Đại Kiếp Chủ

Đại kiếp nạn kéo dài chín nguyên hai ngàn chín trăm chín mươi năm mùa xuân, dị động xảy ra tại Ma Uyên ở Tây Hoang, sinh linh hắc ám một lần nữa tiến vào càn quét nhân gian, tàn sát sinh linh, tu sĩ tiền bối cầm kiếm dấn thân vào hoang nguyên...