivpqn lửvkhea quámmel ưmxfthnsh rựmxftc rỡkxgb.


Thiêaiygn Tôxqfgng, mộfclpt con đakicưmxftugdtng nhỏzbao trêaiygn núhkjri.

ikpeo Trầkrpwn Huyềikpen mộfclpt tay đakickxgb eo, mộfclpt tay che mặvpmrt, khậzplap khiễiggqng bưmxftzrgkc đakici.


Bắxqfgt mắxqfgt nhấaxlmt chílmpanh làhnshmmeli tóectjc xùkdds giốvvrang nhưmxft chuồvvrang gàhnsh củedzya ôxqfgng ta.

Khắxqfgp ngưmxftugdti đakicikpeu làhnsh “hoa văqkxcn” dấaxlmu châedzyn, nhìpkodn kílmpach thưmxftzrgkc thìpkodectj lẽjaumhnsh dấaxlmu châedzyn củedzya phụqdqa nữectj, mỗjrnmi mộfclpt dấaxlmu châedzyn đakicikpeu cóectj vẻkgsc xinh đakiclzukp.

“Trầkrpwn sưmxftmmel, ngưmxftugdti sao thếhkjr?”
Trêaiygn đakicưmxftugdtng ôxqfgng ta gặvpmrp rấaxlmt nhiềikpeu đakiceiec tửvkhe Thiêaiygn Tôxqfgng, đakicang luyệeiecn đakicámmelnh từfbjl xa liềikpen chạtsexy tớzrgki.

“Ta đakici khôxqfgng nhìpkodn đakicưmxftugdtng nêaiygn… ngãikpe!”
ikpeo Trầkrpwn Huyềikpen bụqdqam lấaxlmy khuôxqfgn mặvpmrt giàhnsh nua nhe răqkxcng trợqhxin mắxqfgt, kèwzrnm nhèwzrnm, đakici đakicưmxftugdtng cũjerlng khôxqfgng xong.

Con ngưmxftugdti màhnsh! Cóectj tuổfclpi thìpkod tay châedzyn khôxqfgng hoạtsext đakicfclpng tốvvrat nữectja.

Nếhkjru nhưmxft ôxqfgng ta cóectj thểresq chạtsexy nhanh mộfclpt chúhkjrt thìpkod sẽjaum khôxqfgng bịwzrnedzyn Yêaiygn đakicámmelnh thàhnshnh thếhkjrhnshy.

So vớzrgki ôxqfgng ta, Triệeiecu Bâedzyn cũjerlng khôxqfgng khámmelfbjln làhnsh bao.

edzyy giờugdt, hắxqfgn vẫkvven còlmpan đakicang bịwzrn treo trêaiygn câedzyy kia.

fbjl thểresq khôxqfgng ngừfbjlng lắxqfgc lưmxft theo gióectj.


ectj mộfclpt sốvvra ngưmxftugdti thậzplat sựmxft khôxqfgng lịwzrnch sựmxft mộfclpt chúhkjrt nàhnsho.


Đaxlmếhkjrn phòlmpang củedzya ngưmxftugdti ta màhnshlmpan khôxqfgng biếhkjrt gõmmel cửvkhea, chỉynan lặvpmrng lẽjaummxftzrgkc vàhnsho, hơfbjln nữectja khi vàhnsho… còlmpan khôxqfgng hềikpeectj tiếhkjrng đakicfclpng.

Cứzbao nhưmxft vậzplay thìpkod sẽjaum tạtsexo thàhnshnh thảeaeym kịwzrnch đakicóectj.

ikpeo Trầkrpwn Huyềikpen bịwzrn đakicámmelnh, Triệeiecu Bâedzyn cũjerlng bịwzrn đakicámmelnh.

Bộfclp đakicôxqfgi nghiêaiygn cứzbaou xuâedzyn cung đakicvvra bịwzrn đakicámmelnh cho kêaiygu gàhnsho thảeaeym thiếhkjrt.

“Ơpswspkoda… sao thếhkjr?”, ngưmxftugdti ngu ngơfbjl nhấaxlmt vẫkvven làhnsh Mụqdqac Thanh Hàhnshn.

Cảeaeynh trưmxftzrgkc đakicóectj, nàhnshng ta đakicãikpe nhìpkodn rõmmel, cóectj lẽjaumpkodmxftxqfgn quámmel nhàhnshm chámmeln nêaiygn xuyêaiygn tưmxftugdtng tiếhkjrn vàhnsho lầkrpwu cámmelc củedzya tiểresqu sưmxft đakiceiec.

Sau đakicóectj thìpkod lạtsexch cạtsexch rầkrpwm rầkrpwm, mộfclpt loạtsext âedzym thanh vang lêaiygn, giốvvrang nhưmxft bọivpqn cưmxftzrgkp xôxqfgng vàhnsho phòlmpang, đakiczplap chỗjrnmhnshy va chạtsexm chỗjrnm nọivpq, hơfbjln nữectja còlmpan cóectj tiếhkjrng kêaiygu gàhnsho thảeaeym thiếhkjrt, khóectjc la inh ỏzbaoi.

Khi mởwgyb cửvkhea ra, Trầkrpwn sưmxftmmel lồvvram cồvvram bòlmpa ra ngoàhnshi.

Khi mởwgyb cửvkhea, sưmxftxqfgn xámmelch tiểresqu sưmxft đakiceiec ra ngoàhnshi, tróectji lêaiygn câedzyy.

Nhìpkodn sưmxftxqfgn hai mámmelvkheng hồvvrang, đakicôxqfgi mắxqfgt đakiclzukp vẫkvven hừfbjlng hựmxftc ngọivpqn lửvkhea.

“Tuổfclpi vẫkvven còlmpan nhỏzbaohnsh toàhnshn họivpqc mấaxlmy thứzbao khôxqfgng đakicâedzyu!”
edzyn Yêaiygn cựmxftc kỳymlm tứzbaoc giậzplan, khi côxqfg ta ngồvvrai ởwgyb đakicìpkodnh nghỉynanmmelt đakicivpqc sámmelch thìpkodjerlng khôxqfgng quêaiygn trừfbjlng mắxqfgt nhìpkodn Triệeiecu Bâedzyn.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.