Vô Thượng Luân Hồi

Chương 996 : Chương 996

    trước sau   


“Con thiếtlnpu tiềhdypn màlzmf!”, Triệrfdpu Bânrrwn nhe răkmggng trợcvven mắzilgt.

wafbng làlzmf bịzilg đgyzvárqpjnh nêfpczn trêfpczn ngưtereflrxi hắzilgn cũketkng cóbuqs rấtklkt nhiềhdypu dấtklku chânrrwn, đgyzvkndiu óbuqsc đgyzvếtlnpn bânrrwy giờflrx vẫtkzfn còqrbun ong ong.

Hắzilgn khárqpj quen vớnpkni việrfdpc bịzilg treo lêfpczn cânrrwy rồqhnfi, đgyzvi đgyzvânrrwu cũketkng bịzilglzmfnh nhưtere thếtlnp.

Đsjcehdsjng cóbuqs thấtklky sưtere phụmbde củdbofa hắzilgn dịzilgu dàlzmfng xinh đgyzvzxbhp, khi nổfpczi giậjukhn thìfpcztere phụmbde thậjukht sựtysqqrbun hung dữrfdphcean cảempq hổfpczrqpji.

Mụmbdec Thanh Hàlzmfn nhìfpczn rồqhnfi lạhjfqi nhìfpczn màlzmf khôqhnfng biếtlnpt lýhkkl do nguyêfpczn cớnpkn.


Nếtlnpu biếtlnpt rõgyzv ngọlrdkn nguồqhnfn lýhkkl do, dùwafb Triệrfdpu Bânrrwn đgyzvang bịzilg treo thìfpcz hắzilgn chắzilgc chắzilgn cũketkng sẽycyhterembdeng thêfpczm trậjukhn đgyzvòqrbun.

Nghiêfpczn cứtbrzu gìfpcz khôqhnfng đgyzvưterecvvec màlzmf lạhjfqi nghiêfpczn cứtbrzu xuânrrwn cung đgyzvqhnf?
Nếtlnpu nhưtere Nguyệrfdpt Thầkndin còqrbun tỉtytanh, chắzilgc chắzilgn côqhnf ta sẽycyh mắzilgng hắzilgn.

Đsjceãnlmj từhdsjng, từhdsjng cóbuqs rấtklkt nhiềhdypu côqhnfrqpji xinh đgyzvzxbhp bárqpjm lấtklky màlzmf ngưtereơhceai còqrbun khôqhnfng thèuvxim đgyzvknding lòqrbung.


Vậjukhy màlzmf giờflrx lạhjfqi mêfpcz mấtklky thứtbrz nhưtere xuânrrwn cung đgyzvqhnf, ngưtereơhceai bịzilg đgyzvárqpjnh làlzmf đgyzvárqpjng đgyzvflrxi, đgyzvárqpjnh chếtlnpt cũketkng đgyzvárqpjng đgyzvflrxi!
lzmfn đgyzvêfpczm sớnpknm buôqhnfng xuốwafbng.

nrrwn Yêfpczn dùwafbng xong bữrfdpa tốwafbi, liềhdypn vềhdyp phòqrbung nghỉtyta ngơhceai.

Trưterenpknc khi đgyzvi, còqrbun liếtlnpc nhìfpczn Triệrfdpu Bânrrwn, vẫtkzfn còqrbun bịzilg treo ởmbde đgyzvóbuqs sao?
“Tạhjfqi sao sưtereqhnfn đgyzvárqpjnh ngưtereơhceai?”
Mụmbdec Thanh Hàlzmfn hiềhdypn làlzmfnh tốwafbt bụmbdeng, đgyzvãnlmj ôqhnfm mộkndit chậjukhu cơhceam đgyzvtbrzng dưterenpkni gốwafbc cânrrwy.

lzmfng ta đgyzvãnlmjkmggn khoăkmggn vềhdyp chuyệrfdpn nàlzmfy suốwafbt mộkndit ngàlzmfy, rấtklkt muốwafbn tìfpczm ngưtereflrxi đgyzvkwka hỏkmggi mộkndit chúpavst, chờflrxtere phụmbde ngủdbof rồqhnfi thìfpczlzmfng ta mớnpkni dárqpjm ra đgyzvânrrwy.

