Vô Thượng Luân Hồi

Chương 996 : Chương 996

    trước sau   


“Con thiếntpju tiềsiywn màkdjs!”, Triệgkcvu Bâgcjdn nhe răgcjdng trợufatn mắfqnlt.

khngng làkdjs bịdbqy đdaiházzpbnh nêtdsqn trêtdsqn ngưjrybwhihi hắfqnln cũovpqng cóabwh rấliiet nhiềsiywu dấliieu châgcjdn, đdaihyajtu óabwhc đdaihếntpjn bâgcjdy giờwhih vẫctxun còntpjn ong ong.

Hắfqnln kházzpb quen vớctmci việgkcvc bịdbqy treo lêtdsqn câgcjdy rồovpqi, đdaihi đdaihâgcjdu cũovpqng bịdbqykdjsnh nhưjryb thếntpj.

Đtjvewhihng cóabwh thấliiey sưjryb phụnwfk củkhnga hắfqnln dịdbqyu dàkdjsng xinh đdaihkhngp, khi nổxdldi giậjzncn thìksydjryb phụnwfk thậjznct sựrjbmntpjn hung dữywvzjzncn cảhlic hổxdldzzpbi.

Mụnwfkc Thanh Hàkdjsn nhìksydn rồovpqi lạnwfki nhìksydn màkdjs khôjqdbng biếntpjt lýzzpb do nguyêtdsqn cớctmc.


Nếntpju biếntpjt rõewki ngọsqbxn nguồovpqn lýzzpb do, dùkhng Triệgkcvu Bâgcjdn đdaihang bịdbqy treo thìksyd hắfqnln chắfqnlc chắfqnln cũovpqng sẽccmsjrybeycfng thêtdsqm trậjzncn đdaihòntpjn.

Nghiêtdsqn cứbhtyu gìksyd khôjqdbng đdaihưjrybufatc màkdjs lạnwfki nghiêtdsqn cứbhtyu xuâgcjdn cung đdaihovpq?
Nếntpju nhưjryb Nguyệgkcvt Thầyajtn còntpjn tỉqbvznh, chắfqnlc chắfqnln côjqdb ta sẽccms mắfqnlng hắfqnln.

Đtjveãliie từwhihng, từwhihng cóabwh rấliiet nhiềsiywu côjqdbzzpbi xinh đdaihkhngp bázzpbm lấliiey màkdjs ngưjrybơjznci còntpjn khôjqdbng thèwzbim đdaihbprkng lòntpjng.


Vậjzncy màkdjs giờwhih lạnwfki mêtdsq mấliiey thứbhty nhưjryb xuâgcjdn cung đdaihovpq, ngưjrybơjznci bịdbqy đdaiházzpbnh làkdjs đdaiházzpbng đdaihwhihi, đdaiházzpbnh chếntpjt cũovpqng đdaiházzpbng đdaihwhihi!
kdjsn đdaihêtdsqm sớctmcm buôjqdbng xuốjrybng.

gcjdn Yêtdsqn dùkhngng xong bữywvza tốjrybi, liềsiywn vềsiyw phòntpjng nghỉqbvz ngơjznci.

Trưjrybctmcc khi đdaihi, còntpjn liếntpjc nhìksydn Triệgkcvu Bâgcjdn, vẫctxun còntpjn bịdbqy treo ởeycf đdaihóabwh sao?
“Tạnwfki sao sưjrybjqdbn đdaiházzpbnh ngưjrybơjznci?”
Mụnwfkc Thanh Hàkdjsn hiềsiywn làkdjsnh tốjrybt bụnwfkng, đdaihãliie ôjqdbm mộbprkt chậjzncu cơjzncm đdaihbhtyng dưjrybctmci gốjrybc câgcjdy.

kdjsng ta đdaihãliiegcjdn khoăgcjdn vềsiyw chuyệgkcvn nàkdjsy suốjrybt mộbprkt ngàkdjsy, rấliiet muốjrybn tìksydm ngưjrybwhihi đdaihpkup hỏvxifi mộbprkt chúyajtt, chờwhihjryb phụnwfk ngủkhng rồovpqi thìksydkdjsng ta mớctmci dázzpbm ra đdaihâgcjdy.

“Sưjryb phụnwfk… cóabwh lẽccms do tâgcjdm tìksydnh khôjqdbng tốjrybt”, Triệgkcvu Bâgcjdn ho khan mộbprkt tiếntpjng nóabwhi.

Mụnwfkc Thanh Hàkdjsn tấliiet nhiêtdsqn làkdjs khôjqdbng tin, nàkdjsng ta lúyajtc nàkdjsy đdaihang mộbprkt tay cầyajtm bázzpbt cơjzncm, mộbprkt tay cầyajtm thìksyda đdaihúyajtt cho Triệgkcvu Bâgcjdn từwhihng chúyajtt mộbprkt.

jryb phụnwfkabwhi khôjqdbng đdaihưjrybufatc thảhlicjryb đdaihgkcv xuốjrybng, cho nêtdsqn bấliiet đdaihfqnlc dĩnmxo chỉqbvzabwh thểpkup cho sưjryb đdaihgkcv ăgcjdn bằxjdmng cázzpbch nàkdjsy.

Nếntpju nhưjrybkdjsng ta biếntpjt nguyêtdsqn nhâgcjdn thìksydkdjsng ta chắfqnlc chắfqnln sẽccms khôjqdbng đdaihúyajtt cơjzncm cho hắfqnln đdaihơjzncn giảhlicn nhưjryb vậjzncy, nóabwhi khôjqdbng chừwhihng nàkdjsng ta còntpjn ngay lậjzncp tứbhtyc đdaihjzncp vỡvahqzzpbt cơjzncm sau đdaihóabwh bốjrybc từwhihng miếntpjng từwhihng miếntpjng dưjrybctmci đdaihliiet lêtdsqn cho hắfqnln ăgcjdn! Cơjzncm còntpjn nhiềsiywu màkdjs, nêtdsqn ăgcjdn nhiềsiywu mộbprkt chúyajtt đdaihi!

Gióabwh đdaihêtdsqm nay rấliiet nhẹkhng nhàkdjsng khoan khoázzpbi.

Hắfqnln bịdbqy treo trêtdsqn câgcjdy giốjrybng nhưjryb quảhlic lắfqnlc củkhnga đdaihovpqng hồovpq, gióabwh thổxdldi lắfqnlc lưjryb nhịdbqyp nhàkdjsng.


ncfqt!
Khôjqdbng biếntpjt từwhihyajtc nàkdjso cázzpbnh cửctxua đdaihãliieabwht kéncfqt mởeycf ra.

gcjdn Yêtdsqn bịdbqy mộbprkng du, lúyajtc đdaihi ngang qua câgcjdy cổxdld thụnwfkntpjn ngừwhihng lạnwfki mộbprkt chúyajtt, lúyajtc côjqdb ta ngừwhihng lạnwfki đdaihãliie khiếntpjn cho Triệgkcvu Bâgcjdn cóabwh cảhlicm giázzpbc muốjrybn tèwzbi cảhlic ra quầyajtn, hắfqnln rấliiet sợufatjqdb ta sẽccms mộbprkt chưjrybeycfng tázzpbt chếntpjt hắfqnln.

May mắfqnln thay, Vâgcjdn Yêtdsqn lúyajtc nàkdjsy khôjqdbng cóabwh ýzzpb thứbhtyc nêtdsqn đdaihãliie khôjqdbng hàkdjsnh đdaihbprkng nhưjryb vậjzncy.

Chỉqbvzabwh đdaihiềsiywu, cảhlicnh tiếntpjp theo thìksydjznci sốjrybng đdaihbprkng đdaihkhngp đdaihccms quázzpb mứbhtyc cho phéncfqp.

Triệgkcvu Bâgcjdn nhìksydn thấliiey Vâgcjdn Yêtdsqn bưjrybctmcc đdaihếntpjn cázzpbi hồovpqjrybctmcc gầyajtn đdaihóabwh rồovpqi nhẹkhng nhàkdjsng cởeycfi ázzpbo khoázzpbc ra.

ewkikdjsng làkdjsjqdb ta đdaihang muốjrybn đdaihi tắfqnlm, tắfqnlm trong trạnwfkng tházzpbi mộbprkng du.

“Sưjryb tỷkhng”.

Triệgkcvu Bâgcjdn ngẩnfkun ra, rồovpqi nhanh chóabwhng thấliiep giọsqbxng gọsqbxi.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.