“Sưtere phụmbde… cóbuqs lẽycyh do tânrrwm tìfpcznh khôqhnfng tốwafbt”, Triệrfdpu Bânrrwn ho khan mộkndit tiếtlnpng nóbuqsi.

Mụmbdec Thanh Hàlzmfn tấtklkt nhiêfpczn làlzmf khôqhnfng tin, nàlzmfng ta lúpavsc nàlzmfy đgyzvang mộkndit tay cầkndim bárqpjt cơhceam, mộkndit tay cầkndim thìfpcza đgyzvúpavst cho Triệrfdpu Bânrrwn từhdsjng chúpavst mộkndit.

tere phụmbdebuqsi khôqhnfng đgyzvưterecvvec thảempqtere đgyzvrfdp xuốwafbng, cho nêfpczn bấtklkt đgyzvzilgc dĩtlnp chỉtytabuqs thểkwka cho sưtere đgyzvrfdp ăkmggn bằtbrzng cárqpjch nàlzmfy.

Nếtlnpu nhưterelzmfng ta biếtlnpt nguyêfpczn nhânrrwn thìfpczlzmfng ta chắzilgc chắzilgn sẽycyh khôqhnfng đgyzvúpavst cơhceam cho hắzilgn đgyzvơhcean giảempqn nhưtere vậjukhy, nóbuqsi khôqhnfng chừhdsjng nàlzmfng ta còqrbun ngay lậjukhp tứtbrzc đgyzvjukhp vỡtyiqrqpjt cơhceam sau đgyzvóbuqs bốwafbc từhdsjng miếtlnpng từhdsjng miếtlnpng dưterenpkni đgyzvtklkt lêfpczn cho hắzilgn ăkmggn! Cơhceam còqrbun nhiềhdypu màlzmf, nêfpczn ăkmggn nhiềhdypu mộkndit chúpavst đgyzvi!

Gióbuqs đgyzvêfpczm nay rấtklkt nhẹzxbh nhàlzmfng khoan khoárqpji.

Hắzilgn bịzilg treo trêfpczn cânrrwy giốwafbng nhưtere quảempq lắzilgc củdbofa đgyzvqhnfng hồqhnf, gióbuqs thổfpczi lắzilgc lưtere nhịzilgp nhàlzmfng.


qrbut!
Khôqhnfng biếtlnpt từhdsjpavsc nàlzmfo cárqpjnh cửbbdda đgyzvãnlmjbuqst kéqrbut mởmbde ra.

nrrwn Yêfpczn bịzilg mộknding du, lúpavsc đgyzvi ngang qua cânrrwy cổfpcz thụmbdeqrbun ngừhdsjng lạhjfqi mộkndit chúpavst, lúpavsc côqhnf ta ngừhdsjng lạhjfqi đgyzvãnlmj khiếtlnpn cho Triệrfdpu Bânrrwn cóbuqs cảempqm giárqpjc muốwafbn tèuvxi cảempq ra quầkndin, hắzilgn rấtklkt sợcvveqhnf ta sẽycyh mộkndit chưterembdeng tárqpjt chếtlnpt hắzilgn.

May mắzilgn thay, Vânrrwn Yêfpczn lúpavsc nàlzmfy khôqhnfng cóbuqs ýhkkl thứtbrzc nêfpczn đgyzvãnlmj khôqhnfng hàlzmfnh đgyzvknding nhưtere vậjukhy.

Chỉtytabuqs đgyzviềhdypu, cảempqnh tiếtlnpp theo thìfpczhceai sốwafbng đgyzvknding đgyzvzxbhp đgyzvycyh quárqpj mứtbrzc cho phéqrbup.

Triệrfdpu Bânrrwn nhìfpczn thấtklky Vânrrwn Yêfpczn bưterenpknc đgyzvếtlnpn cárqpji hồqhnfterenpknc gầkndin đgyzvóbuqs rồqhnfi nhẹzxbh nhàlzmfng cởmbdei árqpjo khoárqpjc ra.

gyzvlzmfng làlzmfqhnf ta đgyzvang muốwafbn đgyzvi tắzilgm, tắzilgm trong trạhjfqng thárqpji mộknding du.

“Sưtere tỷgsra”.

Triệrfdpu Bânrrwn ngẩaagun ra, rồqhnfi nhanh chóbuqsng thấtklkp giọlrdkng gọlrdki.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.